Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.52 MB
2017-10-24 09:19:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
152
560
Rövid leírás | Teljes leírás (76.16 KB)

A nagykanizsai
állami elemi népiskola
három igazgatósági körzetének
értesítője
az 1904-905. tanévről
VI. évfolyam
Összeállították: a kerületi igazgatók
Nagykanizsa, 1905
Nyomtatott Fischel Fülöp könyvnyomdájában


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A nagykanizsai
állami elemi népiskola
három igazgatósági körzetének
rr
ERTESITO JE
az 1904—905. iskolai éuről.
VI. ÉVFOLYAM
Összeállították: A KERÜLETI IGAZGATÓK.

t UnnRO^íSÖ
;( 1UU\'
Ivju
NAGYKANIZSA, 1905.
nyomatott fischel fülöp könyvnyomdájában,
1.
Értesítés az 1905—906. íanéure.
A nagykanizsai áll. elemi népiskolánál a jövő 1905—906. tanévre a beírások 1905. szeptember ¡-tűi kezdődöleg szeptember 8-áig lesznek, hétköznapokon délelőtt 8-tól 11-ig, d. u. 2-től 4-ig, ünnep- és vasárnap d. e. 8-tól 11 óráig. Az I. és II. igazgatósági kerületi tanulók az I. kerületi Zrinyi Miklós-utczai iskola, a III. igazgatói kerületi tanulók a kiskanizsai központi iskola helyiségében iratnak be.
Szeptember 8-án az I. és II. kerületi római kath. tanulók a Szenl Ferenczrendi templomba mennek „Veni Sancte"-ra.
Az előadások szeptember 9-én kezdődnek.
Minden tanuló köteles a beírásra magával hozni ,,Értesítő könyvecské"-jét. Azon tanulók, kik először iratkoznak az intézetbe, ujraoltási bizonyítványt vagy anyakönyvi kivonatot tartoznak magukkal hozni a beiratásra. A beiratás alkalmával minden tanuló — kivétel nélkül — egy korona (1 kor.) dijat fizet.
Minden növendék csak annak az igazgatóságnak az iskolaiba iratható be, melyben a beiratáskor lakik. Azok a szülök vagy gyámok, kik gyermekeiket szeptember 15-éig be nem íratják és rendesen iskolába nem küldik, éppen olyan elbánásban fognak részesülni, mint a minőben az igazolatlanul mulasztó iskolaköteles gyermek szülői vagy gyámja részesülnek.
Az a tanuló, ki 1 vagy 2 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, augusztus 30. és 31-én javító vizsgát tehet. Vidéki tanulók csak hiteles iskolai bizonyítvány, ennek hiányában fölvételi vizsgálat alapján vétetnek fel magasabb osztályokba.
Az állami elemi népiskolába járás kötelezettsége az 1905— 6. iskolai évre kiterjed mindazokra a gyermekekre, kik 1893. évi szeptember hó 1-től egész 1899. évi augusztus hó végéig születtek ; vagyis életkoruk 6-ik évét már 1905. szeptember előtt betöltötték és 12 évnél nem idősebbek,
*i
4
Az 1905—6. tanévben felállíttatik az I. és II. igazg. körzetben az 5-ik fiu- és 5-ik leányosztály, a III. igazg. körzetben az 5-ik leány- és 6-ik fiúosztály; figyelmeztetnek a szülök, hogy azon negyedik, illetve ötödik osztályt végzett tanköteles gyennekei-ket, kiket polgári iskolába vagy gimnáziumba nem adnak, szeptember hó elején a rendes beírások idején ezen osztályokba okvetlenül beírassák.
j/T kerületi igazgatók.
II.
lelcníés az 1904—905. íanéuről.
Az iskolai beiratások 1904. szept. i-től 8-ig tartattak; az iskolai év 1904. szept- 8-án Veni Sancte-val kezdődött, a rendes előadások pedig szept. 9-én kezdődtek.
Beiratott az egész tanévben 2037 tanuló, kik közül a beirási dijat és az országos tanítói nyngdii járulékot megfizette 1976 tanuló. Tanév közben ezek közül 61 tanuló lépett intézetünkbe más vidéki iskolából, ezek már ott fizették meg ezen dijakat, ahonnan ideköltöztek-
A tanulók létszáma a mult tanévihez képest 5-tel növekedett-
Tantestületünkben az elmúlt tanévben a következő személyi változások voltak : Lisztner József 46 évi, Horé-nyi Pál 44 évi tanítói működésűk után nyugdíjaztattak, nekik a vallás- és közokt Miniszter ur hosszú és buzgó munkálkodásukért köszönetét fejezte ki.
Szétválaszt atott a III. igazg. körzetben az eddig egy tanerő vezetése alatt volt III—ÍV. leányosztály; felállíttatott a III. igazg. körzetben az V- fiúosztály. Az igy szükségessé vált négy tanerő következőkép töltetett be ; a két nyugdíjazott tanerő helyére áthelyeztetett Szabó Lajos Szoluokról 29788/904. számú miniszteri rendelettel,\' Ács József Erzsébetvárosról 79130/904. számú miniszteri reu-delettel- A III- igazg. körzeti IV. leányosztályhoz Man-tuanp_jy^öska----Ó36/905. sz- miniszteri rendelettel állandó helyettesül; a. . IlT~igazg. körzeti V. Imosztályhoz~KesséP bauer Olga 2725/905- számú miniszteri rendelettel rendes tanítónővé neveztetett ki-
6
Dr. Rácz Kálmán és dr. Goda Lipót városi orvosok az összes első osztályokban beoltották a tanulókat s valamennyi osztályban teljesítették a szokásos szemvizsgálatot.
A tanulók egészségi állapota a lefolyt tanévben — sajnos — nem volt jó- Ugy szórványos, mint járványos betegség miatt sok volt a mulasztás, ami nagyon hátrányosan hatott a tanulók előmenetelére.
Járványos betegség miatt évközben szünetelt az előadás 1904. decz. hó 18-tól 1905. február hó i-ig. Juuius hó 3-án megejtett vizsgálattal pedig hatósági rendeletre, a járványos betegség terjedésének meggátlása miatt a tanévet be kellett fejezni. Ez okból az évvégei szokásos záróvizsgálatok sem voltak a már kijelölt s tanfelügyelői-leg jóváhagyott sorrendben megtarthatók.
A róni. kath- vallású tanulók hittani vizsgája a II. körzeti összes osztályokban május hó 30-én délelőtt, az I. körzeti összes osztályokban ugyauazou nap délutáu tartatott meg.
Az összes más felekezeti tanulók hittani vizsgálata május hó 31-ikén délután tartatott uieg.
A III. igazg. körzetben ez évben tanfelügyelői engedély lyel évzáró vizsgálat nem volt.
Hosszabb időtartamú helyettesítés az év folyamán csak egyszer fordult elő a II. igazg. körzetben. A vallás-és közoktatásügyi miniszter ur u. i. 15934/904. számú rendeletével Jutasiné Reiner Mária tanítónőnek 1904. okt. 29-én kezdődött hat heti szabadságot engedélyezett és a helyettesítéssel Váry Jolánka nagykanizsai lakós oki. tanítónőt bízta meg.
Dr. Ruzsicska Kálmán kir tanácsos, tanfelügyelő ur 1905. márczius 1. és 2-án látogatta meg intézetünk minden osztályát; márczius i-én az iskolák igazgatóival, 3-án mindhárom körzet tantestületeivel tartott együttes tanácskozást, melyen a tanitás eredményeért elismerését nyilvánította-
Király Elek hahóti esperes-plébános, ker- püspöki tanfelügyelő ur két ízben tett látogatást iskoláinkban, hogy a róm- kath. vallású tanulók hitoktatását ellenőrizze.
Pásthy Károly ur az országos közoktatási tanács tagja, mint miniszteri kiküldött mindhárom körzet osztályaiban tett látogatást, mely után külön-külön tartott tantestületi gyüléseu telte meg a tauitásra és fegyelmezésre vonatkozó észrevételeit-
Jótékonyság. A VI—VII- kerül- ifjúsági egyesület részére adományozott a tek- városi Tanács 50 koronát- A muzeumok és könyvtárak országos tanácsa egy 651 kötetből álló 2000 korona értékű teljes felszerelésű népkönyvtárt, két drb igen diszes könyvszekrénynyel együtt.
A szegény tanulók felruházására a Nagykanizsai Takarékpénztár r- t- 140 koronát, a Gazdasági Takarékpénztár r- t- 40 koronát adományoztak, ez összegből 51 tanuló kapott lábbelit Erzsébet napján (uov- 19-én).
Ezenkívül a városi Tanács, a keresztény jótékony Nőegylet, Kossuth Lajos asztaltársaság számos tanulót ruháztak fel a tauév folyamán-
A szegények Tápintézete a téli hónapokban sok szegény tanulót í\'észesitett ingyen ebédben.
Fogadják e nemes szivü adományozók mindnyájan a tantestület háláját-
A Karczag-féle alapítvány kamata az iskolák rögtö-uös bezárása miatt nem adatott ki.
Az iskolák felszerelése a tanév folyamán a következőkkel gyarapodott: 11 drb számológép, 4 drb Magyarország térképe, 2 drb Európa térképe, 2 darab földképe féltekékben, 2 drb földgömb délkör nélkül, 1 drb földgömb féldélkörrel, 1 drb földgömb teljes felszereléssel, 11 drb métermérték gyűjtemény, 2 drb iskolai szekrény, 4 drb szék, 2 drb iskolai asztal, 2 drb dobogó, 10 drb pad. 880 cm. hosszú fogas, 2 drb térképrud, 2 drb köpő-edény. Összesen 767 korona értékben-
Két tanitói könyvtárunkban a lefolyt tanév végén
volt:
az I—II- körzetiben 609 kötet 1914 kor. értékben,
a III. körzetiben 380 kötet 923 kor. értékben-
8
Iskolai ünnepélyt tartottunk okt. 4-éu. a király névnapján ; nov. 19-én Erzsébet királyné emlékére; rnárcz. 15-éu a szabadság ünnepére; ápr. 1 i-én a 48-as törvények szentesítésének évfordulójára, május 2-án az ezredéves honfoglalás emlékének ünnepére.
