Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.19 MB
2017-09-19 10:58:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
70
451
Rövid leírás | Teljes leírás (78.77 KB)

A Nagykanizsai Magyar Királyi Állami Elemi Népiskolák
három igazgatósági körzetének
értesítője az 1926-27. tanévről.
XXVIII. évfolyam.
Közlik: Polensinszky Emil, Brauner Lajos, Filó Ferenc igazgatók.
Nagykanizsa
Gutenberg-nyomda
1927.A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLL. ELEMI NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
értesítője
AZ 1926—27. TANÉVRŐL. XXVIII. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK:
POLESINSZKY EMIL, BRAUNER LAJOS, FILÓ FERENC
IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA GUTENBERG-NYOMDA 1927.
Jelentós
az 1926—27. tanévről.
1. Beiratások. Az 1926—27. tanévi beiratások mindhárom körzetben 1926. évi julius 1., 2. és 3-án, a pótbeirások a nagyszünidő meghosszabbítása miatt szeptember 13-án és 14-én történtek meg A Veni Sancte szeptember 15-én volt. A rendes, órarend szerinti tanítások szeptember 16-án kezdődlek.
2. Beiskolázás. Az I. körzetben a tanévben beiratkozott 358 fiu-és 317 leánytanuló, összesen 675 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző (ismétlő) fiúiskolába 45, a leány továbbképző iskolába 101, összesen 146 tanuló.
A II. körzetben beiratkozott 343 fiu és 355 leánytanuló, összesen 703 mindennapi tanköteles gyermek. Az általános továbbképző fiúiskolába 60, a leány ismétlőbe 109, összesen 169 tanuló.
A 111. körzetben beiratkozott 376 fiu- és 327 leánytanuló, összesen 703 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző iskolába 100 fiu és 165 leány, összesen 265 tanuló.
A tanév alatti iskolalátogatás kedvező volt, leszámítva a továbbképző-iskola tanulóit, akik az őszi és a tavaszi munkálatok beálltakor különösen Kiskanizsán nagyobb számú mulasztást követtek el. A beiskolázási viszonyok javulása a városi hatóság szigorú fellépésének köszönhető. Példás erélyességgel, ha kellett bírságolással kényszeritette a szülőket, hogy gyermekeiket pontosan küldjék az iskolába.
3. A Gondnokság gyásza. Az 1926/27. tanévben az áll elemi iskolák Gondnokságát nagy, pótolhatatlan veszteség érte Irmler József és dr. Kenedy Imre gond. tagok elhunytával. Irmler József 1926. évi október 8-án, dr. Kenedy Imre pedig október 14-én hosszas szenvedés után hozzátartozóik, ismerőseik nagy bánatára elhunytak. Mindkét gond. tagnak a magyar nemzeti népoktatás, az iskola és annak munkásai iránt érzett szeretete és meleg rokonszenve, a magyar kultura érdekében kifejtett önzetlen munkássága, kedves egyénisége mindenkor emlékezetben fog maradni azok előtt, akik ennek a városnak népnevelésügye érdekében fáradoznak, buzgólkodnak. Legyen áldás nevükre, emlékezetükre !
4. A tantestületek gyásza. Ebben a tanévben ragadta ki körünkből a halál Honfi Lőrinc I. körzetben működő kartársat, aki szorgalmával, tehetségével a felsőbb hatóság megelégedését, a kartársak tiszteletét érdemelte ki. 35 évi tanitóí működéséből 28 évet nemzetiségi vidéken töltött, ahol az idegenajku gyermekek szivébe csepegtette a magyar haza iránti szeretetet. Édes hazánk összeomlása után ő is kénytelen volt elhagyni azt a helyet, ahol életének nagy részét töltötte. Máról-holnapra látta a hosszú fáradságos munkával elért eredmények összeomlását. Ez a csapás megrendítette egészségét, bár szivós ellenállással megakarta törni a gyilkos kórt, de szervezete nem birta s
hosszas szenvedés után 1926. év december 7-én elhunyt. A tantestület és számos ismerőse kisérte utolsó útjára. A sirnál Plánder Boldizsár I. körzeti tanitó mondott búcsúbeszédet. Áldás legyen emlékén!
5. Helyettesítések. A folyó tanévben a tantestületek tagjainak egészsége nem volt kedvező. Több tanitó hosszabb betegsége miatt kénytelen volt távol maradni az iskolától. — Hosszabb időtartamú helyettesítés több izben vált szükségessé. így az I. körzetben Neuwirthné Szabó Mária 6 hetet. Sekulja Jakab 2 hónapot mulasztottak, akik közül Neuwirthné Szabó Mária helyettesítését a tantestület, Sekulja Jakab helyettesítését pedig özv. Nagyné Steinauer Anna tanítónő látta el.
A II. körzetben Béresné Ferenczy Ida tanítónő 2 hónapot mulasztott, akit ezen idő alatt özv. vitéz Nagy Qyőzőné szül. Steinauer Anna oki. tanítónő helyettesitett.
III, körzetben Faludiné Meszarits Anna, Faludi Géza tanerők helyettesítése vált szükségessé, ami osztály összevonással történt meg.
A rövidebb 1—2 napig tartó helyettesítéseket mindhárom körzetben az igazgatók és a tantestületek tagjai látták el.
6 A tanulók egészségi állapota. A tanulók egészségi állapota mindhárom körzetben kedvezőtlen volt. Két izben is megtámadta ragályos betegség a tanulókat. 1926. évi november és december hónapban a tanulók nagyszáma fültőmirigy daganatban betegedett meg. A tiszti orvos előterjesztésére Polgármester ur az I. osztályok bezárását rendelte el.
Az 1927. január végén járványszerüen fellépett náthaláz miatt ismét le lettek zárva az összes iskolák folyó évi febr. 2—febr. 21-ig. Amint a náthaláz szünőfélben volt, az összes tantermek fertőtlenítése után február 21-én újra megkezdődtek a tanítások.
Szemvizsgálat két izben tartatott, trachomában szenvedőnek 3 tanuló találtatott, akik rendes gyógykezelésben részesültek.
7. Jótékonyság. A szegénysorsa tanulók részére tankönyveket és Írószereket adományoztak a tanévben Királyi Magyar Egyetemi nyomda, Kalász áruforgalmi Rt., Lampel R. (Wodianer F. és Fiai Rt.), a Szent István Társulat, a helybeli Gutenberg-nyomda, Fischel F. és fia és a Schless Testvérek könyvkereskedése. Pénzbeli adományokkal járultak a szegénysorsu tanulók segélyezésére: Nagykanizsai Takarékpénztár Rt. 48 P, Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Rt. 50 P, Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár Rt. 50 P, Néptakarékpénztár Rt. 50 P.
A Keresztény Jótékony Nőegylet igen sok szegény tanulónak juttatott a jószivü családoknál ingyen-ebédet s ezenkívül az arra rászorulókat ruhával és lábbelivel is ellátta. A 6. honvéd gyalogezred parancsnoksága pedig Karácsonykor a szegénysorsu tanulókat ingyen ebéddel vendégelte meg. A III. körzetben a Rózsafüzér Társulat 22916 P gyűjtésével, Nagyméltóságú Dr. Kállay Tibor képviselő ur 40 P-ős készpénz- és számos jótevő természetbeni adományával lehetővé tette 70 szegénysorsu tanuló segélyezését a karácsonyi ünnepekre.
8. A tanév tartama. Mindhárom körzetben a tanítások 1926. szeptember 16-án kezdődtek, ragályos betegségek járványszerü fellépése miatt két izben lett a tanitás megszakítva 10 napra, illetve 14
- 5 -
napra. Az osztályvizsgálatok osztályonkint junius 20-tól junius 25-ig tartattak. Junius 26-án volt a Te Deum, utána pedig az évzáró ünnepély és az értesítők kiosztása. \\
9. A vallás-erkölcsi nevelés. Mindhárom körzetben nagy súlyt helyeztek a tanítótestületek a reájuk bizott tanulók valláserkölcsi nevelésére. Az egyes vallásfelekezetek tanulói a hitoktatók és a tantestületi tagok vezetése mellett tettek eleget vallási kötelezettségeiknek. A gyermekek minden ünnep és vasárnap résztvettek a szent misén, ott voltak a körmeneteken. Év elején, karácsonykor, húsvétkor és év végén elvégezték a szent gyónást. Mindhárom körzetben ünnepélyes keretek között végezték el a III. osztályos tanulók az első áldozást, amelyet közös reggeli követett. Az I. és II. körzet tanulóit az Oltár Egylet nemesszivü hölgyei, a III. körzet tanulóit pedig az iskola látta vendégül és tette emlékezetessé ezen kedves napot. A vallás erkölcsi nevelés elmélyítését szolgálta mindhárom körzetben a hitoktatók vezetésével nemesen munkálkodó Eucharisztikus Gyermekszövetség.
10. Tantestületi értekezletek. Az egyes igazgatói körzetek tantestületei egymástól függetlenül minden hónapban tartottak egy-egy értekezlelet. Az értekezletek főtárgyát a mult tanévben kiadott uj tanterv tüzetes megbeszélése, továbbá pedagógiai kérdések és az iskola bei-életére vonatkozó dolgok megtárgyalása képezte.
11. Szülői értekezletek. Az egyes körzetekben 3—3 szülői értekezlet volt, amelyeken a szülők nagy számban jelentek meg. Az értekezleteken a vallás-erkölcsi, — nemzetnevelésről, a környezet hatása a gyermekekre, a nevelés ferdeségeiről, az iskola és a család együtt működéséről esett szó.
12. Oktatófilm előadások. A tanulók a tanév folyamán megnézték a havonta egyszer bemutatott oktatófilm előadásokat. Az I—II. körzet tanulói 8, — a III. körzet tanulói 5 előadást néztek meg. Az oktatófilmek a tananyag körébe vágó dolgokat mutattak be szemléltető módon úgy, hogy a gyermekek sokat tanultak az előadásokból.
13. Iskolai ünnepélyek. Mindhárom körzetben meg lettek tartva az elrendelt ünnepélyek.
14. A tantestületek iskolán kivüli működése. A három körzet tantestületeinek tagjai tevékeny munkásságot fejtettek ki az iskolán kivüli népmüvelés terén analfabéta, — elemi ismeretterjesztő tanfolyamok és ismeretterjesztő előadások tartásával. — A tanitók a levente és cserkész mozgalomnak is tevékeny munkásai. Tevékeny részt vettek a társadalom közművelődési és jótékonysági mozgalmaiban is.
15. Tanítói és ifjúsági könyvtár. A tantestületi tagoknak továbbképzésére szolgálnak a tanitói könyvtárak és a szaklapok. Minden igazgatói körzetnek külön-külön tanitói és ifjúsági könyvtára van. Az ifjúsági könyvtár műveit az iskola tanulói olvassák szorgalmasan.
16. Kirándulások. Kirándulások keretében megismerték a gyermekek a helybeli nevezetesebb intézményeket, gyárakat, üzemeket, középületeket, jótékonysági intézményeket. A III. körzet felsőbb osztályai kirándultak Szepetnekre a madarak és fák napja keretében, továbbá 40 tanuló két napra Keszthelyen és Hévizén volt. Az I. és II. körzet tanulói jól sikerült balatoni kiránduláson vettek részt.
— 6 —
Iskolai hatóságok.
a) Kir. tanfelügyelőség.
Kir. tanfelügyelő: Szirmai Miksa.
