Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.73 MB
2017-10-24 09:50:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
64
478
Rövid leírás | Teljes leírás (94.21 KB)

A nagykanizsai
magy. kir.
állami elemi népiskola
három igazgatósági kerületének
értesítője
az 1905-906. iskolai évről.
VII. évfolyam
Összeállították: a kerületi igazgatók.
Nagykanizsa, 1906.
Nyomtatott Fischel Fülöp könyvnyomdájában.


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A nagykanizsai
magy. kir.
állami elemi népiskola
három igazgatósági kerületének
ÉRTESÍTŐJE
az 1905—906. iskolai éuről.
VII. ÉVFOLYAM.
összeállították:
A KERÜLETI IGAZGATÓK.
nagykanizsa, 1906.
NYOMATOTT FISCHEL FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
I.
Értesítés 1906—1907. iskolai évre.
A nagykanizsai m. kir. áll. elemi népiskolánál az 1906—1907. iskolai évre a beírások 1906. szeptember 1-től szept. 8-ig lesznek; még pedig délelőtt 8 órától 11 óráig, délután 2 órától 4-ig. Ünnepen csak délelőtt lesz beirás. Az I. és II. kerületi tanulók az I. kerületi Zrinyi Miklós-utcai iskola, a III. kerületi tanulók a kiskanizsai templomtéri iskola helyiségében irathatók be.
Az I. II. kerületi róm. kath. vallású tanulók szeptember 9-én a Szent Ferencrendüek templomában mise-hallgatással kezdik meg az iskolai évet.
Az előadások általában szept. 10-én kezdődnek.
A beiratkozáshoz minden tanuló hozza magával „Értesítő" könyvecskéjét vagy szabályosan kiállított iskolai bizonyítványát. Azok a tanulók, kik először iratkoznak be, iskolaköteles koruk igazolására anyakönyvi tanúsítványt hozzanak magukkal. Az iskolakötelesek sorába az 1906—1907. évre azok lépnek, akik 1900. évi augusztus 31-ig születtek. Az iskolakötelesek sorából pedig kilépnek, akik 1894. évi szeptember 1-je előtt születtek.
A beiratási dij minden tanulóra nézve kivétel nélkül: 1 (egy) korona.
4
Az a tanuló, akinek 1 vagy 2 tanitási tárgyból elégtelen osztályzata van, 1906. aug. 30-án vagy 31-én javitó-vizsgálatot tehet.
Minden tanuló annak a kerületnek megfelelő iskolájába köteles beiratkozni, ahol a beiratkozáskor lakik.
A vidéki tanulók kötelesek a beiratkozáskor bejelenteni azt a helyet (annak a családnak lakását) is, ahol az iskolai időn kivül tartózkodni fognak. E nélkül nem Írhatók be.
II.
Jelentés az 1905—1906. iskolai évről.
A beirások 1905. szept. 1-től szept. 8-ig tartottak. A róm. kath. tanulók szept. 8-án szentmise hallgatással kezdték meg az évet. Az előadások szept. 9-én kezdődtek.
Beiratkozott 2154 tanuló, kik közöl a beirási díjat és az országos tanítói nyugdíjjárulékot 2116 fizette meg. A létszám a mult iskolai évihez képest 117-tel szaporodott.
Dr. Rátz Kálmán és dr. Goda Lipót városi orvos urak az összes osztályokban beoltották az L osztályba járó vagy a még újra nem oltott tanulókat, és minden osztályban teljesítették a szokásos szemvizsgálatot.
A tanulók egészségi állapota kielégítő volt; mert fordult ugyan elő ragadós betegség is, de csak szórványosan.
A hittani vizsgálatok a rom. kath. vallású növendékekkel az I. és II. kerületben junius 6-án, a III. kerületben jun. 7-én; az izraelita, ágostai evangelikus és evangelium szerint reformált vallású növendékekkel pedig mind a három kerületben jun. 13-án délután voltak.
A rendes osztály vizsgálatok junius 13-tól egész jun. 23-ig tartottak az Utasításban elrendelt módon. Az iskolai év jun. 29-én záródott be.
Hosszabb időtartamú helyettesítés két izben fordult elő. Az I. kerületben Orbán István tanítónak 4 hónapi, Jutasiné Reiner Mária tanítónőnek pedig 6 heti szabadságot engedélyezett a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur; a helyettesítést azonban mindkét esetben a tanítótestületre róta kötelességül, mert helyettes megbízására hiányzott a költségfedezet. — Az ügynek nagy előnyére irható, hogy Orbán István osztályának vezetésére Váry Jolánta, oki. tanítónő; Jutasiné Reiner Mária osztályának vezetésére pedig Pflanczer Jolán, oki. tanitónő szívességből vállalkoztak; amiért nekik e helyen is köszönetöket fejezik ki az I. és II. kerület tanítótestületei.
Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő 1905. október 30-án személyesen jött le, hogy a kerületi igazgatókkal értekezletet tartson különösen a túltömött IV—V. osztályokkal szemben követendő eljárás megállapítása végett.
Az értekezlet folyamán Venczel Rezső I. ker. igazgató előterjesztette, hogy Farkas Vilma tanitónőnél a IV. osztályban 74, az V-ben 23 növendék van. Szalay Sándor II. ker. igazgató jelentette, hogy Remete Gézáné tanitónőnél a IV. leányosztályban 63; az V-ben 24 növendék van. — Továbbá az I. kerületben Vlasits József tanítónál a IV. osztályban 53, az V-ben 34 a tanulók száma. Erdősi Bálint tanítónál a IV. osztályban 52, az V-ben 30 tanuló van. Ezt az állapotot mindkét igazgató tűrhetetlennek tartotta és kérték a kir. tanfelügyelő intézkedését. — Erre a kir. tanfelügyelő ur előadta, hogy Miniszter úrhoz már tett jelentést, de a 73504. sz. leirat értelmében fedezet hiányában a fejlesztés egyelőre nem eszközölhető. Mindazonáltal tekintettel a helyzet súlyos\' voltára, megígérte, hogy
7
legalább egy-két helyettes beállítása iránt ismét sürgős jelentést fog tenni a Miniszter úrhoz.
Az értekezlet további folyamán az igazgatóknak arra az előterjesztésére, hogy a tultömött osztályokban félnapos tanítási rendszer vezettessék be: a kir. tanfelügyelő ur kijelentette, hogy a szülők esetleges elégedetlenségével szemben a dolgot olykép fogja a Miniszter ur elé terjeszteni, hogy — amennyiben állandó helyettest sem kapunk, — a félnapos tanítási rendszer szükségessége fog bekövetkezni.
Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tan. tanfelügyelő 1906. március 28-án — amikor az I. kerület összes osztályait is meglátogatta — ismét értekezletet tartott a kerületi igazgatókkal. Ez alkalommal az I. és II. ker. igazgatók jelentették, hogy mivel állandó helyetteseket a Miniszter ur a tultömött IV—V. összevont leány- és fiúosztályok szétválasztásához nem adott, azokban a félnapos tanítási rendszert kellett állandósítani. Előterjesztették továbbá, hogy ha a jövő 1906—1907. iskolai év elejéig legalább három férfi tanítót, illetve állandó helyettest a továbbfejlesztendő V—VI. osztályokhoz a Miniszter ur nem ad, kénytelenek lesznek a már szervezett V. osztályokat is beszüntetni. — A folyó iskolai évben ugyanis eddig majdnem példátlanul álló szerencsés körülményül jelezték, hogy semmiféle járvány nem volt, s igy a félnapos tanítási rendszer mellett is elvégezhetőnek Ígérkezik — habár nagy erőfeszítéssel a tanítás anyaga az összevont osztályokban is. Mivel azonban az összes harmadik osztályok nagyon népesek, a jövő iskolai évre az összevonás mellett megint csak a félnapos tanítási rendszer utján kellene küzködni. Legfontosabbnak jelezték az igazgatók mégis azt a körülményt, hogy uj tanitók, illetve állandó helyettesek hiányában a már meglevő V. osztályok növendékei a tagozatot be nem fejezhetnék, mert a VI. osztályok szervezése ebben az esetben lehetetlen lenne.
A kir. tanfelügyelő urnák az igazgatók jelentése alapján tett fölterjesztésére a Miniszter ur részéről intézkedés eddig nem történt.
Ugyancsak ebből az értekezletből a kir. tanfel-
8
ügyelő ur megkereste Nagykanizsa város hatóságát, hogy a II. és III. körzetben szükségessé vált építkezés halaszthatatlanságára való tekintettel sürgősen intézkedni szíveskedjék. Megkeresésére Vécsey Zsigmond polgármester ur azt válaszolta megnyugtatásul, hogy az építkezés ügye folyamatban van.
E közben a Rozgonyi-utcai iskolaépületnek keleti része olyan állapotba jutott, hogy május 1-től egész május 14-ig megfigyelés alá kellett helyezni és ez idő alatt az épületrészben elhelyezett I. leány- és II. fiúosztályban az előadások szüneteltek. Később gondnoksági engedélylyel az épület nyugati, épebb részében levő két osztályhelyiségben fölváltva folytak az előadások, ugy, hogy 3—3 teljes napon át volt he-tenkint előadás 2—2 osztály számára.
Kőrössy Sándor kir. segédtanfelügyelő ur 1906. május hó folyamán előbb a III. kerületi, később a II. kerületi összes osztályokat meglátogatta.
A kerületi igazgatók szintén látogatták kerületök osztályait.
Az iskolák felszerelése az ifjúsági éstanitói könyvtár a következőkkel gyarapodott:
3 példány ifjúsági könyvtár az I. II. III. ker. számára.
1 példány Kimutatás az áll. el. iskolákról 1904—905. 3 példány természetrajzi ábrák gyűjteménye.
9 db. meter-mértékgyüjtemény. 17 db. meter-mértékek fali-képe.
2 db. földgömb.
1 ,, Magyarország fali-térképe. 1 ,, Európa fali-térképe.
3 „ Föld térképe féltekékben.
1 kötet Művészetek története. 6 „ Művészeti Könyvtár.
2 „ Műveltség könyvtára.
1 „ Hamvay: Aradi vértanuk. 1 „ Bársony: Mulattató vadászrajzok. 5 „ Abonyi L. munkái.
1 kötet Brehm: Állatok világa. 1 ,, Schultz: Minta-leckék.
1 „ Simonyi: A helyes magyarságról.
2 „ Rákosi V.: Falu meg a város. — Korhadt
fakeresztek. 1 kötet Tábori R.: Beszédes Kalára.
1 ,, Tóth B.: Anekdota kincs.
2 „ Herczeg F.: Ariana. — Elbeszélések. 1 „ Salgó: Szellemi élet.
1 „ Benedek E.: Testamentum.
1 ,, Karácsonyi: Szent István élete.
2 ,, Gáspár: Hét év a tengeren. — Negyven-
ezer mértföld. 1 kötet Beszéd- értelemgyakorlatok.
1 „ Eljárásom a fonomimika segítségével. 4 „ Újlaki: Daloskönyv.
2 „ Nagykanizsa város térképe. 2 „ Urania folyóirat.
1 Velősy Lipót: Gyakorlatok a fogalmazáshoz.
6 füzet Gyerkes: Tananyagbeosztási nyomtatvány.
Összesen: 1747 K. 97 f. értékben.
A szegény tanulók felruházására a Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaság 140 koronát, a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság 40 koronát voltak szivesek adni. Az igazolatlanul mulasztó tanulók után kivetett és befolyt bírságpénzekből a városi tanács 175 koronát utalt át a gondnoksághoz, amelyet az áll. el. iskolai gondnokság határozata alapján szintén szegénysorsu tanulók felruházására fordítottunk. így összesen 81 tanuló kapott lábbelit Erzsébet-napján (nov. 19-én.)
Karácsonykor a városi hatóság, a Ker. Jót. Nőegylet és a Kosssuth Lajos Asztaltársaság ruházott föl teljesen számos szegény tanulót.
A Karczag- és Elek Lipót-féle alapitvány-össze-gek kamatait szegénysorsu, jó viseletű és szorgalmas tanulók kapták.
