Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.59 MB
2018-08-02 13:37:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
60
465
Rövid leírás | Teljes leírás (91.46 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Polgári Leányiskola
értesítője
az 1926-1927. iskolai évről
XXXV. évfolyam.
Közli:
Németh Mihály
igazgató
Nagykanizsa, 1927.
Zrínyi Nyomda Részvénytársaság

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

fc_ \\2JL.Q
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1926—27. ISKOLAI ÉVRŐL
nem ország, menyország.
Csonka Magyarország — Egész Magyarország —
XXXV. ÉVFOLYAM
KÖZLI:
NÉMETH MIHÁLY
. IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA, 1927. ZRÍNYI NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Csonka Magyarország — Egész Magyarország —
nem ország, menyország.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1926-27. ISKOLAI ÉVRŐL
XXXV. ÉVFOLYAM
KÖZLI :
NÉMETH MIHÁLY
IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA, 1927. ZRÍNYI NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

REV 98
ÄS V 2010
I. Hittel vagy hit nélkül?
A kérdés korántsem elméleti jelentőségű. Mindenekelőtt benne van a szociáldemokrácia óriási tömegeket mozgató programmjában és gyakorlatában. Az az emberanyag pedig, melyeket mi esztendőnkint útra bocsátunk, a társadalmi, helyesebben gazdasági problémák forrongásának első megérzője, alanya és áldozata szokott lenni. Benne van általában a materialista világfelfogás programmjában és soha sem nyugvó törekvéseiben. Ennek kivirágo-zásaképen Franciaország a történelem folyamán kétszer emelte kormányzati programmjává a vallás ignorálását, nem is szólva Olaszország szeparaciós törvényéről, ujabban pedig Mexikó nem is burkolt vallásüldözéséről. Az u. n. liquidáció érdekes gyömölcsöket termett a vallástól mentesitett államokban. Hogy Franciaországnál maradjunk, — mig Franciaországnak 1904-ben alig volt katonaszökevénye — nem sokkal a liquidáció után, 1907-ben 14000-re szökött a katonaszökevények száma. Ugyanilyen arányban nőttek a kriminalitások. Ezzel kapcsolatban a 40 milliós ország népszaporulata az 1904-i 57.000 főről 1907-ben 27.000 főre esett, szemben a 4 milliós Svájc 46.000 főnyi szaporulatával.
Ennek az erkölcsi és fizikai elváltozásnak a Republique Française több okát adja, valamennyi között pedig legfontosabbikul a vallásoktatás teljes kiküszöbölését az iskolából. Kétségtelen, hogy a francia nép organikus életéből a vallásos nevelés elejtésével valami fejlesztő tényező esett ki ; ugyanezt mondhatjuk a háború előtti Olaszország nemzeti életének csodálatos pangásáról, iniciativa nélküli tespedéséről. Arra kell tehát gondolnom, hogy a huszadik század minden uj kinyilatkoztatása, uj egetkeresése dacára az életerők egyensúlya azon a régi könyvön : a biblián nyugszik.
Igen ám, de ugyanekkor előmbe áll a természet-tudományos kutatásnak s a modern filozófiának Mefisztója s azt mondja : dobjátok sutba azt az öreg könyvet, hiszen mesét mond nektek. Hatnapos teremtésről beszél, holott a világfejlődés millió évek végtelenségébe tágult. Beszél a napról, mely megállott Qabaon felett, holott a nap s a föld s a csillagvilágok a fizikának örök törvényein nyargalnak szünetlenül s jaj volna az életnek, ha egy pillanatra megállás volna. Erkölcsi kódexet ad s ezzel megköti az egyéniséget s a templomok kövére térdelő rabszolgát csinál a korlátlan aspirációkra törő szellemből.
így beszélnek a filozófiának s a természettudományoknak felszínes eredményei s az átlagember az évezredes lelki tradícióknak s e felszines eredményeknek malomkövei közé kerül s vagy hite morzsolódik fel, vagy a tudást fogja átokként kerülni, hogy megőrizhesse lelke naiv kincseit. Mindkét esetben megbomlik a társadalmi tökéletesedés harmonikus utja s végeredményében a nemzet élete visszavettetik.
Szükség van-e hát még a vallásra, vagy pedig az emberi kulturának ez a századokon át egyedüli hordozója elveszítette régi fényét és hitelét s lassankint rátérhetünk az emancipált ész és szabad erkölcs tisztán emberi utaira ?
A kérdésre a kétségeknek és tragédiáknak amaz útjával kivánok felelni, melyen a lélek botorkál, ha e kérdésben nem kap eligazítást.
Első lépésem a tudománynak a hit naivitásai alul való emancipációja felé vezet.
A hit és a tudás az emberiség gyermekkorának boldog századaiban egy ösvényen haladtak. A XVI. században óriásit lépett a tudomány s lépésével összezúzta a naiv világszemlélet minden ábrándját. Az érettünk ragyogó, reánk vigyázó csendes éjszakák ábrándos világát felváltják a centripetális és centrifugális erőkkel küzdő, világok születését és pusztulását hordozó naprendszerek mérhetetlen perspektívái. Mivé lesznek e dimenziók között a hitnek képei a napról, holdról, csillagokról, melyeket a föld lámpásainak tartánk s a földről, melyet a mindenség büszke közepének hittünk ?
Ez empirikus eredmények után jöttek a theoretikusok, akik a világ keletkezésének mikéntjét igyekeztek megmagyarázni; jött az agglomerációs elmélet, a Kant-Laplace elmélet, melyek a Mózesi világrendszert térben a végtelenbe s időben évmilliókra tolták ki s Istennek mindent gondosan formáló és elrendező kezét áttették az anyagba. Összecsukták a bibliát s a teremtés csendes napjai helyett előmbe tárták a világfejlődés óriási katasztrófáit, a szervetlen fejlődés hihetetlen vajúdását, mig a világ formáló kovácsainak Plútónak és Neptunnak, a tűznek és viznek elementáris harcából megszülethettek azok a létfeltételek, melyek között kibonthatta szárnyát a szerves élet fejlődése. Mint egy újkori reveláció jöttek előmbe a világfejlődés óriási perspektívái.
Olvastam, tanultam belőlük; egy élet fáradalmát munkába öltem. De ha eközben a gyermeki hitnek évezredeket ringató szelid képei elmultak előlem, mit kaptam azok helyett? A tudást? Kielégiti-e az életet a tudás? Az élet utai nemcsak a kulatásnak, eredményeknek vagy kérdőjeleknek szféráiban haladnak, hanem a megróbáltatásoknak, kétségek és kétségbeeséseknek bozótjai között is. S legyek csupa ész, számítás és logika: ha kihunytak felettem a hit csillagai, a tudás minden világossága mellett is sötétségben maradtam s a sötétséget felverik a kérdések: miért? Miért tanultam, küzdöttem, éltem ? A tudás egyedül nem meriti ki az élet értelmét és nem közeliti meg értékét. Az élet súlypontja végeredményében nem az észen, hanem a szivén, illetve a lélek harmóniáján nyugszik. S ha jönnek a kétségek, hová meneküljek, ha nem a hit csillagához? Dante a pokolnak kinzó vizióit, elpocsékolt életek szenvedéseit végig járva az életösztön jajdulásával kiált fel: stelle! stelle! Csillagokat!
S vájjon ezeket a csillagokat elhomályosithatja-e tényleg a tudás?
Ám jól van, feladtam gyermeki hitemet a világ eredetéről s az ember teremtéséről, melyeket századokon át az Isten közvetlen kezemunkájának tarték s megnyíltak előttem a világfejlődés óceánjai; geologia és palaeontologia kitárták millió éveket, formációkat, kataklizmákat rejtő lapjaikat s én azokról az élet fejlődésének csodálatos dolgait olvastam le, de mit veszítettem ezzel a hitből ? Semmit, sőt óriásit nyertem; a tudomány oltárlépcsőin Istennek antropomor fogalmáról a végtelenség távlataiba léptem; a hitnek a föld fölé borított, csillagokkal kivert parányi burája az isteni koncepciók méreteihez tágult; a tudományban nem betűket, szisztémákat, az élettől elvont ismerethalmazokat keresek, hanem az Isten óriás gondolatait; viszont a bibliában nem tudományt, geologiát és asztronómiát, hanem szemléltető képeit a zsoltáros himnuszának: „Coeli enarrant glóriám Dei", az egek Isten dicsőségét hirdetik s az Ö művéről beszél a világ.
Ha nem találom meg ezt a kapcsolatot a biblia és a tudomány között, elveszítettem a reálitások talaját a lábam alól; az élet legnagyobb realitása: a boldog élet, a harmonikus egyéniség kialakítása. Valójában minden kultúrának ez a célja, sőt ez a kultura valódi értéke.
Próbálta-e már a világ ezt az értéket hit nélkül megteremteni? Próbálta tűzzel, próbálta vérrel, a gyűlölet fanatizmusával 1792-ben Franciaországban,
5
de ne is menjünk messze, próbálta 1918-ban Oroszországban, 1919-ben Magyarországon s próbálja a materializmus szünetlenül szerte a világon. Ám nézzük meg ezt a vergődést, melyben a kulturát csak a külső komfort képviseli, ellenben a lélek utain tragédiák, meghasonlások, embergyülölet merednek felénk. Apostolaink: Nitsche, Schopenhauer a keserűségnek, világgyülölet-nek, lelki megroppanásnak fanyar csillagai; előttük az élet szenvedései átlá-bolhatlan pokoltavak, melyeknek partján sötét rémek: saját lelkük árnyékai gubbasztanak.
Pedig hát kulturát adnak ők is, villanyfényt, rádiót, autót, liftet, de az élet kinjain ezek nem segítenek át. Mi hiányzik ebből a kulturából ? A vallás melege, amely tavaszt borit az élet télbe hajló küzdelmei, pusztuló reményei fölé, biztonságot, egyensúlyt ad a létbe: harmonikus egyéniséget formál.
A vallás ilyenformán a léleknek egyéni szükségletén keresztül történelmi értékké válik s ha a modern tudományok által gyorsforralt kultura el is térne annak forrásaitól, tulajdon katasztrófái vezetnék vissza a Pálforduláshoz, a vallás történelmet formáló erejének felismeréséhez.
Kerezsy Géza.
II. A leány és fiúiskola tanulmányi kirándulása.
(Junius 10—11. Keszthely, Hévíz, Badacsony, Balatonfüred, Tihany, Siófok.)
Az argonauták nem leshették lázasabb türelmetlenséggel a jolkusi eget, mint utrakész seregünk junius kilencedikének esőt kergető éjszakáját. Az indulás előestéjén nehéz felhők kulisszáit tologatta a déli szél, de a parányi szivek sürgető imádsága győzött s az indulás hajnalán a felszakadó ködből nap-sugárözön öntötte el a még álmos utcákat.
Nyolvanan valánk, akik a kétnapos Balatonkörüli útra vállalkoztunk. A csapat zömét a fiuk, csillogó szemű, kemény gyerekek adták, számra: 55-en. A leánynövendékek számra kevesebben voltak, de ők voltak a két napos vándorlás napsugara.
