Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.61 MB
2018-02-28 16:15:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
101
563
Rövid leírás | Teljes leírás (95.61 KB)

A nagykanizsai
magy. kir.
állami elemi népiskola
három igazgatósági kerületének
értesítője
az 1907-1908. iskolai évről.
IX. évfolyam
Összeállították: a kerületi igazgatók.
Nagykanizsa, 1908.
Nyomtatott Fischel Fülöp Fia könyvnyomdájában.


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A nagykanizsai magy. kir,
állami elemi népiskola
három igazgatósági herületéneh
ÉRTESÍTŐJE
az 1907-1908. ísholai éurő!.
IX. ÉVFOLYAM.
Összeállították: A KERÜLETI IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA, 1908.
Nyomatott Fischel Fülöp Fia könyvnyomdájában.
I.
Értesítés 1908—1909. iskolai évre.
A nagykanizsai m. kir. áll. elemi népiskolánál az 1908—1909. iskolai évre a beirások 1908. szeptember 1-től szept. 9-ig lesznek; még pedig délelőtt 8 órától 11 óráig, délután 2 órától 4-ig. Ünnepen csak délelőtt lesz beirás. Az I. és II. kerületi tanulók az I. kerületi Zrinyi Miklós-utcai iskola, a III. kerületi tanulók a kiskanizsai templomtéri iskola helyiségében irathatók be.
Az I. II. kerületi róm. kath. vallású tanulók szeptember 9-én a Szent-Ferencrendüek templomában mise-hallgatással kezdik meg az iskolai évet.
Az előadások általában szept. 10-én kezdődnek.
A beiratkozáshoz minden tanuló hozza magával „Értesítő" könyvecskéjét vagy szabályosan kiállított iskolai bizonyítványát. Azok a tanulók, kik először iratkoznak be, iskolaköteles koruk igazolására anyakönyvi tanúsítványt hozzanak magukkal. Az iskolakötelesek sorába az 1908 1909. évre azok lépnek, akik 1902. évi augusztus 31-ig születtek. Az iskolakötelesek sorából pedig kilépnek, akik 1896. évi szeptember 1-je előtt születtek.
A beiratási dij minden tanulóra nézve kivétel nélkül: 1 (egy) korona.
4
Az a tanuló, akinek 1 vagy 2 tanítási tárgyból elégtelen osztályzata van, 1908. aug. 30-án vagy 31-én javító-vizsgálatot tehet.
Minden tanuló annak a kerületnek megfelelő iskolájába köteles beiratkozni, ahol a beiratkozáskor lakik.
A vidéki tanulók kötelesek a beiratkozáskor bejelenteni azt a helyet (annak a családnak lakását) is, ahol az iskolai időn kívül tartózkodni fognak. E nélkül nem irhatok be.
II.
Jelentés az 1907—1908. iskolai évről.
A beírások 1907. szeptemb. 1-től szeptemb. 7-ig tartottak.
A róni. kath. tanulók szept. 8-án szentmise-hallgatással kezdték meg az évet. Az előadások szept. 19-én kezdődtek.
Beiratkozott 2166 tanuló, kik közöl a beirási dijat és az országos tanitói nyugdíjjárulékot 2134 fizette meg. A létszám a mult iskolai évihez képest 15-tel emelkedett. _
A tanulók egészségi állapota kielégítő volt; mert fordult ugyan elő ragadós betegség is, de csak szórványosan.
Dr. Rátz Kálmán és dr. Goda Lipót városi tiszti orvos. urak az összes osztályokban beoltották az I. osztályba járó vagy a még újra nem oltott tanulókat és minden osztályban teljesítették a szokásos szemvizsgálatot.
Évzáró vizsgálatok. A hittani vizsgálatok a róm. kath. vallású növendékekkel az I. és II. kerületben junius 3-án, a III. kerületben junius 4-én ; az izraelita, ágostai evangélikus és a református vallású növendékekkel pedig mind a három kerületben jun. 10-én délután voltak.
6
A rendes osztályvizsgálatok junius 13-tól egész jun. 25-ig tartottak az Utasításban elrendelt módon.
Az iskolai év junius 28-án záródott be hálaadó isten-tisztelettel.
Helyettesítés. Hosszabb időtartamú helyettesítés 3 ízben fordult elő.
Dolmányos Ferenc, tanító, mindjárt az iskolai év kezdetén kénytelen volt 3 hónapi szabadságot kérni a tanügyi kormánytól. De csak hat heti szabadságot kapott 1907. szept. 8-tól, és helyettesítésével Tóth Károly oki. tanítót bizták meg. Ujabb kérvényére bizonytalan időre szabadságolták s a helyettesítéssel ismét Tóth Károlyt bizták meg.
Pathy Nagy Júlia...