Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.62 MB
2018-05-14 12:14:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
42
356
Rövid leírás | Teljes leírás (86.49 KB)

A nagykanizsai
magy. kir.
állami elemi népiskola
három igazgatósági körzetének
értesítője
az 1914-1915. iskolai évről.
XVI. évfolyam
Szerkesztették:
a körzeti igazgatók.
Nagykanizsa, 1915.
Zala nyomda Részvénytársaság


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI
MAGY. K1R.
ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLA
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTE S ITŐJ E
AZ 1914—15. ISKOLAI ÉVRŐL.
XVI. ÉVFOLYAM.
SZERKESZTETTÉK:
A KÖRZETI IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA, 1915.
ZALA NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
A NAGYKANIZSAI
MAGY. K1R.
ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLA
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1914—15. ISKOLAI ÉVRŐL.
XVI. ÉVFOLYAM.
SZERKESZTETTÉK:
A KÖRZETI IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA, 1915.
ZALA NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
F
1 FEV 93
REV 2010
Jelentés az 1914—1915. iskolai évről.
A beírások. Az előző (1913/14.) iskolai évről kibocsátott Értesítőben ugy jeleztük, hogy a beírások 1914. szeptember 1-én kezdődnek. Ezt megelőzően azonban dr. Sabján Gyula ur, városunk polgármestere, az iskola-igazgatókat értekezletre hivta magához és annak során közölte, hogy az iskolai helyiségeket katonai célokra, kaszárnyákul, kórházakul foglalták le, tehát az osztályokat majd bérelt helyiségekbe kell elhelyezni. Egyben kijelentette, hogy mivel az a járványosán fellépett ragadós betegség, mely miatt az 1913/14. iskolai évet már 1914. junius 10-én rögtönösen be kellett rekesztetnie, azóta még nagyobb méretűvé lett: az elemi iskolák megnyitásáról egyenlőre szó sem lehet.
Később, mikor a járvány már csak olyan méretű volt, hogy az iskola megnyitására gondolni lehetett, városunk polgármestere ismét értekezletre hivta össze az iskola-igazgatókat s a megnyitás lehetőségének és körülményeinek tárgyalása során fölkérte őket, hogy a tanitótestületek tagjait az ő nevében kérjék meg: szemeljenek ki a város területén iskolai célra alkalmas helyiségeket s azokat nála jelentsék be.
A helyiségszerzést illetően sok utánjárás után értünk el csak annyi eredményt, hogy az I. és II. körzetben november hó végén a beírásokat megkezdhettük és deczember 15-ike után befejezhettük. A 111. körzetben csak 1915. január 8-án kezdhettük meg a
beírásokat. A helyiségek alapos kirisztogattatása, fertőtlenítése után az előadások a 111. körzetben 1915. január 12-én, az 1. és 11. körzetben pedig 1915. január 14-én kezdődtek meg, az osztályhelyiségek elégtelensége miatt csak félnapos tanítással.
E helyen emlékezünk meg a dicséret és hála legbensőbb melegségével az Első Magyar Általános Biztosító Részvénytársaság igazgatóságának ama nagy, nemes szívességéről, hogy városunk polgármesterének megkeresésére nagykanizsai főügynökségi palotájának 5 bérhelyiségét Lendvai Vilmos társasági titkár fölterjesztése alapján, iskolai helyiségül teljesen ingyen engedte át. Fogadja ezért leghálásabb köszönetünket.
Változás a tanitó-személyzeínél. A V. K. M. ur
a gondnokság és kir. tanfelügyelőség többszörös felterjesztése után, az egyes osztályok túlzsúfoltságának megszüntetése céljából két tanitói állás szervezését rendelte el a folyó tanévre, mint ezt már az 1913/4. tanévi „Értesitő"-ben jeleztük. Ezen állások egyikére kineveztetett Jaegerné Pelcz Ida 88877/1914. számú min. rendelettel, áthelyeztetett Plánder János stridó-vári áll. el. isk. tanitó 88877/1914. számú miniszteri rendelettel. Az uj tanerők a III. igazg. körzetben kezdték meg a tanítást a miniszterileg többször jóváhagyott jogszokás alapján. A III. körzetből a II. körzetbe behelyeztetett mint legtöbb helyi működésűek, Deákné KalUvoda Magda és Litvay Endre az ujan szervezett állásokra : a párhuzamosított IV. leány-, illetve V. fiúosztályhoz. Kotlerné Pataki Vilma, kedves kartársunk, ki már majdnem...