Az állomáshoz az intézet udvaráról fegyelmezett sorban indultunk. Általában a kirándulás külső formáját a fegyelem korlátai között tartottuk, egyrészt azért, mert csak a rend harmóniájában teremhetnek lelki értékek, másrészt azért, mert fegyelmezettségünkkel tényleg az egész ut vonalán mindenütt figyelmet, a közönség szimpátiáját érdemeltük ki. A lelkek túláradó örömének természetesen senki sem szabott határt. A búcsúzás illetődött csendjén hamar keresztültört az izgalomnak, kíváncsiságnak, a bekövetkezhető élmények jósol-gatásának zsivaja, amely aztán két napon keresztül, mint a tavaszt járó méhraj zümmögése kisérte csapatunkat.
Utunknak a felügyelet szempontjából legkényesebb részei az áttszállások voltak, nehézségeinket azonban úgyszólván teljesen eliminálták egyrészt a rendezés precizitása, emellett a növendékek figyelme és engedelmessége, nem kis mértékben pedig a vasútállomások páratlan előzékenysége. E tekinletben az első öröm már Nagykanizsán ért, ahol a térfelügyelőség s a vonat kisérő személyzete minden gondjával a kirándulók kényelmét és biztonságát kereste. Ugyanez a figyelem kisért végig egész utunkon, lehetővé téve, hogy mindenütt külön kocsit és tiszta kupékat kapjunk.
A rendezés és vezetés első próbáját Balatonszentgyörgyön fényesen kiállva, a helyiérdekű vonat már edzett globetrotterekkel fordult a Balaton felé. Ám a Balatonnak itt még nem volt varázsa. A fantáziákat copf alatt is, gavallér
6
koponyákban is a legközelebbi állomás: Héviz, a fürdő és a titokban remélt fürdés izgatta.
A keszthelyi állomásról autókon mentünk Hévizre. Az utat szegélyező magyar ciprusok aligha láttak még csicsergőbb vándorfecskéket tovarepülni. A fürdő az előszezon teljes formájában állott; pompázó virágok, susogó lombok csendes utain gyógyulást kereső betegek csendes serege bandukolt. Ez a szenvedésekkel telitett élet egy pillanatra megtorpant, mikor az egészség kicsattanó pompája közéjük szállt velünk. A mi seregünknek a tó tükrén ringó lótuszok-nak piros koszorúja adhatott méltó keretet. Gyerünk tehát a vizbe! Egy pillanat alatt a máskor csendes tő vizén felriadt az élet kacagása. Gyerekeink annyira élvezték a fürdőt, hogy az induláskor horoggal kellett onnan őket kiszednünk. Keszthelyen némi kis programmunk lett volna, de az ut első etappja a fürdő annyira lekötött, hogy Keszthely nevezetességeit, az európai szépségű Fes etich palotát, az országos müemlékszámba menő plébánia templomot, (III. István nádor 1386-ban építette). Európa időrendileg legelső gazdasági intézetét a Georgikont (1797), a Helikoni ünnepségek ősi parkját, százados fáit csak autóröptében nézhettük meg.
Az államvasutak büszke kúpos mozdonya robogva vágtatott velünk a Balaton vidék gyönyörű világába. Valóban az a hely, melyen végig jártunk a geologia világokat firmáló erejének, a kulturtörténelmi, magyar történelmi emlékeknek, a rege és mondavilág s a daliás idők romantikajának pazarul ékes külön világa. Itt dübörgött végig számlálatlan évezredekkel ezelőtt a harmadkor utolsó vulkanikus vihara tengereket szorítva, völgyeket vájva s kiemelve a Balaton vidék bazalt vonalait. Ez volt a Bécs felé törő török felvonuló utja, a magyar vitézség sziklagátja, a magyar romantika édes regékkel teljes termőföldje.
A jelen szépségei között a mult világában jártunk. Minden oldalról a természet megkapó képei s a történelem emlékei integettek felénk: a Badacsony pompában álló lankája, Szigliget vára, Csobánc, Tátika, Somló, a hegyoldalak bazalt bordái, cukorsüveg kúpjai. A gyermekeket egyik ablaktól a másikhoz csalták e képek. Tapolcán, Bacsányi János szülőhelyén megemlékeztünk a nemrég felfedezett érdekes barlangról.
Utunk közelebbi megállóhelye Nemestördemic volt, ahonnan a Badacsony oldalát akartuk megmászni. A községnek virágokkal borított parányi iskolájában Fehér M.-né úrhölgy fogadott lekötelező szívességgel. Németh Pál ur kalauzolása mellett neki vágtunk a homokkal, szétszórt bazalt tufával borított útnak. A nap túlságos jókedvvel tüntetett ki, de az apró lábak birták s egyetlen pihenővel a Badacsony oldalában állottunk. A panoráma felséges és Németh ur magyarázata mellett tanulságos volt. Ennél is jobban érdekelt azonban a felettünk sugárözönben égő kőbánya. Egy kis versenymászással legyűrtük a meredek kőomlást s lábaink a csodálattól gyökeret vertek a bánya peremén. 20—30 lépés széles, 200 lépés hosszú kőterraszon, messze a békés élet csendje felett a sziklákkal harcoló munka láza pezsgett; a háttérben mint egy gigászi függöny ereszkedett a hegynek felmart oldala. A bazalt árnyalatai festői szinekben tarkították a falat s az óriási kőtömbök egymáshoz préselve, meggörbülve, kidudorodva, áthajolva mutatták azt a mérhetetlen küzdelmet, mellyel az infernális erők a felhőkig tolták a gránit és gneisz megolvadt láváját. S e kolosszális méretek tövében apró csillék futkostak, kalapács csattogott, dinamit robbant s izzadt arcú parányi lények birkóztak az idők és geologiai erők óriásaival: az emberek. A természet nagysága, óriás súlya megrendít és lever, de a szellem mindennel megbirkózó ereje az egekig emel. Az ember e gigászi sziklák tövében kezébe vesz egy kalapácsot s ütése nyomán paloták épülnek, kövezett utak kígyóznak, mólók emelkednek s az emberi szellem pompába szakadt virága, a kul\'ura terjed minden felé. A kőtörő kalapács
7
ritmusa ez, mely a világot átfutó visszhangjában a kultura diadalmas himnuszává válik.
Az idő sürgetett. A bányából úgyszólván futólépésben siettünk az állomáshoz, hogy az első nap benyomásai után megtérhessünk csendes Emmau-sunkba: Füredre.
Füreden napszálltakor kedves figyelem, stílszerű otthon és felejthetetlen zamatu vacsora várt. Nem- tudom, hogy ezeknek érdemét hogyan osszuk el Barabás igazgató ur és kedves felesége között; bizonyos, hogy nagyszerűen hozzáértő asszonyi kezek gondosságát mindenben tapasztaltuk. Vacsora után a fiuk lepihentek katonás ágyukon, a leányoknak azonban egy kis sétára jött kedvük. A kirándulás a gyermekek napja, a lehetőség határai között "az ő kedvük parancsol. Igy történt, hogy a kis leánysereg egy hosszú nap fáradalmai után is nevető jókedvvel kanyarodott le a telep felé. A telepen a Balaton hűvöse is hívogatott, de holmi fagylalt hűvöse is hívogatott s ne vegye zokon a Balaton, ha először a fagylalt csábított el. Hogy e kis bün végül is egy szellemiekben is gazdag este emlékébe olvadt, az a Balaton érdeme, melynek partján végig sétaltunk. A magyar tenger megcsillogtatta ellőttünk csillagfényes, titkokrólregékről csobogó esti pompáját. Ezüstös tükrén bevont vitorláju bárkák rin-gottak, a Tihany felett kelő hold imbolyogva fürdött sötét mélyében, a somogyi partról apró lámpáknak tüzszeme pislogott s gyermekeink néma élvezettel nézték e csendes, csodálatos harmóniát.
Végre is azonban aludni is kell s ahhoz ugygondolom senkinek sem kellett ezen az estén ringatás.
A hajnal harmatával már útban voltunk Tihany felé. Az idilli szépségben fejlődő kikötő marasztott volna, de utunknak főcélja, a komoly fenségben álló apátsági templom már hívogatott csengő harangszavával. A tetőn „kecskekörmöt" áruló maszatos gyermekek vártak. Primitív élelmesség egy világfürdő forgalmát és komfortját megérdemlő magasztosan szép helyen. A megszégyenítően elhanyagolt tetőn először a visszhangot kerestük. Hívó szóval, riasztó pisztollyal ébresztgettük Tihanynak riadó leányát, de hasztalan. A templom s a rendháznak lelkeket megfogó csendje kárpótolt helyette. A Perjel ur Őméltósága lekötelező szívességgel fogadott. Nemes arcáról egy emberi élet bölcs derűje mosolygott le gyermekeinkre. Szives engedelmével a kálvária tetőn rövid ünnepséggel hódoltunk annak az Istentől vezetett munkának, mellyel a Benedek rend a népvándorlás hullámai között hányódó nemzetet a nyugati kultura életet és jövőt adó utaira vezette. A templom felhőkbe emelt ujjáról közel egy ezredév intent le reánk, I. Endre 1052-ben alapitotta. Barokk szépsége a látogatók ezreit érdemelné meg. Gyermekeink a magas szentélyt, a sekrestye kincseit, a katakomba síremlékeit megnézve, a rendház áhítatot parancsoló csendjébe tértek, hogy megtekinthessék azokat a szobákat, melyekben boldogult emlékű Károly királyunk egy megrendítő tragédia utolsó magyar óráit élte. Népek, nemzetek, király k sorsa szomorúan kicsiny ezen a világon, csak az Isten ereje örök: „Vasvesszővel kormányozod őket és összetöröd őket, mint a fazekas edényét,,- (Zsolt.)
A dél újra Füreden, bőséges és pompás ebédnél talált. Immár csak fél napunk volt hátra s ezt a Balatonnak akartuk szentelni. Bucsut mondva kedves szállásunknak és még kedvesebb házigazdánknak, a község most épülő hatalmas román stilü templomának, mely árnyékába fogadott, a társaság egyrésze autókon a „Fenékbe" ment strandolni, az invalidusok pedig a telepre mentek egy kis sétára a hűvös viz mellett. Az ég és a viz remekeim látszottak egymás szépségének visszaverésében. E szinpompát leirni nehéz, élvezni gyönyörűség.
A hajó indulása összetoborozta a társaságot. A közel egyórás hajóút teljes nagyságában és fenségében széttárta előttünk a magyar tengert. Mennyi
8
rideg realizmus kellett ahhoz, hogy Mária Terézia egyik mérnöke le akarja csapolni az egész Balatont. A világ szegényebb lett volna egy kinccsel. Magyarország pedig semmivel sem lett volna gazdagabb.
Siófoktól az egész ut a vonat ablakainál tartott. A somogyi part lüktető élete, meglepően nekiindult építkezése minden pillanatban uj érdekességgel szolgált. A lenyugvó nap még egy feledhetetlen képpel csillogtatta meg előttünk a Balatont: az „aranyhiddal".
