Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.04 MB
2018-02-28 17:28:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
95
458
Rövid leírás | Teljes leírás (103.24 KB)

A nagykanizsai
magy. kir.
állami elemi népiskola
három igazgatósági kerületének
értesítője
az 1908-1909. iskolai évről.
X. évfolyam
Összeállították: a körzeti igazgatók.
Nagykanizsa, 1909.
Zala Hírlapkiadó és Nyomda Részvénytársaság


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI
MAGY. KIR.
ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLA
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1908—1909. ISKOLAI ÉVRŐL.
X. ÉVFOLYAM.
Összeállították: A KÖRZETI IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA, 1909.
Zala Hírlapkiadó és Nyomda Részvénytársaság.
A NAGYKANIZSAI
MAGY. KIR.
ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLA
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1908—1909. ISKOLAI ÉVRŐL.
X. ÉVFOLYAM.
Összeállitották: A KÖRZETI IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA, 1909.
Zala Hírlapkiadó és Nyomda Részvénytársaság.
i.
wr
Értesítés az 1909—1910. iskolai évre.
A nagykanizsai m. kir. áll. elemi népiskolánál az 1909 — 1910. iskolai évre a beírások 1909. szeptember 1-től szept. 10-ig lesznek; még penig délelőtt 8 órától U óráig, délután 2 órától 4-ig. ünnepen csak délelőtt lesz beírás. Az I. és II. körzeti tanulók a Zrínyi Miklós-utczai iskola, a III. Körzeti tanulók a kiskanizsai templomtéri iskola helyiségben irathatók be.
A beiratkozáshoz minden tanuló hozza tr.pgával „Értesítő" könyvecskéjét vagy szabályosan k/.llitott iskolai bizonyítványát. Azok a tanulók, kik először iratkoznak be, iskolaköteles koruk igazolására anyakönyvi tanúsítványt hozzanak magukkal. Az iskolakötelesek sorába az 1909—1910. évre azok lépnek, akik 1903. évi augusztus 31-ig születtek. Az iskolakötelesek sorából pedig kilépnek, akik 1897: évi szeptember 1-je előtt születtek. Akik 1909. augusztus 31-ig betöltötték 12-ik élet-évüket, csak az ismétlő iskolába vehetők fel. *
A bírálási díj minden tanulóra nézve kivétel nélkül-. 70 fillér.
Az a tanuló, akinek 1 vagy 2 tanítási tárgyból elégtelen osztályzata van, 1909. aug. 30-án vagy 31-én javító-vizsgálatot tehet.
4
Minden tanuló annak az igazgatói körzetnek megfelelő iskolájába köteles beiratkozni, ahol a beiratkozáskor lakik.
A vidéki tanulók kötelesek a beiratkozáskor bejelenteni azt a helyet (annak a családnak lakását) is, ahol az iskolai időn kivül tartózkodni fognak. E nélkül nem Írhatók be.
Az előadások az I. és II. igazg. körzetben szeptember 11-én kezdődnek. A róm. kath. növendékek az I. és II. igazg. körzetben szept. 10-én, a III. igazg. körzetben 11-én reggel 8 órakor misehallgatással kezdik meg az uj iskolai évet.
II.
leleníés az 1908—1909. iskolai éuról.
A beírások 1908. szeptemb. 1-től szeptemb. 7-ig tartottak.
A róm. kath. tanulók szept. 8-án szentmise-hallgatással kezdték meg az évet. Az előadások szept. 16-án kezdődtek.
Beiratkozott 2372 tanuló, kik közül a beiratási dijat és az országos tanítói nyugdíjjárulékot 2250 fizette meg. A létszám a mult iskolai évihez képest 206-tal emelkedett. Ismétlő-iskolai tanuló volt az I. és II. igazg. körzetben: 25 leány, a III. igazg. körzetben 68 fiu és 62 leány, összesen: 155.
A tanulók egészségi állapota kielégítő volt; mert fordult ugyan elő ragadós betegség is, de csak szórványosan.
Dr. Rátz Kálmán és dr. Goda Lipót városi tiszti orvos urak az összes osztályokban beoltották az I. osztályba járó vagy a még újra nem oltott tanulókat és minden osztályban teljesítették a szokásos szemvizsgálatot.
Évzáró vizsgálatok. A hittani vizsgálatok a róm. kath. vallású növendékekkel az I. és II. körzetben junius 3-án, a III. körzetben junius 4-én; az izraelita, ágostai evangélikus és a református vallású növendékekkel pedig mind a három körzetben junius 9-én délután voltak.
6
A rendes osztályvizsgálatok junius 14-től egész jun. 24-ig tartattak az Utasításban elrendelt módon.
Az iskolai év junius 27-én záródott be hálaadó Isten-tisztelettel.
Helyettesítés. Hosszabb időtartamú helyettesítés 4 ízben fordult elő.
Somogyi Janka tanítónő 1908. szeptember elejétől 8 heti szabadságidőt kért a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrtól. Ennek leteltével, mivel baja súlyosbodott, a szabadságidőnek az iskolai év végéig való meghosszabbításáért folyamodott. Ezek a szabadságolások meg is történtek. Helyettesül a miniszter ur Haba Róza oki. tanítónőt rendelte ki, aki egész 1909. február 28-ig, az időközben elhalt Somogyi Janka helyére kinevezett tanítónő állásfoglalásáig helyettes-kedett.
Venczel Rezső I. körzeti igazgató-tanítót 1908. szeptember végén súlyos szembaj támadta meg, mely-lyel szemben elkerülhetetlenné vált az orvosi műtét. E végett 14 napi szabadságot kért a kir. tanfelügyelőtől ; mely idő alatt osztályában szívességből Szalay Ida oki. tanítónő helyetteskedett. — Venczel Rezső igazgatótársunknak mindkét szemén szerencsésen sikerült a műtét, amennyiben látóképességének \'A részét — mindnyájunk örömére — megmentették. A súlyos műtét következtében erősen fölzaklatott szemidegeinek mégis hosszabb időtartamú pihenés kellett. Három izben kért 3—3 hónapi szabadságot, mit a miniszter ur meg is adott; s igazgatói helyetteséül Szalay Sándor II. körzeti igazgatót, osztályához tanítói helyettesül pedig : Szalay Ida oki. tanítónőt rendelte ki.
Pathy Nagy Júlia 1908. okt. 28-án betegség ci-mén állását elhagyta s ugyanakkor 3 hónapi szabadságidőt kért. Ennek leteltével újból 3 hónapi szabadságért folyamodott. Osztályában egész 1909. - január l-ig a III. igazgatói körzet tanitótestületének tagjai végezték a tanítást félnapos tanítási rendszer szerint. Később — a közbejött körülményekre való tekintettel — a miniszter ur 1908. dec. 12-én kelt 137.438 sz.
7
rendeletével Ats Erzsébet oki. tanítónőt rendelte ki helyetteséül az iskolai év végéig szóló megbízással.
Jutasyné Reiner Mária tanítónő a miniszter úrtól 6 heti szabadságot kért. A miniszter ur a szabadságot megadta és helyetteséül Rozs Erzsébet oki. tanítónőt, majd (mikor a kirendeltet időközben Székesfehérvárra hivták meg állandó helyettesül) Haba Róza oki. tanitónőt rendelte ki.
Szalayné Juk Etelka és Szalay Dénes kartársak 6 hétig, Németh Sándor kartárs pedig 11 napig nem taníthattak a családjokban előfordult ragadós betegségek miatt. Osztályukban a tanítást a II. illetve III. igazgatói körzet tanítótestületeinek tagjai végezték.
Rövidebb ideig tartó helyetteskedéseket szíveskedtek teljesíteni: Áts Erzse, Boncz Edith, Haba Róza, Rozs Erzse, Szalay Ida oki. tanítónők és Bakos Ilona tanitónőjelölt, akiknek ezen az uton is köszönetüket fejezik ki a körzetek tanítótestületei.
Beiskolázás. A tanítótestületek a gondnokság utján szorgalmasan beterjesztik az igazolatlanul mulasztókat a városi hatósághoz, mely igazán példás erélyességgel, ha kell: bírságolással is kényszeriti a szülőket, hogy gyermekeiket pontosan küldjék iskolába. Ez a szigorú eljárás már nagyon sokat javított a beiskolázási viszonyokon.
A beiskolázási viszonyok nagymértékű javulásának fényes bizonyítékául tekinthető, hogy az iskolai év kezdetén mindjárt nagy számban iratkoztak be az I. körzeti összevont V—VI. leányosztályba, valamint a II. körzeti V. fiúosztályba és a III. körzeti Rácz-utczai I. vegyes-osztályba is. Ezeknek az osztályoknak túlzsúfoltsága szükségessé tette, hogy az igazgatók a szétválasztás illetve párhuzamosítás tárgyában fölterjesztést intézzenek a kir. tanfelügyelő úrhoz. Az 1908. okt. 3-án fölterjesztett jelentés alapján a kir. tanfelügyelő ur meg is tette a fejlesztésre vonatkozóan a szükséges lépéseket azonnal. Mivel az ügy érdekében nagyon fontos osztályszétválasztás, illetve párhuzamosítás iránt a minisztérium részéről a reménylett
8
intézkedés nem történt megr — a 3 igazgatói körzet tanítótestületeinek közös értekezlete (1909. jan. 9-én) megkereste az állami elemi iskola gondnokságát, hogy a fejlesztés ügyében irjon fel . a miniszter úrhoz. A gondnokság igazán példás ügyszeretettel sietett telje-jesiteni a tantestületek közös értekezletének kérelmét. Külön kérvényt terjesztett a kir. tanfelügyelőség utján a miniszter úrhoz, melyben részletes megokolással kérte a túlzsúfolt osztályok szétválasztását, illetve párhuzamosítását. A gondnokság kérvényét Ruzsicska Kálmán dr. kir. tanfelügyelő ur meleg pártolással terjesztette föl. Erre a miniszter úrtól 21280 sz. a. rendelettel az a válasz érkezett le a kir. tanfelügyelőség utján, hogy „a tanítói állások lekötöttsége miatt ez idő szerint a nagykanizsai áll. el. iskolát nem fejlesztheti."
Az iskolai év vége felé azonban nagyon kedvező fordulat történt a nagykanizsai áll. el. iskolák fejlesztésére nézve. A miniszter ur 180 ezer korona segélyt utalt ki Nagykanizsa város részire uj iskolák építésére olyformán, hogy a város részéről az államnak évenkint fizetendő 36 ezer korona iskolafentartási járulékot 5 egymás után következő évre elengedte. Ezt az örvendetes mozzanatot Dr. Ruzsika Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő ur ismét megragadta iskolafejlesztési céljának elérésére, amennyiben a városi hatóság, a gondság és az igazgatók meghallgatott, megokolt véleménye alapján ezúttal már harmadszor tett fölterjesztést a miniszter úrhoz a jövő iskolai évre még tulzsufoltabbaknak Ígérkező osztályok szétválasztása, illetve párhuzamosítása iránt.
A beiskolázási viszonyok lényeges javulását mutatja az is, hogy ebben az iskolai évben az I. és 11. igazgatói körzetben szintén volt 25 leány ismétlő iskolai tanuló. A fiuk közöl az ismétlőiskolai tankötelesek — ugy látszik —a gimnázium, polgári-és ipariskolában folytatják tanulmányaikat, mert az I. és II. körzetben ilyen egy sem akadt.
9
Személyi változás. Az 1908. november 19-én elhalt Somogyi Janka tanitónő helyére a miniszter ur 1908. dec. 19-én 139496 sz. rendeletével Váry Jolán állami el. iskolai tanítónőt helyezte át Ósszentivánról,
A tanítótestületek gyásza. Ebben az iskolai évben egyik olyan kartársnőnket ragadta el tőlünk a halál, aki buzgalmával, tehetségével és lelkes társadalmi tevékenységével mindnyájunk igaz elismerését érdemelte ki. Somogyi Janka, a III. igazg. körzetben működött tanitónő, már az 1907|8. iskolaévet záró osztályvizsgálatát is betegen tartotta meg; de baját ugy maga, mint rokonai, barátai és ismerősei is csak könnyebb lefolyásúnak vélték. — Fájdalom : —tévesen vélekedtek. A betegség egyre rohamosabban támadta meg a nemcsak lelkileg, de testileg is erős nőt. Az egész nagy-sziinidőt ágyban töltötte Budapesten. Állását az iskolai év elején már el sem foglalhatta. Hosszú, kinos szenvedésétől 1908. november 19-én váltotta meg a halál. Áldás legyen emlékén!
Értekezletek. Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő elnöklete alatt volt 3 igazgatói értekezlet, melyeknek keretében a kiválóan a tanítótestületek működését s az iskolai élet közszellemét és érdekeit érintő mozzanatok kerültek tárgyalás alá. A harmadik, 1909. május 1-én tartott értekezleten „a kir. tanfelügyelő, iskolalátogatása alkalmából nyert tapasztalatai alapján elismerését fejezte ki az igazgatóknak és tantestületeknek odaadó munkásságukért s legbensőbben arra kérte őket, hogy a közoktatási kormány és Nagykanizsa rend. tanácsú városnak nagy áldozatait lelkes tevékenységökkel mennél magasabb kamatokban gyümölcsöztetni s a magyar kulturának ezen fontos végvárát mivelődésben és érzésben egyaránt mindinkább erősebbé tenni törekedjenek."