Megfelelő nagyterem híjával ez ünnepélyeket osztályonként rendeztük s azokat mindenkor istenitisztelet előzte meg-
VII.
Iskolai hatóságok.
a) Kir. tanfelügyelőség:
Dr. Ruzsicska Kálmán, kir. tanácsos, tanfelügyelő. Körösi Sándor és Csapó Kálmán segédtanfeliigyelők. Madarász Lajos, tollnok.
b) Gondnokság:
Elnök: Dr. Bentzik-Ferencz.
1 Ve-nczel Rezső iga^gatéraz I-sö igazg. körz. Gondnokok: [ ifj. Fesselhofer József a Il-ik „ „
J Miháletz József a
111-ik
Jegyző: Szabó Isi
Eick Lipót-
Rendes tagok:
-■—Dr. Rátz-K-áfmán
^•OodaJJpát—y Ilnlvax Frigye» • Hiittor Lajos— ■Kranitz József
Lengyel Lajos
F)r Rothcrhild Jakah Simon Gáboi— Szalay Sándor, igazgató Szedlmayec- László Dr. Tuboly Gynla-^ Vccccy Zsigmond— WfiÍS7 ThríLd^^K
/Dr. Maycr Fcrcncz ■ Miltúnyi Sándot; Br. Neumann Ede.
10
III.
Hitoktatók :
1. Ró;n. kath. hitoktatók: Brucker Celesztin, Herczegh Krizológ, Pichler Pál, Zányi Frigyes szt.-ferenczrendi áldozárok.
2. Ev. ref. hitoktató: Kádár Kálmán, ev. ref. lelkész.
3. Ág. ev. hitoktató: Hiitter Lajos, ág. ev. lelkész.
4. Izr. hitoktató: Hirschfeld Rezső, izr. isk. tanitó.
IV.
Kézi munka tanítónő:
Özv. Horváthné Kuncz Rozália.
V.
Iskolaszolgák:
Bagonyai Ferencz, a III. (kiskanizsai) igaz^. ker. középponti ; özv. Bencze Józsefné, a III. igazg. ker. Rácz-utczai; Bodzay Ferencz, a II. igazg. ker. Teleky-uti; özv. György Józsefné, a II. igazg. ker. Rozgonyi-utczai; Heffer Mihály, a II. igazg. ker. Arany János-utczai; Németh József I. igazg. kerületi; Schröder Károly, II. igazg. ker. Külső Teleky-utczai.
VI.
Rövidítések magyarázata:
Tantárgyakból: kit — kitűnő, jel = jeles, jó, elégs — elégséges, elégt = elégtelen.
Használt rövidítések : vm. = vizsgálatlan maradt, bt. ---beteg, kl. = kilépett, elk. = elköltözött, mh. = meghalt, id = ikősebb, ifj. = ifjabb, ism. = ismétlő, ág. ev. — agostai evangélikus, ev. ref. = evangelikus református, gör. kath. = görög katholtkus, izr. —- izaelita.
I. Igazgatósági körzet.
Igazgatója: Venczel Rezső,
VII.
tanítótestület.
1. Orbán István, az I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen 15.
2. Venczeí Rezső, az I. igazg. körzet igazgatója és az A) II. fiúosztály tanítója; az isk. gondnokság pénzkezelő gondnoka és a Zal. Ált. Tanítótestület nagykanizsai jk. választmányi tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 35, összesen 37.
3. Tibolt Boldizsár, a B; II. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen 11.
4. Poredus Antal, az A) III. fiúosztály tanitója, a Zalam. Ált. Tant. főjegyzője és a városi alsófoku ipariskola igazgatója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 16, összesen 17.
5. Kovács Miklós, a B) II. fiúosztály tanítója, a Zalam. Ált. Tant. Il-od jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 19, összesen 20.
6. Erdős Bálint, a IV. fiúosztály tanitója, a Zalam. Ált. Tanitótest. nagykanizsai jk. vál. tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 22, összesen 23.
7. Vlasits József, B) IV. fiúosztály tanitója, I—II. ker. tt. könyvtáros és az I. igazg. körzet tanítótestület tanácskozmányi jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, össz. 12.
8. Kottlerné Pataki Vilma, az I. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 17, összesen 19.
9. Poredusné Szakonyi Irma, az A) II. leányoszt. tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 16, összesen 16.
10. Erdősyné Nóvák Lujza, a III. leányoszt. tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 22, összesen 22.
11. Farkas Vilma, a IV. leányoszt. tanítónője. A Zalam. Ált. Tant. választ, tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 18, összesen 18.
13
F! tanulók néusora és érdemjegyei.
S. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, irva-olvasás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, ének és torna.
A tanuló neve
Angler Gyula Bajkor Levente Baján József Bakaiász Viktor 5 Benedek József Berdin Márton Bettiehem István Bettlehem János Bihál Béla 10 Buváry Ferencz Buzek Nándor Deák Lajos Dlask Rezső Dreven Lajos 15 Fehér Zoltán Feiler Ferencz Fischer János Freizinger Ágoston Fridrichkeit Ferencz 20 Gaszmann Lajos Gaál János Gieszmann Mihály Gombos János Göllesz Sándor 25 Hammerschmiedt A. Hanák Károly Helfert Jenő Hild István Horváth Gyula 30 Horváth Károly Höfler Lipót Hinhammer József Jánosa Kálmán Jergler Ferencz 35 Junker Antal
jo kl. jó eíégs jó elégs jel elégs elégt kit elégs eiégt elk elégt jó kl jó jel elégs elégs elégs jó kit elk
jel
elégt jó elégt elégs jó elégt elégt jó
Kaffka Tibor Karny Antal Kelemen Alajos Kemény Antal 40 Keszei Imre Knorr Zoltán Kollarics Károly Kugler Elemér Ladeczky Nándor 45 Lisziák Eiek Lőrincz János Maurer Miklós Moszhammer Antal Nagy János 50 Németh Ernő Németh Gyula Pollák Imre Rácz János Ritter György 55 Rosenthal Antal Sáfrány Károly Sinkő Károly Stróbl Hugó Schild Antal 60 Szancsek Géza Szatrapa József Szommer Ignácz Tóth Ferencz Töreky Imre 65 Vámosy Arnold Vernigg Lajos Vlasits Gyula Vida Ernő Vilcsek József 70 Vincze János
jel jel jó jó elégs jel elégt elégs
jel jel jó kit jó jó jó elégt kl jó jó je!
elégt elégs jó elégs
jel jó jó jó elégs elk jó kit jel jó elk
14
Rozgonyi-utczai II. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és értelemgyakorlat, nyelvtan, számtan, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
András Kálmán jó Miletics Milán jel
Bakos János elégs Munkácsi János elégs
Balázs József elégs Németh Ferencz elégt
Bogenrieder József kit 30 Papp János elégs
5 Burka Béla elégs Potyondy József jel
Buzek Zsigmond elégs Pusztai István jel
Breininger István jó Raffai Kálmán jó jel
Dávidovits Ferencz elégs Rácz József
Dlásk József elégt 35 Rosenthál József kit
10 Fojta Nándor jel jó Reinberger József elégs
Glóbies Ernő Sáfrán Richárd jó
Göndöcs István jó Sós Lajos jó
Grünfeld Imre elégt jel Szabó János ism. jó
Hild József 40 Szommer Emil elégs
15 Horváth László ism. jó elégs Szitár József jel
Horváth Mihály Schey Teofil elégs
Horváth József elégs Takáts Gergely elégs
Király Lajos kit Tóth Kálmán elégs
Kováts János ism. bt 45 Turek László elégs
20 Kováts Miklós jel Varga Antal jó
Kováts Ferencz jel Vellák András jó
Klinger István elégs Vécsey Barnabás kit
Marencsits János elégs Vida István elégt
Magyar József elégs 50 Vincze János jó
25 Mágics Jenő jel Völker Károly elégs
Mosehe Kálmán jó
15
Rozgonyi-utczai II. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és értelemgyakorlat, nyelvtan, számtan, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve
■j. C
"JS
3 ST S3 o
A tanuló neve
Aszalay Lajos Benedek István Benedek János Benczek Ferencz Borsfay István Buzády János Cziboly Ferencz Dattler István Deák Zoltán Devecseri József Epstein Béla Feiler János Francsics Lajos Fellner Márton Frk János Gerócs György Gyergyák Gyula Harangozó József Herczeg József 20 Horváth Dénes Horváth Géza Jáberics Gyula id. Jámbor József ifj. Jámbor József 25 Jánosa István Kiss Lajos Kristófeletti János
10
15
elégs jel jó elégs elégs jó jó elégs
jel
elégt elégs jó jel jel jel jó elégs jel elégs jó jó elégs elk elégs elégs jó jó
Kránicz István Kugler Antal 30 Kutassi István Lukácsi Gyulá Lőrincz István Matics István Mersics Géza 35 Mersics István Pál Sándor Parti Boldizsár Péntek István Peti István 40 Petek Sándor Petrics Vilmos Péter Jenő Prischtausek Ferd. Seffer Lajos 45 Szabó Károly Szémán András Szabocsány András Takács József Thomka József 50 Tollár Károly isrn. Tornán Géza Weinacht György Wodinák István
16
Rozgonyi-utczai II. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlás.
§ >, og.
