Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.41 MB
2018-05-15 14:00:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
72
406
Rövid leírás | Teljes leírás (120.3 KB)

A Nagykanizsai M. Kir. Állami El. Népiskolák
három igazgatósági körzetének
értesítője az 1930-31. tanévről.
XXXII. évfolyam.
Közlik: Polensinszky Emil, Filó Ferenc, Kovács Illés igazgatók.
Nagykanizsa, 1931
Gyarmati Könyvnyomda
7395

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XXXII. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK:
POLESINSZKY EMIL, FILÓ FERENC, KOVÁCS ILLÉS IGAZGATÓK.
= NAGYKANIZSA, 1931 =
Ü GYARMATI KÖNYVNYOMDA E
j=j 7395 =
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNIIIIIIIIIM
Vécsey Zsigmond-utcai elemi iskola
A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLLAMI EL. NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1930—31. TANÉVRŐL.
A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLLAMI EL. NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ERTESITŐJE
AZ 1930—31. TANÉVRŐL.
XXXII. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK :
POLESINSZKY EMIL, FILÓ FERENC, KOVÁCS ILLÉS
IGAZGATÓK.
OSZK
könyvelosztó
FÖLÖSPÉLÜANY
NAGYKANIZSA, 1931 GYARMATI KÖNYVNYOMDA
7395
mm
I 1>EV

mv «oí«
.ílí /í JT ï A ■■i-Al Vi A3 7DAM A
HÂJO>IÔ!cÎ3H J3 1MAJJÀ
IOÀ^ùïadxàdi MOJÍ A; ~
YS S iï\\ T ï y \'s
H • §¿3 «¿I \' h ï r 2 tó * ./•\' \' i
>—f
Ax L Wlâ
.vioflv:^AT .ic—oceï SA

ftWlè\'\'. Î^tâtî ês*
: >îl t\\\'0H\'
8äjji fcOÀvoiî : i (mu , ïimcj ras :
.»Ô\'UMSADI

, JU,
ii-îi siJfAîir©/.;: i.CO A V \', "(V.i i \' Hfl. \'■\' í>
ÍC\'.T
Jelentés
az 1930—31. tanévről.
A Vécsey Zsigmond-utcai új állami elemi iskola felszentelése. 1930. évi szeptember 28-án a Vécsey Zsigmond-utcai elemi iskola felszentelése ünnepélyes keretek között történt meg. A 8 tantermes, igazgatói és szolgalakással épült iskola a\' legmodernebb típusa az iskolaépületeknek. Az iskolát Nagykanizsa megyei város a kultuszkormány hathatós hozzájárulásával építtette. Az ünnepélyes aktusnál jelen volt dr. Krátky István polgármester és dr. Hegyi Lajos városi főjegyző, azonkivül az összes iskolák és tanintézetek vezetői, az áll. elemi iskolák gondnoksága, a papság, közhivatalok és hatóságok képviselői. Reggel 8 órakor ünnepi szentmise volt a plébánia templomban, melyen a hivatalok s intézetek vezetői s a tanulósereg tanítóikkal vett részt. A szentmise végeztével hosszú menetben vonultak az uj iskolához, ahol P. Deák Sulpic plébános megáldotta s felszentelte a népkultura új hajlékát, ünnepi beszédben méltatta az iskola jelentőségét a nemzet életében. Ezután dr. Krátky István polgármester átadta rendeltetésének az új épületet, hálával emlékezvén meg Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter úr és a város közönségének áldozatkészségéről. Majd meleg szeretettel adózott a tanítóság nemzeti munkájának. Dr. Hajdú Gyula gondnoksági elnök Zalavármegye kir. tanfelügyelője és az állami elemi iskolák gondnoksága nevében tartott ünnepi beszédet, rámutatva a magyar nemzet nagy erősségére, kimagasló kulturájára, kifejezést adva azon reményének, hogy az új iskola a magyar kulturának egyik^ ujabb vára lesz.
_ 4 —
Az elhangzott beszédek, szavalatok és énekszámok után átvette az iskolát Polesinszky Emil I. körzeti igazgató és köszönetet mondott mindazoknak, akik az új iskola létrehozásában közreműködtek. ígéretet tett, hogy az új iskola embereket akar nevelni, akik szivükben olthatatlan hittel és bizalommal vannak Isten iránt, aki minden cselekedetet mérlegre tesz és igazságosan itél. Embereket akar nevelni ez a vár, akik harcos katonái lesznek a honnak, fanatikusai a magyar élet örökkévalóságának, méltó utódai az ezeréves Magyarországnak, méltó unokái a szabadsághősöknek, s azoknak a hős atyáknak és ifjaknak, akik a világháború poklában mutatták örökre élő példáját a hazaszeretetnek, amikor dalolva mentek csatáról-csatára s életükkel váltották meg a haza fájdalmát.
Az új iskola a Zrínyi Miklós-utcai úgynevezett Központi iskola helyett létesült. Ugyanis még az 1898—99. tanévben kapott a polgári leányiskola I. b) osztálya felállithatása céljából a központi elemi iskolától egy tantermet a város és az elemi iskolai igazgató barátságos hozzájárulásával. Idővel, amint szaporodott a polgári iskolai tanulók száma, ugyancsak a város és az elemi iskolai igazgatók előbb barátságos megegyezésével, későbbi időkben azonban izgalmas gondnoksági viták utján történt az elemi iskolai tantermek átengedése. Ugy, hogy az 1924. évi állapot szerint az elemi iskola 9 tanterméből már 5 tanterem, 1 tantestületi szoba, 1 igazgatói iroda, összesen 7 helyiség adatott át a polgári iskolák elhelyezésére. A központi áll. el. iskola széttagoltatott, folytonosan kénytelen volt a kétes értékíi félnapos tanítással küzdeni. Az 1929. év szeptemberében az áll. polgári leány- és fiúiskola szétválasztása érdekében a központi elemi iskola utolsó 2 tanterme is a polgári -iskolák részére vétetett igénybe s ezzel a központi elemi iskola végleg megszűnt s helyette Nagykanizsa megyei város a kultuszkormány hathatós támogatásával a Vécsey Zsigmond-utcai iskola felépítésével a város közönségének egy régi óhaját valósította meg.
Általános vonások. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi Minisztérium 1899. év december 20-án 94.526/1899. sz. alatt kelt rendeletével Nagykanizsa megyei város mindhárom körzetbeli államilag segélyezett községi iskoláit 1900. január 1-től államosította, s így iskoláink mint állami jellegű népiskolák az 1930—31. tanévvel fennállásuknak harminckettedik esztendejét töltötték be.
Beiratások. A város polgármesterének hirdetése alapján mindhárom körzeti állami elemi népiskolában az 1930—31. tanévre a rendes beiratások ugy a mindennapi-, mint az általános továbbképző (ismétlő) tankötelesek részére 1930. évi junius 27, 28 és 30-án, pótbeiratások pedig 1930. évi szeptember 1, 2 és 3-án tartattak meg. Veni Sancte és a tanévnyitó ünnepély szeptember 4-én volt. A rendes, órarend szerinti tanítások szeptember 5-én kezdődtek.
Beiskolázás. Az I. körzetben az 1930—31. iskolai évben beiratkozott 408 fiú- és 375 leánytanuló, összesen 783 minden-
— 5 —
napi tanköteles. Az általános továbbképző fiúiskolába 21, a leányiskolába 47, összesen 68 továbbképző-iskolái tanuló.
A II. körzetben beiratkozott 466 fiú- és 452 leánytanuló, összesen 918 mindennapi tanköteles. Az ált. továbbképző fiúiskolába 34, .a leányiskolába 51, összesen 85 továbbképző-iskolái tanuló.
A III. körzetben beiratkozott 411 fiú-, 402 leánytanuló, összesen 813 mindennapi tanköteles. Az ált. továbbképző iskolába 74 fiú-és 91 leány, összesen 165 továbbképzőiskolai tanuló.
A városi állami elemi népiskolába eszerint 1285 fiú és 1239 leánytanuló, összesen 2524 mindennapi tanköteles és 129 fiu- és 189 leány, összesen 318 ált. továbbképző iskolai tanköteles iratkozott be e tanévben.
A mindennapi és ált. továbbképző iskolai tankötelesek beiskolázása teljesen végre lett hajtva. Polgármester úr az 1921. XXX. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 130.700/1922. VII. a. számú V. K. M. rendeletek szellemében járt el, s igy biztosította az ifjúság tanítását és nevelését. A hivatalból beirottak száma e tanévben nagyon csekély volt.
A mindennapi tankötelesek iskolábajárása rendes volt, a továbbképző-iskola tanulói nagyobb mulasztásokat követtek el. A nehéz életviszonyok kényszerítették a szegénysorsu szülőket, hogy nagyobb gyermekeiket munkába fogják s igy elvonják őket az iskolából.
Személyi változások a tanítótestületekben. A vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr Szalay Dénes nyugalomba vonult áll. tanító helyébe Bogdán Dezső bocskai áll. tanítót, a nyugdíjaztatását kérő Krampatitsné Kosich Ilona áll. tanítónő helyébe Zsigmond József zalabaksai igazgató-tanítót helyezte a nagykanizsai áll. iskolákhoz, akik közül Bogdán Dezső 1930. szeptember 17-én, Zsigmond József október 3-án kezdték meg működésüket a III. körzeti iskolánál.
Mágot Vilma I. körzeti áll. tanítónő saját kérelmére a pesterzsébeti áll. iskolához lett áthelyezve, helyébe Kissné Körmendy Karolina sárisápi áll. tanítónő helyeztetett iskolánkhoz, aki 1930. december 11-én kezdte meg működését a III. körzetnél.
Az idehelyezett új tanerők III. körzethez való beosztásával az ott legtöbb helyi szolgálattal biró tanerők közül kir. Tanfelügyelő úr Girgásch Dezső áll. tanítót, Nuzsy Stefánia áll. tanítónőt a II. körzeti, Gábossy Gizella áll. tanítónőt pedig az I. körzeti iskolákhoz osztotta be szolgálattételre.
A tanév elejétől szabadságon lévő Krampatitsné Kosich Ilona áll. tanítónőt (1893—1931), aki megrongált egészségi állapotára való tekintettel kérte nyugdíjaztatását, a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr 1931. május 1-től nyugdíjazta. 38 évi eredményekben gazdag tanítói munkásság után elhagyta a szép, de tövises tanítói pályát. A gyermekeket szerető, tanitótársait tisztelő, jószivü kartársat veszített benne a tanítótestület. A tanítótestület és a tisztelői barátságos összejövetel keretében vettek bucsut a nyugalomba vonuló közszeretetben és tiszteletben álló tanítónőtől. Némethné Wrana
— 6 —
Ilona III. körzeti áll. tanítónő junius elejével szintén nyugállományba helyeztetett, tekintettel egészségi állapotára, 21 évi működés után.
Püspök úr Rudnyánszky Miklós rk. hitoktatót Keszthelyre helyezte, helyébe a II. körzethez Lukács József hitoktatót küldte. P. Horváth Adorján és P. Farkas János szentferencrendi áldozópapok helyett P. Jámbor András és P. Miholcsek Miklós áldozópapokat küldte az iskolánkhoz a rend.
A tanítótestület tagjainak szabadságolása. A tanerők egészségi állapota a tanév folyamán nem volt kedvező, mert 1—2 órára vagy 1—2 napra terjedő gyakori mulasztáson kivül súlyosabb betegségek miatt több tanerő hosszabb ideig volt szabadságon.
1 hónapnál hosszabb ideig mulasztottak az I. körzetben: Benkóné Okos Júlia, Horváthné Pécsy Margit, May Margit tanítónők.
A II. körzetben: Bánekovichné Nyakas Viktória, Krampatitsné Kosich Ilona, Plánder János és Sekulja Jakab.
A III. körzetben: Némethné Wrana Ilona.
A helyettesítéseket mindhárom körzetben az igazgatók és a tanítótestületek tagjai végezték. A hosszabb ideig szabadságolt tanerők helyettesítését osztályösszevonásokkal végeztük, ami nagyban gátolta az igy keletkezett magas létszámú osztályokban az eredményes munkát és megnehezítette a tanerők amúgy is fáradságos munkáját.
A tanulók egészségi állapota. A lefolyt tanévben mindhárom körzetben a tanulók egészségi állapota nem volt kedvező. Elszórtan kisebb gyermekbetegségek gyakran fordultak elő, különösen az alsóbb osztályokban február hónapban a náthaláz oly nagy mértékben lépett fel, hogy a közegészségügyi bizottság a tisztiorvosok véleményére az iskolák bezárását javasolta a ragályos betegség további elterjedésének megakadályoztatására.
Alispán úr február 11-től 8 napra bezáratta az iskolákat. A tantermek fertőtlenítése után február 19-én újra megkezdődtek a tanítások.
A lefolyt tanévben ugy a szemvizsgálat, golyva-ellenőrzés, mint az ujraoltás mindhárom körzetben a kitűzött időben megtartatott. A trachomában szenvedő 2 tanuló rendesen gyógykezeltetett és minden intézkedés megtétetett, hogy ezen veszedelmes szembetegség tovább ne terjedhessen, ami teljes mértékben sikerült is.
Halálozás 4 esetben történt. A II. körzetben: Bedő József-A) I. f., Tóth Ottó II. vegy. oszt., Koronics József V. oszt., 111. körzetben: Gudlin József III. vegyes oszt. tanulók haltak meg a tanév folyamán. Nyugodjanak békében!
Vallásos nevelés. Mindhárom körzet tanítótestülete az intézeti hitoktatókkal karöltve nagy gonddal végezte a tanulók vallásos érzésének fejlesztését, elmélyítését. A tanítás a magyar Hiszekegy és alkalmi ima elmondásával kezdődött és végződött. Az egyes vallásfelekezetek tanulói a hitoktatók és a tanítótestületi tagok vezetése mellett tettek eleget vallási kötelezettségeiknek.
A tanulók a tanév folyamán minden vasár- és ünnepnájpoö\' résztvettek az istentiszteleten, nemkülönben a feltámadási, keíeöztjá^ó\' és Úrnapi körmeneteken. A tanulók két-három hetenként elvégezték a szentgyónást és áldozást. Ünnepélyes keretek között történt meg az I, körzet II. osztályos és mindhárom körzet III. osztályos tanulóinak elsjő szent áldozása, amely magasztos aktust közös reggeli követett. Az I. és II. körzet első áldozóit az Oltáregyesület nemesszívü hölgyei, a 111. körzet első áldozóit pedig az iskola látta vendégül és tette reájuk nézve emlékezetessé ezen kedves napot. A vallásos és hazafias szellem ápolását, fejlesztését — amelyre oly égető szükségünk van a mai korban — szolgálták mindhárom körzetben a hitoktatók vezetésével oly nemesen gondolkodó gárda-gyűlések is, amelyeken, a III—VI. osztályos tanulók vették részt
Ugyancsak a hitoktatók és a tanítótestületi tagok vezetése mellett mindhárom körzetben a róm. kath., ág. hitv. és református vallású felsőbb osztályú tanulóiból egy-egy templomi gyermekénekkar is alakult, amelyek egyházi énekeikkel nagyban emelték az egyes vallásfelekezetek istentiszteleteinek fényét és magasztosságát. \'Y\'rP-J-\'t - <h • v 3»,., r-\'t\'< ?
A tanulók erkölcsi élete, iskolai fegyelhie. A gondokkal küzdő, nehez anyagi\' viszonyok között élő szülők nem tudnak kellő gondot fordítani a gyermekek nevelésére, azt mindinkább az iskolára hárítják át. A lopás, csavargás, iskolakerülés néhány esete a lefolyt tanévben is előfordult az egyes körzetek tanulói körében. Különösén olyan gyermekeknél; ahol a szülők egész nap munkában vannak, távol vannak az otthontól, a gyermekek a. tanításon kívüli fezabad időt az utcán töltik felügyelet nélkül. A tanítótestületek mindent elkövettek, ho^y á szülők segítségével a rössz útra tért gyermekeket a további romlástól megmentsék. Teljes eredményt e téren csak akkor érnek el a tanítótestületek, ha, az egyes körzeteknél fel lesznek állítva a napközi otthonok, ahol a fént említett tanulók egész napon át felügyelet alatt lesznek. — Nagyobb panasz a tanulók érkölcsi magaviselete ellen nem fordult élő!
A valláserkölcsi nevelés mellett a tanítótestületek nagy súlyt helyeztek a gyermekek hazafias szellemben való nevelésére. Nem mulasztottak el egyetlen alkalmat sem, amikor fogékony lelkükbe hinthették a drága hazánk iránti szeretet magvait.
A tanítótestületek a gyermekekkel szemben tanúsított szeretetteljes bánásmód és folytonos neVelés mellett, mindenkor tapintatosan, az utasításokban foglalt követelmények szerint teljesítették a fegyelmezést.