Lassan-lassan homály borult reánk, hazafelé közeledtünk. Az életöröm nótázásban, táncban csapott ki gyermekeinkből, az ut fináléja mámoros örömbe veszett. Kanizsa fedett peronja alá olyan jókedvet, zsivajt hozott a gőzparipa, mintha most indulnának az életörömök virágos útjára. Ez az öröm volt a kirándulás legszebb eredménye és dicsérete.
Hasonló kedves utazást a jövő évben.
III. Az 1926—27. iskolai év története.
34 éves múltnak nagyszerű eredményeivel, a jobb magyar jövendő imádságával és erős akaratával indult iskolánk 1926. szeptemberében a nemzetnevelés egy ujabb esztendejének. Korunk szellemi igényei a nemzeti művelődésnek valósággal tengelyévé tették a polgári iskolát Trianon óta általában minden iskola valósággal történelmi hivatást tölt be, hiszen a trianoni szellem legimponálóbb vétója az utódállamok közt toronymagasságban álló kultur-fölényünk. Ebből a szempontból pedig a polgári iskola, mint a nemzeti művelődés legszélesebb bázisa, minden iskolatípust megelőz.
Hogy ennek az áldott hivatásnak a mi intézetünk mennyiben Jelelt meg, annak felemelő bizonysága az iskola látogatottsága, amely az utóbbi évek gazdasági pangása és a Muraköz vonzási területének elveszítése dacára megkétszerezte az utolsó békeévek látogatottságát.
Történelmi hivatásunkkal felvértezve s a szülők bizalma által megerősítve indultunk egy év munkájának. Az esztendő pedig küzdelmesebb, nehézségekkel terheltebb volt, mint bármelyik év előtte. A tantestület egészségi viszonyaiban beállott szomorú akadályok, a növendékek között fellépett járványok a testület részéről is, a tanulók részéről is, végsőkig feszitett munkát követeltek meg; s ha e nehézségek dacára is az év eredménye nem maradt el a megelőző évek eredménye mögött, ez az iskola egészséges szellemének bizonyítéka.
Az évenkint feltörő vágyakozás reminiszcenciájával kell arról megemlékeznünk, hogy ennyi energia mellett mit lehetne ebből az intézetből csinálni, ha az mostani szükreszabott helyiségéből, ahol a gyakorlati oktatás legfontosabb kellékei, a természetrajzi szertár, laboratórium, rajzterem, könyvtár hiányzanak, illetve tantermekbe vannak széthelyezve: modernül felszerelt helyiségbe kerülne.
Magán-, javító-, különbözeti-, pót- és felvételi-vizsgálatok. Javitó vizsgálatokat aug. 28-án és 30-án tartottunk. Vizsgálatra jelentkezett 39 tanuló, akik közül 35 sikerrel vizsgázott, 4 osztályismétlésre utasíttatott, 1 polg. isk. tanulmányait nem folytathatja.
Felvételi és tantervkülönbözeti vizsgára a R Sz. 14. §. alapján auguszt. 30-án két tanuló, szeptember 20-án egy tanuló, szept. 29-én egy tanuló jelentkezett. Mindannyian sikerrel vizsgáztak.


9
Az okt. 20-án megtartott javitó vizsgálatra egy tanuló jelentkezett, a vizsgát sikerrel tette le.
A december 17-én tartott javitó vizsgálatra két tanuló jelentkezett, vizsgájuk nem sikerült.
A szept. 16-án megtartott magánvizsgálatra 1 tanuló jelentkezett, sikerrel vizsgázott.
A dec. 17-én megtartott magánvizsgálatra 3 tanuló jelentkezett, sikerrel vizsgáztak.
A junius 24-én megtartott magánvizsgálatra 6 tanuló jelentkezett, 5 tanuló sikerrel vizsgázott, 1 tanuló pótvizsgát tehet.
A tanulók felvétele. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium rendelete alapján a beiratások 1926. év julius hó 1., 2., 3. napjain, pótbeiratások szeptember hó 1., 2. napjain voltak.
Felvétetett az I. A) osztályba 36, I. B) osztályba 35, I. C) osztályba 84, II. A) osztályba 34, II. B) osztályba 36, II. C) osztályba 34, III. A) osztályba 56, III. B) osztályba 54, IV. A) osztályba 52, IV. B) osztályba 47 tanuló, összesen 418 tanuló.
A tanév megnyitása. A megpróbáltatásokat átélt esztendőt még a szellemi és testi erők teljével az ifjussg és tanári testület teljes számával kezdtük el. 1925. augusztus 27-én a tanári testület alakuló értekezletet tartott, amelyen a tárgyak felosztását, órarend összeállítását, osztályfőnöki és egyéb intézeti tisztségek betöltését tárgyalta. (Az osztályfőnökök nevei a névjegyzékben vannak feltüntetve.)
Az intézeti tisztségek következőkben oszlottak meg: tanári könyvtár kezelője: Szakonyi Géza (átvette Németh Mihály); ifjúsági könyvtár kezelője: Vajdáné Vágner Ilona; segélykönyvtár kezelőie: Fritz Celesztine; földrajzi szertár kezelője: Laitinné Hajas Eszter; történelmi szertár kezelője: Vajdáné Vágner Ilona; természetrajzi szertár kezelője: Takách Olga; vegytani szertár kezelője: Kettingné Nagy Erzsébet; természettani szertár kezelőie: Blázy Mária; rajzszerek kezelője: dr. Horváthné Kenedi Erzsébet; tornaszerek kezelője: Fritz Celesztine.
A tanévet szeptember 4-én ünnepélyes Veni Sancteval, egy jobb jövőt sóvárgó nemzedék alázatos imádságával nyitottuk meg; az osztályok elrendezése, a növendékek számbavétele után a rendes tanitás 5-én kezdődött meg. Az eredményesebb tanitás érdekében a nagymélt. V. K. Miniszter ur az első és második osztálynak A), B), C, a III. és IV. osztálynak A) B) párhuzamosítását engedélyezte.
Tandíjmentesség. Zalavármegye kir. Tanfelügyelőjének 95/927. sz. rendeletével a jó magaviseletű és szorgalmas, szegénységüket igazolt tanulók közül egész tandíjmentességben 61, fél tandíjmentességben 41 tanuló részesült.
Tárgyak alóli felmentések. Valamely tárgy tanulása alul való felmentés a harmonikus tökéletesedés útját vágja el; ezért a szülők lelkiismeretéhez kell fordulnom azon figyelmeztetéssel, hogy felmentést csak nagyon indokolt esetben kérjenek. Torna alól felmentést kapott 4, rajz alól 4, kézimunka alól 4, tanuló, megjegyezve, hogy ez utóbbiak a rajznak illetve kézimunkának csak finomabb kivitele alól nyertek felmentést.
Tanulmányi ügyek. Az oktatás leghatalmasabb támasztéka a szemléltetés, a belső tényezők mellett pedig a miliő szuggesztív hatása. Mindkettőnek szomorú hiányát kellett éreznünk az elmúlt évben is. Rajztermünk nincs, a rajzot az előadó termekben, arra alkalmatlan padokon, megfelelő objektumok teljes hiányában kellett tanítanunk. Kézimunka termünk nincs, magasabb vonalú kézimunka, háziipari oktatás lehetősége hiányzik; szertárunk laboratóriumunk nincs, illetve a fiúiskolával közös; földszinti helyiségeink, udvarunk
10
az elemi iskolával kevertek illetve közösek lévén, az iskolának nincs zárt egysége. Már a legközelebbi jövőnek pótolnia kellene ezen hiányokat, különben az extenziv fejlődés mellett az intenzív fejlődés lehetőségét el sem lehet képzelni.
Az adott körülmények között a tanári testület hivatása egész erejével azon volt, hogy az előirt tantervnek nemcsak betűjében, de szellemében eleget tegyen. Munkáját több izben szinte katasztrófálisan megnehezítették a fellépett betegségek, szabadságolások és ezek következtében az órarendek változásai. A tanári testület, — mondhatjuk, emberfeletti munkát végzett, hogy a hiányzó tanerőket szakszerűen helyettesítse s az oktatás egységes menetéből ne zökkenjen ki. Ennek a munkának köszönhető, hogy az előirt anyagot mindenben elvégeztük, az eredmény pedig a nyugodtabb évek mértékén áll. E munka támpontjai a tanári értekezletek voltak, melyeken a testület számon tartotta az intézet fegyelmi állapotát, a tanítás eredményét s lelkiismeretesen megtárgyalta a körülmények által megszabott teendőit. Ez értekezletek fontosabb eredményeit, intéseket, dorgálásokat, — nemkülönben a dicséreteket a tanulók munkanaplója utján tudattuk a szülőkkel.
Általában a szülőkkel való állandó érintkezést a munkanapló nagyszerűen bevált rendszere által tartottuk fenn. E helyen különösen felkérem a szülőket, hogy e fegyelmezési rendszer hathatósabbá. öntudatosabbá tétele végett a munkanaplókat naponta kisérjék figyelemmel.
A szigorúbb ellenőrzés és az otthon környezetének megfigyelése végett az osztályfőnökök a tanulók otthonában is látogatást tettek, a tapasztaltakról pedig a tanári értekezleteken számoltak be.
Talán első helyen kellett volna arról megemlékeznem, hogy oktatásunkat és nevelésünket a vallásosság őszinte szelleme szőtte át. Munkanapunkat a Mindenható alázatos imádásával kezdtük s avval végeztük. A tanulók rendesen eleget tettek vallási kötelmeiknek, szentmise ájtatosságukat egyházi énekkaruk tette felemelőbbé.
Iskolai fegyelem. Maradó eredmények csak a fegyelem harmóniájában teremhetnek, a lélek fegyelme pedig csak a test, a magatartás kongruens fegyelme mellett fejlődhet. Ennek komoly tudatában áll a tanári testület, de komoly tudatában kell állaniok a szülőknek is. A tanári testület tömegeket kezel, ahol az egyéni fegyelmezés, miután oktatnia is kell, általában lehetetlen ; a fegyelmezés módszere tehát csak a kíméletlen és kivételt nem engedő szigor lehet. Tovább menve a fegyelmezés csak akkor lehet egységes és eredményes, ha az iskola rendje és szelleme az iskola falain tul is láthatatlan erőként köti a gyermeket. Sajnálattal kell megemlítenem, hogy e roppant horderejű elvnek és követelménynek nem minden szülő él tudatában. Ha a növendékek magatartása egy-két esetben súlyosabb megtorlást igénylő hibát mutatott, ugy ennek okát az otthoni miliő rontó hatásában kell keresnünk. Legsajnálatosabb az, hogy e rontó hatás magára az iskolai fegyelemre is visszahat. A tanári testületnek ismételten semmi ódiumtól vissza nem riadó szigorral kellett őit állania, hogy magát az iskolai fegyelmet megvédje.
A szülők figyelmét nyomatékosan felhívom arra, hogy a,z iskola szelleme és fegyelme a tanulmányi idő egész tartama alatt, — tehát szünnapokon is, nagy vakációban is, kirándulásokon is, otthon illetve a társas életben is köt.