Kir. segédtanfelügyelők: Paizs György, dr. Medve István, Fejér András.
b) Gondnokság.
(1922. május 29—1928 május 29.) Elnök: dr. Hajdú Gyula. Alelnök: Eberhardt Béla. Jegyző: Polesinszky Emil I. körz. igazgató. Gondnok: Krampatits József II. körz. áll. tanitó.
Rendes tagok:
a) Kineveze ttek: dr. Darás László, Irmler József meghalt, dr. Kaufmann Lajosné, dr. Krátky Istvánné, dr. Kenedy Imre meghalt, Petrik Dezső, Rubint Károlyné, Teutsch Gusztávné.
b) Választottak: Bazsó József, Györy László, Kárlovics József, Knortzer György, dr. Málék László, dr. Rothschild Jakab, dr. Szabady Lőrincné lemondott, dr. Szabó Lajos, özv. dr. Tuboly Gyuláné, Ujváry Géza, Weisz Tivadar.
c) Hivatalból: Brauner Lajos II. körz. igazgató, Filó Ferenc III. körz. igazgató, dr. Fodor Aladár, dr. Goda Lipót, Horváth Olivér, Kádár Lajos, dr. Rátz Kálmán, dr. Sabján Gyula, dr. Vargha P. Theodorich 0 Fr. M., dr. Winkler Ernő.
A tanítótestület képviselői: I. körz. Cseh Joákim, II. körz. Szalay Dénes, III. körz. Kovács Illés.
Hitoktatók:
I. körzetben: P. Lefcsik Pongrác, P. Tóth Móric szentferencrendi áldozópap, Rudnyánszky Miklós segédlelkész a róni. kath. vallású tanulók részére.
II. körzetben: Róm. kath. hitoktatók: Megyesy József és Rudnyánszky Miklós segédlelkészek.
III. körzetben: P. Tóth Móric, Haba Mária.
Mindhárom körzetben az ág. hitv. ev. tanulók hitoktatója Horváth Olivér ev. lelkész, a református tanulók hitoktatója Kádár Lajos ref. lelkész s az izraeliták hitoktatója özv. Vajdáné Barta Erzsébet.
Iskola-mindenesek:
I. körzetnél: Faits József és özv. Bodzay Ferencné.
II. körzetnél: Magyar József és Tóth Károly (a II. ig. körzeti Rozgonyi-utcai uj iskolánál 6—6 tanterem), Heffer Géza (a II. ig. körzet Arany János-utcai 2. tanterem), özv. Guta Józsefné (a II. ig. körzet Rozgonyi-utcai régi iskolánál 2, a régi gimnázium épületében 3 tanterem).
III. körzetnél: Faits János és Szekeres József.
I. Igazgatói körzet.
Igazgató: Polesinszky Emil. TANTESTÜLET.
1. Benkóné Okos Júlia a baraktelepi iskola III—IV. vegyes osztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen 8.
2. Cseh Joakim a Teleky-uti IV. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen 30.
3. Hajnal János a Huszti-téri V. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen 31.
4. Horváth József a Központi II. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen 23.
5. Kenedi Aura a Központi 1. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen 11.
6. Koronczy Gizella a Teleki-uti I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen 19.
7. Özv. Kumper Arthurné a III. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen 13.
8. Mágot Vilma a IV. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 14, összesen 24.
9. Neuwirthné Szabó Mária a központi II. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 16, összesen 16.
10. Neuwirth György a baraktelepi I—II. vegyes osztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 3, összesen 13.
Polesinszky Emil igazgató. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen 37.
12. Plánder Boldizsár a III. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen 16.
13. Sekulja Jakab a Huszti-téri II. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 6, összesen 31.
14. Szabóné Németh Erzsébet a Teleki-uti I. fiúosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen 10.
15. Bakos Melinda helyettes tanítónő.
16. Özv. vitéz Nagyné Steínauer Anna helyettes tanítónő.
Hitoktatók: Lefcsik P. Pongrác, Tóth P. Móric, Rudnyánszky
Miklós, Meggyesy József róm. kath., Horváth Olivér ág. hitv. ev., Kádár Lajos ev. ref., özv. Vajdáné Barta Erzsébet izraelita hittanra.
— 8 —
Központi I. fiúosztály.
(A II. körzet ellenőrzése alatt.)
Osztálytanító: Polesinszky Emiiné.
Kitűnők: Gregál István, Horváth -János, Nagy Antal, Szigriszt László-
Jel e s e k: Babics Lajos, Csányi László, Fischel Kornél, Göndics István, Hardy József, Ligeti Gyula, Németh Kálmán, Palkovics Géza, Pap Géza, Schlesinger József, Törő Endre.
Jók: Bertalan József, Biró Ferenc, Éder László, Ferkóca János, Gudrica János, Hegedűs Géza, Heringh Lajos, Kárpáti József, Kiss Lajos, Krug József, Kumi Ferenc, László György, Óhidy István, Ördögh János, Szép János, Szűcs István.
Elégségesek: Heringh Géza, Odrovics Jenő, Polai Ferenc.
Elégtelenek: Gudrica József, Szertics Gyula, Takács László, Tóth Ernő.
Elköltöztek: Farkas János, Ismael Lajos, Plosnik Ferenc.
Összesen: 41.
Teleky-uti I. fiúosztály.
Osztálytanitónő : Szabóné Németh Erzsébet.
Kitűnők: Benkő György, Gaál László, Illés Gábor, Kuzics János, Lindauer Ervin, Pál Sándor.
Jelesek: Böröndi Gyula, Hegedűs Károly, ifj. Horváth József, Illés József, Kálovics Ferenc, Mátrai Nándor, Szarjas Ferenc, Vukits László.
Jók: Farkas József, Feiler István, Fleischner István, Fridii József, Gerócs István, Horváth Ferenc, Horváth Vilmos, Magyar Miklós, Paszinger Károly, Sarotár József, Steiger Károly, Surugli János ism., Tomasits Ferenc, Tóth Ferenc, Karakai István, Hajmási Márton.
Elégségesek: Balázs Ferenc, Csányi Jenő, Gödinek László, Hári Ferenc, Németh Ferenc, Németh István, Sztankovics István, Tóth Pál, Tibenszky Ferenc, Tulezi László, Vinhoffer István, Zábó József.
Elégtelenek: Andri Ferenc ism., Fazsur Géza ism., Keller István, Király Vince, Párta József, Scsavnicsár István, Kispál László ism.
Nem osztályozhatók: Horváth Gyula, Császár István.
Elköltöztek: Hollender Péter, id. Horváth József.
Felmentetett: Lakatos József.
Töröltetett: Horváth János.
Összesen: 55.
Központi II. fiúosztály.
Osztálytanító: Horváth József.
Kitűnők: Kelemen László, Kostein László, Magyar Győző, Reisinger Rezső, Sörlei József, Stuiber Ernő.
Jelesek: Babits József, Bukovits Imre, Göllesz László, Gyömörey Antal, Halász György, Junker László, Kovács Károly, Kövesi József, Leyrer Zoltán, Mayer József, Pongrácz Endre, Rihó József, Senkó Lajos.
- 9 -
Jók: Biliege Ferenc, Domán Kálmán, Fata István, Felde János, Hirtz László, Horváth József, Horváth Károly, Németh Ferenc, Oparnicza Sándor, Tálosi Ferenc, Varga Antal-
Elégségesek: Blaskovits Péter, Czimmermann József, Dani György, Heffer István, Kemendy József, Kukoda István, Marosa György, Schober Károly, Vetter Lóránt.
Elégtelenek: Gudricza István, Klausz József, Mayerhoffer Emil.
Elköltözött: Piedl Rezső.
Összesen: 43.
Huszti-téri II. fiúosztály.
Osztálytanító: Sekulja Jakab.
Helyettes tanítónő: özv. vitéz Nagyné Steinauer Anna.
Jelesek: Anhoffer György, Farkas Károly, Lőci Jenő, Szabó Gyula, Szabó Lajos, Temesvári Károly, Vadász János, Vajda László, Vidovics Károly.
Jók: Benkő György, Boda Ferenc, Horváth Károly, Illés Károly, Kálcsics Ferenc, Kelemen Ferenc, Kovács István, Parragi István, Varga István.
Elégségesek: Császár Jenő, Gerócs József, Gruber Kálmán, Hajdú István, Horváth József, Horváth Lajos, Karnisch Károly, Reit-hoffer István, Skrilecz László, Tóth Károly, Virt István.
Elégtelenek: Ágoston Gyula, Bödör Gyula, Csiszár István, Léder István, Papp János, Pint István, Takács Lajos.
Elköltözött: Mittermayer Vilmos.
Összesen: 37.
Régi gimnáziumban elhelyezett központi III. fiúosztály.
Osztálytanító: Plander Boldizsár.
Jelesek: Balogh József, Brand Béla, Czulek Antal, Hegedűs Gyula, Hermán József, Hirtz János, Kalmár Béla, Kőszegi János, Kreiner István, Marvalits Elemér, Mihálka László, id. Nagy Lajos, Rohs László, Simon József, Turi László, Zsiga Sándor.
Jók: Bakos István, Bence Sándor, Czulek István, Fogarassy György, Kollarits István, Kovacsics Vilmos, Lovrek Ottó, Mráz Kálmán, Salamon József, Tadler Mihály.
Elégségesek: Bedenek György, Benkő József, Blaskovich Valter, Bődör István, Czoller István, Császár Ferenc, Gábor László, Hajmási József, Horváth Gyula, Kalmár Lajos, Major Lajos, Nagy József, ifj. Nagy Lajos, Parragi László, Parti József, Paszinger János, Salamon Ferenc.
Elégtelenek: Csárdi Antal, Gergály István, Gerócs József, Moór József, Parti Ferenc, Szélig Ferenc, Tóth József.
Elköltöztek: Horváth Károly, Mittermayer Kálmán.
Összesen: 52.
- 10 -
Teleky-uti IV. fiúosztály.
Osztálytanító: Cseh Joákim.
Jelesek: Detrich Dezső, Hovány Ferenc, Latin József, Lieb Gyula, Pinke József, Szigeti István.
Jók: András István, Andri József, Auer László, Bakos József, Balogh János, Belloni Sándor, Bóha János, Csányi József, Dene Béla, Dene János, Dobri János, Gábor Antal, Golenszky László, Harsányi Miklós, Hegyi Ferenc, Herceg Károly, id. Horváth János, ifjú Horváth János, Horváth Lajos, Horváth Márton, Horváth Péter. Hodics László, Ioó Gyula, Lukács János, Marton János, Nagy János, Ötvös Antal, Schober Antal, Tollár József.
Elégségesek: Baj István, Gerócs László, Körber József, Takács Lajos, Tóth István, Verbovec László, Virágh Ede, Vukics Lajos, Zadravec László.
Elégtelenek: Gáspár Gusztáv, Horváth Boldizsár, Major János. Pap István, Pint József, Szigeti József, Szunyok János, Zelkó István.
Elköltöztek: Hollender István, Horváth György, Schmied József, Zay István.
Más iskolába ment át: Kostein Ferenc.
Összesen; 57.
Huszti-téri V. fiúosztály.
Osztálytanító: Hajnal János.
Jelesek: Bognár Ferenc, Fekete István.
Jók: Horváth Károly, Koch Ferenc, Kütsön Imre, Merencsics Ferenc, Reithoffer Gyula.
