Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.74 MB
2018-04-27 14:53:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
74
458
Rövid leírás | Teljes leírás (98.15 KB)

A nagykanizsai
állami elemi iskola
3 igazgatósági körzetének
értesítője
az 1900-1901-ik iskolai évről
II. évfolyam
Összeállították: a kerületi igazgatóságok.
Nagy-kanizsa, 1901.
Fischel Fülöp könyvnyomdája


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\'M |
A NAGYKANIZSAI
71 ÁLLAMI ELEMI ISKOLA
3 IGAZGATÓSÁGI KERÜLETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
y
1900—1901-IK ISKOLAI ÉVRŐL. II. ÉVFOLYAM.
ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK: A KERÜLETI IGAZGATÓSÁGOK.
NAGY-KANIZSA, 1901.
FISCHEL FÜLÖP KÖNYV NYOMDÁJA.
Ifi 01 NAGYKANIZSA ghory György ML&yöm K -i
A NAGYKANIZSAI
ÁLLAMI ELEMI ISKOLA
3 IGAZGATÓSÁGI KERÜLETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
1900—1901-IK ISKOLAI ÉVRŐL. II. ÉVFOLYAM.
ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK: A KERÜLETI IGAZGATÓK.
NAGY-KANIZSA, 1901.
FISCHEL FÜLÖP KÖNYV NYOMDÁJA.
<f~ 4 Hí-
1
Az 1900—1901-iki iskolai év lefolyása
Altalános vonások. A lefolyt iskolai évvel intézetünknek, mint állami jellegű iskolának, második éve zárult be.
Az iskolai év megkezdése. A három tanítótestület augusztus 9-én tartotta első együttes értekezletét, melyen a beiratá-soknak gyorsabb és könnyebb eszközölhetése céljából abban állapodott meg, hogy a régi eljárástól eltérően, külön tanteremben Írassanak be a fiuk is, meg a leányok is.
Szeptember i—9-ig a beiratások folytak. Szeptember 9-én reggel 8 órakor a Szent-Ferenczrendüek templomában ünne-pies istenitisztelettel történt az iskolai év megnyitása. Szeptember 10-én megkezdődtek a rendes előadások.
Az előadások e naptól kezdve, a gyermekek között járványos jelleggel uralkodott vörös himlő, — kanyaró — miatti hosszabb szünettől eltekintve, az iskolai év végéig zavartalanul folytak.
Az I. és II. igazgatósági kerület igazgatóinak szeptember 11 -én tartott osztályrendezési értekezletén kitűnt, hogy a II. és III. fiu-osztályok túlzsúfoltak s a tanulók a rendelkezésre álló tantermekben a tanitás-ügy nagy hátránya nélkül el nem helyezhetők.
Ebből kifolyólag szükségessé vált egy uj II. és III. fiúosztálynak azonnali felállítása és azoknak berendezése. De mivel az uj osztályoknak felállításához szükséges tanhelyiségekkel nem rendelkeztünk, az igazgatóság jelentést tett azonnal a gondnokságnak, ez pedig haladéktalanul megkereste a tek. városi tanácsot, hogy két tanteremről gondoskodni szíveskedjék.
Mivel azonban a tek. városi tanácsnak szorgos utánjárás dacára sem sikerült alkalmas tanhelyiséget találnia: az igazgatóság javaslatára tek. dr. Bentzik Ferencz gondnoksági el-
1*
4
nök nr szíves közbenjöttével a középpontban levő tanitótestü-leti- és igazgatósági iroda helyiségei rendeztettek be ideiglenes tantermekül.
A bebútorozás és felszerelés követelményeinek azonban csak régi, kiselejtezett bútorok és taneszközök behelyezésével lehetett némileg eleget tenni.
Az újonnan szervezett osztályok egyikét — az uj párh. III. fiúosztályt — Kováts Miklós tanító kapta meg ; ki mivel az addig osztályt nem vezetett I. kerületi igazgató is elfoglalt egy osztályt — osztály nélkül volt.
A másik uj osztályhoz — párh. II. fiu-osztály — a tek. Gondnokság Reiner Mária tanítónőt helyezte át a III. igazgatósági kerületből; a magas minisztérium által állandó helyettesi minőségben osztályvezetéssel megbízott Bartos Irén tanítónőt pedig a III. igazgatósági kerületbe helyezte ki.
Hogy a két uj osztály szervezése alkalmával fölhasznált tanitótestületi váróterem és igazgatói iroda mielőbb visszaadassanak tulajdonképpeni céljoknak: a gondnokság ez iskolai év zárta előtt újból megkereste a tek. városi tanácsot, hogy mivel e helyiségek tantermekül ugy sem igen alkalmasak — a legközelebbi iskolai év megkezdése előtt két osztály számára megfelelő helyiségekről gondoskodni szíveskedjék.
A növendékek egészségi viszonyai nem voltak kedvezőek, a mennyiben a vöröshimlő — kanyaró — járványszerüen lépett föl a tanulók között. Kz két izben megakasztotta a tanítás rendes menetét; mert a városi tanács a városi tisztiorvosok jelentése alapján 1900. november hó i-én 19813. sz. alatt kelt átiratával 10 napra és 1900 november 9-én 19848. sz. a. kelt átiratával folytatólagosan 14 napra elrendelte az áll. el. iskolák összes osztályainak zárvatartását. Ezen kivül a magas minisztérium engedelmével még a népszámláláshoz kirendelt tanitóknak osztályaiban január hó 11 első napjában volt rendkívüli szünet
Dr. Rátz Kálmán és dr. Goda Lipót városi tiszti orvos urak április és május hónapokban a himlő elleni ujraoltást végezték; továbbá megvizsgálták minden tanuló szemeit is, de trachoniás esetet nem találtak.
Haláleset 10 volt.
A tanitótestületnél az influenza-betegség oly nagy mér-

5
tékben lépett fel, hogy 5- 6 héten át folyton helyettesítésről kellett gondoskodnunk. Legtöbb esetben (a szaktanítókat is beleértve) 39 tag közöl 3—4 feküdt egyszerre betegen, s ily esetben helyettes tanítók hiányában a helyettesítésről gondoskodni nem lehetett. I£s mivel az osztályt tanitó nélkül hagyni nem szabad, az igazgatók jelentése alapján a Gondnokság erről jkönyvi kivonattal értesítette a kir. tanfelügyelő urat, megkérvén őt, hogy a nagy-kanizsai áll. el. iskolák I. és II. igazgatósági kerülete részére a magas minisztériumnál egy-egy állandó helyettest kieszközölni szíveskedjék. Fájdalom: ez az ügy még mai napig sem nyert felsőbb elintézést.
Az intézkedésre pedig nagy szükség lett volna, mert a már emiitett eseteken kívül még két izben kellett intézkedni helyettesítés iránt. Blső izben Harsayné Mantuano Gizella, másodízben pedig Kovátsné Csillag Ilona tanítónő kért orvosi bizonyítvány alapján hat-hat heti szabadságolást, — hivatkozva a vallás- és közoktatásügyi Miniszter ur 1900. évi március 3-án 15,903. sz. a. kiadott magas rendeletének 7. pontjára. A gondnokság az ügy sürgősségre való tekintettel a közoktatási kormány jóváhagyásának reményében a Nagykanizsán lakó Ábrahám Katalin okleveles tanítónőt, ki szívességből az iskolai év folyamán több izben helyettesitett, mindkét esetben megbízta a helyettesítéssel; a kir. tanfelügyelőséget pedig megkereste, bogy intézkedését a magas Minisztériumnál is jóváhagyatni és a megbízott részére a helyettesítési dijat kieszközölni szíveskedjék.
F helyen még felemlítendő, hogy a nm. vall.- és közoktatásügyi Miniszter ur 1900. szeptember hó 15-én 56619 sz. alatt kelt magas rendeletével Bugyács Ignác okleveles tanitó, VI. VII. kerületi rom. kath. városi kántor urat a III. igazgatósági (kiskanizsai) kerületben a felmerülő szükséghez képest teljesítendő helyettesítésekre évi 200 korona tiszteletdíjjal megbízta. Helyettesi működését 1901. január 10-én megkezdte.
Iskoláinkban a tanítás a miniszteri tanterv keretében teljesen szabályosan folyt. A tanítás anyagát — a rendkívüli szünetek daczára is — minden osztály elvégezte. A tauitótes-tületi tanácskozmányok is minden hónapban rendesen megtartattak.
6
A három igazgatósági kerület tanítótestületei 1901. már-czius hó 30-án tartott közös értekezletükön a Miniszter ur 1901. évi 67977. sz- a- magas rendeletének szemmel tartásával egyhangúlag abban állapodtak meg, hogy a közeli tan-terv-revizióra való tekintettel a használatban levő tankönyveket meghagyják. Eszerint az 1901— 2-iki iskolai évben használandó tankönyvek ezek lesznek:
I. osztály.
Vas, „Magyar ABC" és olvasókönyv. I. o. r.
II. osztály.
Deme K. Olvasókönyv II. o. r. Nagy László, Nyelvgyakorló II. o. r. Ambros-Kopeezky, Számtan II. o. r. Gerely J., Kis képes biblia II. o. r.
III. osztály.
Deme K., Olvasókönyv III. o. r. Nagy L-, Nyelvgyakorló III. és IV. o. r. Ambros-Kopeezky Számtan III. o. r. Szalay Sándor, Elemi földrajz III. o. r. Egri kiskáté III. és IV. o. r. Roder A., Közép biblia III. és IV. o. r.
IV. osztály.
Deme K., Olvasókönyv IV. o. r.
Nagy L-, Nyelvgyakorló III. és IV. o. r.
Ambros-Kopeezky Számtan IV. o. r.
Gáspár J., Földrajz III. és IV. o. r.
Dobóczky L., Kertészeti füzetek I. és IV. o. r.
Egri kiskáté III. és IV. o. r.
Roder A., Közép biblia III. és IV. o. r.
7
Evang. hittan.
Thomai József bibliai tört. II. és III. o. r.
Bognár, Luther M. Kiskátéja IV. o. r.
Izraelita hittan.
Izraelita hitokt. vezérf. I. füzet I. és II. o. r.
„ II. „ III. és IV. o. r.
A róni. kath. növendékek a szokott időben jelenvoltak a hittanitási órákon és istentiszteleteken; nemkülönben az egyházi körmeneteken is az osztálytanitók vezetése alatt. Kivégezték a szent gyónást és áldozást kétszer. Az első szt. áldozásban húsvét utáni vasárnapon részesült a növendékek egy része, mely alkalommal az első áldozásnak jelentőségét Nt. Treiberits Titusz hitoktató ur szép beszédben méltatta. Megjelentek a Szent Ferenczrendüek templomában O Felsége a király és boldogult királyné névünuepein és egyéb nemzeti ünnepségek alkalmakor is.
Az ág. ev., ev. ref. és izr. vallású növendékek a vallástanból szabályszerű oktatásban részesültek, és minden tekintetben megfeleltek vallásbeli és egyházi kötelezettségeiknek.
A növendékek viseletét illetőleg nagyobb fegyelmi eset nem fordult elő.
A női kézimunka tanitására is kellő gond fordíttatott. 1132 drb. készült, szebbnél-szebb, mindennemű hasznos kézi munkából. Junius 23-án a női kézimunkából kiállítás volt rendezve, melyet a hatósági tagokon kivül még számos szülő és vendég is megtekintett.
Iskolai ünnepélyt tartottunk október 4-én O Felsége névnapján, november 19-én Frzsébet királyné emlékére; a nemzeti érzés ápolására" rendelt iskolai ünnepséget márczius 15-én és április xi-én; továbbá junius 8-án a koronázási évforduló napján. Az ünnepségek — megfelelő nagyobb tanterem hiányában — osztályonkint tartattak meg, s azokat mindenkor istenitisztelet előzte meg. A junius 8-án tartott ünnepség délutánján a nap emlékére jól sikerült juniális volt a növendékek részére a városi alsó erdőben.
8
Tanintézetünknek 1159 kötet- és füzetből álló két ta-nitói könyvtára a folyó iskolai évben 16 kötettel gyarapodott.
Gondnokságunk iskolánk külső és belső ügyeit mindenkor élénk figyelemmel kisérte ; minden hónapban a szükséghez képest többször is ülést tartott, s tagjai mint minden évben, iigy ez iskolai évben is többször meglátogatták az osztályokat.
Továbbá főtisztelendő Vajda János egyházkerületi tanfelügyelő ur a rom. kath. valamint a főtisztei. Dr. Neumann Kde főrabbi ur is az izraelita növendékek liittani óráit látogatta meg az egyes osztályokban. Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos s tanfelügyelő ur szintén szerencséltette iskoláinkat látogatásával, s távozáskor a tapasztaltak fölött megelégedését nyilvánította. Az igazgatók is megtették látogatásaikat az egyes osztályokban.
Jótékonyságok. A tek. városi tanács többféle alapítvány kamataiból, valamint egyébb rendelkezésre álló összegből a karácsonyi szent ünnepek előtt ajándékozott meg egy-egy ruhadarabbal, vagy ruhaszövettel —- vagy 60—64 áll. el. iskolai növendéket. Ugyanekkor a „Keresztény Jótékony Nőegylet" is 8 fiút és 10 leányt—, valamint az „Klső Magyar Asztaltársaság" 12 fiút és 5 leányt teljesen felruházott.
A „Szegények Tápiutézeté"-ben az egész téli évad alatt 128 áll. el. iskolai növendék részesült ingyenes ebédben.
