Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.79 MB
2018-02-15 12:57:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
24
218
Rövid leírás | Teljes leírás (104.02 KB)

Hiányzik: 21-24. oldal

A Nagykanizsai Áll. Segélyezett Községi Szakirányú Iparos Fiú- és Leánytanonciskola értesítője
az 1930-1931. tanévről.
XLV. évfolyam.
Közli Poredus Antal igazgató
Nagykanizsa, 1931
Gyarmati Könyvnyomda
7395

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

m\\
m
m
i
A NAGYKANIZSAI ÁLL. SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI SZAKIRÁNYÚ
IPAROS FIU- ÉS LEÁNYTANONCISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1930—31. TANÉVRŐL
XLY. ÉVFOLYAM
KÖZLI
POREDUS ANTAL IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA, 1931 GYARMATI KÖNYVNYOMDA 7395

A NAGYKANIZSAI ÁLL. SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI SZAKIRÁNYÚ
IPAROS FIU- ÉS LEÁNYTANONCISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1930—31. TANÉVRŐL
XLY. ÉVFOLYAM
KÖZLI POREDUS ANTAL IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA, 1031 GYARMATI KÖNYVNYOMDA
7395
Egg??-;. • \' • >
I FEV 9$
BSV 2CH0
i
[
I.
A jövő tanévre vonatkozó tudnivalók.
1931—32. tanévre az összes iparostanoncok, tehát a téli tanfolyambeliek beiratása is szept. 4—7-ig bezárólag a Roz-gonyi-u. uj iskolához csatolt régi gimnáziumi épületben a földszinten, a bejárattól balra levő tanonciskolái rajzteremben (7. számú terem) vasárnap kivételével naponkint 4—7-ig történik.
Beiratásra kitűzött időben köteles minden munkaadó a tanoncát, illetve tanoncait korukra való tekintet nélkül beiratni és szeptember 9-től, illetve a téli tanfolyamban november 1-től kezdve pontosan az iskolába járatni.
A tanév kezdete után felfogadott tanoncot a munkaadó a tanonc tényleges alkalmazásbavételének napjától számított három napon belül a tanonciskolába beiratni és a negyedik naptól a próbaidő tartama alatt is az iskolába járatni köteles. (Szerv. 27. §.) Azon munkaadó, aki tanoncát a beírásra megállapított időben be nem íratja, vagy a kitűzött időben nem küldi pontosan az iskolába, iparkihágást követ el s mint ilyen az 1922. évi XII. t.-c. 128. §. 4. pontja alapján lesz megbüntetve, tanonca pedig sem tanszerdijelengedésben, sem jutalomban nem részesülhet.
A beiratásnal minden tanonc személyesen tartozik megjelenni. A mult tanévben már tanonciskolába járt tanoncok csupán a nyomtatott értesítő könyvecskéjükkel jelentkeznek a beirásra; az uj tanoncok azonban a munkaadójuk, vagy megbizottjának kíséretében jelennek meg és születési anyakönyvi kivonatukat, utolsó iskolai és himlőujraoltási bizonyítványukat, továbbá a tanszerződésük másolatát bemutatni, az évvégi nyomtatott Értesítőre 1 pengőt, könyvtárra 50 fillér és tanszerdijra 12 pengőt megfizetni, vagy a városi tanácshoz intézett és szegénységi bizonyítvánnyal felszerelt tanszerdijelengedés iránti kérvényüket az igazgatónak vagy helyettesének átadni tartoznak. Az uj ipartörvény rendelkezése szerint csak az vehető föl tanoncnak, aki legalább az elemi népiskola negyedik osztályát jó eredménnyel végezte el. Végül felhivatnak azon iparosmesterek, kiknek több tanoncuk van, hogy összes tanoncaikat egyszerre írassák be, mert csak ezesetben lesznek azok úgy beoszthatok, hogy valamennyi tanoncuk ne egy napon legyen elvonva a műhelyből.
Az igazgatóság
II.
Jelentés az 1950—51. tanévről.
iparos fiutanonciskolánk a lefolyt tanévvel fennállásának 45., leánytanonciskolánk 18. tanévét töltötte be.
Tanév kezdete. A tanévet augusztus 31-én tartott értekezlettel kezdtük meg, melyen a tantestület tagjainak a beirásoknál leendő részvételét és a követendő eljárást állapítottuk meg.
Beirás. A tanoncok beirása szeptember 1—6-ig- történt. A beírásra kitűzött időben a fiuknál 346, a leányoknál 108, összesen 454 tanonc iratkozott be, mely létszám a tanév lolyamán a fiuknál 425-re, a leányoknál 129-re, összesen 554-re emelkedett, vagyis a folyó tanévben a tanulók száma ismét 95-tel kevesbedett, mely sajnálatos körülmény természetesen maga után vonta az osztály...