Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.31 MB
2018-03-01 10:31:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
86
822
Rövid leírás | Teljes leírás (103.95 KB)

A Nagykanizsai Magyar Királyi Állami Elemi Népiskolák
három igazgatósági körzetének
értesítője az 1928-29. tanévről.
XXX. évfolyam.
Közlik: Polensinszky Emil, Filó Ferenc, Kovács Illés igazgatók.
Nagykanizsa, 1929.
Gyarmati Gy. könyvnyomdája
5907

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLÁK HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1928—29. TANÉVRŐL.
XXX. ÉVFOLYAM.
közlik:
POLESINSZKY EMIL, FILÓ FERENC, KOVÁCS ILLÉS
igazgatók.
NAGYKANIZSA, 1929.
GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 5907
Jelentós
az 1928—29. tanévről.
Általános vonások. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi Minisztériumnak 1899. év dcember 20-án 94.526/1899. sz. alatt kelt rendelete folytán Nagykanizsa r. t. város mindhárom körzetbeli államilag segélyezett községi népiskolái 1900. január hó 1-től államosittattak s így intézeteink, mint állami jellegű népiskolák az 1928—29. tanévvel fennállásuknak harmincadik esztendejét töltötték be.
Beíratások. A város polgármesterének 12.323/1928. számú hirdetménye alapján a mindhárom körzeti állami elemi népiskolában az 1928/29. tanévi rendes beíratások úgy a mindennapi, mint az általános továbbképző- (ismétlő) tankötelesek részére 1928. év június 25, 26, 27 és 28-án, a pótbeíratások pedig 1928. évi szeptember hó 2, 3 és 4-én tartattak meg. A javítóvizsgálatok szeptember 1-én, a Veni Sancte pedig szeptember 6-án volt. A rendes, órarend szerinti tanítások szeptember 7-én kezdődtek.
Beiskolázás. Az első körzetben az 1928/29. iskolai évben beiratkozott 451 fiú- és 356 leánytanuló, összesen 807 mindennapi tanköteles. Az ált. továbbképző (ismétlő) fiúiskolába 42, a leányiskolába 47, összesen 89 továbbképző iskolai tanuló.
A II. körzetben beiratkozott 409 fiú- és 421 leánytanuló, összesen 830 mindennapi tanköteles gyermek. Az ált. továbbképző fiúiskolába 42, a leányiskolába 89, összesen 131 tanuló.
A III. körzetben beiratkozott 401 fiú- és 371 leánytanuló, összesen 772 mindennapi tanköteles. Az ált. továbbképző iskolába 92 fiú- és 125 leány, összesen 217 tanuló.
A város állami elemi népiskoláiba eszerint 1262 fiú- és 1148 leánytanuló, összesen 2409 mindennapi tanköteles és 176 fiú, 261 leány, összesen 437 ismétlő tanköteles iratkozott be e tanévben.
A mindennapi és ált. továbbképző ismétlő tankötelesek beiskolázása teljesen végre van hajtva. A városi tanács az 1921. XXX. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 130.700/922. VIII. a. számú Vkm. rendeletek szellemében járt el s így biztosította az ifjúság tanítását és nevelését. A hivatalból beírottak száma e tanévben nagyon csekély volt.
A mindennapi tankötelesek tanév alatti iskolalátogatása rendes volt, az ismétlő-tankötelesek azonban, különösen az őszi és tavaszi munkálatok beálltakor, nagyobbszámú mulasztást követtek el. A nehéz életviszonyok kényszerítették a szegénysorsú szülőket, hogy nagyobb gyermekeiket munkába fogják s így elvonják őket az iskolától.
Iskolaszentelés. Qróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter úr hatalmas kulturprogrammja keretében a III. körzeti (kis-kanizsai) állami iskolát új épülettel ajándékozta meg. Mint a kultura
— 4 —
legfőbb őre és gondviselője, az 1925. szeptember 10-i látogatása alkalmával látta, hogy az épületek hiánya miatt az iskola nem tud hivatásának teljes mértékben eleget tenni. Az eddigi félnapos váltakozó rendszer megszüntetése végett új épület megépítésére tett Ígéretet. Elhatározását csakhamar tett követte, mert 1926.. év április 28-án 30.926/1926. sz. alatt 6 tanteremből, tanácskozó szobából, igazgatói és szolgalakásból álló új iskola építését rendelte el. Az iskola a város által adományozott telken, a Nagyrác-utcában épült fel.
Az épület típusa a modern iskolaépületeknek. A tantermek szárazak, világosak és tágasak....