Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.41 MB
2017-11-09 16:53:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
117
535
Rövid leírás | Teljes leírás (97.11 KB)

A nagykanizsai
magy. kir.
állami elemi népiskola
három igazgatósági körzetének
értesítője
az 1910-1911. iskolai évről.
XII. évfolyam
Szerkesztették: a körzeti igazgatók.
Nagykanizsa, 1911.
Zala Hírlapkiadó és Nyomda Részvénytársaság


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI
MAGY. KIR.
ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLA
o
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
értesítője
AZ 1910—1911. ISKOLAI ÉVRŐL.
XII. ÉVFOLYAM.
SZERKESZTETTÉK : A KÖRZETI IGAZGATÓK.
Nagykanizsa, 1911. Zala Hirlapkiadó és Nyomda Részvénytársaság.
Jelentés az 1910—11. iskolai évről.
A beírások 1910 szeptember 1-től szeptember 15-ig- tartottak; és pedig azért, mert egész szeptember hónap tartama alatt slöjd-tanfolyam volt, melyben a tanítótestületek tagjainak két-harmadrésze résztvett; s igy a beírást csak egyharmadrész végezhette. A beírást végező tantestületi tagok a beirt tanulóknak utcák és házszámok szerint rendezett névjegyzékét szeptember hó végére elkészítették s azt az igazgatók be is terjesztették. Az előadások a slöjd-tanfolyam bezárása után október 1-én kezdődtek meg.
A beiratkozott tanulók létszámát az Értesítőhöz függelékül csatolt statisztikai táblázat mutatja ki.
A tanítótestületek örömünnepe. Az iskolai év elején, a beirások megkezdése előtt örömünnepet ültek a körzetek tanítótestületei. Az első közös-értekezleten Poredus Antal II. körzeti igazgató, a közös-értekezletek társelnöke, mind a három igazgatói körzet tanítótestülete nevében lelkesen üdvözölte Váry József tanitótársunkat, kit a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr hosszú és buzgó tanitói működésének elismeréséül cimzetes igazgatóvá nevezett ki. Üdvözölte továbbá Kaan Irma, id. Szabó István kartársakat tanitói müködésök 30, Kováts Miklós kartársat pedig tanitói működése 25 évének betöltése alkalmából. Az ünnepeltek meghatottan köszönték meg a kartársi együttérzés lélekemelő megnyilatkozását.
4
A tanulók egészségi állapota kielégítő volt. Csak szórványosan fordult elő betegség, különösen hök-hurut. dr. Rátz Kálmán és dr. Goda Lipót városi tisztiorvos urak minden osztályban teljesítették a szokásos szemvizsgálatot és ujraoltást.
Helyettesités. Az I igazgatói körzetben Benedekné Barthos Irén tanitónő kapott hat heti szabadságot, mely idő alatt osztályában Haba Róza oki. tanitónő helyettes-kedett. A II. igazg. körzetben a 3 hónapra szabadságolt Szalay Dénes tanító osztályában Gogl Mária oki. tanítónő, a 6 hétre szabadságolt Jutasiné Reiner Mária tanítónő osztályában pedig Okos Júlia oki. tanitónő helyetteske-dett. Mindegyik miniszteri megbizás alapján, díjazás mellett.
Pathy Nagy Júlia tanitónő állását betegsége címén a folyó tanévben nem foglalta el, osztályában a tanév elejétől 1910. október hó 30-ig a tanítótestület tagjai felváltva helyetteskedtek, ez időtől a vallás- és közokt. miniszter 12456/1811. sz. rendeletéből kifolyólag 1910. december 24-ig Haba Róza oki. tanitónő, 1911. január 2-től 1911. április 30-ig Szabó Mariska oki. tanitónő tanitott megfelelő díjazással. 1911. május 1-től kezdődően Pathy Nagy Júliát 28271/1911. sz. miniszteri rendelettel egy évre nyugdíjazták.
Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1910. szeptember 1-étől kezdődő hatállyal Szalay Ida Sarolta oki. tanítónőt, ki már itt 1 évig, mint kirendelt osztályvezető helyettes működött, rendes tanítónővé nevezte ki. A Pathy Nagy Júlia ídeigl. nyugdíjazásával megüresedett állásra pedig Szedlmayer Ferenc letenyei róm. kath. iskolai tanítót nevezték ki 98683 1911. sz. miniszteri rendelettel. Állását 1911. május 1-én foglalta el.
5
Beiskolázás. A városi hatóság erélyes eljárásának ebben az iskolai évben is nagy eredménye volt, mert az I. és II. igazg. körzeteknél a rendes időben be nem iratkozott tanulók — bár 2—3 hónappal elkésve — mind jelentkeztek fölvételre. A III. igazg. körzetben is — bár még ott sok a kivánni való — a helyzet évről-évre javul. Annál sajnálatosabb, hogy a tavaszi melegebb idő beálltával a földműves szülők gyermekeiket igen hiányosan küldik iskolába, ugy hogy különösen a felsőbb osztályokban május—junius hónapokban 60—65 tanuló közül csak 10 — 15 van jelen az előadáson. Mig a mulasztási kimu-tatásak félhavonkint történnek s csak a második félhónapi mulasztásért fizet a szülő egy korona birságot, addig ezen az állapoton segiteni nem lehet, mert egy hónapi otthontartásért nemcsak könnyen, de szivesen is fizet a szülő egy koronát.
Ertekezletek. A dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő úr elnöklete alatt megtartott igazgatói értekezleteken kivül a tanítótestületek megtartották a szokásos külön- és együttes havi értekezleteket
Jótékonyság. A szegény tanulók felruházására a Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaság ebben az iskolai évben is 140 koronát, a Délzalai Takarékpénztár Rt. 50 koronát, a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Rt. (Nagykanizsa) 40 koronát volt szives adni. Az iskolai gondnokság határozata alapján ezekhez az összegekhez csatoltattak az igazolatlanul mulasztók megbírságolásából időnkint befolyt összegek is.
Karácsonykor Nagykanizsa város hatósága a város pénztárából, meg a Wagner Ignác és neje Dámpf Klára 600 koronás alapítványának 4\'5 százalékos kamataiból; a Keresztény Jót. Nőegylet és a Korona szállói, meg a Központi (Kardos-féle) kávéházi Asztaltársaságok ruháztak föl nagyon sok, teljesen szegény tanuJót.
6
A népkonyhában a téli hónapokon át közel 500 állami elemi iskolai tanuló kapott naponkint ingyen ebédet.
A nemeslelkü jótevők fogadják a tanitótestületek hálás köszönetét.
Jutalmazás. Az Elek Lipót-féle 600 koronás, meg a Karczag István- és Béla-féle 400 koronás alapítványok évi 4, illetve 4"5 százalékos kamatait szorgalmas és jó-viseletü tanulók kapták az alapitványtevők rendelkezése szerint.
Iskolalátogatás. Dr. Ruzsicska Kálmán, kir. tanácsos, tanfelügyelő uron kivül iskolánkat az év folyamán több izben meglátogatta Király Elek c. kanonok, egyházkerületi tanfelügyelő, hahóti esperes-plébános úr is, aki a róm. kath. tanulóknak a hittanulásban való haladása és vallás-erkölcsös nevelése iránt érdeklődött.
Iskolai ünnepségek. A szokásos ünnepségeket minden osztályban külön-külön rendezték, a madarak és fák napjait kivéve. Ezt az I. és II. igazgatói körzet május 11-én rendezte a polgári-iskolai tornateremben, mely alkalommal Kun Renée tanitónő tartctta az alkalmi beszédet; több leány- és fiu-tanuló pedig alkalmi verseket szavalt. Az ünnepség a Hymnus éneklésével kezdődött és a Szózat éneklésével végződött. — A III. igazg. körzetben május 8-án délután az összes osztályok tanulói a templomtéri iskolából zászlók alatt kivonultak az „Alsó-nyires" nevü erdőbe, ahol Nagy Lajos tanitó magyarázta meg a madarak és fák hasznát. Több tanuló alkalmi verset szavalt. Az V. és VI. fiúosztály tanulói néhány éneket énekeltek.
Kir. tanfelügyelőség:
Kir. tanfelügyelő : dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos. Kir. seg. tanfelügyelők: Kőrössy Sándor, Rutsek Imre, Madarász Lajos.
Gondnokság:
Elnök : Dr. Bentzik Ferencz. Jegyző: Szabó István, igazgató. Gondnok : Poredus Antal, igazgató.
Rendes tagok:
a) kinevezettek:
Fperjesy Gábor Faics Lajos Dr. Hajdú Gyula Horváth György Hütter Lajos Kádár Lajos Kránitz József Dr. Szekeres József
b) választottak: Elek Lipót
Ifj. Fesselhofer József Halvax Frigyes Mihálecz József Dr. Pillitz Samu Dr! Rothschild Jakab
Szedlmayer László Unger Ullmann Elek Ujváry Géza Weisz Tivadar
c) hivatalból:
Börzsey Tivadar Erdősi Bálint Dr. Goda Lipót Mantuano Mária Dr. Neumann Ede Dr. Rátz Kálmán Szalay Sándor, igazg. Váry József Vécsey Zsigmond Waligurszky Antal
p. i. igazgató.
8
Hitoktatók:
1. Róm. kath. hitoktatók: Dallos Bertalan, Jámbor András, Kovács Kalliszt, Kurucz Kapisztrán, Zsiska Gentilis szentferencrendi áldozópapok.
2. Izr. hitoktató : Hirschfeld Rezső izr. isk. tanitó.
3. Ág-, ev. hitoktató : Hütter Lajos ág-, ev. lelkész.
4. Ref. hitoktató : Kádár Lajos ref. lelkész.
Kézimunka-tanítónő : Özv. Horváthné Kuncz Rozália.
Iskoia-mindenesek:
Németh József 1. igazg. körzeti ; Bozday Ferencz a II. igazg. kör. Teleky-uti; Takács Rozália a II. igazg. kör. Rozgonyi-utcai; Heffer Mihály a II. igazg. kör. Arany János utcai; özv. Schröder Károly né II. igazg. kör. Külső-Teleky-uti ; Tóth Imre Eötvös-téri; Horváth (Faics) János a III. (kiskanizsai) igazg. kör. középponti; özv. Bencze Józsefné a III. igazg. kör. Rác-utcai.
Rövidítések magyarázata.
Ái. alános osztályzatnál: kit. = kitűnő, jel. = jeles, elégs. = elégséges, elégt. = elégtelen.
Has7nált rövidítések : bt. = beteg, kl. = kilépett, elk. = elköltözőt , mh. = meghalt, id. = idősebb, ifj. = ifjabb, ism. = ismétli.
I. igazgatói körzet. Igazgatója : Szalay Sándor.
I. körz. tanítótestület:
1. Banekovichné Nyakas Viktória, az Va) leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen 13.
2. Benedekné Barthos Irén, az Vb—VI. leányosztály tanítónője, tanitótestületi jegyző. Működési éveinek száma : 10.
3. Erdősiné Nóvák Lujza, a 111. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 28, összesen 28.
4. Erdősi Bálint, a IVa. fiúosztály tanítója^ a Zalam. Alt. Tanitótest. nagykanizsai jk. vál. tagja és a tanítótestületnek választott gondnoksági és városi közegészségügyi-bizottsági képviselője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 28, összesen 29.
5. Farkas Vilma, a IV. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 24, összesen 24.
6. Kottlerné Pataki Vilma, az I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 23, összesen 25.
7. Kováts Miklós, a III. fiúosztály tanítója, a Zalam. Ált. Tanitótest. II. jegyzője s a nagykanizsai jk. vál. tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 25, összesen 26.
8. Orbán István, az I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 18, összesen 21.
9. Poredusné Szakonyi Irma, a II. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 22, összesen 22.
10. Szalay Sándor, a Ila. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma : 35.
11. Tibolt Boldizsár, a 11b. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen 16.
12. Vlasits József, a IVb. fiúosztály tanítója, az I. és II. körz. tanítói könyvtár őre és az 1, körz. ifjúsági könyvtár kezelője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 15, összesen 18.
