Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.95 MB
2017-09-19 13:34:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
76
651
Rövid leírás | Teljes leírás (111.05 KB)

A Nagykanizsai Magyar Királyi Állami Elemi Népiskolák
három igazgatósági körzetének
értesítője az 1929-30. tanévről.
XXXI. évfolyam.
Közlik: Polensinszky Emil, Filó Ferenc, Kovács Illés igazgatók.
Nagykanizsa
Gutenberg-nyomda
1930.A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLL. EL. NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
értesítője
AZ 1929-30. TANÉVRŐL.
XXXI. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK :
POLESINSZKY EMIL, FILÓ FERENC, KOVÁCS ILLÉS
IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA GUTENBERG-NYOMDA 1930.
A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLL. EL. NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
értesítője
AZ 1929—30. TANÉVRŐL. XXXI. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK :
POLESI NSZKY EMIL, FILÓ FERENC, KOVÁCS ILLÉS
IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA GUTENBERG-NYOMDA 1930.
Jelentós
az 1929—30. tanévről.
Általános vonások. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi Minisztérium 1899. év december 20-án 94.526/1899. sz. alatt kelt rendeletével Nagykanizsa r. t. város mindhárom körzetbeli államilag segélyezett községi iskoláit 1900. január hó 1-től államosította s így iskoláink mint állami jellegű népiskolák az 1929—30. tanévvel fennállásuknak harmincegyedik esztendejét töltötték be.
Beíratások. A város polgármesterének hirdetménye alapján a mindhárom körzeti állami elemi népiskolákban az 1929—30. tanévre a rendes beíratások úgy a mindennapi-, mint az általános továbbképző-(ismétlő) tankötelesek részére 1929. évi június 28.-án, július 1.-én és 2-án, a pótbeíratások pedig 1929. évi szeptember 2-, 3- és 4-én tartattak meg. Veni Sancte és a tanév megnyitása szeptember 5-én volt. A rendes, órarend szerinti tanítások szeptember 6.-án kezdődtek.
Beiskolázás. Az I. körzetben az 1929/30. iskolai évben beiratkozott 401 fiú- és 388 leánytanuló, összesen 789 mindennapi tanköteles. Az ált. továbbképző fiúiskolába 22, a leányiskolába 47, összesen 69 továbbképző-iskolái tanuló.
A II. körzetben beiratkozott 458 fiú- és 425 leánytanuló, összesen 883 mindennapi tanköteles. Az ált. továbbképző fiúiskolába 25, a leányiskolába 85, összesen 110 továbbképző tanuló.
A III. körzetben beiratkozott 399 fiú-, 410 leánytanuló, összesen 809 mindennapi tanköteles. Az ált. továbbképző iskolába 83 fiú és 111 leány, összesen 194 tanuló.
A város állami elemi népiskoláiba eszerint 1258 fiú- és 1223 leánytanuló, összesen 2481 mindennapi tanköteles és 130 fiú- és 243 leány, összesen 373 ismétlő-iskolai tanköteles iratkozott be e tanévben.
A mindennapi és ált. továbbképző-tankötelesek beiskolázása teljesen végre lett hajtva. A polgármesteri hivatal az 1921. XXX. t. c. végrehajtása tárgyában kiadott 130.700/922. VIII. a. számú V. K. M. rendeletek szellemében járt el s így biztosította az ifjúság tanítását és nevelését. A hivatalból beírottak száma e tanévben nagyon csekély volt.
A mindennapi tankötelesek tanév alatti látogatása rendes volt, a továbbképző-iskolái tankötelesek azonban nagyobb mulasztásokat követtek el. A nehéz életviszonyok kényszerítették a szegénysorsú szülőket, hogy nagyobb gyermekeiket munkába fogják s így elvonják őket az iskolától.
— 4 —
Személyi változások a tantestületekben. Krampatits József (1891 — 1929) áll. el. isk. tanítót, aki Muraközben, 1919. évtől kezdve a nagykanizsai III. körzeti, majd a II. körzeti áll. el. iskoláknál eltöltött 41 évi (3 hadi év) szolgálat után kérte nyugdíjaztatását, V. K. M. úr 1929. november 1-vel nyugdíjazta. A magyar tanító mintaképe, a tanitói és nevelési közügyek tevékeny képviselője volt. A tényleg működő tanítóság melegszívű és tanítótársait igazán szerető barátot veszített benne nyugalomba vonulása alkalmával. — Gazdag és sokoldalú tanítói munkásságát a legfelsőbb hatóság is elismerte, mert V. K. m. úr elismerését fejezte ki tevékeny mun...