A tanév tartama. Iskoláinkban a rendek órarend szerinti tanítások 1930. év szeptember 5-én kezdődtek.és leszámítva a törvényes és rendeletileg megállapított szünnapokat, az isicoíai. év a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr rendeletére 193Í. év június 19-ig tartdtt. Az osztályvizsgálatok osztályonként » június 17—18-ig tartattak, ezeken a gondnoksági tagok, a szülők, a gondviselők és tanügybarátok szép számmal jelentek ¡meg. Június 19uén
- 8 —
volt a Te Deum, utána az évzáró ünnepély és a tanévvégi értesítők, jutalmak kiosztása.
Jótékonyság. Az áll. el. iskolák szegénysorsú tanulói részére a folyó tanévben tankönyveket adományoztak: Kir. Egyetemi Nyomda, Kalász Könyvkkiadó R.-T., Franklin Társulat és Szent István Társulat. Füzeteket adományoztak: Fischel Fülöp Fiai, Gutenberg-nyomda, Mayr József és Schless Testvérek helybeli könyv- és irószerkereskedők. Az igazolatlan mulasztásokért befolyt pénzbírságokból minden körzetnek 111 P 20 fillér jutott, mely összeget a körzetek a szegény tanulóknak szükséges tankönyvek beszerzésére fordították.
Pénzbeli adományokat adtak a szegénysorsú tanulók segélyezésére és iskolai célokra: Nagykanizsai Takarékpénztár R.-T. 100 P, Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár R.-T. 60 P, Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár R.-T. 50 P, Néptakarékpénztár R.-T. 50 P, Dunántuli Gazdasági Szeszgyárosok Szeszfinomító R.-T. 30 P, Evang. Nőegylet 9 P, Schütz Áruház 3 drb. 10 koronás aranyat.
Singer József és Társa helybeli cég 70 éves fennállása alkalmával az elemi iskola minden osztályából 1—1 tanulót megajándékozott egy rend ruhának valóval. A három körzet 35 fiú- és 34 leányruhához kapott anyagot 616 P értékben. A nemes adományért vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr nevében kir. tanfelügyelő úr mondott köszönetet a cégnek. A fiúruhák megvarratását több nemesszivü adakozó fizette ki, a leányruhákat pedig a helybeli varrónők varrták meg díjtalanul.
Balogh Boldizsár cipész 1 pár uj cipőt, Nováczky Lajos csizmadia 1 pár csizmát és többen használt, de jó állapotban levő ruhákat adományoztak a szegénysorsú tanulóknak a tanév folyamán.
A Keresztény Jótékony Nőegylet a folyó tanévben a karácsonyi segélyakcióval kapcsolatban az I. körzeti iskolánál 14 leánynak ruhát, 36 fiúruhát és 50 tanulónak cipőt adományozott 1056 P értékben. A II. körzeti iskolánál 23 leánynak ruhát, 49 fiúnak ruhát, 58 tanulónak cipőt adományozott 1429 P értékben A III. körzeti tanulóknak 2 ruhát adományozott. Az I—II. körzet 200 szegény tanulója decembertől április 27-ig 12.681 adag ebédet kapott a népkonyhán, melynek kiosztását a Nőegylet hölgyei a legnagyobb szeretettel végeztek. A Jótékony Nőegylet közbejöttével 50 tanuló kapott egész éven át ebédet jószivü családoknál. A március 21-én megtartott teadélután egész jövedelmét, 128 P 60 fillért a szegény tanulók tejtizórai akcióra fordította, így lehetővé tette, hogy 50 tanuló a tanév végéig megkaphatta a napi 2 dl. tejet.
A Szociális Missziósházban 22 tanuló kapott egész éven át ebédet.
A karácsonyi színdarab jövedelméből az I. körzet 4 jómaga-viseletü és szorgalmas tanulót az évzáró ünnepélyen 10—10 P jutalomban részesített, a II. körzet 50 tanulónak 3 hónapon át
— 9 —
\\
naponta 2 dl. tejet adott. A III. körzet a tanév folyamán felmerült kiadások fedezésére fordította.
A Kir. Egyetemi Nyomda 10 drb. történelmi szemléltető képet, Longauer Imre hitokató 2 drb. Szent Imre képet és egy nagy (2 m. hosszú, 1 m. széles) nemzeti szinü zászlót adományozott a
II. körzeti iskolának.
Fogadják a nemesszivü adakozók iskoláink és tanulóink iránt tanúsított meleg rokonszenvükért és áldozatkészségükért a tanítótestületek hálás köszönetét.
Jutalmazások. Az I. körzet az adománypénzek egy részét írószerek és füzetek beszerzésére fordította, mellyel a szegény tanulók írószer s füzetekkel ellátása megoldódott. A Schütz Áruház által adományozott 10 koronás aranyat Hári János Huszti-téri IV. fiúosztályu tanuló kapta.
A Nagykanizsai Takarékpénztár adományából Szertics Gyula Vécsey-utcai IV. fiúosztályu és Pintér Kató Vécsey-utcai IV. leány-osztályu tanulók 10—10 P jutalomban részesültek.
A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár adománya Hóbor Juliska és Tomasics Mária Teleky-uti V. vegyesosztályu, Ács József és Turi Anna Baraktelepi iskolai IV. vegyesosztályu tanulók között á 5—5 P osztatott szét. Az Anyák napja alkalmával befolyt adományból 6 sokgyermekes anya 5—5 P jutalomban részesült.
Dicséretes magaviselet- és szorgalomért minden osztályban több tanuló részesült könyvjutalomban.
A II. körzet az adománypénzeket írószerek, füzetek beszerzésére fordította, így sikerült a nagyszámú szegény tanulókat írószerekkel és füzetekkel ellátni egész éven át. A Schütz Áruház által adományozott aranyat Halász Erzsébet VI. leányosztályu tanuló kapta meg. Több jó és szorgalmas tanuló könyvjutalomban részesült.
A III. körzetnél a Nagykanizsai Takarékpénztár és Gazdasági Takarékpénztár adományából Borsfai Lajos II. oszt., Orsós Teréz
III. 1., Biliege Júlia IV. 1., Gödinek Teréz IV. 1., Kisgergely Péter
IV., Ándri László V. vegyes, Kálovics Katalin V., Lovró István VI. fiú, Bartal Mária VI. 1., Gerócs József IV. fiú, Kulcsár Gyula VI. oszt. tanulók lettek megjutalmazva. A Schütz Áruház által adományozott 10 koronás aranyat Gödinek Péter V. vegyesosztályu tanuló kapta.
Iskolaépületek és felszerelés. A kultuszkormány és a város közönségének áldozatkészségéből felépített Vécsey-utcai modern iskolaépülettel jelentékenyen megjavult az osztályok elhelyezése. Az uj iskola felszentelése után 1930. szeptember 29-én kiürítették az I. körzethez tartozó osztályok a Rozgonyi-utcai iskola udvari épületében levő tantermeket, amelyekbe ugyanakkor beköltözködtek a II. körzet osztályai a Hunyadi-utcai iskolából (kis Rozgonyi), így ez az épület, mely iskolának teljesen alkalmatlan volt, felszabadult; a város népkonyhának rendezte be.
A barakki hatalmas tanterem kettéválasztásával is jelen-
— 10 —
tékenyen megjavult a gyermekek elhelyezése és megszűnt az eredményes tanítást gátló félnapos tanítási rendszer.
A Huszti-téri iskolaépület az, amely kicsi udvarával, teljesen rossz felszerelésével nem alkalmas iskolának. Erős a reményünk, hogy a város bölcs vezetősége hamarosan segíteni fog és az ottlevő három osztály jobb elhelyezéséről mihamarább gondoskodik.
Az iskolák a világháború alatt hosszú időn át katonai kórház, élelmezési hivatal céljaira voltak lefoglalva s dacára a gondos ellenőrzésnek, a felszerelés nagy része, mely nem is volt teljesen egész, elpusztult, elveszett. Főleg a II. körzeti áll. elemi iskola érzi a felszerelés hiányát, mert sem természetrajzi, természettani és vegytani gyűjteménye nincs. A gondnokság már több izben fordult a minisztériumhoz, kérve a hiányok pótlását, azonban a kérelem fedezet hiányában nem volt teljesíthető. Mindhárom körzetben vannak tantermek, melyek bútora nagyon rossz és mihamarabbi kicserélésre vár.
Örömmel jelenthetjük, hogy a modern Vécsey-utcai új iskolát a város a célnak leginkább megfelelő tartós bútorzattal szerelte fel. A II. körzeti iskolához tartozó szép tornatermet a vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr 2.175 65 P értékű tornaszerrel szereltette fel és igy a testnevelés szolgálatába állította a 19 éven át parlagon heverő értékes épületet. A szerek beszerelése előtt a város generális tatarozást végeztetett az épületen és bevezettette a vízvezetéket. A folyó tanévben az elemi iskolákról történt fent-emlitett gondoskodásukért köszönetünket kell kifejeznünk iskolánk nevében és erős a reményünk, hogy a népiskolák fontos, nemzetnevelő hivatását ismerő Nagykanizsa város lelkes és ügybuzgó polgármestere, a népiskolák fejlesztése körül nagy munkát kifejtő vezető kir. tanfelügyelő mindent el fognak követni, hogy az iskoláinknál még fennálló hiányokat, melyek pótlása égetően szükséges, mielőbb meg fogják szüntetni és az iskolákat a szükséges bútorokkal és tanszerekkel fel fogják szerelni.
A folyó tanévben V. K. M. úr rendeletéből mindhárom körzet iskolái kaptak 3—3 drb. Kmetykó-Misángyi: „A nevelő testgyakorlás tanítás anyaga" című munkákat.
Az iskolák, az intézeti hitoktatók és a tanítótestületi tagok lelkes, fáradságot nem ismerő munkával megrendezett karácsonyi gyermekelőadások és évvégi tornaünnepélyek jövedelméből hasznos felszereléseket vettek.
Igazgatói értekezletek. A három körzet igazgatója a tanév folyamán négy igazgatói értekezletet tartott, melyen az iskolákra vonatkozó közös ügyeket beszélték meg.
Tantestületi értekezletek. Az egyes igazgatói körzetek tanítótestületei a lefolyt tanévben egymástól függetlenül megtartották az elő és záró-, nemkülönben minden hónapban a kívánt havi értekezletet. Az értekezletek főtárgyát az egyes osztályok bel- és tanulmányi állapotáról szóló jelentések a „Néptanítók Lapjá"-ban megjelent módszertani cikkek és tanítási tervezetek ismertetése képezte. Ezenkívül az egyes körzetekben a tanitótes-
— 11 —
tületek tagjai havonként felváltva egy gyakorlati tanítást, vagy egy pedagógai értekezletet tartottak. A gyakorlati tanítások és pedagógiai értekezletek a továbbképzést szolgálták.
Szülői értekezletek. Az egyes körzetekben a lefolyt tanévben 3—3 szülői értekezlet tartatott, melyen a szülők, gondviselők nagy számban megjelentek. A szülők kezdik megérteni ama nagy horderejű intenciót, amelyet a tanügyi kormány az értekezletek megtartásával elérni óhajt. Szülő, gondviselő kezdi belátni az értekezletek hasznát, üdvét; a szülői ház és az iskola közötti kapocsnak a szükségszerűségét, hogy a jövő nemzedék helyes irányban való és céltudatos nevelése minél biztosabb legyen. — Ezen értekezleteken a valláserkölcsi nevelés fontosságáról, a család és az iskola együttműködésének szükségességéről, a cserkészetről, a takarékosságra nevelésről, a balatoni gyermeknyaraltatás ismertetéséről volt szó, továbbá a tanulók szavalatai és énekei tették változatossá az értekezletet. Az értekezletek után a szülők, gondviselők behatóbban érdeklődtek az osztályvezetőknél gyermekeik magaviselete és tanulmányi előmenetele iránt, melyeknek igen üdvös haszna volt.
Oktató-filmelőadások. Iskoláink tanulói a tanév folyamán megnézték a Magyar-Holland Kulturgazdasági R.-T. által rendezett s havonként egyszer bemutatott (összesen 8) kötelező oktató-filmelőadásokat. Az oktató-filmek a népiskola tananyagának körébe vágó dolgokat mutatták be szemléltető módon úgy, hogy a gyermekek az előadásokból nemcsak sok szépet és hasznosat tanultak, de a felsőbb osztályok tanulói a látottak alapján fogalmazási gyakorlataikat is sikeresebben tudták elkészíteni.
Hazafias és iskolai ünnepélyek. V. K. M. úr részéről elrendelt ünnepélyek mindhárom körzetben meg lettek tartva. Megtartották az iskolák az évnyitó ünnepéllyel kapcsolatban a zászló: ünnepélyt, október 6-án a vértanúk ünnepét, március 15-én a szabadság ünnepét, május 2-án az ezredévi emlékünnepet, május hónapban tartották meg az egyes körzetek a szülők nagy érdeklődése mellett az „Anyák Napját." A kormányzó Úr Őfőméltósága magas név- és születésnapját. November 5-én szent Imréről, december 11-én a limanovai hősökről emlékeztek meg az iskolák kegyelettel. Május 31-én résztvettek az iskolák a hősök ünnepén, amikor a tanulók az iskolák nevében megkoszorúzták a 20-as emlékművet.
Május hónap folyamán tartotta meg mindhárom körzet gazdag műsorral, faültetéssel és kirándulással kapcsolatban a „Madarak és fák napját."
Október hó 31-én tartotta meg mindhárom körzet a takarékossági napot. Október hónap folyamán tartották meg az egyes osztályokban a magyar ipar pártolásáról szóló tanításokat. Majd a tanév folyamán a tanítótestületi tagok minden alkalmat megragadtak, hogy a gyermekeket a magyar ipar pártolására és a takarékosságra neveljék.
— 12 —
Május 31-én íolyt le a Zrinyi-sportpályán az I—II. körzet közös tornaünnepélye, melyet a város vezetősége és a szülők, tanügybarátok ezrei néztek végig nagy érdeklődéssel. Június 3-án íolyt le Kiskanizsán a II. pedagógiai szemináriumi nappal kapcsolatban a III. körzet tornaünnepélye,- rajz- és kézimunkakiállítása impozáns keretek között. A tornaünnepélyen megjelent vitéz dr. Barnabás István kir. tanfelügyelő, dr. Krátky István polgármester stb. és a környék 200 tanítója, hogy gyönyörködjenek a tanulók szép teljesítményeiben. Mindkét tornaünnepély a tanulók fegyelmezését és tervszerű testedzését szolgálta.
Június 14—19-e között volt meg az I—II. körzet kézimunka-és rajzkiállítása, melyet a szülők nagy számban néztek meg. Június 19-én tartatott meg az évzáró ünnepély.
A tanítótestületek iskolánkivüli működése. A tanítótestületek tagjai tevékeny munkásságot fejtettek ki az iskolánkívüli népművelés terén. Neuwirth György I. körzeti áll. tanító a helybeli Ügyészségi fogházban az elmúlt tanévben szervezett és vezetett ismeretterjesztő előadásokat. Az előadások száma 30 volt. A II. körzetnél az I—II. körzeti leventék részére 72 ismeretterjesztő előadást tartottak a tanítótestületi tagok és Barbarits Lajos, a „Zalai Közlöny" főszerkesztője, Dr. Karczag Rezső, Ketting Ferenc polg. isk. tanár, Dr. Márki Imre, a M. T. I. kirendeltség vezetője, Vecsera Antal tüzoltótiszt és Yegele Károly reálgimn. tanár.
A III. körzetben minden vasárnap és ünnepnap ismeretterjesztő előadások voltak a tél folyamán, melyeket a hallgatók nagy száma látogatott. A levente ifjak részére több tag tartott ismeretterjesztő előadásokat. A helybeli és a környéki gazdaifjak részére rendezett téli gazdasági tanfolyamon a tanítótestület több tagja tartott előadást.
A magyar dal minél szélesebb rétegében való terjesztését, megkedvelését szolgálták a leventéknek és az el. iskola növendékeinek a vármegyei iskolánkivüli népművelési bizottság által kikölcsönzött gramofonon leadott dallok, melyeket nagy figyelemmel hallgattak és nem egyet meg is tanultak a gyermekek és leventék.
Mindhárom igazgatói körzet tagjai a lefolyt tanévben a helyi társadalom közművelődési, jótékonysági mozgalmaiban tevékeny munkásságot fejtettek ki. Valamennyien tagjai a „Nagykanizsai Járási Tanítókör"-nek, a Zalamegyei Ált. Tanítótestület"-nek, a „Magyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövetségéinek, az „Állami Tanítók Országos Egyesületének", az „Eötvös-Alap"-nak és számos helybeli jótékony és közművelődési egyesületnek.
Pedagógiai szemináriumi előadások. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr f. évi 820—05/352. és 394. szám alatt kelt rendeletében — melyeket a zalavármegyei kir. tanfelügyelő úrhoz intézett — örömmel állapította meg a Nagyméltóságú Miniszter Úr, hogy ezek a szemináriumi napok valóra váltották azokat a reményeket, amelyek életrehivásukkor hozzájuk fűződtek s a tanterv megvalósítása s a tanítói továbbképzés terén már eddig is örvendetes sikereket értek el.