Ifj. Karczag Béla ur 400 korona alapítványának egy évi kamatja 18 kor. 20 fill. a legjobb magaviseletű, legszorgalmasabb 2 fiu- és 1 leány tanulónak adatott.
Fölemlitésre méltó még e helyen, hogy a kir. tanfelügyelő ur 518/901. sz. alatti leiratában értesítette a gondnokságot, hogy Klek Lipót kereskedelmi tanácsos ur, a nagykanizsai áll. elemi fiú- és leányiskola egy-egy . szorgalmas tanulóia számára 500 korona névértékű, 1900. január hó i-től kamatozó „Klek Lipót"-féle alapítványt tett; s ennek felelős kezelésével a kir. tanfelügyelő a gondnokságot óhajtotta megbízni. — Az értesítést a gondnokság örvendetes tudomásul vette s annak kezelését készséggel elvállalta.
A vallás- és közoktatásügyi Miniszter ur Klek Lipót kir. kereskedelmi tanácsos urnák, ki a nagykanizsai áll. elemi fiú- és leányiskolák tanulói javára 500 korona alapit-
I
9
ványt tett, a tanügy érdekét oly hathatósan előmozdító hazafias áldozatkészségéért őszinte köszönetét nyilvánította.
Ugyancsak a szegénvsorsu tanulók felruházására 1901. február 13-án küldött a „Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaság" a gondnokságnak 120 koronát
Végül : a jó magaviseletű- és szorgalmas tanulók megjutalmazására, a gondnokság meghagyása szerint a nagykanizsai áll. elemi iskolai költségvetés terhére beszereztetett, a „Hazáért és Szabadság" cimü könyvből 50 drb. Ehhez járultak még •Fischel Fülöp könyvkereskedő ur 10 drb, és Wajdics József könyvkereskedő ur 6 drb jutalom könyvvel.
Mindeme jótétemények- és alapítványokért Isten áldása kisérje a kegyes adakozókat!
A járványszünet miatti nagyobb mulasztásokra való tekintettel a tanítótestület javaslatára a gondnokság elhatározta, hogy az évzáró-vizsgálatok két nap alatt tartassanak meg,
F vizsgálatok egy-egy kiküldött gondnoksági biztos jelenlétében s az érdeklődő szülők részvétele mellett, a következő sorrendben tartattak meg:
Hittani vizsgálatok.
Junius 9. d. e. az 1. II. és III. igazgatósági kerület ev. ref. fiu-és leánynövendékeinek hittani vizsgálata a Kisfaludy-utczai imaházban.
Június 10. d. e. az I. és II. igazgatósági kerület római kath. fiú« és d. u. a római kath. leánynövendékeinek hittani vízsgá at ■ a Kazinczy utczai iskolában.
Junius 11. d. u. a III. (kiskanizsai) igazgatósági kerület római ■ kath. fiu és leánynövendékeinek hittani vizsgálata a középponti iskolában.
Junius 12. d. u. az I. II. és III. igazgatósági kerület ág. eváng. fiu- és leánynövendékeinek hittani vizsgálata a Csengeri uti templomban.
Junius 12. d. 11. az I. II. és III. igazgatósági kerület izraelita fiu- és leánynövendékeinek hittani vizsg. a Kazinczy-utczai iskolában.
Junius 19. d. e. 9 órakor tornászati vizsgálat.
Osztályvizsgálatok.
Jun. 20. d. e. Középp. a) II fiu-o. Gondn. megb. Hütter Lajos ur „ , d. e. Rozgonyi-u. II. „ „ „ Dr. Máyer Fer. ur.
„ „ d. e. Kiskan. középp. IV. fiu-o. G. m. Dr. Hauser János ur.
10
I. Igazgatósági kerület.
Jun. 20. ti. u. a) IV. fiu-o. Gondnoks. megb. Dr Hauser János ur. „ „ d. u. a) III. „ „ „ ifj. Fesselhofer József ur.
!, „ d. u. I. „ „ \' Dr. Rotschild Jakab ur.
II. Igazgatósági kerület.
Jun. 20. d. u. Eötvöstér III. fiu-o. Gondn. megb. Vécsey Zsigmond ur. JJ !) )j j) jj „ Halvax Frigyes ur.
„ „ d. u. Arany J.-ut I. „ „ „ Elek Lipót ur.
III. Igazgatósági kerület.
Jun. 20. d. u. Iíözépp. III. fio-o. (¡ondn. megb. Dr. Rátz Ká\'mán ur. „ „ d. u. „ II. „ „ „ Szabó Istv. igazg. ur.
„ „ d. u. ,, I. „ „ „ Szedlmayer László ur
I. Igazgatósági kerület.
Jun. 21. d. e. IV. leány-oszt. Gondn. megbiz. Dr. Rothschild Jakab ur.
„ d. e. III. „ „ ., „ Weisz Tivadar ur.
„ „ d. e. II. „ „ ,, Dr. Neumann Ede.
?i JJ VI. C. 1 ,, JJ JJ „ Venczel Rezső igazg. ur
II. Igazgatósági kerület.
Jun. 21. d. e. Arany J.-u. I.
„ „ d. e. Eötvös-tér I.
,. „ d. e. Teleky-u. I.
íj j? d. e. „ ,, II.
„ „ d. e. Rozg.-u. U.
„ „ d. e. „ ., III.
„ d. e. „ , IV.
leány-o. Gondn. megb. Elek Lipót ur.
„ Miltényi Sándor ur
„ Lengyel Lajos ur.
„ Simon Gábor ur.
„ Nagy Dezső. ur.
„ Remete Géza ur.
„ Oszterhuber László ur.
III. Igazgatósági kerület.
Jun. 21. d. e. Középp. I. leány-o. Gondn. megb. Dr. Hauser János ur. „ ,, d. e. „ II. „ „ „ Miháletz József ur.
„ „ d. e. , IH. és IV. _ „ „ Faics Lajos ur.
I. Igazgatósági kerület.
Jun. 21. d. u. b) IV. fiu-\'szt. Gondn. megb. Weisz Tivadar ur. „ ., d. u. b) III. „ „ „ „ ifj. Fesselhofer Józset ur. „ „ d. u. b) II. „ „ „ „ Remete Géza ur.
11
II. Igazgatósági kerület.
Jun. 21. d. u. Teleky-ut I. fiu-oszt. Gondn. megb. Kránitz János ur. „ „ d. u. „ „ II. „ „ ,, „ Dr. Rátz Kálm. ur.
III. Igazgatósági kerület.
Jun. 21. Rácz-utcza I. fiu-oszt. tíondnoks. megb. Miháletz József ur. „ „ .. „ I. leány-o. „ „ Faics Lajos ur.
Junius 23-án női kézimunka kiállítás. Az 1. és II. igazgatósági kerület leánynövendékeinek kézimunkája a Kazinczy-utczai iskolában; a III. igazgatósági kerület leány-növendékeinek kézimunkája pedig a (kiskanizsai) középponti iskolában lesznek kiá litva.
Junius 24-én magánvizsgálatok.
Junius 29-én hálaadó istentisztelet és az értesítők kiosztása.
(A vizsgálatok d. e. 8- és d. u. 2 órakor kezdődnek pontosan).
II.
Iskolai hatóság.
a) Kir. tanfelügyelőség :
Dr. Ruzsicska Kálmán, kir. tanácsos, tanfelügyelő. Kőrössy Sándor, segéd tanfelügyelő. Madarász Lajos, tollnok.
b1) Gondnokság:
Elnök: Dr. Bentzik Ferencz.
I Hütter Lajos az I-ső igazg. ker.
Gondnokok: ifj. Fesselhofer József a Il-ik „ „
| Miháletz József a Ill-ik ,. „
Jegyzők : ( Szalay Sándor, igazgató.
( Szabó István, igazgató.
Rendes
Elek Lipót Faics Lajos Halvax Frigyes Dr. Hauser János Kranitz József Lengyel Lajos Dr. Maver Ferenc Miltényi Sándor Nagy Dezső Dr. Neumann Ede
tagok;
Dr. Rátz Kálmán Remete Géza Dr. Rothschild Jakab Simon Gábor Szedlmayer László Tóth László Dr. Tuboly Gyula Vécsey Zsigmond Weisz Tivadar Venczel Rezső, igazgató.
13
íii.
Hitoktatók.
J-Cáukó J^cnrik, veszprém-egyházmegyei áldozópap, a III. igazg. ker. (kiskanizsai) összes rom. kath. vallású tanulók hitoktatója Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen: 7.
J\'íüttcr hajós, ágost, evang. lelkész; az ág. ev. tanulók hitoktatója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 20, összesen: 29
J^irsehfcld D^ezsö, izr. isk. tanitó; az izr. tanulók hitoktatója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 4, összesen: 6.
J^aszties Rafael, veszprém-egyházmegyei áldozópap; az I. és II. igazg. ker. rom. kath vallású tanulóinak hitoktatója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 3, összesen : 12.
J<ováes pálmán, ev. ref. lelkész; az ev. ref. tanulók hitoktatója. Működési éveinek száma Nagykanizsán i\'/4 év.
Jrcibcries Jítusz, veszprém-egyházmegyei áldozópap; az I. és II. igazg. ker. rom. katb. vallású tanulóinak hitoktatója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 3, összesen: 3.
IV.
Szaktanítók.
*
JPotxgrácz ¿Cdolf. a p. h. III., p. h. IV. és IV. fiu-osztály tornatanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 33, összesen: 33.
özv. .Korváthné jCunez Rozália, a III. igazg. ker. II. III. és IV. leány-osztályai női kézimunka tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 26, összesen: 26.
özv. "Wágixcrué J>aukovies hujza, az I. és II. igazg. ker. ösz-szes II., III. és IV. leányosztályainak női kézimunka tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 26, összesen : 26.
V.
Iskolaszolgák.
>
Bogyai Ferencz, a II1. (kiskanizsai) igazg. ker. középp önti özv. Bencze Józsefné, a III. igazg. ker. Rátz-utczai; Bozzay Fer.> a 11. igazg. ker. Teleky-uti; özv. György Józsefné, a II. igazg. ker Rozgonyi-utcai; Heffer Mihály, a II. igazg. ker. Arany János-utcza: és Németh József, az I. igazg. kerületi.
VI.
Rövidítések magyarázata-
Tantárgyakból: kit = kitűnő, jel = jeles, jó, elégs = elégséges, elégt = elégtelen.
Használt rövidítések: bt. = beteg, kl. = kilépett, elk. = elköltözött, mh. = meghalt, id. = idősebb, ifj. = ifjabb, ism. = ismétlő, ág. ev. = ágostai evangelikus, ev. ref. == evangelikus református, gör. kath. = görög katholikus és-izr. = izraelita.

î.
1Q/1ZQ/1TÓS/ÍQI KERÜLET.
Igazgatója: Venezel ^czső.
Vií.
Tanítótestület.
1. ¿Umási János, a b) IV. fiu-osztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 4, összesen : 5.
2. Erdősi J3álint, a IV. fiu-osztály tanítója. A Zalamegyei Tanítótestület nagykanizsai jk. vál. tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 17, összesen: 19.
3. Erdősiné JVfovák Lujza, a III. leány-osztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 18, összesen : 18.
4. farkas Vilma, a IV. leányosztály tanítónője. A Zalam. Ált. Tant. vál. tagja, és az I. igazg. ker. tanítótestület tanácskozmányi jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 14, összesen: 14.
5. 3<ováes JVtiklós, a b) III. fiu-osztály tanítója. A Zal. Ált. Tan. Il.-od jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 15, összesen: 16.
6. 3<ottIerné, Pataki Vilma, az I. leány-osztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 14, összesen: 16.
7. Orbán István, az 1. fiu-osztály tanítója, Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen: 11.
8. Porcdus _^rctal, az a) III. fiu-osztály tanítója. A Zal. Ált Tan. főjegyzője és a városi alsófoku ip. isk. igazgatója. Működési, éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen: 13.
9. Poredusné Szakonyi Irma, a II. leány-osztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen: 12.
10. ü^cincr JVtária, a b) II. fiu-osztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen: 10.
11. Venczel J^ezső, az I. igazg. ker. igazgatója és az a) II. fiu-osztály tanítója; az iskolai gondnokság és a Zal. Ált. Tanítótestület nkauizsai jk. választmányi tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 31, összesen: 33.
I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, irva-olvasás, beszéd- és értelem gyakorlat, számtan, ének és torna.
2
VI cs O N
A tanuló neve « ir -cd Cti X •rt O A tanuló neve O -cö iS VI -aS O
Báron János elégs Kristofoletti József elégt
Bolf György kl 30 Lehoczky Ferencz jó
Brandlhofer Frigyes jó Lemmer József elégs
Buvári János ism. elégt jó Mercz Béla ism. jó
5 Csikós Antal Meszárics Jenő elégs
Csiszár József elégt Miklóssy Sándor jel
Dlask József ism. elégt 35 Németh János ism. elégs
Dömötör Sándor jó Nötliig János jel
Ertl Ferencz jel Palkó József jó
10 Fáy Árpád jó Pammer Ferencz jó
Friedlender Alfried jó Péter Lajos jel jel
Gogl István jel 40 Petrics Ödön
Goldfinger József jel Pollák Ferencz elégt
Gráff István ism. elégs Raffay Jenő ism. jó
15 Grozinger Ferencz elégs Rádli Dénes kit
Haydl Imre jel Sali István elégs
Heine Roland elégs 45 Sinkó László ism. elégs elégs
Horák Ferencz ism. jó Sehvantzger Fer. ism.