A 3 igazgatói körz. tanítótestületei 5 közös-értekezletet tartottak, melyeknek keretében a tanitótestü-
10
letek mindegyikét egyformán érintő vagy érdeklő ügyeket tárgyaltak. Egyiken napirendre került a délelőtti előadásoknak 9 órakor való kezdése is. A városi tanács ugyanis e tárgyban megkereste az áll. el. iskolai gondnokságot, hogy az előadásoknak 9 órakor való kezdését kezdeményezze. A gondnokság véleményezés végett ezt áttette a tanítótestületek közös értekezletéhez, mely oly értelmű véleményt terjesztett a gondnokság elé, hogy az előadásoknak délelőtt 9 órakor való kezdését sem egészségi, sem pedagógiai, sem időbeosztási szempontokból nem véli célszerűnek.
Testületi értekezlet volt az I. és II. igazgatói körzetben: 5, a III. igazgatói körzetben: 5 rendes és 2 rendkívüli. Ezekben az iskola belső életére vonatkozó dolgokat tárgyaltak a tanítótestületek, egymástól teljesen függetlenül. — Nagykanizsa rend. tanácsú város érdemes tanácsa megkereste a tanítótestületeket, hogy mindegyik körzetből 1—1 tagot küldjenek ki a város közegészségügyi bizottságába. Az I. és II. igazg. körzet értekezlete Erdösy Bálint és Váry József tanítókat, a III. igazg. körzet pedig Szabó István igazgatót küldte ki közegészségi bizottsági tagul.
Iskola-látogatás. Ns. Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő ur részéről, valamint a körzeti igazgatók részéről ebben az iskolai évben is megtörténtek a szakszerű iskolalátogatások. Továbbá: Ns. és főt. Király Elek egyházmegyei kerületi tanfelügyelő, c. kanonok, hahóti esperes-plébános ur is meglátogatta iskoláinkat a hitoktatás eredményének megvizs-gá\'ása végett. A róm. kath. növendékek hittani vizsgálatain is ő elnökölt.
Tanítói és ifjúsági könyvtár. A tanítói könyvtár állománya most: 1088 kötet. — Mindegyik igazgatósági körzetnek külön-külön ifjúsági könyvtára is van. Állományuk egyenkint: 327 összesen: 684 kötet. Az ifusági könyvtárt különösen a felsőbb osztályok tanulói szorgalmasan használják.
11
Jótékonyság. A szegény tanulók felruházására a Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaság ebben az iskolai évben is 140 koronát, a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár (Nagykanizsa) 40 koronát volt szives adni. Az iskolai gondnokság határozata alapján ezekhez az összegekhez csatoltattak az igazolatlanul mulasztók megbírságolásából időnkint befolyt összegek is, valamint az a szép adományösszeg is, mely a Nagykanizsán megjelenő „Zala" cimü politikai napilapnak egy vezető cikkben tett lelkes buzdítására Eperjesy Gábor gondnoksági gondnok úrhoz folyt be a nemesszivü gyermekbarátok részéről.
Karácsonykor Nagykanizsa város hatósága, a Keresztény Jót. Nőegylet és a Kossuth Lajos Asztaltársaság ruházott föl nagyon sok, teljesen szegény tanulót.
A Karczag- és Elek Lipót-féle alapitvány-össze-gek évi kamatait szegénysorsu, jóviseletü és szorgalmas tanulók kapták.
A népkonyhában a téli Hónapokon át közel 400 állami elemi iskolai tanuló kapott naponkint ingyen ebédet.
A nemeslelkü jótevők fogadják a tanítótestületek hálás köszönetét.
E rovat alatt meg kell említenünk azt is, hogy a tanítótestületek és a tanulók is jelentékeny munkával és áldozatkészséggel jáultak a jótékonyság oltárához. Dr. Ruzsicska Kálmán kir tanfelügyelőnk lelkes buzdítására a messinai földrengéssel, meg az ajkai bányaszerencsétlenséggel sújtottak fölsegitésére, a József kir. herceg Szanatórium-Egyesület, illetve a szegény tüdőbetegek részére, meg az „Országos Gyermekvédő Liga" részére szép eredményű filléres gyűjtést rendeztek. A tanítótestületek nőtagjai pedig kiváló buzgalmat tanúsítottak a május 9-én rendezett „Gyermeknapon. "
Iskolai ünnepségek. Iskolai ünnepség volt okt. 4-én a király névnapján, okt. 6-án az aradi vértanuk,
12
nov. 19-én Erzsébetkirályné emlékére; márc. 15-én a szabadság ünnepén; május 2-án az ezeréves nemzeti lét és junius 8-án a koronázás emlékére.
Alkalmas nagyterem hiányában az I. és II. körzetben az ünnepségek az egyes osztályokban folytak le.
A jelzett iskolai ünnepségeken kivül ebben az iskolai évben a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletére külön ünnepsége volt a fáknak és madaraknak.
Az I. és II. körzetben a fák és madarak ünnepét 1909. máj. 13-án tartották az I. körzeti iskola befásitott udvarán, mely alkalommal Gergye Sándor és Szabó István tanitók intéztek alkalmi beszédet a tanulókhoz ; több fiu- és leánynövendék pedig költeményeket szavalt. — Az ünnepség, mint általában minden iskolai ünnepségünk, a Himnusz éneklésével kezdődött s a Szózattal záródott,
Az ünnepségeket mise-hallgatás előzte meg.
A III. igazg. körzeti osztályokban az ünnepségek a tanév folyamán a következőképen tartattak meg: október 6-án az aradi vértanuk em\\ékétNémeth Sándor ismertette a tanulókkal; nov. 19-én Erzsébet napján Mantuano Máiia tartott szivhez szóló felolvasást nagyemlékű Királynénkról; március 15-én Litvay Endre buzdította szép beszéddel a tanulókat hazafiságra. A madarak és fák napja ünnepén Váry Jolán és Kesselbauer Olga betanításával egy alkalmi színdarabot adtak elő a növendékek nagy közönség előtt, utóbb pedig kizárólag a tanulóknak. Ki kell ennél a pontnál emelnünk Váry Jolán és Kesselbauer Olga áldozatkészségét, — mert a szindarabhoz szükséges ruhákat felszereléseket stb. saját költségükön szerezték be. Minden egyes ünnepségen a tanulók több alkalmi éneket és szavalatot adtak elő.
A tantestületek iskolán kivüli működése. A 3
igazgatói körzet tantestületeinek nő- és férfi tagjai minden alkalommal készséggel vesznek részt a társadalom. közművelődési és jótékonysági mozgalmaiban.
í3
Többen tagjai a Zalamegyei Közművelődési Egyesületnek, a Szanatórium-Egyesület, a Gyermekvédő Liga helyi bizottságának, továbbá a helyi irodalmi jótékonysági s egyéb társadalmi egyesületeknek, melyeknek életében elismerést érdemlő szellemi működéssel is szerepelnek. - Néhányan a nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör, meg a Kath. Legényegylet felolvasó ünnepségein felolvasásokat tartottak, szavaltak; és nemcsak a szakirodalomnak, hanem a szépirodalomnak s a helyi sajtónak is buzgó munkásai voltak.
III.
Gondnokság:
Elnök: Dr. Bentzik Ferencz. Gondnok: Eperjesy Gábor. Jegyző: Szabó István igazgató.
Rendes tagok:
Dr. Bartha Gyula p. i. igazg.
Barthos Irén
Ujnépi Elek Lipót
Erdősy Bálint
Eperjesy Gábor
Faics Lajos
Ifj. Fesselhofer József
Dr. Goda Lipót
Börzsey Tivadar
Halvax Frigyes
Dr. Hajdú Oyula
Hertelendy Béla
Horváth György
Híitter Lajos
Kádár Lajos
Kránitz József Mihálecz József Dr. Neumann Ede Dr Pillitz Samu Dr. Rátz Kálmán Dr. Rothschild Jakab Sebestény Lajos Szalay Sándor igazg. Dr. Szekeres József Szedlmayer József Unger Ullmann Elek Ujváry Géza Váry József Vécsey Zsigmond Weisz Tivadar.
15
IV.
Hitoktatók.
1. Róm. kath. hitoktatók: Bécsi Vazul, Dolezsál Bertalan, Jámbor András, \'Krámer Kapisztrán, Zsiska Gentilis, szentferenc-rendi áldozópapok.
2. Izr. hitoktató: Hirschfeld Rezső, izr. isk. tanitó.
3. Ág. ev. hitoktató; Hütter Lajos ág. ev. lelkész.
4. Ref. hitoktató: Kádár Lajos ref. lelkész.
V.
Kézimunka-tanitónő.
özv. Horváthné Kuncz Rozália.
VI.
Iskola-mindenesek.
Németh József I. igazg. körzeti; Bodzay Ferenc a II. igazg. kör. Teleky-uti; Takács Rozália a II. igazg. kör. Rozgonyi-utcai; Heffer Mihály a II. igazg. kör. Arany János-utcai; Schröder Károly II. igazg. kör. Külső-Teleky-uti; Tóth Imre Eötvös-téri; Horváth (Faics) János a III. (kiskanizsai) igazg. kör. középponti; özv. Bencze Józsefné, a III. igazg. kör. Rác-utcai.
VII.
Rövidítések magyarázata.
Tantárgyakból: kit. = kitűnő, jel. = jeles, elégs. = elégséges, elégt. = elégtelen.
Használt rövidítések: vm. = vizsgálatlan maradt, bt. = beteg, kl. — kilépett, elk. = elköltözött, mh. = meghalt, id. = idősebb, ifj. = ifjabb, ism. = ismétlő, ág. ev. = ágostai evangelikus, ref. = református, gör. kath. — görög kátholikus, izr. = izraelita.
I. Igazgatói körzet.
Igazgatója: Venczel Rezső.
Tanítótestület.
1. Banehouiehné ílyahas Uihtória, az V. és VI. leányosztály tanítónője Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen 11.
2. Erdősyné fiouah Lujza, a III. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 26, összesen 26.
3. Erdősy Bálint, a IV. A) fiúosztály tanitója, a Zalam. Ált. Tanitótest. nagykanizsai jk. vál. tagja és a tanítótestületnek választott gondnoksági és városi közegészségügyi bizottsági képviselője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 26, összesen 27.
4. Jarhas Uílma, a IV. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 22, összesen 22.
5. Sottlerné Pataky Uilma az I. leányosztály tanitónője. Működési idejének száma Nagykanizsán 21, összesen 23.
6. Rouáts Mihlós a III. B) fiúosztály tanitója, a Zalam. Ált. Tanitótest. II. jegyzője s a nagykanizsai jk. vál. tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 23, összesen 24.
7. Orbán letuán az I. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 14, összesen 19.
8. Poredusné Szahonyí Irma, a II. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 20, összesen 20.
9. Poredus Hntal, a III. B) fiúosztály tanitója, a Zalamegyei Ált. Tanítótestület főjegyzője és a városi alsófoku ipariskola igazgatója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 20, összesen 21.
10. tibolt Boldizsár, a II. B) fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen 15.
11. Uenezel Rezső, az I. körz. igazgatója és a II. A) fiuoszt. tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 39, összesen 41.
12. Ulasits József, a IV. B) fiúosztály tanitója, az I. körzeti tanitótestiilet jegyzője, az I. és If. körz. tanitói-könyvtár őre — és az I. körz. ifjúsági könyvtár kezelője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 15, összesen 16.
19
A tanulók névsora és érdemjegyei
I. LEÁNYOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, magyar olvasás, irás, rajz és ének.
A tanuló neve általános osztályz.| A tanuló neve általános osztályz.
Antalics Mariska jel Németh Mariska tv.
Banekovich Viktória kit. Németh Ilona kit.
Bausz Gizella elégt Nikitser Valéria jel jó
Boncz Katalin jel jel Orbán Margit
5 Bogdán Mariska 35 Oszvald Anna jel
Buváry Margit jó Panda Margit tv.
Cafota Mariska jel Paar vlargit jel
Farkas Gizella kit. Peczena Margit jó
Fábián Mariska kit. Plihál Éva kit.
10 Fehér Mariska elégt. 40 Raspotnik Erzse kit.
Fekete Mariska jó Remete Ilona kit.
Fesselhofer Eleonóra kit. Rieder Anna jó
Frühwiríh Mariska jó Rosenfeld Janka jel
Gergál Anna elégt Rusz Irén jel
15 Göllesz Mariska elégt 45 Salamon Róza kit.
Griinfeld Katica jel. Sió Teréz kit.
Horváth Irén kit. Stocker Erzse jó
Höfler Margit elégs. Spirk Mária elégt.
Jámbor Margit elégi Szabó Mariska elégs.
20 Junker Anna jó 50 Szendrey Ilona kit.
Junker Ilona kit. Szancsek Stefánia jel
Jureczky Viola kit. Szitár Ida jó
Kern Viktória jó Szohina Ilona jel
Klein Mariska jel Szőni mer Margit kit.
25 Kovács Irma kit. 55 Tornán Cecilia jó
Kovács Mariska jó Vucsák Margit jó
Kudik Margit clégs. Xenemann Ilona elégs.
Megygyesi Malüd elégt Zalaváry Ilona kit.
Miletics Ilona jel Zugó Irén elégt.
30 MoszhammerStefánia jel 60 Zsidi Mariska jó
20
III. A) FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, rajz, női kézimunka és ének.
általános osztályz. SS »j c
A tanuló neve A tanuló neve rt "N ™ tn -cs O
Bajzik Mária jel Németh Erzsébet elégs.
Bindinger Teréz elégs. Nyull Erzsébet jó
Bognár Mária elégs 35 Pataricza Irén elégs.
Borsfai Mária jó Pataricza Margit elégs.
5 Csánk Anna jel Pál Roza jó
Ferenczy Margit kit Petőfi Gizella elégs.
Frey Mariska jel Péter Irma jel
Frühwirth Lujza jel 40 Pinke Magda jel
Gergály Irma elégs. Poliák Anna elégs.
10 Giesmann Mária elégs. Popp Ilona elégs. jel
Harangozó Gizella elégs. Prack Ida
Heltay Mariska elégs. Pusofszky Klára elégt.