Elégségesek: Dani István, Dani Péter, Furman Imre, Gábor Boldizsár, Hajtnási Lajos, Modrovics József, Párta János, Pék Ferenc, Pizvor Géza, Szabó Károly, Vámosi János, Wirth Gyula. Végh Tivadar.
Elégtelenek: Gerócs György, Horváth József, Rácz Béla, Szertics Lajos, Takács Ferenc.
Beteg: Kollarics Sándor, Singer Sándor.
Elköltözött: Mittermayer Ferenc.
Összesen: 28.
Központi I. leányosztály.
Osztálytanitónő: Kenedi Aura.
Kitűnők: Durini Anna, Hovány Erzsébet, Kollár Mária, Németh Ilona, Ruzsics Erzsébet, Szabó Ilona, Újlaki Margit.
Jelesek: Ács Mária, Csöndör Ilona, Jaberics Ilona, Kauffmann Éva, Lausch Margit, Pörzse Ilona, Puska Julianna, Weszeli Gabriella.
Jók: Boha Gabriella, Csavnicsár Mária, Faragó Erzsébet, Harangozó Julianna, Horváth Aranka, Maray Emma, Ötvös Erzsébet, Plánder Mária, Rózsa Mária, Simon Irma, Tomasits Ilona, Zadravecz Erzsébet, Zavodnik Elvira.
— 11 —
Elégségesek: Mátecz Erzsébet Muczer Mária, Szélig Ilona, Vörös Mária.
Elégtelenek: Márkus Ilona, Takács Anna. -ív
Elköltözött: Czinger Livia, Nagy Klára, Németh Mária.
Más iskolába ment át: Bogár Erzsébet.
Betegség miatt nem osztályoztatott: Geszler Julianna.
Késő jövetel miatt nem osztályoztatott: Keller Ilona, Markotán Irma.
Magántanuló: Novai Ágota.
Összesen: 42-
Teleky-uti I. leányosztály.
Osztálytanitónő: Koronczy Gizella.
Kitűnők: Csizmadia Magda, Domaföldi Julianna, Hóbor Júlia, Jakabfi Margit, Kerecsényi Erzsi. Kerecsényi Mária.
Jelesek: Balla Erzsi, Bedenek Teréz, Csoknyai Mária, Hegyi Anna, Kiss Ilona, Melles Margit, Niklesz Erzsi, Óvári Mária, Pál Irma, Pokorny Magda, Táncsics Erzsi, Tomasics Mária, Varga Matild, Váradi Anna. Vinczek Ilona.
Jók: Gábor Teréz, Győré Anna, lzsán Karolin, Kotnyek Mária, Martonfalvy Margit, Nagy Júlia. Pulán Teréz, Szentes Mária, Tollár Magda, Varga Erzsi, Verem Júlia.
Elégségesek: Galambos Rózsa. Gruber Piroska, Hajdú Mária, Kocsis Anna, Navracsics Anna, Takács Mária, Vida Mária.
Elégtelenek: Bedenek Anna, Magyar Ilona, Zábó Mária, Wild Mária.
Nem osztályozható; Császár Margit.
Beteg: Wölner Magda.
Felmentetett: Szabó Rozália.
Elköltöztek: Benczik Ilona, Jandrasics Anna, Mittermayer Ensi, Takács Anna.
Összesen: 50.
Központi II. leányosztály.
Tanitónő: Neuwirthné Szabó Mária.
Kitűnők: Ackermann Ilona, Láng Mária, Radics Margit, Somogyi Irén, Vida Gábriella.
Jelesek: Balog Ilona, Fitos Margit, Flachner Karolin, Kocsis Mária, Németh Gizella, Nóvák Anna, Schluitner Erzsébet, Vass Anna
Jók: Ansorge Ánna, Berghoffer Margit, Bóha Mária, Dudás Edith, Horváth Mária, Horváth Teréz, Kudich Mária, Lóránt Rozália, Mátecz Anna, Mezriczky Margit, Odrovics Ilona, Orbán Klára, Pintér Mária, Radmanics Margit, Takács Mária.
Elégségesek: Auer Júlia, Ágg Margit, Berke Ilona, Entz Ilona, Girtl Anna, Halász Erzsébet, Horváth Irén, Horváth Margit, Kertész Erzsébet, Maray Magdolna, Markotán Róza, Mayer Sarolta. Merencsics Mária, Polai Erzsébet Szép Anna, Szívós Katalin, Szűcs Gizella.
— 12 —
Elégtelenek: Csontos Erzsébet, Fogarassy Magdolna, Gelencsér Margit, Karancsy Erzsébet, Kovács Katalin, Tocky Karolina, Zelkó Mária.
Elköltöztek: Detrich Ilona, Szokol Mária.
Felmentve: Bognár Anna.
Továbbképzőbe (ismétlő) átirva: Szép Ilona.
Összesen: 56.
Régi gimnáziumban elhelyezett III. leányosztály.
Osztálytanitónő: özv. Kumperné Helbek Irén.
Kitűnők: Dene Erzsébet, Egyed Erzsi, Fabick Józsa, Platzkó Aranka, Tormási Erzsébet.
Jelesek: Boros Mária, Csordás Rozália, Eltér Ilona, Faics Margit, Horváth Róza, Lasky Mária, Németh Katalin, Noszkó Anna, Pint Teréz.
Jók: Árok Anna, Benke Rozália, Gerócs Teréz Gyergyák Jolán, Halász Katalin, Horváth Mária, Jerzsa Mária, Karancsy Katalin Kálmán Mária, Kiss Teréz, Kulcsár Mária, Martinás Margit, Nagy Ilona, Pető Mária, Preiner Ilona, Sárec Magda, Vadász Erzsi, Varga Anna, Vimmer Mária, Vörös Margit.
Elégségesek: Auer Aranka, Bernecker Mária, Cipó Anna, Csavnicsár Ilona, Horváth Margit, Parti Katalin, Vojkovics Róza.
Elégtelenek: Farkas Mária, Kispál Margit.
Más iskolába m e n t: Dokleja Anna. \'
Javitó vizsgát tehet hittanból: Farkas Mária,
Összesen: 44.
Régi gimnáziumban elhelyezett IV. leányosztály.
Osztálytanitónő: Mágot Vilma.
Kitűnők: Lehel Éva, Mészáros Anna, Szabó Ilona.
Jelesek: Anhoffer Gabriella, Babos Mária, Boda Ilona, Bunics Anna, Csanádi Anna, Feiler Kata, Hári Júlia, Karakai Rozália, Károsi Ilona. Koller Magda, Parragi Ilona, Rohs Ida, Simon Zsófi, Vas Mária,
Jók: Ansorge Irma, Blaskovics Hilda, Gangler Margit, Horváth Erzsébet, Horváth Magda, Huchthausen Mária, Koller Erzsébet, Kumi Irma, Lovrek Ilona, Martinás Rozália, Nagy Margit, Nagy Mária, Tóth Erzsébet, Vargha Ilona.
Elégségesek: Andri Margit, Bognár Mária, Farkas Anna, Fekete Mária, Fleischner Ilona, Gergály Júlia, Horváth Mária, Kisgergely Mária, König Mária, Mátecz Mária, Peti Mária, Saffer Júlia, Tulézi Irén.
Elégtelenek: Boha Margit, Dávid Erzsébet, Entz Júlia, Hári Ilona, Kovács Anna, Molnár Ilona.
Elköltöztek: Detrich Anna, Horváth Anna, Szécsényi Anna, Vas Magda.
Összesen: 54.
- 13 -
Teleky-uti V. leányosztály.
Helyettes tanítónő: Bakos Melinda. Jelesek: Farkas Katalin, Lukács Anna, Márkus Margit, Török
Anna.
Jók: Dénes Margit, Hauer Mária, Horváth Anna, Kaszás Ilona, Kiss Ilona, Magyar Etelka, Maréin Mária, Rösler Mária, Táncsics Ilona.
Elégségesek: Benkő Rozália, Gergály Ilona, Gyergyák Ilona, Herzl Ilona, Horváth Mária, Passinger Erzsébet, Pulán Ilona, Rózsa Anna, Scsavnicsár Júlia, Szélig Júlia, Wieland Margit Viosz Erzsébet. Más iskolába ment át: Gregál Margit. Belgiumba mentek: Harmath Mária, Szakonyi Gizella. Összesen: 28.
Baraktelepi iskola I—II. vegyesosztály.
Osztálytanító: Neuvirth György. I. osztály.
Kitűnők: Kaszás József, Viosz László, Schuel Emilia Magda. Jelesek: Altmann József, Takács Ferenc, Iván Erzsébet, Őri Ilona, Pókecz Emilia, Szabó Jolán.
Jók: Cserpes Gyula, Gergelics Ferenc, Kocsis István, Leich György, Németh Lajos, Fillér Anna, Gaál Mária, id. Horváth Anna, Petrovics Lujza.
Elégségesek: Andor Ilona, Németh Anna, Varga Anna. Elégtelenek: Bor Lajos, Woltner István, Altmann Erzsébet, Dara Ilona, Golecz Klára, ifj. Horváth Anna, Kacziáner Etel, Kovács Ilona.
Betegség miatt nem osztályozható: Bódis Júlia. Elköltöztek: Sebestyén Rudolf, Bakonyi Mária.
II. osztály.
Jelesek: Bellák Alajos, Harcz Lajos, Petrovics András, Rusorán Ferenc, Salamon Erzsébet.
Jók: Kovács László, Pokecz Eduárd, Varga István, Csordás Margit, Repka Eszter.
Elégségesek: Horváth József, Ladovics József, Noll Vendel, Peistingel István, Szuknai József, Harsing Anna, Rezneki Ibolya. Elégtelenek: Pető József, Horváth Gizella. Elköltöztek: Loncsár Mária, Tóth Márta. Összesen: 53.
- 14 -
Baraktelepi iskola III—IV. vegyesosztály.
Osztálytanitónő: Benkóné Okos Júlia.
III. osztály.
Jelesek: Csordás László, Németh Gyula, Szabó Lajos, Taschner Károly, Tálosi Ferenc, Altmann Margit, Auer Mária.
Jók: Altmann János, Takács József, Hársing Mária, Placskó Erzsébet, Schmidt Gábriella.
Elégségesek: Laki Imre, Bellák Erzsébet, Simon Anna.
Elégtelen: Vaska Ferenc.
Elköltöztek: Bányai Béla, Loncsár Juliánná.
IV. osztály.
Jelesek: Ágoston József, Glavák Károly, Rusorán Lajos, Szepessy Zolfán.
Jók: Bányai István, Csincsa Ferenc, Hauer János, Bali Alojzia, Horváth Ilona, Palásti Anna, Takács Irén.
Elégségesek: Csincsa Antal, Vancsura János, Altmann Anna, Kovács Katalin, Latin Erzsébet.
Elköltözött: Loncsár István. Összesen: 35.
Továbbképző (ált. ismétlő) fiúiskola.
Osztálytanítók: Hajnal János, Plander Boldizsár.
I. évfolyam.
Altman József, Bóha József, Bukovec János, Csordás György, Dara Ferenc, Erményi Vilmos, Gábor József, Horváth István, Kodba István, Kosek József, Kovács István, Kuti János, Major György, Németh György, Odor László, Pecsics János, Rác István, Remec László, Szegő György, Táncsics Gyula, Tomasics György, Varga György, Varga István, Varró László, Vimmer József, Vlaszák Géza, Vokoun József.
