Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.7 MB
2017-05-02 11:44:58
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
65
476
Rövid leírás | Teljes leírás (92.3 KB)

Nagykanizsa m. város államilag segélyezett iparos fiú- és leány-tanonciskolájának értesítője az 1932-33. iskolai évről.
XLVII. évfolyam
Közli: Brauner Lajos iparisk. mb. igazgató
Nagykanizsa, Gyarmati Gy. könyvnyomdája 8787

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

8.02:
mmmmimmtmw
NAGYKANIZSA M. VÁROS
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
IPAROS FIÚ- ÉS LEÁNYTANONCISKOLÁJÁNAK
ÉRTESÍTŐJE
g5l AZ 1932—33. ISKOLAI ÉVRŐL.
|SS SSS
SSÍ
II S|S SSS
XLVII. ÉVFOLYAM
KÖZLI:
BRAUNER LAJOS
IPARISK. MB. IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA
GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA
8 7 8 7
mímímímmmmmmmmmmmmmmnm.
www SsSsSs
NAGYKANIZSA M. VÁROS
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
IPAROS FIÚ- ÉS LEÁNYTANONCISKOLÁJÁNAK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1932—33. ISKOLAI ÉVRŐL.
XLVII. ÉVFOLYAM
A
KÖZLI:
BRAUNER LAJOS
IPARISK. MB. IGAZGATÓ /•V
NAGYKANIZSA
GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA
8 7 8 7
POREDUS ANTAL.
A nagy társadalomban általánosan elterjedt nézet az, hogy vannak
életpályák, amelyeken csak tövisek teremnek; amelyeken a küzdő sem
dicsőséget, sem elismerést nem arat, de annál több gáncsot, lenézést
és mellőzést. Ezekhez a pályákhoz számítják a tanítóit is. Valóban
igy van! A tanító munkaköre: a szív, a lélek nemesítése. Ifjú korától
a deres főig, mint gondos kertész ott ápolja, gondozza csemetéit,
lemetéli a vad hajtásokat, nemes galyat olt beléjök kora reggeltől
késő estig. Nincsen munkájának külső látszata, kézzel fogható eredménye,
anyagi haszna; pedig a világ ma csakis ilyenért lelkesedik.
De talán még sincs így; a tanító becsületes munkájával egyet mégis
elér: a hálát és szeretetet.
Ez a hála és szeretet, mely a romlatlan emberi sziv legszebb
virága, nyilvánult meg azon a szép és lélekemelő búcsuünnepélyen,
melyet Poredus Antal ny. áll. elemi iskolai igazgató, nagykanizsai
ipariskolai igazgatónak, aki 37 éven át az ipariskolai oktatást és a
nemzeti szellemi nevelést buzgalommal és odaadással szolgálta, az
iparoktatás teréről való végleges távozásakor a felügyelőbizottság,
az Ipartestületi Elöljáróság, kartársai, tanítványai és tisztelői a mult
1931—32. iskolai év záróünnepélyén, június hó 19-én rendeztek.
Harminchét év — közel egy emberöltő. Harminchét évig igaz
magyar hűséggel szolgálni a hazát az iparoktatás terén mint iparosiskolai
tanító és igazgató — több egy emberöltőnél. Ha van valamely
pályán működő egyén, úgy a tanító, mint a nemzet napszámosa
bizonyára megérdemli, hogy megemlékezzenek róla akkor, midőn
közel négy évtizedet töltött be oly munkában, melynél szebb ezen
a világon nincsen.
A kartársi szeretetnek, tanítványi hálának ez a megnyilatkozása,
szines ragyogással fényessé, boldoggá tette a búcsúzónak június hó
19-ik napját.
Ez, a búcsúzó életében s iparosiskolánk történetében emlékezetes
nap, nemcsak az ünnepelt örömnapja, de egyúttal Nagykanizsa m.
város kúlturájának is ünnepe volt, mert e város iparoktatásügyének
históriája szoros kapcsolatban van a búcsúzó igazgató és a vezetése
alatt álló iparosiskolai tanítótestület munkásságával, Nagykanizsa m,
város társadalma önmagát tisztelte meg, amikor iparosiskolája vezetőjének,
Poredus Antal igazgatónak — aki a magyar iparoktatási művelődés
göröngyös utain küzdve, verejtékezve, mindig jóakarattal, ideális
lelkesedéssel segítette elő a mások boldogulását embertársai között —
az elismerés koszorúját nyújtotta át iparosiskolai tanítóskodásának 37
éves fordulója alkalmából.
Harminchét év! Mily nagy idő ez a parányi lét határain mozgó
emberi életben, sőt maga egy ...