A tanuló neve 03 N -+- cn Sö O A tanuló neve • > 2 S 13 o
Babics József jel Kránitz József elégs
Bajkor Rolánd jel Krisch Oszkár jó
Baumgárten Sándor jó Lasky János jó
Bausz Ferencz elégs 30 Leposa Ignácz jel
5 Báron Pál jel Lisziák Jenő jó
Bolla Jenő jel Mair Pál jel
Bránovics Ferencz elk Márencsics József elégs
Fitzkő Ágoston jó Melczer Jenő elégt
Gaál József kl 35 Papp Ferencz jó
10 ifj. Gáspár József mh Paár Oszkár jel
id. Gáspár József elégs Plánder Antal elégs
Göllesz Géza elégs Rácz Gyula jó
Halász Lajos elégs Rozgonyi Gyula jel
Hanák Lajos elk 40 Salamon István jel
15 Hordós József jel Sallér István kit
Horváth Imre elégs Samu József jel
Hóbor Antal elégs Száller Béla elégs
Jászai Lajos elégs Talafausz Ján. ism. elégs
Jergler Ágoston ism. elégs 45 Tiszai Péter elk
20 Josifovic Sándor jel Torma Antal jel
Kámper Ferencz jó Tóth Lajos elk
Kárgl József elégs Tóth László elégt
Klement Jenő jó Urbán Lőrincz elk
Kovács Béla kl 50 Winkler Jenő jel
25 Kovács Ferencz jó Weinacht Ján. ism. elégs
Kovács László jel
17
Eötvös-téri I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve
-CT3 -JA
Allesz Mátyás Bauer Ferencz Berecz József Boldics Károly 5 Cech József Czulek József Dávidovits István Gáspár Lajos Győré József 10 Hardy Imre Hauser Béla Hilcz Lajos Hodics Sándor Horváth István 15 Jáberits Géza Kaiser Lipót Kalmár Sándor Kerékgyártó Árpád Kern Lajos 20 Koréin Pál Keszei János Keszli József Klein Ármin Letzter Sándor 25 Mankovits István
jó elégs jó elégs jel lelégs elégs jó jó elégs kit elégs elégs
jel
elégs elégs elégs jel jó jó elégs ¡elégs | jó jel
I jó
Melczer Imre Musza Lajos Palkovich György Péter Béla 30 Pilvax Sándor Pintér Gyula Polák Ferencz Piros György Pfeifer Béla 35 Soós Ferencz Sörley Sándor Schlesinger Manó Sneff György Schreiber István 40 Szalay István Szele József Szőllőssy Imre Szupini Károly Szucharda Károly 45 Tomasovits István Töreki András Vincze János Vojnovits Gyula Vlasits József ifj. 50 Vlasits József id.
elégt kit jel
elégs lelégs
jel
elégs jó elégs elégs jó kit elégs jó elk elégs elégs elégs elégt jó elégs elégs jel kit kit
2
18
A) IV. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, nyelvtan, olvasás és irás, számtan, földrajz, rajz, torna, ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Angler Menyhárd elégs Kovács Imre kl
Ács István elégt Láng Lajos elégs
Balázs Péter elégs 40 László Ferenc jó
Bedenek Ferencz elégt Lukácsi András elégs jó
5 Bori Károly jel Mayer László
Boros Ferenc jó Molnár Pál jó
Boda József kl Mór Bálint elégs
Bránovics Károly elk 45 Pap József elégs
Bruncsics Ferenc kl Pál Lajos elégt
10 Csányi József ielégs Péter Lajos jel
Czinczér István elégt Pusztai János jel
Czulek Rezső elégs Pollák Ignácz bt
Dolmányos Lajos elégt 50 Radics Kálmán elk
Ehrlich Béla jó Radványi Andor elégs elégs
15 Filipovics János kit Sali István
Fekete Jenő elégt Sáfrán Vince elégt
Fülöp József jó Sárecz László elégs
Gál István jó 55 Simon Kálmán jó
Gölesz Ferenc kl Sidó Béla elégs jel
20 Gödinek Ferenc elégs Szendrey Károly
Győri János jó Szitái" Rezső elégt
Győri Antal elégt Schlesinger Alfréd elégs
Griszier Ferenc elégs 60 Schlesinger Henrik elk
Gáspár Ferenc kl Schweinzger Lipót jó
25 Halász János jó Tóth Károly jó
Heine Roland elégs Tóth Ferenc jó
Hollósi Kálmán jó jó Tamás Gyula elk
Horváth István 65 Tscheppen Mihály jó
Horváth József elégs Vágner Béla jó
30 Jászai Ferenc jó Vernígg Henrik jó
Katíauer Rezső jó Veltinger Jenő kit
Katona István jó Vécsey Elemér kit
Kelemen István jó 70 Vojnovics Jenő | jel
Kovács Ferenc kl Vojkovics Lajos elégt
35 Kovács Lajos elégt Vositz Lajos elégs
Kovács József elk Zsitnei Ödön jó
Ködmenecz István elk
Arany János-utczai I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlás.
o 5. ■n o S

A tanuló neve 13 "S tri 13 o A tanuló neve -pj Cl N — W 13 o
Aszalai László jó Metter János kit
Ács Ferencz elég\'t Musza Ferencz kit
Austerlicz Elek kit 40 Németh János elégs
Ábrahám Károly elégs Nagy Ferencz elégs
5 Balogh György jó Neusziedler Pál kit
Balázs Imre elégs Nóthnagel Aladár elk
Báron János jó Osvald János jel
Bogdán József jó 45 Pál Sándor jó
Buváry János elégs Paár Ferencz jó
1 OCzvniingerMőr_______ elégs Pintér István elégs
Csiszár JozsefT" elégs Raffai Jenő elégs
Dely János jel Schilhán Péter kit
Doktor Imre elégs 50 Sáfrán Ferencz elégs jó
Fekete József jó Szabó Kálmán
15 Fekete Lajos_ jó Schlesinger József kit
Férst László elégt Szabó Lajos jel
Fullér József kit Sinkó László elégs
Hauser Jenő _ elégt 55 Schubert János kit
Hinhammer Ágost. elégs Szurovy Miklós jó
20 Grozinger Ferencz elégt Supka Ferencz jel
Győré Lajos jel Tóth Ernő elégs
Hiczelberger Sándor kit Tóth István kl
Horváth Gyula jel 60 Takács Ferencz elégt
Horváth István elégt Taschner Károly elégs
25 Iszák János elégs Tollár Lajos jó
Kaizer Vilmos jó Töreki Gyula elégs
Keszei Ferencz jó Varga Árpád jó
Kincses Géza jó 65 Varga János elégt
Kincses Kálmán elégt Varga Sándor elégs
30 Kobáld Lajos elégt Vida Lajos jel
Kollarics Győző elégs Vimmer János jel
Klinger József elégt Veinacht József jó
Lemmer József jó 70 Virág Lajos elégs
Levacsics Ferencz jó Vámosi Tivadar elk
35 Magyar Géza elégs Zaksics Ferencz jel
Mácsek István jó jó Zalai Lajos jel
Mayer Károly
20
VI. ker. Rácz-utczai I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás és irás, számtan és ének.
Ármuth Jolán jó
Ármuth Margit jel
Bakos Róza jó Baumgarten Karolin jel
5 Beck Regina jó
Bernyák Lujza jó
Bajzik Ilona jó
Bolla Anna jó
Brust Erzsi jel
10 Császár Katicza jó
Csonka Erzsi jó
Degenliard Juliska jel
Feigel Erzsi jó
Filipovics Gizella elégs
15 Fülöp Juliska elégs
Gerhard Mariska elégs
Günsberger Erzsi kit
Györe Karolin jó Gyurkovics Mariska elégs
20 Henne Friderika jel
Henne Mariska j jel
Hirlander Olga ¡elégs
Horváth Regina , elk
Horváth Anna i jó
25 Hubenai Margit jel
Hudi Aranka ; jel
Jelienics Hedvig jó
Junker Krisztina j kit
Junker Mariska i jó
30 Kasztl Zsófika Kalanics Mariska Kelemen Erzsi Kerger Teréz Kohn Ilona 35 Kovács Mariska Letzter Jolán Letzter Hermin Marvalics Irma Morandini Mariska 40 Németh Teréz Németh Anna Peczena Ilona Piros Ilona Podgorsek Mariska 45 Rakovszky Gabr. Sándor Teréz Sándor Katicza Schiller Anna Szittár Ilona 50 Talafausz Mariska Tizedes Ilona Vegele Erzsi Vincze Juliska Weisenfeld Erzsi 55 Weiss Gizella Zigler Ilona Znojemsky Bozena
jel
elégs elk kit kit elk
jel
jel
jel jó jel
jel jel
jel elk jel
jó jel jó jel
elégt elégs kit elégs jó elégs
jel
jel
21
VI. ker. Rácz-utczai I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, női kézimunka és ének.
Andel Margit Bausz Róza Bereczky Mariska Beierli Emilia 5 Biba Kornélia Bóri Mária Brück Józsa Brinner Ilona Cech Irma 10 Csertők Éva Epstein Irma Farkas Jolán Fabik Ilona Ferián Róza 15 Futó Ilona Geiszl Erzsébet Golenczki Margit Grünfeld Erzsébet Harmat Gizella 20 Haffner Erzsébet Haffner Margit Hauser Kamilla Horváth Amália Horváth Ilona 25 Horváth Mária Horváth Rozália Habai Aranka Jánosa Rozália Jellenics Vilma 30 Jergler Ilona Kerger Erzsébet Kelemen Mária Kohn Irén" Kovács Ilona 35 Kremsier Gizella Kuhár Róza
elégs elégs kit jó jel jel jel kl jel jó elégs
jel
jó elk elégs jel elégs kit elégt elégt elégs elégs jó jó jel
elk
jó jó jó elégs
jel jó kit jel jel
jel
Kulcs Anna Kulcsár Mária Mayer Erzsébet 40 Mayer Ilona
Meiszner Hermina Miháczi Anna Milhofer Mariska Moszhammer Berta 45 Nagy Anna Németh Elza Palkovics Mária Pintyőke Erzsébet Pollák Mária 50 Raffai Anna Rácz Irén Sinkovics Júlia Sinkovics Teréz Sió Margit 55 Soós Rozália Sümegi Mária Schveinczger Erzs. Szekeres Irma Szekeres Verona 60 Szendrei Piroska Szabocsány Katalin Léránt Róza Tóth Anna Töreky Júlia 65 Varga Amália Varga Margit Varga Mária Vajda Ilona Vegele Mária 70 Weinacht Anna Zsittnei Júlia
22
VI. ker. Rácz-utczai I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, nyelvtan, számtan,, földrajz, ének és kézimunka.