11
A tanulók névsora és általános osztályzata. I. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, irás, számtan, rajz és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bindinger Erzsébet kit Molnár Erzsébet elégs
Blazsur Mária jel Noll Anna jel
Blumenschein Margit jel Paar Mária kit
Csányi Mária jel Pacsics Mária jel
5 Döme Mária jó 30 Pór Rozália kit
Gáspár Júlia jel Popesch Vilma elk
Gangler Amália elégt Raft Cecilia kit
Gergál Anna jel Remecz Ilona jó
Gerics Mária elégt Reidinger Mária kit
10 Heffer Karolin jel 35 Rihó Viktória elégs
Hladik Mária kit Ritter Katalin elégs
Horváth Erzsébet jó Scheffer Erzsébet elégt
Horváth Elvira jel Scholz Mária kit
Höffler Anna elégs Schlögel Erzsébet kit
15 Imrei Ilona élégs 40 Schönek Fanni jó
Jakits Margit elk Schnábel Fanni jó
Jámbor Ilona jó Szeitz Erzsébet kit
Kiss Anna elégt Székács Erzsébet kit
Kudich Gizella kit Szolina Matild kit
20 Kudich Ilona jó 45 Szommer Anna jó
Kugler Stefánia jel Tarsoly Rozália jel
Lukács Piroska kit Tóth Anna kit
Márfi Rozália jel Weinacht Gizella jel
Mészáros Ágnes jó Zelkó Mária jó
25 Miletics- Mária jel 50 Zsidi Erzsébet jó
12
II. leányosztály.
Tantárgyak : hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, rajz, női kézimunka és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Banekovich Lujza kit Maitz Erzsébet jel
Bellák Terézia elégs Mayer Mária jó
Buzási Anna kit Megyesy Matild elégs
Czetl Lujza jel Meilinger Mária jel
5 Etényi Béla elk 37 Milei Júlia elk
id. Farkas Erzsébet elégs Moshammer Erzsébet jel
ifj. Farkas Erzsébet kit Németh Anna jel
Feigl Anna jó Németh Mária jó
Fesselhofer Valéria kit Öveges Etelka jó
10 Fettich Erzsébet jó 40 Péter Károlin jel
Fitzkó Antónia elégs Popovics Margit elégs
Figer Anna jel Prucser Mária kit
Flumbort Erzsébet kit Purger Katalin elégs
Göllesz Mária elegs Radmanics Mária elégs
15 Grétzi Erzsébet jel 45 Robinson Júlia jel
Harangozó Margit jel Schnábel Krisztina jó
Horváth Anna jó Sifter Ilona jó
Horváth Ilona jó Skorjanecz Erzsébet jel
Hirlánder Stefánia jó Spirk Mária elégs
20 Jancsi Mária kit 50 Szabady Jolán kit
Jámbor Margit jel Szabó Mária elégs
Kemény Lujza kit Szabó Irma jel
Kiss Klára kit Szummer Margit elégs
Kovács Jolán jel Topler Margit elégs
25 Krisch Anna kit 55 id. Varga Ilona jel
Kudich Margit elégs ifj. Varga Ilona jó
Kurucz Erzsébet jel Vidi Katalin jó
Kutor Erzsébet jel Wilhelm Mária jel
Lányi Ilona elégs Xenemann Ilona jel
30 Lieb Ida jel
III. leány osztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, olvasás, nyelvtan, földrajz, irás, rajzolás, ének és kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló r.eve általános osztályz. j
Anger Anna jó Pár Margit jó
Benczek Anna elégs Peczena Margit jó
Bánekovich Viktória kit 35 Plihál Éva kit
Buváry Margit jó Porpáczi Teréz jó
5 Czafuta Mária jel Pusofszky Klára elégs
Doma Juliska jó Rákos Anna jó
Farkas Gizella jel Remete Ilona kit
Fábián Márianna kit 40 Rieder Anna jó
í esselhoffer Eleonora kit Ritter Irma jó
10 Fekete Mária kit Rusz Irén jó
Furmen Erzsébet elégs Sió Teréz jó
Gángler Ella elégs Seffer Teréz jó
Gaszman Olga jel 45 Somogyi Margit elégs
Groszek Ilona jel Stoker Erzsébet jó
15 Junker Anna jó Szantsek Stefánia jel
Junker Ilona jel Schlesinger Irén jó
Jureczky Viola kit Seffer Teréz kit
Kovács Anna elk 60 Szolina Ilona jel
Kovács Ilona kit Szitár Ida jó
20 Kovács Mária jó Szommer Margit jó
Keglevics Mária elégt Tompos Anna elégs
Kern Viktória jó Tornán Cecilia elégs
Klein Mária jel 56 Torma Hermina jel
Lajki Róza elégs Torma Ida kit
25 Lingl Anna jó Tóth Katalin jó
Miletics Ilona jel Zalaváry Ilona kit
Molnár Ilona jó Zsidy Mária elégs
Moshammer Stefánia kit 60 Valdinger Ilona elégs
Munkácsy Lujza jó Varga Mária elégs
30 Németh Ilona kit Váltl Irén jó
Németh Rozália elégs Vincze Mária jel
Orbán Margit jó Vucsák Margit elégs
14
IV. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajzolás, éneklés és kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Adlovits Margit elégs Németh Irma kl
Bajzik Mária jó Németh Verona elégs
Benczek Róza elégs 55 Nyull Erzsébet elégs
Benedek Anna elégt Papp Róza jó
5 Bindinger Teréz jó Pál Róza elégs
Bognár Mari elégs Peti Mária elégt
Borsfai Mari elégt Petőfi Gizella elégt
Budai Magda elégs 50 Péter Irma jel
Ferenczy Margit kit Pinke Magda kit
10 Frey Mari jel Plander Katalin jel
Friedrichkeit Olga kit Pollák Anna elégt
Gergály Irma elégs Papp Ilona elégs
Gyümölcs Margit elégs 55 Prack Ida jel
Harangozó Gizella elégs Rideg Teréz kit
15 Harsay Gizella kit Rádi Róza elégt
Heine Irma jó • Ruzsits Margit jel
Henne Róza jó Sanvéber Magda kit
Hepp Józsa elégt 60 Sándor Ella jel
id. Horváth Anna jó Simon Mária jó
20 ifj. Horváth Anna jó Sohár Krisztina jó
Horváth Apollonia elégs Skergula Ilona jel
Horváth Irma jó Sós Mária jel
Horváth Lujza jel 65 Sprung Gizella jel
Horváth Margit kit Szabó Margit jel
25 Ispaits Gizella jel Szakonyi Gizella jó
Jureczky Klára kit Szegheő Izabella kit
Kánnár Mária jó Szekrény Mária jó
Kálovits Júlia jó 70 Szittár Teréz jel
Kenesey Margit kit Szobocsán Mária elégt
30 Kiss Gizella bt Szüts Katalin jó
Koch Róza elégs Tarsoly Erzsébet jó
Körber Emilia elégs Tánczos Anna jó
Kövesi Mária elégs 75 Tibolt Jolán kit
Krizsán Jolán elk Tóth Ilona kit
35 Lajpczig Alice kit Tóth Mária elégs
Lopusanszky Hilda kit Varga Margit elégs
Lendvay Vilma kit Vidi Anna elégs
Lick Etelka jó 80 Vimmer Anna elégs
Mersits Erzsébet jó Vimmer Mária elégt
40 Molnár Kamilla jó Viosz Györgyike kit
Nagy Emma kit Zelkó Etelka jel
Nagy Mária jel Zsitvay Margit kit
15
Va. leányosztály.
Tantárgyak : hit- és erkölcstan, magyar nyelv, számtan és mértan, földrajz, történet, polgári jogok, természetrajz, rajzolás, ének gazdaságtan, kézimunka és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ágoston Mária elégs. Nagy Erzsébet elégt.
Andel Mária jel. Németh Mária elégt.
Betlehem Mária Jó 35 Pap Ilona kl.
Benkő Júlia jel. Perger Gizella jó
5 Bodzái Ilona elégs. Poszovecz Katalin jó
Bleyer Mária elk. Pint Mária jó
Czetl Ilonka kit. Plimitser Mária elégs.
Dukász Mária kit. 40 Raffai Margit elégt.
Ficzkó Gabriella kl. Reizner Irma bet.
10 Futó Anna ki. Simon Rozália elégs.
Furmen Etelka elégs. Simoncsics Katalin elégs.
Francsics Mária jel. Skrivalics Anna jó
Gerócs Teréz kl. 45 Scherman Rozália elégs.
Goczán Irén elégs. Szalay Anna jel.
15 Grósinger Rozália jó Szalóki Erzsébet elégt.
Hencsics Erzsébet elégs. Szele Erzsébet elégs.
id. Horváth Mária jel. Szobolics Mária elégs.
ifj. Horváth Mária jel. 50 Takács Rozália elégt.
Horváth Júlia elégs. Talafausz Krisztina elégt.
20 Keszei Mária elk. Tóth Mária jó
id. Kovács Mária bet. Topolits Margit jel
ifj. Kovács Mária jó Varga Emma elégs.
Kovács Margit jel. 55 Vass Erzsébet kl.
Kopár Teréz jó Vilcsek Teréz jó
25 Kósa Zsuzsanna elégs. Veszter Anna elégs.
Kásmitter Mária jó Veinacht Ilona jó
Kálcsics Mária bet. Vimmer Mária jó
Kneizl Lujza elégs. 60 Virág Mária jó
Kelemen Katalin jó Vidovich Júlia kit.
30 Magyar Rozália elégs. Volf Albina elégt.
Mátyás Rozália elégs. iel. Zavilla Valéria jó
Mohi Gizella
16
Vb. leányosztály.
Tantárgyak : hit- és erkölcstan, magyar nyelv, számtan és mértan, földrajz, történet, polgári jogok, természetrajz, rajzolás, ének, gazdaságtan, kézimunka és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz. j
Csonták Margit JÓ Orbán Julia jeles
Deli Anna jó Pintér Mária kit.
Etényi Erzsébet elk. Siller Ilona jeles
Francsics Róza elégt. Sűle Anna jó
5 Harangozó Erzsébet jeles 15 Simonics Erzsébet jel.
Hakler Ilona elégs. Szucharda Ilona jel.
Kománovics Mária jeles Takács Szidónia elk.
Major Mária elégs. Topler Gizella elégs.
Nagy Mária jeles T óth Anna jo
10 Nikicser Aranka jeles 20 Wunderlich Margit jó
17
VI. leányosztály.
Tantárgyak; hit- és erkölcstan, magyar nyelv, számtan és mértan, földrajz, polgári jogok, történet, természetrajz, természettan és vegytan, rajzolás, ének, gazdaságtan, kézimunka és testgyakorlás.
2
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Adamek Teréz jel Noll Mária jel
Beke Teréz bt Pakker Teréz jó
Berger Erzsébet kl Palugyay Erzsébet jel
Csizmadia Anna kl 20 Peti Anna elégt
5 Frischmann Karolin kl Rotgans Aranka jel
Göllesz Margit elk Suhel Gizela kit
Gábor Teréz jel Rabinek Jolán jó
Gyurkovits Mária jó Stepanek Ilona elégs
id. Horváth Mária kit 25 Tőke Erzsébet kit
10 ifj. Horváth Mária jel Tizedes Ilona jó jó
Kincses Ilona jel Vehovcsics Mária
Kránitz Mária jó Wellis Erzse kit
Maitz Krisztina jel Völker Paula kit
Nagy Magda kit 30 Veisz Rózsi kl
15 Mekovec Rozália jel Zolner Ilona jel
Nagy Margit jel
18
III. fiúosztály.
Tantárgyak : hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, irás, számtan, rajz, ének és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.

Baksa János elégt Líck Ottó elégt
Baumgarten Kajetán elégs 30 Lőrinczy Alajos jó
Biba Sándor jel Mezey Pál elégs
Borszuk Jenő jel Mezericzky József jó
5 Datler János jó Molvarecz Sándor jó
Farkas László elégt Nagy Gyula jó
Fesselhofer Ferenc kl 35 Offenbeck Ferenc jó
Filipovits György jó Osskó Alfréd jel
Fiiszár Gyula jel Papp József jel
10 Gerőfy Gyula kit Pisztel Jenő jel
Golenszky Ferenc jó Raffaelli Viktor jó
Göllesz Viktor jó 40 Riedl József jel
Hajas Mihály jó Rigó Antal elk
Harangozó Imre elégt Rözge Andor jel
15 Heine Albart jel Simon Antal elégs
Hollender Lajos jel Spitzer Pál jó
Huchthauser Károly )ó 45 Schuhel Károly jel
Illés József jel Szauermann Antal kit
Kattauer Károly jó jó Szecső Ferenc kit
20 Keszei Gábor Sziszka Károly elégt
Kiss Kálmán jel Szőcs János kit
Kollarics László jel 50 Takáts Sándor kit
Koprivnyák János elégs Táncos István jó
Kósz Károly elégs Tóth Károly elk
25 Kováts Géza jó Varga Ferenc jó
Kőrös Ferenc jel Winkler Pál elégs
Lakits József elégt 55 Viosz Ferenc jel
Légrádi József elégs Vucsák József jel
19
Ha. fiúosztály.