Horváth János elégt Schveitzer Kálmán jó
20 Horváth Péter ism. elégt Szedlacsek Károly jó elégs jel
Horváth Sándor elégs Szitár Rudolf
Hunka Ferencz ism. jó 50 Waligurszky Antal
Iváncsics Ferencz jel Weinacht József ism. jó
Jerger Gusztáv elégt Vajnovies Lajos jó
25 Keszei Ferencz jó Windich József elk
Kis Ferencz elégt Vosits Lajos ism. jó
Kovács Ferencz ism. jó 55 Pilvaksz Antal ism. elégs
Kovács József elégt
18
Rozgonyi-utezai II. fiúosztály.
Tantárgyak-. Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és értelem-gyakorlat, nyelvtan, számtan, ének- és testgyakorlat.
t-> cfi ct3 tri rt
A. tanuló neve c £ 3 ai sj ^ CO •aj O A tanuló neve •a -ciS 0
Buzek Dénes jó elégs Mezgár Ferencz jel
Csikós Rezső Mihaczy István ism. elégs
Derdák Sándor elk 35 Musza Károly jel
Domina Antal ism. elégs Nemes Pál mh.
5 Blask Ferencz ism. elégs Németh Ferencz jó
Füspök József kit Németh István elégs
Friedl Boldizsár ism. jó Okos Sándor jó
Gábroschek János elk 40 Petrics Béla jó jó
Goldstein Károly elégs Petrics László
10 Göllesz Ferencz ism. elégs jó Piszár József kit
Gulyás Károly Pokorni Ferencz elégs
Gogl Béla jel Ritter Károly jel
Grozinger József elégs 45 Saly Kálmán elégs
Gréczi Ferencz jel jó Samu Lajos jel
15 Geiszler István Simon József jó
Hermann György elk Soós József jó
Horváth József jó Szász Károly jó
Horváth János jó 50 Szedlácsek Béla elégs
Horváth György ism. jó Szominer Ferencz jel
20 Hordos Aladár ism. elégs Szupper Pál jel
Hütter • Vilmos jel Scheller Lajos Schiller János elk
Hauser László kit elégs
Jergler Rezső elégs 55 Sclilezinger Jenő jel
Jersche Károly elégs Sclrwarcz. Károly ism. elégs
25 Kováts Antal jel Tóth Gyula elégs
Kocsiás János elégs Tóth József elégs
Lehoczky Sándor jó Tóth György jel
Lőrincz Gyula jó jó 60 Turbéki Károly Varga Sándor elégs
Lausch Károly jel
30 Marai Géza elégs Varga János elégt
Magyar Ferencz elégs Vojnovits Jenő elégs
Mezei Elek elégs Zsitni Rezső. jó
19
B) II. fiúosztály.
Tantárgyak-. Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és értelem gyakorlat, nyelvtan, számtan, ének és testgyakorlás.
2*
O "N to rt
A tanuló neve tí j*. 25 3 X cn -aj O A tanuló neve § J?> -c« ro c^ 3 O
Andosek Károly ism. jó Herki Gyula ism kl
Ács János jó Id. Horváth János ism. jó
Bali János jel Ifj. Horváth János jó
Bakos Sándor elégt Horváth Imre jel
5 Babics Lajos elégt 30 Hollender Károly ism. kl
Barasits István ism. jó Keszericze Pál ism. jó
Beck Károly kl Kozinczkv Dezső jó
Betlehem György jel Kutnyák Imre ism. jó
Bedenek György jó Lelner János elégs
io Bedenek István jó 35 Mersics Gyula elégs
Bedenek Zsigmond jel Idb. Németh József elégt
Borsód István elégs Ifj. Németh József ism. jó
Bocskai János jel Ritter Antal jel
Csányi Gyula elégs Sáfrány József jó
15 Dékány János kl 40 Sinkó Sándor jó
Döme János ism. elégs Schiller Ferencz ism. jel jel
Farkas György jel Skernyák József
Felner József elégs Szi tár Árpád jó
Friedl Gyula jó jó Szeifner Géza jó
20 Filák István ism. 45 Schott Ödön jel
Tinácker József Tasnády Titusz elégt Szuharda Ferencz ism. elégs
jó Vincze Ferencz elégs jó
Gáspár István ism. elégs Wittek Emil
Geszler Lajos jó Zsovány Ferencz ism. jó
25 Hauser Jenő jó
20
A) III. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlás.
Javitó vizsgát tehetnek: Auchter József és Szieger Lajos a hittanból.
A tanuló neve általános osztályzat A tanuló neve általános osztályzat
Auchter József elégs Németh Ferencz elégs
Áts Boldizsár jó Németh János elk
Áts János jó 35 id. Németh Lajos elk
Ácsmann János jó elégs ifj. Németh Lajos elégs
5 Baglady Lajos Németh Kristóf jó
Balassa Miklós jel Odrovics Lajos Odrovics Rezső jó
Báyer Géza elk kl
Beierl János elégs 40 Orbán József jó
Berényi Géza jó Papp Ferencz elégs
10 Brándlhofer Antal jel Papp József elégs
Brunuer Gyula elégs Peti István jel
Burka János elk Prack Sándor jel
Czápáry János elégs 45 Rauschenberger Gy. kit
Czulek Antal elégs Rozgonyi Lajos jel
15 Csete József jó Ruprecht Lajos jó
Funtek József jó Szauermann Béla jel
Hamburg Sándor jel Sáfrán Lajos elégs
Hartmann Lajos Iszák Kálmán jó jó 50 Spiegel Kálmán elk
Stanitz Ferencz jó
20 Kengyel Gyula jó Scliuszter Gyula elégs
Kuausz László kit Szabó József elégs
Kobáld József jel Szántó József elégs
Krámszky Henrik elégs 55 Szervei Ferencz jó
Krisch Mátyás jel Szieger Lajos elégt
25 Lacsics József elégs Takács József elégs
Lenk Antal jel Tanczenberger Lajos jó
Marvalics József elégs Tóth József jel
Mersics Ede elégs 60 Vajda Lajos kl
Mezgár Lajos jel Vidovits Boldizsár jó
30 Móger Géza jó Weisz Henrik elégs
Nagy Andor jel Zavilla Adolf jel
Nagy István kit
21
B) III. fiúosztály.
Tantárgyak : Hit- és erkölcstan, magyar olvasás és irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajzolás, ének és testgyakorlat.
Javitó vizsgát tehetnek: Jáberits Károly földrajz, Marvalits Ferencz magyar nyelvt., Nagy Jenő magyar nyelvt., hittan, Orbán Ferencz földrajz, Szalay István földrajzból.
W CÖ <0 "5
A tanuló neve általáno osztályz A tanuló neve általáno osztályz
Auchter Lajos Babics Lajos elégs Marvalics Ferencz elégt
elégt Markó Gyula jó
Bán Károly Belena József ism. jó Morandini Román jó
elégs 30 Méhes Rezső elégs
5 Beierl Antal elégs Nagy Jenő ism. elégt
Bogyai Győző elégt jó Nagy Imre jó
Budai Ferencz Németh Béla jó
Buvári László jó Orbán Ferencz elégt
Dervalics József elégs 35 Polgár Sándor elégt
10 Döme Pál kl Selymes György ism. jó
Ferencz Győző elégs Sifkovics István jó
Férst József elégt Stieger László elégs
Földi János jó Szalay István elégt
Gavora Pál kit 4° Szecső Károly jel
15 Gáspár János ism. elégs Szeligmann Róbert jó
Geróts Ferencz jel Szitár Antal kit
Groisz Ágoston Győrffy Zoltán elégs Szőr Lajos elégt
jel 45 Szűcs György kl
Horváth Dénes kit Szuharda Ede ism. jó
20 Horváth György Horváth János elégt Tasch Károly elégs
elégs Tézer Károly elégs
Horváth Kálmán elégt Thobik Béla elégs
Jáberits Károly ism. elégt 5o Tollár József elégs
Jergler Jakab elégt Tscliek Lajos kit
25 Koller Károly elégs Urbán Vincze kit
Koziuszki Károly jel Veber Emil elégs
Leidl Jenő jel Zsubori István elégs
22
A) IV. fiúosztály.
Tantárgyak : Hit- és erkölcstan, olvasás, nyelvtan, irás, számtan, földrajz, rajzolás, ének, gazdászattan és testgyakorlás.
Graff Viktor, Kristofoletti István és Horváth János a hittanból jav. vizsg. tehetnek.
W rf 0 N t/2 cd O N
A tanuló neve C >? ,—H VI -CŐ O A tanuló neve e _£> -cd ZZ VI •cd O
Albert Tibor jó Laski Lajos elégt
Balázs János elégt Lenk József jel
Berényi Ernő ió Lichtfusz Ottó jó
Berényi László 5 Bolf János jó 40 Luczu József jó
kl Máté József elégt
Buvári Béla ism. elégs jó Marai Dezső kl
Budai János ism. Maier Ferencz ism. elégs
Bürger Károly elégs Mezei Lajos kl
Einspinner Pál jó 45 Meiszner Frigyes jel
10 Fabick Károly jó Meskó József ism. jó
Freund Sándor kl Meskó Ferencz jel
Friedlender Henrik jó Mischon Béla ism. jó
Graff Victor elégt Mischon Emil elégt jó
Hauser János kit 50 Mihálka István
15 ifj Halász József jó Nagy Ferencz jó
id. Halász József jó Neusiedler Jenő jel
Heine Rezső elégs "Németh István elégt
Horváth Imre kl Németh Imre elégt
Horváth István elégs 55 Rathmann Jenő elégs
20 Horváth János elégt Ross István jó
Horváth Ferencz elégt Sipos István elégs
Hordós Vincze jel Schlesinger Vilmos jel
Hubai László jó Skorjánetz József jel
Kantz Jenő kit 60 Spiegel Viktor jó
25 Kálód József jel Strasser Antal jó
Kiss József kl Szabó Árpád kl
Kocsiás József elégs Szerdahelyi József jó jó
Kocsis László elégt Schveinzger Dezső
Kovács József jó jó 65 Tassnádi Mihály elégs
30 Kovács Lajos Tilpák Boldizsár ism. kit
Kósa József kl Ugor Ferencz jó kit
Koch Károly elégt Valligurszky Béla
Koréin Sándor jó Veltinger Győző jel
Kulcsár József elk 70 Vittman Mátyás ió
35 Krenusz Ferencz .elégt elégt Vindis György elégs
Kristofoletti István Vrabel István. jó
23
B) IV. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás ős irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének ős testgyakorlás.
t/J cd tr 05
A tanuló neve által áno osztályz A tanuló neve általáno osztályz
Andri József kl 35 Kuhár Ottó jel
Behm Gyula jó Lapát Mihály jel
Bentzik Sándor jel Lasitz Rudolf elk
Blazsur Lajos elégs Laski Fereucz elégt
5 Bukvis István elégs Ludvig Károly elk
Busa Gyula elk 40 Magoii Vendel elégt
Czethoffer János jó Mayer Jenő \'elk
Czimbalek Viktor jel Mayer Lajos jel
Cseke József jó Mák Lajos elégt
10 Cserép Imre ism. jó Marossy Jenő jel
Domitrovics Ádám jó 45 Melczer Jenő jó
Ficzkó Gyula ism. elégs Móger Károly jel
Fiiszár János elégt Mórocz József jó
Francsits József jó Nagy Imre elégs
15 Gaál József jó Nyakas Pál elégs
Gerócs István vm 5° Péntek Béla elégt
Giber György ism. elégs Pietrovszky Béla elégt
Gogl Jenő jel jó Pietrovszky Károly jó
Horvátli Gyula ism. Révész János jel
30 Horváth Lajos ifj. jel Sárecz Ferencz elégt
Horváth Lajos id. elégt 55 Schermanu Gyula elégs
Jelinek Miklós kit Schermann József jó
Illés János kl Simon Pál kl
Kaizer Károly elégs Sótouyi János elégt
25 Kálmán György ism. elégt Szekeres Boldizsár elégt
Kertész Imre kit 60 Szieger Károly ism. jel
Kirchnopf Ernő jó Schultz Gábor kit
Kiss István elégt Táncsics László ism. kl
Kobáld István jó Tézer János jó
30 Kohári Bóldizsár jó Tóth Károly jó
Kovács László jó 65 Varga Lajos
Köő János kit Vellák József elégt
Kristóff Frigyes bt Vojkovics György elégs
Krátky István jó
24
I. leányosztály.
Tantárgyak\'. Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás-és irás, számtan és ének.
1 M 03 O N - tn "rt 0 ^
A tanuló neve c 2S 5 .g « — -rt 0 A tanuló neve c ir -ce -cs N í- tfi -OS 0
Babati Mari Babics Mari B e r e c z Anna elégt jel kit Molnár Margit Morandini Jakabina Nagy Erzsi elégs elégt elégs
Berta Mariska ism. 5 Bihál Etelka Burka Teréz ism. jél jel elk Nagy Mari ism. 35 Nagy Mari Neusiedler Erzsi jel elégt kit
Domingo Anna ism. Dömötör Irma ism. Fehér Erzsébet elk elk elégt Srémeth Margit ism. Pálfy Margit Palfy Ella elégs elégt kit
io Gerócs Magda Giessmann Albina Gráff Juliska kit elégt kit 40 Pencz Anna ism. Petrics Juliska Petrics Magda íel jel jel jel elégs elégt elégt elégs
Hajas Anna ism. Hári Anna 15 Horváth Jolán Horváth Róza ism. Huszár Alexandra elk elégt elk jel kit Piszár Mari Pokornyi Mari 45 Raffay Jolán Samu Gizella Schiller Mari
Jámbor Anna Kalod Stefánia 20 Klapper Teréz Körber Anna Krausz Erzsi Král Erzsi ism. Kristofoletti Anna ism. 25 Leposa Györgyike kl jel jó elégt elégs elégs elégs kit Siukovics Teréz Schott Eujza 50 Sohuchel Lujza ism. Szalay Irma ism. Singer Gizella Szupper Józsa Tárnok Ilona 55 Tizedes Gizella elégs jel jel jel jó kit jel elégt
Liehtfusz Mariska Lisztner Mariska Maitz Olga Mérei Paula ism. 30 Molnár Erzsi Jó jó elégt jel jel Tóth Ilona Tripammer Margit Vitíék Karóim Zalay Gizella ism. elégt jó elégt elégs
25
II. leányosztály.
Tantárgyak ; Hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtau, számtan, beszéd-és értelemgyakorlat, női kézimunka, és ének.