¡1 g >>
A tanuló neve -a O A tanuló neve ■ra -a a "N •"3 o
Andel Etelka jó Kugler Gizella jó
Árvay Margit kit Loser Margit kit
Bali Anna ísm. jó 40 Maitz Stefánia jel
Bali Mari elégs Mayer Gábriella jel
5 Balassa Aranka jel Miháczi Katalin jel jó
Bihál Mariska jó Musil Ilona
Buzek Irma elégs Nagy Mari elégs
Bognár Margit jó 45 Nagy Lujza jó
Bokány Gizella ism. jó Németh Erzse elégt
10 Bötte Margit elk Németh Mari elégs
Buvári Etelka elégs Nóvák Margit jel
Czethoffer Mari kl Palkó Mari" jó
Dávid Anna elégs 50 Pávelkovics Ilona jó
Dervalics Katalin jó Ritter Károlin elégs
15 Dobos Julta elégs Sike Hilda elk
Dreven Emma elégs Sinkó Mari elégs
Erdős Margit kit Strasser Károlin kit
Egger Károlin elk 55 Schiller Vilma jó
Fabró Irén jel Szabó Erzsébet jó
20 Feigl Amália jel jó Szabó Róza elégs jó
Filipovits Klotild Takáts Margit
Geiszl Róza jel Topler Erzse jó
Gieszmann Gábr. elégs jó 60 Torma Józsa jó jó
Gulyás Gizella Tornán Ilona
25 Griinfeld Zsófi kit Tóth Ilona ísm. jó
Haba Mariska jel Unger Ullmann Giz. kit
Horváth Mari elégt Vas Róza jó
Horváth Matild jó,; 65 Vámosi Erzse jel
Horváth Magda jel Vajda Margit jel
30 Horváth Margit elégs Vécsey Ida jel
Heine Etelka jó Vositz írnia jó
Hubenai Irén jó Vojnovits Mari elégs.
Imrei Mari jó 70 Vojcichovszky Sar. kit
Kelemen Teréz jel Zsitnei Irma jó
35 Kohn Erzse kit Zsovány Júlia kl
Köbl Erzse elégs Zsoldos Károlin jó
Kulcs Teréz elégs
23
VI. ker. Rácz-utczai I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, női kézimunka, rajz és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bader Sarolta jó Maitz Olga jó
Bakonyi Ilona jel 40 Major Júlia elégt
Balázs Teréz jel Mayer Ilona kl
Bartal Paula elégs Mágice Jolán jó
5 Bodiczky Margit jó Maschanczker Janka elégs
Bogenrieder Lujza jel Mercz Teréz elégs
Budai Katalin jel 45 Molnár Erzse jó
Dávidovits Mari elk Morandini Jakobina elégt jó
Dömötörfi Erzse jel Nagy Erzse
10 Farkas Mari elégs Nagy Mari jel
Feigl Ilona jel Németh Gábriella jel jó
Fekete Iiona elégt 50 Oláh Vilma
Francsics Mari kl Palkó Margit jó elégs
Frei Teréz jó Paulin Margit
15 Frk Jolán jó Pálfy Margit jel
Fülöp Róza jó Pálfy Jolán kit
Geiszl Irma jel jó 55 Pintér Ilona jó
Gyurics Erzse Pokorny Mari jó
Hanák Teréz elk Polák Ilona elégs jó
20 Hartniann Teréz elégs Pusztai Róza
Harta Katalin kl Raffay Jolán elégs
Hauser Ilona jel 60 Reinfelz Teréz jó
Hofmann Anna kl Ring Katalin elégs
Horváth Ilona jel Sió Károün kit
25 Horváth Jolán jel Samu Gizella jó
Horváth Teréz jó Schreíber Blanka jel
Hubai Mari jó 65 Springer Erzse elégt
Kaufmann Jolán jó Szabó Teréz jó
Kóbor Teréz elégs Szecső Paula jel
30 Kovács Gizella elégs jó Szommer Ottilia elégs
Kovács Katalin Szőr Irma jó
Kövessy Mária elk 70 Tarr Mária jel
Krausz Elza jel Tizedes Gizella elégs
Lajpczig Jolán kit Viltner Károlin kit
35 Lendvay Róza jó Vindiscii Zsófia jó
Leszkovits Róza elégt Woschitz Aranka jó
Lichtíusz Mari elégs 75 Znojemszky Olga jel
Magyar Mari jó
•r./ hí •/íiitlli;: i-
-------- W-. ..... . -

.. -
4 " ■

li. igazgatósági körzet.
Igazgatója: Szalay Sándor.
tanítótestület.
1. Szalay Sándor, a II. igazg. ker. igazgatója, a Rozgonyi-utczai II. fiuoszt. tanítója, az „Állami Tanitók Országos Egyesii-leté"-nek választmányi tagja, a Zal. Ált. Tanítótestület elnöke, az Eötvös-alap jótét, kiosztó országos biz. rendes tagja, Nagykanizsa r. tan. város képviselő-testületének választott rendes tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 29, összesen: 29.
2. Kovácsné Csillag lika, a Rozgonyi-u. I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 23, összes.: 23.
3. Szalayné Juck Etel, a Rozgonyi-ut. II. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 11.
4. Kaan Irma, a Rozgonyi-utczai III. leányosztály tanítónője. Tanácskozmányi jegyző. A Zalam. Tanítótestület nkanizsai jkörének pénztárosa. Működési éveinek száma Nagykanizsán 25, összesen: 25.
5. Almásiné Mantuano Janka, a Külső-Teleky-ut. I. leányoszt. tanitónője. A Zalam. Tanítótestület nkanizsai jkörének vál. tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen: 12.
6. Harsayné Mantuano Gizella, a Ktilső-Teleky-uti párh. III. leányoszt. tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen : 11.
7. Némethné Fülöp Krisztina, a Belső-Teleky-uti II. leányoszt. tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 6, összesen : 11.
8. Remeténé Magot Józsa, a Teleky-uti IV. leányo. tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen: 8.
9. Jutasiné Reiner Mária, a Belső-Teleky-uti I. fiuoszt. tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen: 14.
10. Almási János, a Belső-Teleky-uti II. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen : 9.
11. Szalay Dénes, az Eötvös-téri I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 11.
12. Dolmányos Ferencz, az Eötvös-téri III. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 28, összesen : 28.
13. Banekovich János, az Eötvös-téri IV. fiuoszt. tanítója, a „Zalam. Ált. Tanítótestület" pénztárosa, a Zalam. Tanitótest. nkanizsai jkörének jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen : 13.
14. Váry József, az Arany János-utczai I. fiuoszt. tanítója. A Zalam. Ált. Tanítótestület alelnöke. Működési éveinek száma Nagykanizsán 30, összesen: 31.
15. Váryné Szakonyi Józsa, az Arany János-utczai I. leányoszt. tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 28, összesen: 28.
27
Teleky-uti I. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, irva-olvasás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, ének és torna.
A tanuló neve
Bencze Anna Benedek Teréz Benkő Mari Berger Erzse 5 Branisa Sarolta Buzási Róza Csik Hona Deli Róza Dékán Katalin 10 Donnán Róza Farkas Teréz Fazsul Mariska Gergály Erzse Gerócs Róza 15 Hári Mariska Horváth Anna Horváth Mariska Horváth Teréz Jurmann Francziska 20 Kele Ilona Kiss Mária Kollarits Mariska Kolongya Róza Kománovics Gizella 25 Komárh Anna Kósek Mariska Kránitz Mariska Krénusz Mariska
kit bt
elégt elégs jó jó elégt elégt elégt jó elégt elégs elégs elégs elégs elégs jó elégs elégs elégs jó elégs elégs
jel jő elégt elk bt
Ladeczky Erzse 30 Lakics Szidónia Mekovetz Rozália Molnár Mariska Moór Lina Nagy Anna 35 Panda Júlia Papp Erzse Pottucsek Anna Pörcz Anna Rozs Mária 40 Sidó Erzse Stróbl Juliska Szabó Ilona Szabó Juliska Szécsényi Júlia 45 Szécsényi Mariska Schaffer Anna Tollár Róza Varga Katalin Vass Anna 50 Vadász Teréz Vellák Júlia Vékási Teréz Vidovics Róza Zsohár Mariska 55 Pliha Anna
Magánvizsgálatott tettek: verebélyi Marzsó Irma és verebélyi Marzsó Rózsa.
3*
28
Külsö-Teleky-uti III. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, női kézimunka és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bálint Irina Íó Miiller Mari bt
Benkő Katalin elégs Nagy Mari elégt
Bekes Mari jó Nagy Róza jó
Bernecker Mari jel 30 Németh Erzse elégt jó
5 Bödei Róza elégs jó Osvald Margit
Dávid Ilona Pánda Gizella ism. jó
Farkas Anna elégs Pecsics Mari vm
Fatér Katalin jó Peti Erzse jó
Freischmied Anna kl 35 Peti Margit elégt
10 Gerencsér Anna elégs Planda Mari jel jó
Huckler Margit jel Saffer Róza
ifj. Horváth Anna elégs Skorjanecz Mari kl
id. Horváth Anna jó jó Szabó Katalin elégs
Horváth Róza 40- Szalay Katalin elégs
15 Horváth Teréz elégt jó Táncsics Katalin jó
jámbor Anna Tollár Juli elégt
Katzenbach Melanie jel Tomasics Ilona jó
Kecsmár Rozália elégs Ujtcz Irma jel
Kocsis Ella jel 45 Vadász Anna jel
20 Kósa Irma vm Vadász Katalin jó
Kósa Laura jel Varga Erzse elégs
Ködbaum Mari jel Varga Lujza elégs
Kovács Mari elégs Vass Mari kl
Krug Ilona kl 50 Vékási Anna kl
25 Malek Mari jó jó Vellák Katalin jó
Markotán Róza Zsohár Etel kl
29
Teleky-uti II. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, női kézimunka és ének.