Tantárgyak : hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, irás és olvasás, nyelvtan, számtan, rajzolás, éneklés, testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Angler Károly jó Kulcsár Lajos elégs
Baján Józseí kit Lodner Nándor kit
Bicsák Ferenc jó Maracsek Lipót elégs
Bindinger Rezső elégs 25 Markotány István elégs
5 Czindrics Ferenc jó Máté István jó
Farkas József elégs Molnár György elégs
Fincza Károly elk Molnár Imre jel
Francsics Kálmán jel Mozsolics István elégs
Göllesz Dezső elégs 30 Nagy József jó
10 Heffer József jel Pammer Jenő kit
Hepp Gusztáv jó Ritecz Ferenc jel
Hoffer Sándor elégs Ritter Ernő elégs
Horváth Ferenc jel Sándor Ferenc elégs
Horváth István jó 35 Stumpf Elemér jó
15 Horváth József jó Szabó János jó
Horváth Károly jó Szemlics KáJoly elk
Jakab István jó Tiszay József jó
Josifovic Kornél jel Tóth Géza jel
Kedmenec Károly jó 40 Tóth József ! elégs
20 Krall József jel Vellák József elégs
Kudich István jó
20
III. fiúosztály.
Tantárgyak : hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és értelemgyakorlat, nyelvtan, számtan, rajzolás, ének és testgyakorlat.
; A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anger Mihály jó Pfeiffer Antal jó
Acs Andor jó 25 Pinke Ignác jó
Baumgarten Zoltán elégs. Pisztel Ferenc jel.
Bálint József elégs. Pottyondy Lajos jel.
5 Bárány István jel. Pór József jó
Benedek László elégt. Puchmeister János elégs.
Doma János jel. 30 Sal Jenő kit.
Fábián Gyula kit. Sebők Imre elégs.
Földi György elégt. Skergula László jó
10 Gángler Gyula elégs. Schweitzer István jó
Horváth Ernő jó Szeghő László jel.
Jámbor József elégs. 35 Szerecz József elégs.
Kollarik Béla jó Tanczenberger Béla jó
Kovács István elégs. Tibolt Zoltán kit.
15 Kovács János elk. Tizedes Péter jó
Kummer Ferenc elégs. Totola Károly jó
Lendvay Lajos jó 40 Tóth Géza elégs.
Lick Adolf elégs. Ugor Antal jó
Lopusanszky Béla kit. Vidi János jó
20 Lőrincz György jó Vimmer József elégt.
Németh József elégs. Vincze Lajos elégs.
Németh Rezső jó 45 Vörös Antal jó
Opicz József jó Zalaváry József jel.
III. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, nyelvtan, számtan, földrajz, ének, rajz és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri György elégt. Lukács László elégs.
Ambróz Ferencz ki. Marék József elégs.
Burkovits Gyula jel. Marovics Sándor elégt.
Buvári Dezső elégs. 40 Mikó János jó
5 Buzek Tibor elégs. Molnár József jel.
Deák Gedeon kit. Nagy Rezső elégs.
Dénes István jel. Németh József jó
Feldé Lajos jó Osskó Emil jel.
Fendler Károly kit. 45 Pavella József elégs.
10 Ferenczy Gyula kit. Pál Károly jó
Fincza Endre kl. Pécsi Vilmos elégs.
Frey József jel. Plánder Ferencz elégs.
Gelencsér Ferencz kl. Plánder József elégs.
Háffner János elégs. 50 Plánder Károly elégs.
15 Hanke Mihály elégs. Pliemitscher Antal jó
Harangozó Géza elégs. Plosszer Lajos kit.
Herczegh György jó Radics Emil kit.
Hiczelberger Alfréd elégs. Rupp Károly elégt.
Horváth Ernő kit. 55 Sostorics Lőrincz kl.
20 ifj. Horváth József elégs. Stumpf Kálmán jel.
id. Horváth József elégt. Schlögel Ferencz jel.
Horváth János elégs. Spitzer Antal jel.
Horváth Károly elégs. Stróber Ferencz elégt.
Horváth Lajos elégs. 60 Szalay Dénes kit.
15 Kóbán Kálmán jó Sauermann Ferencz kit.
Kamper Gyula jel. Szabó Károly jel.
Karafiát Péter elégt. Székács Sándor jó
ifj. Kiss József elégs. Szüts István elégt.
id. Kiss József elégs. 65 Tóth Imre elégs.
30 Kincses István jel. Tóth László jó
Kostyák László jel. Török József elégs.
Klein Ferencz elégs. Varga Ferencz elégs.
Léderer Miklós kit. Varga József elégs.
Légrádi Pál elégs. 70 Zabb István elégs.
35 Lieb Oszkár kit. Závár József elégs.
Lick József jó
22
IVa. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, magyar olvasás, irás, számtan, földrajz, nyelvtan, rajz, torna, ének.
¡4 A tanuló neve - ¡1 5 TZ5
A tanuló neve S jS CÖ N ■+-» w o ^ -M cd N -M t/3 o
Apáthi Árpád jel Nagy Adám kit
Bognár Adolf jel Nagy László elégs
Borszuk Gyula j° Ori Gyula elégs
Büki Lajos jó Pavelkovics Sándor elégs
5 Datler Lajos jel 35 Petrics János jó
Deli István elégt Potucsek Lipót jel.
Devecseri Ferenc elégt Popovics János jó
Fekete István elégs Raspotnik László elégt
Farkas József elégs Ritter Frigyes jó
10 Fodor Vilmos elk 40 Sió István jó
Futó József elégs Scholz Ferenc elégs
Golenszki Ferenc elégt Skerlák János elégs
Göllesz Antal elégs Szécsényi István jó
Göllesz József elégs Szeles Pál jel.
15 Hafner Ferenc jó 45 Sziszka Gyula jó
Hiczelberger János elégs Szilvái József jeles
Hrabovszky Oszkár kit Szabó János elégt
Imrei Antal jel Schnell Alfréd kit
Jenei Márton jó Szigethy Aladár kit
20 Koller Lajos elégs 50 Szupper Ferenc elk
ifj. Kovács Dezső jó Takács Antal elégt
id. Kovács Dezső jel Tollár Lajos jó
Kulcsár János km Tóth Gábor elégt
Krenusz György elégs Tóth Ferenc jeles
25 Magyar József jó 55 Viola Sándor elégt
Mantuánó József jó Vidovics Imre elégt
Mathea Károly kit Vojkovics József elégt
Marvalics Kálmán jó Vohlráb József jó
Mészáros József jel Zsidi Lajos elégt.
30 Mohi Béla jel
23
III. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Baranyai Lajos elégt Nagy István kl
Baumgarten Viktor jó 35 Nemecz Ferenc jó
Bedenek Antal elégs Németh István jó
Beke József elégs Németh Ferenc elégs
5 Belső Mihály elégs Németh József jó
Boda Lajos elégs Niklesz János elégs
Bradács István jó 40 Noll József jó
Csöndes András elégs Noll Károly jel
Dóci Károly kit Nyull István jó
10 Dómján Gyula kit Oláh Ferenc jel
Dómján István elégs Pető István elégs
Döme Gyula elégs 45 Pintér István elégt
Döme Kálmán jó Potuschek Ferenc elégs
Fasching Gyula elégt Prisztauschek Gottlieb elégs
15 Feigl Jenő jel Raspotnik Viktor elégs
Furmen József elégs Ritter Dezső jó
Gaszman Vilmos jó 50 Rusz Sándor jó
Göndöcs Lajos jó Spitzer Károly jó
Harangozó István elégs Subics Lajos kit
20 Hafner László elégs Scholtz Frigyes jó
Helfert József kit Szabó István jó
Hilcz József elégs 55 Szakonyi Ferenc jó
Hoffer Gyula elégt Szélig Ferenc elégs
Hordós Gyula elégs Schlechta Kálmán jó
25 Horváth Emil kl Tóth Ferenc kl
Horváth József jó Tőke József elégs
Horváth Lajos elégs 60 Vágner Károly jó
Hubenay József elégt Vida János elégs
Jánovszky Károly jó Vindis Zsigmond jó
30 Kollarics Károly elégs Viola Mihály kl
Lemmer Ferenc elégs Virág János elégs
Lengyel János jó 65 Vörös József elégt
Mercz Boldizsár elégs Wohlráb Lajos elégt


... ,, ...... . (
. .. .
\'i* k u M< «
ft .3ESS6 : \'s f : -

v«-í ■ .....\' Hifi .
-
i:-*\'. • - V--.-\' ; : \'
-

: ; , ... :


II. igazgatói körzet.
Igazgatója : Poredus Antal.
II. körz. tanítótestület.
I. Almásiné Mantuano Janka, a Teleky-uti I. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 18, összesen 18.
2 Almási János, a Teleky-uti II. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 14, összesen 15.
3. Ács József, az Eötvös-téri IV. fiúosztály "tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen 19.
4. Banekovich János, az Eötvös-téri IV. fiuoszt. tanitója, a Zalam. Alt Tanítótestület pénztárosa, a Zalam. Tanítótestület nagykanizsai járáskörének elnöke, az ifjúsági könyvtár kezelője. Működési éveinek száma Nagykanizsán Í8, összesen 19.
5. Gergye Sándor, a VI. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 15, összesen 16.
6. Harsayné Mantuano Gizella, a Teleky-uti II. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nkanizsán 15, össz 20.
7. Jutasiné Reiner Mária, a Teleky-uti I. fiuoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 15, összesen 20.
8. Kaan Irma, a Rozgonyi-utcai III. leányoszt. tanítónője, a Zalam. Tanítótestület nagykanizsai járási körének pénztárosa. Működési éveinek száma Nagykanizsán 31, összesen 31.
9. Kovátsné Csillag Ilona, a Rozgonyi-uti I. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 30, összesen 30.
10., Kun Reené, a Teleky-uti III. leányoszt. tanítónője, a Zalam. Alt. Tanítótestület nagykanizsai járáskörének választmányi tagja, a II. körzeti tanítótestület jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 2, összesen 4.
II. Németh Sándor, az Eötvös-téri IHb fiuoszt. tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 3, összesen 25.
12. Poredus Antal, a II, körzet és az áll. segély, közs. iparostanonciskola igazgatója, a Rozgonyi-utcai II. fiuoszt. tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 22, összesen 23.
13. Remeténé Mágot Józsa, a Teleky-uti IV. leányoszt. tanítónőié. Működési éveinek száma Nagykanizsán 14, összes. 14.
14. Szabó István, az Eötvös-téri Illa fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen 30.
15. Szalay Dénesné szül. Juk Etelka, a Rozgonyi-u. II. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek sz. Nkanizsán 15, össz. 16.
16. Szalay Dénes, a közösértekezletek jegyzője, a Zalam. Alt. Tanitótest. nkanizsai járási körének jegyzője, az Eötvös-téri I. fiuoszt. tanitója. Működési éveinek száma Nkanizsán 15, össz. 16.
17. Váryné Szakonyi Józsa, az Arany János-utcai I. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek sz. Nkanizsán 33, össz. 33.
18. Váry József, c. , igazgató, az Arany János-utcai I. fiúosztály tanitója, a Zalam. Alt. Tanítótestület alelnöke, az áll. isk. gondnoksági és vár. közegészségügyi bizotts. tag. Működési éveinek száma Nagykanizsán 36, összesen 37.
27
Arany János-utcai I. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Balogh Erzsébet jó 30 Lovasy Anna elégs
Buza Erzsébet jel Lukáts Katalin jó
Bodó Mária elk Marics Viktória elégs
Csabi Borbála kl Marucsek Paula elégs
5 Csabi Rozália kl Máté Anna jó
Csongár Terézia jó 35 Mester Szidónia elk
Dávidovics Rozália jó Nagy Ilona jel
Dvorzsák Anna elk Németh Ilona jó
Erdélyi Terézia jó Németh Zsófia elk
10 Erdélyi Rozália elégt Niklesz Katalin jó
Faics Rozália elégs 40 Péter Rozália elégs
id. Farkas Anna elk Plánder Rozália elégs
ifj. Farkas Anna jó Pracsovics Irén elégs
Farkas Gizella elk Rehberger Mária kl
15 Farkas Mária elégs Sió Gizella jel jó
Gobár Eva jel 45 Sóstarics Matild
Hágner Erzsébet jel Schuszter Ilona jel
Helyes Maria elk Szabó Borbála jó
id. Horváth Terézia elégs Szabó Erzsébet jó
20 ifj. Horváth Terézia elégs Szüts Margit elégs
Karafiát Maria elégs 50 Takáts Rozália elégs
Karafiát Margit elégs Tóth Anna kl
Kámper Rozália jó Tóth Erzsébet jó
Keberling Ida elégs Török Anna jó
25 Kincses Rozália jel Varga Erzsébet jel
Kováts Rozália jel 55 Varga Rozália elégs
Krug Ilona elk Vékásy Ilona elégs
Kunszt Maria elégs Vida Juliánná elégs
Kövesy Ilona elégs Vidovics Katalin jó
28
Rozgonyi-utcai I. leányosztály.