Miniszter úr a folyó tanévre is elrendelte a szemináriumi
— 13 —
munka folytatását. Kir. tanfelügyelő úr a folyó tanévben 7 körzetben 10 pedagógiai szemináriumi napot szervezett. A szemináriumi napok értékes előadásai, a tanulságos gyakorlati tanítások az új tanterv szellemének minél szélesebb rétegekben átültetését célozzák. Minden tanítónak ismernie kell az új népiskolai tantervvel kapcsolatos pedagógiai és módszeres eljárásokat, mert csak akkor tud eredményes munkát kifejteni az iskolájában.
A nagykanizsai körzetben 2 szemináriumi nap volt a folyó tanévben. 1931. május 6-án a II. körzeti áll. el. iskola tornatermében és június 3-án Kiskanizsán, a Polgári Olvasókör dísztermében. A továbbképzést szolgáló pedagógiai és általános értekezleteken kívül be lettek mutatva gyakorlati tanítások történelemből, földrajzból, énekből és testgyakorlatból. A második szemináriumi napon végig nézte az összegyűlt nagyszámú tanítóság a III. körz. áll. el. iskola szép és tanulságos tornaünnepélyét és kézimunka-, rajzkiállítását. A tanítóság csodálattal nézte végig az odaadó, lelkes munka ezen fényes eredményét. Az egyes szemináriumi napokon a tanítóság az iskolajellegre való tekintet nélkül teljes számban megjelent.
Vitéz dr. Barnabás István vezető kir. tanfelügyelő úr tervszerű vezetése mellett lezajlott értékes pedagógiai szemináriumi napok mély nyomokat hagytak a mindenkor nagy számban összegyűlt, tanulni vágyó tanítóság lelkében.
Az 1929/30. tanévben megtartott szemináriumi munkában való eredményes közreműködésért a vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr Szépudvary László nagykanizsai állami tanítónak elismerését fejezte ki.
A rnagy. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztertől.
820-05
80ö—1930.
szám.
Az illetékes kir. tanfelügyelő jelentéséből örömmel értesültem arról, hogy Ön az 1929/30. tanévben megtartott tanítói pedagógiai szemináriumok munkáját állandó és buzgó közreműködésével jelentékenyen elősegítette és a szemináriumokon tartott előadásaival példaadó munkát fejtett ki.
Önnek ezért a lelkes és odaadó munkásságáért elismerésemet fejezem ki.
Budapest, 1930. évi december hó 20-án
P. H. KLEBELSBERG sk.
Ezen elismerő iratot dr. Hajdú Gyula gondnoksági elnök a gondnoksági és tanítótestületi tagok, a város, a többi iskolák és jóismerősök nagy érdeklődése mellett ünnepélyes keretek között adta át Szépudvary László áll. tanítónak 1931. február 8-án.
Igazgatók iskolalátogatása. Mindhárom körz. áll. el. iskolák igazgatói az 1930/31. iskolai év folyamán a saját körzetük osztá-
— 14 —
lyait minden hónapban meglátogatták. Az iskolalátogatásokról és az ott tapasztaltakról az igazgatók a rendes havi gyűléseken mindenkor beszámoltak a vezetésük alatt álló tanítótestületnek.
Iskolalátogatás. Az iskolákat a lefolyt tanévben meglátogatta Kreutzer Dezső gelsei esperes-plébános, egyh. ker. tanfelügyelő és P. Deák Szulpic nagykanizsai plébános, akiknek elnöklete alatt folytak le a hittanvizsgák. Az osztályvizsgálatokat a gondnoksági tagok, szülők és tanügybarátok szép számmal látogatták.
Az áll. elemi népiskolák tanszemélyzete. Nagykanizsa megyei város mindhárom körzeti áll. elemi iskoláiban az 1930/31. tanévben 58 tanerő működött, akik közül 3 igazgató és 55 osztálytanító. Az 55 osztálytanító körzeti beosztása a következő:
I. körzetben működött 1 igazgató és 17 osztálytanító (férfi 7, nő 10)
II. „ „ 1 „ „ 19 „ (férfi 8, nő 11)
III. „ „ 1 „ „ 19 „ (férfi 10, nő 9)
Összesen 3 igazgató és 55 osztálytanító (férfi 25, nő 30)
Állami iskolai gondnokság. Az állami iskolai gondnokság a most lefolyt iskolai évben a szükséghez képest többször tartott ülést, amelyen az iskola költségvetési, számadási, nemkülönben egyéb iskolai ügyek kerültek tárgyalás és elintézés alá. A magyar nemzeti népoktatás iránti ügyszeretet és gondosság mindenkor megértő szivre talált a gondnokság minden tagjában.
Gyűjtések. Mindhárom körzetben a jobb anyagi viszonyok között élő tanulók meleg szeretettel vették pártfogásukba a szegénysorsú ruhátlan osztálytársaikat, akiket közös adományaikkal felruháztak, így lehetővé tették zavartalan iskolábajárásukat. Az építendő kórházi kápolnára is szépen adakoztak tanulóink. Az egyes nagyobb összegű adományozókon kívül több osztályban adták össze gyermekeink megtakarított filléreiket, hogy közös erővel megváltsanak téglajegyeket. így a Rozgonyi- IV. fiúosztály 300 drb., R. VI. fiúosztály 100 drb., R. III. b) fiúosztály 50 drb. és A) I. leányosztály 50 drb. tégláról szóló jegyet váltott meg.
A vakok részére az I. körzet 10 P 10 fillért, a II. körzet 16 P 54 fillért küldött rendeltetési helyére. A III. körzeti iskola a városi inségakcióhoz 65 P-vel járult hozzá. A Szociális Misszió Társulatnál levő szegény gyermekek részére egy kocsi főzeléket adományozott.
A tanítótestületek 5 hónapon át az inség- és szegényakció részére adta adományait. így az I. körzet az 5 hónapban 212\'75 P-t, a II. körzet 175"25 P-t fizetett be, a III. körzet tanítótestülete pedig fizetésének 1%-át, összesen 22775 P-t iskolája szegény tanulóinak cipővel való ellátására fordította, így több szegény gyermek iskolábajárását tette lehetővé. Azonkívül a tanítótestületek folytatólagosan áprilistól kezdve támogatják a városi szegényakciót.
Iskolai tejtizórai. Folyó tanévben sikerült bevezetni az I. és II. körzeti iskolákban a tejtizórait. Naponta átlag 400 gyermek ivott tejet. A tej jótékony hatása nem maradt el. A tejivók örven-
— 15 —
detes testi gyarapodása mellett, számos gyermeknek fokozta étvágyát és soknak pirt varázsolt halvány arcára. Az Orsz. Magyar Tejszövetkezeti Központ helybeli fiókja szállította naponta a tiszta, teljes pasteurizált tejet, melyet a gyermekek d. e. 9 órakor és 10 órakor rizsszalmán sziva fogyasztották el.
Köszönetet mondunk ez alkalommal mindazoknak, akik heti adományaikkal több szegény tanulót juttattak tejtizóraihoz. A napi adag 2 dl. volt, amelyért 6 fillért fizettek a tanulók.
Géphimző tanfolyam. A folyó tanévben a csepeli varrógépgyár a városban egymás után rendezte meg a géphimző tanfolyamokat varrógépeinek propagálása céljából. Ezen alkalmat használta ki a II. körzeti iskola, amikor érintkezésbe lépett a gyár helyi lerakat vezetőjével és kérte a felsőbb osztályos leánynövendékeinek a tanfolyam megrendezését. A gyár készséggel rendelkezésre bocsátott az iskolának 8 varrógépet és egy oktatónőt. A tanfolyam február 12-től március 7-ig tartott, amikor 15 VI. osztályos leány megtanulta a géphimzést díjtalanul. A tanfolyamon részt vett leánykák nagy hasznát veszik majd az életben, mert nem egy a varrógép mellett fogja majd megkeresni mindennapi kenyerét és mennyire könnyebb lesz később a további tudást elsajátítani, mert fogékony lelke már az iskola falai között megkapta e téren is az alapot, amelyre könnyen és biztosan építhet tovább az életben.
A tanfolyam díjtalan megrendezéséért úgy a gyárnak, mint a helybeli lerakat vezetőjének — az ügy felkarolásáért — köszönetet mond a tanítótestület.
The Childrens Múzeum felállítása. „The Childrens Múzeum" név alatt Londonban olyan nemzetközi intézmény van alakulóban, amelynek az a célja, hogy mindazt, ami az egyes országokban a gyermekek életére, örömeire, nevelésére stb. különösen jellemző, összegyűjtse és ezzel a gyermekszeretet és gyermekvédelem mozgalmát előbbre vigye. Mindhárom körzet elküldte ügyes tanulóinak néhány magyaros, sok eredetiséggel és leleményességgel elkészített kézimunkáit, rajzait és Írásbeli munkáit, hogy hirdessék a magyar faj életrevalóságát, élniakarását és hívják fel a nyugati államok népeinek figyelmét a magyarság virágos kertjére.
Tanítói és ifjúsági könyvtár. Mindhárom körzetnek van külön-külön gazdag tanítói és ifjúsági könyvtára. A tanítói könyvtár szakonként van csoportosítva, mely a szaklapokkal együtt a tanítótestületi tagok továbbképzésére szolgál. A típusokra osztott ifjúsági könyvtár művei mindkét nembeli tanulók számára az osztályvezetők által adatnak ki, akik az olvasott dolgokat egyúttal számon is kérik a tanulóktól. Az ifjúsági könyvtár a minisztériumnak e tárgyban kiadott utasítása szerint kezeltetik.
Az I. körzet tanítói könyvtárának állománya 972 kötet, 649 mű, az ifjúsági könyvtár 324 kötetből áll. Könyvtárkezelő Kenedi Aura áll. tanítónő.
— 16 —
A II. körzetben „A Nagykanizsai II. körzeti áll. elemi népiskola Brauner Lajos nevét viselő tanítókönyvtár" állománya 703 mű, 984 kötet, az ifjúsági könyvtár 468 mű, 472 kötetből áll. Könyvtárkezelők: Ortutay Gyula és Óvári József áll. tanítók.
A III. körzetben a tanítói könyvtár 722 kötetből, az ifjúsági könyvtár 614 kötetből, a Népkönyvtár 276 kötetből áll. Könyvtárkezelők: Grastyán István, Danitz Sándor és Szénás Ferenc állami tanítók.
A kölcsön-tankönyvtár. Az elemi népiskolai beiratási dijak ujabb szabályozásáról és felhasználásáról szóló 1930. évi VII. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 882—4—674—1930. számú vallás-és közoktatásügyi miniszteri rendelet a folyó tanévben létrehozta a kölcsöntankönyvtár alapját. Ezen nemes intézkedésével ismét tanúbizonyságát adta Miniszter úr gyakorlati szociális érzékének, amikor ezen könyvtár megalapításával biztosította a szegénysorsú tanulók részére az ingyen tankönyveket, másrészt a várostól, középiskoláktól .távoleső helyeken működő tanítóság gyermekei részére kultúrgócpontokon internátusok létesítését biztosította. A kölcsöntankönyvtárra vonatkozó rendelet alapján mind a három körzetben már a folyó tanévben sikerült szép számban biztosítani és kiosztani ingyen tankönyvet a szegénysorsú tanulók között. Az I. körzetben a kölcsöntankönyvtár 400 drb. 817.12 P értékben. Könyvek bekötésére 13 P 98 fillér fordíttatott. A II. körzetben a könyvtár 260 drb. 633.06 P értékben. Könyvek bekötésére 94 P 40 fillér lett fordítva. A III. körzetben a könyvtár állománya 359 drb. 749.26 P értékben. Könyvek bekötésére 2.15 P fordíttatott.
Cserkészet. Az 1927—28. tanévben megalakult I—II. körzeti kiscserkész csapat az 1930—31. tanévben is folytatta munkáját, mint a 374. Kisfaludy Károly öregcserkész csapat 375. apród csoportja. Az apród csoport vezetője az elmúlt tanévben is Neuwirtli György cserkész-tiszt, I. körz. áll. tanító volt. Helyettese és állandó munkatársa Csarankó Jenő 374-es cserkész-tiszt. Azonkívül a 374-es öreg cserkész csapat két rajvezetője, mint segédvezetők voltak beosztva az apród csoporthoz.
1930. julius hó második felében két heti táborozáson vett részt az apród csoport a 374-es öreg cserkész csapattal Balaton-keresztur mellett 19 apróddal. A tábor a kicsinyeknek is ugy lelkileg, mint testileg felüdítő volt.
Az uj tanévet 38 uj és 16 régi apróddal, összesen 54 fiúval kezdtük meg. Sajnos, szigorú elbírálás esetén kevés fiu állja meg a helyét cserkész szempontból. Viszont több fiu van, kiből valószínűleg kitűnő cserkész lenne, de szüleik gyermekük szabad idejét más külön órákkal foglalják le és igy nem juthat gyermeküknek idő a lelket felüdítő és a testet edző cserkészetre.
Vasárnaponkint tartottunk összejöveteleket. Elvégezték az apródok alapmeséjét, a magyar mondakört, azonkívül számtalan cserkészügyességet tanultak. Legtöbb időt a mesélésre, a játé-
— 17
kokra és sportra fordítottunk, mert ezek a nevelőeszközök vannak legközelebb a gyermeki lélekhez.
A tavasz beálltával pedig minden alkalommal kimentünk a szabadba. Nyáron ismét nagytáborba megy a csapat, valószínűleg a Balaton mellé.
A jelenlegi létszám 30 fő.
A III. körzetben, mint az elmúlt tanévben is megalakult az iskolaév elején a kiscserkész-csapat. Vezetője ez évben is Grastyán István III. körzeti áll. tanitó volt.
Tekintettel arra, hogy a III. körzet területe különálló városrész (Kiskanizsa), a kiscserkész csapat is különállóan működött. Itt a táborozás sokkal nagyobb nehézségekbe ütközik, mivel a lakosság legnagyobb része földművelő, kik az iskolánkivüli cserkész-munkával szemben — dacára a felvilágosító törekvéseknek — még mindig közömbösek.
A csapat 64 tanulóból áll. A létszám látszólag azért nagyobb, mert a cserkész szempontból kevésbbé megfelelők is benthagyattak a csapatban propaganda céljából. Összejöveteleket minden hétfőn délután tanítás után tartottak. Az összejövetelek anyaga a kis-cserkészpróbákra való készülés, legnagyobb részben játékok keretében végeztetett el. Különösen az önállóság, ügyesség, emberbaráti és természetszeretetre való nevelés volt a főcél. A kiscser-készet előkészítője a nagycserkészetnek, ahol folytatják és befejezik azokat a lelket-testet nemesitő munkákat, amelyekkel embernél-emberebb és magyarnál-magyarabb katonái lesznek majd Nagy-Magyarországnak !
Kirándulások. Ismerve a környezet ismeretének fontosságát, minden osztály igyekezett minél gyakrabban a szabadba, hogy a rövidebb, hosszabb séták, kirándulások alatt minél több és maradandóbb helyi ismeretet gyűjtsenek maguknak a tanulók. Az iskola padjaiban tanult dolgoknak a valóságban való szemlélete csak megerősíti a fogékony gyermeki lélekben a látottakat s gondolkodásra, cselekvésre, munkára ösztönzi, sarkalja. Az egyes osztályok bejárták a várost, megnézték annak nevezetességeit, az ipartelepeket, gyárakat, középületeket s jótékonysági intézményeit. Kirándulással kapcsolatban tartottuk meg a Madarak és fák napját a város határában.
Földrajzi és gazdasági ismereteik kibővítésére többször kirándultak a határba, a mezőre. A II. körzet felsőbb osztályai megnézték Lichtscheindl Pál szakszerűen kezelt tyúktenyésztését; a II—III. körzet VI. leányosztályai megtekintették az Országos Stefánia Szövetség anya- és csecsemővédő intézetét. Gördövénybe való kirándulással kapcsolatban tartotta meg a III. körzet a Madarak és fák napját. A cserkészapródok több kirándulást tettek a város határába. A téli gazdasági tanfolyam az alsoki (Somogym.) tehenészetet tekintette meg.
— 18 —
Iskolai hatóságok.
a) Kir. tanfelügyelőség.
Vezető kir. tanfelügyelő: Vitéz Barnabás István dr.
Kir. segédtanfelügyelők: Paizs György, dr. Medve István, dr. Békefy József.
b) Gondnokság.
Elnök: bogáti dr. Hajdú Gyula ügyvéd. Alelnök: Eberhardt Béla c. tankerületi főigazgató. Gondnok: Krampatits József. Gondnoksági jegyző: Polesinszky Emil.
Rendes tagok:
Kinevezett tagok: dr. Krátky Istvánné, Gyömörey Istvánné, dr. Hegyi Lajosné, dr. Darás László, Kiss Ernő, Unger Ullmann Elek, dr. Knausz László és dr. Merkly Belus József.