Henne Roza jel 45 Raffay Elza elégt.
Hermán Margit elégs. Sanvéber Magdolna kit.
15 Hepp Józsa elégs. Sándor Ella kit.
Horváth Anna jó Szegheő Izabella jel
Horváth Irma jó Szekeres Ottilia jó
Horváth Margit kit 50 Székely Margit jel
Ispaics Gizella jel Szittár Teréz jel
20 Ivánlics Józsa elk. Skergula Ilona kit.
Jureczky Klára kit. Soós Mária kit.
Kárlovits Júlia jó Sohár Krisztina jó
Kanyorszki Józsa jó 55 Schaffer Teréz elégt.
Keész Teréz jel Tánczos Anna jel
25 Kövesi Mária jó Torma Hermina jel
Krizsán Jolán kit. Torma Ida kit.
Lajpczig Alice jel Varga Mária jel
Lick Etelka jó 60 Viosz Györgyike jel
Mihóczi Amália mh. Widi Anna jó
30 Molnár Ilona jó Wirth Margit jó
Molnár Kamilla jel Zsigmond Júlia jel
Nagy Emma kit.
21
III. A) FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és női kézimunka.
A tanuló neve általáoos osztályz. A tanuló neve általános osztályz. |
Ángler Anna jó Miglesz Mariska jó
Bausz Erzsébet elégt. elégs. Milhoffer Róza elégt.
Bakos Róza Mohi Gizella jel
Blumenschein Róza kit. Németh Erzse jel
5 Czetl Ilona kit. 40 Németh Mari elégs.
Dlask Erzse elégs. Németh Juliska tv.
Etényi Erzse jó jó Nóvák Jolán elégs.
Fitzkó Gábriella Orbán Juliska jó
Futó Anna elégs. Palkó Gábriella jel
10 Fridrichkeit Olga kit. 45 Pánovits Teréz tv.
Gángler Gábriella elégt. Plánder Katalin jó
Gergály Erzse elégs. Piszár Juliska kit.
Gieszmann Anna elégs. Raffai Margit elégs.
Graff Magdolna kit Simonits Erzse jel
15 Grosinger Róza elégs. 50 Spitzer Margit jel
Haba Gizella kit. Süle Mariska jó
Harangozó Erzse jó Straszer Erzsike jel
Heine Irma jó jó Schlesinger Juliska jel
Horváth Anna Szautcsek Anna jel
20 Horváth Juliska elégs 55 Szisz Etelka elégs
ifj. Horváth Mariska elégs. Szobocsány Anna elégt.
id. Horváth Mariska elégs. Szuharda Ilona jó
Horváth Vilma jel Tarpai Mari jel
Josifovits Mariska kit. Tóth Anna jó
25 Junker Berta jel 60 Topler Gizella elégs.
Kántz Mariska kit. Topolics Margit jó
Kohári Mariska jel Varga Margit elégs.
Kovács Margit jó jó Weinacht Ilona jó
Kovács Teréz Winkler Teréz jel
30 Körber Emilia elégs. 65 Volf Albina elégs.
Körmendi Mariska jel Volf Ida mt.
Lányi Etelka jel Vogronits Erzse tv.
Lőrincz Mariska jel Vogronits Anna tv.
Mathea Mariska kit. Vunderlich Margit elégs.
35 Mágics Mariska kit.
22
IV. LEÁNYOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, i.ői kézimunka, rajz cs ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andel Mari jel Noll Mari elégs.
Ádámek Teréz jó 35 Papp Anna elégs.
Beke Teréz jó Packer Teréz jó
Benczek Mari elégs. Paár Irén jel
5 Devecseri Ilona elégs. Peti Anna jel
Dorner Lujza jel Petőfi Teréz elégs.
Gerliardt Mari jó 40 Petőfi Mari elégs.
Göllesz Margit jó Plihál Erzsi kit.
Gyurkovits Mari elégs. Popovics Aranka jó
10 Harangozó Mari jó Pusztai Anna jó
Helfert Katalin kit. Raffaelli Anna kit.
Heine Margit jó 45 Raspotnik Gizella jel
Hirlender Olga jó jó Rácz Gizella kit.
Horváth Anna Reier Lujza elk.
15 ifj. Horváth Mari jó Simonics Mari jel
id. Horváth Mari kit. Sió Erzsi kit.
Kalanics Mari jó 50 Schlezinger Ilona elégs.
Keszei Mari jó Schlezinger Teréz jó
Kincses Ilona jel Schuhel Gizella jó
20 Kiss Katalin jó Stern Erzsi kit.
Klein Erzsi jel Szabó Róza jó
Kostyák Ella jel 55 Szekeres Ilona kit.
Kreznár Anna jó Szommer Olga jó
Krizsán Ilona kit. Takács Gizella elégs.
25 Lajki Anna jó Takács Róza elégs.
Maítz Krisztina jó Talafausz Krisztina elégt.
Mankovics Mari jó 60 Tegzes Emilia jó
Matusek Katalin elégt. Tóth Erzsi elégs.
Milletich Vilma jó Tóth Mari elégs.
30 Nagy Magda jel Vaskó Aranka elégs.
Nagy Margit jó Vilcsek Teréz elégs.
Neznera Júlia jó 65 Völker Paula jó
Németh Magda jel Völner Irén elégs.
23
III. A) FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, magyar nyelv, számtan és mértan, földrajz, történet, polgári jogok, természetrajz, rajzolás, ének, gazdaságtan, kézimunka és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bajzik Ilona elégt. Kovács Mária elégt.
Baksa Erzse elégt. Kósa Anna elégt.
Baumgarten Karolin jó Kránic Mari jó
Beck Jolán elégs. 35 Ladecky Erzsébet jó
5 Berger Erzsébet elégt. Lackovics Gizella jó
Berghofer Mária elégt. Leinhalc Katalin km.
Sernyák Lujza • jó Marvalics Irma jel
Császár Katalin jó Mattesdorfer Erzsi elégt.
Cserép Margit elégs. 40 Makovec Róza jel
10 Davidovics Mari elégs. Németh Teréz jó
Ferenczy Júlia jó Papp Erzse elégs.
Filipovics Gizella elégs. Panda Júlia km.
Gerócs Anna jó jó Pecena Ilona jel
Golencky Margit 45 Pichler Margit jó
15 Griinfeld Sarolta beteg Podtuschek Anna elégs.
Hafner Erzsébet megh Pollák Margit jel
Hajgató Anna jó Rüker Gizella jó
Hartmann Mari elégt. Sándor Katalin jó
Haász Fánni jó 50 Siller Anna jó
20 Hauszer Camilla jó Spitzer Erzse jel
Ispaics Margit jel Szittár Ilona jó
Jászai Emma elégs. Szőllősy Margit jel
Jelenics Hedvig jó Tillinger Mari jó
Junker Mari jel 55 Tiszai Mari elégs.
25 Kanicz Anna jó Tizedes Ilona elégs.
Kaufmann Gizella jel Veinacht Anna elégt.
Kerger Teréz jel jó Vellis Ilona jel
Klein Katalin Vidovics Rozália elégs.
Komanovics Gizella jó 60 Vosic Mari jó
30 Kopstein Blanka beteg Ziegler Ilona jel
Kovács Gizella elégs. Zsitnei Juliska jó
24
VI. LEÁNYOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcztan, magyar nyelv, számtan és mértan, földrajz, polgári jogok, történet, természetrajz, természettan és vegytan, rajzolás, ének, gazdaságtan, kézimunka és testgyakorlat.
A tanuló neve általános! osztályz. j A tanuló neve általános osztályz.
Adamek Katalin jel Németh Mária kit.
Andel Margit kit. 15 Papp Mária km.
Benedek Katalin jó Petrics Teréz jel
Buváry Etel jó jó Ritter Magdolna jel
5 Cseke Gizella Robinson Irma jel
Csébi Mária elégs. Somogyi Katalin jó
Epstein Irma km. 20 Sugár Sarolta elégs
Földy Ilona elégs. Scliöner Borbála elégs.
Goldsmid Ilona km. Szabó Mária jel
10 Horváth Amália kit. Szabó Margit elégs.
Horváth Rozália jel Szalay Rozália kit.
Kelemen Mária jó 25 Török Irma jó
Németh Margit jó Zsitnei Irma jó
25
III. A) FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás-irás, számtan, beszéd-és értelemgyakorlat, rajz, ének és torna.
c 3 £ c JC
A tanuló neve sO ts n N ü m tfl o A tanuló neve -a Ctf N ¿2 C/) o
Ács Andor elégt. Lieb Oszkár kit.
Bartha Jenő elk. Marencsics Lajos elégt.
Bellovics Ferenc elégs. Márovits Sándor elégs.
Bolla Gyula jó jó Milhoffer Jenő elk.
5 Burján István 35 Mudrica Márton jel
Burkovits Gyula jel Nagy Rezső jó
Czvetkó József jó Osvald Gyula elégs.
Deák Gedeon jel Pankász Károly jel
Felde Lajos jó Pap László jó
10 Fendler Károly kit. 40 Pál Károly jó
Ferenczy Gyula jel Plánder József jó
Frey József jel Plosszer Lajos kit.
Futó Ferencz jó Radics Emil jel
Gángler Gyula elégt. Riczl Mihály jel
15 Grünfeld Antal jó 45 Rigó Géza jó
Hanke Mihály jó Ritecz Ferenc elégt.
Harangozó Géza jó Ruha György kl.
Háffner János jel Spítzer Antal jel
Hiczelberger Alfréd elégs. Süle Kálmán jó
20 Horváth János jó 50 Szalay Dénes kit.
Jámbor József elégt. Szauermann Ferenc kit.
Junga Gusztáv jó Szisz József elégs.
Kámper Gyula jel Sziszka István elégt.
Kincses István jel Tóth Vince elégt.
25 Kőbán Kálmán ism. jó jel 55 Tujka Antal elk.
Kostyák László Vencel Gyula elégs.
Kováts Kálmán jó jó Vidi János elégt.
Klein Ferenc Vlasits László kit.
Lederer Miklós elk. Vieszhoffer István jel
30 Lick József jó 60 Zábó János jó
26
III. A) FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és értelemgyakorlat, nyelvtan, számtan, rajzolás, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános \\ osztályz.
Bagaros József kl. 25 Légrády Pál elégs
Beke József jel Mayer László elk
Belső Mihály jel Major György elk.
Buvári Dezső jó Marvalics Kálmán jel.
5 Buzek Tibor jó jó Marton Pál kit
Burka Gyula 30 Mohi Béla kit.
Datler Lajos kit. Németh Ferenc jó.
Döme Gyula jó Németh István kit.
Feigl Jenő jó Nemetz Ferenc jó
10 Fritz József jó Noll Károly jel
Göndöcs Lajos jel 35 Pap István elégs.
Grűnfeld Dénes jel Párta Gábor elégs.
Hafner Ferenc jel Popovits János elégs.
Harangozó István jó Raspotnik Viktor elégs.
15 Hiczelberger Jenő jó Rusz Sándor kit.
Hoffer Géza elégs. 40 Sági György jó
Horváth József kit, Sálmhofer Jenő kl.
ifj. Horváth Lajos elégs. Schnell Alfréd kit.
id. Horváth Lajos elégs. Szakács István kit.
20 Hubenay József jó Tibolt József kit.
Imrei Antal jel 45 Tóth Ferenc elégs.
Imrei György mh. Varga Lajos elk.
Kahoffer Antal jó Vojkovits József elégs.
Kahoffer Radó jó Zuggó Géza elégs.
27
II. B) FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és érteleingyakorlat, nyelvtan, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
3 £ c 81 ij C
A tanuló neve 2S C3 N Ü <" -n) O A tanuló neve "M CS N CO O
Apáti Árpád jó 22 Mantuano József jó
Baumgarten Viktor elégs. Mathea Károly kit.
Benedek János elégt. Misztács Ferenc elk.
Boda Lajos elégs. Nagy Ádám jel
5 Bognár Adolf jel Nagy László jó
Bokán György elégt. 30 Orbán Károly elégs.
Devecseri Ferenc elégs. Pávelkovics Sándor jó
Döme Kálmán kit. Prisztauchek Gottlieb jel
Fodor Vilmos jel Ritter Dezső jel
10 Furmen József elk. Spitzer Káioly jó
Futó József elégs. 35 Soós Sándor elégs.
Göllesz Antal elégs. Stieger János elégs.
Göllesz József jó Szabó István jel
Helfert József kit. Szántó Lajos elégs.
15 Hoffer Gyula elégs. Szeles Pál jó
Hordós Gyula elégs. 40 Szécsényi István jó
Horváth Árpád jó Szilvay József kit.
Horváth Károly elk. Szlatényi Jenő elk
Hrabovszky Oszkár kit. Szőllősi István megh
20 Kohn István jel Takács János elégs.
Koskán Ferenc jó 45 Tóth József kl.
ifj. Kovács Dezső jel Vida János elégs.
id. Kovács Dezső kit. Vindiss Zsigmond jel
Kulcsár János elégs.
28
III. A) FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlás.
° £ - C -i*
A tanuló neve cB ü C/5 5 O A tanuló neve 22 \'-¡S ü w -C3 O
Andri József elk. Molnár László jó
Bence István jel Muzikár Gyula jel
Benedek József elégs. Nesznera István jó
Benedek Zsigmond jel 35 Németh József jó
5 Bergstein Vilmos elégs. Németh Pál jó
Biba Károly jel Noll József elégt.
Cigány József elégs Nyulasy István kit.
Dlask Rezső ism. elégs. Polgár József jó
Doma Imre elégs. 40 Porogi József elégs.
10 Farkas György jel Potucsek Lipót jó
Fekete István elégs. Radics József kit.
Fritz Pál jel Sabján László jel
Garay Gyula jó Sinkó József elk.