Tantárgyak : hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelein gyakorlat, számolás, rajz, ének és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri Terézia jó Máté Mária elégt
Ács Mari jel. Mitii Gizella elégt
Bali Erzsébet jel Mustos Gizella jel
Barcs Mária jó Munkácsi Gizella elk
5 Baranyai Mária elégt 30 Németh Julia kit
Bedenek Mária jel Németh Rozália jel
Borsos Katalin jel Osvald Erzsébet elégs
Bojt Mária jel Péter Erzsébet jel
Czvetkó Mária kit Pintér Margit jel
10 Csere Vilma elk 35 Poszovetz Erzsébet jel
Dezsényi Rozália jel Polgár Ilona jel
Fekete Mária jel Rehn Margit jel
Gerócs Ilona elégt Segesdi Mária jó
Godina Lujza elégt Soós Mária jó
15 Halász Irén kit 40 Subits Mária kit
Horváth Mária jó Szélig Mária elégs
Joós Rozália jel. Tarr Mária jel
Kercselics Mária jó Takács Rozália jó
Kis Anna elégs Tillinger Erzsébet jel.
20 Kneisz Mária jel 45 Török Mária kit
Kováts Erzsébet jel Varga Gizella jel
Kránitz Júlia jel Vadász Irén mh
Mandelbaum Júlia kit Véber Katalin elégs
Mátyás Anna elégt Vizhoffer Irén elégt
25 Mátyás Rozália elégs 50 Vugrinetz Mária elk
29
Teleky-uti I. leány osztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, irás, olvasás, számtan, éneklés, rajzolás és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános 1 osztályz. 1

Balog Karolina jó 30 Nagy Juliska elégs
Bedenek Anna elégs Németh Erzsébet jel
Benkő Ilona jel Németh Ilona jó
Boda Erzse jel Németh Lujza jel
5 Csabnicsár Rozália jó Paizs Anna elégt
Csoknyai Katalin elk 35 Pálfi Margit elégs
Freischmid Mária jó Pintér Margit elégt
Gábor Mária elégs Reich Rozália elégs
Gudovics Fanni bt Rózsás Teréz bt
10 Hajdú Mária elk Sabján Anna elégt
ifj. Horváth Mária elégt 40 Sinkovics Anna elégs
id. Horváth Mária elégs Sinkovics Ilona elk
Kalmár Katalin jó Stróbl Rozália elégt
Kardos Juliska elk Schey Anna elégs
15 Kiss Mária elk Schlosszer Júlia elégs
Klausz Rozál a elégs 45 Szári Mária elk
Klepács Mária elégs Szélig Margit elégs
Krizsován Anna elégs Takács Mária elégs
Krizsován Mária jó Tarsoly Mária jó
20 Krug Erzsébet elégs Vadász Teréz elégs
Kománovics Mária elk 60 ifj. Varga Anna elégt
Kollarics Teréz elégt id. Varga Anna elégt
Kovács Anna elégs Varga Mária elk
Kovács Margit jó Vámosi Erzsébet elk
25 Kovács Teréz jó Veszter Erzsébet jó
Kumanovics Teréz jó 56 Vidovics Teréz elégt
Kunek Agnts jó jó Vojkovics Mária elégs
Letenay Mária Wellák Anna elégt
Modrovics Erzsébet elégs Wolf Ilona jó
30
Rozgonyi-utcai II. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, rajz, női kézimunka és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Baksa Ilona jel ifj. Németh Anna j°
Benedek Erzsébet elégs. 30 id. Németh Anna elk
Berecz Margit jó Németh Izabella elk.
Bogdán Károlin jel Nikicser Mari jó
5 Csíllagh Erzsébet kit Oberleit Margit jel
Deli Róza jel Ofenbeck Ilona jó
Faics Katalin jó 35 Peti Erzsébet jel
Fritz Anna jó Pető Anna jó
Gáspár Júlia jel Pum Erzsébet jel
10 Hajgató Mária jel jó Simon Mariska jó
Halász Ilona Snidár Katalin elégs
Halász Margit elégs 40 Soos Teréz jó
ifj. Horváth Anna jel Stefanies Mari elégs
id. Horváth Anna jel Stróber Anna jó
15 Horváth Gizella kl. Schlesinger Mari jel
Jóna Margit jó Szabó Mari jó
Kárlovics Erzsébet kit 45 Széman Mari kit
Kiss Etelka jó Szekeres Mari elégs
Kondor Ilona jel ép Szőts Teréz kit
20 Kovács Mari jó Tikk Teréz jó
Kulcsár Mari jó Tollár Anna jó
Lengyel Anna jó 50 Tóth Gizella jó
Memmel Katalin jó Valdinger Franciska jó
Mikó Anna jel Vancsura Aranka jó
25 Molnár Klára jel Varga Ilona jel
Molnár Róza jel Varga Mari jo
Molnár Rózsa kit 55 Vavrik Gizella jó
Nagy Gizella elk Zöldvári Gizella elk.
31
Teleky-uti I. leány osztály.
Tantárgyak-, hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, női-kézimunka, rajz és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri Magdolna jó Kvicsák Anna kit
Árok Mari elégs Major Anna elégt
Bakonyi Mari élégs Márkek Erzsébet elégs
Bedenek Mari jó Meszlényi Mari elégs
5 Bedenek Rozália elégs 45 Molnár Katalin bet.
Bedics Anna kl Molnár Rozália kl.
Belica Ilona jel Máté Margit elk
Belányi Laura jó Munkácsi Mari elégs
Betlehem Rozália jel Nagy Anna elégt
10 Bogdán Margit elégs 50 Nyakas Erzsébet kl.
Bojtor Mari elégs Németh Borbála kit.
Csendes Etelka elégs Németh Mari jó
Csonták Erzsébet kit Németh Margit elégs
Dormann Margit elk Németh Júlia jó
15 Fatér Margit jel 55 Nováczki Margit jó
Farkas Erzsébet jel Parlagi Mari elégt
Farkas Mari elégs Párta Anna elégt
Fekete Aranka jó Polczer Margit elégs
Futó Mari jó Salamon Anna jel
20 Gábor Anna elégs 60 Schey Erzsébet elégs
Gábor Rozália jel Stepánek Mari jó
Gerócs Erzsébet bet. Szabó Erzsébet elégt
Golenko Mari jel Szalay Mari jó
Gondán Mari kit Szekrény Margit elégs
25 Gönczöl Katalin jó 65 Strobel Mari elégs
Guzsvinecz Mari jel. Szobodics Mari elégt
Harrer Rozália jó Sifter Anna elégs
Héher Anna elk Schnidár Mari elégs
Hermann Erzsébet elégs. Takács Rozália jó
30 Hollender Mari elégt. 70 Táncsics Mari elégt
Horváth Mari elégt Tiszai Júlia elégs
Kálcsics Rozália elégs. Tita Mari elégs
Katzenbach Blanka jó Tomasics Mari elégs
Kiss Ilona elégs. Tóth Margit jó
35 Klausz Mari jó 75 Vadász Júlia jó
Kolongya Anna elégt Vadász Rozália jó
Kósek Katalin jó Vámosi Mária kl.
Kovács Ágnes jó Varga Erzsébet kl.
Krenusz Gizella elégs Zsigmond Erzsébet jel
40 Kulcsár Mária elégs
32
Rozgonyi-utcai III. leányosztály.
Tantárgyak : hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és női kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri Katalin elégs. Molnár Júlia jó
Balta Erzsébet jeles Németh Erzsébet elégs
Benedek Anna elégs. id. Németh Mária kl
Bogdán Mária jó 30 ifj. Németh Mária jó
5 Boros Mária jó Németh Terézia elégs jeles
Cziboly Ilona jó Nováczky Gizella
Czuppon Mária jó Oláh Anna elégs
Gerócs Terézia jó Papp Katalin jó
Gönczöl Vilma elk. 35 Péter Mária jó
10 Gregál Erzsébet elégs. Sárkány Margit kl
Halász Erzsébet elégs Soós Anna elégs
Horváth Erzsébet kl Szabó Júlia jó
Karácsonyi Irma elégs Szabó Szidónia elégs
Kercza Margit jó 40 Szekeres Mária elégs
15 Kiss Etelka elégs Szentgyörgyi Róza elégs
Kenesey Róza jó Tilinger Katalin jó
Kovács Mária elégs Torma Anna elégs
Kőrösy Gizella elégs Tóth Anna elégs
Kránicz Anna elégs 45 Varga Margit jel
20 Kunszt Karolin elk. Varga Róza elégs
Madarász Karolin jeles Vaskó Jolán kl
Magyar Jolán elégs Vincze Gizella jeles
Markotán Mária jó Vincze Róza elégs
Mayer Irén jó 50 Virág Anna elégs
25 Mikó Róza jó jó Vörös Erzsébet elégs
Mitró Antónia Zsiska Erzsébet elégs
33
Teleky-uti III. leányosztály.
Tartárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és kézimunka.
3
A tanuló neve általános osztályz A tanuló neve általános 1 osztályz. I
Acs Erzsébet jel Leild Margit elégs
Beke Mária jó Lengyel Erzsébet jel
Benkő Anna elégs Lovaszics Regina jó
Benkő Mária jó Magyar Ilona elégs
5 Bedenek Rozália elégs 35 Metz Júlia elégs
Bogdán Lujza elégs Molnár Karolin elk
Bojt Ilona elégs Moór Amália jó
Boncz Katalin jel Munkácsi Erzsébet jó
Boros Gizella elégt Nagy Ilona elégs
10 Borsos Anna jó 40 Németh Rozália elégs
Dani Júlia jel. Nemsits Margit elk
Dóci Ilona jel. Papp Mária elégs
Duchon Margit jó Pálfi Ilona elégs
Gáspár Mária kl Polcer Irma elégs
15 Fehér Mária elégs 45 Polgár Ilona jel.
Frühwirth Mária jd Raffai Elza elégs *
Gábor Júlia jó Ritter Erzsébet jel
Gergál Rozália jó Sebestyén Katalin jel
Hetyei Júlia jó Sehei Zsuzsánna jó
20 Hodics Franciska elégs 50 Szabó Mária elégs
Horváth Erzsébet kit Szerdahelyi Anna jó
Horváth Mária elégt Tarsoly Rozália jel
Joós Anna elégs Tollár Anna elégs
Klein Erzsébet elégs Török Anna kit
25 Kerkai Teréz elégs 55 Valentin Mária jó
Kondacker Mária elégt Varga Karolin jó
Kornis Margit jó Vass Katalin elégt
Kovács Anna kit Vidovics Anna jó
Kovács Katalin elégs Vizgulecz Vilma elégs
30 Kovács Teréz elégs 60 Zsuppánovics Ilona elégs
34
Teleky-uti IV. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének, női kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri Margit jel Kovács Rozália jó
Acsman Rozália elégt. 40 Ködbaum Ilona jó
Ángyán Ágnes elégs. Krámszki Gizella elégs
Arok Katalin jó Lehotzky, Emilia jel
5 Bátori Rozália jó Mátyás Ágnes elégs
Benkő Anna elégs Memmel Erzsébet elégt
Benkő Mária elégt 45 Memmel Mária elégs
Cziráki Anna elégt. Molnár Magdolna jó
Darvas Mária jel. Mudricza Mária jel
10 Dávid Mária jel. Nagy Ilona elégs
Dolmányos Anna elégt Németh Anna jó /
"*■ Farkas Erzsébet jó 50 Pap Anna jó
Feix Margil jel Pap Ilona elégt
Fitz Hilda Pákai Ilona elégs
15 Frühwirth Lujza jel Plánder Teréz kit
Fürdős julia kl Polczer Ilona jó jó
Glavák Mária elégs 55 Rózsás Anna
Gregál Mária elégs Sabián Mária elégs
Halvax Karolin elégs Saffer Katalin elégs
20 Hermann Margit elk Somogyi Mária jó
id. Horváth Anna jel Steiner Irén elk
ifj. Horváth Anna jó 60 Ttróbl Anna elégs
Horváth Mária jel Stróbl Erzsébet elk
Horváth Verona elégs Stróbl Katalin elégs
25 Jakabfi Rozália jó Szabó Julia jel
Jászai Mária jel Szabó Sarolta jel
Jurman Rozália elégt 65 Szekeres Ottilia jó
Kassai Ilona jó Székely Margit jel
Katholnik Erzsébet jó Szmodics Éva jel
30 Kálmán Rozália kit Szobodics Karolin jó
Kálovics Mária jel. Tálosi Erzsébet km.