(fi Cti cn rt
A tanuló neve § Ü* l£f cti N C/3 ^ti O A tanuló neve C j»> -cd 0
Bertha Jolán jel Moszhatnmer Mária jel
Biba Margit kit 30 Németh Rozália elégs
Bojtor Mária jó Okos Irma jel
Czofal Anna elégs Paar Gizella jó
5 Ertl Karolina kit Pauer Margit kit
Fabick Lujza jel Pauliu Margit elk
Figlár Anna Figlár Margit jó jel 35 Péntek Ilona jó
Pfeiffer Francziska jel
Frk Jolán elégs jó Pfeiffer Mária jó
10 Gieszmann Etel Pokoruy Anna jel
Harangozó Ilona jel Polgár Mária elégs
Hodics Józsa jel 40 Ráffáeli Róza kit
Horváth Ida jó Rotter Teréz jel
Horváth Mária kit Schwartz Mártonka kit
15 Jellenics Gizella jel Schvanczger Mária elégs
Junker Hermina kit Sánták Mária elk
Keszei Vilma jó 45 Sándory Margit jel
Kóbor Irma elégs Szalay Róza jó
Kollárics Ilona elégs Szarka Mária elégs
20 Kovács Ilona kit Szittár Anna jel
Krausz Jólán jel Tornán Mária jó
Lipovics Szidónia jó 50 Tóth Teréz jó
Lipovics Mária kl Veinacht Józsa jó
Mágics Irén jel Vindisch Rózsa elégs jó
25 Máyer Inna jel Vojnovics Róza
Méhes Aranka elégs Vositz Aranka jó
Mészáros Katalin jó jó 55 Zsoldos Hermina elégt
Molnár Verona
26
III. leányosztály.
Tantárgyak : Hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és női kézimunka.
tn "rt O o; »1 "ci O tj
A tanuló neve fl -*"* "Sa — 03 ■d O A tanuló neve J 5* « ZZ VI •rt 0
Adlovits Gizella jó Milhoffer Erzse elégs
Báron Ilona jel Nagy Gizella jel
Bartos Erzse ism. jel Nagy Róza jó
Berecz Júlia elégt 40 Németh Róza jó
5 Beznicza Júlia jó jó Nyakas Teréz elégs
Cserép Katalin ism. Dukász Elza Osváld Anna jel
jó Papp Etelka elégs
Farantai Fáni elégt Papp Mari 45 Pintér Mari jó
Farkas Ilona jó jó
IO Feiler Mari jel Pethi Róza ism. kl
Geizler Iréu elégs Popesnyák Anna Pollák Erzse elégs
Günzer Erzse ism. jó elégs
Göllesz Anna elégt jel Raffai Mari elégt
Glavina Ilona 50 Rakofszky Jolán jel
15 Graff Teréz jó Rosenberg Margit jel
Gyümölcs Mari elégs Szabados Róza kit
Hajdú Vilma kit Szakony Teréz jó
Hauser Irén jel Szabó Etel ism. elégs
Herczeg Róza elégt 35 Szabó Magda elégt
20 Heisler Meláni ism. jel Szabó Erzse jó
Horváth Anna elégt jó Szeitl Erzse elégs ^ 0
Horváth Irma Szurovy Erzse elégs
Horváth Mari elk Scliott Mari bt
Illés Karolin elégs jó jó 60 Schvartz Teréz ism. elégs
25 Kaiser Ilona Tárnok Mari elégs jel
Keszei Károlin Torma Etelka
Kovács Anna elégt Turek Mari elégs
Kovács Júlia bt Turek Teréz ism. jó jel
Klapper Károlin jó 65 Varga Margit
3° Klobusa Erzse jó jó Vágner Paula jó
Eehotzki Paula Vegele Emilia jel
Eeitner Gizella ism. jó jel Yeiszhausz Róza jó
Mauthner Margit Vittek Mari ism. jó
Mair Katalin jó jel 70 Vukaszovits Ilona jó
35 Meiszner Mari Vottava Erzse elk
Mersits Mari elégs Zolder Anna. elégt
Javitó vizsgálatot tehetnek : Berecz Júlia, Farantai Fáni, Göllesz Anna, Merczeg Róza, Horváth Anna és Zolder Anna mind öten a hittanból.
27
IV. leányosztály.
Tantárgyak : Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, gazdaságtan, női kézi-munka, rajz és ének.
Javitó vizsgálatot tehetnek; Döme Anna, Fűzik Irma, Kovács Júlia és Sinkó Mari, tniudnégyen a hittanból.
A tanuló neve általános osztályzat A tanuló neve | általános | osztályzat
Bokány Ilona jó Kutnyák Magda jó
Döme Ilona elégt Krampatics Ilona jel
Feiler Teréz jó Lendvay Erzsébet ism. jó jó
Félegyházi Aranka elégs Lőrincz Margit
5 Figlár Verona jel 35 Mauthner Elfrida . jel
Fűzik Irma elégt jó Mágics Etel jel
Francsics Margit Mergenthaller Vilma elk
Gieber Lujza jó Méhes Olga mh
Gleim Gizella jel Mikoss Anna ism. kit
IO Goldsmied Olga elégs 40 Milhoffer Aranka elégt
Gréczy Júlia jel Nagy Mari jel
Gubicza Gizella isin. jó Németh Katalin jel
Gulyás Margit jó Pálffy Etel kl
Háry Katalin jó Pavelkovics Anna elégs
15 Hermann Anna elk 45 Pelcz Ibolyka jel
Hilcz Gizella ism. elégs Petrics Irma elégs
Hirschl Olga elégs Poór Anna jel
Hirschl Erzsébet elégs Pollák Izabella ism. elégs
Horváth Lenke jel jó Rákos Anna elégs
20 Horváth Margit 50 Sali Gizella elégs
Horváth Róza vm Sinkó Mari elégt jó
Horváth Anna elégs jel Strasser Irma ism.
Hütter Anna Szabó Mari jel
Jaeger Ilona jó Szecső Mari kit
25 Kerber Gizella kit 55 Szobocsáu Anna ism. elégs
Killer Margit Kovács Erzsébet ism. jó jel Tsclieik Janka Tscheik Karolin kit kit
Kovács Júlia elégt Talafausz Margit elk
Koller Mari jó jó Vass Mari jó
30 Krausz Elza 60 Völker Anna. elégs
II.
IQdZQdTÓS/ÍQI KERÜLET.
Igazgatója: Szalay Sándor.
Tanítótestület.
x. Dolmányos ^erenez. az Eötvös-tér III. fiu-osztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 24. összesen: 24.
2. JCaan Irma, a Rozgonyi-utezai III. ieány-osztály tanítónője. A Zalam. Tan, testület nkanizsai jkörének pénztárosa. Működési éveinek száma Nagykanizsán 21, összesen: 21.
3. JCováesrcé Csillag Ilka, az Eötvös-tér I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek szátna Nagykanizsán 19, összesen: 19.
4. liisztncr József, a Teleky-utezai II. fiu-osztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 27, összesen: 43.
5. JVtantuarco J anka, a Teleki-utczai I. leány-osztály tanítónője. A Zalam. Tan. test. nkanizsai jkör. vál. tagja. Működési éve\'nek száma Nagykanizsán 8. összesen : 8.
6. JVtágot ózsa, a Rozgonyi-utcai IV. leány-osztály tanítónője és a IJ. ig3zg. ker. tanítótestületének tanácskozmányi jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 4, összesen : 4.
7. JMemethné JFülöp j<risztina, a Teleky-utcai II. leány-osztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 2, összesen: 7.
8. Szalay Dénes, az Eötvös-tér I. fiu-osztály tanítója: Működési éveinek száma Nagykanizsán 6. összesen : 7.
9. Szalayné Juek Etel, a Rozgonyi-utcai II. leány-osztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 6, összesen: 7.
10. Szalay Sándor, a II. igazg. ker. igazgatója és az isk. gondnokság jegyzője; a Rozgonyi-utcai II. fiu-oszt. tanítója. A Zal. Alt. Tanító-testület elnöke, az Eötvös-alap jótét, kiosztó orsz. biz. rendes tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 25, össz.: 25.
n^Váry József, az Arany János-utcai I. fiu-osztály tanítója. A Zal. Ált. Tanító test. választm. tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 26, összesen : 27.
12. Váryixé Szakonyi , J ózsa, az Arany János-utcai I. leányosztály tanítónője. A Zal. Ált. Tan. test. vál. tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 24, összesen: 24.
13. Vlasits József, a Teleky-utcai I. fiu-osztály tanítója. Az I. és II. igazg. ker. tanitó-testület könyvtárának őre. Működési éveinek száma Nagykanizsán 6, összesen: 8.
31
Teleki-uti I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, irva-olvasás, beszéd- és értelem-gyakorlat, számtan, ének és torna.
w tf 0 ^
A tanuló neve 0 í3 s -cs Cí CS] •CS O A tanuló neve c >> ái •cti 0
Bedenek Ferencz elégt Németh Kálmán jó
Berkes János elégt Németh Imre jél
Czinczer István elégt Németh Ferencz elégs
Csoknyai József jel 35 Németh Lajos elégs
5 Danielisz Jenő elégs Osvald János elégt
Erős István jel Papszt József elégs
Faics Lajos elégs Pap Vincze elégs
Fater József jó Picliler Győző elégt
Fodor Gyula jel 40 Pint Ádám jó
10 Földi Zoltán jó Róth Antal jel
Győré József kl Szabó György jó
Hampó György kl Szabó István jó
Horváth Béla elégs Sárecz János jó jó
Horváth Károly jó 45 Sárközi Gyula
15 Jaksics Ferenc jel Sidó Béla elégs
Keller József jó Selák György elégt
Kolarics József jel Schubert János kl
Kolarics Győző jó Simon Kálmán elégt jel
Kolarics János elégt 50 Sörlei Jenő
20 Kósek János jel Siukovics Lajos elégt
Kovács József elégt Takács György bt
Klein Győző jel Tomasics György jó
Körmendi János bt Tomasics István jel
Kutnyák Géza jó 55 Tomasics Károly jó
25 Lasky József jó Takács János elégt
Lasky János elégt Torma Károly kl
Légrádi István elegs Turek Ferencz jel
Lencz István elégt Tóth János elégt
Miiller István jó 60 Varga Sándor elégt
30 Mager Károly jó Vida András jel
Németh György jó
32
Teleki-uti II. fiúosztály.
Tantárgyak : Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és értelemgyakorlat, magyar nyelv, számtan, ének és testgyakorlat.
Javitó vizsgálatot tehetnek: Borbély István, Balogh János, Hollender Péter, Mák Kálmán, Rathmann László, Schermau József, Sipos József mindheten a hittanból.
0 0 tn ctí
A tanuló neve tí j»> 25 -ti i5 « ¡fi ■te 0 A tanuló nev.e 0 ^ 25 -tä S -ctí O
Ágoston József ism. jel Laschki Jenő jó
Áudri Gábor elégt Mák Kálmán elegt
Ágoston Ferencz elégt 35 Mátyás Antal ism. jó
Ágh Lajos elégt Mittermájer Kálmán i6
5 Bobánovics Kálmán elégs Nagy Pál elégs
Borbély István elégt Németh István elégs
Boda Ernő jel Őri Kálmán ió
Balogh János elégt 40 Petrics Gyula jel
Baranyai Károly elégs Papszt Béla elégs
10 Czukelter Gyula elégs Péter József ism. jel
Czifrai László elégt jó Rathman László elégt
Cziráki Gábor Skorjánecz Gyula 111 h
Fülöp József elk Scherman József elégt
Fitos József elégt Szita Jenő jel
15 Gerócs Jenő jó Somogyvári Gy. ism. elégs
Gyöle János elk Sipos József elégt
Gezárd Mihály jó Szeiler József jel
Hollender Péter elégt 50 Szerecz György elégs
Horváth János jó Tollár József elégt
20 Halász Vendel ism. elégs Tengerdi István elégs
Horváth Boldizsár elégs Tollár István elégs
Hetiinger Gyula elégs Topolics László elégs
Horváth Pál jó 55 Tüschke József elégs
Ködbáum Lajos kl Teksztor József elégs
25 Kolongya István ism. elégs Takács Károly elk
Kálovics Ferencz jó Takács József elégt
Kovács István elégs Varga István jó
Kovács János jel 60 Vugriuecz János ió
Koschek János elégs Vlasits Nándor jel
30 Kovács György J6 Vincze János jó
Légrádi János elégs Vojkovics János ism. jó
Lencz Ferencz elégs
33
Teleld-uti I. leányosztály.
Tantárgyak -. Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás-és irás, számtan és ének.