Geiszl István jel jó 45 Schlesinger Frigyes kit.
15 Grünfeld Sándor Szabó Gyula elk.
Hajós László kit. Szabó János elégs.
Hemár János kit. Szalay György elégs.
Horváth József elk. Sziszka Gyula elégs.
Horváth Lajos elk. 50 Takács László jó jó
20 Horváth Károly jel Tollár Lajos
Jáberics Kálmán elégs. Torma Károly elégs.
Jergler Ferenc elégs. Vajland Lajos jó
Jüretics József elégs. Vida József ism. elégt.
Knortzer György kit. 55 Vincze Gyula jó
27 Konold Dezső kit. Virág János elégt.
Kripác Lajos jel Vojnovics Géza elégs.
Kulcsár Pál jó Wirth Ede elégs.
Markovics József kit. Zingler Antal elégs.
Márencsics Gyula elégs. 60 Zsidi Lajos elégt.
30 Mérei István elégs. Zsigmond István kit.
Mikó János jó
29
III. B) FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bankits György elégs. Mikó István kit.
Beierl Gyula jó Mózer Gyula jó
Bindinger Gyula jó 35 Németh József jó
Bóri Ottó jel Németh László elégt.
5 Büki Lajos elégs. Németh Sándor elégs.
Czvetkó Ferenc elégs. Oláh Ferenc jó
Csertők József elégs. Orbán Aladár jel
Dómján István elégs. 40 Oszvald Lajos jó
Fasching Gyula elégs. Pál Ferenc elégs.
10 Filák Lajos kl. Panda Sándor elk.
Fischer Elemér jel Parti Antal elégs.
Genethein Lajos elégs. Peistinger József elégs.
Haffner László elégt. 45 Péterfy Pál elégs.
Hege Károly jó Polednák Jenő kit.
15 Herczeg Károly jó Potucsek Ferenc elégs.
Hilcz József elégs. Raszpotnik László elégt.
Horváth Ferenc elégs. Rein Lajos jó
Horváth István jel 50 ifj. Ritter Frigyes elégt.
Horváth József elégs id. Ritter Frigyes jó
20 Huchthauzen Lajos kit. Rozsovics János jel
Jámbor Sándor elk. Schilhán János kit.
Janovszky Lajos kl. Schvenczger János kl.
Kálmán István elégs. 55 Schweitzer László jel
Kóbor Lajos elégs. Somogyi Péter elégs.
25 Kiss Ferenc elégs. Szabó Károly jel
Kollarits Károly elégt. Szlatényi Béla elk.
Korpits János elégs. Szőlősy József jel
Lemmer Ferenc elégs. 60 Szummer Kálmán jel
Lenkey Jenő elégs. Talafausz István elégs.
30 Markotán Gyula jel Tóth Imre jó
Marton Ferenc jó Vancsura József kl.
Megyesi József jel Wiszhofer János elégs.
30
IV. A) FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, nyelvtan, földrajz, olvasás és irás, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános! osztályz. A tanuló neve általános i osztályz.
Apáthi Lajos jó Keszei Imre kl.
Bánekovich János kit. Kőbán István jó
Benczek Ferenc ism elégs. 35 Kottler László kit.
Bognár László elégs Kulcsár Sándor kl.
5 Burián Ferenc elégs. Major István elégt.
Czafota István jó Mankovics János elégt.
Czulek László elégs. Mezei Dénes jel
Deák Endre jel 40 Meissner Károly jó
Devecseri József elégs. Meggyesi Géza ism elégs.
10 Eichinger István jó Morosits Jenő kit.
Fábián Lajos kit. Nagy József jel
Fischl Lajos jó jó Németh Elemér kit.
Frk Ferenc 45 Németh István elégt
Gáli János elégs. Papp Lajos elégt.
15 Gieszmann Mihály elégt. Pávelkovics Ferenc jó
Göllesz Sándor elégt Piriti Lajos jó
Halász Elek kl. Pum Sándor jó jó
Halász József elégs 50 Riedl Alajos
Hám László kit. Simon Elek jó
20 Hánke József jó Sinkó József elégt.
Hencsics István kit. Schlögl János elégs.
Hegedűs István jó Sneff Ferenc elégt.
Hild István jó 15 Szekeres Ernő jó
Hordós István jel Szakács Gyula jó
25 ifj. Horváth József jel Szobocsány György elégs.
id. Horváth József elégt. Szabó Lajos elégt.
Horváth Sándor jó Tóth József elégt.
Höhn László jel 60 Veiland János elégs.
Jáberics Gyula ism. elégs. Vercz József jó
30 Josifovics Tivadar jel Vojkovics Ferenc elégt.
Károlyi Mátyás elégt. Ziegler Lajos jó
Kemény Győző jel

IV. B) FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, földrajz, nyelvtan, olvasás, irás, rajz, ének és testgyakorlás
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.!
Babics Imre jó Koprivnyák József jó
Barkó Zsigmond elégs. Körmendi József jó
Bauer István jeles 35 Kugler Elemér elégs.
Bedenek László elégs. Kugler Lajos elégs.
5 Bognár János elégt. LasKy Lajos elégs.
Boros László jeles Mayer Sándor kl.
Buzek Nándor elégt Markotán Ferenc jó
Buzek Zsigmond elégt. 40 Molnár Antal elégs.
Erős Ferenc jó Molnár József elégs.
10 Fekete Imre jó Moller Tivadar elk.
Felde Ferenc jó Németh Géza elk.
Fickó József elégt. Németh Gyula jó
Freuzlinger Ágoston jeles 45 Ofenbeck Imre elégs.
Furmen Imre kl. Rein József jó
15 Gáspár László jó Reiner Károly elégs.
Gerócs Ferenc jó Reiner Márton jó
Gőndöcs József jó Ritter János jó
Gulyás Géza jeles 50 Rözge Lajos jó
Gyümölcs Jenő jó Sáfrán Károly elégt.
20 Ifj. Horváth Lajos elégs. Szántó József elégt.
Id. Horváth Lajos elégs Schreiber Béla kit.
Harangozó Alajos jó Spirk János elégt.
Horváth Béla kit. 55 Szobocsán András elégt-
Hrabovszky Zoltán kit. Szobolics István elégt.
25 Hubay Kálmán jeles Tanczenberger Lajos jó
Imrey József elégs. Tornán Ernő jó
Jámbor József jeles Waldinger József elégs.
Karafiát Lajos elégt. 60 Varga Lajos elégt.
Kánnár József jó Vositz Nándor elégt.
30 Kengyel Jenő elégs. Zolder József elégt.
Kincses László jeles Zöhling Richárd Jó
Kovács István elégt.
II. igazgatói körzet.
Igazgatója: Szalay Sándor.
Tanítótestület.
1. Rimásyné Mantuano lanha, a Teleky-uti I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 16, össz 16.
2. fllmásy János a Teleky-uti II. fiúosztály tanítója. A Zalam. Tanítótestület nagykanizsai járási körének választmányi tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen 13.
3. Hes 3ózeef, az Eötvös-téri V. fiúosztály tanítója. Műkö-kési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen : 17.
4. Banehouich lános, az Eötvös-téri IV. fiuoszt. tanítója A Zalam. Ált. Tanítótestület pénztárosa, a Zalam. Tanítótestület nagykanizsai járáskörének és a II. körz. tanítótestületnek jegyzője, az ifjúsági könyvtár kezelője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 16, összesen: 17.
5. Gergye Sár.dor, a VI. fiúosztály tanítója, a tanítótestületek közös értekezleteinek jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen : 14.
6. Rarsayné Mantuano Gizella, a Teleky-uti III. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, össz.: 18.
7. lutaeyné Keiner Mária, a Teleky-uti I. fioszt. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 18.
8. Baan Irma, a Rozgonyi-utcai III. leányosztály tanítónője, a Zalam. Tanítótestület nagykanizsai jkörének pénztárosa. Működési éveinek száma Nagykanizsán 29, összesen: 29.
9. ^ouáts^é Csillag Ilona, a Rozgonyi-u. I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nkanizsán 28, összes: 28.
10. ílémethné Yülöp Krisztina, a Teleky-uti II. leányo. tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 12.
11. Kemete\'né Mágot lózso, a Teleky-uti IV. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13. össz: 13.
12. Szabó Isíüán, az Eötvös-téri III. fiosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen: 29.
13. Szalay De\'nesné szül. 3uh Etelka, a Rozgonyi-u. II. leányoszt. tanítónője. Működési éveinek sz. Nkanizsán 14, össz: 15.
14. Szalay Dénes, a Zalamegyei Ált. Tanítótestület nagykanizsai járási körének választmányi tagja, az Eötvös-téri I. fiosztály tanítója. Működési éveine k fzáma Nkanizsán 14, össz: 15.
15. Szalay Sándor, g Roz^/.nyi-u. II. fiosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 33, összesen : 33.
16. Uáryné Szahonyi lózsa, az Arany János-utcai I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 32, összesen: 32.
17. Uáry József, az Arany János-utcai I. fiosztály tanítója, a Zalamegyei Ált. tanítótestület alelnöke, az áll. isk. gondnoksági és v. közeg, biz tag. Működési éveinek száma Nagykanizsán 36, össz : 36.
35
Teleky-uti III. LEÁNYOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, irás, számtan, rajz és ének.
A tanuló neve általános | osztályz. | A tanuló neve általános osztályz.
Ács Erzsébet jel Molnár Rozália elk.
Balog Anna elk. Moór Amália jó
Benkő Anna jó 35 Munkácsi Mária jó
Bogdán Lujza jó Nagy Gizella elégt.
5 Boros Gizella jó Németh Katalin jó
Bölec Mária jel ifj. Németh Rozália elégs.
Csöndes Etel elégt. id. Németh Rozália elégs.
Dominkó Terézia elégs. 40 Parragi Mária elégt.
Gábor Anna elégt. Pálfi Ilona jó
10 Gábor Júlia jó Polgár Ilona jó
Gáspár Mária jó Prancskovics Mária kl.
Gáspár Borbála jó jó Sárközi Erzsébet elk.
Gergály Rozália 45 Sebestyén Karolin jó
Gregál Erzsébet jó Simon Anna elégt.
15 Harrer Rozália elégs Snidár Mária elégs.
Hodics Fanni elégs. Szabó Mária jó
Horváth Erzsébet jel Szalay Anna elk.
Horváth Jolán elk. 50 Szalay Mária elégs.
Joós Anna jó Szerdahelyi Anna jó
20 Katolnik Mária mh. Tarsoly Rozália jel jó
Kollár Ágnes jó Takács Rozália
Kolmanovics Mária elégs. Tiszai Júlia elégt. jó
Kolongya Anna elégt. 55 Tita Mária
Kornis Margit jó Tollár Anna elégs.
25 Kósek Katalin elégs. Tóth Anna jó
Kovács Ágnes elégt Vadász Júlia elégt.
Kovács Anna jel jó Valentin Mária jó
Kovács Katalin 60 Vass Anna jel
Kiénusz Gizella elégt. Veizinger Terézia elk.
30 Major Anna elégt. Vidovics Anna jó
Meszlényi Mária elégs. Virgulec Vilma jó
Metz Júlia jó Wolf Ilona e légt.
36
Rozgonyi-utcai I. LEÁNYOSZTÁLV.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, számtan, beszéd-és értelemgyakorlat, ének, rajz és testgyakorlat.
c S £ c -¿T1
A tanuló neve -cd -nj ra tsj Ü w tö O A tanuló neve S 1/1 -tS o
Andri Katalin elégs. Magyar Jolán jó
Anger Anna jó Markotány Mari jel
Babos Gizella kl. Márkek Erzsébet elégt. elégs.
Bojt Ilona elégs. Mitró Antónia
5 Boros Mari jó 25 Mikó Rozália jó
Deli Rozália elégt. Nováczky Gizella jel
Dóczi Ilona jó Offenbeck Ilona elégt.
Göncz Anna kl. Papp Katalin jel
Gönczöl Katalin elégt. Papp Mari jó
10 Gönczöl Vilma jel 30 Péter Mari jel
Halász Erzsébet jó Ritter Erzsébet jel
Hábli Anna jel • Szabó Ilona bt.
Horváth Lujza jel Szabó Szidónia elégs.
Kencsei Rozália jel Sziva Katalin kl.
15 Kercza Margit jó 35 Szőllősi Gizella mh.
Kiss Etelka jó Tilinger Katalin jel
Kováts Mari elégs. Török Anna jel
Kováts Terézia jó Varga Margit jel
Leidl Mari elégs. Vincze Gizella jó
20 Magyar Ilona jel 40 Vörös Erzsébet elégs
37
Arany János-utcai I. LEÁNYOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, számtan, beszéd-és értelemgyakorlat, rajzolás és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz. i
Balta Erzsébet kit. Németh Terézia jó
Balázs Júlia kl. Papp Emma jel
Baranyai Anna jel Purger Katalin elégs.
Benczek Anna jó 30 Rádi Irma mh.
5 Benczinger Erzsébet elk. Ritter Irma jó
Benedek Anna elégs Somogyi Margit jó
Böhm Zsófi elégt. Soós Anna jó
Cziboly Ilona jó Schlesinger Irén elégs.
Czuppon Mária jó 35 Szabó Mária elégt.
10 Doma Júlia jó Szentgyörgyi Rozália elégs.
Faics Katalin kl. Szekeres Mária elégs.
Fitzkó Antónia kl. Szüts Anna jó
Furmen Erzsébet elégs. Tompos Anna jó
Geróts Terézia jó 40 Tóth Mária elégs.
15 Hetyei Júlia elégs. Tóth Katalin jel
Hirschel Margit elk. Varga Mária jel
Horváíh Anna mh. Vaskó Jolán jel
Horváth Júlia kl Vincze Mária jel
Karácsonyi Irma jó 45 Vincze Rozália elégs.