Kárpáti Erzsébet kit. 70 Verem Mária elégs
Kárpáti Jolán jel Véber Matild jó
Kelemen Erzsébet jó Vellák Julia elégt
35 Keész Terézia jel Vincze Anna elégs
Kolder Margit elégs. Virth Margit jel
Kolongya Anna elégs. 75 Zsigmond Julia jel
Kománovics Margit elégs.
35
Arany János-utcai I. fiúosztály
\' Tantárgyak\', hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, írás, számtan, rajz, ének és testgyakorlás.
A tanuló neve általános 1 osztályz. I A tanuló neve általános osztályz.
Balta Ferencz kit Kücsön István elégs.
Bárdos Sándor elégt. Lóránt Gáspár jó
Belina Sándor jel. Móger István jel
Bencsik József jel. 30 Micheller József jó
5 Bellovics János jó Molnár László elégt
Bóna János jel Nagy József jó
Cseke József elégs. Nagy Gábor elégs
Csiszár István elk Németh József elégs
Dér Lajos jó 35 Németh István elk.
10 Ditrich Gyula elk Niklesz Ferencz jel.
Francsics Imre jel Plánder Ferencz elk
Gazdag Gyula elégs Sebestyén István jó
Garzó Pál jel. Sió Károly jó
Genethein József jó 40 Stefanicska Bernát elégs.
15 Gyúd János elégs. Székely János jel ,
Halász Ferencz elégs. Szobocsán István bet.\'
Herjavecz Ferenc elk Szobocsán József elégs
Horváth Cergely elégs. Szövedics László elégs.
Ifjovics József elégt. 45 Torma Ferencz elégs.
20 Kálovics János jel. Tóth Imre elégs.
Kedmenecz Imre elégt. Tóth István elégt
Kercza Károly jel Takó Viktor elégt
Kerék József elégs. Varga József jó
Kiss Boldizsár elégs. 50 Varga István elégt.
25 Kováts József elégs. Vágner Lajos elégs
Kulcsár József elégs. Vincze Sándor jó
36
Eötvös-téri I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános 1 osztályz. I
Acs János jó Kránitz János jó
Bedenek József jó László István elégs
Belányi Oszkár jel 30 Marosi Ferenc elégs
Bognár Ferenc jó Málék József jó
5 Bohár József jó Mátyás Béla jó
Bokán Antal elégt Mertz Lajos elégt
Boros Károly jó Metz János jó
Borsos Jenő elk. 35 Mitró István jó
Czindrics György elégt Nagy József elk.
10 Csondor Ferenc elégs Németh József elégs.
Fehér Vendel jeles Németh Lajos jó
Fürdős Imre jó Pahócsa József jel.
Gerencsér Gyula elégs 40 Pintér Gyula jó
Geróts Boldizsár jel Ritter András jel
15 Guzsvinecz József jel Salamon József elk
Horváth Ferenc elégt Sebesi István elégs.
Horváth János jó Stróber István kl
Horváth József jó 45 Szabó Ferenc kl.
Horváth Lajos jó Szakony Péter jel
20 Horváth Pál elégs Takáts István jó
Jóna József jel Tita Ferenc elégt
Kasza Henrik elégt Varga János elk
Kállai Gyula elégt 50 Veszter László jó
Kocsis György jó Vinczek Tamás elégs
25 Korpics Ferenc jó Viola István elégs
Kovács György jó Vózner Ferenc jó
Kránitz András elégt Zsoldos János jel
37
Teleky-uti I. leány osztály.
Tantárgyak : hit- és erkölcstan, számtan, beszéd és ért. gyakorlat, olvasás, irás, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. . - A tanuló neve általános osztályz.
Acs László jó 30 Klabucsár Adolf jó
Ágoston József elégt Klein István elégs
Babos József jó Kolária István elégt
Bedő Imre jel Koller Nándor elégs
5 Betlehem Antal elk Kovács Ferenc elégt
Büki József jó 35 Kunek Ferenc elégt
Bukovecz János elk Lőrincz Lajos elégs
Bóha László jó Márkus János elégs
Bölcsföldi József jel Mezei Imre elk
10 Boros Ferenc elégs Moór Pál jó
Egyed Miklós elégt 40 Molnár Ferenc jó
Elek István jó Munkácsi János jel.
Erményi József jel Németh János mh
Galambos József elégs Németh József elk
15 Gergál Lajos jó Plánder József elk
Gregál Gáspár elég-t 45 Parragi István elégt
Háckler Gyula jó Pongrácz Lajos elégs
Halvax Lajos jel Pressing Ferenc elk
Horváth Ferenc jó Raffai Géza jó
20 Horváth István jel Sándor György elégs
Horváth János jó 50 Szalai Károly \'elégs
id. Horváth József jel Szerdahelyi Ferenc elégs
ifj. Horváth József jó Takács István 1 elégs
Horváth Lajos jel Verhár Gyula elk
25 Hottó Ferenc elk Vincze István jó
Joós Lajos elégt 55 Vinczek József elk
Kapai Jenő jó Viola József elégt
Katona István elégs Viola Károly elégt
Keller József jó Zsohár Jenő elégt
38
Rozgonyi-utcai III. leányosztály.
Tantárgyak : hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, irás, olvasás, nyelvtan, számtan, rajzolás, éneklés és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ágoston Ferenc jó Magyar György elégs.
Bajor Béla elégs Márkus János elégt.
Bauer János jel 25 Nyerky Lajos elk
Benedek Ferenc jó Pintér Sándor elégs
5 Bedenek Sándor jel Reich Antal elégs
Bedő György jel Riczl Mihály jel
Bohár Lajos jó Sebesi József jó
Ciráki István elégs 30 Sipos Ferenc elégs
Csillag Károly jel Skerlák Gyula elégs
10 Dezsényi Antal mh Soproni János jó
Dezsényi János jó Sörlei Jenő elégt
Fendler János kit Sötét Ferenc elégs
Garzó János jó 35 Sziszka István elégs
Göncöl Eerenc elk Takács Ferenc bet.
15 Horváth István elégs Takács Lajos jó
Istiván János jó Tézer Antal elégs
Kománovics László jel jó Tóth Vince elégs
Kovács József 40 ifj. Vágner János elégs
Kovács Sándor jel id. Vágner János elégs
20 Küplen Lajos jel Viola Ferenc jó
Lányi László kit Vojtek László elk
Ludvig Frigyes jel Wolf Lajos jó
39
Teleky-uti I. leány osztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, nyelvtan, számtan, irás, ének, rajz és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Almásy Lajos kit 30 Kotnyek Rezső elk
Belső Géza jó Kovács János elégt
Bonc Sándor jó Kumánovics Sándor kit
Bojtor Ferenc elégs Márkus Sándor jó
5 Cvetkó Lajos jó Modrovics György jó
Dékán György elégs 35 Németh István elégs
Dékán Lajos elégs Németh József elégs
Frank József jó Németh Lajos jó
Godina János jó Plander Károly jel
10 Gudovics János elégs Pecsics István elégs
Hajdú Gyula elk 40 Polgár Jenő jel.
Harsay László kit Popesnyák György elégt
Hákler Kálmán jó Sásvári József elégs
Hári István jó Sinkovits Ferenc elégs
15 Hetési Lajos jó Sinkovits Károly elk
Horváth Ferenc elégt 45 Sipos József jó
Horváth Károly elégs Sipos Károly jó
Jáksics János jó Somogyi Ferenc elégs
Juhász József elk Szakács József elégs
20 Juhász Lajos jó Szélig Ferenc jó
Jugh István jó 50 Szélig János elégs
Kállai László kl. Szunyogh István jel
Kálmán József jel Tamás Ferenc jó
Kelemen János jó Taródy Ferenc jel
25 Keller Gyula jó Tarsoly József jó
Kiss József elk 55 Tollár Boldizsár elégs
Kőbán Gyula jó Tóth István elégs
Koháry József jó Vass István jó
Kolongya János elégs Vált Antal jó
40
Eötvös-téri Illa) fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános j osztályz.
Balázs István elégs Kunszt Jenő elégs.
Bedenek Ferenc elégt Mattisz Ferenc elégs.
Benedek János elégs Metz János elégs
Béry Károly elégs 40 Modrovics István jó
5 Bohár István elégs Mátyás Lajos jó
Bojtor László elégs Nagy Imre elégs
Bokán György elégs Németh László jel
Bödör János elégt Osvald János elégs
Buday Lajos jó 45 Pankász Károly mh
10 Cvetkó Mátyás elégs Papp László jó
Csoknyai Ferenc elk Péntek Ferenc jó
Csondor József elégt Piritiki János jel
Csongor Imre elégs Puchmeister Károly jel
Dávidovics Ferenc elégt 50 Rigó Géza elégs
15 Dervalics György elégs Rott István elégs
Devecseri Lajos elégs Schermann Jenő elégs
Dömölki István elégs Svemmer József elégs
Fekete István elégs Sebestyén József kit
Fürdős György jó 55 Soós József elk
20 Galambos Ferenc elégs Statéler József elk
Garai Péter jó Süle Kálmán jó
Gazdag János elégs Szabó József jel
Gáspár Lajos elk Szakállas László elégs
Gerócs István elégt 60 Szélig Jenő elégs
25 Gerócs József elégs Szisz József elégt
Gregál József elégs Takács Imre jel
Horváth János jel Tarsoly István elégs
Ivós István kit Tóth István elégt.
Kapai Ernő jel 65 Vagner József elégs
30 Karácsonyi Ferenc elégs Varga Lajos jó
Kerekes József elk Vellák Boldizsár elégs
Kern Rezső elégs Vojnovics Mihály jó
Kovács György elégs Wishofer József jó
Kovács Gyula elégs. 70 Zubrinic István kit
35 Kovács Lajos jel Zsohár Imre elégs
Kócz József elégs
Eötvös-téri Illb. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános 1 osztályz. I
Bedenek Ferenc elégt Molnár József elégs.
Benkő István elégt Mudrica Márton jó
Benkő József elégt Nagy Sándor jó
Bojt János jó Nagy Kálmán kit
5 Bölcsföldi Lajos jel 40 Id. Németh István elégs.
Burián István elégs lfj. Németh István jó
Dékán István elégt Németh Csongor elk.
Feiler Lajos elégs. Nemsitz Gyula elk
Férhezli Károly jó Németh László elégs.
10 Futó Ferenc jó 45 Peti József jó
Fürdős János elégs Pichler István jó
Gaál Géza jó Pintér István jó
Gáspár Alajos elk. Présing József elk
Halvax Károly jeles Sajer Ferenc elégs.
15 Hoffer József elégs 50 Soproni Géza kit
Holl József jó Soós Sándor elégs.
Horváth Ferenc elégs Süle István elégs.
Horváth György jó Schall Mátyás jel.
Jugh József elégs Schlosszer András elégs.
20 Jámbor István jó 55 Stéger János elégs.
Halász Károly jó Strobli László jó
Katholnik Márton jó Szántó Lajos elégs.
Kis Elemér jeles Szakács Vilmos elk
Kovács Kálmán jó Szabó József elégs
25 Kovács István elégs 60 Szélig Antal Jel
Kovács Géza Jó Tamás György jeles
Kutor Sándor jeles Takács János elégs.
László Jenő elégs Tőke János elégt.
Máté József elégs Tőke Róbert jel
30 Madarász Gyula jó 65 Tüskés László jó
Mátyás József jó Tóth Ferenc elégs\'
Matkovics Viktor kit Tüttő Pál elégs.
Marton József elégs Varga István elégs.
Metz Ferenc elégs Vokoun Ferenc jó
35 Molnár János jel 70 Vimmer Ferenc elégt
42
Eötvös-téri IV. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, földrajz, nyelvtan, rajz, torna, ének.
A tanuló neve általános osztályz. - A tanuló neve általános osztályz.