Szülői értekezletek. A tanítás eredményének, első sorban a fegyelmezésnek rendkivül fontos támaszai és serkentői a szülői értekezletek. A tanári testületnek és a szülőknek eleven kontaktusai, amelyeken egyénileg is közel lehet férkőzni a környezet s közvetve a gyermek lelkivilágához. Az intézet négy izben tartott ilyen értekezletet, a felmerült bajokat megbeszélve, a szülőknek módszeres tanácsokat adva s viszont felvilágosításokat kérve. Ez érte-
11
kezleteken pedagógiai értékű előadásokat tartottak Mantuano Mária, Németh Mihály, Planderné Zimils Anna és Twrdy Anna.
Sajnos a szülők nem minden esetben méltányolták az értekezletek neveléstani fontosságát s különösen azok nem, akiknek első sorban kellett volna azokon részt venniök.
A tanulók előmeneteléről részletes kimutatást közlünk.
Tánctanfolyam. Blagusz Elek oki. táncmester az önként jelentkezők részére szept., okt. hóban a gimnázium tornatermében tánctanfolyamot rendezett, melyen növendékeink tanári felügyelet mellett vettek részt.
A tanári testület személyi változásai. Az esztendő megpróbáltatásai a tanári testületre szinte katasztrofális súllyal nehezedtek. Az év első hónapjában az intézet tisztes munkába fáradt érdemes igazgatója Szakonyi Géza megbetegedett s miután egészsége helyreállítására egy évi szabadságot kapott, a kultuszminiszter Ur Őnagyméltósága az intézet vezetését 1926. szeptember 17-től Németh Mihály fiúiskolái igazgatóra bizta. Ettől kezdve a tanárok súlyosabb betegségei is egymást váltották. Némethné Wrana Ilona szept. 1-től nov. 4-ig; Trwdy Anna okt. 19-től nov. 17-ig; Kettingné Nagy Erzsébet január 24-től febr. 3-ig; Vajdáné Vágner Ilona január 24-től febr. 9-ig; Kettingné Nagy Erzsébet ápril 20-tól május 21-ig; Némethné Wrana Ilona május 1-től május 28-ig; dr. Horváthné Kenedy Erzsébet május 5-től május 13-ig; Kettingné Nagy Erzsébet junius 13-tól 21-ig; Takách Olga junius 16-tól év végéig; Vajdáné Vágner Ilona jun. 17-től 26-ig; Laitinné Hajas Eszter ápril 24-től az év végéig terjedő gyógykezelési szabadságot voltak kénytelenek igénybe venni. A hiányok pótlására a minisztérium Kerezsy Géza tanárt bizta meg a polg. iskolában való oktatással, e megbízatással, hogy a tanári testület e kemény teherpróbát kiállotta, az a munkában álló tanárok hihetetlen áldozatának és P. Mátés Hilár szeretetreméltó szolgálatkészségének köszönhető, aki a történelem tanítását egy osztályban elvállalta.
A Nagyméltóságú miniszter Ur május 1-i hatállyal intézetünkhöz megbízta Raffay Anna oki. polg. iskolai tanárnőt, aki működését a jövő tanévben kezdi meg.
A tanulók egészségi állapotában nem vott meg nem indokolható csökkenés. Január-február hónapokban a városban elterjedt spanyoljárvány miatt nagyobb arányokat öltött a mulasztás, a nagyobb bajok megelőzése végett február 7—11-ig hatósági intézkedésre szünetet tartottunk, ugyanakkor azonban valamennyi alsó és középfokú tanintézet szünetet tartott. Nagyobb arányú mulasztások még junius hónapban voltak a városban fellépett kanyaró, difteria miatt, ez a baj azonban intézetünkben nem lépett járványszerüleg fel. Október 14-én hivatalos szemvizsgálat volt kielégítő eredménnyel.
Kirándulások. A játszva tanulás legideálisabb eszköze a kirándulás. Az intézet programm szerint két nagyobb kirándulást rendezett és pedig junius 10—11-én kétnapos utat a Balaton körül, melyről külön emlékezünk meg és junius 13-án egynapos kirándulást a városi erdőbe. Ezen a kedves emlékű kiránduláson a fiu- és leányiskola minden növendéke és egész tanári kara résztvett. Meleg köszönettel kell ehelyütt városunk erdőmérnökének figyelmességéről megemlékeznünk, aki az erdő legszebb részét bocsátotta az örömtől áradó sereg rendelkezésére. Gyermekeink csengő zsivaja egy napfénytől ragyogó napra felverte az erdő csendjét; labda, társasjáték, virágszedés, szamócázás s páratlan étvágyú ebédelés közben repült az idő; délután egy tisztáson a két intézet szépen sikerült Csengery ünnepélyt tartott, melyen énekszámokon, szavalatokon kívül Deák István polg. fiúiskolái tanár intézett Csengery Antal érdemeiről megemlékező beszédet az ifjúsághoz.
12
E nagyobb kirándulások mellett osztályonkint többször tettek a megfelelő tárgyakkal kapcsolatos peripatetikus sétát a természetbe és a város iparüzemeihez.
Iskolai ünnepélyek. Az ünnepély a lélek adója és hódolata egy-egy gondolat vagy eszmény előtt. Minden alkalmat felhasználtunk, hogy nemzeti, vagy vallásos ünnepélyeink léleknevelő erejéből növendékeink bőségesen meríthessenek. Kegyelettel adóztunk október 6-án az aradi vértanuk emlékének, nov. 1-én a világháború hősi halottainak és a bakónaki vértanuknak. A sirok feldíszítését egészében növendékeink végezték általuk adott virágokkal, koszorúkkal. Nov. 21-én boldogult emlékű Ferenc József királyunk halálozási évfordulójára, január 4-én a mohácsi gyásznap emlékére, márc. 15-én a márciusi események dicsőítésére, jun. 13-án a polgári iskolák megteremtőjének Csengery Antal-nak emlékezetére gondolatokkal, lelkesedéssel telitett ünnepélyeket tartottunk, melyeken az ifjúság ének, szavalat számai mellett a tanárok lelkesítő beszédeket intéztek az ifjúsághoz. Május 29-én a világháborúban elesett hőseink emlékének szenteltünk ünnepet. A trianoni békekényszer szomorú évfordulóján az első órát minden osztály hősi küzdelmeink emlékezetére, történelmi hivatásunknak, a jövő nemzedék hivatásának lelkünkbe vésésére fordította.
Madarak- és fák napja. A természet szeretetének poétikus gondolata ez a nap. Beolvadás a teremtő Isten gondolataiba. Földrajzi adottságunk mellett eltartó édesanyánknak a magyar földnek, a rajta kibontakozó életnek megbecsülésére, megvédésére s a munka szeretetére tanit. A tanári kar és az ifjúság meleg szeretettel készült e gondolatok megünneplésére, a madarak- és fák napjára; május 21-én, napfénytől ragyogó reggelen a lengő trikolorokkal díszített udvaron sorakozott a két intézet ifjúsága. Az énekkar kedves énekekkel, fiuk- és leányok szavallataik legjavával vonultak fel. Dalban, szóban, gondolatban a természetnek szerafikus szeretete csendült fel, az a túláradó érzés, mely a Fioretti költőjének ajkán elcsevegett az erdő madaraival, a vizek halaival, vitába szállt a sziklával, a csobogó patakkal. Az eleven lendülettel elszavalt költemények, gyönyörű összhangban kibontakozó melódiák a tanári testületet azzal a boldog tudattal töltötték el, hogy növendékeinkben, rengeteg érték, szépre és jóra való hajlamosság van, mellyel mint egy csodás hangszerrel, a legnagyobb művészetnek: a derült világnézetnek, egyensúlyban álló életnek harmóniáit csalogathatják elő. Ennek az életnek szimbóluma és kiáradó forrása az Isten remeke: a természet. Az ifjúsághoz intézett beszédek : Party Lajos fiúiskolái tanár költői képekben, gondolatokban gazdag beszéde és Takách Olga leányiskolái tanárnő lelkesítő beszéde a természet szépségeinek, értékeinek kincses halmaza közé vezette növendékeink lelkét, az ismereteknek, érzéseknek olyan tömegét mozgatva meg, hogy az ünnepély után rendes tanóráikra szétosztó ifjúság, de a tanárok is sokáig érezték a felemelő érzések ünnepi hangulatát. Talán ennek az ünnepélynek köszönhetjük, hogy növendékeink a küszöbön álló kirándulásokat a lelki élvezetek tiszta örömével várták s azokat a természet nemes szeretetével élték át. Ünnepélyeinknek a Ketting Ferenc fiúiskolái tanár által szervezett és vezetett közös énekkar mindig művészi énekszámai adtak hangulatot. Énekkarunk precizitásával és az előadás egyéni elgondolásával országos viszonylatban is számot tenne.
Tornaünnepély. Ünnepélyeink büszkesége és koronája a junius 19-én megtartott tornaünnepély volt. Egy év spártai fegyelmének, tettrekészségének bemutatójául szántuk azt. A leányok egyszerű és csinos formaruhát öltöttek, mellükön az alma mater monogrammjával. — Fegyelmezett soraikat büszke öntudat hordozta: a boldog magyar jövendő generációja megy seregszemlére.
A Zrinyi sportpálya bejáratától katonazenekar hangjai adták a lépések ritmusát s megkezdődött a két intézet 800 növendékének diszfelvonulása. —
13
A tribünöket roskadásig megtöltő előkelő közönség ismételten tapsviharral üdvözölte élén lobogó háromszínű zászlóval fehér-kék dreszben tisztelegve elvonuló leánylégiót. A tornagyakorlatok a jól előkészítettség gyors ütemében folytak le. A sort a fiúiskola vezényszóra végzett szabadgyakorlata nyitotta meg, amelyet a leányoknak ugyancsak vezényszóra végzett csoport-gyakorlata követett. A fiuk énekszóra végzett botgyakorlattal vonultak fel, utánuk a leányok ajkán is felcsendült a népdalok melódiája, melynek ütemeire karok lendültek, zászlók lebbentek, rugalmas ifjú testek az acélos erőnek, élet és egészség kicsattanásának gyönyörű kaleidoszkopikus képét mutatták. Az invencióval, változatossággal tele gyakorlatok a testmozgás ritmusának, hajlékonyságának, rugalmasságának minden lehetőségét felölelték. A fiuk gyakorlatai több robusztus erőt, a leányok gyakorlatai több kecsességet mutattak. Tornaünnepélyünk legpoetikusabb része a cigányzene mellett bemutatott ritmikus táncmozdulatok és a lelkesitően szép magyar tánc voltak. A klasz-szikus tánc csoportja Hellasz pázsitján andalgó gyermekek keresetlen báját, játszi kedvét juttatták eszünkbe; a festői magyar ruhákban eljárt magyar táncban a magyar temperamentum minden érzésskálája felviharzott. A magyar tánc fordulói között egyes párok kiváló ügyességgel páros táncot adtak elő. Rutinos mozdulataikért külön dicséretet érdemelnek: Bölcsföldy Sári, Engel-leiter Irén, Beusterien Rajda IV. A) és Brónyay Teréz III A) oszt. tanulók. Az ünnepély felemelő sikere nemcsak a közönség ismételt tapsviharát érdemelte ki, de a tanügy jelenlevő barátainak szóbeli elismerését is. Dr. Hajdú Gyula ügyvéd, gondnoksági elnök ur érzésben és gondolatokban magasan járó beszédet intézett az ifjúsághoz, a hit, emberszeretet és hazaszeretet ideálját tűzve törekvései céljául. — A tornavizsga eredménye Fritz Celesztin, Blázy Mária és Mantuano Mária tornatanitók érdeme.
