Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.06 MB
2017-09-19 13:57:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
108
558
Rövid leírás | Teljes leírás (143.64 KB)

A Nagykanizsai Magyar Királyi Állami Elemi Népiskolák
három igazgatósági körzetének
értesítője az 1931-32. tanévről.
XXXIII. évfolyam.
Közlik: Polensinszky Emil, Filó Ferenc, Kovács Illés igazgatók.
Nagykanizsa, 1932.
Gutenberg és Délzalai Nyomda
53989A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

"y
y/i.-Uf
A NAGYKANIZSAI M. KIR.
állami el. népiskolák
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
w
ERTESITO JE
AZ 1931—32. TANÉVRŐL.
XXXIII. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK:
POLESINSZKY EMIL, FILÓ FERENC, KOVÁCS ILLÉS IGAZGATÓK.
i
NAGYKANIZSA, 1932.
gutenberg és délzalai nyomda
53989

A NAGYKANIZSAI M. KIR.
állami el. népiskolák
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1931—32. TANÉVRŐL.
XXXIII. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK:
POLESINSZKY EMIL, FILÓ FERENC, KOVÁCS ILLÉS
IOAZOATÓK.

NAGYKANIZSA, 1932.
Gutenberg és délzalai nyomda
53989
Jelentés
az 1931—32. tanévről.
Általános vonások. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi Minisztérium 1899. év december 20-án 94.526/1899. sz. alatt kelt rendeletével Nagykanizsa megyei város mindhárom körzetbeli államilag segélyezett községi iskoláit 1900. január 1-től államosította s így iskoláink mint állami jellegű népiskolák az 1931—32. tanévvel fennállásuknak harmincharmadik esztendejét töltötték be.
Beiratások. A város polgármesterének hirdetése alapján mindhárom körzeti állami elemi népiskolában az 1931—32. tanévre a rendes beiratások úgy a mindennapi, mint az általános továbbképző- (ismétlő) tankötelesek részére 1931. évi június 19-én, 20-án, pótbeiratások pedig 1931. évi szeptember 5. és 7-én tartattak meg. Veni Sancte és a tanévnyitó ünnepély szeptember 9-én volt. A rendes, órarend szerinti tanítások szeptember 10-én kezdődtek.
Beiskolázás. Az I. körzetben az 1931—32. iskolai évben beiratkozott 420 fiu- és 381 leánytanuló, összesen 801 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző- (ismétlő) leányiskolába 107 tanuló.
A II. körzetben beiratkozott 449 fiu- és 473 leánytanuló, összesen 922 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző- (ismétlő) fiúiskolába 72 tanuló.
A III. körzetben beiratkozott 422 fiú- és 430 leánytanuló, összesen 852 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző- (ismétlő) iskolába 87 fiú és 111 leány, összesen 198 ált. továbbképző-iskolái tanuló.
Az állami elemi népiskola három körzetében eszerint 1291 fiú-és 1284 leánytanuló, összesen 2575 mindennapi tanköteles és 159 fiú-218 leány, összesen 377 ált. továbbképző-iskolái tanköteles iratkozott be a tanévben.
A mindennapi és ált. továbbképző-iskolái tankötelesek beiskolázása teljesen végre lett hajtva. Polgármester úr az 1921. XXX. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 130.700/1922. VII. a számú V. K. M. rendelet szellemében járt el s így biztosította az ifjúság tanítását és nevelését. A hivatalból beirottak száma e tanévben nagyon csekély volt.
A mindennapi tankötelesek iskolábajárása — a néhány notorius kolduló gyermek és a muzsikálni járó egy-két muzsikus-gyermek kivételével — rendes volt. A továbbképző-iskola tanulói nagyobb mulasztásokat követtek el. Sok esetben a nehéz életviszonyok kényszerítették a szegénysorsu szülőket, hogy nagyobb gyermekeiket munkába fogják s így elvonják őket az iskolától.
4
A tanítótestület tagjainak szabadságolása. Egy-két órára vagy 1—2 napra terjedő mulasztásokon kívül súlyosabb betegségek miatt a következő tanerők voltak hosszabb ideig szabadságon:
II. körzetnél: Ortutayné Lovass Laura és Plánder János.
A helyettesítéseket mindhárom körzetben az igazgatók és a tanítótestületek tagjai végezték. A hosszabb ideig szabadságolt tanerők helyettesítését osztályösszevonásokkal végeztük, ami nagyban gátolta...