20 Kohn Mariska elégt. Virág Anna elégs.
Korpics Erzsébet jó Waldinger Ilona elégs.
Kőrösy Gizella elégs. Waldinger Franc. elégs.
Lajki Rozália jó Wolf Ilona kl.
Lingl Anna jó 50 Zabb Gizella elégs.
25 ifj. Molnár Júlia jel Zsiska Erzsébet jó
id. Molnár Júlia jó
38
Teleky-uti III. LEÁNYOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és érteleingyakorlat, női kézimunka, rajz és ének.
A tanuló neve ¡talános osztályz. A tanuló neve általános | osztályz.
Andri Margit jó 40 Molnár Katalin elk.
Ádlovics Margit elégs. Munkácsy Erzse elégt.
Árok Katalin jel ifj. Nagy Ilona elégt.
Balog Róza elk. id. Nagy Ilona jel
5 Beke Mari elégs. Németh Róza jó
Benkő Anna elégs 45 Plánder Teréz jel elégs.
Bedenek Róza elégt. Polczer Ilona
Benedek Teiéz jel Polczer Irma elégt.
Borsodi Mari elk Strobli Katalin jel
10 Ceiner Mari elk. Strobli Anna jó
Farkas Erzse jó 50 Strobli Erzse jel
Fodor Erzse kit. Sink Mari jó
Feix Margit jel Sprung Gizella kit.
Gregál Mari elégs. Somogyi Mari elégt
15 Horváth Irma kit. Sei Zsuzsanna kl.
iíj. Horváth Mari jó 55 Sabján Mari jó
id. Horváth Mari elégs. Sárkány Margit elegs
Horváth Verona jó Sárközy Anna elk.
Hardy Róza elégt. Schaffer Kati jó
20 Halvax Károlin jó Szobodics Károlin jel
Harsay Gizella kit 60 Szalay Mari elk.
Jurmán Róza jó Szalay Róza elégt.
Jakabfi Róza jó Szr.bó Juliska jel
Kassai Ilona jó jó Szabó Sarolta jó
25 Kálovics Mari Tóth Irén elégs. jó
Kovács Róza jel 65 Tarsoly Erzse
Kósek Mari kl. Tomasics Teréz jó
Katolnig Erzse jó Takács Róza jó
Kománovics Margit jel Tálosy Erzse jó
30 Kolder Margit l\'ó jó Weber Matild jó
Kelemen Erzse 70 Varga Károlin elégs.
Krámszky Gizella jó Vincze Anna elégs.
Kondakker Mari elégt. Vincze Mari jel
Kolongya Anna jó Veren Mari elégs.
35 Leinhálcz Erzse elk. Vuser Margit jó
Lehóczky Mari jel 75 Vass Kati kl.
Lelióczky Emilia jel Züchling Margft jó
Modrovics Mari elégs. Zsupánovics Ilona elégs.
Mátyás Ágnes elégs.
39
Rozgonyi-utcai II. LEÁNYOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, beszéd- és értelemgyakorlat, rajz, ének és női kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ácsmann Róza jó Koch Roza elégs. jó
Babos Margit elk. Ködbaum Ilona
Bárány Anna jel Kránicz Anna elégs.
Benczek Roza jó Kunszt Károlin elégs.
5 Benedek Anna elégs. 35 Lendvay Vilma jel
Benkő Mari elégs Mersits Erzsébet jó
Bölcsföldi Katalin elégs. Mudricza Mari kit.
Buday Magdolna jel Munkácsi Lujza elégs.
Cziráki Anna jó Nagy Mari jel
10 Császár Mari elégs. 40 Németh Anna elégs.
Dolmányos Anna elégs. Németh Irma jó
Dorner Etelka jel Pap Anna jel
Qrósz Ilona kit. Pap Ilona elégs. jó
Gönc7öl Katalin jel Papp Roza
15 Gyümölcs Margit jó 45 Pákay Ilona jó
Herczeg Mari jó Peti Mari jó
Horváth Anna jó jó Plánder Magdolna elégs.
ifj. Horváth Anna Rádi Roza elégs.
köz. Horváth Anna kit. Rideg Teréz kit.
20 id. Horváth Anna jó 50 Ruha Teréz jó
Horváth Apollónia jó Szabó Júlia jó
Horváth Lujza jó Szmodics Éva jel
Jászai Mari jó Szűcs Katalin jó
Karácsonyi Károlin kit. Torma Anna elégs.
25 Kánnár Mari jó 55 Tóth Mari jó
Kárpáti Erzsébet kit. Vellák Jutia jó
Kárpáti Jolán jel Vimmer Anna elégs.
Kenesey Margit kit. Vimmer Mari elégs.
Kiss Gizella jó Zsitvay Margit kit.
30 Kis Sarolta jel
40
Teleky-uti III. LEÁNYOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és női kézimunka.
A tanuló neve általáoos osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ágoston Mari elégs. Kovács Mari ism. jó
Árkus Anna elk. 35 Kovács Rozália kl.
Balázs Teréz jó Id. Kovács Roz. ism. jó
Benkő Mari elégt. Krénusz Mari ism. elégs.
5 Id. Benkő Mari kl. Krivalics Anna jó
Berger Erzsébet jó Major Rozália k>.
Betlehem Mari jó 40 Mátyás Rozália elégs.
Bodzái Ilona jó Mercz Rozália jó
Bősze Magdolna elk. Molnár Magdolna elégt.
10 Csondor Mari bt. Nagy Erzsébet ism. elégs.
Csonták Margit elégs. Nagy Mari jel
Czinder Piroska jó 45 Németh Anna elégs.
Czérk Szidónia bt. Németh Mari bt.
Dénes Erzsébet kit. Perger Etelka jó
15 Doniján Katalin elk Perger Gizella elégs.
Fazsul Mariska elégs. jó Pintér Mari ism. jel
Farkas Rozália 50 Poszovecz Katalin jó
Farkas Teréz ism. jó Puer Erzsébet jel
Gábor Mari jó Radics Anna jel.
20 Gerócs Rozália ism. elégs. Rathmann Mariska jel
Gergye Rozália elk. Sabján Rozália elégt
Glavák Mari elégt jó 55 Saffer Anna kl.
Goldmann Erzse Scherman Mari jó
Hakler Ilona elégs. Takács Katalin elégt. elégs.
25 Jaksics Laura elégs Takács Mari
Kalmár Rozália elégs jó Tivolt Mari jel
Kelemen Katalin 60 Totola Gizella jel
Kiss Katalin elégt. Ungár Ilona jó
Kneizel Lujza elégs. Varga Magda elk.
30 Kollár Anna jó Vimmer Mari jó
Koller Mari jel Vojkovics Mari elégs.
Kománovics Mari jel 65 Zöhling Anna elégs.
Kopár Teréz jó Zöhling Emma jó
41
Rozgonyi-utcai III. LEANYOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és női kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri Mari elégs. Pint Mari jel
Angler Margit elégs. 30 Plander Róza elégs.
Benkő Júlia jó Reizner Irma elégs.
Bergstein Berta jó Rekettye Margit kit.
5 Cziboly Júlia jó Simon Róza elégs.
Deli Anna elégs. Sió Erzse kit.
Dóczi Margit kit. 35 Süle Anna jó
Döme Teréz elk. Szakálas Paula elégs.
Dukász Mari kit. Szalay Anna kit.
10 Francsics Mari kit. Szalóky Erzse elégs.
Furmen Etelka jó Szele Erzse jó jó
Fürdős Júlia elégs. 40 Szikora Amália
Gáspár Mari jó Szobolics Mari jó
Góczán Irén elégs. Schvartz Erzse elégs.
15 Gross Stefánia kit. Schiller Ilona jel
Hencsics Erzsi jel Takács Róza elégs.
Horváth Karolin jó 45 Tóth Erzse jel
Kaschmitter Mari jel Tóth Ilona jel
Komáromi Katalin jel jó Tóth Mari elégs.
20 Kovács Mari Török Anna elégs.
Lakatos Mari elk. Varga Emma elégs.
Lövenfeld Izabella jó 50 Varga Júlia jó
Major Mari jó Vellák Mari elégs.
Nagy Anna elégs. Virág Mari elégs.
25 Nagy Margit jel Vitális Valéria jel
Németh Verona elégs. Vucsák Erzse elégt.
Nikicser Aranka jó jó 55 Zavilla Valéria jel
Pap Ilona
42
Teleky-uti III. LEÁNYOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, nyelvtan, számtan, földrajz, nőikézimunka, rajz és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anda Ilona jel Matkovics Erzse jel
Benedek Teréz jó Meskó Ilona jó
Bezák Erzse kit. Metz Katalin elégs.
Borbás Emma elégs. 35 Mihalecz Szidi jó
5 Boros Ilona kl. Mitttermayer Mari jó elk.
Both Anna jel Musza Krisztina
Branisa Sarolta jó Nemcsics Margit elégs.
Bruncsics Anna kl. Őri Ilona elk.
Csizmadia Anna jó jó 40 Pilvax Karolin elégs.
10 Czvetkó Erzse Polgár Vilma jel
Dékány Katalin jó Pöre Anna elégs.
Gangler Mari elégt. Roth Gizella jó elégs.
Gábor Teréz jó jó Sidó Ilona
Gerócs Teréz 45 Sipos Ilona elégs.
15 Goldmann Jolán jó Stepanek Ilona elégs.
Győrfi Gizella bt Szabó Mari jó
Hári Mari elégs. Széchenyi Júlia jó
Hodics Mari jó Szikora Zsuzsánna jó
Horváth Mari elk. 50 Takács Mari elégt
20 István Juliska jó Tokorcs Mari jel
Kálcsics Mari elégs. Tollár Mari jó
Kolarics Mari elégt Tóth Klára elk.
Komár Anna jó jó Tőke Erzsi jel
Koronci Irma 55 Varga Anna elégs.
25 ids. Kovács Anna kii. Vas Erzse e!ígs.
ifj. Kovács Anna jó Vester Anna elégs.
Kovács Erzsi jel Véber Mari elégs.
Kránitz Mari elégs. Vidovics Júlia jel
Kránitz Rozi bt. 60 Vince Júlia km.
30 Magyar Róza kl. Zolner Ilona jel.
Masznyák Ilona jel
43
Teleky-uti III. LEÁNYOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, rajzolás, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andor István elk ifj. Németh József elégs.
Ágoston László elk. 25 id. Németh Józs. ism. jel
Balázs István jó jó Peti József jó
Bojtor Ferenc Pető József ism. jel
5 Bödör István jó Péntek Ferenc elégs.
Czvetkó Mátyás jó Piritiki János jel
Cseke István elégs. 30 Popesnyák György elégs.
Dékány Lajos ism. elégs. Rott István jó
Feiler Lajos jó Sebestem Imre jó
10 Gáspár Lajos jel Schlossei András jó
Gál Géza jel So|tpticr Lőrinc jó
Gerócs István elégs. 35 Sfátil^ífJózsef jó
Gregál József elégs. Stumpf Kálmán jó
Horváth Ferenc elégt. ifj: Szabó József jel
15 Holecz Károly ism. elégs. id. Szabó József jó
Jámbor István jel Szakács Vilmos jó jó
Jugh József ism. elégs. 40 Szélig János ism.
Katholnig Márton jó ifj. Tóth István elégs.
Kerekes József jel id. Tóth István elégs.
20 Kiss József jó Töke Róbert jó
Kovács József elégs. Tűttő Pál jó
Kovács György jó 45 Vellák Mihály jel
Nagy Sándor jel Vincze Ferenc elk.

Eötvöstéri III. FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás és irás, számtan, ének. rajz és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ács Andor elk. László Jenő elégs.
Bedenek Ferenc elégs. 35 Letzter Lipót elégs.
Bedenek József beteg jó Lukács László elégs.
Bohár István Madarász Gyula jó
5 Bőit János jó Major István elk.
Csondor József elégs. Mátyás József jó
Csönge József elk. 40 Metz János elégs.
Dervalics üyörgy elégs. Molnár József elégs.
Dezsényi Antal jel Molnár János jó
10 Dénes István jel Pecsics István elégt.
Fekete István jó Pichler István jó
Férherli Károly jó 45 Pintér István elégs.
Friskó Lajos jó Puchmeister Károly jel
Fürdős György jel Radics Imre jel
15 Galambos Ferenc elégs Reich Antal beteg jel
Godina János elégt. Schall Mátyás
Göncz István elk. 50 Schermann Jenő elégs.
Golobics Ödön ■ jel Sinkovics Ferenc elégt.
Halvax Károly jel Sohár Imre elégs.
20 Holl József jó jó Slrobl László jó
Horváth György Takács Ferenc elégt.
Horváth István elégt. 55 Takács Imre jel
Horváth János jó Takács Lajos elégt.
Kis Elemér jó Tamás György jó
25 Kopár Antal elégs Tőke János elégs.
Kovács György elégs. Tüskés László jó
Kovács Gyula jó 60 Varga István jó
Id. Kovács István elk. Varga József elégs.
Kovács István jó Vimmer Ferenc jó
30 Kovács József elégs. Viola Ferenc beteg
Kovács Sándor elégt. Vokoun Ferenc elégs.
Kovács Kálmán jó 65 Zemlák József elégs.
Kücsön Lajosul elégt.
45
Árany János-utcai I. FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, földrajz, nyelvtan, olvasás, irás, rajz, ének és testgyakorlás
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri György elégs. Kállai László elégt.
Bárány Zsigmond jó Marék József jó
Belovics Lajos elégs. 35 Mozsolics István elégt.
Bedenek Ferenc elégs Mikó János jó
5 Buday Lajos elégs. Nagy Imre elégs.
Devecsery Lajos elégs. Nagy József elégt.