Anhoffer Lajos kit Kimbauer Gyula jel
Baczkó István elégs 30 Krug Károly elégt
Borbás Mihály jel Laky János jó
Boros István elégt Légrádi Pál elégt
5 Dervalics ,Lajos jó Leirer Jenő jel
Dormán Árpád kl Marton Pál elk
Farkas János jó 35 Metzger László jel
Fleischer Sándor jó Mitró József jó
Gábor György elégt Polgár József elégt
10 Gábor József jó Pörcz József elégs
Galambos Imre elégt Schless Gyula jel
Halász Géza jó 40 Scheláf János kl
Hegedűs József elégs Sinkovits Károly elégs
Hege István elégt Somogyi Ferenc elégs
15 Hetesy János jel id. Szabó József jó
Horváth Antal jó ifj. Szabó József kl
Horváth Ferenc kl 45 Szabó Sándor jó
id. Horváth György jó Szakács István jó
ifj. Horváth György elégs Szekrényes Géza jel
20 Horváth István elégt Tarsoly Mihály jel
Horváth János elégs Tiszai József elégt
Horváth János elégs 50 Tollár Boldizsár elégs
—Horni Ferenc jó Tollár Ferenc kl
Kis Péter kl. Tomasics István kl
25 Komár József elégs Tomasics László elégt
id. Kovács József elégt Vadász Boldizsár elégt
ifj. Kovács József elégt 55 Vass János elégs
Kovács Zoltán elk Vékássi János elégt
Eötvös-téri Illb. fiúosztály.
Tantárgyak; hit- és erkölcstan, nyelvtan, olvasás, fogalmazás, számtan, mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, szépírás, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve 1 általános j osztályz.
Andri József elégs Kóbor Lajos jó
Aszalay Kálmán elégs Koroncy István jó
Acs János jó 40 Krizmanics László elk
Bankics György elégs Krug Mihály elégs
5 Beke József jó Lengyel István jó
Bence István jel. Madarász Károly jó
Benedek József kl Major István elégs
Benkő Ferenc jó 45 Mankovics János elégs
Bindinger Gyula jó Makón Ferenc elégs
10 Bukovec György elk Merc István jó
Cvetkó Ferenc jel Mérey István jel
Dávid István jó Mezei József elk
Doma Imre elégs 50 Molnár László jó
Fiala Antal jó Molvarec József elégs
15 Fickó József elégs Nyakas Gyula jel
Garay Gyula elégt Papp Lajos kl
Gábor Imre jó Regi Rezső elégt
Gerócs Ferenc elégt 55 Reich János elégs
Grünfeld Sándor jó Sipos István jó
20 Han Károly jó Sipos László elégs
Hege Károly jel Sneff Ferenc kl
Hencsey Miklós jó Szabó Gyula jel
Hermann Károly elk 60 Szabó János kl
Horváth Boldizsár elégs Szakos László kl
25 Horváth Ferenc elégt Tamás Mihály jó
Horváth György elégs Táncsics Ignác elégs
Horváth István jó Tillinger József elégs
Horváth János elégs 65 Tollár János elégs
id. Horváth József kl. Torma Károly kl
30 ifj. Horváth József elégs Töke Jenő jel
Jaberics Kálmán jó Vancsura István jel
Juretics József jó Varga József elégs
Kálmán István kl 70 Veiland Lajos jó
Károlyi Mátyás elégs Veren János elégt
35 Kercsmár Lajos jó Vojkovics Ferenc jó
Keszthelyi József elégs Ziegler Antal elégs
Kiss Perenc elégs Zöldváry József elk
44
Eötvös-téri V—VI fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, helyesírás, fogalmazás, szám- és mértan, földrajz, történelem és alkotmánytan, természetrajz, természettan és vegytan, gazdaságtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános 1 osztályz. |
V. osztály: Hegedűs István kit.
jó 10 Hencsics István kit.
Csányi László Horváth János jel.
Csertők József jó Kollárik Ferenc elégs.
Feiler Ferenc Férhezli József elégs elégs Körmendy József Kürschner Lajos o jel jel
5 Hajgató Jenő elégs J 15 Leidl Kálmán jel
Korniss Mihály elégs Megyesy Qéza J jel
Lenkey Jenő jel Modrovics János Molnár Antal jel
Németh István j° jel
Péterfy Pál jó Pávelkovich Ferenc kit
10 Pliemitscher János jel 20 Petrics Lajos Pum Sándor Rehn József Reiner Károly Reiner Márton jel jel jó jó jel
Popesnyák István Rozsovics János Sáfrán Károly Sinkó Károly jó jel elégs . kl.
15 Somogyi Péter jó 25 Riebner Rezső J jó
Spirk János Szántó József Talafausz István Varga Sándor elégs kit elégs elégs Ritter György Somogyi, Ferenc Steiner Árpád Steiner Jenő 30 Svemmer Imre kl jó jel. jo kl
20 Vellák József jel
Vince Gyula jel Szabó Ferenc
Vojnovics Géza elégs Szekeres Ernő jel.
VI. osztály: Szélig István jó
Szobolics István í jel-
Balaton Sándor kl. 35 Tancenberger Lajos jel.
Bentzek Ferenc P jó Tita János i kit.
Böhm Pál Tobik István kl
Brunner József kl Tornán Ernő jel
5 Devecseri József jó Tóth József jel
Gaál János jó 40 Waldinger József jel.
Halász József jó Ziegler Lajos jel.
Hánke József jel

III. igazgatói körzet.
Igazgatója : Szabó István.
L*
Tanítótestület.
1. Szabó István, a III. kör. igazgatója, raz isk. gondnokság jegyzője, a III. fiúosztály tanítója, a Zalam. Alt. Tanítótestület I. aljegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 24, össz: 25.
2. Erdélyiné Ábrahám Katalin, a II. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen : 10.
3. Dávidovics György, az I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 2, összesen: 21.
4. Kesselbauer Olga, a központi IV. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen: 7.
5. Litvay Endre, a II. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 4, összesen: 8.
6. Mantuano Mariska, a közp. V—VI. leányosztály tanítónője, a III. kör. tanítótestület jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 6, összesen: 6.
7. Nagy Lajosné, szül. Stetter Boris, a Rác-utcai I. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, ösz-szesen: 21.
8. Nagy Lajos, az V—VI. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen: 20.
9. Szalay Ida, a III. leányosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 2, összesen : 2.
10. Szedlmayer Ferencz, a IV. fiúosztály tanitója. Működési ideje Nagykanizsán 2 hónap, összesen 4 év.
11. Váry Jolán, az I. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 3, összesen ; 5.
47
Rác-utcai I. vegyesosztály.
Tantárgyak : hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számolás, rajz, ének és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bolf Antal jó Lőrincz Ferenc jó
Bolf Ferenc ifj. elégs. Milei Ferenc jel
Benke Ferenc km Mihálecz Mátyás elégs
Bartol Ferenc elégs 40 Magyar László jel
5 Bolf József jó Mátés József elégt
Bolf Ferenc id. elégt Tiszai József elégs
Bagonyai József elégt Rác György elégs
Dávidovics Sándor elégs. Ötvös József elégt
Flumbort László elégt 45 Ötvös László elégt
10 Furdán József elégs Pati László elégt
Flinger Ferenc elégt. Pati István elégt
Flumbort Károly jó Simon István elégt
Farkas Károly jó Szmodics Károly e égt
Farkas László jel 50 ifj. Szollár László elégt
15 Flumbort József elégs id. Szollár László elégt
Fülöp János elégt. légid. Szollár László km
Farkas Lajos jó Szöllár Ferenc elégs
Gerencsér János elégt Varga László elégs
Gödinek János elégt 55 Varga Ferenc km
20 Gödinek Ferenc elégs Varga János elégs
Gozdán József jó Varga György jel
Horváth József elégt Balassa Margit elégs
Ifcsics Ferenc elégt Berke Rozi jel
Ifcsics József elégt 60 Bander Teréz elégt
25 Igri György elégt Budai Rozi jó
ifj. Kálovics József elégt Baj Rozi jó
Knausz Boldizsár elégt Baj Anna elégt
Kele György km Flumbort Júlia jó
Koszegnár Lajos jó 65 Gozdán Mária elégt
30 Kis Ferenc elégs Gudlin Teréz elégt
legifj. Kálovics József elégs Gyergyák Anna jó
Kálovics László jó Istéf Mária elégs
Kangyalics György elégs Knaiisz Mária elégs
Kangyalics László jó 70 Knausz Rozália elégt
35 Kálovics Ferenc jó jel. Krisztián Kati jel.
id. Kálovics József Lengyel Rozália bt
48
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Molnár Mária km Rodek Erzsi jel
Molnár Júlia jel. 90 Szmodics Rozi jel
75 Magyar Júlia jel Szmodics Júlia jó
Mihálecz Mária jó Sneff Kati elégs
Mihálecz Kati jó Szmodics Kati elégs
Martinecz Mária elégt Szmodics Anna elégt
Mihálecz Rozália elégt 95 Szabó Anna jel
80 Molnár Ilona elégs Smodics Anna jel
Ország Rozália jeles Tiszai Kati elégt
Ország Kati elégt Tiszai Anna id. jó
Ötvös Kati elégt Tiszai Mari elégt
Plánder Mária jel 100 ifj. Tiszai Anna elégs
85 Poszovecz Kati jó Varga Anna km
Plánder Júlia elégt Varga Teréz elégs
Plánder Anna elégt Vajda Mária jó
Reiszner Kati elégs Zsupánecz Mária elégs
49
Központi I. fiúosztály.
Tantárgyak : hit- és erkölcstan, számtan, beszéd és ért. gyakorlat, olvasás, irás, rajz, ének és testgyakorlat.
4

A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz. |
Bunczom György jel Kuti József jel
Dani Ferenc jó Kunics Ferenc jel
Dani János elégs. Marton Ferenc elégs
Dávidovics László elégs. Major György jel
5 Dolmányos Károly jó 25 Mátés László elégt
Faics László jel Muczer György jó
Ferk Antal elégs Munkácsi Imre kit
Fekete Boldizsár jó Muczer József jó
Fülöp László jó Nagy György kit
10 Gerócs László jel. 30 Nagy Károly kit
Godina Károly jel. Pinczinger József kit
Gödér Péter elégs. ifj. Sneff György jó
Gudlin György kit id. Sneff György elégs
Horváth Ferenc jel Szever György elégt
15 Imrei József jel. 35 Szmodics József elégs.
Kálovics Ferenc elégs Tóth Péter jel.
Kálovics József jó Tuider Péter elégt
Kis Mihály kit Varga Károly jó
Kis László kit Venczel József jó
20 Kovács László jó
50
II. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, nyelvtan, számtan, irás, ének, rajz és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri Ferenc jó ifj. Knausz József jó
Bagonyai Ferenc elégt id. Knausz József jó
Bagonyai József elégs 40 Kovács István elégs
Bedenek József elégs Kovács József jel
5 Bencik György jel Koszegnár György jel
Berke Lajos j° Kedmenec Károly elk
Bogdán András elk Krisztián József jó
Bolf József elégs 45 Kulcsár Lajos jel
Buncon Ferenc jó Kuzsner Ferenc elégt
10 Csóka István jel. Lenkovics Ferenc jó
Csordás József jó Milei József elégt
Dani János jó Míkó József jó
Davidovics József jel. 50 Molnár József jel
Dervalics József jel. Mujzer Ferenc jel
15 Dolmányos György jel. Mucer Ferenc jel
Dolmányos József elégs Nagy János jó
Farkas Sándor elégs Nóvák István jó
Feleki Rezső jó 55 Nyerki Lajos jó
Ferk László jel Ötvös László jó
20 Furdán György elégs Palkó József kit
Gödinek László elégs Parti István jó
Gudlin János jel ifj. Plander Boldizsár jó
Gunyhó József elégt 60 id. Plander Boldizsár jel
Hokman Ferenc jel Paszovec György kl
25 Hokman László jó Praszonyák Lajos jel.
Horváth György jel Schneff László elégs
ifj. Horváth József jel Szilajka György elégt
id. Horváth József kit 65 Szmodics György elégs
Horváth Joh. József elégs ifj. Szokol József elégs
30 Igri József jel id. Szokol József kl
Jámbor György jó ifj. Szollár György kit.
Jámbor Károly jel. id. Szollár György jó
Kapai Vendel jel 70 Tislér József jó
Kálovics Ferenc elégs Tiszai József elk
35 Kálovics József jel Vajda János jel
Kiss Ferenc jel. Zadravec József elégt
Kiss György jó
51
III. fiúosztály.
Tantárgijak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános 1 osztályz. J
Andri János jó köz. Kálovics László jó
Anek Ferenc jel ifj. Kálovics László jó
Auer János jel Kálovics Sándor jó
Auer József kl Kis László jel
5 Baj Ferenc jó 40 Kunics Ferenc jo
Baj Károly jó Kunics József elégs
Bolf József jó Kurucz József jel
Bolf László jel Marton Ferenc jel
Bécsi József elégs Magyar József jel
10 Belovics Ferenc elégt 45 Mikó László jó
Belovics Lajos elégs Milei László elégs
Borovics Ferenc jel Milei Vendel elégt
Bunczom József jó Muczer Bódog jel
Bunczom Sándor jel Nagy József elégs
15 Csanádi József jó 50 Németh György elégs
Dervalics György elégs Nóvák János elégs
Dolmányos Ferenc jó Perkó József elégt
Faics Ferenc jó Proszonyák Vendel elégs
Faícs József jó Radisics Lajos elégs
20 ifj. Farkas József elégs 55 Samu József jó
id. Farkas József elégs Simonka Ferenc elégs.