Adrovics Mariska Ács Anna Benedek Katalin Benedek Teréz 5 Benkő Erzsébet ifj. Benkő Mari ids. Benkő Mari Boros Amália Boros Ilona 10 Bölcskei Mari Bölecz Mari Bukovics Katalin Bruncsics Anna Czukelter Erzsébet 15 Csébi Mari Csik Teréz Csöndes Katalin Deli Mari Farkas Anna 20 Férhezli Juli Francsics Károlin Frankó Erzse Gábor Mari Gábor Anna 25 Golenkó Teréz Hodics Katalin Hodics Mari ifj. Horváth Kati ids. Horváth Kati 30 Horváth Erzse Horváth Anna Horváth Magda Horváth Mari Jaksics Teréz 35 Kalmár Mari Kelemen Mari
elégs jó jó jel jó elégs jó elégs elégt jel jó jel elégt jel jel kl elégs jó jó elégt jó jó elégs elégs
jel
elégs elégt jó jó jó jó jel
elégs jel
elégs jel
Keller Katalin Kiss Mari 40 Kohári Teréz Körmendy Mari Kósek Anna Krug Katalin Lizafeld Mariska 45 Máté Juliska Metz Mari Molnár Mari Nagy Irma Nagyfi Anna Németh Margit 50 Nyakas Mari Papp Anna Papp Teréz Petrics Teréz Popesnyák Róza 55 Somogyi Katalin Somogyváry Mari Sifkovics Jolán Szabó Róza Takács Margit 60 Tamás Mari Topler Róza Tóth Teréz Tomasits Anna Tomasits Katalin 65 Tollár Mari Varga Zsófia Varga Vilma Vass Mari Vimmer Katalin 70 Vojkovics Juli Vörös Mari Vuk Klára
30
Belső-Teleky-utczai IV. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, nyelvtan, számtan, földrajz, női kézimunka, rajz és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri Anna jó Nagy Juszti elégs
Ács Róza elégs Nagy Mari ism. jó
Adlovics Jolán ¿elégs jó 40 Németh Erzse elégt
Ádlovics Teréz Ozián Mari kit
5 Belena Mari elégs Öri Mari jó
Budai Erzse ism. kl Perger Margit jó
Cziráki Verona elégt jó Petrics Karolin jó jó
Csányi Ilona 45 Polecz Gizella
Csete Júlia jel Pottucsek Juli elégt
10 Devecseri Róza elégs Rosenberg Ella eík
Dömötör Irma jel Róth Margit elégt
Farkas Ida ism. jel jó Rózsa Anna jó
Farkas Mari 50 Schveitzer Jolán jel
Fekete Margit bt Seermann Mari bt
15 Filipánics Irén jó Sifkovics Fáni elégs
Fischer Anna jó jó Stepanek Erzse jó
Geizler Gizella Siile Klára jel
Glóbics Margit ism. kl 55 Szabady Lujza jel
Günsberger Margit jó Szalay Mari ism. kl
20 Gyurka Borbála kl Szélig Szidónia elégs
Hadrik Margit ism. jó Szili Gizella jel
Hári Anna kl Szuknai Anna ism. kl
Heizler Gizella ism. kl 60 Tálasy Irma ism. kl
Hodics Irma elégs Teréz Irma elégs
25 Hoos Erzse jel Tobik Margit elégs
Horváth Anna elégs Totola Mariska jel
Horváth Kata jel Tóth Kata elégs
Knausz Mariska jel 65 Varga Gizella ism. kl
Kocsis Margit jel Varga Kata jó
30 Kollarics Mari elégt Varga Mari kl
Konecsni Ilona kl Vágner Rozália jel jel
Kozenszky Mari jó Wellák Mari
Krénusz Mari ism. jó 70 Viola Erzse elégt jó
Krisch Emilia jel Vojkovics Kata
35 Laky Mari kl Völker Hermina elégs
Lukácsi Jolán kit Vörös Anna jó
Markovics Margit elégt Vugrinecz Szidi jel
31
Belső-Teleky-uti J. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás és irás, számtan és ének.
§ jg. C
A tanuló neve -CÖ N -+-< C/3 o A tanuló neve •< C3 "N tfi 3 o
Anhoffer József jel Seláf József jel\' jó
Árok József jó 25 Somogyi József
Berta István jó jó Somogyvári István jó
Boros István Strober Ferencz jó
5 Dunzinger Ferencz jel Süle Ernő jel
Fekete István jó Szélig István elégs
Gerócs Ferencz jó 30 Szveticz József jel
Hackler János jel jel Takács István elégt
Hege József Tamás Károly jel
10 Herki Ferencz elégt Tálosi Ferencz elégt
Horváth József elégs Tivolt Gyula jó
Höffler Jenő elk 35 Tivolt Ferencz jó
Kollarics Ferenc jó Thobik István jel
Kollarits János kl id. Tomasits Lajos elégs
15 Kósek István elégs ifj. Tomasits Lajos kl
Ködbaum Gyula jó Tüske Kálmán jó
Légrádi György elégs 40 Varga Vincze jó
Modrovics János jó Városi János jó
Moller Tivadar jó jó Verem József jó
20 Nagy György Viola József bt
Osvald József jel Volráb Sándor jel
Pint István jó 45 Zábó János jel
Potucsek Ferencz elégs
32
Rozgonyi-utczai II. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és értelemgyakorlat, nyelvtan, számtan, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz.j A tanuló neve általánosj osztályz.
Benedek József elégs id. Németh József elégs
Bencze József jó Pahócsa István jó
Benkő József elégs Panda István elégs
Berkes György elégs Perger Lajos jó
5 Boros György elk 35 Pint József jó
Buzási Pál jó Pint Lajos elégs
Chinorányi Ferencz jó Pirbos László elégs
Copfer József jó Raspotnik Rudolf jó
Czvetkó Gyula elégs Rathmann Aladár jó
10 Czvetkó István jó 40 Rákos László elégs jó
Csányi Károly elégs Sásvári János
Csóka Lajos jó Sebestyén János kl
Dávidovics Lajos elégt Simán Endre jó
Egyed Lajos elégs Sipos József elégs
15 Gábor György jel 45 Stróber János jó jó
Gáspár Gyula jó Szabó József
Gergály József jó Szalay József elégs
Háspel Pál jel Szekeres Dezső kl
Hege János elégs Szőke József elk
20 Horváth Ferencz jel 50 Schless László elégs
Kelemen István elégs Takáts János jó
Kerschmár Bálint jó Tóth György jó
Kincses Lajos elégs Török Ferencz jó
Krénusz Ferencz elégs elégs Tüskés István jó
25 Légrádi Ferencz 55 Unszusz Imre jel
Mátyás István elégt Vass József elégs
Megyesi Imre jó Városi Ferencz elégt
Moller Alajos jó Vugrinecz Jenő jel
Moór János jó Zab József elégs
30 ifj. Németh József elégt 60 Zdellár Ádám ! jó
Magánvizsgálatot tettek: Földváry Miklós, Löké Dénes, Rózsai Pál.
33
Eötvös-téri I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és értelemgyakorlat, nyelvtan, számtan, ének és testgyakorlat.
g _>.
A tanuló neve 15 "n tr> 15 o A tanuló neve 15 o

Borsodi Károly jó 20 Metz Ferencz elégs
Bölcsföldi Károly jó Metzger Ferencz jel
Cziegler Lajos elégs Németh Antal jó
Csepen István jel Németh János mh
5 Csondor János elégt Poszovecz István elégs
Dóczi Imre jel 25 Reiner Ferencz elk
Ferenczi Gyula jó elégs Reiner Károly elk
Fitzkó József Reich József elégt
Gábor György kl Reichard Sándor elégt
10 Győri József jel Réti Lajos jel
Kaufmann Antal jó 30 Sipos János elégs
Koller Lajos elégt Szabó Gyula jó
Kosteín Ignácz jel Takács József jó
Kovács István elégs Tóth Lajos elégs
15 Kovács János jó Török Ferencz jel
Kvasznicska József kl 35 Viola Kálmán jó
Lasky Lajos jó Sárközi János kl
Lelner Ferencz elégs Kappan József jó
Megyesi Géza 1 jó Szigeti János ; jÓ
2
34
Rozgonyi-utczai II. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve. általános osztályz.
Andri Károly elégs Lehoczky Mátyás jel
Andri Lajos elégs 30 Lukácsy Károly jó
Anhoffer Ferencz jel Magyar Imre elégs
Ács József jó Megyesy Kálmán jel
5 Ágoston István jó Nagy Jenő elégs
Balázs József elégs Orbán János elégs
Baranyai Imre elégt 35 Papp Boldiszár jó
Benedek Menyhért elégt Pintér János jó
Benkő Ferencz elégs Poszovecz József jó
19 Benkő János jó Rideg István elégt
Bogdán György elégs Ritter József jó
Borbély Lajos jel 40 Sallér Gyula elégs
Csébi János jel Sáfrán Emil elégt
Czérk Ferencz jel Simon Gyula jel
15 Farkas Lajos jó Sipos Sándor elégs
Frankenberger József jel Sulyok Gyula elk
Fodor Imre elégt 55 Sternáth Ferencz elégt
Hege István jel Szemes Gergely jó
Hillebrant József jó Takács István kl
20 Hollender György elégt Takács János kl
Horváth György jó Tálosi János elégs
Horváth József elégs 50 Tiszai János elégs
Horváth László elégs Tomasics Boldizsár elégs
Illés László jel Török József jel
25 Jakabfy György elégs Vass József elk
Kovács István jó jó Vuk Rudolf elk
Lajdli Gyula 55 Zábó József jó
Ladeczky János jel Zsupánovics József elégt
Magánvizsgálatot tett: Rózsai Ferencz.
35
Eötvös-téri IV. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, nyelvtan, olvasás és irás, számtan, földrajz, rajz, torna, ének.
A tanuló neve
A tanuló neve
Sí.
