Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.04 MB
2018-02-28 17:28:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
127
555
Rövid leírás | Teljes leírás (103.24 KB)

A nagykanizsai
magy. kir.
állami elemi népiskola
három igazgatósági kerületének
értesítője
az 1908-1909. iskolai évről.
X. évfolyam
Összeállították: a körzeti igazgatók.
Nagykanizsa, 1909.
Zala Hírlapkiadó és Nyomda Részvénytársaság


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI
MAGY. KIR.
ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLA
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1908—1909. ISKOLAI ÉVRŐL.
X. ÉVFOLYAM.
Összeállították: A KÖRZETI IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA, 1909.
Zala Hírlapkiadó és Nyomda Részvénytársaság.
A NAGYKANIZSAI
MAGY. KIR.
ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLA
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1908—1909. ISKOLAI ÉVRŐL.
X. ÉVFOLYAM.
Összeállitották: A KÖRZETI IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA, 1909.
Zala Hírlapkiadó és Nyomda Részvénytársaság.
i.
wr
Értesítés az 1909—1910. iskolai évre.
A nagykanizsai m. kir. áll. elemi népiskolánál az 1909 — 1910. iskolai évre a beírások 1909. szeptember 1-től szept. 10-ig lesznek; még penig délelőtt 8 órától U óráig, délután 2 órától 4-ig. ünnepen csak délelőtt lesz beírás. Az I. és II. körzeti tanulók a Zrínyi Miklós-utczai iskola, a III. Körzeti tanulók a kiskanizsai templomtéri iskola helyiségben irathatók be.
A beiratkozáshoz minden tanuló hozza tr.pgával „Értesítő" könyvecskéjét vagy szabályosan k/.llitott iskolai bizonyítványát. Azok a tanulók, kik először iratkoznak be, iskolaköteles koruk igazolására anyakönyvi tanúsítványt hozzanak magukkal. Az iskolakötelesek sorába az 1909—1910. évre azok lépnek, akik 1903. évi augusztus 31-ig születtek. Az iskolakötelesek sorából pedig kilépnek, akik 1897: évi szeptember 1-je előtt születtek. Akik 1909. augusztus 31-ig betöltötték 12-ik élet-évüket, csak az ismétlő iskolába vehetők fel. *
A bírálási díj minden tanulóra nézve kivétel nélkül-. 70 fillér.
Az a tanuló, akinek 1 vagy 2 tanítási tárgyból elégtelen osztályzata van, 1909. aug. 30-án vagy 31-én javító-vizsgálatot tehet.
4
Minden tanuló annak az igazgatói körzetnek megfelelő iskolájába köteles beiratkozni, ahol a beiratkozáskor lakik.
A vidéki tanulók kötelesek a beiratkozáskor bejelenteni azt a helyet (annak a családnak lakását) is, ahol az iskolai időn kivül tartózkodni fognak. E nélkül nem Írhatók be.
Az előadások az I. és II. igazg. körzetben szeptember 11-én kezdődnek. A róm. kath. növendékek az I. és II. igazg. körzetben szept. 10-én, a III. igazg. körzetben 11-én reggel 8 órakor misehallgatással kezdik meg az uj iskolai évet.
II.
leleníés az 1908—1909. iskolai éuról.
A beírások 1908. szeptemb. 1-től szeptemb. 7-ig tartottak.
A róm. kath. tanulók szept. 8-án szentmise-hallgatással kezdték meg az évet. Az előadások szept. 16-án kezdődtek.
Beiratkozott 2372 tanuló, kik közül a beiratási dijat és az országos tanítói nyugdíjjárulékot 2250 fizette meg. A létszám a mult iskolai évihez képest 206-tal emelkedett. Ismétlő-iskolai tanuló volt az I. és II. igazg. körzetben: 25 leány, a III. igazg. körzetben 68 fiu és 62 leány, összesen: 155.
A tanulók egészségi állapota kielégítő volt; mert fordult ugyan elő ragadós betegség is, de csak szórványosan.
Dr. Rátz Kálmán és dr. Goda Lipót városi tiszti orvos urak az összes osztályokban beoltották az I. osztályba járó vagy a még újra nem oltott tanulókat és minden osztályban teljesítették a szokásos szemvizsgálatot.
Évzáró vizsgálatok. A hittani vizsgálatok a róm. kath. vallású növendékekkel az I. és II. körzetben junius 3-án, a III. körzetben junius 4-én; az izraelita, ágostai evangélikus és a református vallású növendékekkel pedig mind a három körzetben junius 9-én délután voltak.
6
A rendes osztályvizsgálatok junius 14-től egész jun....