Mozi és vetített képes előadások. Növendékeink tanáraik vezetése mellett részt vettek a Magyar—Holland Kulturgazd. R.-T. és a Magy. Néprajzi Társaság által rendezett oktató filmelőadásokon. Az előadásokat szakszerű magyarázatok kisérték. A megtekintett filmek : Biologiai képek, Az ókori műveltség, Finnország, A szent Jobb története, Görög hőskor, A német északi tenger, A kis hős, Tengerfenék csodái. A mai társadalmi élet által megkövetelt ismeretek nagy halmazára a tananyag nagy terjedelme s az idő csekélysége miatt a tanmenetben alig lehet kitérni. Módot és eszközt kellett keresnünk, amelyek mellett a növendék szórakozva tanulhat. Erre legalkalmasabb a vetített képekkel kisért előadás. A fiúiskola tornatermében házi vezetésben három Ilyen előadást tartottunk, ésp. Olaszországról, az aranybányászatról és a görög sport történetéről. A szokatlanság, a változatosság, az újság ingere hozzájárult, hogy az élvezet alakjában nyújtott ismeretek után növendékeink örömmel kaptak, azokkal foglalkoztak hathatósan pótolva a tanórák alatt szerzett szakismereteiket. A vetített képes előadások dijaként beszedett minimális összeget a tanári kar szaklapok megrendelésére fordította.
Adományok, Intézetünk tanulmányi és fegyelmi ügyeit a tanügy meleg-lelkű barátai nemcsak többszöri érdeklődésükkel tüntették ki, hanem a tanulók jutalmazására fordítandó adományaikkal is. Egy-egy ifjú életnek eredményekbe hajló hajtása legyen ezért a legszebb köszönet. A szent Ferenc III Rendje és az Oltáregyesület 20—20 pengőt adományozott a hitoktató által felhasználandó célra. Mindkét adományt Radics Hona IV. b. o. tanuló nyerte el négy éven át tanúsított kitűnő szorgalmáért és példás magaviseletéért. A két egyesület által adományozott könyvjutalomban részesültek Pusovszky Ella IV. a., Vetter Ilona IV. a., Heffer Margit IV. a., Kovács Mária IV. a., Szabó Margit IV. a., Ditmayer Anna IV. b., Hiedl Anna IV. b. oszt. növendékek. A m. kir. I. és II. sz. Postahivatalok Főnökségei által juttatott 15 pengő jutalomból 10 pengőt
14
Pusowszky Ella IV. a., 5 pengőt Hutter Erzsébet I. b. osztályú tanulók érdemelték meg szorgalmukkal és példás viseletükkel. Maguknak a tanulóknak, illetve a szülőknek lelke kincses háza volt az iskola által több nemes célra eszközölt gyűjtésnek. A mohácsi fogadalmi templom javára 59 P 11 fillér, Zsófia gyqrmekszanatorium javára 81 P 77 fill., Csengery szobor alap javára 50 P 02 fillér, összesen 190\'88 pengő gyűlt össze a gyermekek filléreiből. A Vöröskereszt ifj. osztálya öt szegénysorsu tanulót látott el ruhanemüekkel. A Csengery szobor alap javára gyűjtött 50 pengőhöz a tornavizsga bevételéből 20 pengőt csatoltunk.
Ifjúsági egyesületek a társadalmi élet előkészítő porondjai. Kihatásuk gondos és lélekkel tele vezetés mellett fel nem mérhető. Első helyen az Eucharisztikus leányszövetségről emlékezünk meg. Az Eucharisztia az ég és a föld szentségi kapcsolata. A legfelségesebb tény, melyet az Isten a világba állított. Általa reálisan Istennel és Istenben élünk; az eucharisztikus lélekben eleven valósággá válik nemcsak a vallásos életnek, de minden kulturtörekvésnek ideálja, a kötelességtudás, becsület, jellem embertípusának kialakítása Eucharisztikus leányszövetségünk ennek a gondolatnak jegyében indult egy évi útjára. Vezetője P. Mátés Hilár hitoktató volt. Január 9-én tagfelvételt tartott, melynek szertartását P. Vargha Teodorich dr. házfőnök plébános végezte. Tagjainak száma 175 volt, elnöke Radics Ilonka,titkára SziegerMagda. Kéthetenként szombatdélutánokon összejöveteleket tartott, melyeknek tárgysorozatán vallásos tárgyú szavalatok, felolvasások, a vezető hitoktató magasztos gondolatokban gazdag beszédei szerepeltek. Önálló felolvasást tartottak: Szieger Magda IV. a., Radics Ilonka IV. b., Szakácsics Margit IV. b. és Kengyel Zita III. a. osztályú tanulók. Az Urnapi körmeneten a Leányszövetség saját zászlaja alatt vett részt. Működését jun. 17-én a tagok kellemes kirándulásával zárta be.
Önképzőkör a társadalmi rutin csiszoló helye; a megjelenésben bátorságot, előadói készséget, minden kérdéshez rapid hozzászólást, dialektikai élt ad a bátortalan kezdőnek; leányoknál emellett igen helyesen bevezette a vezető tanár a háziasszonyi készség gyakorlati iskoláját, kenyér, kalács, teasütemények, cukorkák készítését, ruha és kalapkészitést, sőt ezekből ügyességi versenyeket rendeztek. Irodalmi működésűk hazafias, elbeszélő, vidám költemények szavalására, bírálatára, magyar dalok éneklésére, kisebb színdarabok, magánjelenetek, zeneszámok előadására terjedt ki. Néhány tanulóban a költői véna is szárnyát bontogatta s a kör vezetői szeretettel karolták fel a feltörő tehetségeket.
Vezető tanár: dr. Horváthné Kenedi Erzébet, titkár Pusowszky Ella IV. a., jegyző Kálmán magda IV. a. és Herczfeld Ilona IV. b., pénztáros Herczfeld Irma III. b. osztályú növendékek voltak. Rendezők: Beusterien Rajda IV. a., Radics Ilona IV. b. osztályú tanulók. Zsűritagok: Büchler Edit III. a., Székely Lili IV. a., Büchler Margit III. b., Mihálka Margit III. b., Kovács Piri III. a., Schwarcz Irén III. a. tanulók voltak. A kör okt. 10-én alakult meg, az első hónapokban kéthetenkint, később a beállott betegeskedések és túlterhelt munka miatt havonta tartott gyűléseket.
Sportkör. Egy életerős nemzedék nélkülözhetetlen energia forrása. Történelmi hivatását legjobban a pánszláv eszmét dajkáló Szokolok, a britt világerőt nevelő sportegyesületek mutatják. Sportkörünk szelleme erőnknek és életrevalóságunknak büszke öntudata volt. Alakuló gyűlését szept. 20-án tartottak, melyen a tisztikar megválasztását, a rendelkezésre álló idő célszerű beállítását végezte. Sportdélutánok hetenkint a szerda és péntek délutánok voltak ésp. 2—5 órai idők. A kör tisztikara: vezető tanár Frilz Celesztin, elnök Schichtanz Lenke IV. a., alelnök Kovács Piroska IV. a., titkár Pusowszky Ella IV. a., segédtitkár Herczfeld Irma IV. b., pénztáros Kálmán Magda IV. b., szértáros Berghoffer Emma IV. b., Engelleiter Irén IV. a. oszt. növendékek


15
voltak. Működő tagok száma 130 volt. A kör a sport négy osztályát: tornát, játékot, turisztikát és atlétikát vette programmjába. Télen szereken, nyáron szabadban, az iskola udvarán folytak a gyakorlatok. A tagok szorgalommal jártak a gyakorlatra s igen szép eredményeket értek el a futásban és ugrásban is. Ezekre vonatkozólag a versenyt csak Péter-Pál napján tartottuk meg.
Kitűntek és éremjutalmat kaptak: ping-pong: 1. dij Brunyai Anna IV. b., 2. dij Jakubecz Zsófia II. b., 3. dij Szántó. Róza III. b., Turul: Ruska Margit 111. b., Pintér Ibolya II. b., Büchler Margit III. b., magasugrás: Takács Ilona IV. a., Berghoffer Emma IV. b., Józsa Olga III. b., kitartó versenyfutás: Halmos Róza IV. a., Markó Mária III. b., Varga Róza IV. b. oszt. tanulók.
Az ifjúsági segélyző könyvtár az idén 208 könyvet osztott ki arra érdemes tanulók között.
A Vörös Kereszt Egylet Ifjúsági Osztálya. Vezetője Takách Olga tanárnő. Az osztály működése a vezető tanár betegsége miatt az első félévben szünetelt, a második félévben azonban fokozott ambícióval látott szociális, egészségügyi és kézügyességi programmjának megvalósításához. Az osztályok élére egészségügyi felügyelőket állított, a tisztaság és rend fenntartására. Anya, csecsemő és nemzetvédő ünnepségeket tartott; a Szoc. Misszió Társulat által a Városháza dísztermében rendezett „Anyák napján" egyesületileg vonult fel. A tanulók önkéntes adományaiból begyült összegből a tagok igen szép játékokat készítettek. Húsvét előtt ruhanemüeket gyűjtöttek, melyeket öt szegény-sorsú tanuló között osztottak szét.
Az egyesület sikeres működéseért a Magyar Vöröskereszt Egylet Takách Olga tanárnőt ezüst éremmel, Perlsz Mária, Radics Ilonka, Hiedl Anna IV. B) és Gerencsér Ilonka IV. A), o. növendékeket bronzéremmel illetve írásbeli elismeréssel tüntette ki.
Az iskolai év befejezése. A tanításokat befejező összefoglaló ismétlések junius 17—24-ig tartottak. A hittan vizsgálat junius 14-én volt.
Az iskolai évet junius 29-én hálaadó Istentisztelettel, évzáró ünnepéllyel, jutalmak kiosztásával fejeztük be.
16
!V. Tanárok neve és munkarendje.
| Sorszám Név Szolgálati minőség Képesítés Milyen tárgyakat tanított ez évben He i órák száma ? Mulasztott órák sz. Helyett, ó ák száma Működési évek száma Mióta tanít ennél az intézetnél ?