2 S
Andri Gábor Ács József Ágoston Ferencz Balogh János 5 id. Bedenek József ifj. Bedenek József Bedenek László Benkő Boldizsár Berkes János 10 Betlen János Borbély István Borbély János Bódog János Dékán József ÍTTDömötör "Sándor Fodor Jenő Fojta János Fojta Mihály Fridii József 20 Freiberger Lajos Gáli János Gáspár Pál Gerócs István Gerócs József 25 Harrer János Harrer József Horák Ferencz Horváth Ferencz Kálcsics János 30 Kollarics János Kovács József Kósek György Körmendi János Kulcsár Boldizsár 35 Kulcsár György Kulcsár József Laski József Lencz István
kl jel
jó jel
elégt jó elégs elégt
ÍÓ-jó kl elégs jó elégs
jel
elégt jel kl elégt
jel
elégs elk elégs kl elégs elégs jó elk elégt elégs elégs elégt elégs elégs jó jó elégs elégt
Lelner Sándor 40 Maschanzker Béla Metz János Nagy József Németh Kálmán Papszt József 45 Perger Kálmán Pichler József Pint Ádém Pint József Pintér Béla 50 Polecz Nándor Popp József Popp Károly Rathmann László Rózsás József 55 Sárecz János Seláf György Sipos István Sipos József Siess Ferencz 60 Schermán Antal Szigeti István Takács György Takács Lajos Tálosi István 65 Tomasics István Tóth György Tóth János Tóth József Török István 70 Tüskés József Tüskés Sándor Varga József Vincze János Vincze József 75 Zollner Ferenc
Magánvizsgálatot tett: Lőke Endre.
elégt
jó elégs elégs elégs elégs elégs
jel
elégs elégt jó jó jó elégs elégs elégt elégs elégt elégs kl jó jó elégs. elk elégs: jó kl elégs. elégs jó jó elégs elégs jó jó jó jó
4*
36
Rozgonyi-utczai II. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd-, értelemgyakorlat, nyelvtan, számtan, ének és testgyakorlat.
g J2. FÓ g J2.
A tanuló neve "Ü 33 a ^ — VI -re o A tanuló neve a n o; -a o
Áts Géza jel 20 Németh Pál elk
Bednázsek István jel Nothnagel Elemér elk
Bernecker József jel Ring Imre jó
Bogát Antal jel Schei József elégt
5 Dolmányos János jó Schlosser István kit
Dóczi Andor kit 25 Sörlei Gyula kit
Halász Lajos jel Stepanek Jenő elk
Hege Miklós kit Szabó László jel \' jó
Hencsics István jel Szántó József
10 Kalcsics József elégt Szálinger Antal i.el
Kostein József kit 30 Szigola József
Kottler Gusztáv jó Szily Károly jel
Kovács Andor jó Taródi József jó
Kovács Zoltán jó jó Tomasovics Lajos jel jó
15 Madarász József Tóth Károly
Markovits Lajos jel 35 Varga Nándor elégs
Molnár János elégs Vörös Gábor jó
Németh Győző jó Wagner Jenő jel
Németh József jó
37
Rozgonyi-utczai III. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan és ének.
A tanuló neve H •cd 5 S A tanuló neve ¡1 -« -a S £
O .............
Andri Terézia elégs Molnár Mari elégs
Bedenek Terézia elégs jó Németh Terézia jel
Büki Mari 25 Nyakas Anna elégs
Csigaházy Edith kit Őri Rozália jó
5 Devecseri Ilona elégt Pápai Júlia jel
Ferenczi Júlia jel Pichler Mari jel
Fürdős Júlia elégt Pőcze Katalin jel jó
Hajgató Anna jel 30 Rekn Rozália
Hetiinger Erzsébet elégt Sió Ilona jel
10 Hirschel Terézia elégs Sipos Ilona jel
Horváth Anna kit Sebők Valéria elk
Hodics Júlia jel Szabó Margit jó
Jáklin Erzsébet jel 35 Tarodi Rozália jel
Jászai Emma jó Takáts Mari jel
15 Kern Anna kit Takáts Gizella bt
Kiss Ilona jó Tegzes Emilia] jel
Kováts Gizella jel Tillinger Mari jó
Kolongya Terézia elégs 40 Tiszai Rozália elégs
Laczkovics Gizella jel jó Török Anna jel jel
20 Leinhals Katalin Ujj Mari
Mayer Margit jel Véber Mari elégs
Metz Katalin elégt Zsiska Mari jó
38
Rozgonyi-utczai III. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan* beszéd- és értelemgyakorlat, női kézimunka és ének.
A tanuló neve
o S
■ts ■«(
3 £
13 o
A tanuló neve
Aszalay /Inna Áts Anna Bajzáth Teréz Berghofer Mari 5 Boda Teréz Buday Mari Buday Róza Czápáry Katalin Cseke Gizella 10 Cserép Margit Deutsch Ilona Dolmányos Mari Feix Károlin Gáspár Mari 15 Gerócs Mari Hartmann Mari Hetiinger Teréz Horváth Ilona Horváth Irma 20 Horváth Mari Horváth Róza Horváth Viktória Kosnyák Margit Kováts Emilia 25 Kovács Mari Lakatos Róza Lackenbacher Irma László Mari Lendvay Margit 30 Mercz Róza Miltényi Erzsébet Németh Júlia Németh Mari
elégt elégs elégs elégs jó elégt jó elégs jó jó jel
elégs jó elégs jó jó elégs jel jel jó jó jó jó elégs elégs jó jel
elégs kit
elégs kit
elégs jó
Papp Mari 35 Peti Júlia Pint Júlia Reinits Gizella Ritter Magdolna Schey Gizella 40 Schubert Ágnes Soós Anna Sugár Sarolta Szabó Erzsébet Szalay Róza 45 Szakálos Borcsa Szele Mari Szekeres Gizella Széphegyi Júlia Szigethy Jolán 50 Szigola Anna Szivos Ilona Takács Mari Tilünger Anna Tomasics Anna 55 Tóth Anna Török Irma Ugor Katalin Varga Margit Veszter Róza 60 Viola Katalin
Vogronics Erzsébet Vogronics Mari Vojkovits Verona Vositz Mari 65 Zolder Róza
39
Rozgonyi-utczai III. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, női kézimunka és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bedenek Anna elégt Megyesi Irma jó
Boda Janka jó Metz Mari elégs
Cserép Anna elégs Nagy Szidónia elégs
Dani Teréz jel 25 Németh Mari elégt
5 Dávidovics Ilona jel Pintér Róza kl
Dávidovics Róza kit Rátz Teréz bt
Devecseri Mari bt Réti Erzse kit
Domby Anna jó Sió Mari jel
Ficzkó Jolán jó 30 Sugár Margit jel
10 Földy Ilona elégs Szabolics Erzse kit
Fullér Anna jó Szalay Mari kit
Gáspár Júlia elégs Székelyi Mari kit
Gógl Eleonóra jel Szívós Mari kit
Horváth Anna elégs 35 Schubert Lujza jel
15 Horváth Mari jó Tóth Júlia jel jó
Iván Emma jel Tscheppen Auguszta
Jaberics Gizella jó Vellák Róza elégs
Karafiát Erzse elégt Zavilla Maria kit
Kottler Vilma jel 40 Závár Ágnes jó
v20 Kováts Margit jel Zsiska Anna elégs
Kristyán Anna kit
-Magánvizsgálatot tett: Pollák Ilona.
40
Arany János-utczai I. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, irva-olvasás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan és ének.
A tanuló neve
tíi . O N C
ü t« •ffl o
A tanuló neve
o
■j3 5
JS "n ~ \'fi •cs O
Baksa Erzsébet Bednácz Mari Bogát Mari Csákányi Mari 5 Dávidovics Mari Deusch Aranka Geiszl Margit Geróts Anna Hénics Brigitta 10 Horváth Etelka Horváth Katalin Horváth Vilma Husserl Ilona Huszár Borbála 15 Ispaics Margit Kiss Anna Kocsek Júlia Kósa Anna Klein Irén 20 Kováts Anna
jó elk jó jel jó jel
jel jó jó jel
elégt jó elk elégs jó
elégs elk elégs elk elégt
Kránicz Mari Kristyán Mari Mateszdorffer Erzs. Nagy Anna 25 Melczer Mari Németh Júlia Petőfi Teréz Pfeiffer Mari Plánder Verona 30 Polgár Etelka Rekettye Margit Riittel Gizella Sebők Mari Schapringer Paula 35 Szőlősi Margit Sztits Anna Tiszay Mari Tóth Mari Vass Erzsébet
Arany János-utczai I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás és irás, számtan és ének.
o c 05 ij o §L c
A tanuló neve ra N 5 o A tanuló neve "N -t- Cft O
András Jenő jó Németh Gyula jó
Burka Gyula elégt Németh Lajos jó
Dávid József elégs Németh István elégt
Dómján István elégt jó 35 Pados Béla jel
5 Filák Lajos Papp Oszkár jel
Gáspár Antal elégs Petrics Sándor elégs
Halász Elek elégs jó Raffay László elk
Horváth Lajos Somogyi Ferencz jó kl
Horváth Sándor jó 40 Sostori\'cs István
10 Horváth János elégs Snef Ferencz elégt
Imrei János elégt Schapringer József jé\'
Janovszky Lajos jó Szabó József jel
Karafiát Lajos elégt Szakálos István jó
Kállai Árpád elégs 45 Szántó József elégs
15 Kállai Lajos jó Szántó Lajos jel
Kiss Ferencz elégt Szekeres Ernő elégs
Kováts Boldizsár elégs Szecső Gyula jel
Kováts Lajos jó jó Szobolics István elégs
Kóbor Elek 50 Szobocsán György elégs
20 Kusák Jenő elk Takáts István elégs
Kulcsár Sándor elégs Torma Károly elégt
Lapát József elégs ifj. Tóth József elégs
Makszli Gyula jel id. Tóth József jó
Mankovics János elégs 55 Tóth György elégs
25 Major István jó Varga József elk
Máté István elégt jó Vers István elk
Mikó József Virág Péter elégt
Molnár György elégt Vida József elégt
Móger Lajos elégt 60 Vindics Dénes jó
30 Németh Géza elégt Vojkovics Ferencz elégt
Németh Boldizsár jel Zavilia Ákos jel 5-
III. Igazgatósági körzet.
Igazgatója: Szabó István.
5*
tanítótestület.
1. ifj. Szabó István, III. igazg. körzet igazgatója, az isk. gondnokság jegyzője, a közp. I. fiuoszt. tanítója, a „Zalamegyei Ált. Tanítótestület" I. aljegyzője, a nkanizsai tanitói járáskör vál. tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 18, összesen: 19.