Tanonc viszonyba lépett: Árkus József, Csincsa Sándor, Hirschl Imre, Kaurics Péter, Klein Vilmos, Milhoffer Ferenc, Parragi János, Sorsch Károly.
Elköltözött: Horváth József, Loncsár János.
II. évfolyam.
Klicsarics István, Péter József, Vinkler Dezső.
Tanonc viszonyba lépett: Lóránt Ferenc, Tollár Lajos.
Elköltözött: Rádi József.
- 15 -
III. évfolyam.
Horváth Imre.
Tanoncviszonyba lépett: Csordás János.
Összesen: 45.
Továbbképző (ált. ism.) iskola I. leányosztálya.
Tanítók: Benkóné Okos Júlia, Neuvirth György.
Bán Erzsébet, Benke Mária, Bognár Alojzia, Bognár Mária, Bolin Anna, Breier Katalin, Dávidovics Mária, Entz Mária, Ferencsevics Anna, Gál Rozália, Gerics Erzsébet, Gerics Katalin, Hajdú Anna, Halász Ilona, Hábel Ilona, Holecz Júlia, Horváth Róza, Kaszás Margit, Kelemen Róza. Ködbaum Anna, László Ilona, Minich Anna, Molvarecz Aranka, Odor Gizella, Papp Mária, Scsavnicsár Mária, Skámlecz Anna, Skánecz Irma, Szép Ilona, Takács Katalin, Takács Mária, Táncsics Mária, Tálosi Ilona, Tompek Margit, Tóth Anna, Török Anna, Török Klára, Vancsura Rozália, Varga Ilona, Winkler Mária, Ziegler Juliánná.
Elköltöztek: Ágoston Erzsébet, Balázs Juliánná, Hollender Mária, Horváth Anna.
Felmentve: Kancsal Mária.
Tanonc iskolába átirva: Kluger Magdolna.
Összesen: 47.
Általános továbbképző II. leányosztály.
Osztálytanítók: Sekulja Jakab, Koronczy Gizella.
Auer Mária, Ágoston Katalin, Bödör Erzsi, Csanádi Mária, Feiler Etelka, Gazsi Erzsi, Hári Rozália, Hirschl Aranka, Horváth Gizella, Horváth Mária, Horváth Teréz, Károsi Erzsi, Laky Ilona, Léder Teréz, Mátés Ilona, Mátrai Klotild, Mezei Rozália, Paulin Rozália, Pető Anna, Péter Erzsi, Roleder Ilona Roleder Mária, Somogyi Anna, Somogyi Emma, Schober Erzsi, Schorsch Anna, Takács Mária, Varga Margit, Vaska Anna, Zadraveez Mária, Zubák Mária.
Elköltöztek: Mittermayer Róza, Tóth Margit, Tóth Teréz.
Kizáratótt: Kövesdi Anna.
Összesen: 35.
Általános továbbképző iskola III. leányosztály.
Osztáiytanitónők: Kenedi Aura és Mágot Vilma.
Boros Róza, Bunics Mária, Dávid Mária, Farkas Erzsébet, Férhezli Ilona, Horváth Anna, Kalmár Margit, Meszerits Anna, Schlechta Erzsébet, Szécsényi Margit, Szűcs Margit, Takács Mária, Vámosi Ilona.
Felmentetett: Csizmadia Mária.
Tanonciskolába ment át: Skámlecz Rozália, Vig Anna.
Elköltözött: Skanecz Anna.
Meghalt: Bogatin Margit, /•összesen: 18.
- 16 -
II. Igazgatói körzet.
Igazgató: Brauner Lajos
TANTESTÜLET.
1. Ács József a III. a) fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 23, összesen 35.
2. Banekovichné Nyakas Viktória az I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 29, összesen 29.
3. Béres János az V. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen 22.
4. Béresné Ferenczy Ida az Arany János-utcai I. vegyes osztály-tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen 22.
5. Brauner Lajos igazgató. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen 40.
6. Özv. Cavalloniné Szalay Ida a II. b) fiúosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 19, összesen 19.
7. Erdélyiné Ábrahám Katalin a II. a) leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 26, összesen 26.
8. Gogl Mária a VI. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen 14.
9. özv. Horváthné Koller Teréz a Rozgonyi-utcai I. vegyes osztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen 23.
10. Horváthné Pécsy Margit a IV. a) leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen 19.
11. Krampatits József a IV. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen 36.
12. Krampatitsné Kosich Ilona a III. b) leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen 35.
13. Litvay Endre az I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 19V2, összesen 24.
14. May Margit a III. a) leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen 21.
15. Nagyné Kun Reneé a II. b) leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 17, összesen 22.
16. Ortutay Gyula a III. b) fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen 17.
17. Ortutayné Lovass Laura a IV. b) leányosztály tanitője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen 20.
18. Plánder János a VI. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen 21.
19. Szalay Dénes a II. a) fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 31 l/s, összesen 33.
20. Wildené Bereczky Mária az V. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen 10.
Hitoktatók: Megyesy József és Rudnyánszky Miklós róm. kath., Horváth Olivér ág. h. evang., Kádár Lajos reform, és Halász Jenő izr. elemi isk. igazgató izraelita.
- 17 —
Arany János-utcai I. vegyesosztály.
Osztálytanitónő: Béresné Ferenczy Ida. Fiuk:
Kitűnők: Horváth János, Szerecz Lajos. Jelesek: Keszei Ferenc, Pintér István, Simon Miklós. Jók: Czethoffer János, Czindrich Imre, Gödri József, Horváth András, Mihálics János, Péczeli Lajos, Ritecz József, Schreiber Károly, Takács Antal, Varga Ferenc, Zadravecz László.
Elégségesek: Horváth György, Horváth Jenő, Stágli Ferenc, Tóth Lajos, Virág József, Zadravecz István.
Leányok:
Kitűnők: Bazsika Mária, Németh Anna, Windisch Katalin. Jelesek: Bali Margit, Kiss Anna, Kozma Magda, Mihálovics Anna, Pál Lujza, Szabó Anna, Szabó Róza, Tóth Erzsébet, Virág Katalin. Jók: Lakatos Anna, Nagy Anna, Nagy Mária, Tóth Ilona. Elégségesek: Kertész Erzsébet, Tóth Mária. Elégtelenek: Bernhardt Mária, Kandakor Mária, Tánczos Anna. Más iskolába ment át: Gerencsér László, Kator György, Nagy Kálmán, Tarnóczay Károly, Ádámcsik Éva. yégleg kimaradt: Béri István. Összesen 27 fiu, 22 leány = 49 tanuló.
Rozgonyi-utcai I. vegyesosztály.
Osztálytanitónő: Özv. Horváthné Koller Teréz. Fiuk:
Kitűnő: Lőrincz István.
Jelesek: Andri György, Döme Károly, Frühvirt Ferenc, Gyöngy József, Németh István, Péter Ferenc.
Jók: Balázs József, Bujtor József. Büki István, Göllesz Géza. Elégséges: Gerencsér József. Elégtelenek: Bedenek János, Farkas Gábor.
Leányok:
Kitűnők: Németh Ilona, Schermann Gizella. Jelesek: Gerencsér Anna, Zábó Ilona. Jók: Balázs Erzsébet, Bedenek Margit, Németh Franciska, Varga Ilona.
Elégségesek: Horváth Mária, Salamon Katalin. Betegség miatt nem osztályoztatott: Ágoston Mária. Más iskolába ment át: Csordás Mária, Mészáros Erzsébet, Veren Júlia.
yégleg kimaradt: Czimmermann Gizella, Major Erzsébet. Összesen: 30.
- 18 -
Rozgonyi-utcai I. fiúosztály.
Osztálytanító: Litvay Endre.
Kitűnők: Czulek József, Egry Gyula, K. Gyergyák Pál, Kutni Tibor, Merkly József, Plander József, Sporny S. László, Szőcs István, Vágner László, Végh B. László.
Jelesek: Borbély István, Erdődy István, Kele András, Kustos József, Lukács Miklós, Majer Károly, Németh Pál, Papp Béla, Péter Ferenc, Sárecz Ferenc, Sprung Ödön, Tanczenberger Sándor, Tófej László, Toporics Lajos, Zlatnicky Géza, Zulficar Chacir.
Jók: Bedi János, Benedek József, Csóka János, Fickó Győző, Födő János. Horváth Imre, Horváth János, Kálovics Ferenc, Klapper Miklós, Neichl János, Schifter József, Szever Győző, Tollár István, Tüttő László, Vincze József, Zábráky Jenő.
Elégségesek: Borbély Gyula, Táncos József, Torma Pál.
Elégtelenek: Bazsó István, Papp József, Petőfi Lajos, Varga László.
Betegség miatt nem osztályoztatott: Klein János.
Más iskolába ment át:. Balázs Ferenc, Sarotár József, Steiger Károly, Tibencky Ferenc, Winhoffer István.
Végleg kimaradt: Baumann Ferenc, Horváth Antal, Karakai István.
Összesen: 58.
Régi gimnáziumban elhelyezett II. a) fiúosztály.
Osztálytanító: Szalay Dénes.
Kitűnő: Gréczi Zoltán.
Jelesek: Berecz Károly, Boros József, Egry László, Gyarmati Kálmán, Horváth Lajos, Punger Kálmán, Sabján István, Szakonyi József, Szieger Lajos, Tiszai János.
Jók: Bunczom Imre, Fehér János, Horváth György, Horváth István, Horváth János, Horváth Károly, Karakai János, Kálovics László, Kiss József, Kúszik Mihály, Németh József, Sprung Károly, Schveitzer József, Szerencsés János, Varga Gyula.
El égségesek: Dominkó Károly, Fitzkó Gyula, Muther László.
Más iskolába ment át: Sztojkó Béla.
Összesen: 30,
Rozgonyi-utcai II. b) fiúosztály.
Osztálytanitónő: Cavalloni Sándorné.
Kitűnők: Bittera László, Krompacker Géza. Kiss Gyula, Szakonyi István.
Jelesek: Bedő Lajos, Berghoffer Gyula, Pintér László, Preyer Miklós, Szabó István.
Jók: Baumann Rudolf, Benkő József, Bognár István, Gerencsér István, Gödörházi Lajos, Horváth Jenő, Koronics Ferenc, Major Gyula,
- 19 -
Miiéi Ferenc, Mátyás István, Pulay József, Sárecz István, Szabady István. Vellák Jenő.
Elégségesek: Kovács József, Nagy Kálmán, Raics József, Tóth Péter.
Elégtelen: Czethofer József.,
Más iskolába ment át: Ágoston Gyula, Bodrossy László, Hajkász Imre, Tiszai József. Thold Miklós.
Összesen: 33.
Rozgonyi-utcai III. a) fiúosztály.
Osztálytanító: Ács József.
Kitűnők: Jáncsecz Antal, Szabó László.
Jelesek: ifj. Horváth Ferenc, Kálovics József, Kozák Ferenc, Pintér József, Szőcs Ferenc.
Jók: Baumann Gyula, Czigány Sándor, Furmen Jenő, Ködbaum Vilmos, Mayer Ferenc, Németh Ádám. Németh Ferenc, Rózsa Ferenc, Tóth Sándor.
Elégségesek: Anger János, Kránitz Antal. Magyar Lajos, Pint József, Varga József, Vass János.
Elégtelenek: id. Horváth Ferenc, Kulcsár Károly, Sipos József.
Végleg kimaradt: Odor Károly.
Összesen: 26.
Régi gimnáziumban elhelyezett III. b) fiúosztály.