A tanuló neve általános osztályzat A tanuló neve áltálános osztályzat
*Andri Anna jó Lukáts Katalin kl
Anhoffer Anna jel 35 Meskó Mari elégs
Bognár Teréz jó Metz Mari elégs
Büki Teréz kt Nagy Mari bt
5 Csizmadia Júlia elégt Németh Erzse elégs
Csoknyai Anna kl Nóvák Mari elégt
Csukárdi Einilia bt 40 Perger Margit elégs
Czvetkó Mari jó :Peti Margit elégs
*Farkas Anna elégs Pirbos Ilona jó
10 * Frankó Erzse elégs Polecz Gizella jó
Gábor Anna jó Pol Iák Mari jel
Gál Júlia kl 45 Pfeifer Margit jó
Geiszler Marianna jel Potucsek Julia jó
Gergye Teréz jó Rathmann Margit jel
15 Gerócs Anna elégt Róth Hermina jó
Haudrik Margit jel jel Rosenberg Ella elégs
Haba Anna 5o Sásvári Katalin jel
Haba Ilona jó Simon Mari elégt
Halász Katalin jel *Sifkovies Fánni elégs
20 Halász Teréz elégs \'Sipos Anna elégs
*Herki Erzse elégs Spingár Anna mh
*lfj. Horváth Katalin jó 55 Sümegi Teréz elégs
idb. Horváth Katalin jó Strober Anna elégt
Horváth Teréz jó Szabó Katalin jó
25 *Iváncsics Katalin elégs *Szélig Szidónia elégs
Kaufmann Júlia jó Taródy Paula jel
* Kocsi cs Margit jel 60 *Ternák Julia jó
*Kozinszky Mari elégs Tóth Anna jó
Kovács Berta jel Varga Mari elk
3° Knausz Mari jel Vass Mari elégt
Küpleu Teréz jó Veiszel Gizella jó
Kiss Júlia elk 65 Vojkovics Anna. jó
Eakits Gizella jel
A *-gal jelöltek ismétlésre utasíttatnak.
3
34
Teleki-uti II. leányosztáíy.
Tantárgyak; Hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd-és értelemgyakorlat, női kézimunka, és ének.
cfi "re O N Cfl CÖ O N
A tanuló neve C >-■a -cí ■re 0 A tanuló neve C \'rá -cti •cö O
Andri Ilona jó 35 Lackenbacher Renke jó
Ábel Irma jel Molnár Mari jó
Bedekovics Anna jó Mészáros Katalin kl
Baranyai Katalin elégs Magyar Mari jó
5 Balogh Anna elk Markovics Anna elégs
Bentzik Gizella kit 40 Németh Anna elégs
Czérk Teréz mh Németh Ilona elégs
Csizmadia Mari elégs Németh Katalin k\'l
Dobosi Anna jó Osváld Mari jó
10 Fatér Irma jel Poszovecz Teréz ió
Fatér Anna jel 4c Pecsics Teréz Rattmann Matild elégt
Fullér Teréz kit elégs
Feiksz Mari jel Sárecz Róza elégs
Fehér Margit jel Sinkovits Mari elk
15 Gerócs Ilka elégs *Stumpfol Stefánia jó
Geizler Gizella elégt 50 Skorjanecz Mari
Győri Erzse jó Schmid Róza elégs
Halász Margit elégs Stróber Mari bt
Halász Júlia jó Szternát Mari elégs
20 Hakler Anna "jó Szász Juliska jó
Horváth Róza elégt jó 55 Tcunasit\'s Anna elégs
Horváth Teréz Thomka Irén jel
Horváth Anna jó Tollár Mari elégs
Hoffer Gizella elégs jó Tálosi Róza jel
25 Hetiinger Mari Tálosi Irma jó
Jakabfy Emma jó 60 Tausz Irma jel
Kovácsics Gizella kit Vadlya Virginia jó
Kneizel Gizella jel Vadász Róza jó
Krug Mari elégs Varga Anna elégs
30 Kiss Etelka elégt Vass Róza jó
Kincses Katalin íel 65 Vékási Erzsébet kl
Ködbaum Anna elégs Vida Mari . kit
Köbli Teréz ió Zolner Mari jel
Kalmár Róza jó
A *-al jelölt, a késői beiratkozás miatt az osztály ismétlésére utasittatik.
35
Eötvösteri I. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás, és írás, beszéd- és értelem gyakorlat, számtan, ének és torna.
cn CTS n ^
O N c E
A tanuló neve 2S 3 Cí N Ü cn •tö O A tanuló neve — 71- M 1— Eft ■eö O
Almási János jó Locke Sándor jel
Ács István jó Málék József elégt
Balogh György jó 35 Mersits Béla jó
Balázs Ferencz jó Metzger István jel
5 Baranyai Ferencz jó Metz József elégs
Benkő János elk Metz János jó
Benkő Boldizsár elégt Orbán János elégt
Berger Aladár jel 40 Pap József elégs
Benedek István jó Perger István elégs
10 Benedek László kl Plánder Jenő elégs
Benedek György jel Rózsa Vendel elégs
Bogár János elk Rózsás József elégt
Borsfai János elégt 45 Sauer József jó
Brucsics Ferencz jó Schermann Antal jó elégs
15 Bukvis József jó Szele József
Dervalics István jó Szűcs József elégs
Dómján József elégs Takács István elégt
Doktor Imre elégt 60 Tóth István jó jó
Dolmányos Lajos elégt Tóth József
20 Farkas József elk Topler Ignácz jó
Gaál János elégt Tanai István elégt
Gumilár Ferencz jel Tomasics Boldizsár elégt
Halász János jó 55 Török István jó
Horváth György kit Tüskés Sándor jó
25 Horváth Gábor Varga József jel
Jáberics Géza elégs Varga Ferencz elégt
Knorr Kálmán jel Virág Gábor elégs
Kincses Kálmán jó 60 Virág Lajos elégs
Kirchnopf Károly jó Vidovics György elégt
30 Kulcsár György jó Viucze János jó
Kulcsár József elégs Zohár József jel
László Ferencz jó Zsoldos Lajos kit
t
36
Eötvöstéri III. fiúosztály.
Tantárgyak : Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
Cfi cc O N SS cú 0 N
A tanuló neve C ^tí -Cö ®5 N ^ w ■d 0 A tanuló neve a >. 2S ^s 5 N — Cfi -d 0
Ágoston István elégt Kercsmár Nándor jel
Balogh József jel Knig Ferencz jel
Benkő József jó Mészáros Pál elégs
Borbély György jó 35 Miklóska Nándor elk
5 Bódog Ferencz jó Molnár József elégs
Csányi László jó Nagy Győző jel
Dávid György elégs Peti Lajos bt
Dávidovics Ferencz elégs Pirbos Károly jó
Dervalics György elégs 4° Polin Nándor jó
io Erős József jel Popesnyák István elégt
Farkas István jó Popovics József jel
Farkas János elégs Popovics Lajos jó
Farkas József elégs Prikler Károly jó elégt
Gaál István jó 45 Rehn Ferencz
*5 Gerócs Boldizsár elégs Rumi József elégs
Gerócs György jó Szabó Pál elégt
Geszler Menyhért ki Szekeres Gyula elégs
Glavák József elégs Tengerdy Ferencz jó
Horváth Árpád jó 5° Textor István jó
20 Horváth Ferencz elégt jel Thomán Győző jel
ifj Horváth József . Thomáu Kálmán jó
id\' Horváth József jó Tomasics György jó elégt
Iv\'áncsics István jó Topler Ferencz
Iváncsics Károly jó 55 Török István jó
25 Kállovics Gábor jó Uitz Ferencz elégt
Kaufmann Lajos jel Unger Emil jó
Kovács Gyula elégt Valaschek Gyula elégt
Kövi István elégs Varga Lajos elégt
Ködbaum István jó jel 60 Villand Ferencz jó
30 Kránitz József Veisinger Gyula. elégs
Krátky József jó
37
Eötvöstéri I. leányosztály.
Tantárgyak : Hit- és erkölcstan, olvasás, és irás, számtan, beszéd- és értelemgyakörlat és ének.
A tanuló neve általános osztályzat A tanuló neve általános osztályzat
Andri Anna elégs 35 Mayer Ilona jó
Ács Anna elégs Máté Teréz elégs
Babics Ida jel Mátyás Anna elégt
Borda Mari elégs Metz Katalin elégt
5 Budai Erzsébet elégs Miltényi Rozália kit
Cziuder Ilona jó 40 Mittermayer Margit elégt
Czukelter Teréz jel Munkácsy Erzsébet elégs
Dani Anna jel Nagy Krisztina jó
Dávidovits Anna elégs Nagyfy Anua elégt
IO Dervalits Anna elégt Németh Mari elk
Deutsch Janka jel 45 ifj. Papp Margit jel
Dómján Mari jó id. Papp Margit elégt
Dormán Mari elégs Pauer Józsa •3°
Farkas Mari elégt jó Pecsics Mari elégt
15 Fitzkó Elvira Popesnyák Rozália elégt
Fullér Rozália elégs 50 Pető Katalin jel
Gergő Anna elégt Pribék Mari jel
Gerócs Mari elégs Rehn Erzsébet elégs
Harta Katalin jel Rózsa Anna jel
20 Horváth Katalin elégt Sipos Mari kit
Horváth Czeezilia jel 55 Schaffer Rozália elégt
Horváth Mari ifj. Horváth Mari idb. in h Schermann Margit jel
jő Schei Ilona jó
Horváth Teréz elégt Szalay Katalin elégt
25 Kengyel Margit jó Takáts Mari jó
Kercsmár Júlia jel 60 Takáts Anna elégt
Kluger Katalin elégs Tassaly Margit jel
Kohári Mari jó Táncsics Katalin elégt
Kolmann Fanny jel Tüskés Teréz elégt
3° Kotnyek Teréz jel Varga Katalin elégt
Koschek Anna jó 65 Vágner Anna jel
Laky Mari elégt Veszter Mari elégs
Eaczkovits Teréz jel Viola Erzsébet jel
Markotány Gizella elégs Vimmer Rozália kit
38
Rozgonyi-utezai II. fiúosztály.
Tantárgyak : Hit- és erkölcstan, olvasás és írás, beszéd- és értelemgyakorlat, nyelvtan, számtan, ének és testgyakorkit.
Javitó vizsgálatot tehetnek: Kóródi Dezső, Tavaszi József, Vojkovics István a hittanból.
A tanuló neve általános osztályzat A tanuló neve általános osztályzat
Augenfeld Béla jó Kovács István jó
Bagladi Béla elégs Közlik Ignácz elk
Balázs Ferencz elégs Kórúdi Dezső elégt
Balogh István jel 30 Kukovecz István elégs jó jel
5 Belena István jó Laschitz Benő
Berghoffer István jó Lasky Nándor
Berghoffer Gyula i el Lőrincz Károly jó
Boda Géza jel Mátyás János ió
Dolmányos György jó 35 Molnár József jó
10 Fitzkó Béla ló Móger Ferencz Németh Kálmán jó jó
Filipovics Ferencz jó
Folkmeier Jenő jel Nóvák József jel
Gáspár István jel Polczer Átnon elk
Gergál Gyula elégs 4° Pribék István jel
Gumilár Kálmán jó Schultheisz László jel
Gyallai Géza elk Szabó István j\'s
Gyöngy Kálmán jó Szabó József jel
Hodics László jel Szeman György elk
Horváth Ferencz mh 5° Szencz Károly jó
20 Horváth Jenő jel Szépe Iyás\'zló jel
Horváth Kálmán jel Szobocsán Lajos elégs
Jászai Ferencz elégs Tavaszi József elégt
Keszler Ferencz jel Tóth János bt
Kiss Ferencz jó 50 Tóth József jó
25 Knausz György jó Vojkovics István elégt
Kolmann József jó
39
Rozgonyi-utczai II. leányosztály.
Tantárgyak : Hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd-és értelem gyakorlat, női kézi-munka, és ének.
A tanuló neve általános osztályzat A tanuló neve általános osztályzat
András Róza jó Knortzer Teréz jel
Aszalay Margit jó Kopfmaliler Irma jel
Árgeut Anna jó 3° Krezmár Mari jel
Bakos Janka elégs Kováts Izabella jó
5 Baranyay Etelka • jó Kovács Teréz jó
Bedenek Mari elégs Leidl Teréz jó
Bedenek Róza elégs Madarász Júlia jel
Benkő Mari jó 35 Mayer Magdolna kit
Boda Mari jó Major Anna jó
10 Bodiczky Jolán jel Mérey Anna elégs
Czethofer Róza elégs Nagy Ilka jel
Csordás Anna jel Németh Jolán jó
Dávid Mari elégs 40 Németh Róza kl
Dervalics Róza elégs Orbán Lujza bt
15 Devecsery Róza elégt jó Sánta Teréz jel
Domby Mari Sió Ida kit
Fischer Anna elégs Schapringer Irma jel
Golog Anna elégt 45 Schultz Teréz jel
Herjávecz Margit jel Szeinerey Margit jel
20 Hémár Mari jel Szűcs Teréz jó
id. Horváth Mari kit Tóth Erzse elégs
ifj. Horváth Mari jó Ugor Anna jó
Kállay Erzsébet elégs 50 Vass Erzse jel
Keller Ilona jó jel Vellák Anna jó
25 Keller Mari Veszter Teréz jó jó
Riss Mari íó Vörös Júlia.
Knáusz Júlia bt
40
Rozgonyi-utczai III. leányosztály.
Tantárgyak; Hit- és erkölcstan, olvasás, és írás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének. és női kézimunka.
