Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.26 MB
2018-02-14 17:10:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
60
368
Rövid leírás | Teljes leírás (120.2 KB)

A Nagykanizsai Államilag Segélyezett
Községi Iparos Fiú- és Leánytanonciskola
értesítője
az 1924-1925. tanévről.
XXXIX. évfolyam.
Közli Poredus Antal igazgató
Nagykanizsa,
Gyarmati Gy. Könyvnyomdája
1925

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

£ 4CH
A NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG 5E6ÉLVEZETT KÖZSÉGI
IPAROS FIU-ÉS LEÁNVTANONCI5KOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1924—25. TANÉVRŐL
XXXIX. ÉVFOLYAM
A bi
KÖZLI
POREDUS ANTAL
IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA, GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 1925
Ii

A NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGÍ ÁLTALÁNOS SZAKIRÁNYÚ
IPAROS FIU- ÉS LEÁNVTANONCISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1924—25. TANÉVRŐL
XXXIX. ÉVFOLVAM
KÖZLI
POREDUS ANTAL
IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA, GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 1925

iJ^EY98
V - RSV 2010 «.
I.
A jövő tanévre vonatkozó tudnivalók.
1925—26. tanévre az iparostanoncok beirása az egész évi fiu- és leány tanonciskolában szeptember 1—6-ig, a téli tanfolyamban október 15—17-ig történik a közp. áll. elemi népiskolában naponkint d. u 4 —7-ig.
A beiratásra kitűzött időben köteles minden munkaadó a tanoncát, illetve a tanoncait korukra való tekintet nélkül beiratni és szeptember 6-tól, illetve a téli tanfolyamban október 18-tól kezdve pontosan iskolába járatni.
A tanév kezdete után felfogadott tanoncot a munkaadó a tanonc tényleges alkalmazásba vételének napjától számított három napon belül a tanonciskolába beiratni és a negyedik naptól a próbaidő tartama alatt is az iskolába járatni köteles. (Szerv. 17. §.) Azon munkaadó, aki a tanoncát a beiratásra megállapított időben be nem iratja, vagy a kitűzött időben nem küldi pontosan az iskolába, az 1922. évi XII. t.-c. 128. §. 4. pontja alapján lesz megtorolva
A beiratásnál minden tanonc személyesen tartozik megjelenni. A mult tanévben tanonciskolába már járt tanulók csupán az Értesitő könyvecskéjükkel jelentkeznek a beiratásra; az első izben jelentkező tanoncok pedig munkaadójuk vagy megbízottjának kíséretében jelennek meg és születési anyakönyvi kivonatukat, utolsó iskolai és himlőujraoltási bizonyítványukat, továbbá tanszerződésüket bemutatni, a városi tanács által megállapítandó tan- és tanszerdijat megfizetni, vagy a városi tanácshoz intézett és szegénységi bizonyitvánnyal felszerelt tandijelengedés iránti kérvényüket az igazgatónak, vagy helyettesének átadni tartoznak. Megjegyezvén, hogy az uj ipartörvény rendelkezése szerint csak az vehető föl tanoncnak, aki legalább az elemi népiskola negyedik osztályát jó eredménnyel végezte el. Végül felhivatnak azon iparosmesterek, akiknek több tanoncuk van, hogy összes tanoncaikat egyszerre Írassák be a tanonciskolába, mert csak ez esetben lesznek ugy beoszthatok, hogy ne valamennyi tanoncuk egy napon járjon iskolába.
Az igazgatóság
II.
Igazgatói jelentés 1924—25. tanévről.
Tanonciskolánk a lefolyt tanévvel fennállásának 39-ik évét töltötte be, melynek utolsó tiz éve alatt a négy és fél évig tartott és szegény hazánkra nézve oly tragikusan végződött áldatlan világháború, majd az annak nyomán fakadt általános nagy anyag-, közte különösen a papirhiány és ennek következtében a nyomdai munkálatoknál előállott rémségesen nagy áremelkedések miatt értesítő kiadására — legnagyobb sajnálatunkra — még csak gondolni sem mertünk. Most is csak ugy vált lehetségessé, hogy maguk a tanulóink vállalták magukra a nyomdai költségek részbeni viselését.
Mivel tehát 1913—14. tanévtől a folyó tanévig tanonciskolánkról évi értesitőt az előbb felsorolt okokból nem volt módunkban adni, elengedhetetlenül szükségesnek tartom iskolánk ezen tiz tanévének a rendelkezésemre álló szük keretben legalább a fontosabb eseményeire, az osztályok és beirt tanoncok számának alakulására reámutatni, hog...