10
A Népkonyhában a téli hónapokon át közel 350 áll. elemi iskolai tanuló kapott naponkint ingyen ebédet.
A nemeslelkü jótevők fogadják a tanítótestületek hálás köszönetét.
Iskolai ünnepséget tartottunk okt. 4-én" a király névnapján; nov. 19-én Erzsébet-királyné emlékére; március 15-én, a szabadság ünnepén; ápr. 11-én a 48-adiki törvények szentesitésének, május 2-án az ezredéves honfoglalás és jun. 8-án a koronázás emlékére.
Alkalmas nagyterem hiányában az ünnepségek az egyes osztályokban folytak le.
A 3 igazg. kerület tanitótestületei egy izben 1906. máj. 19-én közös értekezletet is tartottak, amikor a 1906—1907. iskolai évi tankönyvekre nézve állapodtak meg.
A kerületek igazgatói iskoláik és a tanítótestületek belső életéről külön a következőket jelentik:
I. kerület.
Az /. kerület tanitótestületének volt 10 rendes havi és 1 rendkívüli értekezlete, melyekben a tanításra és fegyelmezésre vonatkozó módszeres megbeszélések mellett még az alkohol és a tüdővész ellen való védekezés ügyét tárgyalták meg. A régi és uj tanitásterv összehasonlitását az I. osztályra vonatkozólag Kottlerné Pataki Vilma; a lí. osztályra vonatkozólag Venczel Rezső; a III. osztályra vonatkozólag Poredus Antal; a IV. osztályra vonatkozólag Erdősi Bálint; az V. osztályra vonatkozólag Vlasits József végezték egy-egy felolvasás keretében.
11
II. kerület.
A II. kerület tanítótestülete első értekezletét 1905. szeptember 9-én tartotta, mely alkalommal elnöklő igazgató a nagyrabecsülés és tisztelet meleg hangján üdvözölte Kaan Irma tanítónőt 25-éves működése határjelzőjénél. Üdvözlő szavai a tanítótestület minden tagjának lelkében élénk visszhangra leltek s az ünnepeltet meleg ovációban részesítették, melyet ő meghatottan köszönt meg.
Az iskolai év folyamán tartott a tanítótestület összesen 10 rendes havi értekezletet. Az értekezletek keretében az uj tanitástervet és utasítást részletesen ismertették Váry József (1. oszt.), Almási János (II. oszt.), Kaan Irma (III. oszt.)(l Remete Gézáné (IV. oszt.), Banekovich János (V—VI. oszt.)
A junius 25-én tartott utolsó értekezleten az évzáró vizsgálatok során tapasztaltakat terjesztette az igazgató a tanítótestület elé megvitatás végett.
III. kerület.
Beiskolázás. A mindennapi iskolások beiskolázása, dacára a tantestület minden arra irányuló törekvésének, még mindig nem történik a kellő időben, ugy hogy a szorosan vett beiratási időben alig két harmadrésze a tanköteleseknek iratkozik be; a többi egész október hó végéig, sőt azontúl is csak szórványosan jelentkezik beirásra. Az ismétlő-iskolai tankötelesek jelentkezése egészen a tankötelesek tetszésétől függött, azokat ellenőrizni a tantestületnek nem állott módjában, mivel, bár a gondnokság utján kérte a városi hatóságtól tankötelesek összeirási lajstromát, ezt meg nem kapta; igy aztán előállott az a körülmény, hogy csupán azok a szülők küldték ismétlőiskolába gyermekeiket, akiket az igazgatónak és tantestületi tagok némelyikének —, mint személyes ismerősnek — erre rábeszélni sikerült; ebből kifolyólag többször megtörtént, hogy az ismétlőiskolai okta-
12
tást végző soros tanítónak vagy tanítónőnek 3—5 tanitványnyal kellett az időt eltölteni, holott az ismétlőiskolások számának középszámitással legalább 150—180-nak kell lennie. Az 1904—5. tanévben megnyílt V. és VI. osztálylyal teljessé fejlesztett V—VI. fiúosztályba ezen tanévben már együtt 50 tanuló iratkozott be, ebből látható, hogy itt ezen osztályok felállítására szükség volt. Felállíttatott az V. leányosztály is, de mivel ennek vezetésére a kért tanerőt Miniszter ur ki nem nevezte, a beiratkozott tanulókat a IV. osztályú leánytanulók tanitónője tanította az egész tanéven át.
Tantestületi havi értekezletek. A III. kerületi tanítótestület minden hónapban megtartotta az „Uta-sitás"-ban előirt havi értekezletet, melyeken a rendes folyó ügyeken kivül mindenkor foglalkozott a tanulók erkölcsi viseletével, tanulásbeli előhaladásával, megbeszélés tárgyává tette kir. tanfelügyelőség leiratait, különösen az alkoholizmus és tüdővész elleni védekezés tárgyában küldötteket; a régi és uj tanitási tervezet közti összehasonlítást minden osztálynál külön-külön felolvasás keretében ismertették id. Szabó István, Szabó István igazgató, i4cs József, Szabó Lajos, Gergye Sándor. Ezenkívül Szabó Lajos tartott felolvasást a „Hiuság"-ról; s megkereste a városi hatóságot, hogy alkosson szabályrendeletet, melylyel a tanköteles gyermekeknek a korcsmahelyiségekben bármikor való tartózkodását, ott kártyázás- s más szerencsejátéknak általuk való gyakorlását megtiltsa.
Ifjúsági egyesület. A III. igazg. kerületben levő VI—VII. ker. ifjúsági egyesület ez évben is szép erkölcsi sikerrel működött. A téli összejöveteleket szép számmal látogatták a tagok, a nyári tekepályával pedig elértük azt az erkölcsi eredményt, hogy az ezen kerületben levő 4 korcsmai tekepálya közül csupán egynek volt néha látogatója, mig hármat a tulajdonosok látogatás miatt megszüntettek. Az egyesület kiadásainak részbeni fedezésére a városi tanács ez évben is 50 koronát volt szíves adományozni, melyért e helyen is hálás köszönetet mond az ifjúsági egyesület vezetője. Az ifjúsági könyvtár ez évben már 140 kötet és fű-
13
zetből állott, melyeket — kizárólag ifj. egyesületi tagok — 216 esetben használtak. Ugyancsak ezen egyesületnek a Muzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa által adományozott és Szabó István igazgató által kezelt 660 kötetet tartalmazó szép könyvtárából a megnyitás napjától 1904. dec. 1-től 1906. junius 15-ig terjedő időben 1816 kikölcsönző 2121 kötet munkát vett ki. Ezen könyvtárt az adományozó Tanács kikötése szerint bárki kiben a könyvtárkezelő megbízik — díjmentesen használhatja.
II.
Iskolai hatóságok.
a) Kir. tanfelügyelőség:
Dr. Ruzsicska Kálmán, kir. tanácsos, tanfelügyelő. Kőrössy Sándor és Csapó Kálmán, segédtanfelügyelők. Madarász Lajos, tollnok.
b) Gondnokság:
Elnök: Dr. Bentzik Ferencz.
( Venczel Rezső igazgató az I-ső ig. ker.
Gondnokok: ! ifj. Fesselhofer József a Il-ik „ [ Miháletz József a Ill-ik „
Jegyző : Szabó István, igazgató.
Rendes tagok:
Elek Lipót Dr. Goda Lipót Halvax Frigyes Hütter Lajos Kranitz József Lengyel Lajos Dr. Mayer Ferenc Miltényi Sándor
Dr. Neumann Ede Dr. Rátz Kálmán Dr. Rothschild Jakab
Simon Gábor Szalay Sándor, igazgató Szedlmayer Lász\'ó Vécsey Zsigmond Weisz Tivadar
15
III.
Hitoktatók.
1. Róm. kath. hitoktatók: Brucker Celesztin, Czónár Celesztin, Pichler Pál, Zányi Frigyes szentferencrendü áldozópapok.
2. Ev. ref. hitoktató: Kádár Kálmán, ev. ref. lelkész.
3. Ág. ev. hitoktató: Hütter Lajos, ág. ev. lelkész.
4. Izr. hitoktató: Hirschfeld Rezső, izr. isk. tanitó.
IV.
Kézimunka-tanítónő.
Özv. Horváthné Kuncz Rozália.
V.
Iskolaszolgák.
Bagonyai Ferenc, a III. (kiskanizsai) igazg. ker. középponti; özv. Bencze Józsefné, a III. igazg. ker. Rác-utcai; Bodzay Ferenc, a II. igazg. ker. Teleky-uti; özv. György Józsefné, a II. igazg. ker, Rozgonyi-utcai; Heffer Mihály, a II. igazg. ker. Arany János-utcai; Németh József 1. igazg. kerületi; Schröder Károly, II. igazg. ker. Külső Teleky-uti.
VI.
Rövidítések magyarázata.
Tantárgyakból: kit = kitűnő, jel = jeles, jó, elégs = elégséges, elégt = elégtelen.
Használt rövidítések: vm. = vizsgálatlan maradt, bt. = beteg, kl. = kilépett, elk. = elköltözött, mh. = meghalt, id. = idősebb, ifj. = ifjabb, ism. =- ismétlő, ág. ev. = ágostai evangelikus, ev. ref. = evangelikus református, gör. kath. = görög katholikus, izr. = izraelita.
I. Igazgatósági kerület.
Igazgatója: Venczel Rezső.
VI!.
Tanítótestület.
1. Orbán István, az I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen 16.
2. Venczel Rezső, az I. ker. igazgatója és az A) II. fiúosztály tanítója; az isk. gondnokság pénzkezelő gondnoka és a Zal. Alt. Tanítótestület nagykanizsai jk. választmányi tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 36, összesen 38.
3. Tibolt Boldizsár, a B) II. fiúosztály tanítója, az I. ker. tanítótestület tanácskozmányi jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen 12.
4. Poredus Antal, az A) III. fiúosztály tanítója, a Zalam. Ált. Tant. főjegyzője és a városi alsófoku ipariskola igazgatója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 17, összesen 18.
5. Kovács Miklós a B) II. fiúosztály tanítója, a Zalam. Ált. Tant. Il-od jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 20, összesen 21.
6. Erdősi Bálint, a IV. fiúosztály tanitója, a Zalam. Ált. Tanitótest. nagykanizsai jk. vál. tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 23, összesen 24.
7. Vlasits József, B) IV. fiúosztály tanitója, az I. és II. ker. könyvtárosa. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen 13.
8. Kottlerné Pataki Vilma, az I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 18, összesen 20.
9. Poredusné Szakonyi Irma, a II. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 17, összesen 17.
10. Erdősiné Nóvák Lujza, a III. leányoszt. tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 23. összesen 23.
11. Farkas Vilma, a IV. leányoszt. tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 19, összesen 19.
19
fl tanulók néusora és érdemjegyei.
I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, irva-olvasás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan ének és torna.
Magánvizsgálatot tett: Fáy
Ede.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Babics Jmre jó 35 Jergler Ferencz ism. elégs
Beierl Gyula elégt Josifovics Tivadar jel
Buváry Dezső elégt Kasztl Sándor jel jel
Buzek Nándor ism. jó Kemény Győző
5 Cathry Szaléz jel jó Kőbán István elégs
Czafatta István 40 Kollarics Károly elégt
Deák Endre kit Kottler László kit
Dreven Lajos ism. elégs Kincses László jó
Eichinger Jstván jó Kugler Lajos jó
10 Fábián Lajos jel Meiszner Károly elégs
Fáy Ede kl 45 Mezei Dénes jó
Feiler Ferencz elégt Molnár Antal elégs
Fekete István elégs Munkácsy Ferencz elégs
Felde Ferencz elégs Németh Elemér jel jó
15 Físchel Lajos jó jó Németh Gyula
Frk Ferencz 50 Nesznera István elégt
Freizlinger Ágoston jel Philipp László kit
Futó Ferencz ism. elégs Pirityi Lajos elégs
Futó József elégt Plesch Sándor elk
20 Oombor József elk Pollák Jmre jó
Gulyás Géza jel 55 Ranch János elk
Harangozó Alajos jel Ritter János elégs
Háffner László elégt Sáfrány Károly elégs
Hám László kit Schvenczger János kl
25 Hild István ism. jel Sinkovits Károly elégt
Hollósi József jó 60 Szabó Gyula elégt
Hordós István jó Szekeres János kl
Horváth Ferencz elégs Talafausz István elégs
ifj. Horváth József elégs Tanczenberger Lajos jel
30 id. Horváth József jó Tornán Ernő jó
Hubay Kálmán jel 65 Vayland János jó
Hübner Ernő jó Vercz József jó
Irányi István elk Vositz Nándor elégs
Jánosa Kálmán elk
20
A) II. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és értelemgyakorlat, nyelvtan, számtan, ének és testgyakorlat.