A tanuló neve általános osztályzat A tanuló neve általános ¡1 osztályzat |
Andri Mari elégs jó 35 Mák Erzse jel
Augenfeld Janka\' Melczer Jolán jó
Bodiczky Irma Bognár Róza jó Mihályi Róza jó
elégs Molnár Anna elégt jó elégs
5 Czofál Mari jel jel Munkácsi Teréz
Csányi Katalin 40 Mutter Ilona
Cseke Erzsi elégs Nagy :\\Iargit elégs
Damedler Borbála jó Nagy Mari elégs
Dávid Teréz jel Nagy Róza id. elégt
10 Farkas Gizella elégt Nagy Róza ifj. ki
Fábián Anna elégs jó 45 Németh Mari elégt jó
Ficzkó Mari Németh Mariska
Gerócs Anna jel Nóvák Róza jó
Gerócs Mari elégs Papszt Karolin elégt
15 Gerócs Teréz elégs Pápai Katalin kit
Golenszky Paula jó 50 Pint Erzsi elégs
Hajek Krisztina jó Rabinek L,enke elégs jó
Hajós Sarolta elégt Rathmaun Irma
Handrik Katalin jó Ratnik Erzsi kit
20 Hertelendi Ilona elégs Seláf Mari jó
Hild Anna jel jel 55 Szabó Júlia elégs
Horváth Ilona Szabó Mari elégt
id. Horváth Mari jó Szakos Júlia elégs
ifj. Horváth Mari elégs elégs Szily Katalin mh
25 Kengyel Anna 60 Sztupár Margit elégs jel
Kiss Ilona elégs jó Takács Mari
Kollarics Adél Tóth Mari jó
Kollarics Éva elégs jel Tüske Mari elégt
Kolmann Júlia Válent Mari elégs elégs elégs
30 Keszthelyi Anna elégs 65 Valentin Anna
Kolongya Júlia elégs Vági Erzse
Kóródi Irma elégs Vimmer Anna jó
Kostein Mari elégs Virág Róza jó
Magyar Anna elégt
41
Rozgonyi-utczai IV. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, nyelvtan, számtan földrajz, kertészet, rajz, női kézimunka és ének

A tanuló neve általános osztályz; A tanuló neve általános osztályz;
Ácsmann Katalin elégt Kovács Margit jel
Benedek Ilona bt Kristóf Etelka jó jó
Benkő Anna jó 30 Magyar\' Magdolna
Berger Aranka jó Markotány Etelka bt
5 Boda Anna kl Meggyesy Anna jel
Bodzái Erzse jó Molnár Mari - bt
Bognár Margit jel Pap Mari elégt
Csánvi Margit jó 35 Papp Lujza jó
Detricli Ilona kit Pauer Róza jel
10 Dómján Rozália elégs Pál Teréz jó
Fauer Lujza kl Pápai Mari elégs
Gáspár Erzse kl Polczer Margit elk
Geiszler Frida jó 4° Rasztics Margit jó
Hakler Mari elégs Schapringer Etelka kit
15 Horváth Katalin jel Schnatter Ilona elégt
Horváth Margit elégs Sifkovics Anna kl
Horváth Mari jel Spitzkopf Klára jó
Horváth Róza jel 45 Szigethy Edith jel
Horváth Szidónia jel Szitár Paula jó
20 Horváth Paula bt Szternát Teréz jó
Józsa Ilona kit Tálasi Katalin jel
Katzbeck Gizella kl Tomasics Szidónia kl
Kálmán Lujza elégs 5° Topolics Erzse jó
Keller Róza jó Viertl Anna elk
25 Kolman Júlia elégs elégt Viltner Jolán jó
Korró Anna Weisz Kornélia elégs
Kovács Ilona elégs
4 2
Arany János-utczai I. fiúosztály.
Tantárgyak-. Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelem-gyakorlat, irás- és olvasás, számtan, ének és torna.
A *-gaI jelöltek felsőbb osztályba nem léphetnek.
V. "cí - VI cC
A tanuló neve által áno osztályz A tanuló neve általáno osztályz
Andri Lajos elégt Nagy Béla kl
Balázs Imre elégt Németh Ferencz elégs
Bodiczky Jenő elégs 30 *Németh János elégs
Busa Lajos elk Parti József jel
5 Czulek Rezső jó Pál Lajos elégt
*Fekete József elégs Poór István jel
Férst János elégs Pfeiffer György elégs
*Férst László elégs 35 Sáfrán Vincze elégt
*Fülöp József elégs Sneff Ferencz jel
io Fűzik Árpád jel jel Szabó Kálmán jó
Gáspár Boldizsár Szabó Lajos elégs
Horváth Emil elégs Szalay Mihály elégt
Horváth István Jó 40 Szeitl Sándor jó
Horváth Viktor elégs *Tamás István elégs
15 Horváth (Mikó) István elégs Takáts István elégt
*Horváth József elégs Tinácker János elégt
Hodics Sándor elégt Tollár Lajos jó
*Iszak János elégs 45 Tóth Péter elk
Ispaics Lajos jó Trojkó Ferencz elégs
20 Katona István elégs Varga István elégt
*Keiser Vilmos elégs Vass Károly jel
Kovács György elégs Vojkovics Lajos elégs
Králl József elégs 50 Vimmer János jó
Kránczky Szilveszter elégt Wimmer Ferencz jel
25 Lakatos Lajos elégs Zavilla Aladár kit
Milhófer Imre jó Zalay József elégs
Móricz Dezső elk
43
Arany János-utczai I. leányosztály.
Tantárgyak-. Hit- és erkölcstan, olvasás és írás, beszéd- és értelem gyakorlat, számtan, és ének.
A *-gal jelöltek felsőbb osztályba nem léphetnek.
cg "5 0 N X « O NI
A tanuló neve — -c4 « ts yi ■cő 0 A tanuló neve \'£ \'S X. w -CS 0
Androsecz Olga jó Krénusz Júlia jel
Autós Ilona kit 35 Krénusz Mari jó
Adlovics Jolán elégs jó Németh Katalin elk
Bakonyi Ilona Németh Rozália jel
5 *Balázs Teréz elégs Péterfi Mari jó jel
Benedek Júlia elégs Piacsek Ilona
Benedek Mari jel 40 Plánder Rozália elégs
Buday Katalin jó Pokol Ilona elk
Czapáry Katalin elégt Poós Mari elégt
io Czibol Rozália jel jel Rapp Ilona elégt
Csákányi Anna Ring Katalin elégs
*Csertók Anna elégs 45 Soós Ilona
*Cserép Anna elégs elégs Schuszter Etelka elégs
Csöndőr Rozália Szabó Teréz elégt jó
15 Devecsery Mari elégt Ifj. Szalay Mari
Fabick Mari jel Id. Szalay Mari jó
Gáspár Júlia jel 50 Szalay Rozália jel
Geiszl Irma jel Szobocsáu Katalin elégt
Geróts Anna elégs jó Szobolics Katalin bt
20 Geróts Rozália Szőlősy Erzse jó
Globics Margit elégs jó Szuknai Anna jó
Gödinek Júlia 55 Szüts Mari elégt
*Hartmann Teréz elégs Taschner Margit jó
*Hoffer Teréz elégs jó Tóth Ilona jó
25 Horváth Ilona Tóth Mari elégs
Horváth Irén elk Török Anna elégs elégs
Horváth Júlia jó 60 Varga Gizella
Horváth Katalin jó Vers Júlia elégs
Kámper Mari jel Vers Mari elégt
30 Kiss Júlia elk Vincze Júlia jel
Kiss Rozália jel 65 Vörös Anna jó
Kobald Janka jel Zolder Katalin jó
*Kóbor Teréz elégs Zsován Júlia elégt

III.
IQdZQdTÓS/ÍQI KERÜLET.
Igazgatója: S*abó István.
Tanítótestület.
1. J3artos Irén, a Miniszter urnák 88092/900. sz. a. kelt rendelete szerint osztály vezetéssel megbízott állandó helyettes, a kö-zépp. III. és IV. összevont leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 6 hónap, összesen 6 hónap.
2. J3ugyáes Ignáez, a Miniszter urnák 56619/900. sz. a. kelt rendeletével megbízott helyettes tanító; városi kántor, a VI. és VII. kerületben.
3. J3anekovieh János, a Rátz-utcai I. fiu-osztály tanítója. A Zal. nagykanizsai tan. jkörének és a III. igazg. ker. tanítótestületének tanáeskozmányi jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen : 9.
4. J3anekovieRné JSfyakas \'Viktória, a Rátz-utczai I. leány-osztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 4. össz.: 4.
5. G^ergye Sándor, á középp. I. fiu-oszt. tanítója. A tanítótestületek együttes tanácskozmányainak jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 6, összesen : 6.
6. J-forényi Pál, a középp. II. fiu-osztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 40, összesen : 41.
7. J^arsayné JVCántuanó G[izeIIa, a középp. II. leány-osztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5 összesen: 7.
8. Szabó Qizella, a középp, I. leány-osztály tanítónője. Műkö. dési éveinek száma Nagykanizsán 3, összesen: 8.
9. Szabó István, a III. igazg. ker. igazgatója és az isk. gond nokság jegyzője, a középp. IV. fiu-osztály tanítója. A Zal. Alt, Tan. Test. vál. I. aljegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 14., összesen 15.
ro. Jibolt J3oldizsár, a középp. III. fiu-osztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 2, összesen: 6.
n
VII. kerület. í. Fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelem gyakorlat, szám tan irva-olvasás, ének- és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályzai A tanuló neve általános osztályzai
Balogh József elégs Magyar Ferencz jó
Csordás György elégs 20 Major Antal jel
Dávidovics László kl Munkácsi György jó\'
Etényi Antal jel Nagy György jel
5 Fülöp György elégs Pap Boldizsár jel
Gaál Sándor elégs Peti György 25 Ifj. Plánder József kl
Horváth József íó jó
Horváth László jel Id. Plander József elégs jó
Horváth Sándor jó jel Sneff György
xo Imrei Ferencz Sneff István kl
Jankovich Ferencz jó Sneff János elégs
Kiss János elégs 30 Szniodics József kl
Kovács József jel Tarodi Ferencz kl
Krisztián Péter elégs Tenk János Tislér Sándor jó
15 Kunics László jel jó
Levacsics Ferencz kl Tiszai Ferencz jel
Liplin Ferencz jel 35 Török László jel
Liplin György elégt Vidra Ferencz jel
II. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és értelem gyakorlat, nyelvtan, számtan, ének és testgyakorlás.
t/l 05 O N 2 "5 O N
A tanuló neve rá "n Zz cr. -cd O A tanuló neve je 3 ü t/l •rt 0
Baj Károly Baj József Baj Mihály Baj Boldizsár jel jel jó elégt 5 Balog János Balog Sándor Berke László Boda Antal elégt elégs jel jel
48
00 ctí "cd
A tanuló neve Q N c ¡» ^ r/i •a 0 A tanuló neve O N C ,>> -d .ca rt "S cn ■a 0
Brukner Lajos rali 40 Kunics János elégs
10 Dani Ferencz jó Lenkovics József elégs
Dávidovics Károly elégs jó Mártinecz János elégs
Dolmányos Károly Mihálecz János jel
Dukai János jó Mihálecz József jel
Faics Ferencz elégs 45 Mózsi József jel
15 Flumbort György jó Muczer József jó
Gál Ferencz elégs Nagy Ferencz jó
Gozdáu József jel elégs Németh Sándor JÓ
Godina József Nováth Lajos elégs
Gudlin György jó ló 50 Pintér Ferencz elégt
20 Haszon Károly Ifj. Pláuder József elégs
Haszon László jel Id. Plander József jó
Hobor Ferencz jó Plauder Ferencz jó
Hoffer András elégs Polai György jó
Horváth László elégs 55 Polai Ferencz elégs
25 Horváti) Károly elégt elégt Snef Balázs jó
Horváth Pál Sueí Ferencz elégs
Horváth Vendel elégt Ifj. Szmodics László jel
Ifsics László jó Id. Szmodics László jó
Igler Ferencz jó 60 Szollár György jó
30 Imrei József elégs Tislér György jó
Kálovics Antal elégt Tislér József jó
Kellerman Mihály elégt Tenk Ferencz jó
Kovács László elégs Varga János jó
Kovács János elégs 65 Varga István elk
35 Krisztián József elégs Varga Boldizsár elégs
Kuzsner György elégs Ifj. Varga József elégs
Kunics Boldizsár jel Id. Varga József jó
Kunics György jó Vajda János 70 Vinczek György elégs
Kunics József jó jó ■
49
III. fiúosztály.
Tantárgyak : Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének, kertészeti gyakorlatok és testgyakorlat.