Választott tagok: özv. dr. Tuboly Gyuláné, dr. Szabady Lő-rincné, Bazsó József, Polai Győri László, Papp Péter, Knortzer György, dr. Malek László, Ujváry Géza és Weisz Tivadar.
Hivatalból tagjai: dr. Krátky István polgármester, P. Deák Szulpic plébános, házfőnök, Horváth Olivér ág. hity. ev. lelkész, Kádár Lajos ev. ref. lelkész, dr. Winkler Ernő főrabbi, dr. Goda Lipót, dr. Fodor Aladár, dr. Szabó István városi tiszti orvosok, Polesinszky Emil I. körzeti, Filó Ferenc II. körzeti, Kovács Illés III. körzeti igazgatók, Cseh Joákim, Plander János, Zsigmond József tantestületi képviselők.
Hitoktatók:
I. körzetben: P- Jámbor András, P. Miholcsek Miklós szent-ferencrendi áldozópap, Longauer Imre oki. középiskolai hittanár, intézeti hitoktató a róm. kath. vallású tanulók részére.
II. körzetben: Róm. kath. hitoktatók: Longauer Imre és Lukács József intézeti hitoktató.
III. körzetben: P. Miholcsek Miklós és Haba Mária.
Mindhárom körzetben az ág. hitv. ev. tanulók hitoktatója
Horváth Olivér ev. lelkész, a református tanulók hitoktatója Kádár Lajos ref. lelkész s az izraeliták hitoktatója özv. Vajdáné Barta Erzsébet.
Iskola-mindenesek:
I. körzetnél: Faits József (az I. körzeti Vécsey Zsigmond-utcai iskolánál 8 tanterem) és Szélig János (a Teleky-uti és Huszti-téri iskolánál 7 tanterem).
II. körzetnél: Magyar József és Tóth Károly (a II. ig. körzeti Rozgonyi-utcai iskolánál 6—6 tanterem), Heffer Géza (a II. ig. körzeti Arany János-utcai iskolánál 2 tanterem), Ácsmann János (a II. ig. körz. Rozgonyi-utcai iskola udvari épületében 6 tanterem).
III. körzetnél: Faits János (Templom-tér 11 tanterem) és Szekeres József (Kisrác-utcai iskolánál 2, Nagyrác-utcai iskolánál 6 tanterem).
— 19 —
I. IGAZGATÓI KÖRZET.
Igazgató: Polesinszky Emil.
Tantestület:
A) A Vécsey Zsigmond-utcai iskolában:
1. Horváth József, az I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen: 27.
2. Plánder Boldizsár, a II. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen: 20.
3. Németh Jenő, a III. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen: 20.
4. Neuwirthné Szabó Mária a IV. fiúosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 20, összesen: 20.
5. Kenedi Aura, az I. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 15, összesen: 15.
6. Polesinszkyné Zrínyi Ilona, a II. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen: 35.
7. Qábossy Gizella, a III. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen: 17.
8. Horváthné Pécsy Margit, a IV. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen: 23.
B) A Teleky-uti iskolában:
9 Dénes Gizella, az I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen: 14.
10. Koronczy Gizella, a II. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen: 23.
11. Szabóné Németh Erzsébet, a III. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 14.
12. Hajnal János, az V. vegyesosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen: 35.
C) A Huszti-téri iskolában:
13. Pollák István, az 1. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen: 25.
14. May Margit, a III. fiúosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 15, összesen: 25.
15. Cseh Joákiin, a IV. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 14, összesen: 34.
D) A Barakktelepi iskolában:
16. Neuwirth György, az I—II. vegyesosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen: 17.
17. Benkóné Okos Júlia, a III—IV. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen: 12.
Hitoktatók: P. Jámbor András, P. Miholcsek Miklós, Longauer Imre a róm. kath., Horváth Olivér az ág. hitv. evang., Kádár Lajos az ev. ref. és özv. Vajdáné Barta Erzsébet az izr. vallású tanulók hitoktatására.
— 20 —
Érdemsorozat
az I. körzeti áll. elemi fiú- és leányiskolában.
Vécsey Zsigmond-utcai I. fiúosztály.
Osztálytanító: Horváth József.
Kitűnők: Deák Ferenc, Kovács Antal, Mikó Lajos, Nádasy Miklós, Tura Emil, Zalaváry Zoltán.
Jelesek: Berger Frigyes, Dokleja Sándor, Heringh Gyula, Jaberics Géza, Kiss János, Ladeczky Jenő, Németh István, Polay Dezső, Tóth Gyula, Vargha Ottó.
Jók: Babics László, Bakos Ferenc, Büky József, Gerencsér József, Kiss Gyula, Műik György, Németh László, Petanovics Károly, Szabó Ferenc, Szabó László, Szalay Pál, Szaller Béla, Takács László.
Elégségesek-. Bernecker László, Czoller Lajos, Csányi József, Dlask Antal, Horváth János, Pauer János, Szigethy Ferenc.
Elégtelenek-. Felde Ferenc (számtan), Horváth Pál (olvasás), Markotán György (számtan), Mezei István (számtan), Nagy Károly (számtan), Vargha László.
Más iskolába ment: Sáfrán Ferenc.
Elköltöztek: Kántor István, Poós János, Weininger József.
Betegek: Andri László, Szentes István.
Összesen: 48.
Vécsey Zsigmond-utcai II. fiúosztály.
Osztálytanító: Plander Boldizsár.
Kitűnők: Gorza Imre, Oparnicza Miklós, Szabó Lajos, Szigriszt Endre, Szolkovy László.
Jelesek-. Bethlen György, Czulek Károly, Domina István, Gerócs György, Horváth István, Keszey Ferenc, Kotnyek István, Mátay Antal, Micheller István, Muczer László, Németh Zsigmond, Péter Ferenc, Plánder Ferenc, Stráner Károly, Tóth László, Vass Jenő.
Jók: Bakos Tibor, Belasics Lajos, Győrfy Sándor, Horváth Kálmán, Kovacsics Emil, Lehel József, Németh Antal, Németh Eriiö, Sárdy Ferenc, Szily Gáspár, Zadravecz József.
Elégségesek: Bakos László, Gerencsér János, Guzmicova Sándor, Hénics Károly, Kovács Béla.
Elégtelenek: Csontos István, Készei Jenő, Miilei János, Takács Jenő, Török György.
Elköltözött: Iván István.
Összesen; 43.
— 21 —
Vécsey Zsigmond-utcai III. fiúosztály.
Osztálytanító: Németh Jenő.
Kitűnők: Barvich Aladár, Bozor József, Csiszár Sándor, Horváth József, Hovány Lehel, id. Kovács József, Krémer László, Laurencsik János, Pintér János, Sörlei Kázmér, Tobik József.
Jelesek: Antal Sándor, Horváth J. László, Kosztrics István, Kurucz István, Mayerhoffer László, Muszel Zoltán, Rutich Lóránt, Szomolányi József, Szőllősy János, Tóth Tibor.
Jók\\ Bakos Imre, Dianiska Sándor, Faics József, Ferencz Gyula, Gyuranecz Károly, Halász László, Hodics János, Horváth Gyula, Horváth László, Kertész Vince, ifj. Kovács József, Krénusz Ferenc, Mayerhoffer Ottó, Mihalecz József, Óvári József, Penczinger József, Polay Károly, Rózsa Sándor, Steinauer László, Szűcs László, Tóth Károly, Törő László, Török József, Weiland István.
Elégségesek: Bálint Pál, Csács Ferenc, Dlask József, Horváth Lajos, Keller Lajos, Lakatos István, Németh Antal, Stankovics István, Tánczos László, Tóth Ferenc.
Elégtelenek-. Major György, Szentes István, Tóth Ernő, Zóka Ferenc.
Összesen: 59.
Vécsey Zsigmond-utcai IV. fiúosztály.
Osztálytanítónő: Neuwirthné Szabó Mária.
Kitűnők: Kotaszek Károly, Láng Ferenc, Nóvák György, Sinkovits István, Szertics Gyula.
Jelesek-. Stráner György, Szamek Sándor, Szepesi Imre, Thummerer Mihály, Weisz Ferenc.
Jók: Bertalan József, Faics Ferenc, Lepnyák József, Péter György, Polay Ferenc, Nagy János.
Elégségesek: Büki László, Folkmeier József, Krug József, Lőrincz Lajos, Soós Henrik.
Elégtelenek-. Kránicz István, Nadrai Imre.
Betegség miatt nem osztályozható: Heringh Géza.
Elköltöztek: Dánielfi Egon, Nagy Jenő, Horváth Dezső.
Összesen: 29.
Vécsey-utcai I. leányosztály.
Osztálytanítónő: Kenedi Aura.
Kitűnők: Bedének Jolán, Bolla Mária, Freyslinger Mariánna, Kopár Olga, Mohácsy Valéria, Pados Edith.
Jelesek: Fülöp Ilona, Kancsalics Margit, Mátay Kornélia, Mihalecz Júlia, Steinauer Margit, Szabó Mária, Vucsák Mária.
Jók: Berghoffer Mária, Brótz Mária, Jergler Mária, Kappel Anna, Kappel Teréz, Nemes Etelka, Rohs Margit, Steierlein Irén, Szűcs Emma.
Elégségesek: Dianiska, Mária, Hermán Erzsébet, Hompó Teréz, Kristofoletti Ida, Lepnyák Éva, Mercz Margit, Ötvös Irén, Varga Anna.
I
— 22 —
Elégtelenek: Kappel Erzsébet, Nagy Erzsébet, Soós Olga, Surugli Mária.
Más iskolába mentek: Lakatos Margit, Varga Margit. Elköltöztek: Lajpczig Eszter, Weckinger Noémi. Összesen: 38.
Vécsey Zsigmond-utcai II. leányosztály.
Osztálytanítónő : Polesinszkyné Zrínyi Ilona.
Kitűnők: Akay Ilona, Feitscher Margit, Laubhaimer Reneé, Mohos Magdolna, Németh Izabella, Szepesi Emilia, Waligurszky Klára.
Jelesek: Bagó Edith, Benczik Gabriella, Gürtler Magdolna, Horváth Erzsébet, Horváth Magdolna, Marton Magdolna, Márkus Mária, Németh Teréz.
Jók: Ágoston Mária, Csinger Julianna, Feiler Ilona, Gyöngy Ilona, Hauptvogel Anna, Hári Jolán, Kovács Magdolna, Kovács Margit, Kránitz Juliska, Ladeczky Anna, Lakatos Irén, Martonfalvi Anna, Matics Aranka, Nagy Ilona, Relics Márta, Róth Erzsébet, Simon Mária, Tálosi Jolán, Tibenszky Mária, Török Ilona, Varga Magdolna, Zóka Irma.
Elégségesek : Balogh Mária, Grahovecz Anna, Guta Rozália, Nagy Mária, Soós Irma.
Elégtelenek: Bakos Mária, Bartuschek Erzsébet, Tóth Ilona, Vörös Mária.
Javító vizsgát tehet számtanból: Bakos Mária, Bartuschek Erzsébet.
Más iskolába utaltatott: Ács Erzsébet, Horváth Erzsébet, Kertész Margit, Major Mária, Móricz Anna, Németh Mária, Simon Anna.
Elköltöztek: Szemlics Erzsébet, Topolics Erzsébet.
Összesen: 55.
Vécsey Zsigmond-utcai III. leányosztály.
Osztálytanítónő: Gábossy Gizella.
Kitűnők: Horváth Elvira, Horváth Rózsi, Katona Márta, Zsifkovics Magda.
Jelesek: Amtmann Katalin, Horváth Gábriella, Horváth Irma, Kocsis Erzsébet, Németh Ilona, Zavodnik Gizella.
Jók: Csányi Rozália, Herczeg Mária, Horváth Júlia, Kovács Zsuzsi, Lengyel Ilona, Műik Katalin, Pauer Mária, Poszák Erzsébet, Tóber Katalin.
Elégségesek: Balogh Anna, Barabás Ilona, Bertalan Mária, Katona Aranka, Kulcsár Margit, Magyar Magda, Markotán Irma, Péter Éva, Szakony Júlia, Tislér Anna.
Elégtelenek: Farkas Mária, Nemes Rozália, Takács Anna.
Elköltöztek: Holecz Teréz, Horváth Mária, Varga Margit.
Más iskolába ment: Krizsován Rozália.
Összesen: 38.
- 23 —
Vécsey Zsigmond-utcai IV. leányosztály.
Osztálytanítónő :• Horváthné Pécsy Margit.
Kitűnők-. Bazsó Éva, Gáspárlin Mária, Ladeczky Emila, Németh Margit, Pintér Kata, Polónyi Sarolta, Weiland Jolán.
Jelesek-. Bem Margit, Bódis Ilona, Geszler Júlia, Hauptvogel Mária, Hénics Margit, Leyrer Ilona, Mejer Margit, Szolkovy Margit.
Jók: Domán Anna, Horváth Margit, Izsán Karolin, Keller Ilona, Király Ilona, id. Kovács Ilona, Pados Emma, Plesznyivy Margit, Roth Kata, Takács Erzsi, Vajda Mária, Varga Ilona.
Elégségesek: Balázs Mária, Csöndör Aranka, Heffer Magda, Horváth Erzsi, Kappel Rózsi, Kovács Ilona, Laski Gizella, Nagy Anna, Németh Róza, Szabó Róza, Varga Mária, Verem Juliska.
Elégtelenek: Kulcsár Róza, Miilei Anna, Műik Anna, Péntek Erzsi, Takács Gizella, Török Anna.
Más iskolába mentek át: Csiszár Anna, Klein Mária, Tóth Emma, Varga Gizella.
Elköltöztek: Iván Teréz, Matyók Mária, Weininger Margit, Weininger Mária.
Összesen: 53.
Teleky-uti I. leányosztály.
Osztálytanítónő: Dénes Gizella.
Kitűnő: Nagy Zsuzsanna, Németh Ilona, Pink Etelka, Veres Valéria.
Jelesek: Amtmann Margit, Baranyai Stefánia, Bens Júlia, Csordás Mária, Horváth Ilona, Istiván Mária, Németh Anna, Németh Margit, Simán Ilona, Simán Karolina, Takács Ilona, Varga Betlehem Mária.
Jók: Andri Ilona, Benczik Magdolna, Bölcsföldi Magdolna, Csizmadia Mária, Hollender Anna, Horváth Anna, Kovács Róza, Kuczogi Mária, Maurer Alojzia, Nagy Mária, Sidó Edith, Szabados Emma, Tóth Etelka, Tóth Mária, Tulesi Ilona, Varga Margit, Vojkovics Magdolna, Vokoun Sarolta.
Elégségesek: Magyar Margit, Pór Mária, Tóth Magdolna.
Elégtelenek: Bagó Mária, Farkas Anna, Horváth Ilona, Kulcsár Anna, Szélig Margit.
Betegség miatt nem osztályozhatók: Kasza Angéla, Péter Mária, Vlaszák Ilona.
Összesen: 45.
Teleky-uti II. vegyesosztály.
Osztálytanítónő: Koronczy Gizella.
Kitűnők: Kerecsényi Ágnes, Veren Erzsébet.
Jelesek: Csizmadia Ferenc, Hosszú József, Kelemen István, Klapper László, Sörlei Tibor, Vékásy János, Bazsó Katalin, Bellák Mária, Horváth Anna, Huszár Anna, Kiss Mária, Németh Margit, Szabó Mária, Szekeres Magdolna, Szűcs Piroska, Wieland Aranka.
— 24 —
Jók: Horváth György, Horváth István, Kovács Antal, Nagy Béla, Sáfár István, Varga József, Boros Anna, Boros Erzsébet, Fehér Teréz, Gáspár Aranka, Gerencsér Klára, Godor Ilona, Kálmán Erzsébet, Kámpics Mária, Lasky Júlia, Magyar Ilona, Szabó Erzsébet, Varga Anna.
Elégségesek: Horváth József, Kasza József, Saffer István, Szabó Pál, Szijártó János, Varga Imre, Verbovecz István, Horváth Vilma, Németh Mária, Peti Júlia, Péntek Rozália, Ráchel Erzsébet.
Elégtelenek: Farkas István, Libor István, Bodzái Margit, Nóvák Mária, Parti Mária.
Más iskolába mentek: Csutor József, Klárics József, Lőczy László, Muczer László, Szarjas István, Vida Lajos, Bujárszky Erzsébet.
Elköltöztek: Gerencsér Erzsébet, Kovács Mária, Kovács Róza, Németh Teréz.
Összesen: 64.
Teleky-uti III. leányosztály.
■ Osztálytanítónő: Szabóné Németh Erzsébet.
Kitűnők: Hajnal Margit, Németh Szidónia, Nagy Magdolna, Pintér Margit, Tahy Erika Mária, Vass Ilona.