1 Szakonyi Géza igazgató, nyelv és történettud. szakcsoport, torna 1926—27. tanévre szabadságolva — — — 36 1920 szept 1
2 Németh Mihály igazgató, rajz, ipar, torna - — — 14 38 1926 szept 17
3 Blázy Mária, mennyiség és ter-mészettud. szakcsoport Számtan 1. A. 1. B. Fizika IV. A. IV. B. Torna 1. A. 1. B. 11 B. 20 8 81 11 1918 szept 1
4 Deákné Viola Mária, nyelv és történettud. szakcsoport Magyar 11. A. IV. A. Földrajz 1. C. 11, A. Kézimunka 11. A, Szépírás 11. B. 20 22 55 13 1921 máj. 17
5 Fritz Celesztin, mennyiség és természettudományi szakcsoport Természetrajz 1. C. Számtan 1. C. 11. C. IP. B. Torna 111. A. 111. B. IV. A. IV. B. Ének 111. B. IV. A. 21 21 79 11 1918 okt. 1
\' 6 II Dr. Horváthné Kenedy Erzsébet, rajz Rajz 1.—IV. Szépírás 11. A. 21 90 62 26 1904 aug.29
7 Kerezsy Géza, természetrajz, földrajz Magyar 11. B. 111. B. Történelem 111. B. IV. A. Földrajz II. B. 111. B. Német 1. A. 17 — 7 2 1927 máj. 1
8 Kettingné Nagy Erzsébet, mennyiség és természett szakcsoport Term. rajz 1. B. Vegytan 111. A. 111. B. Számtan II. A. 111. A. IV. A. Szépírás 11. C. Kézimunka IV. A. 20 184 37 22 1912 szept.1
9 Laitinné Hajas Eszter, nyelv és történettud. szakcsoport Magvar 11. B. 111. B. Történet 111. B. Földrajz 11. B. 111. B. Német 1. A. Háztart. IV. A. 20 1927. IV.22 Ma szsb. 38 28 1924 szept.11
10 Mantuanó Mária, nyelv és történettud. szakcsoport Magyar 1. C. Német 1. C. 11. C. Torna 1. C. 11. A. 11. C. 19 8 73 22 1918 dec- 11
11 Némethné Wrana Ilona, nyelv és történettud. szakcsoport Földrajz I. B. III. A. Német I. B. III. A. IV. A. Kézimunka I. A. II. C. III. A, 20 86 25 17 1924 jan. 1
12 Planderné Zimits Anna, nyelv és történettud. szakcsoport Magyar I. B. II. C. IV. B. Tört. III. A. Kézimunka I. B. 11. C. Szépijás I B. 20 50 61 16 1919 máj. 12
13 Takács Olga, mennyiség és természettud. szakcsoport Term rajz 1. B. 1. C. 11. A 11. B Számtan 11. B IV. B. Enek 1. A. 1. C. 111. A. Kézimunka IV. B. 21 139 55 24 1924 febr. 1
14 Twrdy Anna, nyelv és történettud. szakcsoport. Földrajz 1. A Német 11. B. III. B. IV. B. Egészségi. IV. B. Háztartástan IV. A. Szépírás I. C. 21 156 48 24 1924 márc.26
15 Vajdáné Vágner Ilona, nyelv és történettud. szakcsoport Magvar 1. A. III. A. Történet IV. B. Földrajz 11. C Szépírás I. A. Kézimunka 11. B. III. B. 20 74 67 18 1920 aug. 31
16 P. Mátés Hilár, szentferencrendi áldozópap Róm. kath. hittan az összes osztályokban. 20 -+ — 1922 szept. 1
17 Horváth Olivér, ág. hitv. evang. lelkész Ág. hitv ev. hittan az összes oszt. 2 — — 1920 ápr. 1
18 Kádár Lajos, ref. lelkész Ref. hittan az összes osztályokban 2 — — — 1903 szept. 1
18 Ardai Simon, el. isk. tanitó Izr. hittan az 1. A. B. C. oszt. 2 — — — 1921 szept 1
2C özv. dr. Vajda Béláné Barta Erzsébet, tanitónő Izr. hittan a 11. A. B. C. oszt. 2 — — 1923 okt. 26
21 Dr. Winkler Ernő, főrabbi Izr. hittan 111. IV. A. B. oszt. 4 — — 1919 szept. 117
V. A tanárok társadalmi működése.
Németh Mihály igazgató, az Orsz. Polg. Isk. Tanáregyesület tagja, a Polg. Isk. Tanárok Zalamegyei Körének alelnöke, az Érne ügyvezető elnöke, a 75-ös Árpád Cserkészcsapat elnöke, a Move Egyesületnek elnökségi tagja, s Move Céllövészeti Egyesületnek tagja, az Uránia Mozgószinház igazgatósági tagja, a Nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör igazgatósági tagja, a Nemzeti Szövetség választmányi tagja, a Nemzeti Munkavédelem választmányi tagja, a Nagykanizsai Zrinyi Tornaegylet alelnöke, a Nagykanizsai Polgári-Egylet rendes tagja, a Rend. Tan. Város közegészségügyi bizottságának tagja, a Magyar Földrajzi Társulat, a Magyar Természettudományi Társulat, a Magyar Történettudományi Társulat és a Magyar Irodalmi Társulat rendes tagja, az Orsz. Vöröskereszt Egyesület tagja, Az Állami elemi és polgári iskolák gondnokságának tagja. A kir. járásbíróság és kir. törvényszék Írásszakértője. Résztvett a megye és a város kulturális és társadalmi mozgalmaiban.
Szakonyi Géza igazgató, az Orsz. Polg. Isk. Tanáregyesület tagja, a Polg. Isk. Tanárok zalamegyei körének választmányi tagja, a Zrinyi Miklós írod. és Műv. Kör tagja.
Blázy Mária, az 0. P. I. Tanáregyesület, a M. A. N. Sz., Szoc. Missió Társ. és Ker. Tisztviselőnők egyes, tagja.
Deákné Viola Mária, a Zrinyi Miklós írod. és Müv. Kör és M. A. N. Sz.
tagja.
Fritz Celesztin, az 0. P. I. Tanáregyesület, a Zrinyi Miklós írod. és Műv. Kör, Ker. Nőegylet, Szoc. Missió Társ., M. A. N. Sz., a Kath. Tanitónők orsz. egy., Áll. Tanitónők egyes, tagja.
Dr. Horváthné Kenedi Erzsébet, az 0. P. I. Tanáregyesület, írod. és Műv. Kör, Keresztény Nőegylet, József fhg. Szanatórium egyes., Szoc. Missió Társ. Ker. Tisztviselőnők egyes, tagja.
Kettingné Nagy Erzsébet, az O. P. I. Tanáregyesület, a Zrinyi Miklós írod. és Műv. Kör, a M. A. N. Sz., Keresztény Nőegylet, Szoc. Missió Társulat tagja.
Laitinné Hajas Eszter, az O. P. 1. Tanáregyesület, a Zrinyi Miklós írod. és Műv. Kör, Ker. Nőegylet tagja.
Mantuano Mária, az O. P. Tanáregyesület, az írod. és Műv. Kör, Ker. Nőegylet, Urleányok Mária Kongregációjának tagja.
Némethné Wrana Ilona, az 0. P. I. Tanáregyesület, az írod. és Müv. Kör, a Szoc. Missió Társ. válaszlm., Ker. Nőegylet választm., József fhg. Szanatórium Egyes, választm. és a M. A. N. Sz. tagja.
Planderné Zimits Anna, az 0. P. I. Tanáregyesület, a M. A. N. Sz., a Szoc. Missió Társ. választm., a Ker. Tisztviselőnők, a Kath. Tanitó és Tanárnők egyes, tagja.
Takách Olga, az O. P. I. Tanáregyesület, Ker. Tisztviselőnők, Szoc. Missió Társ., a M. A. N. Sz. tagj).
Twrdy Anna, Az O. P. I. Tanáregyesület, az írod. és Müv. Kör, a\' Szoc. Missió Társ. választmányi tagja és a Népgondozó Szakosztály titkára, a M. A. N. Sz. tagja.
Özv. Vajdáné Vágner Ilona, az 0. P. I Tanáregyesület, a Zrinyi Miklós írod. és Müv. Kör, a Keresztény Nőegylet, a Szoc. Missió Társulat és a M. A. N. Sz. tagja.
18
VI. A rendes tanulók névjegyzéke és ált. osztályzata
Előforduló rövidítések: a név után ism. = ismételt, az osztályzat után ism. = az osztályt ismételnie kell, az osztályzat után jvt. = javító vizsgálatot tehet.
I. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: özv. Vajdáné Vágner Ilona.
Kimaradt: Gärtner Anna, Heffer Erzsébet, Herskovits Mária, Hiedl Katalin, Kövessi Anna, Pammer Ilona, Szabó Mária. Összesen 36.
I. B) OSZTÁLY.
Osztályfő: Plánderné Zimits Anna
Kimaradt: Kreznár Ida, Málék Klára, Metz Mária, Wortmann Edit.
Összesen 35.
Ackermann Margit jó Kiss Julianna ism. elégséges
Ágoston Ilona ió Könnyűd Ilona elégséges
Baján Rozália elégséges Krakauer Olga elégt. ism.
Bencze Ilona jeles Magyar Rózsa elégt. ism.
5 Biczó Rozália jó 20 Molnár Mária ism elégséges
Bohár Erzsébet elégséges Orbán Aranka jó
Bölcsföldy Gizella elégséges Pető Katalin elégséges
Csapó Erzsébet elégséges Szente Ibolya elégt. ism.
Hains Gizella elégséges Szlamek Margit elégtelen jvt
10 Halász Emma elégséges 25 Tóth Margit elégt. ism.
Hermann Mária elégséges Tóth Mária jó
Horváth Anna ism. jó Varga Mária elégséges
Horváth Teréz jó Varga Margit ism. elégséges
Jakab Gizella elégséges Zsebők Katalin elégt. ism.
15 Kamondi Margit elégséges
Bettlheim Marianna jó Kovács Erzsébet jeles
Bődy Ilona elégséges jó Kovács Katalin jó
Domina Mária Kőszegi Magdolna jó
Qabsovits Anna jeles 20 Kukola Anna jó
5 Gerócs Ilona elégséges jó jó Lustgarten Klára jó
Goldschmidt Rózsa Mihálecz Katalin jó
Gyurotsik Olga Pollák Márta elégséges
Heim Lujza jeles RItscher Juliánná jeles
Horváth Mária elégséges 25 Rosenheim Rózsa elégtelen jvt
10 Horváth Piroska jeles Sabján Ilona elégséges
Hutter Erzsébet jeles Sattler Katalin ism. elégséges
Jakab Mária elégséges Singer Rozália elégséges
Kádár Erzsébet jeles Vadász Eleonóra elégt. ism.
Kelemen Mária ism. elégséges 30 Vajda Magdolna elégtelen jvt
15 Klapper Erzsébet elégséges Weisz Aranka elégséges
Kollarits Ilona elégséges
19
I. C) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Mantuano Mária.
Bán Ilona Baán Júlia
Bedekovics Anna ism. Bellák Mária 5 Berke Mária Csüdör Ida Farantai Róza Férst Mária Frk Mária 10 Gregál Margit Herboly Mária Herczegh Matild Horváth Erzsébet Horváth Katalin 15 Horváth Margit
elégséges elégtelenjvt elégséges jó
elégséges elégséges elégséges jó
elégséges elégséges elégséges jó
elégtelenjvt
elégséges
jeles
Jegyűd Mária id. Kovács Anna Ifj. Kovács Anna Major Mária 20 Marton Mária
Németh Margit ism. Németh Mária Oparnicza Vilma Preszler Sarolta 25 Senkó Teréz Skrilecz Jolán Szalay Margit Taschner Róza Vida Rózsa 30 Vinnay Ilona
elégtelen jvt elégséges jó
elégtelen jvt elégt. ism. elégséges jó
elégséges
jeles

elégséges elégtelen jvt elégséges elégséges jó
Kimaradt: Dokleja Jolán, Dokleja Margit, Hofíer Ilona, Mayer Anna.