Epstein József elégs. ifj. Németh József jó
Fintra Endre jó 40 id,.; Németh József elégt.
Gazdag János elégs Németh László Ijó
10 Gerencsér Ferenc jó Németh Rezső elégt.
Halász Károly elégs. j Németh Csongor jó
Herceg György elégs. Nóvák Géza jó
Hoffer Sándor elégt. 45 Pávella József jó jó
Hoffer József jó 3 Plánder Ferenc
15 id. Horváth Ernő jó Rein András elégs.
ifj. Horváth Ernő elégs Sali Ferenc jeles
id. Horváth József elégs Sebők Imre elégs. jó
ifj. Horváth József elégs. 50 Stróber Ferenc
Horváth Ferenc elégs. Szabó Károly jó
20 Karafiát Zsigmond elégs. Szakálos László jó
Karafiát Péter elégs. Sziits István elégs.
Kári József elégs. Szeretz József elégt.
Karácsonyi Ferenc jó elk. 55 Szobocsán József elégt.
Kapai Vendel Tóth József elégt.
25 Kapai Ernő jó Ugor Antal bt.
Kiss József elégs Varga Ferenc jó
Kiss Lajos elégs. Vágner János elégs.
Kováts Lajos jeles 60 Vojnovics Mihály jó
Kováts Géza jó Vogroncsics Boldizsár elk.
30 Kósz József elégs. Zabb István jeles jó
Kuntz Jenő jó Závár József
Kulcsár Lajos bt.
46
Teleky-uti III. LEÁNYOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és értelemgyakorlat, nyelvtan, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános ! osztályz. 1 A tanuló neve általános osztályz.
Anhoffer Lajos jel Kücsön József elégs.
Backó István jó Légrádi György elégs.
Baranyai Lajos jó Légrádi Pál elégs.
Benkő István elégt. 35 Metzger László jel
5 Bojtor István jó Modrovits István jó
Boros Gábor elk. Nagy István elégs.
Boros István elégs. Nagy János jó
Csöndes András elégs Németh József jó
Dékán István elégt. 40 Pető István jó
10 Deli István elégs. Petrics János jó
ifj. Farkas János jó Polgár József elégs.
id. Farkas János elk Pörcz József elégs.
Fleischer Sándor jó Snepf Ferenc elk.
Gábor György elégs. 45 Subics Lajos jó
15 Gábor Józseí jó Szabó József jel
Gerócs József elégs. Szalay István elk.
Hege István elégs. Szélig Jenő elégt.
Hegedűs János jel Szupper Ferenc jel
Hegedűs József elégs. 50 Schless Gyula jó
20 Hetési János jel Schlechta Kálmán jó
Horváth Ferenc elégs Tomasics László elégs.
Horváth György jó Tomasics Lajos jel
Horváth István elégs. Tóth Ferenc elégs.
Horváth János elégs. 55 Tóth Gábor elégs.
25 Karafiát Lajos elégs. Tóth József plégs.
Kovács Ferenc elk. Vadász Boldizsár jó jó
Kovács János jó Vass János
Kovács József elégs. Vékási János elégs.
Kovács Zoltán jel 50 Vellák Boldizsár elégs.
30 Krénusz György jó Volráb Lajos jó
Krug Károly jó
47
IRozgonyi-utcai II. FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, nyelvtan, számtan, szépírás, rajz, ének és testgyakorlat.
M K! c ^ s
A tanuló neve \'JS \'-2 "N co -rt O A tanuló neve -cc « N S M -M c
Benczekovits Károly jel Németh István elégs. jó
Benkő József jó Őry Gyula
Borbás Mihály jel 20 Sió István jel
Bradács István jel Skerlák János jó
5 Dóczi Károly kit. Süle István jó
Farkas József elégs Szabó János jó
Fürdős János elégs. Szakonyi Ferenc jó
Golenczky Ferenc jó 25 Szigethy Aladár kit.
Horváth Antal jó Takács Antal elégs.
10 Janovszky Károly kit. Tőke József jó
Magyar József jel Vágner József jó
Mercz Boldizsár jó Vidovics Ferenc jó
Metz Ferenc elégs. 30 Viola Mihály jel
Mészáros József kit Viola Sándor jó jó
15 Mitró József jel Vörös József
Molnár József jó Wagner Károly jel
Németh Ferenc jel Weltner Péter jó

Eötvöstéri III. FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
f/J ® >> c - c
A tanuló neve -_cd -cd cd N Ü M •ra o A tanuló neve" •cd •cd *cd — w ¡3 o
Andri József jó Molnár György elégs.
Ács János elégs. Munkácsy Ferencz elégs.
Bedenek Antal elégs. Nyakas Gyula jó
Bedenek Ferencz elégs. Pálfi Gyula jel
5 Bódog György jel 45 Pintér László jel
Bukovecz György jó Polecz Ferencz jel
Csányi László jó Pörcz János jó
Dávid István elégs. Rathmann József jó
Fasching Gyula elk. Reich János jó
10 Feiler Ferencz elégs. 50 Sárkány László elégs.
Galambos Imre elégs. Seláf János elégs.
Gábor Imre jó Sifter Ferenc elégs.
Hajgató Jenő elégs. Sinkovics Károly elégs.
Halász Géza jel Sipos István jó
15 Hermán Károly jó 55 Somogyi Ferencz elégs.
Holecz János elk. Szabó Gyula jel
Horni Ferencz elégs. Szabó Sándor elégs.
Horváth Boldizsár elégs. Szakos László elk.
Horváth György elégs. Szemlics János elégs.
20 Horváth Imre elégs. 60 Szélig Ferencz elégt.
Horváth János elk. Szuvájcsics Sándor jel
Horváth József elégs. Takács István elégt.
Kercsmár Lajos jó Tamás Mihály elégs.
Keszthelyi József elégs. Tanai Lajos elégt.
25 Kolarics István elégs. 65 Táncsics Ignácz jó
Koller Lajos elégs. Tilliger János jó
Komár József elégs. Tiszai József elégt.
Kornizs Mihály elégs. Tollár Boldizsár elégs.
Koronczi István jó Tollár Ferencz elégs. e légt.
30 Kovács István elégs. 70 Tomasics István
Kovács József elégt. Tőke Jenő jel
Kománovics Mihály elégs Varga Ferenc jel
Laky János elégs. Varga Gyula jel
Leczter József jó Varga József elégs.
35 Lendvay Ferencz elégt. 75 Varga Sándor elégs.
Madarász Károly jó Veinausz Ferencz jel
Máthé József elégt. Weren János elégs.
Megyesi Lajos elégs. Vincze István elk.
Mercz István jó Virág Péter elégs.
40 Metz István elégs. 80 Wohlráb József elégs.

Eötvöstéri III. FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
S £ C jí* m ij n
A tanuló neve 2 -cd "cd Ü (O •13 O A tanuló neve -cd -cd m -t-J cd n Ü » •cd O
Ágoston Rólánd jó Pint István ism. elégs.
Benkő Ferenc jó Popesnyák József elégt.
Borsodi Károly ism. kl. Reich József elégs.
Bőhm Pál elégs. 30 Rehn József elégs.
5 Brunner József jó Schlosser László jó
Csondor János elégs. Sipos László elégs.
Csonták Ferenc jel Skrivalícs János jó
Dervalics Lajos elégt. Sörlei László jó
Farkas András kl. 35 Szabó Ferenc jó
10 Farkas József elégs. Szabó István jel
Férherli József elégt. Szálinger József jó
Gerócs Ferenc elégt Szikora Károly kit.
Golenkó István jel Tálosi Ferenc elégt.
Halász Ernő jel 40 Tilinger Imre elégs
15 Halász Ferenc mh. Tita János jó
Horváth György elégt. Tollár János elégt.
id. Horváth János jó Tomasics Lajos elegs.
ifj. Horváth János jó Tóth Lajos kl.
Kálcsics József ism. elégt 45 Török Nándor jel
20 Kósek István ism. elégt. Tüttő József jó
Kovács József ism. elégt. Vadász József elégs.
Krug Mihály elégt. Varga József jel
Leidli Kálmán elégs. Vellák József elégt.
Madarász Jenő jó 50 Vidos Ferenc jel
25 Móger Lajos elégs. Viola Kálmán jó
Petrics Lajos jó
50
Eötvös-téri V. FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, magyar nyelvtan, olvasás, fogalmazás, számtan, mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, szépírás, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános l osztályz. i|
Árok József elégs. Nagy János jel
Bence József elégs. Nesnera Béla jó
Benedek József jó 40 Nemes György elégs.
Betlehem János elégs. Németh Ferenc elégs.
5 Böhm Árpád elégt. Németh Lajos elégs.
Buváry Ferenc jó Petrics Sándor i jel
Fekete István elégs. Poszovec István elégt. jó
Fodor Imre kl. 45 Ring Imre
Furmen Jenő jó Ritter György elégs.
10 Goldschmid Kálmán elégs. Sáfrán Richárd elégs. elégs.
Grünwald László elégs. Sásvári József
Halász Ferenc jel Seláf József elégs.
Hege József elégs. 50 Somogyi Ferenc elégt.
Horváth Gyula elégs. Süle Ernő jel
15 Horváth Imre kl. Seffer Lajos elégs.
Horváth József elégs. Schey József elégs.
Horváth Mihály elégt. Schwarz Pál jó
Höffler Lipót jó 55 Szabó Gyula kl.
Jakabfy György elégs. Szabó Ferenc jó
20 Karny Antal jó Szakállas István elégs.
Kaufman Antal elégs. Szélig István elégs.
Kiss József jó Szokol György elégs.
Kollarics Ferenc elégs. 60 Takács József elégs.
Kopár István jó Tivoli Gyula jó
25 Kovács Lajos jó Tivolt Ferenc jó
Kóbor Elek elégs. Tóth József jó
Ködbaum Gyula elégs. Török Ferenc jel
Kulcsár Ferenc elégs. 65 Tüske Kálmán elégt. jó
Lakatos Aladár kl. Veinacht György
30 Lakatos József kl. Veren József elégs.
Lelner Ferenc elégs. Vernigg Lajos jó
Magyar Imre kl. Viola Kálmán jel
Mersics István elégt. 70 Vitális Zoltán jó
Metz Ferenc elégs. Weiss József kl.
35 Molnár József kl. Zábó János jó
Munkácsy János kl. Zádori Alajos jel.
Nagy György elégs.
51
VI. FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, magyar olvasás, nyelvtan, számtan és mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, természettan és vegytan, szépírás, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Angler Gyula jel Kránicz István elégs.
Anhoffer József jó Mankovics István jó
Bauer Ferenc kl. Markovics Lajos kit.
Bedenek Menyhért jó 35 Németh Ernő jó
5 Benkő Ferenc kl. Panda István elk.
Bernecker József jó Paál Sándor elégs.
Bogdán György kl. Pilvax Sándor jel
Boldics Károly jó Rádics Ferenc kit.
Burián László jó 40 Rauch Lajos jel
10 Coffer József jel Schey Teofil jó
Ferenczy Gyula elégs. Schlesz László jó
Fitzkö Gusztáv jó Somogyi József jó
Francsics István elégs Spiegel Dezső kl.
Gábor György jel 45 Steiner Imre jó jel
15 Gerócs György elégs. Strober János
Globics Ernő elégs. Szabó János jó
Göllesz Géza jó Szabó László jel
Grozinger Ferenc jel Szemes Gergely jel
Hackler János jel 50 Taródi József jel
20 Hege Miklós elégs. Tomasovics Lajos jel
Herczeg József elégs. Tomán Géza kit
Hilc Lajos \' jó Török Ferenc jó
Horváth Dénes elégs. Vágner Jenő jel
Horváth László jó 55 Weisenstern Imre kl.
25 Illés Béla kit. Wugrinecz Jenő jel
Kaiser Lipót elégs. Stepánek Jenő jel
Kappan József jel Szántó József jó
Kostein Ignác jó Pusztay István kl.
Kostein József jel 60 Kovács Ferenc jel
30 Kovács István kit. Zavilla Ákos kit.
Kovács János jó
Hz 1908 9. iskolai éuben magánuízsgálatot tellek:
a) Az I. igazg. körzetben:
A II. fiúosztály tanítási anyagából: Tamás Ferenc
Molnár László;
A III. leányoszt. „ „ Molnár Margit,
A IV. „ „ „ Lengyel Klára,
Lengyel Ilona; A IV. fiúosztály „ „ Szmodiss László,
Az V. és VI. fiúosztály „ Gasparits István;
b) A II. igazg. körzetben:
A IV. fiúosztály tanitási anyagából: Fáy Ede.
III. igazgatói körzet.
Igazgatója: Szabó István.


Tanítótestület.
1. Szabó Istuán, a III. kör. igazgatója, a közös értekezletek társelnöke, az isk. gondnokság jegyzője, a központi első fiúosztály tanítója, a „Zalamegyei Általános Tanítótestület" I. aljegyzője, a nagykanizsai tanitói járáskör választmányi tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 22, összesen 23.
2. Ábrahám Satalín, a VI. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen 8.
3. Bartos Irén. az I. leányosztály tanítónője, a Ill-ik kör. tantestület által választott gondnoksági tag. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen 9.
4. Resselbauer Olga, a központi II. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen 5.
5. üituay Endre, a II. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 2, összesen 6.
6. Mantuano Harisba, a közp. III. leányosztály tanítónője, polgári iskolákra képesített tanítónő, a III. kör. tanítótestület jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen 5.
7. Ragy Lajos, az V—VI. fiúosztály tanítója, a közös értekezletek jegyzője, a nagykanizsai tanitói járáskör választmányi tagja Működési éveinek száma Nagykanizsán 3, összesen 18.