2. id. Szabó István, a Rácz-utczai I. fiúosztály tanítója. Működési, éveinek száma Nagykanizsán 4, összesen: 25.
3. Ács József, a II. fiuoszt. tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 1, összesen: 13.
4. Szabó Lajos, a III. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 1, összesen: 17.
5. Gergye Sándor, a IV. fiuoszt. tanítója, a tanítótestületek együttes tanácskozmányának jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 10.
6. Kesselbauer Olga, az V. fiuoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 1, összesen: 1.
7. Ábrahám Katalin, a közp. I. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 4, összesen: 4.
8. Steiner Janka, a Rácz-utczai I. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 4, összesen : 4.
9. Banekovichné Nyakas Viktória, a II. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen : 8.
10. Bartos Irén, a 111. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5 összesen : 5.
11. Mantuano Mariska, a IV. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 1, összesen: 1.
45
VI. ker. Rácz-utczai I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és érteleingyakorlat, nyelvtan, számtan, ének és testgyakorlat.
° >> c ^
A tanuló neve cs N C/5 13 o A tanuló neve -C3 M ~N cn -13 O
Ács Béla jel 20 Kunics György jel
Bolf László jel jó Kunics László jó
Bolf József Lervenc József jó
Biliege László jó Liplin József jó
5 Battyán Ferencz elégt Marics József jó
Battyán József elégs 25 Magyar József jó
Dávidovics József elégt jó Martinecz László jó jó
Dávidovics Lajos Munkácsi Lajos
Fekete Ferencz elégs Nagy József jel
10 Fülöp János jel Németh László jó
Fülöp József jel 30 Polai Antal elégs
Herjavec Sándor jó Proszonyák József jel
Horváth György elégs Steszlin József jó
Kálmán József jó Steszlin Gyula jel
15 Kálmán Péter kl Samu László jel
Kellerman László elégs 35 Szabó György jel
Kis János elégs id. Szokol György jel jó
Knausz László elégt ifj. Szokol György
Kovács József jó Tóth Péter jó
Magántanuló : Tóth Emil.
46
VI. ker. Rácz-utczai I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és értelem-gyakorlat, nyelvtan, számtan, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.\'
Bagonyai József elégs Kangyalics Ferencz kit
Berke József jel 30 Kis György jó
Bencze György jel Krisztián György ism. jó
Bécsi János elégt Kovács József elégs
5 Borsos Gyula elégs Marton József elégs
Dolmányos L. id. ism. jó Martinecz Lajos jó
Dolmányos László ifj. jó 35 Mihalecz József mh
Etényi Kálmán mh Milei József kl
Faics György elégt Mózsi Lajos elégs
10 Filák György jel Muczer József elégt
Fülöp József jó Nagy János jó
Fülöp László jel 40 Nyakas István jó
Fürdős István elégt Pásztor János elégs
Gordán József jel Plander György elégs
15 Godina Antal mh Polai György jel
Gödinek József ism. jó Rituper Lajos elégt
Gudlin József elégt 45 Sneff György mh
Haba József jel Sneff János elégs
Hajdú László jó Sneff Sándor jó
20 Hoffer István jó elégs Szabó János kit
Hokmann József Szmodics György jó
Horváth István elégt jó 50 Szmodics László jó
Horváth László Szollár József ism. jó
Horváth Vendel jel Tislér József jó
25 Huszka Ignácz kl Tenk József elégs
Ifcsics György elégs Vajda József elégs
Imrei József jó 55 Varga József jó
Jankovics János ism. jó Véber János jó
47
VI. ker. Rácz-utczai I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
Baa Ferencz Báli Ferencz Balogh György Bolf György 5 Borbély József Boros Gáspár Bugyács Lajos Csatlós Ferencz Csányi István 10 Dani György Dani József Dávidovics György Dávidovics László Dávid László 15 Faics György Flumbort József Gaál György Gerócs József Gödér István 20 Giinsberger István Hajdú István Hegedűs József Herjávecz József Hideg Ferencz 25 Horváth Ferencz Horváth Géza Horváth László Jakabfy Ferencz Jankovics József 30 Kalovics Ferencz Kalovics László Kele József
jel
elégs elégt elégs elégs elégt elk jó elégs elégt elégt jó jó elégs jó elégs elégs elégs elégs elégs elégs jel
elégs elégs elégt jó elégs elégs elégs elégs elégs elégs
Kiss Ferencz Kummer József 35 Liplin György Major László Marék Ferencz Marton József Mátés György 40 Mihalecz Károly Munkácsi Ferencz Nagy László Nagy Sándor Neumájer György 45 Németh János Németh József ifj. Perkó György id. Perkó György Peti György 50 Plander Antal Plander Péter Sneff György Steinitz Márton Steszlin Sándor 55 Stocker György Szentgyörgyi István Szmodics György Tánczos József Tenk János 60 Tislér József Tiszai József id. Varga Ferencz Varga József Vild Lajos
48
VI. ker. Rácz-utczai I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének. és testgyakorlat.
A tanuló neve
mi 0 n
-cj -h3
nt n

-03 o
A tanuló neve.
cn
N
g >,
cs M
-t- v:
53 o
Baj György Bencze György Bencze László Berke Sándor 5 Bolf György Bolf József Bolf Károly Bunczom György Dani József 10 Dávidovics Ferencz Dávidovics György Dávidovics László Faics József ifj. Fülöp György 15 id. Fülöp György Gerócs József Godina Ferencz Góber József Gyergyák György 20 Gyulai János Haszon Ferencz Herjávecz József Horváth József Horváth Károly 25 Horváth László Hóbor József Jakupánecz Antal Jankovics Ferencz Kiss János 30 Kiss Sándor Krisztián József Krisztián Péter Kunics László
jó jó jel jó jó jel jó elégs jó elégs
jel kl elégs kit elégs jel
elégs elégs elégs
jel
elégs jó kl jel jó jó kl
elégs kl jel
elégs elégs jó
Kuzsner József 35 Kuzsner László Loboda Ferdinánd Major József Mihálecz Péter Mujzer József 40 Munkácsi Dezső Nóvák György Papp Boldizsár Marton József Milei László 45 ifj. Plánder József id. Plánder József Plemmer György Polai József Radics Kálmán 50 Sneff György Steinitz Gyula Szentgyörgyi József Szerdahelyi László Szíjártó Mihály 55 Szmodics Ferencz Szmodics György ifj. Szmodics József közb. Szmodics Józs id, Szmodics József 60 Vajda István Vajda Károly Vajda Sándor Varga János Varga Mihály 65 Zákonyi Nándor
elégs elégs elk
jel
jel
elégs elégs jó jel jó kl
elégs elégs jó kl kit kl jel kit
elégs kit jel
elégs elégs elégs kl jel kl jó jó kl
elégs
49
V. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, történet, számtan, földrajz, alkotmánytan, kertészeti gyakorlat, rajz, szépírás, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Borovics György elégs Knausz László kl
Dolmányos József jel Kovács József jó
Etényi Antal kl 15 Liplin Ferencz kl
Fajcs Ferencz elégs Magyar Ferencz elégs
5 Gál Sándor jó Mihálecz Sándor jel jó
Günsberger Béla jel Munkácsi György
id. Horváth György kl Plánder György jel
Horváth Juda Gy. jó 20 Polai Ferencz jó
Horváth László jel Sneff Balázs kl
10 Imrei Ferencz kl Sindlberger Jenő jel
Kálovics Antal jó Török László jel
Kiss József kit Varga János kl
6
50
I. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, irva-olvasás, beszéd- és értelerri-gyakorlat, számtan és ének.
Anek Mária Auer Anna Auer Mária Auer Rozália 5 Balog Katalin Balogh Mária Bagonyai Anna Bagonyai Kata Bencze Anna 10 ifj. Dávidovics Anna Dávidovics Anna Dávidovics Júlia Dolmányos Júlia Farkas Anna 15 Gaal Regina Gerócs Kata Gödér Mária Gudlin Kata Horváth Kata 20 Horváth Mari Horváth Erzsébet Juhász Júlia Jámbor Rozália
jel elégs jó jó elégt elégs
jel jel jó jó elégs jó elégs elégt jó jó
elégt elégs jel jó bt jel kit
Kovács Anna 25 Kovács Éva Kiss Anna Kiss Júlia Kummer Rozália Kummer Kata 30 Kunics Erzse Kristóf Éva Milei Kata Perkó Kata Sneff Anna 35 Savanyó Kata Steinicz Róza Szakos Rozália Szekeres Juli Szokol Erzse 40 Szokol Teréz Szmodics Mária Török Anna Törő Mária Venczel Anna 45 Vugrincsics Mária Ziegler Mária
jel jel
elégs elégs jel jó jel
elégs jó jó jel jó jel kit jel
jel jó elégs
jel
mh jel
jel

51
II. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, női kézimunka és ének.
A tanuló neve
O
5 a
A tanuló neve
id. Bartol Rozália ifj. Bartol Rozália Behák Magda Budai Anna 5 Belena Erzse Bencze Anna id. Bunczom Mari ifj. Bunczom Mari id. Dani Anna 10 ifj. Dani Anna Dani Katalin Dani Rozália Dávidovics Anna id. Dávidovics Roz. 15 ifj. Dávidovics Roz. Dávidovics Katalin id. Dolmányos Roz. ifj. Dolmányos Roz. Furdán Anna 20 Gödinek Mária Gozdán Anna Gozdán Mária Gültner Éva Gültner Mária 25 Hegedűs Júlia Hoffer Erzse Hoffer Mária Horváth Erzse id. Horváth Mária 30 ifj. Horváth Mária Horváth Teréz Imrei Júlia Kállovics Mária Kiss Júlia 35 Koszegnár Júlia Kók Mária Kók Rozália Kovács Mária
elégs elégs elégt jó jó elégs elégs elégt
jel

elégt jó jel jó elégt bt jel jó
elégs
jel jó jel jó elégs
jel kl
elégt elégs jel
elégt jó jó jó jó jó jó jel jó
Kovács Teréz 40 Kuzsner Anna Lervencz Katalin Lendvai Anna Lenkovics Mária Magyar Rozália 45 Major Mária Marék Teréz id. Marton Anna ifj. Marton Anna Mátés Mária 50 Mihalecz Anna Mihalecz Katalin Milei Erzse Milei Júlia Nagy Mária 55 Nagy Katalin Nováth Éva Páti Anna Pávics Katalin Plánder Júlia 60 Paszovecz Mária Radics Teréz Sneff Mária Schall Mária Szabó Mária 65 Szabó Rozália Szilajka Katalin Szokol Katalin Szedlmajer Erzsi Szij Ilonka 70 Szerdahelyi Erzse Szlávecz Mária Szmodics Júlia Vajda Katalin Varga Katalin 75 id. Vinczek Anna ifj. Vinczek Anna
6*
52
VI. ker. Rácz-utczai I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, női kézimunka és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve - általános osztályz.