Farkas Sándor jó Sneff Ferenc jó
Gider József jel. ifj. Sneff József jó
Godina János elégs id. Sneff József elégt
25 Godina József jó 60 Steinicz Lajos e égt
Gozdán György jó Szerdahelyi György jel
Gudlin László elégs Szerdahelyi József elégs
Góber Ferenc jó Szmodics József elégs
Hegedűs Ferenc jel Szmodics László jó
30 Hegedűs Károly jó 65 Szalay József jó
Hóbor Lajos elégs. Szokol József elégt.
Horényi Pál jel Szokol László jel
Jankovics Ferenc elégt Varga János jó
Juhász István elégt Vild Károly elégt
35 id. Kálovics László elégs
52
IV. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, földrajz, nyelvtan, rajz, torna, ének.
A tanuló neve ¿ltalános osztályz. j A tanuló neve • általános osztályz.
Anek József jel Koszegnár József elégs
Bagonyai József jó 30 Kovács Mátyás elégs
Bagonyai László kl Kunics László elégt
Balogh György jó Kuzsner József elégs
5 Bedenek István elégs Krisztián György jel
Bolf János jó Lancsák Jenő jó
Buchholtc Lajos jó 35 Lenkovics István elégt
Buchholtc Viktor jel Magyar István elégs
Csandar László elégs Martinec László elégs.
10 Dani Ferenc jó Martan József elégs
Dani József kl ifj. Mihálecz László jel.
Flumbort János kl 40 id. Mihálecz László elégt
Furdán József elégs. Mikó György elégs
Fürdős József elégs. Muczer György elégt
15 ifj. Godina József jó Bolf Muczer József jó
id. Godina József elégt ifj. Muczer József jó
Horváth József jó. 45 id. Muczer József elégs
ifj. Horváth József elégs Németh György elégs
id. Horváth József jó Németh István jó
20 Horváth László jó Rácz István jó
Ifcsics József elégs. Stocker József jó
Igri Ferenc elégs. 50 Szij István jel.
Igri József elégs. Szokol Károly kl
Imrei József jó Szukovics Lajos elégs.
25 Istéf József elégt Tislér György elégs
Kálovics János jó Vajda Lajos elégs
Kálovics József elégs 55 Varga József elégs
Keszler János kl. Varga László jó
53
III. fiúosztály.
Tantárgyak; hit- és erkölcstan, nyelvtan, olvasás, fogalmazás, számtan, mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, szépírás, rajz, ének és testgyakorlat.
■ A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anlauf István elégs Istéf Sándor jó
Baj Ferenc jel Jámbor Sándor jel
Balog György jó ifj. Kálovics József elégt
id. Bolf Ferenc elégt id. Kálovics József elégs
5 ifj. Bolf Ferenc elégt 25 Kunics Sándor kl
Bolf István jel Kummer György kl
Baj László kl Kuzsner László jó
Dávidovics Ferenc kit Kulcsár Pál jó
Dolmányos József elégt Kuzsner Sándor jó
10 Dolmányos György elégt 30 Marics György elégt
Dervalics József elégs Mutzer György elégt
Flumbort István elégs Nagy László jó
Fülöp László elégs Plánder László elégs
Gozdán István kl Simonka József jó
15 Gyergyák György jó 35 Simoncsics Lajos elégs
Hajdú Lajos elégs Szakos László elégs
Hokmann György .. jo Tislerics György elégs
Hóbor István kl. Vajda Károly elégs
id. Imrei György kl. Varga József elégs
20 ifj. Imrei György kl.
54
VI. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természettan, gazdaságtan, rajz, ének és torna.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Budai László jó Knausz István elégs
Dani János kl Kocsis István jel
Dolmányos József elégs 15 Kunics Sándor jó
Dávidovics Lajos jó Lang József jó
5 Gödinek László jel Mihálecz Károly kit
Herjávecz Sándor kl Németh László kit
ifj. Horváth György kl Nagy György kl
id. Horváth György jel 20 Polai László kl.
Kálovics László jó Steszlin József jó
10 Kangyalics Ferenc elégs Tóth István jó
Kis László J° Török János jó
Kis Ferenc kl
55
I. leányosztály.
Tantárgyak : hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számolás, rajz, ének és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Baj Julia kit. Kellermann Róza jel jó
Balogh Rozália elégt Kubát Mária
Bagonyai Mária jel. ifj. Kunics Mária jó
Bali Anna bt id. Kunics Mária bet
5 Bolf Rozália jel 30 Kummer Julia jel
Bolf Muczer Róza elégs Martinecz Rózsi jel
Bogár Mária kl Marton Rozália elégs
Behák Apollónia elégs Markovics Mária jó
Bodó Mária jó Mészáros Katalin jel
10 Brinner Ilona elégt 35 Mód Anna jel
Dani Anna jel Mikó Anna elégt
id. Dávidovics Julia jó Nagy Mária kit
ifj. Dávidovics Julia jó Plander Mária bet
Dervalics Mária jó Simon Teréz kl
15 Farkas Anna kit 40 Sneff Katalin kit
Farkas Katalin jó Steszlin Katalin elégs
Hajdú Rozália kit Sásvári Rozália elégs
Hoffer Erzsébet elégs Szilajka Julia jó
Horváth Erzsébet elégt Szokol Rozália jó
20 Horváth Anna elégs 45 Tislerics Anna bet
Horváth Mária elégt Tuider Krisztina jel
Helyes Mária elk Tóth Ilona kl
Kiss Rozália jó Varga Anna kit
Kiss Anna kl Vojkovics Katalin kit
25 Kellermann Kati kit
56
11. leányosztály.
Tartárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, rajz, ének és nőikézimunka.
A tanuló neve általános osztály z. - A tanuló neve általános osztályz.
Anda Borbála jó Liplin Anna jó
Anek Katalin kit Marton Rozália elégt
ifj. Bagonyai Kata jó 40 Mihalec Júlia jó
id. Bagonyai Kata jel. ifj. Mihalec Mária elégs
5 Balogh Rozália elégt id. Mihalec Mária elégt
Bencze Kata elégs Mihalec Anna elégs
Bolf Mária elégs Miilei Kata elégs
Biró Kata jó 45 Mikó Mária jel
Bunczom Anna elégs Nincsics Katalin jel
lO^Büki Júlia elégs Németh Anna elégs
fj Csóka Anna jó Németh Rozália jó
Dávidovics Rozália elégt Németh Teréz jó
Dávidovics Mária jel 50 Peti Anna jó
- Dávidovics Anna elégs. Rodek Rozália jel
15 Farkas Rozália jó Sneff Júlia jó
Fekete Kata jó Sneff Rozália elégt
Gaal Anna elégs Strukla Anna jel
Gödinek Kata elégt 55 Szabó Júlia jó
Gozdári Júlia jó Takács Anna elk
20 Gyergyák Kata elégs Törő Kata jó
ifj. Horváth Júlia jó Törő Rozália jó
id. Horváth Júlia elégt Tislér Rozália jó
Horváth Mária jó 60 ifj. Vajda Rozália jó
Horváth Kata jó id. Vajda Rozália elégs
25 Horváth Rozália jel Vajda Mária jel
Hoffer Anna jó Vajda Kata jó
Imrei Anna kit. Varga Mari jó
Imrei Mária jó 65 ifj. Varga Anna jel.
Jugovics Anna jó köz. Varga Anna elégs
30 Kálovics Teréz elégs. id. Varga Anna jó
Kálovics Erzse . Jó Varga Júlia jó
Knausz Mária jeles Varga Kata jó
Kuzsner Erzse elégs. 70 Vinczek Júlia jó
Kunics Erzse elégs. Véber Júlia elégt
35 Kele Júlia elégs Zákonyi rErzse elégs
Lázár Mária jó Ziegler Eva jó
Lervem Júlia jó
57
III. leányosztály.
Tantárgyak : hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és női kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anek Róza jó Kuzsner Anna jó
Baj Anna jel Léránt Mária jó
Balázs Anna elégs Magyar Júlia jó
Bartol Anna jó Magyar Katalin jó
5 Biliege Mária elégs 40 Markovics Anna jó
Bogár Katalin jó Martinecz Anna elégs
Bolf Anna elégs. Martinecz Erzsébet jó
Bolf Mária elégs. Martinecz Ilona kit.
Battyán Éva elégt Mihalecz Katalin jel
10 Czeiner Mária kit 45 Mihalecz Mária elégs
Dani Júlia jel Mikó Anna elégs
Dávidovics Katalin elégs Molnár Anna elk
Dolmányos Erzsébet kit Németh Anna jó
Farkas Erzsébet kit Nóvák Mária kit.
15 Fülöp Júlia jel 50 Orbán Piroska jó
Fülöp Katalin jó Ország Mária kit
Gudlin Anna elégt Pásztor Erzsébet elégs
Gudlin Katalin elégs Pincinger Erzébet jel
Harmat Erzsébet elégt Polgár Klára jo
20 Horváth Katalin elégs 55 Reiszner Mária elégs
Hujber Mária kit Steszlin Mária elégs
Imrei Apollónia jó Stokker Katalin elégs
Imrei Katalin jó Szabó Anna elégs
Jakopanecz Júlia elégs Szabó Mária elégs
25 Kálovics Júlia elégs 60 Szmodics Júlia elégs
Kele Róza kit Szokol Róza jel
Kellerman Katalin elégt Tislér Róza elégt
Kovács Katalin elégs. Varga Anna elégs
lfj. Kovács Róza elégs Varga Ilona elégs
30 Id. Kovács Róza jó 65 Varga Júlia kit
Kók Anna elégs. Legifj. Varga Mária elégs
Krefli Katalin elégs. lfj. Varga Mária jó
Kummer Katalin elégs" Id. Varga Mária kit
Kummer Mária elégs. Véber Anna elégt
35 Kuti Anna elégs. 70 Vugrincsics Anna elégs
58
IV. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, kézimunka, rajz, ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anek Júlia elégs Lengyel Katalin jó
Baj Róza jó Marton Júlia elégs
Balog Anna elégs 35 Marton Katalin jó
Bedő Irma elégt Mihalec Júlia kl.
5 ifj. Dani Katalin jel Mihalec Róza jó
id. Dani Katalin elégs Milei Anna jó
Dávidovics Katalin jó Neimayer Katalin jó
Dávidovics Margit jel 40 Németh Júlia jel
Dávidovics Róza jel Németh Teréz elégt
10 Dávidovics Teréz elégt Németh Róza elégs
Dolmányos Anna jó Orbán Júlia jel
Dolmányos Katalin jó Patalics Róza elégs
Faics Júlia elégt. 45 Petőfi Róza jó
Flumbort Anna elégs Radics Teréz jó
15 Gödinek Katalin elégs Rozsonics Júlia elégs
Gyergyák Róza elégs Sneff Erzsébet elégs
Hajdú Ilona jó Sneff Juli jel.
Hegedűs Mária jel. 50 Slencsics Viktória elégs
Herjávec Teréz kl Szabó Róza elégs
20 Hokman Anna jó Szerdahelyi Júlia kl.
Horváth Erzsébet elégs Szmodics Kati jó
Horváth Mária jó Szmodics Mária jó
Jakab Etel kit 55 Szokol Júlia kit
Jámbor Mária elégs Szokol Róza elégs
25 Kantó Róza jó Szollár Erzsébet elégt
Kálovics Katalin jó Tislerics Katalin elégt
Kele Erzsébet kit Tislér Mária jó
Kele Katalin jó 60 Zigler Róza elégs
Kocsis Katalin kl. Zlatarics Katalin kit
30 Koszegnár Anna jó
Krisztián Mari
Kummer Mari bet
59
V. leányosztály.
Tantárgyak : hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, szépírás, fogalmazás, szám- és mértan, földrajz, történelem és alkotmánytan, természetrajz, természettan és vegytan, gazdaságtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Baj Katalin jó Kis Katalin jel
Bolf Róza elégs Keszler Janka elk
ifj. Dani Katalin jó Kuzsner Júlia jel
id. Dani Katalin jel. 20 Nagy Anna elégt
5 Dani Erzsébet jó Németh Anna
Farkas Júlia kit. Magyar Teréz kit
Flumbort Éva elégs Marton Róza jó
Flumbort Anna jó Mazur Mari jó
Furdán Katalin jó 25 Pásztor Júlia jó
10 Godina Anna kl Plander Anna jel
Gozdán Katalin jel. Penti Mária jel
Gudlin Anna jó Szijártó Teréz jel
Horváth Róza jó Szokol Erzsébet jó
Horváth Júlia jó 30 Schneff Róza kl
15 Jámbor Júlia jó Török Erzsébet jel
Juhász Júlia jel.