Jelesek: Gerencsér Erzsébet, Gerócs Anna, Léder Mária, Megyesi Teréz, Sabján Ilona, Szekeres Irma, Zalán Anna,
Jók: Andri Irma, Farkas Mária, Golecz Klára, Kovács Jolán, Nóvák Erzsébet, Tóth Ilona, Vaska Mária.
Elégségesek: Bedenek Anna, Bedernyák Anna, Csizmadia Ilona, Felker Gizella, Fartik Mária, Genetheim Klára, Hollender Margit, Kolosa Erzsébet, Kovács Erzsébet, Salamon Júlia, Szabó Mária, Tollár Margit, Zábó Mária.
Elégtelenek: Molnár Mária, Sipos Margit, Tollár Ilona.
Összesen: 46.
Teleky-uti V. vegyesosztály.
Osztálytanító: Hajnal János.
Kitűnő: Hajmási Márton.
Jelesek: Babits Lajos, Benkő György, Balla Erzsébet, Fekete Júlia, Hóbor Júlia.
Jók: Büki István, Gerócs István, Hári Ferenc, Holczer Richárd, Horváth János, Kis Ferenc, Leich György, Óhidi István, Peistingel István, Róth Ferenc, Szarjas Ferenc, Tánczos József, Vukits László, Acs Mária, Horváth Erzsébet, Martonfalvi Margit, Matics Mária, Németh Júlia, Tollár Magda, Vinczek Ilona.
Elégségesek: Antal Jenő, Farkas József, Ferkócza János, Friedl József, id. Horváth Lajos, ifj. Horváth Lajos, Klauz József, Lakatos Gyula Magasházy István, Pókecz Eduárd, Tollár István, Galambos Rózsa, Gábor Teréz, Gál Mária, Gelencsér Margit, Hajdú Mária, Kardos Ibolya, Kálmán Ilona, Kotnyek Mária, Merencsics Mária, Muczer Mária, Niklesz Erzsébet, Rezneki Ibolya, Simon Irma, Varga Anna, Varga Erzsébet, Vida Mária, Zadravecz Erzsébet.
V
- 25 —
Ismétlő iskolába mentek: Horváth József, Kelemár István, Monus György, Csontos Erzsébet, Hirsch Erzsébet, Varga Matild.
Elköltözött: Leopold István.
Összesen: 63.
Huszti-téri I. fiúosztály.
Osztálytanító: Pollák István.
Kitűnők: Erős László, Huszár János, Kovács Ferenc, Pacsirszky József, Tánczos Sándor, Vajda József.
Jelesek: Bálint Ferenc Genetheim Ferenc, Gergál József, Juhász József, Modrovics István, Molnár József, Zalán József.
Jók: Dolmányos István, Gálos Károly, Gyöngy Lajos, Horváth József, Kolongya József, Kósek István, Vlaszák József.
Elégségesek: Boncz Ferenc, Horváth István, Nagy Ferenc, Pum László, Szente János, Szente József, Takács Sándor, Temesvári Péter.
Elégtelenek: Bognár Gyula, Hegedűs János, Holecz István, Jandrasics Lajos, Kertész Gyula, Magyar István, Paizs István, Steiner László.
Más iskolába mentek: Kovács Antal, Kállay János, Máday Péter, Száller Béla.
Elköltöztek : Gerencsér Ferenc, Sütő Károly, Vukics László.
Késői beiratkozás miatt nem osztályoztatott: Horváth Gyula.
Összesen: 44.
Huszti-téri 111. fiúosztály.
Osztálytanítónő: May Margit.
Kitűnő: Hegedűs István.
Jelesek: Balogh Béla, Benkő József, Böröndy Tibor, Gyergyák László, Horváth István, Horváth Ferenc, Palkó József, Tóth János.
Jók: Bődör József, Gelencsér Lajos, Hollender Péter, Horváth Imre, Kolongya István, Kovács Ferenc, Kovács Boldizsár, Márkus Jenő, Molnár Imre, Peti Mihály, Scsavnicsár István, Szabó Károly, Szerdahelyi Ferenc, Tizedes Zsigmond, Tibenszky Tibor, Verbovecz György, Vincze László.
Elégségesek: Dömötör József, Göncz József, id. Horváth Ferenc, Molnár István, Molnár József, Varga Ferenc.
Elégtelen: Andri Ferenc.
Nem osztályozhatók: Horváth József, Kulcsár János.
Elköltöztek: Göntér János, Göntér György, Németh József, Szemlics Lajos.
Összesen 42.
Huszti-téri IV. fiúosztály.
Osztálytanító: Cseh Joakim.
Kitűnők \'. Csonkás Sándor, Hári János, Huszár József, ifj. Németh István.
— 26 —
Jelesek: Ács József, Bakó László, Bedő Ferenc, Gábor Imre, Gyöngy Géza, Horváth Ferenc, Horváth Gyula, Horváth Károly, Kálmán József, Lehel László, Németh János, Sluitner József, Surugli János.
Jók: Balázs János, Felker János, Gáspár Lajos, Horváth Béla, Horváth László, Koch István, Krémer István, Lakatos József, Léder István, Molnár Károly, id. Németh István, Pap János, Pint István, Szedonya Lajos, Takács János, Tibenszki Ferenc, Vilcsek Lajos, Virovecz János.
Elégségesek\'. Csiszár István, Domaföldi László," Illés István, Kasza Géza, Párta József, Rákhely János, Reithoffer József.
Elégtelenek: Horváth József, Király Vince.
Összesen 44.
Barakk-telepi iskola I.—11. vegyesosztály.
Osztálytanító: Neuwirth György.
I. osztály.
Kitűnők: Kamenár Tibor, Manghu Zoltán, Petrovics Mihály.
Jelesek: Bogovecz László, Daróczi Ferenc, Kárász István, Németh Sándor, Szepesváraljay Lajos, Tálosi József, Winkler József, Kaszás Erzsébet, Kaszás Ilona, Pintér Piroska.
Jók: Királyfalvy László, Placskó István, Siftár István, Cserpes Margit, Pavlacsek Etel, Ruzsics Mária, Zákonyi Mária.
Elégséges: Szabó József.
Elégtelenek: Göltl Ferenc, Kacziáner Árpád, Pinterics László, Pókecz Tibor, Szekrény József, Virágh Lajos, Altmann Rozália.
Betegség miatt nem osztályozható : Golub Magdolna.
II. osztály.
1Kitűnők: Vitáris Tibor, Csordás Györgyi, Schuhel Zsuzsi.
Jelesek: Baksa József, Szabó Erzsébet.
Jók: Hársing István, Koncz Sándor, Koczor Mária.
Elégséges: Grosinger Ferenc.
Elégtelenek: Kacziáner József, Gaál Erzsébet, Zákonyi Anna.
Összesen 41
Barakk-telepi iskola 111.—IV. vegyesosztály.
Osztálytanítónő: Benkóné Okos Julia.
III. osztály.
Kitűnők: Bali Rózsa, Bódos Erzsébet, Horváth Irma.
Jelesek: Baksa Béla, Cserpes Jenő, Simon István, Szabó József, Göllesz Ilona, Petrovics Erzsébet, Tóth Rozália.
Jók : Koncz Illés, Albert Erzsébet, Hauer Ilona, Horváth Erzsébet, Kontor Ilona.
Elégségesek: Grosinger János, Turula Lajos, Horváth Anna.
Elégtelenek: Kaposi János, Kutasi Ferenc, Pintarics Gyula, Kacziáner Etel, Kondákor Mária, Dara Ilona. (Hivatalból beírva.)
Más iskolába ment: Bizony Mária.
— 27 —
IV. osztály.
Jelesek: Ács József, Andor Ilona, Csordás Klára, Horváth Anna, Kaszás Margit, Placskó Ilona, Turi Anna.
Jók: Auer Mátyás, Altman Erzsébet, Bódis Juliska, Schmidt Edith, Szekrény Margit, Tóth Ibolya.
Elégségesek: Tálosi Rozália, Vas Erzsébet, Vaska Erzsébet.
Elégtelenek: Horváth Rezső, Virág József.
Más iskolába ment: Salamon László.
Összesen 44.
Továbbképző- (ált. ismétlő) iskola I—III. fiúosztály.
Osztálytanítók: Horváth József és Kenedi Aura.
Hitoktató: P. Jámbor András.
Benkő József, Gál István, Gerócs József, Hajdú István, Hermann István, Horváth József, Horváth Márton, Kelemár István, Marosa György, Moór József, Műik László, Tóth József.
Iparostanonciskolába mentek át: Péter János, Rácz Béla, Tálosi Ferenc.
Elköltöztek: Belső József, Mohus György.
Hivatalból beirva, de nem jelentek meg: Dara József, Kálmán Ferenc, Ködbaum Vilmos, Tollár József.
Összesen 21.
Továbbképző- (ált. ismétlő) iskola III. leányosztály.
Osztálytanítók: Horváth József és Kenedi Aura.
Hitoktató: P. Jámbor András.
Bognár Mária, Dénes Margit, Entz Júlia, Farkas Mária, Fekete Mária, Horváth Anna, Király Mária, Kisgergely Erzsébet, Kollár Rózsi, Kukola Anna, Lukács Anna, Simon Anna, Vas Magda.
Összesen 13.
Továbbképző (ált. ismétlő) iskola I—II. leányosztály.
Osztálytanítók: Dénes Gizella és Pollák István.
Hitoktató: P. Jámbor András.
Becze Anna, Béres Erzsi, Csanádi Anna, Csüdör Anna, Dávid Erzsi, Erdélyi Gizella, Erdélyi Mária, Gyuránecz Mária, Halász Kata, Háry Ilona, Harsing Mária, Horváth Margit, Huszár Róza, Laski Mária, Marics Juli, Németh Júlia, Pammer Ilona, Saffer Juli, Vajda Anna, Varga Anna, Varga Ilona, Varga Irén, Varga Kata, Varga Matild, Vojkovics Róza.
Iparostanonciskolába ment át: Faics Margit, Gyergyák Jolán.
Elköltözött: Erős Róza.
Hivatalból beirva, de nem jelent meg: Tóth Malvin.
Összesen: 31.
— 28 —
II. IGAZGATÓI KÖRZET.
Igazgató: Filó Ferenc. Tantestület:
1. Ács József, a Rozgonyi-utcai V. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 27, összesen: 38.
2. Bánekovichné Nyakas Viktória, a Rozgonyi-utcai IV. a) leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 33, összesen: 33.
3. Béres János, a Rozgonyi-utcai II. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 26.
4. Béresné Ferenczy Ida, a Rozgonyi-utcai II. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 27.
5. özv. Cavalloniné Szalay Ida, a Rozgonyi-utcai III. a) leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 23, összesen: 23.
6. Erdélyiné Ábrahám Katalin, a Rozgonyi-utcai V. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 30, összesen: 30.
7. Filó Ferenc, igazgató. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen: 21.
8. Girgásch Dezső, a Rozgonyi-utcai VI. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen: 32.
9. Gogl Mária, a Rozgonyi-utcai VI. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen: 18.
10. özv. Horváthné Koller Teréz, a Rozgonyi-utcai IV. b) leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 27.
11. özv. Kumperné Helbek Irén, a Rozgonyi-utcai II vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen: 27.
12. Litvay Endre, a Rozgonyi-utcai IV. b) fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 22Va, összesen: 27.
13. Nagyné Kun Renée, az Arany János-utcai I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 21, összesen: 27.
14. Nuzsy Stefánia, a Rozgonyi-utcai III. b) fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 12, összesen: 20.
15. Ortutay Gyula, a Rozgonyi-utcai I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 15, összesen: 21.
16. Ortutayné Lovass Laura, a Rozgonyi-utcai I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 15, összesen: 24.
17. Óvári József, a Rozgonyi-utcai IV. a) fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen: 28.
18. Plánder János, a Rozgonyi-utcai 111. a) fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 17, összesen: 25.
19. Sekulja Jakab, az Arany János-utcai I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 35.
20. Wildené Bereczky Mária, a Rozgonyi-utcai III. b) leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 14.
Hitoktatók: Longauer Imre, Lukács József oki. középisk. hittanárok, intézeti hitoktatók a róm. kath., Horváth Olivér ág hitv. ev., Kádár Lajos reform, és özv. Vajdáné Barta Erzsébet izr. el. isk. tanítónő az izr. vallású tanulók részére.
I
— 29 — ÉRDEMSOROZAT
a II. körzeti áll. el. fiú- és leányiskolában.
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Osztálytanító: Sekulja Jakab.
(A tanitó hosszas betegeskedése miatt az osztály a párhuzamos osztályok között lett felosztva. Tanították: Nagy Béláné, Ortutay Gyu-láné és Orlutay Gyula.)
Kitűnők: Gáspár László, Goór Tibor, Keszey László.
Jelesek: Berke György, Horváth Károly, Köves Ferenc, Németh Ferenc, Papp Nándor, Sági József, Tüskés István Zoltán, Viola Sándor.
Jók: Ádám János, Bicskei Géza, Farkas Dániel, Györkös Lajos, Horváth Gyula, Klausz Lászió, Kovács Béla, Kovács Dezső, Németh Zoltán, Pető Ferenc, Sebők Imre, Sifter József.
Elégségesek: Herczeg József, Mátés István, Szabó Ferenc, Szokol György, Takács József.
Elégtelenek: Kütsön János, Pusztai Ferenc, Tóth József.
Meghalt: Bedő József.
Elköltöztek: Czapáry János, Kampert Ferenc, Molnár Ferenc, Tamás Ferenc.
Iskolábajárás kötelezettség alól felmentve: Parti Ferenc.
Összesen: 37.
Rozgonyi-utcai I. fiúosztály.
Osztálytanító: Ortutay Gyula.
Kitűnők: Barbarits Miklós, Bentzik László, Hegyi Lajos, Mádai Péter, id. Németh József, Óvári Győző, Plachl Béla, Sáfrán Ferenc, Schermann László, Vánkos József, Vécsey István Barnabás.
Jelesek: Berecz József, Detrich Oszkár, Fülöp Ferenc, Jakab István, Kiss Ernő, Knausz Lajos, Polay József, Polgár Ferenc, Török Miklós.
Jók; Födő Károly, Ganzberger László, Halász Gyula, Horváth Jenő, Kerekes József, Kovács Gyula, Könyüd Károly, Kukola István, Molnár József, ifj. Németh József, Németh László, Salamon Ferenc, Szűcs Tibor, Takács László, Vincze János.
Elégségesek: Babati György, Bor Ferenc, Farkas Lajos, Gyeöry Jenő, Salamon Józséf.
Elégtelen: Kállai János.
Késői beiratkozás miatt nem osztályozható: Mészáros Gyula, Szabó József.
Állandó betegség miatt nem osztályozható: Kopun Ferenc.
Betegsége miatt az iskola látogatása alól felmentve: Klein János.
Elköltöztek: Hegyes Imre, Pogány Lajos, Sztojka András.
Összesen: 48.
— 30 —
Rozgonyi-utcai II. fiúosztály.
Osztálytanító: Béres János.
Kitűnők-. Brassányi Zoltán, Gaál István, ifj. Horváth János, Kelemen Zoltán, Ketting Ferenc, Lemberkovics Alajos, Lemberkovics József, Nagy Győző, Pőcze László, Prastyik László, Török Ferenc, Vánkos Jenő, Váradi Ernő, Vincze János.
Jelesek: Balassa István, Boros István, Dómján- Béla, Fejes Beer István, Gaál János, Kósa Jószef, Landess Károly, Nemes György, Piros László, Szarjas István, Tomasics Antal, Tóth Antal, Városi Lajos.
Jók: Bácsi János, Balog László, Gáspár Antal, Horváth György, Iváncsics János, Klárics József, Mátray Károly, Plaski József, Vida Lajos.
Elégségesek-. Árok István, Árok Sándor, Bakos József, Büki Vendel, Bedenek János, Csutor József, Guta István, Hodics István, id. Horváth János, Kanizsay Lajos, Kálovics József, Lőczy László, Nováczky Gyula, Orbán Péter, Papp József, Parragi István, Reich József, Sáfrán László, Tóth Ferenc.
Elégtelenek-. Bognár György, Kovács Lajos, Parragi Ferenc.
Elköltöztek: Kaszap Dezső.
Más iskolába ment át: Muczer László.
Végleg kimaradtak: Lakatos Lajos, Szívós János.
Összesen: 62.
Rozgonyi-utcai II. vegyesosztály.
Osztálytanítónö: özv. Kumperné Helbek Irén.
Kitűnők-. Andreidesz József, Betlehem György, Gozdán Nándor, Kiss József, Kőbán Gyula, Major Ferenc, Németh Ferenc, Pósa Tamás, Horváth Margit, Kálmán Mária, Mankovics Erzsi, Plachl Jolán.
Jelesek: Beke László, Both Ferenc, Horváth István (B.), Horváth István (V.), Nagy János, Sebestyén Lajos, Sneff Ferenc, Szabadi László, Szűcs Ferenc, Berke Mária, Gáspár Anna, Horváth Mária, Lerner Mária, Mészáros Jolán, Nagy Edit, Simonics Mária, Stagl Klára, Szukovics Róza.