cn cc .»j O N
A tanuló neve c 23 — " ■CS o A tanuló neve C >> -Cfl ¡3 esi cfi 0
Bagonyai György jel Kis István jó
Bartoly László jel 40 Ifj. Magyar József kit
Borbély Lajos jó Id. Magyar József kl
Baj Sándor elégs Magyar Ferencz jel
5 Bali György jel Marton László kl
Bolf József elégs jó Mátés Vendel elégt
Dani István 45 Milei Ferencz elégt
Dani Mihály jó Mi lei József elégs
Dani József kl Molnár István kl
10 Dolmányos Ferencz jel Mózsi Ferenc^ jó
Eckstein Jenő jel Ifj. Muczer László jó elégs
Fekete József kit 50 Id. Muczer László
Fülöp Ferencz jel Nováth György jel
Gozdán József elégs Palkó József kit
15 Gödér Ferencz jó Pávics György Pávics József elégs
Grahovecz József kl jel
Gudlin András jel 55 Plánder Ferencz jel
Günsberger Zsigmond jó Pláuder György jel
Gyergyák Ferencz elégt Polai Ferencz kit
20 Györe János jel Poszovecz Vendel elégt
Hajdú László elégs Poszovecz János jó
Hajdú József elégs 60 Reinecker Ferencz elégs
Hajdú Ferencz. elégs elégs jó Sárecz János jó
Horváth László Szabó István kit
25 Ifj. Horváth Ferencz Steszlin József kit
Id. Horváth Ferencz kit Szmodics János elégs
Horváth István kl 65 Ifj. Szokoly Ferencz elégs
Kangyalics György elégs Id. Szokoly Ferencz kl
Kangyalics János jel Szokoly József elégs
3Q Kálovics László jó Vajda Ferencz kit
Kálovics Ferencz elégs Vajda György jel
Kálovics György jel 70 Varga Ferencz jel
Kálovics József kl Varga József elégt
Kálovics István elégt Varga György kl
35 Knausz László elégs Veiner Lajos kit
Krisztián József elégs jó Vild Imre jó
Krisztián László 75 Vinczek György elégs
Krisztián György jel
50
IV. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, nyelvtan, számtan földrajz, kertészeti gyakorlatok, rajz, ének és testgyakorlás.
-+-J cű 4J cn cfl
A tanuló neve által áno osztályz A tanuló. neve általáno osztályz
Baj István jó Kis Károly elégs
Baj József kl Kis Mihály kl
Balog János jel 35 Kocsis János jó
Benczik József elégs Krisztián György- jó
5 Biliege Ferencz kl Magyar József kl
Bogdán József jó Matalics László elégt
Borbély György kl Mátés Ferencz jel
Bugyács László jó 40 Milei Ferencz elégs
Bunczom László kl Muczer Ferencz elégt
10 Dani József jó Mujzer János elégt
Dukai József kl Nagy József kl
Erdélyi János elégs Nagy László kl
Flumbort József elégs 45 Németh György elégs
Godina György elégs Német József elégs
15 Gödinek György jel Novát István elégs
Gödinek László jó elégt Ifj. Plander György jó
Haba Béla Id. Plander György jel
Hajdú Ferencz elégt 50 Ifj. Polai Ferencz jel
Hanzsalics Sándor jó Id. Polai Ferencz kl
20 Hóbor Kálmán elégt jó Poszovecz Sándor elégs jó
Ifj. Horváth Ferencz Samu József
Id. Horváth Ferencz elégt Szántó János jó
Horváth György jel 55 Szekeres Lajos jó
Ifj. Horváth József elégs Szmodics Ferencz jel
25 id. Horváth József kl Szmodies György jó
■ Humán Ferencz jó Szokol György elégs
Imrei János jó Takács József elégt
Imrei László jó 60 Tánczos József jel
Jankovics László kl Ifj. Tót Ferencz elégs
3° Kangyalics László kl Id. Tóth Ferencz elégs jó
Kálovics József jó Török György
Kis József elégt Török István jó
51
I. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- ős értelemgyakorlat, olvasás-és irás, számtan és ének.
i*
---- -——
2 C3 O N M ci O N
A tanuló neve Jl 5 .2 "S Ifi \'CÖ O A tanuló neve G ■ -ci íi cn -ci O
Baj Apolónia jó Nagy Júlia jel
Bali Anna jó Nagy Róza jó
Balog Mária jó Oláh Teréz elégs
Balog Teréz elégt 25 Pávics Erzsébet jó
5 Bedő Erzsébet jel jó Pintér Mária Íó
Bogdán Ilona Plánder Mária elégs
Csatlós Júlia jó Polai Róza jó
Fülöp Anna jó Rittuper Róza jó
Gózdáu Anna elégs 30 Savanyu Erzse elégt
10 Hóffer Teréz jó elégt Sneff Anna jel
Hokmau Anna Sneff Júlia elégs
Horváth Anna jel Stern Margit elégs
Jankovits Anna jó Steinitz Paula elégs
Kangyalics Katalin jel 35 Szmodics Katalin jó
15 Kálovics Róza elégs Szokol Borbála ló
Kele Róza jó Szlávecz Anna jó jel
Kuausz Katalin elégs Tiszai Róza
Kovács Mária jó Tóth Júlia jó
Kristóf Róza jó 40 Törő Júlia elégs
20 Eervencz Anna jel Vajda Anna jel
Marton Katalin elégs
ti
II. leányosztály.
Tantárgyak : Hit- és erkölcstan, olvasás, és irás, számtan, nyelvtan, beszéd- és értelemgyakórlat női kézimunka, és ének.
A tanuló neve általános osztályzat A tanuló neve 1 j általános [ osztályzat
Anek Anna elégs Hajdú Irma elégs
Baa Anna elégt Hajdú Apolonia jel
Baj Erzsébet jel 30 Hajdú Katalin jel
Balog Anna elégs Hajdú Éva jó
5 Balog Katalin elégs Hegedűs Katalin jel
Bartol Apolonia jó Hunka Mária elégs
Berke Anna elégs Igri Katalin jel
Berke Teréz bt 35 Ifcsics Margit elégs
Benczik Mária jó Imrei Rozália elégs jó
xo Bolf Teréz jel Kálovics Erzsébet
Bolf Júlia jel Krisztián Kozália jel
Bolf Katalin jó Kók Katalin bt
Bunczom Paula elégt 40 Lang Mária jó
Csányi Júlia jó Loboda Rozália jó
15 Csondor Rozália jó Magyar Erzsébet elégt
Dani Terézia )ó Marics Éva elégs
Dávid Éva jó Marton Júlia elégt
Dávidovics Anna jó 45 Munkácsi Irma jó
Dávidovics Rozália jó Németh Júlia jel
20 Farkas Margit elégs Perkó Rozália jó
Farkas Katalin jó Polai Rozália jó
Gödinek Katalin elégs Polai Margit jel
Gozdáu Katalin elégs 50 Poszovecz Margit jó
Gunyhó Katalin elégt Stokker Borbála jó
25 Gyergyák Erzsébet jó Stokker Rozália elégs
Gudlin Teréz elégs Szmodics Anna jel
Gyulai Anna elégs Tislér Anna elégt
53
III. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás, és irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és női kézimunka.
A tanuló neve általános osztályzat A tanuló neve általános 1 osztályzat |
Berke Rozália] jó Eang Katalin elégs
Dani Katalin jó 25 Lóránd Júlia elégt elégt jel
Dani Rozália jó Eéránd Kata
Dani Anna elégt Laboda Etelka
5 Eckstein Irén jel Lipiin Borbála kl
Etényi Mariska jel Martinecz Plóni kl
Flumport Kata elégs 30 Miháleez Rozi jó
Hajdú Anna jó Mózes Anna jó jel
Herjávecz Éva kl Nóvák Júlia
10 Hoffer Júlia elégt Plánder Anna kl
Ifj. Horváth Júlia elégs Plemmer Kata kl
Id. Horváth Júlia elégt 35 Id. Polai Kati kl
Horváth Rozi elégs Ifj. Polai Kati kl
Horváth Erzse kl Samu Katalin elégs
i5 Horváth Mária kl Id. Sneff Kati kl
Ifj. Horváth Rozi elégt Ifj. Sneff Kati elégs elégs
Id. Horváth Rozi kl 40 Szabó Júlia _
Igler Anna jel Szedlmayer Éva kl
Jámbor Katalin elégs Szokol Kata kl
20 Jankovics Anna jó Tóth Viktória elégt
Kálovics Erzse kl Vajda Kata jó
Kangyalics Júlia kl 45 Zákonyi Mari elégs
Kuzsner Rozi kl
54
IV. leányosztály.
Tantárgyak : Hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földra jz rajz, ének ós női kézi-munka.
Rácz-utczai I. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, olvasás és irás, beszéd- és értelem gyakorlat, számtan, és ének.
A *-al jelölt, a késői beiratkozás miatt az osztály ismétlésére utasittatik.
vi tä vi -cö
A tanuló neve általáno osztályz; A tanuló neve általáno osztályz
Bagonyai Katalin JO 10 Horváth Juliska jel
Bálics Ilonka jel Horváth Rozália jó
Benedek Rozi kl Munkácsi Mari elégs
Dervalics Anna jó Péntek Kati elégt
5 Dolmányos Anna jel Szabó Mariska jel
Farkas Karolin kl i5 Szilajka Anna jó elégt
Fl um bort Éva jó jel Varga Anna
Fürst Katalin Veiss Hermín jó
Gréczi Mariska jel
O N tí >> vi rt O N a >>
A tanuló neve £ 3 j3 "K 22 fi ■aj a A tanuló neve -tf i5 \'S 22 fi ■a 0
*Bagonyai Katalin elégs Knausz Rozália jel
Borbély Anna jel Id. Krisztián Juliánná elégs
Benczik Katalin jel jó Ifj. Krisztián Juliánná jó
Dávidovics Juliánná 20 Kuzsner Rozália elégs
5 Fülöp Erzse jó Magyar Katalin Mátés Mária elégt
*Godinek Anna elégs jel jó
Gödinek Eva Mihálecz Anna jó
Gozdán Rozália jó *Mihálecz Juli 25 Mihálecz Teréz jel
Hajdú Anna jel jel kl
io Hanzsalics Anna *Ötvös Rozália elégs
Herczeg Mária Horváth Genovéva jó Poszovecz Anna kl
elégs jel Szántó Juliánná elégt
Istéf Mari *Szerecz Juliánná elégs
Kállovics Erzse jó 30 Szmodics Katalin jó
I5 Kangyalics Ágnes jel Szollár Anna jó jel
Kangyalics Juliánná jel Tánczos Viktória
55
-í-j oo c5 © S! m ci O N
A tanuló neve Ö >> £ 3 A tanuló neve a 25 -rt
•rt O — ifi •es o
*Tislér Anna kl *Vajda Juliánná elégs
Tiszai Katalin jo jó Vajda Katalin J°
35 Vajda Mária Varga Katalin elégs
Rácz-utczai I. Fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, beszéd- és értelem gyakorlat, számtan irva-olvasás, és irás, ének- és testgyakorlat.
A *-gaI jelöltek a késői beiratkozás miatt felsőbb osztályba nem léphetnek.
A tanuló neve általános osztályzat A tanuló neve általános osztályzat
*Baj György elégs Kuzsner László elégs
Bander György bt Major József elégt
Borovics György jel Marton József jó
Dolmányos József elégs Máté János elégt
5 *Flumbort György elégs 25 Máté Károly elégs
*Flumbort József elégs Mihálecz Sándor jel
*Fülöp György elégs Milei László jó
Gozdán Antal elégs Mózsi György jó
Günsberger Béla jó Németh Ferencz jó
io Haszon Ferencz elégs 30 Plánder György jel
Ifi. Horváth György elégs Plánder Károly jó
Id. Horváth György jó Polai Mihály elégs
Imrei Dajos jel *Szmodics György elégs
Jakopánecz Antal elégs Szmodics László jel
15 Kangyalics György jó 35 Tóth László jel
Kállovics István jel jel Vajda Sándor elégs
Kállovics Ferencz Varga János elégs
Kiss József jó Varga Miklós jel
Knáusz László jó Zákonyi Nándor elégt
20 Krisztián József elégs
VIII.
Magánvizsgálatot tettek a 4-ik osztályról.
Fördös György Kriván Margit.
Sipos Ferencz Szabó János
58
X. STATISZTIKAI
B e -
2
3
Iskola és osztály megnevezése rí o H rí rí o S
>> e ■rí be a, hc J3 te s Ű
3 ■rt cd —i <a CJ
tB —\' 5 a> ■C E oi -ai >
1. Igazgatósági kerlllet.
I. fiúosztály......... 55 -v — 1 2 — — 52
A) TI. „ ........ . 64 — — 4 — — 1 59
B) II. , ........ 49 — — — 4 — - 45
A) III. „ ......... 63 — - 5 2 — — 56
B) III. „ ......... 54 — 1 1 — — 52
A) IV. „ ......... 73 — 1 2 7 — — 63
B)IV. „ ......• • 68 —. 1 4 3 1 — 59
I. leányos/.tály......... — 59 _ 5 1 — — 53
II. , ......... — 58 — 4 3 — 51
III. „ ......... 72 — 2 — 2 68
ív. „ ......... — 61 1 3 1 — 1 55
Összesen 426 250 • 31 24 3 2 613
II. Igazgatósági kerület.
Teleky-utczai I fiúosztály .... 61 — - 2 2 2 — 55
II. 68 — — 3 1 — 1 58
„ I. leányosztály . . . — 64 3 1 3 1 56
II. ... — 67 — 2 2 a 1 60
Eötvös-téri I. fiúosztály .... 64 - — 3 1 60
III. „ .... 61 — - 1 1 í — 58
„ I. leányosztály . . . — 68 — 1 — — 1 66
Hunyady-utczai II. fiúosztály . . . • 51 — — 4 ■ — í 1 45
„ II. leányosztály . . . — 53 — — 1 2 — 50
III. „ .... — 67 - 1 — - 1 65
IV. „ .... _ 53 1 6 3 — 43
Arany János-u. I. fiúosztály..... 53 — 3 1 - - 49
„ I. leányosztály .... — 66 — 4 - 1 - 61
Összesen 353 438 28 15 16 6 726
III. Igazgatósági kerület.
Középponti I. fiúosztály...... 36 — — - 5 - — 31
11. , ...... 70 1 — — 1 68
III. „ ...... 75 _ - 6 — 69
IV. „ ...... 65 — 1 1 12 _ _ 51
„ I. leányosztály..... — 41 41
II. » ..... 55 — — & 1 1 48
III. „ ..... — 45 — — 9 — - 36
IV. „ ..... - 17 — — 2 — — 15
Rátz-utczai I. fiúosztály...... 41 — — — 2 1 — 38
„ I. leányosztály..... — 38 — - 2 — - 36
Összesen 286 196 1 2 43 * 433
Főösszeg 1066 884 i 4 60 83 21 10 1772
59
TÁBLÁZAT.