Osztálytanító: Ortutay Gyula.
Kitűnő: Balogh Vendel.
Jelesek: Almásy László, Berzsenyi István, Domina Károly, Her-mann István, Kovács János, Pliha Ferenc, Raffai Jenő.
Jók: Nagy Lajos, Süslecz Gyula, Tanczenberger Lajos, Tóth Ernő, Tőke János, Völker Károly.
Elégségesek: Babos László, Baranyai Győző, Foszák József Gozdán József, Horváth János, Ködbaum Gyula, Major Ferenc, Molnár János, Petricsics Lajos, Takács János, Tamás Ferenc.
Összesen: 25.
Rozgonyi-utcai IV. fiúosztály.
Osztálytanító: Krampatits József.
Kitűnők: Almásy Dezső, Kostein Ferenc, Merkly B. István, Petrik Zoltán.
Jelesek: Bóna Lajos, Gruttó János, Kovács István, Metz József, Németh György, Pongrácz József, Schall Lipót, Vellák Sándor.
Jók: Benczik József, Borsfai József, Cséti József, Dlask Ferenc, Döme Ferenc, Furmen József, Filipovics Lajos, Farkas Antal, Juhász István, Kálovics István, Kovács Gyula, Losonczi Gyula, Maly Pál,
- 20 -
Modrovics István. Németh József, Noll László, Poór Ferenc, Szakonyi János, Simon Mihály, Timár Lajos, Varga József.
Elégségesek: Csere Sándor, Hancz János, Horváth Nándor, Lies Frigyes, Németh István, Stróbl Lajos, Tóth József, Vaspöri Lajos, Vellák István.
Elégtelenek: Bárdos István, Nováczki János, Sáfrán Miklós, Zácsek János.
Más iskolába ment át: Almásy Gyula, Bodrossy Lajos, Magyar Károly, Szemlics Károly, Szemlics Pál, Sztojkó Antal.
Magántanuló: Mándics József, Nóvák Ferenc, Széphegyi Elemér.
Végleg kimaradt: Fatér József.
összesen: 56.
Arany János-utcai V. fiúosztály.
Osztálytanító: Béres János.
Jelesek: Csöndör Kálmán, Horváth 1 Iózsef, Keszler Ferenc Knausz Jenő, Mészáros János, Nóvák Ignác.
Jók: Herczeg István, Hoffmann Imre, Horváth 2 József, Kovács Géza, Sárec Gyula, Sneff István.
Elégségesek: Deutsch György, Heckenberger István. Hermán László Kővári Flórián, Mandlbaum Lajos, Mihalovics Ferenc, Németh János, Tófejü István.
Elégtelenek: Baranyai Ferenc, Fábián József, Gódor József, Krausz László, Majer Gyula, Papp József, Róth Bernát, Ribner Sándor, Varga Gyula.
Más iskolába ment át: Pizvor Géza.
összesen: 30.
Rozgonyi-utcai VI. fiúosztály.
Osztálytanító: Plander János.
Kitűnők: Szíjártó Gyula, Varga István.
Jelesek: Domina Zsigmond, Gombos Jenő, Ifjovics György, Kardos József.
Jók: Andris Lajos, Bauer József, Baranyai Jenő, Budai János, Bucolics István, Fekete József, Hancz György, Juhász József, Kertész Vendel, Király István, Kiss Ferenc, Leiner Nándor, Németh Mihály, Pintér József, Rákos Gyula, Sebők József, Stróbl Ferenc, Szobolics Ferenc, Vass Mihály, Vaska Mihály, Végh László.
Elégségesek: Bem Ferenc, Büki Károly, Felde István, Gáspár János, Gríinbaum Ferenc, Hancz István, Horváth György, Kiss József, Miilei Ferenc, Németh Ferenc, Perger László, Tóth József, Varga Ferenc, Varga Lajos, Végh Mátyás.
Más iskolába ment át: Császár György, Dávid József, Péter János. Plesznyivi István, Varga Dezső.
Végleg kimaradt: Czira István, Erős János.
Összesen: 49.
— 21 -
Rozgonyi-utcai IV. b) leányosztály.
Osztálytanitónő: Banekovich Jánosné.
Kitűnők: Kutassy Alice, Nagy Márta.
Jelesek: Baráth Erzsébet, Bencze Borbála, Budai Anna, Gáspár Mária, Gréci Mária, Hollósi Rózsa, Miilei Anna, Németh Ilona, Rózsa Mária, Tripammer Zsuzsanna, Vigh Zsuzsanna.
Jók: Balogh^ Ilona, Büki Anna, Domonkos Rozália, Fuksics Margit, Filipovics Éva, Gerebics Mária, Gyuranec Ilona, Horváth Mária, Kálovics Anna, Koronics Rozália, Laski Eleonora, Mattersdorfer Margit, Nóvák Gizella, Sipos Júlia, Schermann Mária, Szabó Ilona, Szekeres Mária, Tóth Ilona, Varga Mária, Zselezni Gizella.
Elégségesek: Andreidesz Irén, Horváth Erzsébet, Takács Anna.
Elégtelenek: Kappel Rozália, Poszák Erzsébet, Szabó Margit.
Betegség miatt nem osztályoztatott: Dezsényi Erzsébet, Jámbor Mária.
Más iskolába ment át: Csoknyai Mária, Horváth Margit, Óvári Mária, Gaál Mária, Magyar Mária, Takács Mária, Tóth Anna.
Végleg kimaradt: Hemmert Erzsébet.
Meghalt: Karakai Mária.
Összesen: 52.
Rozgonyi-utcai II. a) leányosztály
Osztálytanitónő: Erdélyi Jánosné.
Kitűnők: Kállai Erzsébet, Kercselics Erzsébet, Matyasics Erzsébet, Sipos Márta.
Jelesek: Horváth Irma, id. Kovács Mária, Papp Katalin, Szüts Márta, Varga Ida, Varga Jolán, Váradi Mária, Vugrinec Anna, Zsiska Aranka.
Jók: Dolenec Magdolna, Gáspár Erzsébet, Gáspár Mária, Gerencsér Gizella, Hetiinger Margit, Jegyűt Anna, Lőrincz Teréz, Parti Katalin, Ruha Teréz, Vidovics Ilona.
Elégségesek: Horváth Erzsébet, Milei Mária.
Elégtelenek: Farkas Mária, ifj. Kovács Mária, Vass Ilona.
Más iskolába ment át: Lukács Katalin.
Összesen: 29.
Rozgonyi-utcai II. b) leányosztály.
Osztálytanitónő: Nagyné Kun Renée.
Kitűnők: Györké Sarolta, Horváth Edit, Ketting Klára, Rózsa Lenke, Somogyi Magdolna.
Jelesek: Bedenek Katalin, Csákányi Mária, Helfert Anna, Horvát Gizella, Horváth Mária, Jakab Erzsébet, Mayer Ida, Reiner Mária, Strompf Ilona, Tóth Márta, Windisch Anna, Zulfikár Emma.
Jók: Bazsó Ilona, Farkas Katalin, Joó Ilona, Karlovits Aranka, Kovács Ilona, Kovács Teréz, Lene Ilona, Magyar Júlia, Olasz Mária, Pint Mária, Sebesi Katalin, Zsebők Erzsébet.
— 22 —
Elégségesek: Gáspár Rozália, Horváth Anna, Horváth Júlia, Polák Anna, Varga Irén.
Más iskolába ment át: Fekete Júlia, Horváth Margit, Tófejü Teréz.
Bet egség miatt nem osztályoztatott: Muther Erzsébet.
Meghalt: Plander Anna.
Összesen: 40.
Rozgonyi-utcai III. a) leányosztály:
Osztálytanitónő: May Margit.
Kitűnők: Keszler Klára, Kuzsner Mária, Lajkó Margit.
Jelesek: Keszey Katalin, id. Kovács Mária, Maly Mária, Szporny Margit, Vojkovics Ilona.
Jók: Cziboly Gizella, Csöndör Mária, Gazdag Ilona, Gálos Gábriella, Horváth Ilona, Kárlovics Mária, ifj. Kovács Mária, Malek Katalin, Mátyás Mária, Óhegyi Ibolya, Pap Mária,Varga Júlia, Varga Gizella.
Elégségesek: Lakatos Éva, Sebők Anna, Segesdy Matild.
Elégtelenek: Bertha Erzsébet, Tóth Anna.
Más iskolába ment át: Ódor Cecilia, Varga Katalin.
Összesen: 28.
Rozgonyi-utcai III. b) leányosztály.
Osztálytanitónő: Krampatitsné Kosich Ilona.
Kitűnők: Dedovátz Gizella, Dömötör Mária, Farkas Irma, Gál Hona, Györké Erzsébet, Jelenek Szilárdka Mária.
Jelesek: Benedek Ilona, Horváth Valéria, Kern Éva, Klausz Katalin, Peti Anna, Szabady Ilona, Turkovics Erzsébet.
Jók: Borbély Mária, Bujtor Rozália, Cseke Rozália, Kálovics Ilona, Lampéter Frida, Orbán Sarolta, Szummer Jolán, Vajda Ilona.
Elégségesek: Császár Anna, Farkas Mária, Leiner Mária, Mészáros Matild.
Elégtelenek: Horváth Róza, Káppel Mária.
Más iskolába ment át: Molnár Matild, Németh Rózi.
Összesen: 29.
Rozgonyi-utcai IV. a) leányosztály.
Osztálytanitónő: Horváthné Pécsi Margit.
Kitűnők: Kálovics Anna, Major Mária, Pintér Ilona, Szabó Magdolna, Szabó Mária, Varga Margit, Vegele Judit.
Jelesek: Benke Ágnes, Bődy Áranka, Schweicer Mária, Tóth Irén.
Jók: Horváth Mária, Húszát Róza, Illés Mária, Magyar Anna, Poszák Károlin, Tóth Málvin, Vida Ilona, Zreller Ilona.
Elégségesek: Béri Mária, Bicskei Teréz, Fürdős Etel, Gyuranec Mária, Király Mária, Németh Mária, Rigó Hermin, Stagl Margit, Kovács Kata.
Elégtelenek: Plander Teréz, Vidovics Verona.
Más iskolába ment át: Bakán Mária, Torkos Ilona.
Magántanuló: Vékási Mária.
Összesen: 33.
— 23 -
Rozgonyi-utcai IV. b) leányosztály.
Osztálytanitónő: Ortutayné Lovass Laura.
Kitűnők: Dömötör Mária, Henézi Júlia, Hibsch Etel, Horváth Ella, ifj. Horváth Ilona, Iván Ilona, Jelenek Livia, Kádár Györgyi, Varga Ilona.
Jelesek: Baksa Erzsébet, Frühwirth Irma, Popovits Ágnes Szabó Irma, Tripammer Róza.
Jók: Gödri Mária, Hári, Teréz, id. Horváth Ilona, Mátyás Mária, Tóth Mária, Zábó Erzsébet.
Elégségesek: Andreidesz Anna, Boszák Anna, Garzó Katalin, Horváth Erzsébet, Pulay Mária, Szakonyi Mária, Vaspöri Mária.
Elégtelenek: Kovács Mária, Péter Erzsébet.
Más iskolábamentát: Födő Anna, Takács Katalin, Thold Mária.
Végleg kimaradt: Németh Mária.
Összesen: 33.
Rozgonyi-utcai V. leányosztály.
Osztálytanitónő: Wilde Istvánné.
Kitűnők: Dull Bella, Gerócs Anna, Králics Anna.