Összesen 34.
II. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Deákné Viola Mária.
Balázs Terézia Baranyai Mária Bernecker Aranka Betlehem Katalin 5 Bittera Mária M. Bödör Anna Bruncsics Erzsébet Csordás Gizella Dávidovics Anna 10 Döme Ilona Faics Katalin Henel Terézia Horváth Erzsébet Kalamár Gizella 15 Kovács Anna
elégséges
elégséges
elégtelenjvt
elégséges

elégséges jó
elégséges jó
elégséges elégséges jó
elégséges elégséges elégséges
Nagy Erzsébet Nagy Ilona Patty Kornélia Petróczi Karolin ism. 20 Polai Éva Szilli Mária Szüts Etelka Tamás Mária Tobik Paula 2b- Tóth Terézia Váradi Irén Vegele Márta Vig Mária Wéber Gizella 30 Wolf Vanda
elégtelenjvt elégséges elégtelenjvt elégséges jó jó )ó
elégséges elégséges jó jó
jeles jó
elégséges jó
Kimaradt: gergely Anna
Czoller Ilona, Folkmeier Ilona, Hametmayer Erzsébet, Kis-
Összesen 34.
20
II. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Takách Olga.
Ansorge Teréz Bagonyai Teréz Bruncsics Karolin Bunczom Katalin 5 Deutsch Emma Eisinger Lilla Feszti Klára Gaál Erzsébet Gálos Magdolna ism 10 Grosz Gizella Gruber Ilona Hágner Jolán Hirlander Matild Horváth Rózsa 15 Jakubecz Zsófia Kirschner Katalin Kreft Jolán Kostein Teréz
elégséges jó jó
elégtelen jvt elégtelen jvt elégséges jó
elégséges elégséges elégt. ism. elégséges elégséges elégt. jvt. jó
elégséges jeles
elégséges elégséges
Kukola Ilona 20 Kulcsár Mária Kumi Jolán Latin Teréz Láng Anna Nóvák Julianna 25 Péntek Mária Pintér Ibolyka Pint Rozália Richter Rozália Tamás Mária 30 Takács Edith Torma Ilona Ungár Etelka Várady Olga Venczel Mária 35 Zelko Ilona
Kimaradt: Somogyi Ilona.

elégséges elégséges elégséges jó
elégséges elégséges jeles jó
elégséges elégséges jeles
elégséges jó
elégséges elégséges elégséges
Összesen 36.
11. C) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Fritz Celestin.
András Anna Ábrahám Irén Baa Julianna Bakos Julianna 5 Barassu Emerencia Bejek Irma Bencze Anna Benkes Margit ism. Berger Irén 10 Bozsinovics Julianna Brand Ibolyka Dolencsics Erzsébet Donáth Karolin Drussin Izabella ism. 15 Gerencsér Mária Girtl Mária
elégtelen jvt elégséges elégséges elégséges jó jó
elégtelen jvt
elégséges jó
elégséges jeles
elégséges elégséges jó jó
elégséges
Haffner Eleonora ism. Hegedűs Ilona Hirsch Magdolna 20 Jákli Erzsébet Jókuthy Ilona Karancsy Matild Klein Klári Oparnica Anna ism. 25 Öveges Anna Pethő Erzsébet Pintér Mária Preszler Magdolna Ring Rózsa 30 Simon Mária Szarka Anna Wagner Zsuzsanna
jó jó jó
elégt. jvt. elégséges jó jó
elégséges elégséges jó
jeles jeles jó
jeles jó
jeles
Kimaradt: Lakatos Mária.
Pótló vizsgálatot tehet: Vass Julianna.
Összesen 34.
21
III. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Némethné Wrana Ilona.
Balbináth Margit elégséges
Bali Mária elégt. ism.
Bazsó Erzsébet elégséges
Benedek Irén jó
5 Brunyai Teréz elégséges
Bunics Ilona elégséges
Császár Jolán elégséges
Cserey Edit jeles
Dobó Piroska jó
10 Faludi Sarolta elégt. ism.
Gábor Mária elégséges
Gerencsér Aranka elégtelen jvt
Gerencsér Ilona jó
Heim Rozália elégséges
15 Horváth Irma elégtelen jvt
Iván Erzsébet jó
Kedmenecz Anna elégséges
Kengyel Zita jó
Kiss Róza ism. jó
20 Klein Viktória elégt. ism.
Kók Katalin jó
Kollarics Anna jeles
Kovács Piroska jó
Kőszegi Anna elégséges
25 Kreznár Lilly jó
Kumanovits Erzsébet elégtelen jvt
Kurucz Sarolta elégséges
Leiner Ilona elégséges
Lendl Gizella elégséges
30 Lónyay Ilona elégséges
Lónyay Mária elégséges
Magyar Mária elégséges
Martinás Mária elégséges
Martincsevics Róza jeles
35 Marvalits Gizella jó
Matyasits Mária elégséges
Németh Ilona elégséges
Nóvák Magda elégtelen jvt
Palló Ilona elégséges
40 Pap Erzsébet elégséges
Perlaki Gabriella jó
Rozs Ilona jó
Rutkowszky Szilvia jó
Sári Magdolna elégséges
45 Slozárek Rozália elégséges
Schwartz Irén jó
Szieger Magdolna jó
Tóth Matild elégtelen jvt
Vancsura Emilia elégséges
50 Varga Margit elégséges
Vetter Elvira jó
Vugrinetz Júlia elégséges
Zrim Ilona jó
Kimaradt: Benke, Julia, Laskai Gizella, Petz Aranka.
Összesen 56.
III. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Kerezsy Géza.
Abramovits Olga elégséges Markó Mária elégséges
Artner Margit jó Mauer Margit elégséges
Borza Anna elégséges 30 Mihálka Margit jeles
Biichler Margit jeles Molnár Gizella elégséges
5 Csizmadia Erzsébet jó Muzikár Mária elégséges
Egyed Mária elégtelen jvt Nagy Ilona elégtelen jvt
Farkas Margit elégséges Nagy Margit jeles
Francsits Hermin elégséges 35 Németh Teréz jó
Frank Mária jó Pintér Anna elégséges
10 Frk Ágnes elégséges Pollak Katalin elégséges
Gazdag Anna elégséges Pollák Klára elégtelen jvt
Gelencsér Erzsébet elégséges Raus Karolina elégséges
Goldberger Ella jeles 40 Ruska Margit elégséges
Guttmann Margit elégséges Sáfráti Maria jó
15 Gürtler Erzsébet elégtelen jvt Sattler Ella jó
Gyöngy Margit elégséges Schleiffer Györgyi jeles
Gyöngy Teréz elégséges Schwartz Erzsébet elégséges
Heiszler Ibolya jó 45 Sipos Gabriella jó
Herczfeld Irma jeles Stern Ibolya jó
20 Horváth Mária elégséges Szabó Anna jó
Huchthausen E. elégtelen jvt Szántó Katalin elégséges
Józsa Olga jeles Szántó Róza elégséges
Kardos Erzsébet elégséges 50 Szilassy Erzsébet jó
Koch Erzsébet elégséges Szűcs Julianna elégséges
25 Kohn Livia elégt. ism. Tóth Ilona elégséges
Klüger Klára jeles Vajda Izabella jó
Kugler Auguszta elégséges Varga Mária elégséges
Összesen 54.

23
III. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Kettingné Nagy Erzsébet
Balog Berta Bányai irén Beusterien Rajda Blum Erzsébet 5 Bohár Ilona Bődi Erzsébet Bölcsföldy Sarolta Büchler Edith Csarankó Etel 10 Döme Anna Egri Ilona Eltér Erzsébet Engelleiter Irén Felde Gizella 15 Garzó Klotild Gerencsér Hona Halmos Róza Heffer Margit Horváth Teréz 20 Horsetzky Klára Ivancsits Mária Kamondy Ilona Kálmán Magdolna Kovács Mária 25 Láng Mária Major Ilona

elégséges jó jó
elégséges elégséges jó jó
elégséges elégséges elégséges jeles
elégtelen jvt elégséges elégséges jó
elégséges elégséges elégséges jó
elégséges elégséges jeles jeles jó jó
Mezgár Margit Németh Margit Németh Vilma 30 Ország Erzsébet Ötvös Margit Pálovics Margit Pozsgai Ilona Pusofszky Gabriella 35 Ring Mária Ritter Józsa Rusorán Elma Somogyi Eszter Szabó Lujza 40 Szabó Margit Székely Livia Takács Ilona Taschner Anna Taschner Ida 45 Tóth Margit Turkovics Mária Ütő Zomilla Vadász Judit Vastag Erzsébet 50 Vetter Ilona Weisz Jolán
elégséges elégtelen jvt jó
elégséges elégtelen jvt elégtelen jvt jó
jeles jó
elégséges jó jó
elégséges
jeles
jeles
elégséges elégséges jó jó
elégséges elégséges elégtelen jvt jó
jeles
elégséges
Kimaradt: Oparnicza Olga
Összesen 52.
24
III. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Twrdy Anna
Aigner Margit Balázs Aranka
Balogh Margit Báron Rozália 5 Bäder Magda Berger Ibolya Berghoffer Emma Bogdán Gizella Brunyai Anna 10 Dittmayer Anna Fata Erzsébet Gonda Erzsébet Hajas Kornélia Havas Boriska 15 Herczfeld Ilona Hiedl Anna Hódosi Zsuzsanna Kisfaludi Stefánia Kompetár Mária 20 Koós Margit Lampert Mária Latin Mária
jeles jeles jó
elégtelen jvt elégséges jó
elégséges elégtelen jvt jó jó
elégséges jeles
elégséges jeles je\'es jó jó jó
elégtelen jvt jó
elégséges elégséges
Leitner Rózsi Martincsevics Mária 25 Márffy Anna Molnár Györgyi Oszwald Anna Perszl Mária Radics Ilona 30 Rosenberg Olga Sattler Irma Schichtanz Lenke Schiller Katalin Skerlák Erzsébet 35 Steiner Zsuzsanna Stern Magdolna Szakácsics Margit Tantsits Magdolna Tirászi Mária 40 Tüke Ilona Varga Rozália Weisz Éva Weisz Rózsa Wenzel Anna

elégséges elégséges jeles
elégséges jó
jeles
elégséges
jeies

elégséges elégtelen jvt elégséges jó jó
elégséges elégtelen jvt elégséges elégséges jeles
elégtelen jvt elégséges
Kimaradt: Fatér Erzsébet, Rosenberg Erzsébet, Vajda Ilona.
Összesen 47.