60
VI. leányosztály.
Tantargyakhit- és erkölcstan, magyarnyelv, számtan, mértan, földrajz, alkotmánytan, történet, természetrajz, természettan gazdaságtan, rajz, ének, kézimunka, testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anek Anna kl Plánder Anna elégt
Dani\' Júlia jó Pőcze Anna elégs
Horváth Katalin jó 10 Rozsonits Erzsi kl.
Horváth Mari jó Török Margit kl
5 Lakatos Róza kl Tischlér Júlia kit.
Mihálecz Júlia kit Vajda Júlia jel
Plánder Róza kit. Varga Róza. kit.
Értesítés az 1911—1912. iskolai évre.
A nagykanizsai m. kir. áll. elemi népiskolánál az 1911—1912. iskolai évre a beírások 1911. szeptember 1-től szept. 9-ig lesznek; még pedig délelőtt 9 órától 11 óráig, délután 2 órától 4-ig. Ünnepen csak délelőtt lesz beirás. Az I és II. körzeti tanulók a Zrinyi Miklósutcai iskola, a III. körzeti tanulók a kiskanizsai temlom-téri iskola helyiségében irathatók be.
A beiratkozáshoz minden tanuló hozza magával „Értesítő" könyvecskéjét, vagy szabályosan kiállított iskolai bizonyítványát. Azok a tanulók, kik először iratkoznak be, iskolaköteles koruk igazolására anyakönyvi tanúsítványt hozzanak magukkal. Az iskolakötelesek sorába az 1911—19l2. évre azok lépnek, akik 1905. évi augusztus 31-ig születtek. A mindennapi iskolakötelesek sorából pedig kilépnek, akik 1899. évi szeptemb. 1-je előtt születtek Akik 1911. augusztus 31-ig betöltötték 12-ik életévöket, csak az ismétlő iskolába hetők fel.
A beiratási és értesítői díj minden tanulóra nézve kivétel nélkül 1 korona.
Minden tanuló annak az igazgatói körzetnek meg felelő iskolába köteles beiratkozni, ahol a beiratkozáskor lakik.
A vidéki tanulók kötelesek a beiratkozáskor bejelenteni azt a helyet (annak a családnak lakását) is, ahol az iskolai időn kivül tartózkodni fognak. E nélkül nem irhatok be.
Az előadások szept. 14-én kezdődnek. A róm kath. növendékek szept. 9-én reggel 8 órakor misehallgatással kezdik meg az uj iskolai évet.


Tar


-I--.- , -.It, íSj. . ■■ :r:l .. . . .,>i fí/íí: \' OS \'\'.sil ■ ic- - - \' ••■
. . . .: , .

• ■


■h íAz 1910|11. tanévi statisztikai kimutatás.
fi b e r t t a n U 1 Ó k k Ö Z Ü 1
beiratkozott i CC U volt az isk. év végén osztálvonkint a dec. 31. létszámból mulasztott
Igazgatói körzet @[és osztály ^megnevezése év elején :3 S2 CS
0 W) > a> £*c3 N.* C/3 sO M S3 fi N -0) g 1 5 co bfi > •cb *o> o -e C \'CB n Sf 5-3 í 3 ll-t- c n JN u aj 35 ■3 cö 30 = E í a> <u SD N CO 1> 1- 03 vallás szerint anyanyelv szerint kor szerint szept. 1-én lakóhely szerint "3
c -ca JÜ c GJ X! N O ££ c o c/3 cd N ■f: e-o 1 = f-s cs N C M § C - cS J3 Öfl -OJ bfl *a> > cd .„S3 o £ m. M ti >! ¡1 CO\'» £ E o >tz 2 0/3 M cn 05 N £ 1 c/3 S -re N >> c :0 ^ c iC CO a> N »-e >»a. Ö/)o3 ■2 2 $M ■SS Jí.2 c ■G "S3 F "53 JX »4 > <D bi -cd tn 33 S l-i O cs "o cs c <D cn I cd N X i-i ÖJO E o> E 33 £ XI -cl) Sió cd c 0) X o N co "3 13 h— ^33 c > -cd ¡1 crt cö > — sü o. eö ^ a e Cfl Crt > ® ■S 2 tn =0 ."2 c > c cd cn cd N cn cd >> 3 -cd G O) C/3 MD N a OJ c/3 dl N W t/3 :0 JH CCS "0 N c«
U-i > -<D c/3 :0 •o -Sí c £ h > 3 £ 03 N cd N^ o: o =0 J co « -o :0 qio 0> N O -u c o •G w :0 CO 1 SicJ, g COT3 ^ -ö ¡2 03 :0 0) J= c/3 :0 félnapot
I. Igazg. körzet:
I. fiúosztály II. A) „ ...... II. B) „ ______ III. „ IV. A) „ ...... IV. B) „ 54 39 43 68 59 65 2 2 3 3 1 56 41 46 71 59 -66 54 39 43 69 59 66 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 53 39 45 66 56 63 1 2 4 1 i 4 2 6 6 6 1 56 41 46 66 54 64 5 5 2 48 38 42 64 54 61 1 2 2 1 1 1 1 l 2 1 1 1 53 39 45 66 56 63 53 39 43 65 56 63 2 1 53 39 45 66; 56! 63! 53 39 43 69 54 62 1 5 4 54 39 43 69 59 66 53 39 43 68 58 66 1 1 1 54 39 43 69 59 66 1272 245 426 845 784 658 35
Összesen... 328 11339 330 11 6 322 7 2 24 1 327 12 308 1 7 l 5322 319 3 \'322 320 10 330 327 3 330 4230 35
I. leányosztály II. 111. IV. V. V. ) „ VI. ) „ 47 56 64 84 61 17 28 3 3 3 3 4 50 59 64 84 64 20 32 49 58 63 83 64 10 32 3 1 1 1 1 1 1 1 5 47 57 64 82 57 17 27 6 2 2 18 2 1 2 6 4 3 8 4 3 1 1 1 2 2 47 52 60 84 64 14 27 3 7 4 6 5 44 50 59 77 57 17 22 2 3 1 3 2 2 3 2 1 2 1 3 47 57 64 82 57 27 46 57 63 81 55 17 25 1 1 1 1 1 1 1 47 57 64 82 57 17 27 49 58 63 78 53 18 15 5 11 2 17 49 58 63 83 64 20 32 49 58 63 82 64 17 25 1 3 7 49 875 58 430 63 566 83 1459 64! 919 20! 231 32! 339 129 153 13 144
Összesen ... 357 16 373 369 8 7 351 28 5 28 7 348 25 326 11 7 7351 344 5 2 351 334 35! 369: 358 11 369 4819 439
Fiuk és leányok össz. 328 357 27 712 699 19 13 673 35 7 52 8 675 37 634 18 8 12 673 663 8 2 673 654 45 699 685 14 6S9 SC49 474
II. igazg. körzet:
Teleky-uti 1. fiuo. Eötvös-téri I. „ Arany J.-u. I. „ Teleky-uti II. „ Rozg.-utc. II. „ Eötvös-t. III. A) „ III- B) „ ;; í: > ;; „ VI.) „ 36 51 40 53 43 40 45 52 66 22 36 22 3 12 5 1 31 25 4 8 5 58 54 52 58 44 71 70 56 74 22 44 52 53 49 55 44 69 66 54 70 22 38 7 4 4 5 3 5 5 3 5 1 2 1 6 6 1 5 1 1 49 48 48 52 40 66 65 47 63 21 36 1 1 2 4 7 7 41 14 24 8 4 2 5 11 15 5 1 2 1 48 50 48 53 36 67 61 44 62 19 22 10 4 4 5 8 4 9 12 12 3 19 49 45 48 51 40 63 64 46 59 18 31 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 49 48 48 52 40 66 63 47 63 21 36 49 48 48 52 40 65 65 47 63 20 36 1 1 1 49! 48 48j 52! 40 66 65 47 63 21 36 1 51 53 49 55 44 68 64 50 63 15 1 2 4 7 7 38 5-\' 53 49 55 44 69 66 54 70 22 38 44 53 49 49 44 64 62 53 70 12 38 8 6 5 4 1 5> 53 49 55 44 69 66 54 70 22 38 328 762 368 616 425 614 963 895 663 197 461 117 48 100 134 381 102 55 90
Összesen ... 4841 116 600 572 41 22 2 [535 63 88 4 510 90514 9 3 9 535 532 2 1 5351 1 512 50 572 548 24 572 6^92 1027
Teleky-u. I. leányo. Rozg.-u. I. „ AranyJ.-u. I. ,. Teleky-u. 11. „ Rozg.-u. II. „ Teleky-u. III. „ Rozg.-u. III. „ Teleky-. IV. „ 54 45 45 74 55 57 50 71 4 5 13 5 1 3 i 58; 57 9 50 47 3 58 54 8 79! 76 3 56 56 4 60 58 3 52 52} 3 75 74 3 2 4 5 1 3 2 1 47 46 46 71 51 57 46 70 2 10 12 12 7 7 2 2 1 2 52 46 53 75 53 55 44 70 6 4 5 4 3 5 8 5 46 45 46 70 47 53 42 70 1 1 2 3 1 1 3 1 1 1 47 46 46 71 51 57 46 70 47 46 46 71 51 55 46 69 1 1 1 47 46 46 71 52 57 46 70 57 47 54 76 56 58 52 74 57 47 54 76 56 58 52 74 50 47 54 72 53 53 52 69 7 4 3 5 5 57 47 54 76 56 58 52 74 1689 491 853 1536 782 1101 1050 1436 96 48 5 40
Összesen ... 451 37 488 474 36 17 1434 12 43 2 448 10 419 8 4 3434 431 2 l| 434 1 474 474 450 24 474 8938 189
Fiuk és leányok össz. 484 451 153 CO CO o CO -3-o 77 39 1 969 75 131 6 958 130 933 .7 7 12 969 963 4 2 969 1 986 59 co 0 998 48 1046 15230 1216
III. igazg. körz.:
Templom-téri I. fiuo. " V " Rác-utcai V. ) VI.) » 38 72 74 51 38 23 1 1 4 1 39 73 74 55 39 23 39 72 74 51 38 23 3 4 1 3 1 5 6 39 67 69 51 34 17 5 8 18 7 5 6 2 4 1 1 39 67 74 48 16 15 5 6 8 3 1 39 67 68 51 34 17 1 _ 39 \'38 67 67 69; 69 51 51 34 34 17 17 1 39 67 69 5l| 34! 17 39 67 69 46 31 5 5 3 12 391 39 67 66 69; 69 51 51 34 34 11 17 1 39 66 69 51 34 17 633 575 864 521 567 391 63 201 168 276 512 318
Összesen ... 296 7 ¡303\'297 8 15 277 3l| 25 1 259 23 276, 1 277 277 1 \'277 257 20 277 276 1 276 3551 1538
Templom-t. I. leányo. 11- » !v " vi ) » — 41 73 69 60 26 8 8 1 2 1 5 6 49 74 71 61 31 14 49 73 70 61 31 14 1 2 1 1 7 5 3 4 41 11 70 56 28 10 1 4 23 14 7 2 4 3 1 1 1 48 74 70 61 26 14 3 3 5 49 72 70 61 31 14 49 72 70 61 31 14 48 72 70 61 30 14 1 1 49 72; 70 61 31 14 49 72 70 61 31 14 49 72 70 61 31 14 49 72 70 61 31 14 49 72 70 61 31 14 979 386 628 1622 944 575 289 149 611 74 76
Rác-u. 1. fiu )vepves ,. I. leány)vegyes 56 45 4 105 101 — 7 98 — — — 98 8 98 98 98 — 98| 98 98 98 98 883 575
Összesen 56322 27 405 399 5 26 375 52 17 2 391 19 396 395 393 2 395 395 395; 395 :; 395 6017 1774
Fiuk és leányok össz. 352 322 34 708 696 13 41 652 83 42 3 650 42 671 1 672 669 3 672 652 20 I 672 671 1 671 9568 3312