Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.11 MB
2018-02-27 14:03:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
126
799
Rövid leírás | Teljes leírás (108.64 KB)

A nagykanizsai
állami elemi iskola
3 igazgatósági körzetének
értesítője
az 1899-900. iskolai évről
I. évfolyam
Összeállították: a kerületi igazgatóságok.
Nagy-kanizsa, 1900.
Fischel Fülöp könyvnyomdája


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

f-19 X) A nagykanizsai
ÁLLAMI ELEMI ISKOLA
3 IGAZGATÓSÁGI KERÜLETÉNEK
ÉRTE5ITÖJE
1899—900-IK ISKOLAI ÉVRŐL. 1. ÉVFOLYAM.
ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK : A KERÜLETI IGAZGATÓSÁGOK.
ít NAGYKANIZSA
rwy György Múseui»
NAGY-KANIZSA, 1900.
I\'MSCHBL FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJA
1801 NAGYKANIZSA Ufeury György Múieum
i
Az 1899—900. iskolai év története.
Intézetünknél mindjárt az iskolai év kezdetén nevezetes változás történt, amennyiben Récsey György igazgató-tanitó, ki már 42 évet töltött pályáján, nyugalomba vonult. Az iskolaszék augusztus 28-án tartott ülésében igen szépen emlékezett meg a nyugalomba vonuló igazgató-tanítónak a nehéz pálya küzdelmei alatt szerzett érdemeiről s buzgalmáért jegyzőkönyvileg fejezte ki elismerését és köszönetét. Ugyanebben a gyűlésben ideiglenes igazgatóul Venczel Rezső tanitót választották meg, ki szeptember hó i-én vette át hivatalát.
A tanítótestület október hó 14-én a nyugalomba vonult Récsey György igazgató-tanitó tiszteletére díszlakomát rendezett, melyen résztvettek: dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő, Vécsey Zsigmond polgármester, a városi tisztikar több tagjával, Eperjesy Sándor iskolaszéki elnök az iskolaszék több tagjával, továbbá az ünnepeltnek több tanítványa és tisztelője.
A felköszöntők sorát Ruzsicska Kálmán dr. kir. tanácsos, tanfelügyelő nyitotta meg s ennek kapcsában felolvasta dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 71502/1899. sz. következő leiratát:
Tek. Récsey György nkanizsai közs. elemi isk. igazgató-tanitó urnák N agy-Kanizsán. Abból az alkalomból, hogy Te-kintetességed a.tanítói pályán eltöltött negyvenkét évi eredményben dús szolgálat után visszavonult munkálkodásának teréről, megragadom az alkalmat és Önnek a tanügy érdekében kifejtett önzetlen, hasznos szolgálataiért köszönetemet és elismerésemet nyilvánítom. Budapesten, 1899. szeptember hó 21-éu Wlassics s. k.
1*
4
Venczel Rezső, a közs. el. isk. akkor ideiglenes igazgatója a kartársak nevében vett meleg bucsut a nyugalomba vonuló, szeretett kartárstól, és beszéde végén átnyújtott neki a szeretet maradandó emlékéül egy díszalbumot, mely a kartársak fényképeit tartalmazta. A díszlakoma alatt felolvasták a nm. Miniszter urnák következő üdvözlő táviratát:
A mai szép ünnep alkalmából szívből üdvözli és szerencse-kivánatait tolmácsolja egykori tanítványa; Wlassics.
Venczel Rezsőnek igazgatóvá történt megválasztása következtében az ő osztálytanítói helye megüresedett. Az iskolaszék az ő osztályához Lisztner József tanítót, ennek osztályához pedig Szalay Dénes tanítót helyezte át így azután tulajdonképen Szalay Dénes osztálya maradt tanító nélkül a VI. VII. kerületben. Az iskolaszék 1899. aug. 28-án tartott ülésében eme tanító nélkül maradt osztályhoz Tibolt Boldizsár székesfehérvári javitó-intézeti rendes tanítót hivta meg egyhangú megállapodással.
Október hó folyamán Ujváryné Gerócs Anna rendes tanítónő orvosi vélemény alapján hat hónapi szabadságot kapott; osztályához pedig az iskolaszék 1899. november 29-iki ülésében hozott határozatával Némethné Fülöp Krisztina oki. tanítónőt hivta be segédtanitóuőül.
Iskolai életünk legfontosabb mozzanata volt az államosítás.
Nagy-Kanizsa város évek hosszú során át valóban példás áldozatkészséggel tartotta fenn és fejlesztette községi iskoláit, de mivel utóbbi időben a reá nehezedett anyagi terhek már-már kimerítették erejét és szemben állott azzal a bizonyossággal, hogy iskoláit az igényekhez mérten továbbfejleszteni nem bírja: megtette a...