Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.03 MB
2017-10-24 11:05:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
66
494
Rövid leírás | Teljes leírás (98.81 KB)

A nagykanizsai
magy. kir.
állami elemi népiskola
három igazgatósági kerületének
értesítője
az 1906-1907. iskolai évről.
VIII. évfolyam
Összeállították: a kerületi igazgatók.
Nagykanizsa, 1907.
Nyomtatott Fischel Fülöp könyvnyomdájában.


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A nagykanizsai magy. kir.
állami elemi népiskola
három igazgatósági Kerületének
ÉRTESÍTŐJE
az 1906 1907. iskolai évről.
VIII. ÉVFOLYAM.
Összeállították : A KERÜLETI IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA, 1907.
nyomatott f1schel fülöp könyvnyomdájában.
I.
Értesítés 1907—1908 iskolai évre.
A nagykanizsai m. kir. áll. elemi népiskolánál az 1907—1908. iskolai évre a beírások 1907. szeptember 1-től szept. 8-ig lesznek; még pedig délelőtt 8 órától 11 óráig, délután 2 órától 4-ig. Ünnepen csak délelőtt lesz beirás. Az I. és II. kerületi tanulók az I. kerületi Zrinyi Miklós-utcai iskola, a III. kerületi tanulók a kiskanizsai templomtéri iskola helyiségében irathatók be.
Az I. II. kerületi róm. kath. vallású tanulók szeptember 8-án a Szent Ferencrendüek templomában mise-hallgatással kezdik meg az iskolai évet.
Az előadások általában szept. 9-én kezdődnek.
A beiratkozáshoz minden tanuló hozza magával
„Értesítő" könyvecskéjét vagy szabályosan kiállított iskolai bizonyítványát. Azok a tanulók, kik először iratkoznak be, iskolaköteles koruk igazolására anyakönyvi tanúsítványt hozzanak magukkal. Az iskolakötelesek sorába az 1907—1908. évre azok lépnek, akik 1901 évi augusztus 31-ig születtek. Az iskolakötelesek sorából pedig kilépnek, akik 1895. évi szeptember 1-je előtt születtek.
A beiratási dij minden tanulóra nézve kivétel nélkül: 1 (egy) korona.
4
Az a tanuló, akinek 1 vagy 2 tanítási tárgyból elégtelen osztályzata van, 1907. aug. 30-án vagy 31-én javító-vizsgálatot tehet.
Minden tanuló annak a kerületnek megfelelő iskolájába köteles beiratkozni, ahol a beiratkozáskor lakik.
A vidéki tanulók kötelesek a beiratkozáskor bejelenteni azt a helyet (annak a családnak lakását) is, ahol az iskolai időn kivül tartózkodni fognak. E nélkül nem irhatok be.
II.
Jelentés az 1906—1907. iskolai évről.
A beírások 1906. szept. 1 -tői szept. 8-ig tartottak.
A róm. kath. tanulók szept. 9-én szentmise hallgatással kezdték meg az évet. Az előadások szept 10-én kezdődtek.
Beiratkozott 2151 tanuló, kik közöl a beirási díjat és az országos tanítói nyugdíjjárulékot 2109 fizette meg. A létszám a mu!t iskolai évihez képest 3-mal kevesbedett.
A tanulók egészségi állapota kielégitő volt; mert fordult ugyan elő ragadós betegség is, de csak szórványosan. Mégis egyes osztályokból 15—20 gyermek is hiányzott e betegség időtartama alatt, a hatósági óvintézkedések következtében.
Dr. Rátz Kálmán és dr. Goda Lipót városi orvos urak az összes osztályokban beoltották az I. osztályba járó vagy a még újra nem oltott tanulókat, és minden osztályban teljesítették a szokásos szemvizsgálatot.
Évzáró vizsgálatok. A hittani vizsgálatok a róm. kath. vallású növendékekkel az I. és II. kerületben junius 6-án, a III. kerületben junius 10-én; az izraelita, ágostai evangelikus és az evangelium szerint reformált vallású növendékekkel pedig mind a három kerületben jun. 12-én délután voltak.
6
A rendes osztály vizsgálatok junius 15-től egész jun. 25-ig tartottak az Utasításban elrendelt módon.
Az iskolai év jun. 29-én záródott be hálaadó Isten-tisztelettel.
Helyettesítés. Hosszabb időtartamú helyettesítés 2 izben fordult elő. Szalay Dénesné, Juk Etelka tanítónő kért oivosi bizonyítvány alapján egy hónapi szabadságot, melyet a kir. tanfelügyelő engedélyezett is. A szabadságolt tanítónőt ez alatt az idő alatt Ba-nekovichné Nyakas Viktória, meg Gergye Sándor helyettes...