Jók: Blagojevics Károly, Friss József, Horváth István (M.), Kozics Lajos, Schreiber József, Vass István, Vlasits István, Dömötör Róza, Györkös Anna, Nagy Magda, Simonics Irén, Szemlics Kata.
Elégséges: Kiss Imre, Horváth Anna (M.), Horváth Erzsi, Mihalecz Mária, Mihalecz Róza, Tóth Anna.
Elégtelenek: Horváth József, Parti József, Péter István, Polecz Géza, Poos László, Horváth Anna (K.), Csapó Mária.
Kimaradt: Baranyai István.
Meghalt: Tóth Ottó.
Elköltözött: Bognár Mária, Gálosi Júlia, Kovács Mária.
Más iskolába ment: Ács Erzsébet, Németh Mária.
Összesen: 62.
Rozgonyi-utcai III. a) fiúosztály.
Osztálytanító: Plánder János. (Betegszabadsága alatt 1931. március 1-től Sekulja Jakab helyettesítette.)
Kitűnők: Bentzik Lajos, Dómján János, Kaburek Gyula, Krátky Tibor, Orosz Endre.
— 31 —
Jelesek: Andor József, Gyömörey Ferenc, Kováts Miklós, Kulcsár József, Poszák József, Schermann Ferenc, Törnár László, Tütő Lajos.
Jók: Angelmajer József, Balogh László, Beke János, Czindrics Jenő, Dömötör Imre, Halász József, Hollósi József, Huszár Zoltán, Kúszik István, Lampéter Lajos, Mesics Lajos, Szakacsics Sándor, Tóth György, Tóth József, Vincze József.
Elégségesek: Andri István, Csutorás György, Farkas Ferenc, Fritz Lajos, Gyeöry Kálmán, Horváth Imre, Lampéter Pál, Nagy István, Péczeli Lajos, Sárecz Lajos, Simon László, Tálosi Lajos, Weinausz Ferenc.
Elégtelen-. Mészáros Károly.
Sok mulasztása miatt nem osztályoztatott: Farkas Gábor.
Elköltöztek: Czapáry László, Varga Károly.
Összesen: 45.
Rozgonyi-utcai III. b) fiúosztály.
Osztálytanitónő: Nazsi Stefánia.
Jelesek: Döme János, Keszey Sándor, Levik Gyula, Szabó István, Turkoly Miklós, Vojkovics Andor.
Jók: Baranyai Lajos, Bauman Ferenc, Bazsó Lajos, Bór Lajos, Czethoffer János, Császár József, Dómján József, Étsy Ferenc, Farkas László, Horváth Lajos, Horváth Jenő, Horváth József, Jordán János, Karakai István, Kiss Sándor, Kamondi Gyula, Kucskó Ferenc, Plander György, Sasvár Gyula, Stéger László, Szabadi József, Tóth András, « Tóth Lajos, Vincze Gyula, Zábó János, Ruha Gyula.
Elégségesek: Fazsul Géza, Májer József, Németh Ferenc, Takács István, Ziegler Frigyes.
Elégtelenek: Bedő Imre, Lakatos Gyula, Skernyák Lajos.
Elköltöztek: Hatyina Dezső, Pénzes Dezső, Hollender József.
Más iskolába ment át: Szemlics Lajos.
Kimaradt: Simoncsics László.
Összesen: 45.
Rozgonyi-utcai IV. a) fiúosztály.
Osztálytanító: Óvári József.
Kitűnők: Bognár József, Levik József, Skorjanecz Ferenc, Soponyai József.
Jelesek: Császár István, Dendyuk Miklós, Gerencsér Zoltán, Horváth Imre, Imre József, Kele István, Mátrai Ferenc, Nagy Gyula, ifj. Németh István, Smolcz Géza, Wöller Endre.
Jók: Anlauf Péter, Balogh József, Bergmann István, Böjti Ferenc, Burián Ferenc, Erdélyi Károly, Gerencsér József, Gyurovszky . Ernő, Liszkay László, id. Németh István, Oláh László, Prastyik Károly, Salamon László, Takács László, Tollár József, Tóth Árpád.
Elégségesek: Bedő János, Benke József, Éder László, Horváth György, Kanizsai László, Németh József, Németh Károly, Neupár József, Poós Jenő, Szabó Sándor.
— 32 —
Elégtelenek: Bazsó István, Kardos György, Molnár József, Nagy József, Vékási László.
Más iskolába ment át: László György.
Sok mulasztás miatt nem osztályozható: Baranyai József.
Magántanuló : Memtnel Kálmán.
Összesen: 49.
Rozgonyi-utcai IV. b) fiúosztály.
Osztálytanító: Litvay Endre.
Kitűnők: Golenszky József, Kovács István, Málék László, Tóth Béla, Tóth Pál.
Jelesek: Baranyai Péter, Baráth Jenő, Bánátfi Endre, Erdélyi János, Fábián János, Németh Lajos, Orbán János, Pőcze Ferenc, Schwartz Károly, Szakonyi László, Vadász Gyula.
Jók: Ágoston Ferenc, Buday László, Czupi József, Horváth János, Jakab Károly, Kálcsics István, Kovács Lajos, Kukola Ferenc, Pénzes Lajos, Pósa Sándor, Szabó Ferenc, Szakácsics Károly, Wöller Sándor, Zulficar Sakir.
Elégségesek: Fider Ferenc, Gödinek László, Horváth András, Magyar József, Neichl János, Németh Ferenc, Pecsics László, Petőfi Lajos, Stagl Ferenc, Szigyártó István, Székelyi Dezső.
Elégtelenek: Farkas János, Salamon István, Tóth Lajos. Varga László.
Elköltöztek: Boncz István, Hollender Antal, Pogány István.
Más iskolába ment át: Virágh József.
Összesen: 49.
Rozgonyi-utcai V. fiúosztály.
Osztálytanító: Ács József.
Kitűnők: Lukáts Miklós, Szakács István.
Jelesek: Borbély István, Frühwirth Ferenc, Gergelics Ferenc, Gödri József, Halász László, Nagy Antal, Papp Béla, Spingár István.
Jók: Burbócs János, Czindrich Imre, Fleischner István, Gerencsér Ferenc, Horváth Imre, Horváth Károly, Kamondi Lajos, Kovács László, Löwi Árpád, Németh Lajos, Perendy Ferenc, Péter Ferenc, Pintér István, Simon Miklós, Soós István, Tolnai Ferenc, Zábráki Jenő, Zigler János, Zsupán Lajos.
Elégségesek: Bedenek József, Borbély Gyula, Böhm Sándor, Bujtor József, Födő János, Kálovics Ferenc, Keszey Ferenc, id. Kovács József, ifj. Kovács József, Mayer Károly, Mihalics János, Muther László, Németh József, Raics József, Salamon Sándor, Schreiber Károly, Takács Antal, Tófejti László, Tóth József, Zadravecz László.
Elköltöztek: Ficzkó Gyula, Zábó József.
Meghalt: Koronics Ferenc.
Összesen: 52.
— 33 —
Rozgonyi-utcai VI. fiúosztály.
Osztálytanító: Girgasch Dezső.
Kitűnők: Kálcsics Ferenc, Simon József.
Jelesek-. Dani György, Farkas Károly, Karakai János, Miilei Ferenc, Ofenbeck Károly, Szabadi István.
Jók: Baumann Rezső, Berecz Károly, Bognár István, Gergály István, Hircz László, Horváth István, Horváth János, Kálovics László, Lőczi Jenő, Lőwi Sándor, Nagy Lajos, Nováczki János, Sárecz István, Steiner Jenő, Szerencsés János, Tóth Sándor.
Elégségesek: Benkő József, Fehér János, Felker László, Golog József, Gríinbauni Sándor, Hajkász Imre, Hodics János, Horváth Károly, Kiss József, Ködbautn Gyula, Magyar Lajos, Mátyás István, Parti Ferenc, Reithoffer István, Varga Gyula, Vellák Jenő.
Kimaradt: Horváth Ferenc, Horváth Gyula, Illés József, Kálovics József, Németh Ferenc, Sáfrán Miklós, Vajda László.
Összesen: 47.
Arany János-utcai I. leányosztály.
Osztálytanítónő: Nagyné Kun Reneé.
Kitűnők: Farkas Magda, Horváth Ilona, Oláh Ilona, Pusofszky Elvira, Szabó Margit, Szalai Anna, Vámosi Vilma, Závodnik Klára.
Jelesek: Balázs Ilona, Erdei Ilona, Gyurka Erzsébet, Hochholzer Anna, Issa Anna, Kiss Mária, Kondakor Erzsébet, Lakatos Margit, Májon Katalin, Májon Magda, Sáfrán Irma, Szabadi Mária, Szanyi Anna, Szabocsán Róza.
Jók: Csóka Margit, Farkas Mária, Farkas Róza, Horváth Mária, Köves Margit, Ress Anna, Sziva Mária, Szele Róza, Zábó Irma.
Elégségesek: Ágoston Ilona, Bartuschek Róza, Burján Mária, Döme Mária, Györkös Anna, Horváth Magda, Mozsolics Erzsébet, Parti Verona, Péter Mária, Sinkovics Mária.
Elköltözött: Molnár Rozália.
Betegség miatt nem osztályozható: Cziklin Erzsébet, Zieger Irma.
Meghalt: Szabó Klára.
Összesen: 45.
Rozgonyi-utca I. leányosztály.
Osztálytanítónő: Ortutayné Lovass Laura.
Kitűnők: Áts Erzsébet, Gyömörey Ágnes, Horváth Anna, Litvay Gizella Judit, Márki Mária Terézia, Megyes Ilona, Metz Mária, Neubauer Ingeborg Mária, Pintér Margit, Ritter Magda, Varga Margit, Wolf Erzsébet.
Jelesek: Andri Mária, Auer Kata, Niessner Auguszta, Pikler Anna, Pint Mária, Szabadi Erzsi.
Jók: Cimermann Anna, Gerócs Ilona, Gervein Irén, Gödinek Magda, Gödörházi Ilona, Pintér Erzsi, Pint Mária, Tánczos Ilona, Tóth Anna, Váradi Ilona.
_ 34 —
Elégségesek-. Csutorás Rozi, Farkas Margit, Gyergyák Mária, Herskovics Ilona, Mihók Erzsi, Nagy Júlia, Olasz Júlia, Pulay Erzsi, Zöldvári Margit.
Elégtelenek-. Andor Róza, Szabó Mária, Tóth Róza, Tóth Erzsi.
Összesen 44.
Rozgonyi-utcai II. leányosztály..
Osztálytanítónő : Béresné Ferenczy Ida.
Kitűnők-.- Barát Gizella, Bőczy Jolán, Czifra Anna, Golenszky Ilona, Gerócs Anna, Grubics Matild, Haiszer Margit, Harsányi Nagy Valéria, Kósa Anna, Rácz Irén, Sipos Irma, Sipos Margit, Striczkó Margit, Staszny Margit, Varga Klári, Székely Aranka.
Jelesek-. Barvich Éva, Bizzer Magda, Dávidovics Róza, Kaburek Éva, Kovács Mária, Molnár Irma, Nóvák Erzsébet, Vimmer Erzsébet, Váradi Róza.
Jók\\ Ács Anna, Czupi Ilona, Fábján Mária, Herskovics Erzsébet, Horváth Anna, Horváth Ilona, Horváth Margit, Ivánkovics Mária, Kertész Margit, Molnár Mária, Móricz Anna, ifj. Németh Ilona, id. Németh Ilona, Takács Margit, Városi Anna, Viola Erzsébet.
Elégségesek: Ács Erzsébet, Benedek Jolán, Bor Ilona, Dávidovics Erzsébet, Fazsur Mária, Gelencsér Róza, Gécsek Margit, Györkös Margit, Henszler Magda, Horváth Magda, Landess Mária, Simon Anna, Tollár Borbála.
Elégtelenek: Czindrich Ilona, Horváth Mária, Major Mária.
Más iskolába ment: Bartusek Erzsébet, Lakatos Irén, Lakatos Margit, Szemlics Margit.
Összesen 61.
Rozgonyi-utcai III. a) leányosztály.
Osztálytanítónő: özv. Cavalloniné Szalay Ida.
Kitűnők: Bertin Margit, Pápai Ilona, Ráikai Edit, Somogyi Márta, Tomasics Katalin.
Jelesek: Auer Erzsébet, Blagujevits Erzsébet, Cserti Anna, Garai Margit, Garab Ibolya, Gyöngy Mária, lstiván Teréz, Jegyűd Magda, Kulcsár Erzsébet, Magyar Mária, Marosa Margit, Németh Anna, Orbán Mária, Ofenbtck Margit, Senkó Magda, Sipos Ilona, Török Zsuzsanna, Veszter Gizella, Szemző Lujza.
Jók: Bedenek Mária, Dancs Anna, Dancsilovics Mária, Farkas Gizella, Holecz Teréz, Krémer Mária Kovács Katalin, Mattersdorfer Ilona, Mátyás Rozália, Serman Ilona, Szűcs Zsuzsanna, Tóth Etelka, Váradi Magda, Vukics Mária, Zsirai Mária.
Elégségesek: Gazdag Ilona, Kertész Erzsébet, Németh Aranka, Szabó Margit, Takács Mária, Tóth Mária, Horváth Mária, Stréni Ilona, Bizony Mária.
Elköltözött: Lakatos Anna.
Összesen 49.
r
— 35 —
Rozgonyi-utcai III. b) leányosztály.
Osztálytanítónő : Wildené Bereczky Mária.
Kitűnők: Csete Ibolyka, Göndics Mária, Halász Györgyi, Kovács Mária, Matyasics Klára, Málék Erzsébet, Miklóssy Lucia, Rátkay Ágota, Szíits Márta.
Jelesek: Andor Júlia, Bedő Margit, Bizzer Juci, Csapó Henriette, Farkas Antónia, Gáspár Mária, Györkös Róza, Gyurka Kata, ifj. Horváth Ilona, Márkus Erzsébet, Mátés Mária, Megyes Magda, Pál Mária, Szabó Mária, Thury Erzsébet, Tóth Margit, Varga Margit, Zulfikár Margit.
Jók: Benkő Margit, Berke Anna, Czethoffer Mária, Deák Teréz, Horváth Róza, Imrei Margit, Márkus Ilona, Metz Erzsébet, Mozsolics Mária, Oszter Mária, Sifter Ilona, Szakács Róza, Tánczos Mária, Tóth Júlia, Zab Mária.
Elégségesek: id. Horváth Ilona, Kütsön Anna, Németh Mária, Óhegyi Magda, Tánczos Anna,
Elköltözött: Wogdalek Johanna.
Összesen 48.
Rozgonyi-utcai IV. a) leányosztály.
Osztálytanítónő: Bánekovichné Nyakas Viktória.
Kitűnők: Ágoston Mária, Freifogl Margit, Hemmert Erzsébet, Varga Mária, Vincze Anna, Kiss Gizella.
Jelesek: Dávidovics Erzsébet, Francsics Erzsébet, Füredi Ilona, Gyulai Magda, Hakonai Mária, Mészáros Erzsébet, Molnár Ilona, Plaski Rozália, Révész Ilona, Varga Ilona, Wolí Mária.
Jók: Arany Ilona, Dervalics Mária, Gödörházi Mária, Horváth Mária, Klausz Júlia, Kiss Ida, Metz Erzsébet, Molnár Gizella, Pint Katalin, Szakács Jolán, Tóth Anna, Tóth Irén, Várossy Éva, Virág Aranka, Wrana Teréz.
Elégségesek: Dömötör Ilona, Farkas Mária, Gécsek Mária, Gödinek Katalin, Major Erzsébet, Varga Erzsébet, Vass Ilona.
Elégtelenek: Könnyűd Margit, Pikler Mária, Tóth Anna.
Elköltözött: Perényi Gabriella.
Összesen 43.
Rozgonyi-utcai IV. b) leányosztály.
Osztálytanítónő: özv. Horváthné Kotler Teréz.
Kitűnők: Bán Mária, Benedek Józsa, Czimermann Gizella, Jandl Hedvig, Kreft Margit, Kustos Margit, Nyirő Zita, Pintér Erzsi, Szemethy Ilona.
Jelesek: Éder Lujza, Horváth Gizella, Horváth Magda, Kúszik Stefánia, Nagy Anna, Sági Júlia, Sebők Mária, Szemlics Cili, Szerecz Erzsébet, Zsebeházi Ilona.
Jóíc: Bakonyi Mária, Bedenek Magda, Fider Klára, Garzó Erzsébet, Juhász Mária, Kovács Erzsébet, Losonczi Rózsi, Nardai Irma, Sáfrán Erzsébet, Sifter Anna, Szabados Erzsébet, Tóth Mária, Zieger Margit,
— 36 —
Elégségesek: Bognár Ilona, Friss Mária, Jámbor Anna, Kametler Róza, Pál Anna, Sánta Ilona, Takács Mária, Varga Gizella, Wolf Margit, Vörös Mária.
