Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.67 MB
2017-11-21 14:04:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
98
486
Rövid leírás | Teljes leírás (99.04 KB)

A 41-44. oldalak teteje hiányos.

A nagykanizsai
magy. kir.
állami elemi népiskola
három igazgatósági körzetének
értesítője
az 1913-1914. isk.olai évről.
XV. évfolyam
Szerkesztették:
a körzeti igazgatók.
Nagykanizsa, 1914.
Zala nyomda Részvénytársaság


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI
MAGY. KIK.
ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLA
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
AA
ERTESITOJ E
AZ 1913—14. ISKOLAI EVROL.
XV. ÉVFOLYAM.
SZERKESZTETTEK:
A KÖRZETI IGAZGATÓK.
W \' *
NAGYKANIZSA, 1914. ZALA NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
Zala Hírlapkiadó és Nyomda Részvénytársaság Nagykanizsán, 1914
Jelentés az 1913—1914. iskolai évről.
A beírások 1915. szeptember 1-éíől szeptember 9-ig tartottak. Ezután történt a növendékeknek az egyes párhuzamos osztályokba való arányos elosztása. A beirt tanulóknak utcák és házszámok szerint rendezett névjegyzéke szeptember hó 13 ig elkészült s azt az igazgatók a városi hatósághoz be is terjesztették. Az előadások szept. 15-én kezdődtek.
A beiratkozott tanulók létszámát az Értesítőhöz függelékül csatolt statisztikai táblázat mutatja ki.
A tantestületek gyásza. Még a nyári nagy-szünet el sem mult, már is súlyos, fájdalmas veszteség sújtotta a tanítótestületeket. Szalay Dénesné Juk Etelka, a 11. körzeti Rozgonyi-utcai iskola II. leányosztályának tanítónője, 1915. julius 28-án, vérmérgezés következtében rövid, de kinos szenvedés után meghalt. Benedekné Barthos Irén, a II. körzeti Rozgonyi-utcai iskola VI. leányosztályának tanítónője, szintén a nagyszünet folyamán oly súlyosan megbetegedett, hogy már az iskolai év kezdetekor két hónapi szabadságot kért és kapott. Később egyre sulyosabbodott bajával Budapestre kellett szállítani műtét végett. Fájdalom : az orvosi tudomány nem menthette meg. Hosszas és kinos szenvedés után ő is meghalt 1915. okt. 15-án.
Szalay Dénesné Juk Etelka 19 évig, Benedekné Barthos Irén 12Va évig működött a tanitásügy terén példás buzgalommal s a szakkörök és a társadalom
részéről egyaránt elismert fényes eredménnyel. Mindkét, áldottemlékü tanítónőt a legbensőbb kartársi fájdalmas kegyelet kisérte korai sirjába. Ez a mélységes gyász azonban csak visszasugárzása volt annak az eszményien tiszta szeretetnek, annak az önzetlen, példás kartársi ragaszkodásnak, mely az elhunytak lényéből, amig éltek, igazán csak áldásosztó, boldogítani vágyó melegséggel áradt velők küzdött tanitó-testvéreikre. Emiéköket kegyelettel őrizik meg leikökben a tanitótestületek tagjai mind, akik áldott, jóságos leikök nagy szeretetének boldog részesei voltak.
Változás a tanitószemélyzetnél. Az elhalt Szalay Dénesné Juk Etelka és Benedekné Barthos Irén helyére a V. K. M. ur Magot Vilma perlaki és Brunkala Ilona kislángi állami tanitónőket helyezte át a 21714/1913 sz. rendeletével; kik a 111. igazg. körzetbe osztattak be. Magot Vilma állását elfoglalta 1914. január 31-én, Brunkala Ilona 1914. február hó 8-án. A 111. körzetből Erdélyiné Ábrahám Katalin és Mantuano Mária, mint legtöbb helyi működésűek, a 11. körzeti iskolához helyeztettek be. Cavalloniné Szalay Ida 111. körzeti tanítónőt és id. Szabó István 11. körzeti ig. tanítót saját kérelmökre kölcsönösen áthelyezte a kir. tanfelügyelőség.
Iskola-látogatás. A szorosabb értelemben vett hivatalos szakfelügyelet keretében történt iskolalátogatásokon kivül iskoláinknál Király Elek c. kanonok, egyházkerületi tanfelügyelő, hahóti esperes-plébános, is több alkalommal végezett látogatásokat és érdeklődéssel kisérte a róm. kath. vallású tanulóknak a hittanulásban való haladását és valláserkölcsi nevelését.
Helyettesítések. Az 1. körzetben Erdősyné Nóvák Lujza tanítónő kért és kapott a V. K. M. 1914. ápril
15-től az iskolai év végéig terjedő időre szabadságot s helye...