Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.03 MB
2018-02-12 16:47:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
71
331
Rövid leírás | Teljes leírás (105.05 KB)

Hiányzik: 35-46. oldal

A Nagykanizsai Államilag Segélyezett
Községi Iparostanonc-iskola értesítője
az 1909-1910. tanévről.
XXIV. évfolyam.
Közli: Poredus Antal igazgató.
Nagykanizsa, 1910.
Ifj. Wajdits József Könyvnyomdája.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


a nagykanizsai
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI IPAROSTANONC-ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ
1909-1910. TANÉVRŐL.
xxiv. évfolyam.
KÖZLI:
POREDUS ANTAL
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1910.
IFJ. WAJDITS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA.
a nagykanizsai
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI IPAROSTANONC-ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ
1909 1910. TANÉVRŐL.
xxiv. évfolyam.
KÖZLI:
POREDUS ANTAL
IGAZGATÓ.

NAGYKANIZSA, 1910.
IFJ. WAJDITS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA.

\' I.
A jövő tanévre vonatkozó tudnivalók.
Az 1910—1911. tanévre az iparos-tanulók beírása az egész évi tanfolyamban szeptember 1 — 12-ig, a téli tanfolyamban pedig október 15—18-ig történik a közp. áll. elemi népiskola B) IV. fiúosztályában, köznapokon 6—8-ig, vasár- és ünnepnapokon d. e. 9—12-ig.
Ezen, a beirásra kitűzött időben köteles minden iparosmester a tanulóját még azon esetben is beíratni, ha az még csak próbaszolgálaton van, vagy esetleg mint háziszolga, vagy napszámos alkalmaztatik is az illető iparág elsajátítása végett. (96096—1907. sz. miniszteri rendelet.)
Aki tanulóját a beirásra kitűzött időn tul iratja be, vagy nem küldi pontosan az iskolába s ezen mulasztását nem tudja kellően igazolni, az az 1884. évi XVII. t.-c. 62. §-ába ütköző iparkihágást követ el s vele szemben az 1884. évi XVII. t. c. 157. §-ában megállapított 40 koronától 400 koronáig terjedhető pénzbírság fog alkalmaztatni. A később felfogadott tanulók a felfogadás napján azonnal beirandók, mert különben ezek mestereivel szemben is a fenti szakasz fog alkalmaztatni; kivételt képeznek az április hó 15-én tul felvett tanulók, kik a következő tanév első napjaiban Írandók be.
Azon iparosmesterek, kiknek több inasuk van, saját érdeküknek tesznek eleget, ha összes inasaikat egyszerre íratják be s ezáltal lehetővé teszik azoknak oly módor leendő beosztását, hogy lehetőleg ne egy napon vonassanak el a műhelytől.
A beírásról való elkésés, vagy a tanításon való meg nem jelenés, csak a következő okokkal menthető ki:
1. Ha a tanuló komoly betegségbe esik, vagy ha azzal egy lakáson levő családtagok valamelyike ragályos betegségben van. Ezen körülmény azonban az igazgatónál azonnal bejelentendő és az első megjelenés alkalmával ugy a betegség neme, valamint tartama, orvosi bízonyitványnyal igazolandó.
2. Ha a mester vagy tanuló családi körében haláleset fordul elő.
3. Ha a tanuló bizonyos időre vidéken dolgozik, vagy országos vásárra megy s ezt az igazgatónál vagy osztályfőnöknél előre bejelenti.
4. Ha a tanuló elhagyja a helyét s ezt a mester az igazgatónál vagy osztályfőnökénél azonnal bejelenti.
A késői megjelenés igazolatlan mulasztásnak vétetik s mint ilyen birál-tatik el.
Az iparostanulók kötelesek a beírásnál születési bizonyítványukat és tanonczszerzödésiiket bemutatni; a 40 kor. 30 fillér tandijat és az ipari szótárra 20 fillért fizetni, vagy a városi tanácshoz intézett tandij-elengedés iránti kérvényüket az igazgatónak átadni.
Az előadások a 10 hónapos, illetve egész évi tanfolyamban szeptember 12-én, az 5 hónapos téli tanfolyamban pedig október 18-án kezdődnek.
Egyebekben az 1884 évi\'XVII. t. c. 62., 82. és 157. §§-ait ajánljuk az inastartó iparosmesterek szives figyelmébe, melyek az ellenőrző könyvben is közölve vannak.
Az igazgatóság.
II.
Igazgatói jelentés az 1909—1910. tanévről.
«parostanonciskolánk a lefolyt tanévvel fenállásának huszonnegyedik évét f...