Hagy Lajosné, szül. Stetter Boris, a Rác-utcai I. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 3, összesen 19
9. Pathy Hagy Júlia, a IV. fiúosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 2, összesen 15.
10. líémeth Sándor, a II. fiúosztály tanítója, az ifjúsági könyvtár kezelője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 1, összesen 23.
11. Uáry Jolán, a IV. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 1, összesen 3.
55
I. FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, beszéd-értelemgyakorlat számtan, irás, ének, testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anek Ferenc jel jó 25 Kálovics László jó
Andri János Kálovics Sándor jó
Auer János jó Kunics Ferenc jó
Baj Károly jó Kunics József jel
5 Bécsi József jó Kuruc József jó
Bolf László jel 30 Lenkovics Ferenc kl.
Bunczom József jó Marton József jó
Dávidovics József elégs. Mikó László jel
Dervalics György jó Milei Vendel elégs.
10 Dervalics József elégt. Mucer Bódi jel
Dolmányos Ferenc jel 35 Nagy József jó
Faics Ferenc jó Német György elégs.
Faics József jó Perkó József jó
Farkas Józseí jó Proszonyák Lajos elégs.
15 Farkas Sándor elégs. Simonka Ferenc elégs.
Gider József jel 40 Steinic Lajos elégs.
Gudlin László elégs. Szalay József bt.
Hegedűs Ferenc jel Szerdahelyi György jel.
Hóbor Lajos elégs. Szerdahelyi József jó
20 Hoktnan Ferenc kl, Szilajka György elégt.
Hokman László elégs. 45 Szokol József elégt.
Horényi Pál jel Szokol László jel.
Jankovics Ferenc jel Varga János elégs.
Juhász István elégs.
56
Rác-utcai I. VEGYESOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, női kézimunka, rajz és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bagonyai Ferenc elégt. Tislér József elégt.
Bagonyai József elégs. 40 Tiszai József elégt.
Baj Ferenc elégs. Tóth Imre jó
Bolf Antall elégt. Tóth Géza kl.
5 Bolf József ifj. jel Varga József elégt.
Bolf József id. elégs. Bogár Katalin jó
Borovics Ferenc jel 45 Bolf Anna elégs. jó
Bunczom Sándor jó jó Bolf Mária ifj.
Csanádi József Bolf Mária id. elégs.
10 Farkas József elégs. Büki Júlia elégs.
Furdán György elégt Dani Júlia jel
Gödinek László elégt. 50 Dolmányos Erzsébet jel
Godina János elégs. Jakopánecz Júlia elégs.
Gozdán György jel Kele Lujza kit.
15 Gunyhó József elégt. Kovács Katalin elégs.
Góber Ferenc jó Kálovics Erzsébet elégt.
Hegedűs Károly kit. 55 Leránt Mari jó
Hóbor Lajos kl. Marton Rozália elégt. jel
Kálovics László id. elégs. jó Martinecz Erzsébet
20 Kálovics László ifj. Mihálecz Katalin jó
Kálovics Ferenc elégt elégs Német Anna jel
Knausz József 60 Ország Mária. kit.
Kis László kit. Pásztor Erzsébet jó
Marton Ferenc kit Reiszner Máriat elégs.
25 Magyar József jó Szabó Anna jó
Miilei László elégs. Szabó Mária elégs.
Miilei József elégt. 65 Szokol Róza jó
Mujzer Ferenc elégs. Tiszai Anna elégs.
Nóvák János jó Tislérj^óza elégs.
30 Osvald János jó Varga Anna jó
Radosics Lajos jel Vajda Róza elégt.
Ritecz Ferenc kl. 70 Varga Mária legifj. elégs.
Samu János elégs. Varga Júlia kit.
Sneff Ferenc jó Varga Mária légid. kit.
35 Sneff József elégs. Varga Mária ifj. jel
Szmodics József jó Varga Ilona jó
Szmodics László jó 75 Zákonyi Erzsébet elégs.
Szollár György elégt.
57
III. FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és érte-- lemgyakorlat, nyelvtan, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
c Jí OT kJ ° SL-
A tanuló neve 23 \'nS "cd "n S M -cd O A tanuló neve 23 \'SS cd "N Ü <0 53 O
Anek József jel Kovács Mátyás elégs.
Auer József elégs. Kunics László elégs.
Bagaros József jel 30 Kuzsner József jó
Bagonyai József jó Krisztián György kit.
5 Balog György jó Lenkovics István elégs.
Beák Boldizsár elégs. Martinec László elégs. elégs.
Bedenek István elégs. jó Id. Mihálec László
Bolf János 35 Ifj. Mihálec László jel
Bolf Mucer József kit. Mikó György elégs.
10 Dani Ferenc kit. Id. Mucer József elégs.
Dani József elégs. Ifj. Mucer József elégs.
Furdán József jel Mucer György elégs.
Frankbert Sándor elégs. 40 Németh István kit.
Id. Godina József elégs. Németh György jel
15 ifj. Godina József jó Perkó József jó
Id. Horváth József jel Proszonyák Vendel elégs.
Ifj. Horváth József elégs. Rác István kit.
Horváth József elégs. 45 Szij István kit.
Horváth László jó Szokol József elégs
20 Ifcsics József elégs. Sneff József elégt.
Igri Ferenc elégs. Stocker József kit.
Igri József elégs. Tislér György elégs.
Imrei József jó 50 Varga László jel
Kálovics József jó Varga József elégs.
25 Kálovics János jó Vajda Lajos jó
Keszler János elégs. Vild Károly elégs.
Koszegnár József elégs.
58
III. FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános i osztályz.
Anlauf István jó fstéf József elégt.
Bagonyai Ferenc ki. 30 Jstéf Sándor jel
Bagonyai László elégs Jakupánec László jel
Baj Ferenc jel Jámbor Sándor jó
5 Baj László jó jó Kálovics György elégs.
Balogh György ifj. Kálovics József jó
ifj. Bolf Ferenc jó 35 id. Kálovics József jó
id. Bolf Ferenc jó Kummer György jel
Bolf István kit. Kuzsner László jel
10 Böröndi Géza kit. Kuzsner Sándor jó
Csondor László elégt. Magyar István elégt.
Dávidovics József elégs. 40 Marton József elégs.
Dervalics József elégs. Mihalec László bt.
Dolmányos György elégs. Mucer György elégs.
15 Flumbort István jó Plander László jó
Flumbort János jó Simoncsics Lajos jó
Fülöp László jó 45 Simonka József jó
Fürdós József elégt. Szabó József elégs.
Gáber György kl. Szakos László jó
20 ifj. Gödinek György kl. Szekeres Lajos jó
id. Gödinek György elégs. Szmodics János elégs.
Gudlin János jó 50 Szokol Károly elégt.
Gyergyák György jó Tislerics György jó
Hajdú Lajos jó Vajda Károly jó
25 Horváth Mihály kl. Vadász György elégs.
Hábor István jel ifj. Varga József elégs.
ifj. Imrei György jel 55 id. Varga József kl.
id. Imrei György elégs.
59
IV. FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, nyelvtan, számtan, földrajz, ének, rajz és testgyakorlat.
%
8 S. C — s £ c
A tanuló neve " ü C/3 \'03 O A tanuló neve ■ca -ta rt N « c/i -ca o
Bécsi Ferenc kl. Knausz László elégs.
Bolf Károly elégs. Kocsis István jel
Budai László jó Ifj. Kunics Sándor jel
Bugyács Vilmos jel 35 Id. Kunics Sándor jó
5 Dávidovics Ferenc elégt. Kuzsner György elégs.
Dani János elégs. Lang József jó
Dolmányos Antal jó Lervener József elégt.
Dolmányos József jel Liptin József jó
Ifj. Dolmányos József elégt. 40 Magyar József elégs.
10 id. Dolmányos József elégs. Marics György elégs.
Farkas János elégs. Marton György elégs.
Fullér Károly elk. Mihálecz Károly kit.
Gödinek József jó Muczer József jó
Gödinek László jel 45 Nagy György elégs.
15 Gozdán István elégs. Nagy László elégs.
Gültner Lajos elégs. Ötvös József jó
Hegedűs György elégs Patalics János elégt.
Hokmann György elégs Perkó László jó
Horváth György kl. 50 Pólai Antal elégs.
20 Ifj. Horváth György jó Polai László elégs.
Id. Horváth György elégs. Proszonyák József jó
Ifcsics György kl. Rácz József jó
Istéf Géza elégs Simon Lajos jó
Kálovics László elégs. 55 Szerecz József elégt.
25 Kárlovics László jel Szmodics József kit.
Kangyalics Ferenc jó Szlavecz János kl.
Kellermann László kl. Szokol György jó
Kiss János elégs. Steszlin József elégs.
Kiss Ferenc elégs. elégs. 60 Tóth István jel
30 Kiss László Török János jó
Knausz István jó Vargha Ferencz jel
60
Rác-utcai V FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, irás, olvasás, magyar nyelv, mennyiségtan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, gazdaságtan, ének és torna.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Berke György jel Knausz József jel
Bolf László ifj. jel Kálovics Sándor elégs.
Bolf László id. elégs. Kuzsner József elégs.
Bolf József jel 20 Major János jó
5 Dávidovics Lajos elégt. Mihálecz György jel
Fülöp József jel Mihálecz Károly elégs.
Fülöp János jó Martinecz László elégt.
Fürdős Lajos kl. Munkácsi Lajos elégt.
Fürdős István jel 25 Németh Jenő kit.
10 Fekete Ferencz elégs. Nagy József elégs.
Góber László kl. Plánder György kl.
Herjávecz Sándor jó Radosics János elégt.
Horváth István jó Sneff János kl.
Kele Józzef elégs. 30 Tóth Péter jel
15 Kovács József elégs. Ötvös György elégs.
Kunics László elégs. Var^a László jel
Rác-utcai VI. FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: irás, olvasás, magyar nyelv, mennyiségtan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, természettan, gazdaságtan ének és torna.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bencze György kl. Marton József jó
Borsos Gyula jó Molnár György jó
Fi Iák György kit. 10 Pásztor János elégs.
Gozdán József kl. Szmodics György elégs.
5 Horvát László jó Szmodics László jel
Hoffer István elégs. Steszlin Sándor jel
Hokmann József kl. Tislér József jel
Ő1
Központi I. LEÁNYOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, irás, számtan, rajz és ének.
M KJ 0 >, c ^ 8 £ E ^
A tanuló neve -Cfl \'Oj -M t/l 53 O A tanuló neve ctf N C/3 ^ C
Anek Rozália jó 20 id Kovács Rozi jó
Baj Anna jel jel ifj. Kovács Rozi elégs.
Bartol Anna Kummer Kati elégs.
Biliege Mari* elégs Keizer Ilona elk.
5 Balázs Anna elégs. elégs. Kuzsner Anna jó
Bottyán Éva 25 Krefli Kati elégs.
Dani Júlia jel Lervencz Juli elégt.
Dávid Júlia " jó Martinecz Anna jó
Dávidovits Rozi elégt. Martinecz Ilona kit.
10 Farkas Erzse kit. Magyar Kati jel jó
Fülöp Kati jó 30 Markovics Anna
Fülöp Juli jó Nóvák Mari jel
Horváth Mari elégt elégs. Orbán Piroska jel
Horváth Anna Pinczinger Erzse kit.
15 Imrei Apollonia jó Polgár Klára elégs.
Imrei Katalin jó 35 Stokker Kati jó
Kálovics Mari elégt. Szekeres Mari elégs.
Kálovics Júlia elégs. Vugrincsics Anna elégs.
Kék Anna elégs Varga Juli elégt.
62
II. LEÁNYOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és értelemgyak., földrajz, rajz, ének és női kézimunka.
A tanuló neve általáoos osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anek Julia elégs. 35 Kummer Mari elégs.
Baj Róza jó Lengyel Katalin jó
Balog Anna elégs. Magyar Júlia elégt.
Dani Katalin id. jó Marton Júlia jó
5 Dani Katalin ifj. jó Marion Katalin jó
Dávidovics Katalin id. elégs. 40 Mihalec Júlia elégs.
Dávidovics Katalin ifj. jó jel Mihalec Mari elégs.
Dávidovics Margit Mihalec Róza jó
Dávidovics Róza jó Milei Anna jó
10 Dávidovics Teréz elégs. Molpár Júlia elégs.
Dolmányos Anna jó 45 Mulasics Róza elégs.
Dolmányos Katalin jó Neumayer Katalin jó
Faics Julia elégs Németh Júlia jel
Flumbort Anna elégs Németh Teréz elégs.
15 Gödinek Katalin elégs. Orbán Júlia jel
Gudlin Anna elégt. 50 Patalics Róza jó
Gudlin Katalin elégs. Pásztor Anna elégs. jó
Hajdú Ilona jó Radics Teréz
Harmath Erzsébet elégt. Rozsonics Júlia jó jó
20 Hegedűs Mari jel Sneff Erzsi
Hockmann Anna jó jó 55 Sneff Júlia jel
Horváth Erzsébet Szabó Katalin kl.
Horváth Katalin elégs. Szabó Róza elégs.
Horváth Mari elégs. Szerdahelyi Júlia elégs.
25 Jakab Etel kit. Szmodics Júlia elégt.
Jámbor Mari jó 60 Szmodics Katalin jó
Kantó Róza jó Szmodics Mari elégs.
Kálovics Katalin jó Szokol Júlia jel
Kele Erzsébet kit. Szokol Róza elégs.
30 Kele Katalin jó Szollár Erzse elégs.
Kellermann Katalin elégt. 65 Tislerics Katalin elégs.
Kocsis Katalin elégs. Tislér Mari elégs.
Koszignár Anna jó Zigler Róza jó
Krisztián Marl jel Zlatarics Katalin kit.