Elégtelenek: Csiszár Anna, Klein Mária.
Elköltözött: Bécsi Mária.
Összesen 45.
Rozgonyi-utcai V. leányosztály.
Osztálytanítónő: Erdélyiné Ábrahám Katalin.
Kitűnők: Kálovics Anna, Németh Mária.
Jelesek: Bazsika Mária, Bedenek Teréz, Borsfai Ilona, Detrich Ilona, Fuksics Margit, Gáspár Mária, Gerencsér Anna, Jegyűd Anna, Karácsonyi Erzsébet, Komló Matild, Kiss Júlia, Mihalovics Anna, Pál Lujza, Scherman Mária, Szabó Anna, Szabó Róza, Varga Mária, Váradi Anna, Virág Kata, Zab Júlia, Zábó Ilona.
Jók: Büki Ilona, Deutsch Elvira, Gervein Anna, Hoffmann Janka, Horválh Mária, Kocsis Anna, Koronics Róza, Nalezinek Margit, Németh Franciska, Papp Katalin, Sebesi Katalin, Szekeres Mária, Takács Anna, Táncsics Erzsébet, Tófejü Teréz, Zsebők Erzse.
Elégségesek: Audreidesz Irén, Salamon Katalin, ifj. Tóth Ilona, id. Tóth Ilona, Varga Ilona.
Iskolábajárás alól felmentve: Girtl Anna.
Sok mulasztás miatt nem osztályozható: Kovács Katalin.
Összesen 46.
Rozgonyi-utcai VI. leányosztály.
Osztálytanítónő: Gogl Mária.
Kitűnők: Farkas Katalin, Halász Erzsébet, Horváth Mária, Kálovics Ilona, Kárlovils Mária, Kovács Mária, Olasz Mária, Pintér Mária, Salamon Erzsébet, Takács Mária, Turkovics Erzsébet, Zulfikár Emma.
Jelesek; Bedenek Katalin, Boha Mária, Dolenecz Magda, Horváth Irén, Kárlovits Aranka, Kocsis Mária, Kovács Ilona, Láng Ilona, Odrovics Ilona, Pollák Anna, Vidovics Ilona.
Jók\\ Bakó Júlia, Bazsó Ilona, Berghoffer Margit, Entz Ilona, Gáspár Róza, Hetiinger Margit, Horváth Júlia, Keller Aranka, Kovács Teréz, Kránicz Katalin, Lukács Katalin, Milei Mária, Parti Katalin, Sárecz Magda, Szívós Katalin, Szűcs Gizella.
Elköltöztek: Császár Anna, Poós Gizella.
Összesen: 41.
Továbbképző- (ált. ismétlő) iskola I—III. fiúosztály.
Osztálytanítók: Ortutay Gyula, Sekulja Jakab.
Anger János, Baranyai Jenő, Bárdos Isván, Benkő György, Bognár Ferenc, Czigány Sándor, Farkas István, Foszák József, Gerócs József, Herczl Sándor, Horváth Boldizsár, Horváth János, Horváth József, Joó
I
— 37 —
Gyula, Kálovics István, Knausz Jenő, Kovács József, Kulcsár Károly, Lakatos Ádám, Merencsics Ferenc, Németh István, Németh Kálmán, Pint József, Pintér József, Rózsa Ferenc, Senkó Lajos, Simon Mihály, Siemlics Pál, Tóth Péter, Városi Dezső, Vass János, Wirth Gyula, Zadravecz István.
Összesen: 33.
Továbbképző- (ált. ismétlő) iskola I. leányosztály.
Osztálytanítónők: Ortutay Gyuláné és Gogl Mária.
Árok Anna, Berta Erzsébet, Borbács Emma, Bujtor Róza, Cziboly Gizella, Cseke Róza, Csöndör Mária, Födő Ánna, Gazdag Ilona, Horváth Ilona, Horváth Róza, Kertész Erzsébet, Kovács Mária, Karakai Róza, Leiner Mária, Mátyás Mária, Németh Róza, Polai Erzsébet, Plánder Teréz, Vimmer Mária.
Összesen: 20.
Továbbképő- (ált. ismétlő) iskola 11—111. leányosztály.
Osztálytanítónők: özv. Cavalloni Sándorrlé és Wilde Istvánné.
II. leányosztály.
Andri Margit, Friihwirth Ilona, Gödri Mária, Háry Teréz, Horváth Mária, Horváth Erzsébet, Illés Mária, Kovács Katalin, Peszleg Mária, Pulai Mária, Ribner Regina, Stágl Margit, Szabó Irma, Szakonyi Mária, Tóth Anna, Zábó Erzsébet, Ziegler Jozefa, Ziska Mária, Zreller Ilona, Sebők Anna.
III. leányosztály.
Dombai Róza, Gergály Julianna, Jordán Anna, Kálmán Mária, Rösler Mária, Sánta Teréz, Szabó Gizella, Táncsics Ilona.
Összesen 28.
— 38 —
III. IGAZGATÓI KÖRZET.
Igazgató: Kovács Illés. Tantestület:
1. Bertin Gizella, a Templom-téri iskola IV. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen: 22.
2. Bittner Gizella, a Nagyrác-utcai iskola II. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10, összesen: 32.
3. Bogdán Dezső, a Kisrác-utcai iskola VI. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 1, összesen: 21.
4. Böczy Antal, a Templom-téri iskola I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 2, összesen: 12.
5. Bőczyné Németh Ilona, a Templom-téri iskola III. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 2, összesen: 13
6. Danitz Sándor, a Templom-téri iskola III. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen: 15.
7. Faludi Géza, a Templom-téri iskola IV fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen: 35.
8. Faludiné Meszarits Anna, a Templom-téri iskola VI. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen: 23.
9. Feix Margit, a Templom-téri iskola I. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen: 8.
10. Grastyán István, a Nagyrác-utcai iskola IV. leányosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen: 11.
11. Haba Rózsi, Templom-téri iskola V. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 28.
12. Juhász István, a Templom-téri iskola II. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 4, összesen: 24.
13. Kissné Körmendy Karolin, a Templom-téri iskola II. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán I, összesen: 21.
14. Kovács Illés igazgató. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen: 24.
15. Kováts Miklós, a Nagyrác-utcai iskola IV. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen: 13.
16. Lehoczky Mária, a Nagyrác-utcai iskola I. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen: 7.
17 Szénás Ferenc, a Nagyrác-utcai iskola III. vegyesosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 14, összesen: 19.
18. Szépudvary László, a Kisrác-utcai iskola V. vegyesosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 9, összesen: 12.
19. Zsigmond József, a Nagyrác-utcai iskola V. vegyesosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 1, összesen: 21.
Hitoktatók: Haba Mária és P. Miholcsek Miklós róm. kath.
— 39 —
ÉRDEMSOROZAT
a III. körzeti áll. el. fiú- és leányiskolában.
Templom-téri I. fiúosztály.
Osztálytanító: Bőczy Antal.
Kitűnők: Baj Lajos, Bunczom Gyula, Farkas Sándor, Fronimer Tibor, Hajdú Árpád, Krímmel Ferenc, Végh Attila.
Jelesek: Bolf György, Bali Ferenc Tibor, Fülöp József, Láng László, Matalics György, Pahocsa Alajos, Polai László I., Polai László II., Poszovecz József, Szlávecz János, Tóth Lajos, Varga Boldizsár.
Jók: Gál László, Harangozó Ottó, Herjávecz Zoltán, Hornik Antal, Kók László, Kummer László, Magyar Balázs, Nagy Dezső, Nagy László, . Polai László III., Szalai Ottó.
Elégségesek: Bakanof Illés, Biliege Lajos, Kiss Ferenc, Kunics József, Matoiics József, Muczer József, Orsós József, Peti Mátyás, Sásvári János, Sneff György, Szalai Jenő, Szerdahelyi Frigyes, Tenk János, Vörös Géza.
Elégtelenek: Gyergyák János, Kulcsár Pál, Pintér László, Plander Ernő, Plander Sándor, Szabó János.
Nem osztályozható : Andri György, Anek Károly.
Elköltözött: Malosics József.
Összesen: 53.
Templom-téri I. leányosztály.
Osztálytanitónő: Feix Margit.
Kitűnők\'. Bunczom Ilona, Fülöp Klára, Grozner Magdolna, Plánder Erzsébet.
Jelesek: Dolmányos Rozália, Gyergyák Piroska, Herjávecz Erzsébet, Horváth Ilona, Jáger Erzsébet, Kiss Júlia, Kiss Mária, Kocsis Mária, Magyar Erzsébet, Marton Teréz, Niczinger Ilona, Török Rozália.
Jók: Csatlós Mária, Dani Erzsébet, Fülöp Erzsébet, Herjávecz Katalin, Hokman Erzsébet, Jóna Ágnes, Kálovics Erzsébet, Liplin Gáb-riella, Milei Rozália,. Munkácsi Teréz, Pataki Franciska, Péntek Ilona, Polai Mária, Proszonyák Mária, Szmodics Júlia, Török Margit, Thurzó Magdolna, Varga Júlia, Varga Magdolna, Véber Ilona.
Elégségesek: Bécsi Teréz, Dani Katalin, Gál Éva, Kangyalics Mária, Kele Mária, Major Margit, Masznyák Mária, Nagy Mária, Simonka Mária, Szever Erzsébet, Szternát Mária, Varga Anna, Vinczek Erzsébet.
Nem osztályozhatók: Doroghy Magdolna, Hokman Katalin, Sárecz Margit, Szmodics Erzsébet.
Összesen: 53.
40 —
Nagyrác-utcai I. vegyesosztály.
Osztál.ytanítónő: Lehoczky Mária.
Kitűnők: Horváth Boldizsár, Török László, Flumbort Irén, Talabér
Ilona.
Jelesek: Ács Géza, Mujzer Alajos, Pávics József, Kálovics Margit, Kenessey Klára, Kis Margit, Tiszai Anna.
Jók: Flumbort György, Gozdán Árpád, Horváth Zsigmond, Kálovics Béla, Kovács Antal, Wild Jenő, Zdelár Lajos, Dolmányos Anna, Dolmányos Erzsébet, Ehrenreich Ilona, Gödinek Erzsébet, Horvatics Matild, Kovács Margit, Marton Ilona.
Elégségesek: Höhl Alajos, Kisgergely Géza, Mozsolics Gergely, Neumajer Jenő, Plander Gyula, Szokol Sándor, Udvari József, Vajda József, Baticza Zsuzsanna, Busa Anna, Farkas Mária, Kálovics Ilona, Molnár Erzsébet, Szmodics Aranka.
Elégtelenek\'. Bognár Ferenc, Godina János, Kamper Ferenc, Sipos Ilona.
Nem osztályozható: Poszovecz Mária.
Más iskolába mentek: Szentes Ferenc, Szmodics Júlia.
Elköltözött: Csendes István.
Felmentve: Mikó Sándor.
Összesen : 48.
Templom-téri II. fiúosztály.
Osztálytanitó: Juhász István.
Kitűnők \'. Faics György, Horváth György, Horváth László, Kunics László.
Jelesek: Baj György, ifj. Balog József, Csatlós Ferenc, Dávidovics György, Gáspár Endre, Kocsis Ferenc, Lancsák Kálmán, Németh György, Perkó László, Plander József, Varga Ferenc, Varga József.
Jók: Balog József, Bencze József, Bolf László, Borsfai Lajos, Dani József, Dervalics Antal, Fülöp József, Gerócs Ferenc, Göncsics József, Hanzsalics Sándor, Horváth Antal, Horváth István, Horváth László, Horváth László, Jakabfi Ferenc, Kele József, Kele József, Kis László, Knausz László, Kóka László, Kummer János, Mátés György, Miilei Antal, Miilei Lajos, Mujzer László, Munkácsi György, Oszvald József, Polai Ferenc, Polai József, Sásvári György, Szabó Gyula, Tiszai János.
Elégségesek: Kovács Péter, Pahocsa György, Szever József, Mulasics Boldizsár, Szmodics Ferenc.
Elégtelenek: Gödinek Boldizsár, Kálovics György, Marton László, Polai József, Véber Antal.
Elköltözött: 3. Összesen: 62.
Templom-téri II. leányosztály.
Osztálytanítónő: Kissné Körmendi) Karolin.
Kitűnők: Baa Borbála, Bartal Rozália, Bogdán Blanka, Dani Mária, Marton Júlia.

— 41 —
Jelesek: Baj Mária, Bolf Júlia, Dani Júlia, Fuksics Mária, Horváth Katalin, Horváth Mária, Mihalecz Mária, Polai Mária, ifj. Sneff Mária, Török Mária.
Jók: Andri Mária, Bali Katalin, Baj Erzsi, Balog Erzsébet, Bolf Anna, Dara Erzsébet, Farkas Anna, Gyergyák Katalin, Hegedűs Anna. Jankovics Anna, Kálovics Anna, Kovács Júlia, Liplin Mária, Lajki Júlia, id. Sneff Mária, Somogyvári Erzsébet, Soós Júlia, Szerdahelyi Júlia, Szilajka Júlia, Varga Mária.
Elégségesek: Bécsi Mária, Dara Mária, Dervalics Erzsébet, Horváth Erzsébet, ifj. Horváth Mária, Hajdú Rozália, Kálovics Mária, Koók Júlia, Lenkovics Erzsébet, Magyar Júlia, Nagy Anna, Németh Anna, Stílé Anna.
Elégtelenek: Liplin Katalin, Mihálecz Teréz, Muczer Mária, Tiszai Anna, Tóth Ilona.
Nem osztályozhatók Horváth Anna, Kovács Katalin, Magyar Rozália.
Más iskolába mentek: Csapó Mária, Fehér Júlia.
Összesen 58.
Nagyrác-utcai 11. vegyesosztály.
Osztálytanítónő: Bittner Gizella.
Kitűnők: Németh József, Tölgyes Endre, Varga Antal, Knausz Katalin, Ifcsics Mária, Martinecz Katalin, Szmodics Júlia, ifj. Vajda Erzsi, id. Vajda Erzsi.
Jelesek: Godina György, Kálovics Sándor, Kálcsics Ferenc,Krisztián György, Kunics László, Beledi Mária, Bolf Júlia, Ehrenreich Mária, Steinitz Gizella, Vajda Mária.
Jók: Gózdán Antal, Godina Sándor, Major György, Szokol György, Borbély Anna, Gödinek Júlia, Jakupánecz Anna, Jakabfi Mária, Kovács Mária, Mózsi Katalin", Pati Anna, id. Varga Mária, Varga Erzsébet.
Elégségesek: Ftírst József, Gerócs László, Holl József, Husz János, Imrei József, Kulcsár László, Mátés Boldizsár, Masznyák László, Neumajer László, Tislér György, Bolf Róza, Büki Ilona, Holl Erzsébet, Imrei Katalin, Tislér Róza, ifj. Varga Mária.
Elégtelenek \'. Bregovics József, Kisgergely József, Plander Vendel, Bencze Mária, Miháczi Júlia, Neumajer Róza, Szmodics Róza, Véber Erzsébet.
Összesen 56.
Templom-téri 111. fiúosztály.
Osztálytanító: Danitz Sándor.
Kitűnők: Bagonyai Antal, Dénes József, Gárdonyi Tibor, Kiss László, Sneff Károly; Szabó István, Plander György, Tislér László, Varga József. ✓
Jelesek: Bolf György, Ferk György, Gozdán József, Herczeg József, Nagy Sándor, Niklesz Antal, Jankovics Antal, Kálovics Ferenc, Kunics Boldizsár, Kunics György, Polai József, Tiszai Ferenc, Tomasics László.
Jók: Farkas Sándor, Horváth Boldizsár, Horváth László, ifj. Horváth László, Kangyalics Antal, Mátés József, Peti József, Plander István, Poszovecz Vendel, Török Ferenc.
— 42 —
Elégségesek\'. Dolmányos Sándor, Gál Sándor, Horváth Károly, Kiss Ferenc, Kovács József, Liplin József, Martinecz Antal, Nagy György, Pahocsa Ferenc, Turzó György, Törő László.
Elégtelenek: Andri József, Bolf József, Battyáni József, Kiss József, Plander Károly, Orsós Mihály.
Nem osztályozhatók : Kovács József, Mulasics János, Szever Lajos.
Elköltöztek: Hollender János, Horváth Jenő, Malosics György.
Összesen 55.
Templom-téri III. leányosztály.
Osztálytanítónő: Böezyné Németh Ilona.
Kitűnők: Bolf Katalin, Auer Anna, Gudlin Erzsi, Czigler Anna, Ötvös Mária, Papp Margit.
Jelesek: Baranyai Júlia, Kálovics Anna, Varga Júlia.
