Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.25 MB
2018-02-14 17:48:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
119
454
Rövid leírás | Teljes leírás (124.2 KB)

A Nagykanizsai Államilag Segélyezett
Községi Szakirányú Iparos Fiú- és Leánytanonciskola
értesítője
az 1925-1926. tanévről.
XL. évfolyam.
Közli Poredus Antal igazgató
Nagykanizsa,
Gyarmati Gy. Könyvnyomdája
1926

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

3CK; z &
A NAGYKANIZSAI Államilag segélvezett községi
5ZAKIRÁNVU
IPAROS FIU- ÉS LEÁNVTANONCI5KOLA
ÉRTESÍTŐJE
az 1925—26. tanévről
(f ^ \\ A
XL. ÉVFOLYAM
KÖZLI
POREDUS ANTAL
IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 1926.
A NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLVEZETT KÖZSÉGI
SZAKIRÁNyU
IPAROS FID- ÉS LEÁN^TANONCISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1925—26. TANÉVRŐL
XL. ÉVFOLYAM
KÖZLI
POREDUS ANTAL
IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 1926.
REV V .
R2V 201«
I.
A jövő tanévre vonatkozó tudnivalók.
1926—27. tanévre az összes iparostanoncok beirása, tehát a téli tanfolyambelieké is, 1—7-ig, a Rozgonyi-u. ujiskolához csatolt régi gimnáziumi épületben a földszinten, a bejárattól balra levő tanonciskolái rajzteremben vasárnap kivételével naponkint 4—7-ig történik.
A beírásra kitűzött időben köteles minden munkaadó a tanoncát, illetve a tanoncait korukra való tekintet nélkül beiratni és szeptember 7-től, illetve a téli tanfolyamban 1-töl kezdve pontosan az iskolába járatni.
A tanév kezdete után felfogadott tanoncot a munkaadó a tanonc tényleges alkalmazásbavételének napjától számított három napon belül a tanonciskolába beiratni és a negyedik naptól a próbaidő tartama alatt is az iskolába járatni köteles. (Szerv. 17. §.) Azon munkaadó, aki a tanoncát a beírásra megállapított időben be nem Íratja, vagy a kitűzött időben nem küldi pontosan az iskolába, iparkihágást követ el s mint ilyen az 1922. évi. XII. t.-c. 128. §. 4. pontja alapján tesz megbüntetve, tanonca pedig sem tandijelengedésben, sem más kedvezményben nem részesülhet.
A beírásnál minden tanonc személyesen tartozik niegjeíenni. A múlt tanévben már tanonciskolába járt tanoncok csupán a nyomtatott Értesítő könyvecskéjükkel jelentkeznek a beírásra; az uj tanoncok azonban a munkaadójuk, vagy megbízottjának kíséretében jelennek meg és születési anyakönyvi kivonatukat, utolsó iskolai és himlőujraoltási bizonyítványukat, továbbá tanszerződésüket bemutatni, az évvégi nyomtatott Értesítőre és ipari szótárra 92 garast (11.500K), tan- és tanszerdijra pedig 20 pengőt megfizetni, vagy a városi tanácshoz intézett és szegénységi bizonyítvánnyal felszerelt tandijelengedés iránti kérvényüket az igazgatónak, vagy helyettesének átadni tartoznak. Megjegyezvén, hogy az uj ipartörvény rendelkezése szerint csak az vehető föl tanoncnak, aki legalább az elemi népiskola negyedik osztályát jó eredménnyel végezte el. Végül felhivatnak azon iparosmesterek, akiknek több tanoncuk van, hogy összes tanoncaikat egyszerre Írassák be, mert csak ez esetben lesznek ugy beoszthatok, hogy ne valamennyi tanoncuk egyszerre legyen elvonva a műhelytől.
Az igazgatóság
Steinberger Viktor
\'\' t 1926 május 10.
Tanonciskolánkat az elmúlt tanév vége előtt nagy és pótolhatatlan veszteség érte. Steinberger Viktor, oki. gépészmérnököt, intézetünk nagytudásu fémipari szakrajztanárját temettük el 1926. május 12-én. Munkában gazdag életének 48. évében tért örök nyugalomra, miután ebből közel 23 évet a sárvári műselyemgyárban, majd a kecskeméti konzervgyárban, mint vezető töltött el teljes megelégedésre és általános közbecsülésben. Sárváron részint a túlfeszített munkával, részint a műselyemgyártásnál használt különböző szeszes anyagok folytonos belélegzése következtében szerzett tüdővérzése miatt amúgy is gyenge szervezete az állandó és huzamos munkát egészségének rovása nélkül nem bírván el, két évvel ezelőtt hazajött szaba...