Magánvizsgálatot tett: Orosdy Róbert.
2*
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
András Jenő jó Mikó József jel
Ács Béla jel Maurer Miklós mh
Angler Gyula jel 25 Nagy János jel
Bajkor Levente kit Németh Boldizsár elégs jó
5 Bihál Béla kit Németh Ernő
Bethlen János jó Németh Ferenc ism. elégs jó
Bethlen István jó Németh Lajos
Ficzkó József elégt 30 Pap Oszkár jel
Gombor János elk Petrics Sándor jel jel
10 Griinfeld Imre ism. elégs Radics Ferenc
Helfert Jenő jel Sinkó Károly elégs
Horváth Gyula jó Somogyi Ferenc elégs
Horváth Lajos elégs 35 Szobolits István elégs
Junker Antal elégs Szántó József elégs
15 Kállai Árpád elégt jó Schulhof István jó
Kállai Lajos Stróbl Hugó jel
Kováts Boldizsár elégs Tóth József elégs
Kováts Lajos elégs 40 Tóth György elégs
Kelemen Lajos jó Tóth Ferenc elégs
20 Klein Imre jó Vámosi Arnold kit
Lapat József elégs Vogrincsics Géza jó
Major István elégs Vlasits Gyula kit
21
B) II. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és értelemgyakorlat, nyelvtan, számtan, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Benedek József jel jó Knorr Zoltán kit
Berdin Márton Kóbor Elek elégs
Buváry Ferenc elégs Kraus József jel
Csik József elk 30 Kugler Elemér elégs
5 Deák Lajos jel Kulcsár Sándor elégt
Dlask József elégs Lőrincz János jó
Dlask Rezső elégt Makszl Gyula jó jó
Fischer János jel Moshammer Antal
Friedríchkeit Ferencz jel 35 Nesznera Béla elégs elégt jó
10 Futó József jó Potucsek Ferenc
Gaál János elégs jel Ritter György
Gasmann Lajos Rosenthal Alajos jel
Gáspár Antal . r ]° Sattler Miksa jel
Giesmann Mihály elégs 40 Schild Antal jó
15 Göllesz Sándor elégs kl Szakállas István elégs
Ganovszky Lajos Szekeres Ernő jó
Halász Elek elégt Szobocsány András elégt
Hammerschmied Alfo. kit Szobocsány György elégt
Horváth Károly elégs 45 Szokol György elégs jel
20 Horváth János Horváth Sándor elégt Szommer Ignác
jó Töreky Ferenc jó
Höfler Lipót jó Vernigg Lajos jel
Hujhammer József i elk Vida Ernő kit
Kaffka Tibor kit 50 Vilcsek József jel jó
25 Kemény Antal jel Vindisch Dénes
Keszei Imre elégs Zavilla Ákos kit
22
A) III. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlás.
Magánvizsgálatot tett: Orosdy Róbert.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Áts Géza jel Mose Kálmán elégs
Balázs József elégs Munkácsy János elégs
Benedek István elk Papp János elégs
Bogenrieder József jel 35 Pál Sándor elégs jó
5 Borsfai István elk Petrics Vilmos
Buzek Zsigmond elégt Péter Jenő jel
Ciboly Ferenc elégs Pottyondy József kit
Dávidovics Ferenc elégt Raffay Kálmán elégs
Dolmányos János elégs 40 Raspotnik Rudolf jó
10 Feiler János elégs Rauch Lajos elk
Gerócs György jó Steiner Henrik kit
Globics Ernő elégs Sörlei Gyula jel
Gyergyák Gyula elégs Schey Teofil elégs
Harangozó József jó 45 Szabó Károly elégs
15 Hencsics István bt Szemmann András mh
Hild József jel Szilly Károly jó
Hoffmann Géza jel Szitár József jel
Horváth Dénes elégs Szommer Emil elégs
Jánosa István elk 50 Takács Gergely elégt
20 Kincses Lajos elégs Takács József elégt
Király Lajos kit Tornán Géza elégs
Kiss Lajos elégs Tóth László ism. jó
Kostein József jel Tüskés István elégs
Krausz Alajos jel jó 55 Varga Antal elégs
25 Kránicz István Vellák András elégs
Magyar József elégt Veinacht György elégs
Markovics Lajos jó Vécsey Barnabás kit
Mágics Jenő kit Vincze János jó
Márencsics János elégs 60 Völker Károly jó
30 Melczer Jenő elk Zalaváry Gyula kit
Mersics Géza elégs
23
B) IIÍ. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános | osztályz. 1
András Kálmán k. 1. Klinger István elégs
Aszalai Lajos elégs Krénusz Ferencz elégs
Bachtrog János elk Kristofoletti János elégs
Bakonyi Kálmán jó Lőrincz István jó
5 Bakos János k. 1. 35 Lukácsi Gyula elégs
Bednázsek István jel Matics János elégs
Benczek Ferenc elégt Melczer Imre ism. elk
Bogáth Antal elégs Mersits István elégs
Burka Béla elégt jel Miletics Milán jel
10 Buzádi János 40 Moller Alajos jel
Breininger István jó Németh Győző elégs
Dattler István elégs Parti Boldizsár jó
Epstein Béla elégs Peti Lajos jel
Francsics Lajos kit Péntek István elk
15 Foyta Nándor elk 45 Pusztay István kit
Frk János jel Prisztauschek Ferdin. elégs
Gergály József elégs Rácz József jel
Göndöcs István jel jó Reinberger József elégs
Haspel Pál Ring Imre elégs
20 Herczegh József elégs 50 Resenthal József kit
Horváth Géza jel Sáfrán Emil ism. elégs
Horváth József elégs Sáfrán Richárd elégs
Horváth László jó Seffer Lajos elégt
Horváth Mihály elégt Soós Lajos elégs
25 Jáberits Gyula elégt 55 Szucharda Kár. ism. elégs
Jámbor József jó Szabó János elégs
Kováts Ferencz kit Thomka József jel
Kováts Miklós kit Tóth Kálmán elégs
Kugler Antal mh Tóth Károly elégs
30 Kutasi István elégs 60 Wágner Jenő jel
24
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének, torna.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve - általános osztályz.
Alles Mátyás jó Kovács László jó
Ács Ferenc jó jó Koréin Pál jó
Bausz Ferenc 30 Klein Ármin jó
Bauer Ferenc elégt Leposa Ignác jel
5 Baumgarten Sándor jó Lejdl Gyula elégs
Báron Pál kit Marencsics József kl
Bajkor Rólánd kit Musza Lajos jel
Bencze György jó 35 Nagy Béla elégt
Bolla Jenő jó Papp Ferenc elégs
10 Boldics Károly elégt Péter Béla elégs
Czeh József elk Piros György jó
Dolmányos Lajos jó Pollák Ignác jel
Fekete Jenő jó 40 Pfeifer Béla elégt
Fitzkó Gusztáv elégs Rátz Gyula jó
15 Foyta Mihály elégs Samu József elégs
Fodor Lajos elk Salamon István jel
Gáspár Lajos elégs Szele József elégt
Grosinger Ferenc jó 45 Szitár Rezső elégs
Halász Lajos elégt Szaller Béla elégt
20 Illés László jó Schlesinger Manó kit
Jászai Lajos elégs Takács Ferenc elk
Kamper Ferenc jó Talafausz János elégs
Kaiser Lipót elégs 50 Torma Antal elk
Keszli József kl Veinacht János elégt
25 Keszei János elégt Vincze János elégs
Kolos Imre elk Vinkler Jenő jel
Kovács Ferenc jó
25
B) IV. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, . földrajz, rajz, ének és testgyakorlás.
3
A tanuló neve általános ! osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ács István kl Krizs Oszkár elégs
Babics József jó Laski János jó
Bedenek Ferenc elégs 30 Lukács Károly elégs
Berecz József elégs Lisziák Jenő ló
5 Borbély Lajos elégt Mankovics István elégs
Culek József elégt Mair Pál kit
Dávidovics József elégs Plánder Antal elégt
Dukász Imre jó 35 Palkovics György elégs
Gáspár József km Pilvaksz Sándor elégs
10 Göllesz Géza elégt jó Paar Oszkár jó
Györe József Pintér Gyula elégs
Hardi Imre elégt Rozgonyi Gyula jó
Hauser Béla kit 40 Pollák Ferenc kl
Hilcz Lajos elégt Ritter József elégt jó
15 Hodics Sándor elégs Sáfrán Vince ism.
Hóbor Antal jó Sallér István kit
Horváth Imre elégt Sós Ferenc elégs jel
Hordós József jel 45 Sörlei Sándor
Jergler Gusztáv kl Sneff György elégs
20 Joszifovics Sándor jó Tomasovics István bt
Kern Lajos elégs Töreky András elég
Konold Zoltán jel Török József kit
Klinger József elégs 50 Vojnovics Gyula jó
Kránicz József elégs Vojkovics Lajos elégs
25 Kobáld Lajos ism. elégs id. Vlasits József kit
Klement Jenő jó ifj. Vlasits József kit
Kerékgyártó Árpád elk 1
26
A) V. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, fogalmazás, számtan, mértan, történelem, természetrajz, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ábrahám Károly elégt Kincses Kálmán elégt
Buvári János kl Kelemen István elk
Czulek Rezső jó Kollarics Győző kl
Csiszár József kl 20 Láng Lajos elégs
5 Doktor Imre elégt Lemmer József elégs
Freiberger Lajos jó Magyar Géza elégt
Friedenthal Imre jó Macsek István elégs
Fodor József elk Nagy Ferenc elégs
Gerócs István elégs 25 Rotligans Jenő jó
10 Gál István elégs Szabó Kálmán elégt
Griesler Frigyes elégt Schvenzger Lipót kl
Győré Lajos kl Töreki Gyula elégs
Handelszmann László elégt Vágner Béla jó
Jaksics Ferenc kl 30 Vernigg Henrik jó
15 Katona István elégs jó Virág Lajos kl
Kaizer Vilmos Vunderlich Géza jó 1
27
A) II. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, mértan, nyelvtan, földrajz, természetrajz, történelem, olvasás, irás, rajz, ének és testgyakorlat.
Aszalai László Ágoston Ferenc Ángler Menyhért Balázs Péter 5 Báron János Csányi József Cseppen Mihály Borbély János Friedlender Alfréd 10 Fekete József Fekete Lajos Gödinek Ferenc Halvax Ernő Huihammer Ágoston 15 Iszák János Izsák István Lev\'acsics Ferenc
k. 1. k. 1. kl
elégs jó elégs elégs elégt jó
elégt jó
elégt kl elk kl elégs kl
Molnár Pál Mór Bálint 20 Németh Kálmán Pap József Pichler József Pop József Pop Károly 25 Sáfrán Ferenc Sárec László Subics Antal Sinkó László Szita Jenő 30 Szabó Lajos Tállosy János Tóth Ernő Weinacht József Zsittnei Ödön
elégs kl kl
| elégs kit elégs elégs elégt elégs\' elégs elégs jel
jel kl kl kl jel
2*
28
III. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan,olvasás, irás, számtan, beszéd- és érteleingyakorlat és ének
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ándel Mariska jel Nagy Margit elégs
Baranyai Mariska elégt 30 Nesnera Juliska jó
Bausz Erzsi elégt Paar Irén jel jó
Cseke Róza elégs Petőfi Mariska
5 Dlaszk Erzsi bt Plihál Erzsi kit
Farkas Lili jel jó Pozsonyi Mariska elk
Göllesz Margit 35 Pusztai Anna jó \'
Groszinger Róza jó jó Raffay Margit elégs
Gyurkovics Mariska Raffaelli Anna jel
10 Halász Erzsi elk Raspotnik Gizella jel
Harangozó Erzsi elégt Rátz Gizella kit
Hellert Katica kit 40 Reier Lujza elégs
Heine Margit jó Roszhon Gizella jel
Hirlánder Olga jó jó Róth Gizella jel
15 Hóbor Erzsi Rothgans Aranka jel
Horváth Mariska jel J° Sió Erzsi jel
Kalanics Mariska 45 Sinkó Ilona jel
Keszei Mariska jó Simonics Mariska jel
Kincses Ilona kit Stern Erzsi jel
20 Klein Erzsi elégs jó Som mer Olga jel
Kostyák Gabriella Talafausz Krisztina jó
Krausz Erzsi elk 50 Topler Gizella elégs
Krizsán Ilona kit Tóth Erzsi elégs
Maurer Sarolta kit Tóth Mariska jó
25 Maitz Krisztina jó Völker Paula jel
Miletics Vilma jó Wilcsek Teréz jel
Mózes Berta j jel 55 Winkler Teréz elégt
Nagy Magda 1 jel Zalaváry Mariska jel
Magánvizsgálatot tettek: Lengyel Ilona és Klára.