i r a t k o z n t « Lakhely szerint
vallásra nézve nemzetiség sz. korra nézve
rom. kathol rt M •3 SB > b£> ■d a> r* > CD t-t a >. tld ÍÖ a o S -a> a ja s s tfl V > co R 00 p Oí £ ó rH r-* 2 •OJ IN IS ■OJ "2
52 59 48 57 49 68 63 56 53 57 41 -- 1 2 1 1 2 2 4 1 1 1 2 4 8 2 1 2 2 1 1 4 4 4 2 1 11 8 54 64 48 63 54 73 66 59 58 72 58 1 1 2 1 32 9 17 29 35 5 26 3 4 5 14 1 5 13 16 18 5 1 6 S ] 23 14 24 17 1 14 28 13 13 11 15 22 18 1 2 24 28 9 9 7 22 32 2 1 5 19 55 64 49 63 54 71 64 59 58 71 53 2 4. 1 2
603 3 26 5 ss; 669 2 i 41 81 57 107 149 134 106 666 9
60 62 60 63 61 58 65 50 52 60 48 50 60 — 1 1 1 3 1 3 3 1 1 J 1 1 1 1 1 _ 3 1 1 2 1 1 3 4 1 61 63 64 67 64 61 67 50 53 67 53 63 66 1 — 2 5 19 31 23 4 . í 27 1 9 22 24 16 21 s 28 23 21 25 5 10 9 9 16 13 20 3 11 14 15 9 6 1 1 10 22 ,1 1 50 5 10 4 17 15 1 1 1 9 11 2 3 32 20 1 2 2 4 12 61 63 64 67 64 61 67 51 53 67 52 53 66 1 1
749 — 13 7 17 789 2 - 57 170 190 118 156 80 » 789 2
36 69 72 64 39 55 44 16 40 38 — 1 3 2 1 1 1 36 70 .75 64 41 55 \' 45 17 41 38 — — 36 36 18 20 14 3 13 32 18 20 1 2 2 5 15 24 ~5 18 6 3 23 15 1 13 22 2 19 25 3 3 14 8 9 24! Íj i 7 36 70 75 64 41 55 45 17 41 38 —
473 — 1 8 \' 4821 - I - . L .. — 72 55 88 73 79 72 43 482 — ■
1825 40 13 63 1940 4 4 170 306 344 298 j 384 286 169 1937 11
60
XI. STATISZTIKA A FÉL-
M e 1 y i k
Október Novemb. Decze 1 b. 1
Az osztálytanító

s Az osztály M 11 1 a s /.-
■a CS) neve N CS 8 tsi CÖ
vi ■ be 7: SA .SP m öíc)
N w M 03 a N VI 0 N ri a tsi w N cö 1
"o Ek VI ¡o bf> c cn ■0 ÜD O) a VI «3 be C
1. igazg. ker.:
1 I. fiúosztály Orbán István 44 40 4 44 44 — 111 107 4
2 A) 11 „ Venczel Rezső 85 85 — 39 39 — 24 24 —
3 B) II. „ Reiner Mari — - — — — — — — -
4 A) III. „ Poredus Antal 311 311 — ! 35 35 — 10 10
5 B) 111. „ Kováts Miklós ¡156 156 — 16 16 — 62 62 —
6 A) IV. „ Erdösi Bálint 128 113 15 ; 25 12 13 41 19 22
7 B) IV, „ Almási János 161 161 - 17 17 — 91 91 -
8 I. leányosztály Kottler é Pataki Vilma 115115 — 115 115 — 173 173 —
9 II. Poredusné Szakonyi 1. 44 44 — ; 40 40 — 19 19
10 III. Erdősiné Nóvák Lujza 206 206 — ! 95 95 — 92 92 -
11 IV. Farkas Vilma |l38 138 — 36 36 - 75 75
II. igazg. ker.: Összesen : 1388j 1369 19,\'| 402 449 13 697 672 26

12 Hunyady-u I. liuoszt. Szalay S ndor _ — 40 40 — 22 22
13 „ II. leányo. Szalayné Juk Etel 204 204 — 39 39 — 1021102 —
14 „ III- „ Kaán Irma 242 242 — 19 19 — 145145 —
15 . IV- „ Mágot Józsa 202 202 — 42 42 - 128 63 65
16 Teleky-u. I. fiuoszl. Vlasits József 81 71 10 84 84 — 26 26 _
17 II- „ Lisztner József 56 30 26 46 46 - 50 50 _
18 „ I. leányo. Mantuano Janka 90 90 — 32 32 - 16 16 —
19 TT )} x )> Némethné Fülöp Kriszt. 119 119 — 74 74 - 40 40
20 Eötvöstér 1. fiuoszt. Szalay Dénes 129 129 — 118118 — 94 94 -
21 » in- „ Dolmányos erencz 135 135 — 2 2 — 18 18 —
22 „ I. leányo. Kovátsné Csillag Ilka 303 303 — 73 73 — 160 160 -
23 Ar. Ján.-u. I. fiuoszt Váry József 1315315 — 47 47 — 46\' 46 _
24 „ „ I. leányo, Váryné Szakonyi Józsa 11731173 — 18 18 — 28 28 —
III. igazg. ker.: Összesen : [ 2049j2013 36| 634 634 — 975 910 68

25 I. fiúosztály Gergye Sándor 36 16 14 19 13 6 105 79 26\'
26 II. „ Horényi Psl 31 13 18! — —| — 78 10 68\'
27 III. „ Tibolt Boldizsár 127 27 100 73. 17 56 139 55 84
28) IV. „ Szabó István 72 57 15 — —| — 32 32 —J
29 I. leányosztály Szabó Gizella 270 58 212 45 45, — 85, 69 16;
30 II- Harsainé Mantuano G. 18 18 — 24! 24 _ 83 76 7i
31 III. és IV. leányo Bartos Irén 20; — 20 24! — 24 38 19 19
32 Rátz-u. I. fiuoszt Banekovich János 49 10 39 20\' 15 05 43 23 20
33 „ I. leányo. Banekovichné Nyakas V.| 68 47 21 1! H -1 87 65, 22
Összesen: 6861 246 439 206 120 86 69U 428| 262
Főösszeg: 4122 3628 494 1302 1203\' 9^ 2363 2010 353

NAPI MULASZTÁSOKRÓL.
h Ó ■I a 1» ll an?
Január Február Márczius Áprilu Május Junits Összesen
t o t t fél n n P 0 k
összes igazolt nem igaz. összes igazolt nem igaz. összes igazolt nem igaz. összes igazolt 1 nem igaz. összes igazolt nem igaz. összes igazolt 1 I nem igaz. összes igazolt nem igaz.
69 94 224 129 1 91 110 168 217 186 159 145 69 94 92 123 91 110 168 217 186 159 145 132 6 195 134 201 136 178 88 112 238 150 164 159 193 134 92 136 143 88 112 238 150 164 159 2 109 35 77 77 116116 141 61 41 31 38 38 30 30 96! 96 168168 441 44 107,107 125|125 80 10 1 73 34 54! 54 158! 62 7l! 54 68\' 68 48\' 48 103103 671 67 73 73 1241124 107 107 39 96 17 116 44 161 36 62 53 97 88 82 70 58 62 44 57 29 52 46 82 88 82 70 58 54 104 7 10 .7 15 34 8 51 5 10 9 11 29 23 31 17 34 8 51 5 10 9 11 29 23 31 17 — 763 598 946 774 681 542 856 1209 661 1048 ! 860 660 598 415 734 636 482 841 1209 661 1048 860 103 _ 531 40 45 60 15
\'1592 1454 138| 1755 1609 146 983 893 90¡ 846 794 152 867 670 197, 228 228 — 8938 8144 794
64 147 222 284 218 80 104 156 70 84 15 228 64 147 222 284 218 80 104 156 70 84 15 228 3¡ 3 95\' 95 178178 274254 170170 325 325 70¡ 70 25 25 110110 26 26 253¡253 88 57 216216 - 20 31 7 90 148 131 273 60 95 53 148 122 65 119 103 7 90 148 131 273 60 95 53 148 122 65 65 103 54 66 66 154 154 97 97 115115 94 75 64 64 26 26 86 69 68 53 79 79 37 37 56 56 _ 19 17 15 32 48 176 91 131 115 126 43 121 114 54 37 93 32 48 176 91 131 115 126 43 11 90 54 23 93 110 24 14 - 2 9 37 29 33 24 30 7 19 11 10 6 18 2 9 37 29 33 24 30 7 19 11 10 6 18 170 800 1321 1278 1131 850 627 543 895 496 1081 710 933 1 170 -800 -13211 -1193 85 1121\' 10 805\' 45 627, -5431 -768 127 457, 39 1081 -621 99 933 -
1672 1672 1813 1782 3l|l484 1430 54 942 891 5l|;1181 1033 148 235 235 - 10635 10430 405
83 108 1158 113 250 1151 116 95 178 55 28 50 58 134 24 89 24 223 27 145 6 116 -61 34 76 102 94\' 23 232 38 287 153 159 92 199 75 167167 66 57 52 42 150 95 71 194 134 67 124 9 10 55 78 100 188 84 231 147 89 19 46 59 25 52 84 129 111 33 19 8 19 75 136 102 36 56 38 1 I 31 3l! -70 11 59 175 40135 158 75 83 232 232 -89\', 89 — 337l 58 279 18 18, -6l! 15\' 46 70 43 74 10 272 48 213 89 124 77 169 i 88 500 409 87¡ 87 1 76\' 15 27 64 224 124 47 81 91 61 25 28 67 59 17 23 99 17 21 25 28 67 59 17 23 99 17 21 535 344 721\' 185 1386 590 890\' 477 1453 1137 8711 741 1319 821 400 292 688] 338 191 536 796 413 316 130 498 108 350
11252 949 aB \'14061 722 684 1 773 321 452 ¡1171 569 602 1085 366 719 356 356 — 8263! 4925 3338
!4516 3075 441 I4974 4113] 961 324o\'2G44 69fi\'\'2959\'2354 805"3233;2064 1064\' 819 819 - 28036 23499 4537
61
Xíí.
r
Értesítés.
A nagy-kanizsai állami elemi iskoláknál a jövő igoi—2-iki iskolai évre a beiratások szeptember i—8-ig tartatnak — vasár -és ünnepnapok délutánjainak kivételével minden nap reggel 8— xi-ig és délntán 2--4 óráig. Az I. és II. igazgatósági kerület iskoláiba a középponti fiúiskolák helyiségében, a III. igazgatósági kerület iskoláiba pedig a (kiskanizsai) középponti iskolák helyiségében lehet beiratkozni.
Szeptember 8-án reggel 8 órakor mennek a róm. kath. növendékek »Veni Sanete«-ra a Szt.-Ferenczrendüek templomába.
A rendes előadások szeptember 9-én kezdődnek.
Az I. osztályba csak azok a növendékek vehetők fel, kik életkoruk 6-ik évét már betöltötték, illetve kik 1894. évben születtek. A beiratás alkalmával a gyermek születési igazolványát vagy kersztlevelét és himlőoltási bizonyítványát be kell mutatni.
Minden növendék csak annak az igazgatóságnak az iskolájába iratható be, melyben a beíráskor lakik. A ki hamis lakczimmel iratkozik be, később is át kell az illetékes kerület iskolájába mennie.
Azon szülők vagy gyámok, kik gyermekeiket szept. 15-éig be nem Íratják és rendesen iskolába nem küldik, éppen olyan elbánásban fognak részesülni, mint aminőben az igazolatlanul mulasztó iskolaköteles gyermek szülői vagy gyámjai részesülnek.
Azon tanuló, ki 1 vagy 2 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, szeptember 31-én javitó-vizsgát tehet s ha ezt sikerrel leteszi, felsőbb osztályba léphet. Vidéki tanulók csak hiteles iskolai bizonyítvány - - ennek hiányában felvételi vizsgálat — alapján vétetnek fel magasabb osztályokba.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák 1899. évi decz. 31-én kelt min. rendelete szerint köteles minden tanuló felvételi díj cziméu 50 fillért s a tanítói nyugdíj- és gyámalap javára 30 fillért, azaz 80 fillért (40 krajczárt) a beiratáskor fizetni.
Az elemi iskolába járás kötelezettsége az 1901 —1902. iskolai évre kiterjed mindazokra a gyermekekre, kik 1889. évi szeptemb. hó i-től egész 1895. évi augusztus hó végéig születtek; vagyis, kik életkoruk 6-ik évét betöltötték és 12 évnél nem idősebbek. A 12-ik életévöket betöltött tanulók, kik a IV. osztályt sikerrel elvégezték, nem vétetnek fel.
A kerületi igazgatóságok.
Tartalom.
I. Az igazgatók záró-jelentése..............3
II. Királyi tanfelügyelőség és gondnokság........, . 12
III. Hitoktatók....................13
IV. Szaktanítók ..................13
V. Iskolaszolgák..................13
VI. Rövidítések magyarázata...............14
VII. Tanítótestület és érdemsorozat............15
VIII. Magántanulók..................56
IX. Statisztika...................58
X. Statisztika a félnapi mulasztásokról..........60
XI. Tudnivalók az 1901—2. iskolai évre.........,62