Jelesek: Anlauf Anna, Cindrich Róza, Császár Aranka, Döme Erzsébet, Kovács Júlia, Klausz Erzsébet, Lőrinc Gizella, Sánta Teréz, Vellák Anna, Szinodics Anna.
Jók: Büki Rozália, Csáki Ilona, Dombai Rozália, Fitzkó Elvira, Horváth Mária, Horváth Rozália, Kalmár Gizella, Kálmán Etelka, Nagy Ilona, Pulaí Róza, Vékási Erzsébet.
Elégségesek: Csüdör Anna, Gócza Mária, Horváth Erzsébet, Pintér Mária, Szabó Gizella, Vukics Erzsébet.
Más iskolába ment át: Mayer Maria, Szári Anna, Torkos Anna.
Yégleg Kimaradt: Kohn Gizella.
Összesen: 34.
Rozgonyi-utcai VI. leányosztály.
Osztálytanitónő: Gogl Mária.
Kitűnők: Guzsvinec Erzsébet, Mayer Ilona, idős Németh Mária, Szitár Margit.
Jelesek: Frühwirth Emilia, Frühwirth Ilona, Horváth Ilona, Huszár Anna, Ligeti Erzsébet, Maurer Katalin, Mészáros Teréz, Molnár Róza, Szerdahelyi Mária, Takács Mária, Valentin Anna.
Jók: Döbörhegyi Anna, Gerócs Margit, Kálovics Erzsébet, Kovács Irma, Luft Mária, .Magyar Ilona, Markotány Krisztina, Paizs Erzsébet, Uitz Gizella, Vellák Anna, Vellák Mária, Vilcsek Júlia.
Elégségesek: Bence Róza, GudricaMária, Hám Júlia, ifj. Németh Mária, Polgár Anna, Stummer Mária.
Betegség miatt nem osztályoztatott: Fábos Mária.
Más iskolába ment át: Kamondi Margit, Ribner Katalin, Sebestyén Róza, Varga Anna, Zsebők Teréz.
Összesen: 39.
— 24 —
Altalános továbbképző népiskola
Régi gimnáziumban elhelyezett ált. továbbképző fiúiskola.
Osztálytanítók : Ács József, Litvay Endre, Ortutay Gyula, Szalay Dénes.
Bánáti István, Bánáti József, Csontos József, Dolmányos József, Dombai Gyula, Fábos Károly, Födő István, Freischmied István, Güns-berger Mór, ifj. Horváth István, ifj. Horváth József, id. Horváth József, Kocsis László, Kohn László, Kovács György, Kovács János, Kovács József, Králics György, Kucskó György, Mayer Ferenc, Metz József, Molnár István, Nagy Viktor, Nováczky Imre, Pintér Ferenc, Plesznyivi István, Poszák Ferenc, Punger János, Sebők István, Sipos Ferenc, Schreiber Gyula, Stágli István, Tahin László, Varga Dezső, Vidovics János.
Más iskolába ment át: Czira István, Csordás György, Döme Lajos.
Iparostanonc lett: Czapári Gyula, Czindrich Károly, Császár György, Flumbort Lajos, Födő Ferenc, Jakab József, Koronczi József, Simon József, Süsletz Aladár, Takács József, Tóth Ferenc, Tóth József, Tóth Lajos, Vass Sándor, Vuscher Imre.
Végleg kimaradt: id. Horváth István, Jakab István, Kulcsár Imre, Mikó József, Peti Imre, Tóth György, Vass József. Összesen: 60.
Rozgonyi-utcai általános továbbképző I. leányosztály.
Osztálytanitónők: Özv. Cavalloniné Szalay Ida, Polesinszky Emiiné.
Andri Mária, Bazsika Teréz, Bárdos Etelka, Bolf Mária, Csik Zsófia, Dobri Rozália, Dominkó Anna, Farkas Ánna, Fábián Ilona, Gombor Mária, Horváth Mária, Kiss Júlia, Kovács Anna, Kóré Anna, Köves Rozália, Sárec Katalin, Smolc Erzsébet, Szári Anna, Szmodics Margit, Tóth Anna, Tóber Ilona, Varga Anna, Vass Anna, Vass Teréz. Iparostanonc lett: Gréczi Margit. Végleg kimaradt: Markotán Róza, Németh Mária. Összesen: 27.
Rozgonyi-utcai általános továbbképző II. leányosztály.
Osztálytanitónők: Gogl Mária és Wildené Bereczky Mária.
Ács Rozália, Ádám Júlia, Buza Margit, Czapári Mária, Cseke Anna, Csere Irén, Csiszár Irén, Erdélyi Gizella, Fekete Anna. Fleisch-ner Erzsébet, Forintos Margit, Gáspár Verona, Horváth Anna, Horváth Mária, Horváth Rozália, Huszár Mária, Juhász Anna, Juhász Katalin,
— 25 —
Kovács Gizella, ifj. Kovács Róza, id. Kovács Róza, Molnár Magda, Muther Angella, Németh Anna, Németh Gizella, Papp Erzsébet, Péczeli Ilona. Sipos Mária, Szabó Erzsébet, Szermek Mária, Tálosi Gizella, ifj. Tóth Mária, Tóth Rozália, Turkovich Teréz, Zábó Mária.
Más intézetbe ment át: Golenko Ilona, Marton Erzsébet.
Iparostanonc lett: Krausz Ilona, Losonczi Mária, Orbán Irén, id. Tóth Mária.
Végleg kimaradt: Baján Ilona, Kele Erzsébet. Nagy Anna, Sztojkó Rozália.
Összesen: 45.
Rozgonyi-utcai általános továbbképző III. leányosztály.
Osztálytanitónők: Horváthné Pécsi Margit és Ortutayné Lovass Laura.
Balogh Rozália, Bazsinovics Ilona, Bedő Róza, Bencze Mária, Benczik Katalin, Czindrich Anna, Császár Erzsébet, Deutsch Erzsébet, Farkas Anna, Gábor Mária, Gódor Gizella. Gódor Ilona, Herzsenyák Katalin, Horváth Erzsébet, Horváth Mária, Illés Erzsébet, Jelinek Erzsébet,\'Jónás Margit, Kálovics Gizella, Levik Mária, Martinecz Mária, Mezei Margit, Nardai Irén, Papp Margit. Pliha Anna, Szabó Katalin, Táncos Ilona, Tófejtí Rozália, Vugrinecz Mária
Iparostanonc lett: Grutto Katalin, Horváth Katalin, Kálovics Mária, Szattler Klára, Tóth Margit.
Végleg kimaradt; HofferMária, Krénusz Katalin, Soós Rozália.
Összesen: 37.
- 26 -
III igazgatói körzet.
Igazgató: Filó Ferenc.
TANTESTÜLET.
1. Bertin Gizella az V. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen 18.
Danitz Sándor a II. vegyesosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 3 összesen 11.
3. Dénes Gizella a IV. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen 12.
4. Faludi Géza az V. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 4, összesen 31.
5. Faludiné Meszarits Anna a II. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 4, összesen 19
6. Feix Margit a VI. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 4, összesen 4.
7. Filó Ferenc igazgató, Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen 17.
8. Gábossy Gizella a IV. leányosztály tanítónője. M íködési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen 13.
9. Girgásch Dezső a II. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen 28.
10. Grastyán István a III. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen 7.
11. Haba Rózsi az I. a) leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen 15.
12. Kovács Illés az I. a) fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen 20.
13. Kováts Miklós a VI. fiúosztály tanitója Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen 9.
14. Lehoczky Mária a III. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 3, összesen 3.
15. Németh Jenő a IV. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen 16.
16. Nuzsy Stefánia az I. b) leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen 16.
17. Óvári József az I. b) fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen 24.
18. Szépudvary László az V. vegyesosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen 8.
— 27
III. igazgatói körzet tanulóinak névsora és általános osztályzata.
Templomtéri I. a) fiúosztály.
Osztálytanító: Kovács Illés.
Kitűnők: Kis Ferenc, Stocker Ferenc.
Jelesek: Balogh György I., Bali György, Farkas József, Hegedűs Ferenc, Horváth János, Jámbor László, Kovács Antal, Kocsis Antal, Milei László, Nagy Lajos, Szerdahelyi László.
Jók: Balogh György II., Dávid József, Dávidovics Ferenc, Dervalics István, Dolmányos Ferenc, Farkas Ferenc, Gerócs József, Horváth József, Kovács József, Kovács Lajos, Kuzma György, Knausz József, Krisztián Ferenc, Lajki János, Marton László, Maria Sándor, Mikó Imre Plánder József, Sgánec János, Takács József, Véber László.
Elégségesek: Hohl József, Horváth Ferenc I., Horváth Ferenc III., Kálovics József, Kis József, Mucart Ferenc, Polai József, Sneff Ferenc, Sneff György, Szever Lajos.
Elégtelenek: Anek Károly, Bence József, Bolf József, Horváth Ferenc II., Lervenc Ferenc, Szever József.
Meghalt: Gregál Ferenc.
Kimaradt: Masznyák László.
Felmentetett: Baj Sándor.
Összesen: 53.
Templomtéri I. a) leányosztály.
Osztálytanító: Haba Rózsi.
Kitűnő: id. Kálovics Mária, Milei Anna, Szilajka Erzsébet, Tacsek Anna, Krisztián Rozália.
Jeles: Herjávecz Mária, Horváth Anna, Dávidovics Anna, Gyergyák Anna, Kunics Margit, id, Nagy Anna, Plánder Mária, Polai Mária, id. Sneff Katalin, Zigler Mária, Hokman Katalin, Nováth Irma.
Jók: Bécsi Rozália, Bolf Júlia, Farkas Mária, Faics Anna Kálmán Ilonka, Kunics Anna, Kálovics Mária, Kiss Mária, Kók Mária, Kiss Tóth Mária, Liplin Katalin, Munkácsi Júlia, Ötvös Erzse, Plánder Magda, Peti Júlia, Soós Anna, Sneff Katalin, Varga Erzse, ifj. Nagy Anna.
Elégséges: Bogár Rozália, Farkas Júlia, Kók Júlia, Rácz Anna, Kálovics Katalin.
Elégtelen: Dara Mária, Kristóf Anna, Mujzer Anna, Polai Júlia, Török Anna, Vincék Erzsébet, Grácz Katalin, Kunics Mária, Kállay Katalin, Szollár Mária.
Nem osztályozható: Godina Katalin, Kálovics Erzse.
Elköltözött: Békási Mária.
Összesen : 54.
- 28 —
Kisrác-utcai l/B. fiúosztály.
Osztálytanító: Óvári József.
Kitűnő: Bagonyai László, Baj László, Gödinek József, Kovács János, Spingár István, Szmodics László.
Jeles: Baj Károly, Dávidovics László, Fülöp Ferenc, Góber József, Horváth Ferenc, Magasházi István, Milei László, Németh János Pál, Neumayer László, Polai Ferenc, Szerecz László, Varga György.
J ó: Benczik József, Csanádi József, Dávidovics Ferenc, Gödinek Lajos, Magyar Ferenc, Máté János, Németh Antal, Neumayer József, Poszovecz László, Szarka János, Szmodics Ferenc, Vajda Ferenc.
Elégséges: Bregovics László, Dervalics Ferenc, Felker János, Fülöp Alajos, Péntek Ferenc, Tischler László, Varga István.
Elégtelen: Nagy János, Szentes István, Turi Vendel.
Összesen: 40 tanuló.