29
III. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, női kézimunka és ének
A tanuló neve általános j osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Armuth Jolán jel Kis Mária elégs
Armuth Margit jel Klepács Mária elégs
Bajzék Ilona jó 35 Kohn Ilona kit
Bakos Rozália elégs elégs jel Krausz Berta jó
5 Baksa Erzsébet Kulcs Anna elégs
Baumgartner Karolin Leczter Heimina jel
Bernyák Lujza jó Leczter Jolán jel
Bolla Anna elégs 40 Marvalics Irma jó
Bruszt Erzsébet kit Mateszdorfer Erzséb. elégs
10 Beck Regina elégs Morandini Mária jel jó
Czigler Ilona jel Németh Teréz
Feigl Erzsébet jó Petőfi Teréz elégs
Filipovics Gizella jó 45 Pfeifer Mária elégs
Geiszl Margit kit Piros Ilona jó
15 Gerocs Anna elégs Pollák Mária ism. jel jó
Günsberger Erzsébet jel Pottucsek Anna
Haffner Erzsébet ism. jó Rakovszky Ella jel
Harmat Gizella ism. elégs 50 Reiyer Irén elégs
Harangozó Mária elégs Schapringer Paula kl
20 Henne Friderika jel Schiller Mária jó
Henne Irma jel Sándor Teréz jó
Hérics Brigitta jó Sinkovics Júlia ism. elégs
Horváth Anna jó 55 Sinkovics Teréz ism. elégs
Horváth Etelka kit Szekeres Irma kl
25 Hubenay Margit jel Szitár Ilona jel
Hudi Aranka kit Tizedes Ilona elégs
Ispaics Margit jel Vas Erzsébet kl
Jellenics Hedvig jó 60 Veisz Gizella jó
Junker Krisztina jel Vegele Erzsébet kit
30 Junker Mariska jó Znojemszki Rozsena jó
Kasztl Zsófia jel Zsiska Mária elegs jó
Kerger Teréz jel Zsittnei Júlia ism.
30
III. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan,, földrajz, rajz, női kézimunka és ének
Andel Margit , jó
Baksay Margit ; kit
Bali Mari \' jó
Bausz Róza elégs
5 Bcreczky Mariska kit
Beierl Emilia jó
Berghoffer Mária elégs
Biba Kornélia jó
Bóri Mari jó
10 Briick Józsa jel
Cech Irma elk
Csertők Éva elégs
Epstein Irma elégs
Farkas Jolán jó
15 Futó Ilona elégs
Gáspár Mari elégt
Geiszl Erzsike , kit
Gerócs Mari . jó
Golenszky Margit , elégs
20 Grünféld Erzsike kit
Horváth Amália jó
ifj. Horváth Mari jel
id. Horváth Mari jó
Horváth Ilona jel
25 Horváth Róza j elégs
Horváth Teréz jó
Hauser Kamilla elégs
Hartman Mari elégs
Hafner Margit elégt
30 Hubay Aranka jel
Jánosa Róza elk
Jergler Ilona elégt
Jeleníts Vilma jel
Kelemen Mari elk
35 Kerger Erzse elégs
Kohn Irén jel
Kovács Ilona jel
Kuhár Róza kit
Králl Erzse jó
40 Kremsier Gizella jel
Lakatos Róza elégs Lachenbacher Irma jel Lendvay Margit jel
Léránd Róza elégs 45 Mayer Erzsike jó
Meiszner Hermina elégs
Milhoffer Mari elégs
Miháczi Anna elk
Moshammer Berta elégs 50 Nagy Anna jel
Németh Mari elégs Palkovics Mari jó
Peti Júlia elégs Rein Szidónia jel 55 Rothgans Irma jó Sió Margit kit Stern Janka kit
Sugár Sarolta elégs Sümegi Mari jó 60 Stallócky Jolán jel
Schönflug Paula elégs
Schweinzger Erzse elégs
Skorjánecz Margit elégs Szendrey Piroska kit
65 Szekeres Gizella elégs Töreky Juliska jó
Tóth Anna elégs Vajda Ilona jel Varga Margit jó
70 Varga Mari elégs Vegele Mari jel
Veinacht Anna elégs Vogronics Mari jó
Zolder Róza elégs
31
III. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvlan, számtan, földrajz, női kézimunka, rajz és ének.
Andel Etelka Árvay Kozma Margit Balassa Aranka Bencsik Anna 5 Bihál Mari Bokány Gizella Bontz Sarolta Bőhm Margit Buvári Eielka 10 Buzelc Irma Dávidovics Ilona Dávidovics Róza Dobos Júlia Dreven Emma 15 Erdős Margit Fábró Irén Feigl Amália Fekete Ilona Filipovits Klotild 20 Francsits Mari ism. Geizl Rózsa Gieszmann Albina Gógl Eleonora Grünfeld Zsófia 25 Gulyás Gizella Haba Mari Heine Etelka Horváth Magda Horváth Margit 30 Horváth Matild Hubenay Irén Imrei Mari Kelemen -Teréz Klein Regina 35 Kóbor Teréz ism. Kohn Erzsi Kottler Vilma Kovács Margit Kőbl Erzsébet
jel
jel kit jó jó jó kit jel
elégt elégt
jel
jel elégs elégs kit jel jó ,íó
elegs jó jel
elégt jel jel jó jó jó jó elégt jó jó elégs
jel
elégs jó kit jel jó elégs
40 Krausz Erzsi Král Margit Krisztyan Anna Kugler Gizella Kulcs julia 45 Loser Margit Maitz Stefánia Mayer Gabriella Morandini J. ism. Nagy Mari 50 Nesznera Erzsébet Nóvák Margit Palkó Mari Pavelkovits Ilona Pottucsek Julia 55 Réti Erzsébet Ritter Karolin Sinkó Mari Sió Mari Schiller Vilma 60 Schubert Lujza Springer Erzsi ism. Strasser Karolin Szabolics Erzsi Szabó Róza 65 Tornán Ilona Topler Erzsébet Tóth Ilona Tóth Julia Unger U. Gizella \' 70 Vajda Margit Virmosi Erzsi Vécsey Ida Woyciechowszky S. Woschitz Ilona 75 Zavilla Mariska Zábráczky Margit Zsitnei Irma Zsoldos Karolin
1° i jo kit jel
elégt jel jó , jel

elégt
jel kit jó jó jó kit elégt elégt jel jó jel
elégs
jel kit elégs
jel jó kl jó jel
jel
jel jó jel jó kit jel elégs jó
32
III. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, történet, számtan, földrajz, alkotmánytan, kertészeti gyakorlat, rajz, szépírás, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bartal Paula jó Molnár Erzsébet jel
Bencze Erzsi jó Palkó Margit jó
Farkas Mari elégs 15 Pokornyi Mari jó jó
Frey Teréz 10 Pusztai Róza
5 Fülöp Róza 10 Reinfelcz Teréz jó jó
Gyurits Erzsébet jó Szommer Ottiiia
Horváth Ilona jel Szalay Mari kl
Horváth Jolán jel 20 Szőr Irma jel
Hubay Mari 10 Tarr Mária kit
10 Lendvay Róza jó Tizedes Gizella elégs jó
Magyar Mari .10 Türk Katalin
Mágics Jolán jel
II. igazgatósági kerüld.
Igazgatója: Szalay Sándor.
Tanítótestület.
I Almásiné Mantuano Janka, a külső Teleky-uti I. leányoszt. tanítónője. A Zalam. Tanítótestület nkanizsai jkörének vál. tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen : 13.
Almási János, a belső Teleky-uti II. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen: 10.
3. Bánekovich János, az Eötvös-téri IV. és^V. fiuoszt. tanítója, a „Zalam. Ált. Tanítótestület" pénztárosa, a Zalam. Tanitótest, nkanizsai jkörének jegyzője. Tanácskozmányi jegyző. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen: 14.
4. Dolmányos Ferenc, áz Eötvös-téri III. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 26, összesen: 26.
5. Harsayné Mantuano Gizella, a külső Teleky-uti III. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 15.
6. Jutasiné Reiner Mária, a belső Teleky-uti I. fiuoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10,összesen: 15.
7. Kaan Irma, a Rozgonyi-utcai III. leányosztály tanítónője. A Zalam. Tanítótestület nkanizsai jkörének pénztárosa. — Működési éveinek száma Nagykanizsán 26, összesen: 26.
8. Kovácsné Csillag Ilonka, a Rozgonyi-u. I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 25, összes.: 25.
9. Remeténé Magot Józsa, a Teleky-u. IV. és V. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek száma 10, összesen: 10.
10. Némethné Fiilöpp Krisztina, a Belső Teleky-uti II. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen: 10.
II Szalayné Juk Etelka, a Rozgonyi-u. II. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen: 12.
12. Szalay Dénes, az Eötvös-téri 1. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen: 12.
13. Szalay Sándor, a II. igazg. ker. igazgatója, a Rozgonyi-utcai II. fiuoszt. tanítója, az „Állami Tanítók Orsz. Egyesiileté"-nek választmányi tagja, a Zal. Ált. Tanítótestület elnöke, az Eötvösalap jótét, kiosztó orsz. biz. rendes tagja, Nagykanizsa r. tan. város képviselőtestületének választolt rendes tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 30, összesen: 30.
14. Váryné Szakonyi Józsa, az Arany János-utcai I. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 29, összesen: 29.
15. Váry József, az Arany János-utcai I. fiuoszt. tanítója. A Zalam. Ált. Tanítótestület alelnöke. Működési éveinek száma Nagykanizsán 32, összesen: 32.
35
Külső-Teleky-uti 111. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelem-gyakorlat, számtan, ének és testgyakorlat
<n .
