Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.92 MB
2017-05-02 13:20:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
72
579
Rövid leírás | Teljes leírás (100.09 KB)

A Nagykanizsa m. városi államilag segélyezett szakirányú fiú- és leány iparostanonciskola értesítője az 1936-37. iskolai évről
Az iskola fennállásának 51. évében
Közzétette: Ortutay Gyula az iparostanonciskola igazgatója
Nagykanizsa, 1937.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 25.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Í j
8C> A NAGYKANIZSA M. VÁROSI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
SZAKIRÁNYÚ FIÚ- ÉS LEÁNY
IPAROSTANONCISKOLA
/ / T
AZ 1936—37. ISKOLAI ÉVRŐL
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 51. ÉVÉBEN
KÖZZÉTETTE:
ORTUTAY GYULA
AZ IPAROSTANONCISKOLA IGAZGATÓJA
NAGYKANIZSA, 1937.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 25.
A NAGYKANIZSA M. VÁROSI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
SZAKIRÁNYÚ FIÚ- ÉS LEÁNY
IPAROSTANONCISKOLA
É R T E S Í T Ő J E
AZ 1936—37. ISKOLAI ÉVRŐL
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 51. ÉVÉBEN
KÖZZÉTETTE:
ORTUTAY GYULA
AZ IPAROSTANONCISKOLA IGAZGATÓJA
NAGYKANIZSA, 1937.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 25.
f Förstner Tivadar.
Mélységes gyászl, felmérhetetlen veszteségei hozott iskolánkra
ez az esztendő, mert 1930. november 29-én meghalt Förstner Tivadar
iparoktatási kir. főigazgató, tanügyi tanácsos, aki az egész ország
iparoktatásának akadályt, fáradtságot nem ismerő, nagyvonalú vezetője
volt s a mi iskolánknak különös jóakarója. Veszteségünk tudatában,
gyászoló lélekkel emlékezünk meg róla értesítőnkben is,
hogy minden iparoslanuló vigye magával annak a képét, aki lerakta
a magyar iparostársadalom müvelésének az alapjait s minden erejével
arra törekedett, hogy ezen az alapon kifejlessze a magyar iparosnevelést
a kor követelményeinek megfelelően.
Förstner Tivadar főigazgató ur Győrött született 1878. december
31-én. Ugyanitt végezte középiskolai tanulmányait. Érdeklődése, művészi
hajlama a Képzőművészeti Főiskolára vitlék, ahol 1902-ben középiskolai
rajztanán oklevelet nyert. A sors bölcs rendelése azonban
nem középiskolai pályát szánt neki. Már működése elején, még 1902-
ben, az iparoktatásba kapcsolódott bele, mint a budapesti felsőipariskolánál
működő asszisztens. Hamarosan Zalatnára. került tanárnak
a kő- és agyagipari szakiskolához. Felettesei már felismerték
benne a nagyrahivatott embert, Kolozsvárra helyezték át. Ezeknél
az iskoláknál került közvetlen érintkezésbe a tanulókkal, itt szerette
meg és zárta szivébe a magyar iparoktatás\' ügyét, itt látta meg azokat
a hiányokat, követelményeket, melyeknek pótlására, megvalósítására
szentelte egész életéi. Mint iparoktatási igazgató 1912. október 29-én
a budapesti iparoktatási központba került, ahol most már az iparoktatás
fejlesztésének irányító munkájából vette ki a részét. Magyar
Endre és Litlván Sándorral, a magyar iparoktatás nagy alakjaival,
széleskörű tanulmányokat végzett, hogy az iparoktatást uj alapokra
helyezzék. A liáboru kitörése megakadályozta őket a tervek keresztülvitelében,
arra csak a háború után került sor. Az előkészítő munkálatok
eredménye volt, hogy elkészüli a tanonciskolái szervezet,
tanterv és utasítás, mely az eddig jóformán ismétlőiskolai jellegű
tanonciskoláknak határozott irányt és keretet jelölt ki, tanitói tanfolyamokat
állítottak fel, hogy az oktatás szakszerűségét biztosítják,
uj iskolákat szerveztek és szereltek fel. Í928. május 15-én kinevezték
ipaiokliilási kir. főigazgatóvá, s ettől kezdve teljesen az ő irányításával
folyt az épitő munka. Állandóan kapcsolatban maradt iskoláival,
személyesen látogatta meg azokat, hogy élőszóval adjon útmutatást,
tanácsot, kitartást...