Kisrác-utcai l/B. leányosztály.
Osztálytanító: Nuzsy Stefánia.
Kitűnő: Borovics Erzsébet, Büki Erzsébet, Fender Ilona, Gudlin Erzsébet, Knausz Rozália, Krisztián Mária, Mihálecz Erzsébet, Nagy Mária, Zdellár Margit.
Jeles: Baj Mária, Baticza Mária, Busa Anna, Dukai Mária, Farkas Erzsébet, Farkas Gizella, ifj. Godina Mária, Kálovics Anna, Pecsics Mária, Szmodics Júlia, Vajda Katalin.
Jó: Borbély Mária, Dolmányos Rozália, Godina Júlia, id. Godina Mária, Gudlin Anna, Horváth Júlia, Kálovics Mária, Neumáyer Rozália, Ötvös Katalin, Vajda Teréz.
Elégséges: Godina Anna, Rozsonics Teréz.
Elégtelen: Miháczi Júlia, Molnár Anna.
Nem osztályozható: Bunczom Katalin, Godina Erzsébet, Gödinek Erzsébet, Hokman Júlia.
Kimaradt: Bernhard Mária, Horváth Irén, Műik Anna, Szollár Mária.
Összesen: 43.
Templomtéri II. fiúosztály.
Osztálytanító: Girgasch Dezső.
Kitűnők: Hegedűs László, Kolonics Lajos, Lencz István, Lovró István.
Jelesek: Bagonyai Ferenc, Balog József, Bogdán György, Bunczom Vendel, Farkas Ferenc, Klicserics László, Nagy József, Vugroncsics György.
Jók: Andri László, Balog László, Bartol Károly, Bécsi László, Dolmányos József, Dukai Károly, Hockmann János, Horváth György, Horváth József, Imrei György, Imrei László, Jankovics Károly, Kovács
- 29 -
János, Milei György, Peti György, Poszovecz János, Sásvári Ferenc, Skernyák János, Skernyák József, Tóth Antal.
Elégségesek: Andri Ferenc, Horvát László, Kis József, Mihalecz György, Péntek József, Polanecz Boldizsár, Vajda György.
Elégtelenek: Bogár Ferenc, Gödér Károly, Gyergyák Ferenc, Hóbor József, Munkácsi Ferenc, Nagy István, Turzó István. Elköltözött: Tátrai László. Összesen: 47.
Templomtéri II. leányosztály.
Osztálytanitónő: Faludi Gézáné Meszárits Anna.
Kitűnők: Hajós Márta, Kovács Irén, Tenk Anna, Ziegler Anna.
Jelesek: Baa Gizella, Bartol Mária, Doroghy Ilona, Erdélyi Mária, Herjávecz Júlia, Kuzma Teréz, Tóth Anna, Varga Anna.
Jók: Biliege Erzsébet, Büki Erzsébet, Horváth Erzsébet, Nagy Anna, Török Anna.
Elégségesek: Ánek Júlia, Gödinek Mária, Horváth Katalin, Horváth Margit, Jakabfi Anna, Kellerman Mária, Kunics Katalin, Nagy Rozália, Plánder Katalin, ifj. Polai Mária, ids. Polai Mária, Szmodics Anna, Szokol Júlia, Tiszai Erzsébet.
Elégtelenek: Dani Anna, Horváth Mária, Lajki Erzsébet, Kunics Mária, Sárecz Mária, Gödinek Katalin, Soós Teréz.
Elköltözött: Horváth Irén, Málly Katalin, Molnár Teréz.
Nem osztályozható Kálovics Anna.
Összesen: 42.
Templomtéri II. vegyesosztály.
Osztálytanító: Danitz Sándor.
Kitűnők: Csizmazia János, Fíló Gyula, Horváth József. Sárdi Ferenc, Herboly Krisztina, Tislér Mariska, Tislér Mária.
Jelesek: Baj István, Baj József, Bekő József, Csanádi Antal, Jugovits Lajos, Kremzner Gáspár, Dávidovics Anna, Szokol Júlia, Tislér Katalin.
Jók: Ács Nándor, Kulcsár Gyula, Mózsi Ferenc, Szmodics Károly, Tiszai József, Varga József, Flumbort Erzsi, Gudlin Katalin, Tislér Rozália.
Elégségesek: Bencze László, Bunczom József, Dolmányos József, Felker László, Györe Ferenc, Martinecz József, Pataki Lajos, Plánder Vendel, Vajda József, Zsiga János, Kálovics Erzsi, Mátés Katalin.
Elégtelenek: Gödinek Péter, Jakopánecz József, Sneff Erzsébet.
Elköltözött: Kiss István.
Meghalt: Kálcsics Juliá.
Összesen: 44.
- 30 -
Templomtéri III. fiúosztály.
Osztálytanító: Grastyáu István.
Kitűnők: Baj László, ifj. Farkas Ferenc, Horváth Ferenc, Kiss László, Török György.
Jelesek: Dani Antal, Dani Alajos, Entz Lászíó, Gödinek László, Hajdú István, Horváth József, Magyar László, Nagy György, Ország József, Polai László, Schveig Béla, Simon József, Venczel István.
Jók: Baj Ferenc, Dervalics László, Farkas Antal, Horváth Boldizsár, Kálovics György Kocsis Ferenc, Magasházi Sándor, Miilei József, Mujzer József, Pahocsa József, Sávoly István, Tóth István, Vajda György.
Elégségesek: Csóka József, Kálovics László, Major József, Pati Ferenc, Plánder Ferenc, Szollár Ferenc.
Elégtelenek: Dani György, id. Farkas Ferenc.
Elköltözött: Plánder György.
Nem osztályozható: Vincze János.
Összesen: 41.
Templomtéri III. leányosztály.
Osztálytanító: Lehoczky Mária.
Kitűnők: Spingár Margit, Vajda Anna, Vastag Rózsi.
Jelesek: Bencze Katalin, Berke Anna, Hajdú Erzsébet, Imrei Erzsébet, Mikó Rozália, Simos Éva, Szokol Mária, Tislerics Rozália, Tóth Erzsébet, Véber Anna.
Jók: Dara Anna, Flinger Júlia, Hajdú Katalin, Horvatics Mária, Imrei Anna, Imrei Júlia, Kálovics Rozália, Muczer Anna, Nagy Mária, Sganetz Teréz, Sneff Anna, Tiszai Apollónia.
Elégségesek: Anek Anna, Anlauf Mária, Gerócs Anna, Horvát Jélia, Horvát Rozi, Kelemen Etel, Marton Katalin, Niklesz Mária, Ötvös Anna, Rácz Katalin, Szokol Mária, Szollár Katalin, Vugrincsics Erzsébet.
Elégtelenek: Horvát Katalin, Kránitz Katalin.
Elköltözött: Dómján Erzsébet, Parti Katalin.
Nem osztályozhatók: Balog Anna, Sneff Júlia.
Összesen: 45.
Templomtéri IV. fiúosztály.
Osztálytanító: Németh Jenő.
Jelesek: ifj Anek József, Erdélyi Károly, Horváth I. József, Kök György, Kovács Illés, Liplin József, Török Péter.
Jók: Anek György, Bagonyai György, Balog Sándor, Bartol Ferenc, Dara József, id. Dávidovics Ferenc, Dolmányos Antal, Faics László, id. Horváth Ferenc. Horváth György, Horváth II. József, Horváth IV. József, Jugovics Károly, Kálovics József, Klicserics István, Kulcsár József, Plánder György, Simoncsics Lajos, Szokol Boldizsár, Tóth Sándor.
- 31 -
Elégségesek: id. Anek József, Baj József, Boros Gáspár, ifj. Dávidovics Ferenc, Fuksics József, Gudlin József, Hóbor Károly, ifj. Horváth Ferenc, Horváth III. József, Horváth László, Kis László, Kocsis József, Sájer István, Szokol Antal, Vajda Antal Varga József, Varga László.
Elégtelenek; Major Ferenc, Nagy Ferenc, Peti Ferenc, Vincék Antal.
Elköltözött: Domonkos József.
Nem osztályozható: Andri Lajos.
Meghalt: Boros Ferenc.
Magántanulók: Mihalecz György, Paur István. Szerdahelyi József, Tislér József.
Összesen: 56.
Templomtéri IV. leányosztály.
Osztálytanító: Gábossy Gizella.
Jeles: Jakopánecz Júlia, Kálovics Mária, Kiss Erzsébet, Tiszai Júlia, Török Katalin, ifj. Vajda Katalin, Zdellár Erzsébet.
Jó: Anek Mária, Faics Katalin, Faics Ilona, Fuksics Katalin, Kelemen Mária, Kiss Rozália, Kristóf Katalin, Mucárt Erzsébet, Nagy Erzsébet, Nagy Ilona, Szmodics Anna, Tiszai Anna.
Elégséges: Auer Mária, Baa Mária, Dani Katalin, Gozdán Júlia, Horváth Júlia, Mihálecz Katalin, Nagy Katalin, Szmodics Mária, Timár Júlia, Véber Ilona, Vinczek Anna.
Elégtelen: Plánder Mária, id. Vajda Katalin, Vörös Anna.
Nem osztályozható: Marics Mária.
Magántanuló: Vajda Rozália.
Összesen: 36.
Templomtéri IV. vegyesosztály.
Osztálytanitónő: Dénes Gizella.
Jeles: Borbély Anna, Koszednár Mária, Kuzsner Katalin, Magasházy Juli, Ötvös Erzsi, Tislér Kata, Varga Erzsi, Baj Károly, Erdélyi János, Kiss Mihály.
Jó: Bolf Erzsi, Dávidovics Mária, Farkas Etelka, Farkas Rozi, Flumbort Katalin, Hegedűs Juli, Istéf Mária, Mátés Erzsi, Szmodics Juli, Tislér Juli, Godina József, Ifcsics Ferenc, Műik László, Vajda Antal, Varga Ferenc.
Elégséges: Baj Teréz, Imrei Anna, Nejmajer Anna, Poszovecz Juli, Poszovecz Kati, Szerdahelyi Juli, Bagonyai György, Borbély József, Faics György, Furdán Ferenc, Gödinek Lajos, Hajdú József, Nejmajer János, Német László, Varga György.
Elégtelen: Bolf János, Vajda László, Varga József.
Nem osztályozható: Molnár Katalin, Bakos József.
Magántanulók: Dávidovics János, Gödinek György.
Összesen: 47.
- 32 -
Templomtéri III. fiúosztály.
Osztálytanító: Faludi Géza.
Kitűnő: Enc József, Knausz György, Sárdi Lajos. Jeles: Dervalics Ferenc, Krisztián Antal, -Kuzma József, Sneff József, Strukla Ferenc, Varga György.
Jó: Csanádi György, Dávidovics Ferenc (Kók), Horvátics Jenő, Imrei György, Kálovics György, Kunics László, Peti Lajos, Polai József, Varga Mihály.
Elégséges: Dávidovics Ferenc,MihálecBoldizsár, Szmodics János. Elégtelen: Bencik György, Műik István, Tóth Ferenc. Nem osztályozható: Ágoston József, Gödinek György, Kepe Kálmán, Marton György. Összesen: 28.
Templomtéri V. leányosztály.
Osztálytanitónő: Bertin Gizella.