63
III. LEÁNYOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének és női kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Auer Anna ism. elégs. Kalovits Teréz ism. elégs.
Auer Mari isni. elégs. jó id. Kis Katalin jó
Baj Katalin ifj. Kis Katalin jel
Benedek Anna elégs. jó 30 Kuzsner Júlia jó
5 Bolf Róza Kristóf Éva ism. elégs.
Csatlós Anna jó Krisztián Katalin elégs. jel
Dani Erzsi jó Magyar Teréz
id. Dani Katalin jeles Mazur Mariska jó
ifj. Dani Katalin elégs. 35 Mészáros Róza kl.
10 Farkas Júlia kit. Nagy Anna ism. elégs.
Flumboit Éva elégs. Nóvák Erzsi kit.
Flumbort Anna elégs Oszvald Róza mh
Furdán Katalin ism. jel Patalits Katalin ism. elégs
Gozdán Anna jel jó 40 Penti Mari jel
15 Gozdán Katalin ism. Plánder Anna jel
Gudlin Anna elégs. Stencsics Viktória elégs.
Gyergyák Róza ism. elégs. Szijjártó Teréz jel
Herjavetz Katalin kl. Szokoly Erzsi eiégs.
Herjavetz Teréz elégs. 45 Tislér Júlia ism. elégs.
20 Horváth Anna jó Tenk Mari kl.
Horváth Júlia jó Stocker Júlia elégs.
Horváth Mari mh. Stocker Katalin ism. elégs.
Horváth Róza elégs. Török Erzsi jó
Jámbor Júlia jó 50 Vajda Júlia elégs.
25 Juhász Júlia jel Schneff Róza elégs.
Kai ser Emma elk.
64
III. A) FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, nyelvtan, olvasás és irás, földrajz, számtan, rajz, ének és női kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anek Anna jel Mihálecz Júlia kit.
Anek Katalin elégs. Mihálecz Katalin jel
Bartol Katalin kl. Mihálecz Mária elégs. jó
Benczik Éva jó jó Nóvák Rozália
5 Bolf Julia 35 Pásztor Júlia elégt
Brinner Ilona jó Perkó Katalin elégt.
Bunczom Mária ki. id. Plánder Anna elégs.
Dani Julia jó ifj. Plánder Anna elégs.
Dávidovics Rozália kit. Plánder Mária jó
10 Dolmányos Julia kl. 40 Plánder Rozália jel jó
Dolmányos Teréz elégs. Plemmer Anna
Faics Rozália elégs. Polai Rozália kit.
Farkas Anna jó Pőcze Anna jó
Flumbort Mária kit. Rozsonics Erzsi kit.
15 Furdán Anna jó 45 Szmodics Anna jó
Gaál Regina kl. Szollár Anna elégs.
Gerócs Katalin elégt. Szollár Mária kl.
Godina Anna kl. ifj, Tislér Júlia jó
Gödinek Rozália jel id. Tislér Júlia elégt.
20 Gödinek Julia jó 50 Tóth Mária elégt.
Hajdú Anna jel Török Margit jó
Horváth Anna jó Vajda Júlia elégs.
Horváth Erzse kl. Vajda Katalin elégs.
Horváth Katalin jó Varga Anna jó jó
25 ifj. Horváth Mária elégs. 55 Varga Erzse
id. Horváth Mária kl. Varga Júlia mh.
Kellermann Anna kl. Varga Róza jel
Knausz Katalin kl. Vinczek Mária kl.
Lenkovics Rozália kl. Zákonyi Júlia jel
30 Marton Rozália jó 60 Ziegler Mária kl.
65
III. A) FIÚOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, irás, olvasás, számtan, nyelvtan, mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, természettan és vegytan, gazdaságtan, szépírás, rajz, ének, kézimunka
és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz. j
Anek Mária kit. Kovács Éva elégs.
Bagonyai Anna jel Kiss Anna kl.
Bagonyai Katalin jel Kumtner Katalin jó
Baj Mária elégs 20 Kunics Erzsébet bt.
5 Bencze Anna elégs. Kuzsner Anna kl.
Budai Júlia bt. Mátés Mária jó
Bruckner Irma jel Mihalecz Anna elégs
Dani Katalin kl. Milei Katalin jó
Dolmányos Erzsébet jó 25 Savanyó Katalin ki.
10 Oozdán Rozália kit. Steinic Rozália jel
Horváth Erzsébet kl. Szekeres Júlia kl.
id. Horváth Mária jó Szmodics Apollonia jel
ifj. Horváth Mária jel Szmodics Katalin elégs.
Horváth Katalin kl. 30 Vajda Júlia elégs.
15 Juhász Júlia jel Vajda Katalin bt.
Kovács Anna jel Vugrincsics Mária jó
VI. LEÁNYOSZTÁLY.
Tantárgyak: hit-és erkölcstan, magyarnyelv, számtan és mértan, földrajz, polgári jogok, történet, természetrajz, természettan és vegytan, rajz, ének, gazdaságtan, kézimunka és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz
Bartol Rozália kl. 10 Miháczi Anna kit.
Budai Anna kl. Mihálecz Katalin kl.
Dani Anna kl. Nováth Éva elégs.
Dolmányos Rozália kl. Poszovecz Mária kit.
5 Imrei Júlia kl. Szabó Rozália elégs.
Koszednár Júlia kit 15 Szilajka Katalin elégs.
Kók Mária elégs. Szy Ilona jó
Major Mária kit. Vajda Katalin kit.
Magyar Rozália kl.
Statisztikai táblázat.
Iskola és osztály megnevezése B e i r a t k 0 z 0 t t Lakhe- lyök szerint Félnapi mulasztások összege
: 3 c -ra :3 M <U 3 .û N ¡O > -aj 5 c . CO .2 g O . *2 > ja «3 S «3 S «= «J CÖ 1 S a 0> e ta JS W ni E C3 -O _ X) T. c3 ^Ç W> • « N C3 «s •«"S ¿i ■í > a -0 ■3 c ra c •ra ta ra H E ■s « 0 N — Crt TO QJ ÛX) > 5 w S W S S V « C T2 c ¡o*, t-= S en v N «3 vallásra nézve anyany sz. horra nézve
xi ra •M E 0 tM "S Jai :0 SU > CD bi ■ra E V- 0 "S VH _ra "3 ra i-, N w ra M ra E CU g ■<D C «M ta > t- 0 •C ■O) >- tu a> m 0 > •aj to t- 00 I . 0 M c <0 > -<u M aj si "v JS M su T3 c 4) cfl d> N Cfl CO :0 "o N c ra S 5P G
I. igazg. körzet : I. fiuoszt . II. A) „ II. B) „ . III. A) „ . III. B) „ IV. A) „ . IV. B) „ 60 48 47 61 64 63 63 — — 4 8 1 3 3 1 6 4 5 4 5 3 4 1 1 4 3 1 1 55 42 41 56 57 60 59 6 12 — 1 2 3 2 6 4 5 3 1 7 1 60 48 47 61 64 63 63 56 45 45 55 61 61 60 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 3 3 2 57 4 i 44 54 64 63 69 1 2 3 6 1 2 1 — 14 31 3 28 13 22 11 2 1 14 7 45 27 18 1 7 1 8 21 24 27 5 16 15 23 1 1 1 1 6 12 55 46 45 56 63 61 63 5 2 2 5 1 2 1490 432 853 1070 1252 796 701 152 102 286 25
Összesen: 406 _ — 26 25 9 2 370 18 — 23Í 12 406 383 1 6 2 14[390 13 3 14 62 48 112 89 59 3 19 389 17 5594 565
I. leányoszt. II. „ III. IV. VI.) „ e3yesit- — 60 63 69 67 62 26 — 4 3 8 2 4 5 2 2 4 2 2 2 3 1 1 - 58 60 65 65 57 23 2 - 1 - 6 1 1 2 3 2 1 1 1 3 1 58 63 69 67 57 20 53 59 61 62 45 22 1 2 2 1 4 3 2 2 2 5 4 13 4 59 62 69 67 59 26 1 1 2 1 20 29 2 8 37 9 3 17 38 6 -15 48 1 4 17 31 3 2 25 17 6 9 57 63 67 65 60 26 3 2 2 2 1847 660 762 1022 Ól CO _ 10 00
Összesen: — 347 — 26 12 5 2 328 2 l|l5 5 334 302 1 9 7 28 \'342 4 1 20 31 54 58 69 53 47 15 338 9 5430 85
Összesen: 406 347 753 52 37 14 4 698 20 1 38 17 740 685 2 15 942 373 17 3 1 34 93 102 170 158 112 50 34 727 36 11024 650
II. igazg. körzet: Telekyu. I. fiuo. Eötvös-t. I. „ AranyJ.u. I. „ Telekyu. II. „ Rozg.-u. II. „ Eötvöst. III. „ „ ív. „ V. „ „ VI. „ 48 65 66 61 34 80 51 73 61 10 7 5 8 3 8 4 5 5 3 5 3 2 4 1 2 2 5 6 _ 1 43 58 61 56 34 n 48 64 54 2 3 10 17 50 — 8 — 6 -i 5 - 5 —I 5 1í -|12 z 1 48 65 66 61 34 80 51 60 61 46 63 60 60 33 75 49 65 56 — _ _ 2 1 3 1 2 1 3 2 1 2 1 3 - 1 1 5 3 48 65 66 61 34 80 50 73 58 1 3 — — 9 39 22 46 19 9 19 9 13 5 23 12 35 6 4 3 16 2 23 ~î 11 27 16 5 3 9 14 30 9 1 6 10 21 1 2 ~1 4 17 31 42 64 66 56 34 77 49 72 61 6 1 5 3 2 1 344 746 995 468 394 235 286 542 330 44 74 39 100
Összesen: 539 -1 -1 47 28 15 1 495 82 1 46 1 526 507 — 15 3 14 535 4¡ — — 48 115 97 54! 61 68 40 56 521 18 4340 257
Telekyu, I. 1. o. Rozg.-u. I. „ Arany J.u. I. „ Telekyu. II. „ Rozg.-u. II. „ Telekyu. II!. „ Rozg.-u. III. „ Telekyu. IV. „ — 64 41 52 76 59 66 55 61 — 5 6 8 _ 1 7 3 4 7 1 3 5 1 2 2 6 3 3 4 5 5 1 1 2 56 36 44 67 58 59 53 50 1 10 — 11 1 4 2 9 2 2 1 1 1 64 41 44 76 59 66 55 611 64 39 44 75 56 62 49 59 — 2 1 1 3 1 2 1 1 5 2 3 3 1 64 41 52 74 59 65 54 60 2 1 1 1 — - 9 25 29 27 11 15 27 13 17 2 5 29 33 3 29 6 1 3 17 6 31 13 6 2 2 2 5 22 10 27 3 2 7 3 15 1 3 11 H — 21 56 38 51 76 57 64 54 50 8 3 1 2 2 1 2 1607 850 670 1456 979 1153 970 1810 —
Összesen: - 474 — 34 27 20 4423 11 — 39 5 466 448 — 8 4 14 469 5 — — 63 93 118 831 70 30 15 2Ü455 19 9495 —
Összesen: 539 474 1013 81 55 35 5918 93 — 85 6 992 955 — 23 7 28 1004 9 _ — 111 208 215 137{131 98 55 58 976 37 13835 257
III. igazg. körzet: Homokkomáromi utcai II. fiuo. Középp. I. „ III. „ IV. „ Rácr$ •«»-»■ 53 47 55 61 32 14 1 1 2 6 5 4 3 53 45 49 56 28 11 1 2 14 14 8 4 5 6 2 53 47 55 57 25 12] 53 46 55 61 32 14 1 53 47 55 61 32 14 38 2 6 24 2 18 7 9 1 23 31 1 14 16 17 10 10 10 10 1 4 4 4 53 47 55 61 32 14 265 121 274 764 516 251 37 129 159 378 l\',6
Összesen: 262 2| 20 I 242 32 25 249 \'261 I I l 1 1 1 262 38 8 26 25 65 47 40 13 262) 1 2191 879
Rácu. I.fiuo.) „ I. 1. o.)vegy" Középponti V—VI. II. III. IV. Homokkom .-u. I. 43 32 32 17 68 52 60 40 2 2 2 1 10 6 1 2 13 2 1 41 31 22 11 67 46 46 38 6 10 1 6 1 3 9 5 43 32 321 17 i 68 47 ! 60 38 ! 43 32 31 17 68 52 60 40 1 43 32 32 17 68 51 60 40 1 35 26 28 5 3 34 8 3 3 28 22 4 6 9 8 6 8 29 18 5 13 24 6 5 6 1 1 43 32 32 17 68 52 60 40 450 350 1026 796 847 1108 245 170 85 316 22 46 65 62
Összesen: ¡301 4 35 3 302 17| 24 297| 343 i 1 1 343 1 89 50 60 15 51 60 17 2 344 4832 766
Összesen: 305 301 606 I I 2 4 55 3 544 49 49 546¡ 604 2 605 ! 127 58 86 40 116 107 57 15 606 7023 1645
Főösszeg: o m CM cm : <n cm r- C3 — ; cm 135 96 104 g 12 S 162 1. M ^ —1 23 CO t-CO CM i 1 cm 0 CM ű 38 16 72 ! SÍ27 i 3 l|¡272 359 403 347 405 317 162 107 a> 0 CO CM 63] 31882 2552
Ismétlő isk.I~II.ig. „ ■ III. „ -i 25! -6Sl 62 130 — 2 5 - 23 125 130 — — — 130 25 130 — — - - 24 130 1 _ -1 = — — — — - — 25 130 25 130 87 197 24
Összesen: 68 87 130 - 2 5- 148¡130 — — 130(155 — — — — 154 1 — 4 - -1 - — — — — 155] 155 —] 284 24