Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.06 MB
2018-03-01 10:09:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
104
532
Rövid leírás | Teljes leírás (119.53 KB)

A nagykanizsai
magy. kir.
állami elemi népiskola
három igazgatósági körzetének
értesítője
az 1912-1913. isk.olai évről.
XIV. évfolyam
Szerkesztették:
a körzeti igazgatók.
Nagykanizsa, 1913.
Zala nyomda Részvénytársaság


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI
MAGY. KIR.
ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLA
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1912—13. ISKOLAI ÉVRŐL.
XIV. ÉVFOLYAM.
SZERKESZTETTÉK: A KÖRZETI IGAZGATÓK.
4
Nagykanizsa, 1913. Zala nyomda Részvénytársaság.
Ruzsicska Kálmán dr.
Ebben az iskolai évben (1912. november 22-én) nagy veszteség érte Zalavármegye tanitásügyét. Ezen a napon halt meg Ruzsicska Kálmán dr. királyi tanácsos, Zalavármegye királyi tanfelügyelője, aki 28 éven át volt itt a tanítóság vezérapostola.
E veszteség súlyának, nagyságának minden fájdalmas szónál igazabb mértéke az a mélységes gyász, mely halálakor az egész vármegye tanítóságának lelkére borult.
A Zalavármegyei Általános Tanitótestület külön gyászjelentést adott ki haláláról. Ravatalára koszorút tett. Özvegyéhez részvétiratot intézett. És temetésén a vármegye legtávolabb eső vidékéről is a gyászoló kegyelet őszinte érzésével megjelent testületi tagok szomorúan, könnyezve kisérték el koporsóját a sirig, hol nevökben Szalay Pál dr. kir. segédtanfelügyelő búcsúzott el a magyar tanitásügyért eszményi lángolással élt vezér-apostoltól.
Akik akkor sirját a veszteség súlyának mélységes érzésével álltuk körül, mindnyájan éreztük, tudtuk, hogy a mi Apostolunknak csak tetemét temettük el. A lelke, a szelleme, — munkára, lelkesedésre, szent hevületekre gyújtó apostoli lángolásával — itt maradt halhatatlan kincsül, drága örökségül nekünk. Ez a
nagy, ez az elveszitheíeílen és eltékozolhatatlan örökség fogja megőrizni e vármegye egymást követő íanitó-nemzedékeinek lelkében az ő emlékét az idők múlásán túlragyogó tiszta fénnyel időtlen-időkig. Mert ez a nagy örökség-kincs a haladás hivatott vezető munkásainak, a tanítóknak lelkét eszményien tiszta, örökszép gondolatokkal, eszmékkel ragyogja be s a valódi tökéletesedés tisztánlátásának hatalmas erejével vértezi föl és termékenyíti meg szakadatlanul.
Ennek a halhatatlan szellemi örökség-kincsnek ragyogó igéi szólnak hozzánk és minden megértő lélekhez az ő ,,Beszédei"-bői, mely művét a magyar tanitás-ügy minden munkása és őszinte támogatója egy eszményien lelkesült népoktatási apostol hátrahagyott szent-könyvéül, Bibliájául fogadhatja el. A szülő- és gyermekszeretet, az emberiség szeretete és a hazaszeretet érzésének, a nemzet-tökéletesedés, az egyetemes haladás gondolatának nagy vonásai húzódnak végig fényes sugarakul az ő „Beszédeimmé kincstartalmu kötetén, amelyet igazán bűvös, elragadó, varázslatos hatásúvá nagyérzésü lelkének bámulatos tüze avatott. Ezt a szent tüzet kell kiérezni belőle mindenkinek.
Csak kézbe kell venni ezt a népoktatásügyi szentírást, hogy az ő nagy nemzeti hatáskörre, sokkal szélesebb, egyetemesebb népművelési területre hivatott kimagasló vezető és alkotó talentumának eszméivel, érzésével, hóditó szellemével elválhatatlanul ölelkezzék a magasabb egyéni világ tisztultabb regióiba vágyódó és emelkedni tudó lélek.
A hazaszeretet nagy érzése nála egészen uj hangon csendül meg mindjárt zalavármegyei működésének kezdetén, amikor Muraköz hegyvidéki állami iskoláinak megnyitása alkalmával (1884. október 31-én) tartott beszédében igy szól:
— „Állami iskoláinkat a régi hősök ma már csendes kúriáiban helyeztük el; emlékeztetésül arra, hogy Muraköz nagy történeti hivatását folytatni kell a hazaszeretetnek és tudásnak gyilkoló ágyuknál
hatalmasabb fegyvereivel. Meg kell értetnünk Muraköz népével, hogy a magyar kultura nem hóditó támadásokat intéz ellenük, de bevilágitja anyagi és szellemi boldo...