Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.52 MB
2017-10-24 09:19:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
151
559
Rövid leírás | Teljes leírás (76.16 KB)

A nagykanizsai
állami elemi népiskola
három igazgatósági körzetének
értesítője
az 1904-905. tanévről
VI. évfolyam
Összeállították: a kerületi igazgatók
Nagykanizsa, 1905
Nyomtatott Fischel Fülöp könyvnyomdájában


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A nagykanizsai
állami elemi népiskola
három igazgatósági körzetének
rr
ERTESITO JE
az 1904—905. iskolai éuről.
VI. ÉVFOLYAM
Összeállították: A KERÜLETI IGAZGATÓK.

t UnnRO^íSÖ
;( 1UU\'
Ivju
NAGYKANIZSA, 1905.
nyomatott fischel fülöp könyvnyomdájában,
1.
Értesítés az 1905—906. íanéure.
A nagykanizsai áll. elemi népiskolánál a jövő 1905—906. tanévre a beírások 1905. szeptember ¡-tűi kezdődöleg szeptember 8-áig lesznek, hétköznapokon délelőtt 8-tól 11-ig, d. u. 2-től 4-ig, ünnep- és vasárnap d. e. 8-tól 11 óráig. Az I. és II. igazgatósági kerületi tanulók az I. kerületi Zrinyi Miklós-utczai iskola, a III. igazgatói kerületi tanulók a kiskanizsai központi iskola helyiségében iratnak be.
Szeptember 8-án az I. és II. kerületi római kath. tanulók a Szenl Ferenczrendi templomba mennek „Veni Sancte"-ra.
Az előadások szeptember 9-én kezdődnek.
Minden tanuló köteles a beírásra magával hozni ,,Értesítő könyvecské"-jét. Azon tanulók, kik először iratkoznak az intézetbe, ujraoltási bizonyítványt vagy anyakönyvi kivonatot tartoznak magukkal hozni a beiratásra. A beiratás alkalmával minden tanuló — kivétel nélkül — egy korona (1 kor.) dijat fizet.
Minden növendék csak annak az igazgatóságnak az iskolaiba iratható be, melyben a beiratáskor lakik. Azok a szülök vagy gyámok, kik gyermekeiket szeptember 15-éig be nem íratják és rendesen iskolába nem küldik, éppen olyan elbánásban fognak részesülni, mint a minőben az igazolatlanul mulasztó iskolaköteles gyermek szülői vagy gyámja részesülnek.
Az a tanuló, ki 1 vagy 2 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, augusztus 30. és 31-én javító vizsgát tehet. Vidéki tanulók csak hiteles iskolai bizonyítvány, ennek hiányában fölvételi vizsgálat alapján vétetnek fel magasabb osztályokba.
Az állami elemi népiskolába járás kötelezettsége az 1905— 6. iskolai évre kiterjed mindazokra a gyermekekre, kik 1893. évi szeptember hó 1-től egész 1899. évi augusztus hó végéig születtek ; vagyis életkoruk 6-ik évét már 1905. szeptember előtt betöltötték és 12 évnél nem idősebbek,
*i
4
Az 1905—6. tanévben felállíttatik az I. és II. igazg. körzetben az 5-ik fiu- és 5-ik leányosztály, a III. igazg. körzetben az 5-ik leány- és 6-ik fiúosztály; figyelmeztetnek a szülök, hogy azon negyedik, illetve ötödik osztályt végzett tanköteles gyennekei-ket, kiket polgári iskolába vagy gimnáziumba nem adnak, szeptember hó elején a rendes beírások idején ezen osztályokba okvetlenül beírassák.
j/T kerületi igazgatók.
II.
lelcníés az 1904—905. íanéuről.
Az iskolai beiratások 1904. szept. i-től 8-ig tartattak; az iskolai év 1904. szept- 8-án Veni Sancte-val kezdődött, a rendes előadások pedig szept. 9-én kezdődtek.
Beiratott az egész tanévben 2037 tanuló, kik közül a beirási dijat és az országos tanítói nyngdii járulékot megfizette 1976 tanuló. Tanév közben ezek közül 61 tanuló lépett intézetünkbe más vidéki iskolából, ezek már ott fizették meg ezen dijakat, ahonnan ideköltöztek-
A tanulók létszáma a mult tanévihez képest 5-tel növekedett-
Tantestületünkben az elmúlt tanévben a következő személyi változások voltak : Lisztner József 46 évi, Horé-nyi Pál 44 évi tanítói működésűk után nyugdíjaztattak, nekik a vallás- és közokt Miniszter ur hosszú és buzgó munkálkodásukért köszönetét fejezte ki.
Szétválaszt atott a III. igazg. körzetben az eddig egy tanerő vezetése alatt volt III—ÍV. leányosztály; felállíttatott a III. ...