Kitűnők: Knausz Anna, Sgánec Róza, Puchy Erzsébet. Jelesek: Baj Anna, Dolmányos Ilona, Stokker Júlia, jók: Balog Mária, Faics Mária, Göncsies Anna, ifj. Mátés Katalin, Radics Mária, Polai Anna, Samu Róza, Szabó Erzsébet, Turzó Júlia, Vajda Katalin, Godina Róza. Elégséges: ids. Mátés Katalin. Elégtelen: Bogár Júlia.
Elköltözött: Simoncsies Erzsébet, Szmodics Anna. Nem osztályozható: Pávies Mária, Sneff Erzsébet. Összesen: 25.
Templomtéri V. vegyesosztály.
Osztálytanitó: Szépudvary László.
Kitűnő: Böjti Erzsébet.
Jelesek: Gudlin György, Kangyalics György, Marton József, Vajda György, ifj. Polai Mária.
Jók: Kálovics György, Miilei József, Tiszai Lajos, Vild Zsigmond, Zdellár Teréz.
Elégségesek: Anek László, Gödinek József, Horváth Ferenc, Imrei Ferenc, Mihalecz György, Soós János, Szokol Ferenc, Szokol György, Mátés Anna, id. Polai Mária.
Elégtelenek: Balog Boldizsár, Horváth Vendel, Dolmányos
Júlia.
Nem osztályozható: Holl György. Kimaradt: Dávidovics Mária-Összesen: 26.
%
- 33 -
Templomtéri III. fiúosztály.
Osztálytanító: Kováts Miklós.
Kitűnő: Premecz György.
jelesek: Bunczom Ferenc, Dukai József, Gudlin László, Sárecz Károly, Szokol Sándor.
Jók: Biró Ferenc, Kók József, Kovács Ferenc, Nagy Ferenc, Szokol László, Vajda József, Varga György.
Elégségesek: Borbély György, Busa József, ifj. Dávidovics György, id. Dávidovics György, Gerócs Antal, Gödinek József, Gyergyák Gyula, Hegedűs István, Horváth János, Jámbor Ferenc, Jámbor József, Kellermann Ferenc, Kunics László, Poszovecz László, Tislér Antal, Varga István, Vugrincsics Ferenc, Godina László.
Elégtelenek: Hóbor Ferenc, Lenkovics Ferenc.
Nem osztályozható: Tófejü József, Szentes Lajos.
Összesen: 35.
Templomtéri VI. leányosztály.
Osztálytanitónő: Feix Margit.
Kitűnők: Id. Kiss Mária, Mihalecz Júlia.
Jelesek: Erdélyi Mária, Ifj. Gödinek Júlia, Horváth Júlia, Kuzsner Rozália, Ifj. Magyar Mária, Muczer Júlia, Nagy Mária.
Jók: Auer Júlia, Dani Mária, Hoffer Rozália, id. Horváth Mária, Istéf Júlia, ifj. Kiss Mária, Ötvös Mária, ifj. Plánder Júlia, Plánder Erzsébet, Polai Rozália, Polai Margit, Simoncsics Anna, Szokol Anna, Tiszai Anna, Varga Júlia, Véber Katalin.
Elégségesek: Ács Mária, Baj Júlia, Bregovics Júlia, Dolmányos Anna, Gudlin Rozália, Gudlin Erzsébet, Hegedűs Rozália, Hóbor Katalin, ifj. Horváth Mária, id. Magyar Mária, Marton Júlia, Mihalecz Anna, id. Plánder Júlia, Sásvári Mária, Szollár Katalin, Vajda Júlia.
El é g t e 1 e n: Godina Júlia.
Összesen: 42
- 34 -
A továbbképző (ált. ismétlő) iskola tanulói.
Továbbképző I. a) leányosztály.
Osztálytanítók: Nuzsy Stefánia, Bertin Gizella, Danitz Sándor.
Bagonyai Rozália, Baj Rozália, Balog Katalin, Bencik Erzsébet, Bogdán Margit, Bolf Rozália, Borbély Rozália, Bunczom Mária, Dolmányos Anna, Dolmányos Julia, Entz Julia, Faics Julia, Flumbort Anna, Hajdú Teréz, id. Horváth Anna, ifj. Horváth Anna, jankovics julia, Kálovics Apollónia, Kele Anna, Kiss Anna, Knausz Julia, Kunics Katalin, Kunics Rozália, Liplin Mária, Magasházi Mária, Magyar Julia, Major Anna, Mátés Mária, Mészároz Ilona, Miilei Mária. Nagy Erzsébet, Nagy Teréz, Nothnágel Anna, Pintér Mária, id. Polai Mária, ifj. Polai Mária, Polai Julia, Szilajka Katalin, Szmodics Anna, Tiszai Rozália, Varga Erzsébet, Varga Mária, Gödinek Mária.
Összesen: 41.
Továbbképző I. b) leányosztály.
Tanították: Faludi Gézáné, Haba Rózsi, Bertin Gizella.
Ifj. Andri Rozália, id. Andri Rozália, Bagonyai Julia, Bagonyai Rozália, Bartal Teréz, Bolf Rozália, Dolmányos Anna, ifj. Fülöp Mária, id. Fülöp Mária, Dolmányos Mária, Faics Anna, Faics Teréz, Fekete Mária. Filák Rozália, Furdán Rozália, Gerócs Mária, Gödinek Mária, Grácz Anna, Grácz Rozália, Hegedűs Mária, Hockman Annna, Hockman Mária, Hockman Rozália, Kálovics Julia, Kovács Mária, Kristóf Mária, Krisztián Julia, Marics Teréz, Mátés Margit, Mátés Rozália, Mihálecz Mária, Németh Mária, Ötvös Julia, Pataki Rozália, Pásztor Margit, Péntek Erzsébet, Peti Katalin, Plánder Rozália, Skernyák Erzsébet, Szűcs Mária, Vajda Anna.
Összesen: 41.
Továbbképző 1 l/a. leányosztály.
Osztálytanítók: Lehoczky Mária, Filó Ferenc, Bertin Gizella.
Anda Anna, Auer Katalin, Baj Teréz, Böröndi Anna, Csanádi Julia, Csanádi Mária, Dávidovics Erzsébet, Entz Erzsébet, Faics Katalin, Flumbort Mária, Godina Rozi, Gudlin Anna, Gudlin Mária, Gyuricz Rozi, Horváth Anna, Horváth Mária, Imrei Julia, Jaksits Erzsébet, Kancsalics Anna, Kálovics Anna, Kurucz Mária, Lenkovics Teréz, Martinecz Teréz, Matalics Ilona, Mátés Julia, Mátés Katalin, Mihálecz Rozália, Milei Mária, Molnár Anna, Muczer Mária, Németh Margit, Plánder Anna, Plánder Rozi, Sgánecz Mária, Sneff Anna, Sneff Rozi, Steszlin Anna, Szokol Anna, Tímár Anna, Tislér Erzsébet, Varga Kati.
Elköltözött: Kölczer Margit.
Felmentve: Ifj. Mihálecz Rozália.
Összesen: 43.
- 35 —
Továbbképző ll./b. és III. leányosztály.
Tanitották: Bertin Gizella, Dénes Gizella, Gábossy Gizella.
Il./b. osztály.
Benczik Mária, Bolf Mária, Borovics Kata, Budai Anna, Busa Juli, Csertán Mária, id. Dávidovics Juli, ifj. Dávidovics Juli, Fehér Margit, Gödér- Mária, Hoffer Hona, Jakabfi Rozi, Jankovics Kata, Nincsics Anna, Peti Franciska, Pintér Anna, Poszovecz Mária, Samu Rozi, Szmodics Mária, Varga Júlia-
III. osztály.
Anek Mária, Imrei Júlia, Kuzsner Júlia, Német Katalin, id. Polai Rozália, ifj. Polai Rozália, Szerecz Júlia, Tiszai Mária, Varga Mária, Miilei Kata, Neimájer Mária, Vadász luli. Összesen: 32.
Továbbképző-iskola I. fiúosztálya.
Tanitották: Kovács Illés, Óvári József, Szépudvary László.
Andri Lajos, Baj György, Bagonyai Lajos, id. Bencze György, ifj. Bencze György, Biliege József, Dávidovics Ferenc, Dervalics Ferenc, Dervalics László, Dolmányos József, Gerócs László, Godina György, Godina József, Gödinek József, Gödinek Károly, Gozdán György, Grácz Ferenc, Hegedűs László, Herczeg József, Holl János, Horváth Antal, id. Horváth József, ifj. Horváth József, Horvatics Viktor, Kangyalics János, Kantó József, Kálovics István, Kálovics István, Kálovics László, Kálovics József, Knausz László, Kocsis György, Kuzma János, Kuzma László, Magyar György, Major János, Marton György, Marton János, Mihalecz László, Neumayer István, Németh Ferenc, Nincsics Péter, Parti György, Polai Ferenc, Polai József, Polanecz József, Sarecz Ferenc, Szerdahelyi László, Szmodics László, Szokol István, Szokol György, Tófejü János, Vajda György, Vajda József, Vild József, Vincze József. Összesen: 55.
Továbbképző iskola II. és III. fiúosztálya.
Osztálytanitók: Girgasch Dezső, Grastyán István, Kovács Illés.
II. osztály.
Bogdán József, Bunczom Ferenc, Bunczom György, Dani Ferenc, Dávidovics József, Dervalics László, Horváth Ferenc, Imrei Ferenc, Kálovics György, ifj. Kiss József, id. Kiss József, Kiss Ferenc, Kiss György, Kók György, Kovács József, Lengyel József, Mátés Ferenc, Mujzer László, Nagy László, Polai Sándor, Poláncec György, Plánder Antal, Sneff Ferenc, Szerecz József, Tiszai Ferenc, Varga József, Ziegler Ferenc, Összesen: 27.
III. osztály.
Bagonyai István, Borbély Ferenc, Horváth János, Kangyalics József, Marton József, Miilei József, Polai József, Sneff György, Szokol Ferenc, Véber Lajos. Összesen: 16.
I
— 36 —
Tudnivalók a jövő iskolai évre.
Az 1927/28. tanévre a rendes beiratások ugy a mindennapi, mint a továbbképző (ismétlő-iskola) tankötelesek részére junius 30-án, julius 1. és 2. napjain, a pótbeiratások pedig szeptember hó 1., 2. és 3-án délelőtt 8-tól fél 12-ig s délután 2—4-ig lesznek. A tanulók szüleikkel, vagy felnőtt hozzátartozójuk kíséretében kötelesek a beírásnál megjelenni, magukkal hozván Ertesitő könyvecskéjüket; az 1. osztályba iratkozó kezdők pedig születési idejükről kiállított Tanúsítványt, amit az anyakönyvi hivatal iskolai beírás céljaira ingyen fog kiállítani.
Beiratási dij 0\'50 fillér
Evvégi értesítőre 0\'50 »
Kötelező oktató filmre 1.92 » (8 előadás)
Padlóolajozásra és adományokra 0 58 »
összesen 3.50 Pengő fizetendő. Az összeg fele beiratáskor, másik fele újévkor is fizethető. Az igazolt szegények minden fizetés alól felmentetnek,
javító vizsgálatok szeptember 1-én délután 2 órakor tartatnak. Veni Sancte szeptember 5-én lesz. A rendes tanítások szeptember 6-án kezdődnek.
Figyelmeztetnek a szülők, hogy szeptember előtt gyermekeik részére semmiféle könyvet, tanszert előre be ne szerezzenek, csakis akkor, amikor az iskolák igazgatói az uj tankönyvek jegyzékét a könyvvásárló szülők rendelkezésére bocsátják.