A tanuló neve általáno osztályz A tanuló neve általáno osztályz
Anger Erzsébet kl Kósek Mária elégs
Ácsmann Rozália elégt jó Kránitz Mária elk
Bankó Mártha 35 Kránitz Róza elk
ifj. Benkő Mária elégt Magyar Róza jó
5 id. Benkő Mária elégs Marics Róza jó elégt
Bergstein Gizella elk Modrovics Mária
Both Anna jel Nagy Anna elégt
Cérk Szidónia kl 40 Nemesics Margit jó
Cvetkó Erzse jó Németh Mária elégt
10 Csik Ilona elégs jó Papp Ilona elégt
Csizmadia Anna Perger Etelka elégs
Csoknyay Rozália elk Pintér Maria jó
Csondor Mária elégs 45 Plander Juliska jó elégs
Dékán Katalin jel Pliha Anna
15 Deli Róza elégs Poszovetz Katalin elégs
Deucs Gizella bt Puer Erzsébet elégs elégs
Farkas Róza kl Rathmann Mária
Farkas Teréz elégs 50 Stróbl Katalin elégt
Fazsul Mária jó Schaffer Anna elégs
20 Gábor Mária elégs jó Schlezinger Teréz jel
Gábor Teréz Szécsényi Mária kl
Gergály Irma elégt jó Takáts Katalin kl
Gerócs Teréz 55 Török Erzse kl
Hári Mária elégs Varga Anna jó
25 Hermann Anna elk Vass Katalin elégs
Hermann Mária elk Vojkovics Mária elégs
Hodics Teréz elégs Varga Karolina elégt
Horváth Katalin jó 60 Zab Mária elk
István Juliska jó Zöchling Anna elégs
30 Jurmann Fánni jó Zöchling Emma elégt
Jurmann Róza bt Zsohár Mária elégs
Kiss Katalin elégs
36
Rozgonyi-utczai I. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelem-gyakorlat, számtan és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bachtrog Rozália elk Meskó Ilona jel
Devecseri Ilona jel jel Metz Katalin jó
Doktor Ilona 25 Molnár Erzsébet jel jel
Doniján Katalin elégt Moór Erzsébet
5 Farkas Mária elégt Musza Krisztina jel
Fürdős Júlia elégt Nagy Erzsébet elégs
Gaál Ilona jó Őri Ilona jel
Gergye Rozália elk 30 Pilvax Karolin elégs
Gyula Maria elégt Polgár Vilma jel
10 Hetiinger Erzsébet jó Reizner Ilona elégs
Hollender Verona elégs Rideg Teréz bt
Horváth Anna elégs Süle Anna elégs elégt
Kálcsits Mária elégs 35 Szabó Ilona
Kolongya Katalin elk Takáts Anna elégs
15 Kovács Erzsébet jel Takáts Gizella elégs
Kovács Mari elégs Tokorcs Mária jel jó
Kovács Rozália elégs Tőke Erzsébet
Kiss Mária elégt 40 Vágó Irma elk
Krenusz Mária elégs Vellák Teréz elégs jó
20 Matkovics Erzsébet jel Vidovits Júlia
Lapat Mária iel Veszter Anna elégs jel
Lisztner Erzsébet elk Zollnter Hona
37
Arany János-utczai I. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan és ének.
Andri Mari Beke Teréz Bencek Mari Bergstein Gizella 5 Bogát Mari Borsfai Mari Dezső Alari Drenyancevics Mari Horváth Katalin 10 ifj. Horváth Mari id. Horváth Mari Kiss Katalin ifj. Kováts Anna id. Kovács Anna 15 Kreznár Anna Lajki Anna Levacsics Ilona Major Mari Mankovics Mari 20 Masznyák Ilona Matusek Katalin Miliálec Szidónia
elégt jó elégs
jel
elégs elk elk elégs kl jó jel jó jó elégs jó jó jó elégs jel jel jó jel
Nagy Margit Németh Júlia 25 Noll Mari Papp Anna Peti Anna Popovics Aranka Plánder Magdolna 30 Plánder Verona Ruha Teréz Schlesinger Ilona Schuhel Gizella Schwartz Erzsébet 35 Szabó Erzsébet Szabó Ilona Szabó Júlia Szabó Mari Szobocsán Mari 40 Takáts Rozália Torma Ida Varga Emma Varga Ilona Vaskó Aranka
jo
elégs jó elégs
jel jel
elégs elégs elégs elégs
jel elégs jó jel jó jó
elégt jó elk elégt jó jel
38
Teleky-uti II. leányosztály.
Tantárgyak: liit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és érteleingyakorlat, női kézimunka és ének
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri Teréz elégt elégs Lenhálc Kati jel jel
Boros Ilona Ladecky Erzse
Branisa Sarolta elégt 35 Máté Juli jó
Büki Mari jó Mekovec Róza jel
5 Bruncsics Anna jó Moór Karolin elégs
Buzási Róza km Őri Róza jó
Borbás Emma jó Pápai Juli jel
Bencze Anna jel 40 Papp Erzse jó
Csonka Anna elk Polgár Etelka jel
10 Csik Teréz km Peczena Ilona jel
Donnán Róza km Pöre Anna jó
Férhezli Juli jó Rehn Róza elégs
Ferenczi Juli jel 45 Rapp Berta km
Gábor Anna elégs Sidó Ilona elégt
15 Gergály Erzsi elégt Stróbl Mari jó
Gerócs Róza elégt Szabó Margit elk
Hodics Mari jó Szabó Juli jel
Hodics Juli jel 50 Szécsenyi Juli elégs
Horváth Teréz elégs Tegzes Emilia jel
20 Horváth Mari jó Tiszai Róza elégs
ifj. Horváth Anna elégs Török Anna jó
id. Horváth Anna jel Tollár Mari elégt
Hérschl Teréz jó 55 Tollár Róza jó jó
Kiss Ilona elégs jó Taródi Róza
25 Kalmár Mari Vadász Teréz jó
Komárh Anna elégs Vidovics Róza jó jó
Kele Hona elk Véber Mari
Kollarits Mari elégt 60 Vellák Juli jel
Kolongya Róza km Varga Kati elégs
30 Kománovics Gizella jel Vincze Juli elégt
Kohári Teréz jó Zöchling Berta elégs
Lakics Szidónia jel
39
Rozgonyi-utczai II. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, női kézimunka és ének
1 Cfl . tn .
A tanuló neve általáno osztályz A tanuló neve általáno osztályz
Aszalay Anna elégs Melcer Mari elk
Bedenek Teréz elégs jó Molnár Mari elégs
Berger Erzsébet Nagy Anna jó
Buday Mari elégs 30 Németh Anna l jó jó
5 Csákányi Mari jel jó Németh Teréz
Császár Katalin Nyakas Anna elégs
Csigaházy Edith kit Panda Júlia elégs
Dávidovics Mari elégs Pichler Mari jel
Deutsch Aranka jel 35 Pöcze Katalin elk
10 Gajárszky Piroska elk Rekettye Margit jel
Gerhárd Mari jó Riittel Gizella jó
Hajgató Anna jó elégs Sándor Katalin jel
Horváth Vilma Sebők Mari elégs jó
Huszár Borcsa elégs 40 Sió Ilona
15 Jaklin Erzsébet jó jó Sipos Ilona elégs
Jászai Emma Szabó Erzsébet jó jó
Kern Anna kit Szőlősy Margit
Kiss Anna kl Szűcs Mari jó
Kolongya Teréz elégs 45 ifj. Takács Mária elk
20 Kovács Gizella jó id. Takács Mari jó
Kósa Anna elégs Tillinger Mari jó
Kránic Mari jó jó Tóth Mari elégs
Kristyán Mari Ujj Mari jel
Kulcsár Mari kl 50 Veszter Róza jó
25 Lackovits Gizella jel Vogronics Erzsébet elégs
Mayer Margit jel Wunderlicli Irma jó
Magánvizsgálatot tettek: Marzsó Irma és Rózsa.
40
Külső-Teleky-uti 111. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, földrajz, nyelvtan, rajz, női kézimunka és ének.
A tanuló neve általános | osztályz. 1 1 A tanuló neve - j általános; ; osztályz. j
Adrovics Mariska elégs jó Kelemen Mari jel
Ács Anna 30 Kiss Mari elégs jel
Benedek Katalin jó Kien Melanie
Benedek Teréz jel jel Krug Katalin elégt
5 Benkő Erzsébet Molnár Mari jó
id. Benkő Mari jel Müller Mari jó
ifj. Benkő Mari elégt 35 Nagy Irma elégs
Benkő Katalin jó Nagyfy Anna kl
Boros Amália elégt ló Németh Erzse jó
10 Bölcskei Mari Papp Anna elégs
Bölec Mari elégs Petrics Teréz jel
Cukelter Erzsébet jó 40 Peti Margit jel
Csébi Mari elégs Popesnyák Róza elégt
Csendes Katalin kl Sifkovics Jolán jó
15 Deli Mari elégs Somogyi Katalin jó
Farkas Anna jó Somogyvári Margit jó
---Fabick Ilona elégs jó 45 Szabó Róza kl
Francsics Karolin Takács Margit elégs
Frankó Erzse elégs Tomasics Anna jó
20 Gábor Mari jó jel Tomasics Katalin elégs
Golenkó Teréz Topler Rozália jó
Hodics Katalin elégs 50 Tóth Teréz bt
Horváth Anna kl Varga Margit jó
Horváth Erzse jó Varga Vilma elégs
25 id. Horváth Katalin elégt jó Varga Zsófi jó
ifj. Horváth Katalin Vimmer Katalin jel
Horváth Magda kit 55 Vojkovics Júlia jel
Jaksics Teréz jó
41
Rozgonyi-utcai III. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és női kézimunka.
5
------- cr. . cfl
A tanuló neve általáno osztályz A tanuló neve általáno osztályz
Ács Anna elégt 30 Papp Teréz elégs
Bajzáth Teréz elégs Pint Júlia elégs
Bedenek Anna ism. elégs elégs jó Rátz Irén jó
Boda Teréz Reinits Gizella elk
5 Bötte Margit Ritter Magdolna jel
Buday Róza elégs 35 Soós Róza kl
Cseke Gizella jó Szakálas Borbála jó
Cserép Margit elégt Szalay Róza jel
Dolmányos Mari elégt Szele Mari elégs
10 Deutsch Ilona jel Szemző Erzsi jó
Fuksz Karolin jel 40 Széphegyi Júlia elégs
Gáspár Júlia ism. kl Szigethy Jolán jel
Hetiinger Teréz elégs Szigola Anna jó
Horváth Ilona jel Szívós Ilona elégs
15 Horváth Irma jel jó Schey Gizella elégs
Horváth Viktória 45 Schubert Ágnes jó elégs
Kováts Emilia elk Takács Mari
id. Kovács Mari elégs jó Tamás Mari elk
ifj. Kovács Mari Táncsics Vilma elégs
20 Kozsnyák Mari elégs Tilinger Anna jó
László Mari elégs 50 Tomasics Anna jó
Mayer Ilona kl Tóth Anna elégs
Metz Mari ism. kl Török Irma jó
Miltényi Erzsi jel jel Ugor Katalin kl
25 Németh Erzsi Varga Amália jó
Németh Júlia elégs 55 Vágó Margit elk
Németh Mari ism. elégs Viola Katalin elégs
Nyakas Mari elégs Vojkovics Verona elégt
Papp Mari elégs Vositz Mari elégs
42
Külső-Teleky-uti 111. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, női kézimunka, rajz és ének.
Bálint Irma Bekes Mari Boda Janka Bognár Margit 5 Bödei Rozália Ciráki Verona Dávid Anna Dombi Anna Fatér Katalin 10 Fitzkó Jolán Földi Ilona Gerencsér Anna Hakler Margit ifj. Horváth Anna 15 id. Horváth Anna köz. Horváth Anna Horváth Mariska Iván Emma Jaberits Gizella 20 Jámbor Anna Katzenbach Melani Klepács Károlin Kocsis Gábriella Kopár Auguszta 25 Kósa Laura Kovács Mari Ködbaum Mari Major Júlia Markotán Rozi 30 Markovics Margit
Jó kl elégs elégt elégs jó elégs jó jó jó jó elégs jó jó elégs elégs jó jel jó elk jel jó kit jó kl jó kl elégs jó jó
Mayer Ilona Málék Mari Meggyesi Irma Mérei Erzse 35 Musil Ilona Nagy Lujza Nagy Róza Nagy Szidi Németh Erzse 40 Németh Mariska Osvald Margit Panda Gizella Plander Mariska Saffer Ró/a 45 Sugár Margit Szabó Katalin Szalay Margit Székely Mariska Takács Margit 50 Tomasics Ilona Torma Józsa Ujtz Irma Varga Erzse Varga Lujza 55 Vass Róza Vellák Katalin Vellák Róza Vojnovics Mari Závár Ágnes 60 Ziska Anna
jó kl jó jó jel elégs jó
elégt elégs elégs elégs kl jel kl jó elk kit kit jó elégs elk jel elégs jó kl jó elégs kl elégs elégs
Magánvizsgálatot tett: Pollák Ilona.
43
Belső-Teleky-uti V. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, mértan, földrajz, történelem, polg. jogok és kötelességek ismerete, természetrajz, női kézimunka, rajz és ének.
Függelék.
A II. kerületi leányiskolánál az I. osztályról magánvizsgálatot tett: Szekeres Ilona.