Anek Anna jel Knausz Júlia jel
Auer Júlia elégs Kis Teréz eiégs
Bander Mária jó 30 Krisztián Mária kl
Balogh Júlia jó Lendvai Júlia kl
5 Bagonyai Kata elégs Major Kata elégt
Bogdán Mária jó Milei Mária jel
Bedenek Mária jó Molnár Anna kl
Berger Irma jel 35 Muczer Mária jó
Bécsi Anna elégs Muczer Teréz elégt
10 Bolf Anna elégs Műik Mária jó
Bolf Mária jel Nóvák Júlia jó
Dani Anna elégs jel Nóvák Kata elégt jó
Dávídovics Apolónia 40 Németh Margit
Dávidovics Kata jó Pásztor Mária jó
15 Dávidovics Mari jel Radics Rozi elégs
Dolmányos Anna elégs Radasics Gizella jel
Dolmányos Júlia jó Simoncsics Mari jel jó
Dolmányos Rozi jó 45 Stokker Anna
Flumbort Ilona jel Szabó Irén jel
20 Godina Erzse jel Szabó Mária elégs
Gödér Erzse elégs Török Kata kl
Gudlin Kata elégs Tóth Ida mh
Haszon Júlia elégs 50 Tislér Kata bt
Horváth Anna jó id. Varga Kata jó
25 Horváth Mária jel ifj. Varga Kata jó elégs
Horényi Erzse jó Zákonyi Ilona
Imrei Kata elégt
53
VI. ker. Rácz-utczai I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, nyelvtan, olvasás és irás, számtan, földrajz, női kézimunka, rajz és ének.
A tanuló neve általános oszíályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anek Katalin jó Krisztián Júlia jó
Bagonyai Anna jel Kuzsner Katalin kit
Bartol Katalin kit 20 Mártinecz Mária jó
Bogdán Ilona isin. jel Mátés Mária kit
5 Dani Anna kit Mihálecz Anna jó
Dolmányos Júlia elégs Mihálecz Katalin bt
Farkas Katalin jó Muczer Júlia elégs
Flumbort Mária kit 25 Plánder Anna jó
Gödinek Anna jó Plánder Júlia kit
10 Günsberger Gizella iel J° Plánder Róza jó
Hoffer Teréz Simonka Róza kl
Horváth Anna jel Steinitz Paula jó
Jámbor Róza mh 30 Szántó Anna jó
Kálovics Mariska jel Szántó Júlia elégs
15 Keszler Anna jó Szerecz Júlia jó jó
id. Koók Anna jó jó Törő Anna
ifj. Koók Anna Ziegler Erzsébet kl
54
VI. ker. Rácz-utczai I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, irva-olvasás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, ének és testgyakorlás.
c/3
sj
A tanuló neve
2 "43 ra "n cn
-13 O
A tanuló neve
Benedek Ferencz Berke György Bolf Károly Bolf László 5 Dolmányos Antal Gödinek György Gödinek György Gozdán József Góber László 10 Gudlin János Imrei György Kálovics György Kálovics Sándor Kele József 15 Kiss Ferencz Knausz József Kuzsner József
jo kit
jó elégs jó
elégt ni h elégt jó elégs elégt elégt elégs elégs jó jel
elégs
Lendvai István Loboda József 20 Magyar Ferencz Major János Mihálecz György Ötvös József Ötvös György 25 Páti Ferencz Radosics János Simon Lajos Szabó József Szerecz József 30 Szinodics János Tóth József Tiittő József Varga László
55
Vl. ker. I. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás és irás, számtan és ének.
A tanuló neve
« n
53 O
A tanuló neve

Anda Rozália Baj Mária Bruckner Irma Budai Juli 5 Dolmányos Erzsébet Flumbort Anna Födő Rozália Gödinek Julianna Gödinek Rozália 10 Gozdán Rozália Günsberger Olga Gudlin Júlia Horváth Mária Kele Anna 15 Kele Mari
Krisztián Katalin Mihalecz Mária
jel
jó jó jó jó
jel , elégs jó elégs
jel jel bt elégs jó jó
elégt jó
Milisics Erzsébet jó
20 Ozvald Rozália elégt
Plánder Anna elégs
Rácz Aranka jel
Samu Rozália bt
Sneff Anna mh
25 Szmodics Apollónia jel
Szmodics Katalin ; jó
Tislér Anna | elégs
Tislér Juli ! elégs
Tóth Mária elégs
Vajda Julianna jel
30 ifj. Vajda Katalin ; jel
id. Vajda Katalin i elégs
Varga Anna j jó
Varga Julianna 1 elégs
Zákonyi Júlia j elégt
Magántanuló: Somogyi Sárika.
56
X. STATISZTIKAI
Iskola és osztály megnevezése.
I! «■ i
° £
CB >
A) II.
B) II.
A) 111.
B) III.
A) IV.
11; IV.
I
II
III
IV
I. igazgatósági körzet:
1. fiúosztály.....
57 71 73 7B
Összesen 420 276 - 31 22 1 642 606
63 51 51 43 49 61 71 53 65 68 67
II. igazgatósági körzet:
Külső Teleky-uti I. leányosztály
ni.
Belső „ 11. „ IV.
„ „ I. fiúosztály
II.
Eötvös-tér I. „
Hl IV.
Bozgonyi-ulcai II. „
„ I. leányoszlály
ii-in
Ariny János-utcai I „
„ I fiúosztály
Összesen
III. igazgatósági Körzet
Központi I. fiúosztály „ II. „ „ Hl- n
. ív. „
v
11 *. 11 „ I. leányoszt.
II-
„ Hl-,, ív-
Bácz-utczai I. fiuoszt. „ I. leányoszt
45 60 38 56 75 37
62
373
Összegen
33
Főösszeg
III iiíazK. körzeti ismétlő iskolában
443
281 244 2 3
47 45 66 59 41
56 32 51 66 34 43 64 3* 34
57
34 48 1 733 786
1
3 1 11
6
2 5
34
lf
1074963 2 68 104 12 1853 1905 2 1
381 39
49 i 56
62 62
53 64
18 23
45 45
73 76
47 50
30 32
31 33 31 33
478 513 1
43
28
57
TÁBLÁZAT.
k » i. o t t Lakholye Félnaot mulasz-
nézvf Nemzetisege sz. korra nézve szerint tások összege
> 0> 9 0> > a \'"oS fi fi M E— te Se s D £ c ja -<D SE « «3 <v > •QJ ■ ■00 03 0 C 3 § BÖ <M ja M •0/ 13 > c 0> Cfi <D N % -c "3 s « § * c ~
3 / 3 3 1 1 2 3 4 2 3 a 2 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 7 g 5 y 7 4 7 68 51 53 50 50 72 72 54 71 71 74 2 1 1 2 2 1 1 1 12 16 38 1 23 15 22 28 1 8 47 3 22 15 26 20 12 2 4 12 36 10 1 2 6 13 18 32 28 5 9 26 54 1 3 3 10 9 20 25 1 1 3 10 2 1 3 8 18 2 1 68 50 53 48 47 71 70 51 68 72 72 2 1 3 3 1 1 938 554 906 899 667 704 672 733 400 602 612 —
i8 13 47 685 8; 3| 28 62 121i 162 194 86 3öj 670 26 7687!
1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 - 1 3 1 3 1 4 1 55 52 73 74 44 59 38 56 75 37 44 65 41 39 62 _ • 1 t ... 3 24 18 10 25 ■ 17 1 31 15 9 & 24 18 1 26 19 20 6 29 i 5 18 4 15 22 1 3 21 16 8 5 2 14 16 1 7 4 18 12 25 2 11 1 21 39 2 9 18 2 10 8 28 3 3 13 20 í 5 1 1 8 5 20 5 6 8 2 55 52 73 70 44 61 38 56 75 37 43 65 41 39 62 1 1 »43 1298 399 970 355 427 273 204 644 499 978 687 445 971
12 14 814 2 5ö| 137 178 135 164 92 55 810 «1 8993
1 1 — 2 1 1 1 2 2 39 56 64 65 24 46 76 53 33 33 35 -- 1 22 18 32 40 7 7 8 5 44 3 69 2 1 6 1 4 27 2 23 5 2 2 4 25 22 1 18 22 1 1 4 9 2 9 4 6 - 1 3 15 14 4 1 38 56 60 65 24 46 73 49 34 33 32 A 4 4 3 162 523 535 1096 466 263 278 282 142 194 126 23 224 513 118 52 97 30 m 44
1 1 9 524 í - II 41 94 130 66 94 60 38 510 15; 4069 111c
41 18 7a 2023 11 3 124 193 429 363 452 238 128 1990 47| 20749 11Ó0
-- 71 | 1 71 71
tartalom.
I. Tudnivalók az 1904—5. iskolai évre................3
II. Az igazgatók záró jelentése..........5
II. Királyi tanfelügyelőség és gondnokság . . . . 9
III. Hitoktatók ...............10
IV. Szaktanítók..............................10
V. Iskolaszolgák ... ....... 10
VI. Rövidítések................\'10
VII. Tanítótestület <;s érdemsorozat............. 12
VIII. Statisztika.............56