Jók: Baj Katalin, Bolf Mária, Csatlós Rozália, Hajdú Mária, Horváth Katalin, ifj. Horváth Mária, idős Horváth Mária, Horváth Rozália, Lenkovics Mária, Mátés Katalin, Mátés Rozália, Plánder Margit, Polai Erzsébet, Szokol Mária, Szollár Mária, Tiszai Mária.
Elégségesek: Biliege Erzsi, Dani Mária, ifj. Hokman Júlia, Hóbor Anna, Imrei Erzsébet, Kontó Júlia, Kálovics Erzsi, Liplin Erzsébet, id. Marton Kata, Miilei Erzsi, Orsós Ilona, Premecz Júlia, Ritecz Mária, Szulcovics Mária, Wild Erzsi, Koch Mária. •
Elégtelenek: Kállai Katalin, Kunics Júlia, ifj. Marton Katalin, Gödinek Katalin, Polai Anna, Balog Júlia, Mujzer Teréz.
Nem osztályozhatók: Hokman Júlia, Sárecz Mária, Tenk Rozália, Lajki Erzsébet.
Elköltözött: Kellerman Júlia, Márfi Ilona.
Összesen: 54.
Nagyrác-utcai 111. vegyesosztály.
Osztálytanító: Szénás Ferenc.
Kitűnők: Horváth Ferenc, Kálovics György, Kálovics Erzsébet, Sneff Katalin.
Jelesek: Baj Ferenc, Kunics László, Nováth István, Baj Anna, Benczik Erzsébet, Büki Anna, Kovács Teréz, Tischler Mária.
Jók: Dolmányos József, Góber Alajos László, Horváth György, Krisztián József, Lencz József, Nagy Lajos, Radics György, Csondor Júlia, Györe Mária, Miilei Katalin, Polai Magdolna Júlia, Polai Mária, Poszovecz Erzsébet, Szmodics Mária.
Elégségesek: Gudlin György, Haszon József, Kálovics István, Kálovics Sándor, Tischler László, Tóth József, Godina Mária, Gödinek Júlia, Kulcsár Erzsébet, Udvari Ilona, Tischler Júlia.
Elégtelenek: Bartoly László, Dolmányos Antal, Godina József, Lenkovics László, Gudlin Mária.
Más iskolába ment: Szentes István.
Meghalt: Gudlin József.
Összesen: 44.
— 43 —
Templom-téri IV. fiúosztály.
Osztálytanító: Faludi Géza.
Kitűnő: Kisgergely Péter.
Jelesek: Faics Tibor, Hajdú Ferenc, Horváth Ferenc II., Horváth István, Imrei Ferenc, Jakabfi György, ifj. Kálovics László, id. Kálovics László, Marton József, Szerdahelyi György, Tiszai József, Vadász György.
Jók: Borbély György, Dávidovics Ferenc, Dávidovics János, Erdélyi József, Gerócs József, Gödinek József, Hegedűs József, Holl József, Horváth Ferenc III., Kálovics József, Kuzma György, Lajki János, Liplin László, Muchard Ferenc, ifj. Nagy István, id. Nagy István, Németh Antal, Polai Ferenc, Polai József, Szalái József.
Elégségesek: Gál Ferenc, Horváth Ferenc I., Horváth Ferenc IV., Horváth Ferenc V., Liplin György, Major György, Marics Sándor.
Elégtelenek: Balog János, Lervencz Ferenc.
Beteg: Hóbor József.
Elköltözött: Hollender Antal.
Összesen: 44.
Templom-téri IV. leányosztáíy.
Osztálytanítónő: Berlin Gizella.
Kitűnők : Antal Júlia, Bagonyai Erzsébet, Herjavecz Anna, Kálcsics Mária, ifj. Polai Juliska, Szalai Ilona.
■ Jelesek: Biliege Júlia, Fülöp .Júlia, Gyergyák Erzsébet, Herjavecz Apollónia, Horváth Mária, Jankovics Katalin, ifj. Kálovics Erzsébet, Kele Mária, Kiss Mária, Kok Erzsébet, Kuzsner Erzsébet, Magyar Ilona, Milei Júlia, Nagy Mária, Soós Róza, Szerdahelyi Róza, Varga Róza, Veszter Teréz.
Jók: Dani Anna, Hokmann Kati, Horváth Júlia, id. Kálovics Erzsébet, Kok Júlia, Kok Anna, Kristóf Anna, Liplin Katalin, Mujzer Anna, Nagy Katalin, Polai Róza, Simoncsics Erzsébet, Tóth Júlia.
Elégségesek: Kellerman Júlia, Kok Máría, id. Polai Róza, Rákhel Mária.
Elégtelenek: Bogár Róza, Németh Mária.
Más iskolába ment át: Grácz Katalin.
Összesen 44.
Nagyrác-utcai IV. fiúosztály.
Osztálytanító: Kovács Miklós.
Kitűnő: ifj. Flumbort József.
Jelesek: Mózsi György, Szmodics Ferenc, Talabér Alajos, Tislér Károly, Unger József, Vajda Károly.
Jók: ifj. Bencze Ferenc, id. Flumbort József, Gudlin Sándor, Haszon László, Knausz József, Marton József, Mátés Boldizsár, Neu.mayer György, Paizs Ferenc, Vajda Ferenc.
— 44 —
Elégségesek: Bedenek József, Dervalics Ferenc, Husz József, Kovács István, Mujzer József, Sárdi József, Steinitz Gyula.
Elégtelenek: Bregovics László, Plander István.
Betegsége miatt nem osztályozható: id. Bencze Ferenc.
Összesen 27.
Nagyrác-utcai IV. leányosztály.
Osztálytanító: Grastyán István.
Kitűnők .\' Erdélyi Teréz, Fülöp Mária, Knausz Júlia, Szerecz Aranka, Török Katalin.
Jelesek : Godina Erzsébet, Gudlin Mária, Kiss Anna, Németh Anna, Sneff Margit.
Jók: Farkas Erzsébet, Gödinek Teréz, Gudlin Júlia, Kiss Mária, Krisztián Júlia, Mátés Teréz, Mátés Rozália, Pongrác* Teréz, Szmodics Mária, Vass Teréz.
Elégségesek: Borbély Mária, Godina Mária, Gödinek Erzsébet, Gozdán Rozália, Horváth Júlia, Rozsonics Ilona, Szollár Júlia, Timár Erzsébet, Vajda Mária, Vajda Apollónia.
Elégtelenek: Budai Katalin, Molnár Anna.
Nem osztályozható: Godina Anna.
Összesen 33.
Kisrác-utcai V. fiúosztály.
Osztálytanító: Szépudvary László.
Kitűnő: Bali György.
Jelesek: Balog György I., Dolmányos Ferenc, Fülöp Ferenc, Jámbor László, Miilei László, Polai Ferenc.
Jók: Baj Károly, Dávid József, Dávidovics László, Farkas Ferenc, Fülöp Alajos, Góber József, Horváth Ferenc, Knausz József, Kocsis Antal, Kovács Antal, Kovács János, Kovács József, Krisztián Ferenc, Péntek Ferenc, Péntek József, Plánder József, Szerdahelyi László, Szerecz László, Szmodics Ferenc, Varga István, Véber László.
Elégségesek: Andri Ferenc, Baj László, Balog György II., Gyergyák Ferenc, Horváth József, Horváth László, Kiss József, Kovács Lajos, Magyar Ferenc, Skernyák János, Skernyák József, Sneff György, Sneff Ferenc.
Elégtelenek: Bécsi László, Sásvári Ferenc.
Beteg: Csanádi József.
Nem osztályozható: Munkácsi Ferenc.
Összesen: 45.
A templom-téri V. leányosztály.
Osztálytánítónő: Haba Rózsi.
Kitűnők: Bolf Júlia, Farkas Júlia, Gyergyák Anna, Miilei Anna, Rácz Anna, ifj. Sneff Kata, Soós Teréz.
Jelesek: Bécsi Rozália, Horváth Mária, Kálovics Mária, Krisztián
— 45 —
Rozália, Kuiiics Anna, id. Nagy Annii, ifj Plánder Mária, id. Sneff Katalin, Szilajka Erzsébet, Varga Erzsébet, Zigler Mária.
Jók: Dávidovics Anna, Farkas Mária, id. Polai Mária, Herjavecz Mária, ifj. Nagy Anna, Novátli Irma, id. Plánder Mária, ifj. Polai Mária, Plánder Magdolna.
Elégségesek". Dani Anna, Faics Anna, Kálovics Kata, Kiss Mária, Kiss Tóth Mária, Munkácsi Júlia, Plánder Katalin, Peti Júlia.
Nem osztályozhatók: Balog Anna, Kuzma Terez.
Összesen 39.
Nagyrác-utcai V. vegyesosztály.
Osztálytanító: Zsigmond József.
Kitűnők: Gudlin Erzsébet, Kálovics Anna.
Jelesek: Bagonyai László, Farkas Gizella, Krisztián Mária, Mihalecz Erzsébet, Mikó Imre, Nagy Mária, Sneff Erzsébet.
Jók: Andri László, Baj Mária, Baticz Mária, Büki Erzsébet, Dolmányos Róza, Farkas Erzsébet, Godina Mária, Gödinek Lajos, Gödinek Péter, Ifcsics Julianna, Milei László, Neumayer László, Pecsics Mária, Szmodics Júlia.
Elégségesek: Benczik József, Dávidovics Ferenc, Flumbort Erzsébet, Godina Júlia, Gudlin Anna, Kálovics Mária, Mátés Katalin, Neumayer József, Poszovecz László, Szarka János, Szmodics Ilona, Vajda Ferenc, Vajda Katalin, Vajda Teréz.
Elégtelenek: Busa Anna, Máté János.
Kimaradt: Dávidovics Anna, Plánder Vendel.
Összesen 41
Kisrác-utcai VJ. fiúosztály.
Osztálytanító: Bogdán Dezső.
Kitűnő: Lovró István.
Jelesek: Baj József, Bencze László, Bogdán György, Györe Ferenc, Jugovics Lajos, Kulcsár György, Szmodics Károly, Tóth Antal.
Jók: Bunczom József, Bunczom Vendel, Dani György, Imrei György, Martinecz József Milei György, Nagy József, Peti György, Polánecz Boldizsár, Szokol József, Vugrincsics György.
Elégségesek: Balog László, Bartal Károly, Horváth György, Major József, Mihálecz György, Turzó István.
Összesen 26.
Templom-téri VI. vegyesosztály.
Osztálytanítónő: Faludi Gézáné.
Kitűnő: Erdélyi Mária.
Jelesek: Bartal Mária, Gudlin Katalin, Herboly Krisztina, Tislér Mariska, Tislér Mária, Török Anna, Tiszai József, Varga Anna, Zsiga János.
— 46 —
Jók: Anek Júlia, Balog József, ifj. Dolmányos József, id. Dolmányos József, Hegedűs László, Horváth Erzsébet, Jákopánecz József, Kálovics Erzsébet, Kellerman Mária, Krisztián József, Kunics Katalin, Nagy Anna, Szokol Júlia, Tislér Rozália, Varga József.
Elégségesek: Horváth Katalin, Jakabfi Anna, Polai Mária, Tislér Katalin.
Beteg: Szmodics Anna.
Nem osztályozható: Tiszai Erzsébet.
Összesen 31.
Továbbképző I. fiúosztály.
Osztálytanítók: Bőczy Antal és Juhász István.
Anek József, Baj Ferenc, Baj Sándor, Bogár Ferenc, Dani Alajos, Dervalics László, Gödinek László, Gödér Károly, Horváth Boldizsár, Horváth Ferenc, Horváth József, Kálovits György, Kálovits László, Kocsis Ferenc, Major Ferenc, Miiéi József, Mujzer József, Orsós József, Pahocsa József, Pati Ferenc, Plánder Ferenc, ifj. Plánder György, Plánder Vendel, Simon József, Szollár Ferenc, Tóth István, id. Vajda György, ifj. Vajda György, Vajda József, Varga József, Venczel István, Végh Tivadar, Domonkos József, Magyar László.
Összesen 34.
Továbbképző II — III. fiúosztály.
Tanították: Danitz Sándor és Szénás Ferenc.
II. osztály.
Baj József, Balog Bódi, Balog Sándor, Bagonyai György, Borbély József, Bolf János, Dávidovics Ferenc, ifj. Dávidovics Ferenc, Dolmányos Antal, Godina József, Horváth Ferenc, ifj. Horváth József, id. Horváth József, Horváth György, Horváth László, Hokman János, Jugovits Károly, Kiss László, Kocsis József, Neumajer János, Németh László, Polai József, Szokol Bódi, ifj. Vajda Antal, id. Vajda Antal, Vajda László, Varga Ferenc, Varga László.
Kimaradt: Gödinek Lajos.
III. osztály.
Gudlin György, Imrei György, Krémer Lajos, Marton József, Mihalecz Bódi, Peti Lajos, Szmodics János, Szokol György, Tóth József, Varga György, Varga Mihály.
Összesen 40.
Továbbképző I. leányosztály.
Tanították: Feix Margit és Bőczy Antal.
Anek Anna, Anlauf Mária, Bencze Katalin, Berke Anna, Biliege Erzsébet, Dara Anna, Gödinek Katalin, Gödinek Mária, Hajdú Erzsébet,
— 47 —
Hajdú Katalin, Horvatics Mária, Horváth Margit, Horváth Rozália, Imrei Anna, Imrei Erzsébet, Imrei Júlia, Kálovics Rozália, Kelemen Etel, Marton Katalin, Mihalecz Katalin, Mikó Rozália, Muczer Anna, Nagy Mária, Nagy Rozália, Nildesz Mária, Rozsonics Teréz, Sgánecz Teréz, Sneff Júlia, Spingár Mária, Szerdahelyi Júlia, Szokol Júlia, Szokol Katalin, Szokol Mária, Szollár Katalin, Tislerics Rozália, Tiszai Anna, Véber Anna, Vugrincsics Erzsébet.
Elköltözött: Fenyves Ilona.
Összesen 39.
Továbbképző II—III. leányosztály.
Tanították: Bittner Gizella és Kissné Körmendy Karolin.
II. osztály.
Anek Mária, Auer Mária, Baa Mária, Baj Teréz, Bolf Erzsi, Dani Katalin, Dávidovics Mária, Farkas Róza, Flinger Júlia, Flumbort Katalin, Fuksics Katalin, Gozdán Júlia, Hegedűs Júlia, Horváth Júlia, Horváth Katalin, Imrei Anna, Istéf Mária, Jakopánecz Júlia, Kálovics Mária, Kiss Erzsi, Kiss Róza, Mátés Erzsi, Muchart Erzsi, Nagy Erzsi, Nagy Ilona, Neumajer Anna, Ötvös Erzsi, Poszovecz Júlia, Poszovecz Katalin, Szmodics Anna, Szmodics Júlia, Timár Júlia, Tislér Júlia, Tislér Katalin, Tiszai Anna, Tiszai Júlia, Török Kati, Vajda Katalin, Varga Erzsi, Vinczek Anna.
Nem osztályozható : Hunka Teréz, Kelemen Mária.
III. osztály.
Balog Mária, Godina Róza, Knausz Anna, Mátés Anna, Mátés Katalin, Radics Mária, Turzó Júlia, Vajda Katalin.
Nem osztályozható: Simoncsics Erzsi.
Elköltözött: Fenyves Mária.
Összesen 52.
— 48 —
Tudnivalók a jövő iskolai évre.
Az 1931/32. tanévre a rendes beíratások úgy a mindennapi, mint a továbbképző (ált. ismétlő) iskolai tankötelesek részére junius 19-én, 20-án, a pótbeiratások pedig szeptember 5-én és 7-én délelőtt 8-tól % 12-ig s délután 2—4 óráig lesznek. A tanulók szüleikkel vagy felnőtt hozzátartozójuk kíséretében kötelesek a beírásnál megjelenni, magukkal hozván Értesítő könyvecskéjüket. Az I. osztályba iratkozó kezdők pedig születési idejükről kiállított Tanúsítványt, amit az anyakönyvi hivatal iskolai beirás céljaira ingyen fog kiállítani.
Beiratási dij ............... 1.— P
Évvégi nyomtatott értesítőre...... 0.50 „
Kötelező oktató film ......... 1.92 „ (8 előadásra)
Padlóolajozásra ............ 0.58 „
összesen 4.— P fizetendő. Az igazolt szegények minden fizetés alól felmentetnek.
Javító vizsgálatok szeptember 5-én délelőtt 8 órakor tartatnak.
Veni Sancte szeptember 9-én lesz. A rendes tanítások szeptember 10-én kezdődnek.
Figyelmeztetnek a szülők, hogy szeptember előtt gyermekeik részére semmiféle könyvet, tanszert előre be ne szerezzenek. Szeptemberben az igazgatók az 1931/32. tanévben használandó tankönyvek jegyzékét a szülőknek rendelkezésére fogják bocsátani.
\\
A KfapMrtt StatWtiV*;
UijKMiHktil«^ •vi («It
> ■_____.
tfcrwk .c.-jkik.