5*
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ádlovics Teréz jó Petrics Karolin jó
Belena Mari kl Pollák Ilona elk
Csete Júlia jel 15 Szélig Róza kl
Farkas Mari kl Szélig Szidónia kl
5 Fischer Anna jó Szuknai Anna elégs
Glóbics Margit kl Thobik Margit elégs
Halász Margit jó Varga Gizella bt
Hémár Margit jó 20 Varga Katalin jel jó
Horváth Katalin elk Vindisc\'n Zsófi
10 Kozenszky Margit elégs Völker Hermin elégs
Mannheim Ilona elégs Wugrinec Szidi jel
Mérey Paula . jó
44
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, beszéd-és értelemgyakorlat, ének és testgyakorlat
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve" általános osztályz.
Ágoston Rólánd jel Németh János jó
Cukelter István mh Rapp Henrik jel
Csondor János jel 25 Ritter László jel
Csonták Ferenc jel Seláf János elégt jó
5 Erős Ferenc jel Sinkó József
Farkas József jó Sifter Ferenc elk
Fojta Lipót mh Somogyi Ferenc elégt
Fullár Károly jel 30 Schlosser László jel jel
Gábor György ism. jó Szakács Gyula
10 Herki Ferenc jó Szélig Ferenc elégt jel
Horváth Boldizsár jó Petrics Lajos
Horváth György jó Popesnyák József jó
Horváth Ferenc elégt 35 Tálosi Ferenc jó
Horváth Béla jel Tillinger Imre jel
15 Horváth József elk Tollár János jó
Károlyi Mátyás jó Tomasits Lajos jó
Kovács József jó Vadász József jel
Krug Mihály jó 40 Vellák József jó
LeidI Kálmán jó jó Viola Gyula jel
20 Légrádi György Zdelár István elk
Makó József jel Zöhling Lajos elk
Molnár József kit Zöhling Richárd elégs
45
Eötvös-téri 1. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Aikeni Emil jó Nagy József jó
Andri Ferenc elégs Ofenbeck Imre jó elégs
Apáthi Lajos jó 30 Panda Sándor
Banekovich János jel Rehn József elégs
5 Benkő Ferenc jó Reich József jó
Burián Ferenc elégs elégs Reiner Márton elégs jel
Dervalics Lajos Salamon Vince
Farkas András elégs 35 Sárkány László elégt
Fatér Sándor mh Simon Elek elégs
10 Férhezli József elégs Sípos István elégs
Frankenberger Fer. elk Sipos László elégs
Furmen Imre elégs Skrivalics János jó
Galambos Imre kl 40 Sörlei László jel jó
Gerócs Ferenc elégs Stix István
15 Golenkó István jel Stix Sándor jó
Halász Ferenc jó Szálinger József jel
Horváth János jel Szemlics Ferenc elégs
Horváth József jel 45 Szemlics János kl
Horváth Sándor jel Tanai Lajos kl
20 Károlyi Antal elk Táncsics György elk
Király Ferenc jel Teksztor Ferenc jó
Koller Lajos jó Tiszai János elégt
Kolongya Lajos elk 50 Török Nándor jó
Kovács István elégt Vass Sándor elk
25 Laki János elégt Vágner István jel
Madarász Jenő jó Viola Kálmán jó
Molnár György elégs
46
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelem-gyakorlat, számtan, ének és testgyakorlat.
cn . O N c >> C/5 • O N C
A tanuló neve K8 -cB es "N ~ cfl -CB O A tanuló neve -a -ib CB "N ™ cn ■CB O
Bauer István jó Mérey Lajos elégs
Bedenek Zsigmond elk Móger Lajos elégs
Bedenek László jó Németh István jó jel
Bergstein Vilmos elégs 35 Nyull Dezső
5 Boross László jel Orbán János jó
Bőhm Pál elégs Papp Ferenc elégs
Brunner József jel Pavelkovics Ferenc jó
Burka György elégs Polgár József elégs
Czulek László jó jó 40 Pum Sándor jel
10 Domián István Pintér László elk
Gáspár László jó Révész Lajos elégt
Göndöcs József jó Ruha György kl
Gregor Tamás elk Sass Géza elégs
Gyümölcs Jenő jó 45 Sárközy János jó
15 Halász József jó Sneff Ferenc elégs
Hegedűs István elégs Szatler Miksa kl
Horváth József elégs Szabó Ferenc jó
Horváth Lajos elégs Szántó Lajos elégt
Horváth István jó 50 Takács István elégs
20 Horváth László jó jó Takács János elégt
Imrei József Torma Károly elégs
Imrei János jó Tóth József elégt
Jaberics Kálmán elégt Varga József jó
Karafiát Lajos jó 55 Valdinger József elégs
25 Kálmán István elégs Vágner Nándor elégt
Kánnár József jel Vida József elégs
Kengyel Jenő jó Virág Péter elégs
Kiss Ferenc elégs Virág János elégt
Körmendy József jel 60 Vojnovics Géza elégs
30 Kocsis Imre elk Vojkovics Ferenc elégs
Markotán Ferenc jó Zolder József jó
47
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, nyelvtan, számtan, irás, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anhoffer József jel Nagy György elégs
Árok József elk 25 Nemes György jó
Baján József jel Németh József jó
Berta István elégs Osváld József jel
5 Boros István kl Pint István elégs
Borsodi Károly elégs Poszovetz István elégs
Dávid József elégs 30 Seláf József jel
Dávidovics Lajos elégs Somogyi József elégs
Fekete István elégs Stróber Ferenc jó
10 Ferenczi Gyula elégs Siile Ernő jó
Gerócs Ferenc elégs jel Szélig István elégs jó
Hákler János 35 Szvetec József
Hege József elégs Tamás Károly jel
Horváth József elégt Tobik István jó
15 Kollarits Ferenc jó Tóth Lajos kl
Kósek István elégs jó Turek Géza jó
ifj. Kovács János 40 Tüske Kálmán elégs
id. Kovács János jel Varga Vince elégs
Kovács József elk Városi Ferenc kl
20 Ködbaum Gyula jó Városi János elégs
Lelner Ferenc elégs Verem József jó
Metz Ferenc elégs jó 45 Volráb Sándor elégs
Modrovits János Zábó János jó
Rozgonyi-utcai II. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, nyelvtan, számtan, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve i általános 1 osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bölcsföldi Károly jó Moller Tivadar jel
Devecseri József jó 20 Németh Gyula jó
Dezső József elk Pados Béla elk
Dóczy Imre kit Rácz János jó
5 Filák Lajos jó Réti Lajos jel jó
Gerócs János elégs Schey József
Gerócs Zsigmond elégs 25 Sipos János jó
Kalcsics József jó Somogyvári István kl
Kappan József jó Szabó Gyula elk
10 Karny Antal jel Szántó Lajos jel
Kaufmann Antal jó Szecső Gyula jel jó
Kostein Ignác jel 30 Szigeti János
Kovács István elégs Takács József elégs
Lasky Lajos jó Kopár István jel
15 Lisziák Elek jel Török Ferenc kit
Mankovics János jó Vida István jó
Megyesy Géza jó 35 Viola Kálmán jó
Metzger Ferenc kit Ziegler Lajos jó
49
Eötvös-téri III. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, ének és testgyakorlás.
Magánvizsgálatot tettek: Földváry Miklós, Lőke Dénes, Péczely József, Rózsai Pál.
é
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Baranyai Imre elégs Panda István elégs
Bencze József elégs 35 Pahocsa István elégs
Bedenek József elégs Perger Lajos jel
Bedenek Menyhért elégs Pint József jó
5 Benkő József elégs Pint Lajos jó
Berkes György elégs Pirbos László elégs jó
Bernecker József elégs 40 Rathmann Aladár
Burján László jó Rideg István elégs
Búzás Pál elk Sásvári János jó
30 Coffer József jó Simán Endre jó
Cvetkó Gyula elégs Sipos József jó
Cvetkó István elégs 45 Strober János jó
Csányi László elégs Schlosser István jel
Csóka Lajos jó jó Szabó József elk
15 Chinorányi Ferenc Szabó László elégs
Dóczy Andor jel Szalay József vm
Egyed Lajos elégs 50 Szántó József elégs
Fodor Imre kl Szalinger Antal jel jó
Gábor György jel Szigola József
20 Gáspár Gyula jó Schless János elégs
Halász Lajos ■ jel Sternáth Ferenc elégs
Horváth Ferenc jó 55 Takács István elégs
Hege János elégs Takács János elégs
Hege Miklós jel Taródy József jel
25 Kelemen István kl Török Ferenc jó jó
Kovács József elégs Unszusz Imre
Kerchmár Bálint bt 60 Varga Nándor elégs
Légrádi Ferenc elégs Vass Imre elégs
Madarász József jó Vörös Gábor jel
30 Molnár János elégs Vugrinec Jenő jó
Mátyás István bt Zdelár Ádám elk
Moor-János jel 65 Zsupánovics József elégs
Németh József elégs
53
Eötvös-tér IV. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
Magánvizsgálatot tettek: Péczely József, Rózsai Ferenc,. Ruszák György.
*) Özv. Buchgraberné hagyatékából 100 korona jutalomban részesült.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve . általános osztályz.
Andri Károly kl Jakabfi György elégt
Andri Lajos elégs Kálcsics János elégt
Anhoffer Ferenc jel Kárgl János kl
Ács József jó Kovács István jó
5 Ágoston István elégs 30 Ladeczky János jel
Balázs József elégs Lehoczky Mátyás jel
Bedenek József kl Lelner Sándor elégs
Benkő Boldizsár elégs Lene István kl
Benkő Ferenc elégs Magyar Imre elégs
10 Benkő János elégs 35 Papp Boldizsár jó
Bogdán György elégt Pint József elégs
Cérk Ferenc*) jel Pintér János jó
Csébi János jó Poszovec József elégs
Farkas Lajos jó Rózsás József elégt
15 Fodor Jenő kl 40 Saller Gyula mh
Frankenberger József kl Schelaff György elégs
Gerócs József elégt Simon Gyula jel
Hege István jó Sipos Sándor elégt
Hertelendy Zoltán jó Szemes Gergely jó
20 Hillebrandt József elégs 45 Tálosi János elégs
Horváth György kl Tiszai János elégs
Horváth István jel Tomasics Boldizsár elégs
Horváth József elégs Varga József elégs
Horváth Lajos elégs Zábó József elégs
25 Horváth László elégt
51
Eötvös-téri V. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, rajz, ének és
testgyakorlat.
A tanuló neve általános; osztályz. | A tanuló neve általános osztályz.
Balogh János jel Nagy József elégt
Berkes János kl Rathmann László elégt
Bedenek László elégs 15 Sipos István elégs
Dékán József kl Takács Lajos elégs
5 Dervalics György jó Török István kl
Fullér József kl Tüskés |ózsef elégs
Gál János elégs Tüskés Sándor elégs
Hárrer János elégs 20 Varga József 10
Körmendy János elégs Vincze János kl
10 Kulcsár Boldizsár elégs Vincze József jó
Kulcsár József jel Zollner Ferenc jel
Metz János kl
6*
f
h
III. igazgatósági kerület.
Igazgatója: Szabó István.

Tanítótestület.
1. ifj. Szabó Istuán, III. igazg. kerület igazgatója, az iskolai gondnokság jegyzője, a közp. II. fiuoszt. tanítója, a „Zalamegyei Ált. Tanítótestület" I. aljegyzője, a nkanizsai tanítói járáskör vál. tagja, VI—VII. ker. ifjúsági egyesület elnöke. Működési éveinek száma Nagykanizsán 19, összesen: 20.
2. id. Szabó Ietuán, a Rác-utcai I. fiuoszt. tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen: 26.
3. Rcs 3ózs2í, a III. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 2, összesen: 14.
4. Szabó Lajos, a IV. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 2, összesen: 18.
5. Gergye Sándor, az V—VI. fiúosztály tanítója, a tanítótestületek együttes tanácskozmányának jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen: 11.
6 Ressel bauer Olga, az I. fiúosztály tanítónője, tantestületi jegyző. Működési éveinek száma Nagykanizsán 2, összesen: 2.
