Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.73 MB
2017-10-24 09:50:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
49
390
Rövid leírás | Teljes leírás (94.21 KB)

A nagykanizsai
magy. kir.
állami elemi népiskola
három igazgatósági kerületének
értesítője
az 1905-906. iskolai évről.
VII. évfolyam
Összeállították: a kerületi igazgatók.
Nagykanizsa, 1906.
Nyomtatott Fischel Fülöp könyvnyomdájában.


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A nagykanizsai
magy. kir.
állami elemi népiskola
három igazgatósági kerületének
ÉRTESÍTŐJE
az 1905—906. iskolai éuről.
VII. ÉVFOLYAM.
összeállították:
A KERÜLETI IGAZGATÓK.
nagykanizsa, 1906.
NYOMATOTT FISCHEL FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
I.
Értesítés 1906—1907. iskolai évre.
A nagykanizsai m. kir. áll. elemi népiskolánál az 1906—1907. iskolai évre a beírások 1906. szeptember 1-től szept. 8-ig lesznek; még pedig délelőtt 8 órától 11 óráig, délután 2 órától 4-ig. Ünnepen csak délelőtt lesz beirás. Az I. és II. kerületi tanulók az I. kerületi Zrinyi Miklós-utcai iskola, a III. kerületi tanulók a kiskanizsai templomtéri iskola helyiségében irathatók be.
Az I. II. kerületi róm. kath. vallású tanulók szeptember 9-én a Szent Ferencrendüek templomában mise-hallgatással kezdik meg az iskolai évet.
Az előadások általában szept. 10-én kezdődnek.
A beiratkozáshoz minden tanuló hozza magával „Értesítő" könyvecskéjét vagy szabályosan kiállított iskolai bizonyítványát. Azok a tanulók, kik először iratkoznak be, iskolaköteles koruk igazolására anyakönyvi tanúsítványt hozzanak magukkal. Az iskolakötelesek sorába az 1906—1907. évre azok lépnek, akik 1900. évi augusztus 31-ig születtek. Az iskolakötelesek sorából pedig kilépnek, akik 1894. évi szeptember 1-je előtt születtek.
A beiratási dij minden tanulóra nézve kivétel nélkül: 1 (egy) korona.
4
Az a tanuló, akinek 1 vagy 2 tanitási tárgyból elégtelen osztályzata van, 1906. aug. 30-án vagy 31-én javitó-vizsgálatot tehet.
Minden tanuló annak a kerületnek megfelelő iskolájába köteles beiratkozni, ahol a beiratkozáskor lakik.
A vidéki tanulók kötelesek a beiratkozáskor bejelenteni azt a helyet (annak a családnak lakását) is, ahol az iskolai időn kivül tartózkodni fognak. E nélkül nem Írhatók be.
II.
Jelentés az 1905—1906. iskolai évről.
A beirások 1905. szept. 1-től szept. 8-ig tartottak. A róm. kath. tanulók szept. 8-án szentmise hallgatással kezdték meg az évet. Az előadások szept. 9-én kezdődtek.
Beiratkozott 2154 tanuló, kik közöl a beirási díjat és az országos tanítói nyugdíjjárulékot 2116 fizette meg. A létszám a mult iskolai évihez képest 117-tel szaporodott.
Dr. Rátz Kálmán és dr. Goda Lipót városi orvos urak az összes osztályokban beoltották az L osztályba járó vagy a még újra nem oltott tanulókat, és minden osztályban teljesítették a szokásos szemvizsgálatot.
A tanulók egészségi állapota kielégítő volt; mert fordult ugyan elő ragadós betegség is, de csak szórványosan.
A hittani vizsgálatok a rom. kath. vallású növendékekkel az I. és II. kerületben junius 6-án, a III. kerületben jun. 7-én; az izraelita, ágostai evangelikus és evangelium szerint reformált vallású növendékekkel pedig mind a három kerületben jun. 13-án délután voltak.
A rendes osztály vizsgálatok junius 13-tól egész jun. 23-ig tartottak az Utasításban elrendelt módon. Az iskolai év jun. 29-én záródott be.
Hosszabb időtartamú helyettesítés két izben fordult elő. Az I. kerületben Orbán István tanítónak 4 hónapi, Jutasiné Reiner Mária tanítónőnek pedig 6 heti szabadságot engedélyezett a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur; a helyettesítést azonban mindkét esetben a tanítótestületre róta kötelességül, mert helyettes megbízására hiányzott a költségfedezet. — Az ügynek nagy előnyére irható, hogy Orbán István osztályának vezetésére Váry Jolánta, oki. tanítónő; Jutasiné Reiner Mária osztályának vezetésére p...