7. Rbrahám Katalin, a közp. II. leányosztály tanítónője, tantestületi jegyző. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, ösz-szesen: 5.
8. Steiner 3anfca, a VI—VII. ker. I. leányosztály tanítónője, a nkanizsai tanítói jkör választmányi tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen: 5.
9. Banehouiehné nyakas Uihtória, a 111. leányoszt. tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen: 9.
10. Bartos Irén, a IV—V. leányoszt. tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 6, összesen: 6.
11. Mantuano Mária, a Rác-utcai I. leányoszt. tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 2, összesen: 2.
55
Rác-utcai I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, beszéd-és értelemgyakorlat, ének és testgyakorlat
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bagonyai Ferenc elégs Kárlovics László jel
Bagonyai László elégs Kiss László jó
Bolf Ferenc elégs jó Knausz István jó jel
Budai László 20 Lang József
5 Bugyács Vilmos jel Lendvai István elégt
Dolmányos József jel Magyar Ferenc jó
Farkas János jó Martinec László jó
ifj. Gödinek György elégs Mihálec Károly kit
id. Gödinek György elégs 25 Németh József elk
10 Gödinek József elégs Szabó József elégs
Gödinek László jó Szmodics János elégs
Gozdán József elégs Szmodics József jel
Imrei György elégt Vadász György elégs
Istéf József elégt 30 Vadász József elégs
15 Kálovics György elégt Varga Ferenc jel
Kálovics László jó Varga József jó
y
56
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános : osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri Ferenc elk id. Kunics Sándor jel
Anlauf István jó ifj. Kunics Sándor jel
Bay László jó Kuzsner György jó
Bécsi Ferenc jó 25 Marics György jó
5 Battyáu Ferenc ism. jel jó Martinec László elégs
Dani János Marton György jó
Dani József elégt Marton István kl
Dávidovics Ferenc jel Nagy György jel
Dávidovics J. ism. jó 30 Nagy László jó
10 id. Dolmányos József jel jó Patalics János elégs
ifj. Dolmányos József Perkó László jó
Flumbort István elégs Polai László elégs jó
Fürdős József elégs Polanec György
Gozdán István jó 35 Rácz József jel
15 Gültner Lajos elégs Szlávecz János ism. kit
Hegedűs György jó Szokol Károly elégt
Hockmann György jó Tóth István jó
Horváth György jel Tóth László jel
Kancsalics Ferenc jó 40 Török János jel
20 Knausz László ism. jó Vinczek György jel
Kocsis István jel
57
II. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és érteleingyakorlat, olvasás, nyelvtan, számtan, irás, ének és testgyakorlat.
Magántanuló: Tóth Emil.
7
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bedenek Ferenc jó Kunics György jel
Berke György jel 35 Kunics László jel
Bécsi János elégs Kuzsner József jó
Biliege László jó Lervencz József elégt
5 Bolf József jó Líplin József elégs
Bolf Károly elégs Major János jó
ifj. Bolf László jel 40 Magyar József elégs
id. Bolf László elégs Marics József élégs
Bottyán József elégs Martinecz László jó
10 Dávidovics Lajos elégs Marton István jel
Dolmányos Antal elégs Miháleez György jó
Faics György elégs 45 Muczer József elégs
Fekete Ferenc jó Munkácsi Lajos jó
Fülöp János jel Nagy József jó
15 Fülöp József jel Németh László elégs
Fürdős István jel Ötvös György jel
Fürdős Lajos elégs 50 Ötvös József elégs
Góber László jó Páti Ferenc elégs
Gudlin János elégt Polai Antal elégs
20 Gudlin József jó Proszenyák József jó
Herjavecz Sándor jó Radasics János jó
Horváth György elégs 55 Samu László jel
Horváth István elégs Simon Lajos elégs
Hunka Ignác kl Steszlin Gyula jó jó
25 Istéf Géza elégs Steszlin József
Kálmán József elégs Szabó György jel
Kálovics Sándor jó 60 Szerecz József elégs
Kele József jó Szokol György jó
Kellermann László elégt Tóth József elégs jó
30 Kis Ferenc elégt Tóth Péter
Kis János elégs Tüttő János elégt
Knausz József jel 65 Varga László jel
Kovács József jó fi
58
IIL fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és téstgyakorlat.
A tanuló neve általános; osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bagonyai József elégs Kiss György jó
Balogh György ism. kl Krisztián György jó
Berke József jel Kovács József kl
Bencze György jó 30 Marton József elégs
5 Boros Gáspár ism. elégt Martinecz Lajos jó
\'Borsos Gyula jó Mihálecz Károly ism. elégs
Dani György ism. elégs Mózsi Lajos elégs
\'Dani József ism. elégs Nagy János jó
rd. Dolmányos László elégs 33 Németh József jó
10\'ifj. Dolmányos László jó Neumayer György elégs
Filák György jel Nyakas István jel
Fülöp József jó Pászter János elégs
Fülöp László jel Perkó György ism. elégs
Gozdán József jel 40 Plander György jó
15 Gödinek József jó Polai György jó
Haba Józseff jel Sneff János jó
Hajdú László jó- " \' Sneff Sándor jó
•¿ •Hoffer István \' \'.\'jó /\'Szabó János \' kit
^áHokman József "jó 4S*!Szmodics László jó
20 Horváth Ferenc ism. elégt \' Szmodics György elégs
Horváth László jó vSzollár József jó
Horváth Vendel jó Tislér József jel jó
vlfcsics György elégt Tenk József
"\'¡Imrei József „jó 50 Vajda József elégs
25Mjankovics János 1 elégt Varga József "\' jel
Kangyalics Ferenc kit Véber János jel
\\i
59
IV. fiúosztály.
Tantárgyak: liit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
*) Hittanból osztályzatot nem kapott.
7*
általános osztályz. cn
A tanuló neve A tanuló neve általáno osztályz

Baa Ferenc kit 30 Kiss Ferenc kit
Bali Ferenc elégs Kummer József • f-kit
Bolf György elégs Major László jó
Borbély József elégs Marék Ferenc <efégt
5 Bugyács Lajos kit Marton József elégs
Csatlós Ferenc elégs 35 Mátés György jó
Csányi István elégs Munkácsi Ferenc
Dávid László elégs Nagy László elégt
Dávidovics György elégs Nagy Sándor elégt
10 ifj. Dávidovics László elégs Németh János elégs
Faícs György jó 40 Németh József - ... kit
"Flumbort József elégs Perkó György \'jó
Gaál György elégs Peti György elégs
id. Gerócs József elégt Rlánder Antal jel
15 Gödér István elégt Plánder Péter elégs
Günsbergér István elégs 45 Sneff György kit
Hajdú István elégs ifj. Sneff György elégs
Hegedűs József kit Steinicz Márton*)
Herjávecz József jó Steszlin Sándor elégs
20 Hideg Ferenc kl Stocker György elégs
Horvátli Géza elégs 50 Szentgyörgyi István jó
Horváth József kl Szmodics György jel jó
Horváth László jó Tánczos József
Jakabfy Ferenc elégt Tislér József jó
25 Jakupáriecz Antal elégs Vajda Károly jó
Jankovics József elégs 55 Varga József elégs
Kalovics Ferenc elégs id. Varga Ferenc jó
Kalovics László elégs Vild Lajos jó
Kele József elégt
60
V. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, mértan, földrajz, történelem, természetrajz, természettan, vegytan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Baj György jó Jankovich Ferenc elégs
Bencze László kl Kiss Sándor jó
Berke Sándór jel Krisztián József kl
Bolf György jó Kunics László jó
5 Bolf József jó 25 Kuzsner József jó
Bolf Károly kl Kuzsner László jó
Bunczom György elégs Mihálecz Péter jó
Datii József elégs Mujzer József elégt
Dávidovics Ferenc jel Munkácsi De/sö elégs
10 Dávidovics György jel 30 Major József elégs
Faics József jó Marton József elégs
Fülöp György jel Plemmer György elégs
Gerócs József jel Szentgyörgyi József kit
Godina Ferehc elégs Szijártó Mihály kit
15 Góber József elégt 35 Szmodics Ferenc kit
Gyergyák György jó Szmodics József elégs
Haszon László kl Vajda István jel
Horváth Sándor jó ifj. Varga János jó
Hóbor József jó id. Varga János kl
20 Imrei Ferenc jel
VI. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, természettan, vegytan, rajz, ének és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Borovics György jel 5 Kiss József kit
Dolmányos József jó Kovács József jó
Horváth György jó Munkácsi György jó
Gaál Sándor kl Sindlberger Jenő kit
61
Rác-utcai I. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd-és értelemgyakorlat, számtan és ének.
A tanuló neve V Kj\' ° 5. c -£> — -t-t :« N E/3 o A tanuló neve ° 5, c Ír* -g ct t/5 -"cS O

Bartol Katalin jel 15 ifj. Mihálecz Júlia elégt
Bedenek Anna elégs Oszvald Róza ism. elk jó
Bolf Júlia jel Pásztor Júlia
Brinner Ilona jel Plánder Katalin bt
5 Farkas Anna jó Szo|lár Anna kit
Flumbort Mari kit 20 Szoroncz Erzsi elk
Godina Anna jel Szmodits Anna elégs jó
Gozdán Katalin jó Tíschlér Júlia
Gudlin Júlia ism. jó ifj. Tischlér Jülia jó
10 Kcszler Janka elégt Vajda Júlia jel
Knausz Katalin jel 25 Varga lulia jel
Krisztián Katalin ism. elégs Varga Róza jó
Lengyel Anna jel Zákonyi Júlia ism. jó
Mihálecz Júlia kit
62
Központi 1. leányos ztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és érteleingyakorlat, olvasás, irás, számtan és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve 1 általános I osztályz.
Anek Anna jel Mészáros Rozália elégt
Anek Katalin elégs Mihálecz Katalin jel
Balog Katalin jó jel Munkácsi Róza ■ elk
Benczik Éva 30 Nagy Anna elégs
5 Csatlós Anna elégt jel Nóvák Rozália jó
Dani Juli \' Nyári Viktória jó
Dávid Anna elégs jel Patalics Katalin jó jó
Dávidovics Rozália Plánder Anna
Dolmányos Teréz jó 35 Plánder Mari jó
10 Faics Rozália jó Plánder Rozália jel
Farkas Anna elégs elégs Polai Róza kit
Furdán Katalin Pöcze Anna jel
Gödér Mária elégs elégs Rozsonics Erzse kit
Gyergyák Rozália 40 Simoncsics Katalin •jel
15 Hajdú Anna jel Szabó Róza kit
Herjávecz Katalin jel Szekrény Mari elk
Horváth Anna kit Szollár Mária jel
Horváth Erzsébet jó Stocker Katalin elégs
Horváth Mari jó 45 Takác:- Sarolta jel
20 Horváth Katalin jel Tenk Mari elégt
Kálovics Teréz jó jó Török Margit jel
Kellermann Anna Varga Anna jel jó
Knausz Katalin elk Varga Erzse
Lenkovics Rozália jel 50 Vinczek Mária jó elégs
25 Marton Anna mh Vinczek Mari
Marton Rozália jel
63
II. leányosztály.
Tantárgyuk: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, női kézimunka és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anek Mária jel Kis Anna jó
Anda Rozália jó Kummer Katalin jó
Auer Anna elégt Knmmer Rozália jó jó
Auer Mária elégt 45 Kunics Erzsébet
5 Auer Rozália elégs Kristóf Éva elégt
Bagonyai Anna jel Mátés Mária jó
Bagonya Katalin jel Mihalecz Anna jó
Baj Mária elégs Mihalecz Mária elégt
Balogh Mária elégs 50 Milei Katalin jó
10 Behák Magdolna kl Milei Erzsébet jó
Bencze Anna jó Milisics Erzsébet jó
Budai Júlia jó Nagy Mária elégs
Brukner Irma jó Pási Anna kl
Bunczom Mária elégs 55 Perkó Katalin elégs
15 Dani Katalin elégs Plander Anna elégt
ifj. Dávidovics.Anna. jel Savanyó Katalin elégs
,id. Dávidovics Anna elégs Sneff Anna ¡ó
Dávidovics Júlia elégs Steinicz Rozália jó
Dávidovics Rozália elégs jó 60 Szakos Rozália kit
20 Dolmányos Erzse Szekeres Júlia jel
Dolmányos Júlia elégs Szerdahelyi Erzsébet elégs
Födő Rozália elégs Szmodics Apollonia jel
Flumbort Anna jó Szmodics Mária jó
Gaál Regina elégt 65 Szmodics Katalin elégs
25 Gerócs Katalin elégs Szokol Erzsébet elégs
Gödinek Júlia elégs Szokol Teréz jó
Gödinek Rozália elégt jel Szokol Katalin kl
Gozdán Rozálja Tóth Mária elégt
{ Gudlin Katalin elégs 70 Török Anna Jel
30, Giinsberger Olga jel Tislér Anna elégt
;iii. Horváth Mária jó Tislér Júlia elégt
¡köz. Horváth Mária jó Vajda Júlia elégs
itfj. Horváth Mária v elégt ifj. Vajda Katalin jel
Horváth- Katalin jó 75 id. Vajda Katalin\' elégs
35 Hoffer Mária elégs Varga Anna elégs
Jámbor Rozália jó Varga Júlia bt
Juhász Júlia jó Venczel Anna jó
Kele Anna elégs Vugrincsics Mária jó
Kele Mária kl 80 Weissenfeld Erzsébet jó
40 Kovács Anna jó Ziegler Mária elégs
Kovács Éva jó
64
III. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, ének és női kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
id. Bartol Rozália elégs Krisztián Mari ki
ifj. Bartol Rozália elégt Lendvai Juli jó
Bencze Anna elégs 35 Lenkovics Mari kl
Belena Erzsé elégs Lervencz Kati elégs
\'5 Budai Annaf elégs Magyar Rozália jel
Bunczom Mari jó jó Major Mari kit
id. Dani Anna Marék Teréz jel
ifj. Dani Anna .elégs 40 Marton Anna kl
Dani Rozália jó jel Major Kati jó
10 Dávidovics Anna Mihalecz Kati jó
Dávidovics Rozália elégs jel Miháczi Anna kit
id. Dolmányos Roza Miilei Juli jel
ifj. Dolmányos Róza jó\' 45 Muczer Teréz jó
Furdán Anna elégt Nagy Kati kl
15 Gödinek Mari jel Nóvák Kati jó
Gozdán Anna jó Nóvák Éva elégs
Gozdán Mari jó Pávics Kati jó
Giiltner Éva elégt 50 Plánder Juli jó
Gültner Mari elégt Poszovecz Mari jó
20 Hegedűs Juli jel Radics Teréz elk
Horváth Erzse elégt Sneff Mari jó
Horváth Mari jó Schall Mari elégs
Horváth Ter& elégs 55 Szabó Mari jó
Imrei Juli jel jó Szabó Rozália jó
25 Imrei Kati Szij Ilonka jel
Kók Rozália jó Szilajka Katalin jó
Kók Mari jó Szlávecz Mari elégs
Kovács Teréz elégs 60 Szmodics Juli elégt
Kuzsner Anna jó Vajda Kati jel
30 Kálovics Mari bt Varga Kati kl
Koszegnár Juli jel id. Vinczek Anna jel
Kiss Juli jó ifj. Vinczek Anna kl
65
IV. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, női kézimunka, rajz és ének.
V. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, történet, számtan, földrajz, alkotmánytan kertészeti gyakorlat, rajz, szépírás, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz, A tanuló neve általános osztályz.
Bartol Katalin kit Kuzsner Katalin kit
Bagonyai Anna kl Koók Anna kl
Bogdán Ilona kit 15 Muczer Júlia elégt
Dani Anna kit Mihálecz Anna elégs
5 Farkas Katalin ki Plander Anna jó
Gödinek Anna jel jó Plander Rozi bt
Günsberger Gizella Plander Júlia kit
Horváth Anna jel jó 20 Steinicz Paula elégt
Hammerl Mária Szántó Anna kit
10 Istéf Katalin jel Szerecz Júlia ]0
Kállovits Mária 10 Törő Anna jó
Keszler Anna kl
® 5, e SZ? általános osztályz.
A tanuló neve -re -re re nj — VJ •re ° A tanuló neve
>lnek Anna kit Horényi Erzse jó
Auer Júlia kl Horváth Anna elégs
Balog Júlia 1:1 Haszon Júlia ^ elégs
Bander Mária jó Knausz Júlia / jel
5 Bedenek Mária jó 25 Muczer Mária \\ jó
Berger Irma jó Műik Mária Jó
Bécsi Anna kl Miháczi Katalin
Bogdán Mária jó Milei Mária jel jó
Bolf Anna elégt Némeih Margit
10 Bolf Mária kit 30 Nóvák Júlia elégs
Dávidovics Apollonia kit Pásztor Mária elégs
Dávidovics Katalin jó Radasics Gizella jel
Dávidovics Mária kit Radics Rozi elégt
Dolmányos Anna kl Soroncz Anna jó
15 Dolmányos Júlia elégs 35 Stocker Anna elégs
Dani Anna elégs Szabó Irén jó elégs
Flumbort Ilona kit Szabó Mária
Godina Erzse jel ifj. Varga Kati jó
Gödér Erzse elégi id. Varga Kati elégs
20 Gudlin Katalin jó 40 Zákonyi Ilona elégs
X. STATISZTIKAI TÁBLÁZAT.
Iskola és osztály megnevezése B e i r a t k o Z 0 t t Lakhelye szerint Félnapi mulasztások összege
3 -» >> a •a JL> ¿o N O o V D Q- ld -m Z. \'jí c —• -0) M bt «"Sí vallásra nézve Ninzetis sz horra nézve
rt X M •ő 60 Oi M b ■c 5í > 0) ai> tő V > V ct "05 X N CS 5L c: £ CD jC ■V 5 a. tn a -Oj o c- 30 c O r :3 «2 03 !N CJ J3 OJ •OJ T3 e 0) tn 0) N c« v t/l ■O "c N E cs c
1. igazgatósági ftörzet: [. fiúosztály....... A. II. „ ..... H II. A) III ... H> III. A\' IV. „ .....( A) V. „ ......., »> IV- , ......( «) V. , ..... , 1. leányosztály ...... II. . . . III IV. „ .....i V. bt 67 44 52 él 5!l 53 :¡2 53 33 56 6 74 78 23 1 h 4 3 1 1 1 3 4 ?> 2 1 •> 8 2 12 1 3 1 1 1 l i fi 42 49 54 52 48 23 50 20 52 no 70 77 22 l é 46 28 4M 31 46 48 59 65 21 1 1 - 4 3 2 2 1 3 3 2 2 4 1 1 1 i 2 1 1 1 — l 2 2 11 2 5 3 1 2 12 12 8 1 H- 67 44 47 60 58 53 32 52 33 56 62 73 78 23 / 3 1 1 1 2 1 1 47 23 4 76 22 33 6 5 23 23 20 \\i{ D 13 15 35 25 13 2 2 5 23 35 u — 4 2 10 18 18 6 26 2 6 11 37 t 4 1 7 10 16 7 14 5 3 6 6 22 8 1 1 i 6 17 11 28 1 V 19 15 ¿y 66 43 50 60 59 47 29 51 33 52 58 7 75 22 1 1 2 í . 6 3 2 4 6 3 3 1 1127 407 659 987 773 347 123 296 118 876 620 529 78 23 —
Összesen 454 294 32 35 3 678 648 1 2Í27 10 60 738 7 31 1 74]148 171 140 109 105 715 33 6953
II. igazgatósági körzet:
Külső Teleky-uti I. leányoszlály — 61 4 - 57 60 _ - — — 1, 59 2 _ 6 20 20: 15 - _ 6! _ 1921 __
tt t» III\' n — 53 2 - 5l| 53 — 53 — - — — 1 21 13| 11 7 52 1 1724 -
Belső Teleky-uti 11. leányosztály . _ 61 3 2 _ öd 58 _ _ 3 - 60 1 - _ 21 20 12 4 4 60! 1 695 _
IV. „ . i _ 61 3 <; — 52 56 — 1 3 1 61 — — — — — 6 20 26 9 61 — 1209 264
V. ,. . ( _ 22 1 7 - 14 20 - _ — 1 1 22 — - — — — - 8 14 22 352 79
I. fiúosztály . . 44 — 4 — 2 38 43 — - 1 — — 42 2 — 24 15 5 — — — 44 - 325 46
II ., " . . 45 — 2 1 42 45 — — — — 44 1 — - — 19 16 5 2 3 45 — 761 —
Eötvös-téri I. 51 — 6 1 1 43 51 — — — — 51 — - 35 7 2 5 2 — 51 — 698 85
M III..... 66 — 1 5 _ BÜ 64 — 2 — 66 — — - — 7 23 15 15 6 65 1 451 6
IV.....( 49 _ 2 4 1 42 49 — — — — — 49 — — — 8 24 14 3 48 1 631 8
V. ., . . ( 23 — i 4 - 17 23 _ _ — — — 23 - — _ _ — - 19 4 23 - 483 9
Rozgonyi-ulczai 11: 36 — 3 1 32 36 — — - - 36 _ - 19 18 13 1 2 1 1 36 - — —
»• I. leányosztálv . — 44 5 — 39 43 — — — — 1 44 — - 18 3 4 - - — 44 — 272 —
ft II . — 52 3 1 48 45 _ \'.jr 2 3 52 •v - 24 20 6 2 - 52 — 490 —
III. _ 57 4 2 — 51 54 — — — í 2 57 _ — — 27 20 8 2 57 1643 —
Arany János-utcai 1. „ 44 3 T — 40 42 - — — — .! 42 _ 2 23 13 4 4 - — 43 1 832 —
»t I. 61 3 í — 57 58 — — 1 2 60 - 1 27 19 8 7 — 61 397 —
Összesen 375 455 4542 4 739 800 — 6 11 13 | 821 6 3|| 75 147 142 179 122 112 53 825 5 13884 497
III. igazgatósági hörzet:
Középponti I. fiúosztály . . . 41 - 1 i — 39 41 — — — 41 — — 26 8 4 2 1 41 — 531 23
H. ii ... 63 — í — 62 63 — - - — - 63 — — — 32 25 2 y 2 i 63 — 546 63
111. 52 _ _ _ 52 52 — — — — - 52 — — — — - 20 21 11 — i 52 — 959 154
., IV. 55 _ 2 — 53 53 — — — 2 55 — - — — — — 23 20 12 55 — 401 —
V. • • ( 39 4 _ 35 39 - — - — - 39 — — — _ — — _ 19 20 39 — 671 388
VI. „ . . . t 8 _ 1 — 7 8 — - - - 8 - — _ _ - — — 8 8 — 334 197
I. leányosz ály . . _ 52 4 1 47 52 — — — - bt - — 11 14 20 7 — - 52 — 394 79
II. — 81 2 — 79 79 — — - — 2 81 — — _ 50 23 8 - _ 81 — 259 93
III. _ 63 1 1 — 61 63 — — - — 63 — - — 1— 60 2 1 — 63 — 1153 669
IV ., . . ( _ 40 _ 2 _ 38 38 — - 1 1 40 — - - — — 2 17 19 2 40 — 400 120
V. . . ( — 23 4 19 21 — — _ 2 22 1 - - — — - 15 7, 1 23 280 130
Rác utcai I. — 27 3 - 24 27 — - — — §6 1 — 11 K 6 - — — 27 - 312 210
T. 32 - 1 — 31 32 - — - - ■¿2 - - 16 10 5 1 — — — 32 - 96 -
Összesen 290 286 10 18 1 547 568 - - 1 1 6 574 2 38 60 121 142 90 80 45 576 6336 2126
Főösszeg 1119 1035 87|95 8 1964 2016| 1| 2 34 22 79 2133 15 6|ll4 28lj41l|492 352|301j203 2116j38| ¡27173 2623
A III. igazg. körzeti ismétlő iskolában j 38] 2ö| -| 38| 26| -1 -1 | ■II 641 — | 1 —1 -1 -1 64| 641 -1 -1