/
VII. Kimutatás a nagykanizsai m. kir. állami polg. leányisk. tanulóinak osztályozásáról az 1926—27. tanév végén.
Osztályok 1. A) 1. B) 1. C) II. A) II. B) II. C) III. A) III. B) IV. A) IV. B) Összesen
Beiratkozott 36 35 34 34 36 34 56 54 52 47 418
Kimaradt 7 4 4 4 1 1 2 3 — 1 3 29
Előmenetel Általános jeles 1 7 2 3 5 3 8 7 9 46
jó 7 9 7 11 7 13 16 12 17 13 112
elégséges 14 12 16 15 21 11 26 28 22 16 181
Egy tárgyból elégtelen 1 2 2 2 1 2 3 3 1 6 23
Két — — 2 1 2 1 2 2 4 — 14
Több 5 1 1 — 1 — 3 1 — — 12
Magaviselet Példás 13 23 16 26 26 22 33 36 40 37 272
Jó 12 8 12 4 8 10 14 17 11 7 103
Tűrhető 2 — 2 — — — 6 1 — — 11
Rossz 2 — • — — 1 — — — — — 3
Nem osztályoztatott: —
26
VIII. Statisztikai kimutatás
a nyilvános tanulók létszámáról.
Sorszám | C i m Osztályok Összesen
I. I. b I. c) II. II. a) b) II. c) III. 0 111. b) IV a) IV b)
11 Beiratkozott ........................... 36 3b 34 34 36 34]56[ 54J 52 47 418 29 389 "364 16 9
2\' 3 J 4 5 Kimaradt.............................. Meghalt ............................. Az iskolai év végéig járt ... ........ 7 29 4 31 4 30 30|35 2 32 3 53 54 1 51 3 44
Az iskola-év végé g járt tanulók közül Helybeli ..................... Zalamegyei..................... Más megyebeli.................. 23 4 2 29 29 27 —1 3 21— 27 2 1 35 29 3 49 3 1 53 1 49 2 43 1
Vallás szerint Rórn. kath...................... Görög, katli................ — Agh. hitv. ev................... Ref......................... Izr......................... 15 3 1 12 30 30 21 5 7 2 28 4 53 29 3 22 36 1 5 1 8 26 18 297 6 15 7 64
Anyanyelv szerint Magyar ..................... Német....................... Horvát........................ 23j31 2 — •3|- 30 30 35 32 53 54 51 43 1 392 3 3 " 43 64 112 84 49 13 3
6 Születési év szerint 1916 évben született............... 1915 . „ ............... 1914 , . ... ............ 1913 . ................ 1912 „ „ ............... 1911 „ ................ 1910 „ . ............... 9 15 5 19 10 2 15 7 8 6 13 10 1 16 9 7 3 10 16 4 2 28 21 3 1 29 22 2 48 5 1 22 20 8 1 20 18 4 2
7 8 A tanulás eredménye szerint Az osztályt sikerrel végezte ......... Javitóvizsgálatra bocsáttatik ......... Osztályismétlésre utasittatik ......... Osztályzatot nem nyert ............ 23 1 5 28 2 1 24 5 1 27 3 31 3 1 29 3 45 5 3 46 5 38 6 315 33 11
Mulasztások Igazolt órák szama ............... Nem igazolt órák száma............ 1580 4 1688 1715 — 287 174 1251 E 223 2 — - 296 1 1 10 8 2 2 1 4 1 1 2 7 8
9 A szülők foglalkozása szerint Nagybirtokos, bérlő ............... Kisbirtokos, napszámos ............ Egyéb őstermelő ............... Gazdasági tisztviselő............... Gazdasági segédszemélyzet ......... Földművelési munkás ............ Nagyiparos ..................... Kisiparos ..................... Ipari tisztviselő .................. Ipari munkás .................. Nagykereskedő .................. Kiskereskedő .................. Kereskedelmi vagy közieked. tisztviselő Egyéb keresk. vagy közieked. alkalmazott Kereskedelmi vagy közieked. munkás Házaló, piaci árus ... ............ Köztisztviselő .................. Pap, tanár, tanító ........... ■•• Másféle ért. (orvos, ügyvéd stb ) ...... Közhivatalban alk. altiszt vagy szolga ... Katonatiszt..................... Katona altiszt .................. Nyugdíjas tisztviselő ... ... ......... Nyugdíjas altiszt ... ... ... ...... Magánzó vagy eltart................ Házi cseléd.................... Ismeretlen .................... 1 10 1 1 5 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 4 1 4 1 6 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 10 2 2 1 2 1 2 2 1 3 5 1 2 1 2 2 1 1 4 2 1 3 4 1 2 1 10 4 1 4 2 2 2 1 7 3 3 9 1 1 1 2 2 1 1 1 1 13 4 5 8 1 4 2 2 3 1 6 2 1 15 2 12 1 1 3 2 3 1 1 3 1 3 1 1 7 3 8 13 2 1 3 1 3 2 6 1 8 3 1 1 3 1 72 2 1 4 36 34 44 14 3 12 10 12 14 9 8 13 16 25 11 11
IX. Statisztikai kimutatás
az egyes tárgyakban elért tanulásbeii eredményről az 1926—27. tanév végén.
Osztály: I. A) I. B) I. C) 11. A) 1 . B) 11. C) 11 A) III. B) IV. A) IV B
Tantárgy jeles jó elégséges elégtelen fölmentve jeles i jó ! elégséges elégtelen fölmentve \\ I jeles ió i elégséges j elégtelen fölmentve 1 jeles jő 1 elégseges elégtelen fölmentve 1 jeles jó I elégséges j elégtelen fölmentve 1 jeles ha, 1 elégséges elégtelen fölmentve jeles ió 1 elégséges 1 elégtelen 1 fölmentve 1 jeles jó | elégséges elégtelen fölmentve 1 jeles jó • elégséges elégtelen fölmentve jeles ió 1 elégséges 1 elégtelen 1 fölmentve
Magaviselet 13 12 2 2 23 8 16 12 2 26 4 26 8 1 22 10 33 14 6 36 17 1 40 37 7
Szorgalom 1 11 11 fi — 8 8 14 1 — 2 9 15 4 - 3 13 13 1 3 13 15 4 — 7 20 5 — 6 19 22 6 — 10 13 25 fi — 9|22 25 18 15 — 10 21 12 1 —
Vallástan 5 10 13 1 __ 22 7 2 — 7 12 11 — 14 11 5 — — 16 17 2 — — 17 9 6 — 21 16 16 — — 30 10 14 8 — — 28 9 7 ■— —
Magyar ny. 2 fi 17 4 — 7 12 12 — 4 8 14 4 — 4 14 12 _ 6 18 11 — — 5 12 13 2 — 5 20 25 3 — 13 28 13 — — 10i21 17 3 — 15 14 14 1 —
Német nyelv 3 8 15 3 — 8 10 13 — — 3 8 17 2 — 4 8 17 1 — 9 11 12 3 - 8 13 11 — — 2 23 25 3 — 13 10 29 2 — 8 13 \'28 2 — 20 6 15 3 -
Történelem _ _ —. - _ _ _ _ _ _ — — — _ — — — —, — _ — — — — — — — — — — 21 13 19 — — 13 23 18 — — 19 21 11 — — 21 16 7 — —
Földrajz 9 8 10 2 9 10 11 1 — 3 9 15 3 — 5 8 15 2 _ 4 10 21 — — 6 8 17 1 — 9 23 19 2 — 10 25 19 — — — — — - — — — — —
Állat- és növényt. 4 12 9 4 — 9 14 8 — — 3 7 20 — — 7 7 16 — — 1 7 26 1 — 9 13 10 — — — — — — — — — — — — — — - — — — — — —
Vegyt. ásványt. - — — — — _ — — — — — — — — — — — —- — — — — — — — — — - 7 22 22 2 5 15 30 4 — — — — — — — — — — —
Természeti. 7 25 26 3 — 5 Ifi 22 1 —
Egészségtan 17 24 10 — — 20 18 fi — —
Háztartástan _ _ — _ — — _ — __ _ _ _ — ._ — — — _ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 21 19 10 — — 20 14 10 — —
Számt.-mért. 1 8 15 5 _ 7 10 12 2 _ 3 9 13 5 — 4 13 13 — _ 1 8 24 2 — 4 13 14 1 — 4 12 34 3 — 8 17 26 3 — 622 23 — — 5 13 26 —
Rajz 2 8 13 fi — 8 7 14 2 — 2 13 15 - — 7 10 12 1 — 8 11 13 3 — 5 14 13 — — 8 22 19 4 — 12 18 23 1 — 14:17 19 — 1 10 13 20 — 1
Szépírás ■ 3 13 11 2 3 14 13 1 4 15 11 — — 2 16 12 — — 1 16 18 — — 3 17 12 — — — - — — — — — — — — — — — — — — — —
Kézimunka 9 13 7 — — 14 13 4 — — 9 13 8 — — 17 13 — — — 9 23 3 — — 8 21 3 — — 18 23 10 2 — 19 28 7 — — 23 24 2 — 2 23 17 4 — —
Ének 6 13 10 — _ 11 13 7 — — 3 10 17 — — 13 9 8 — — 8 15 4 — — 13 16 3 — — 10 25 18 — 31 13 10 — — 37 9 5 — ■— 31 9 4 — —
Testfíyakorl. 3 4 21 — 1 8 9 13 — — 4 20 6 — .— 7 16 7 — — 5 12 15 — 1 14 12 6 — — 14 30 7 — 2 14 26 11 — 3 21 21 7 — 1 Ifi 25 2 — 1
Irásb. dolg., k. a. 3 15 10 1 — 9 15 7 _ 2 12 16 — _J 1 24 5 — _ 5 19 11 — — 8 18 6 — — 4 27 21 1 — 16 26 13 — - 6 31 ¡4 — — 23 18 3 — —
Alt. osztályzat 1 7 14 7 7 9 12 3 2 7 16 5 1 1 11 15 3 3 7 21 4 5 13 11 3 3 16 26 8 8 12 28 6 7 17 22 5 9 13 16 fi i
28
X. Tájékoztató a jövő 1927—28. tanévre.
A javító vizsgálatok augusztus 30-án d. e. 8 órakor lesznek. Javitó vizsgálatra olyan példás, jó, vagy tűrhető magaviseletű tanulók jelentkezhetnek, kik egy vagy két kötelező tantárgyból kaptak elégtelen érdemjegyet. Ezek kötelesek bizonyítványaikat legkésőbb augusztus 15-ig az igazgatósághoz benyújtani.
E törvényszerű idő eltelte után, az elmaradás kellő igazolása esetén, okt. hó végéig a javitóvizsgálatot csakis a kir. tanfelügyelő engedheti meg.
Amely tanuló a jelzett határidőket elmulasztotta, ha tanulmányait később folytatni kivánja, az osztályt ismételnie kell vagy magánvizsgálatot kell tennie.
A felvételi, illetve tantervkülönbözeti vizsgálatok augusztus hó 29-én d. e. 8 órakor fognak megtartatni azon tanulókkal, kik az elemi iskola V. és VI. osztályának sikeres elvégzése után a polgári iskola II. vagy III. osztályába óhajtanak átlépni. A felvételi vizsga iránti folyamodványok legkésőbb julius hó 15-ig az igazgatóságnál nyújtandók be. — Felvételi vizsgadíj tárgyankint 1 P 60 f.
Beiratkozások julius 1., 2., 4., 5. és 6-án d. e. 8—12-ig, d. u. 3—6 óráig történnek. Sorrend a következő: az I., osztályba julius 1-én, a II. osztályba 2-án, a III. osztályba 4-én a IV. osztályba 5-én, az elmaradottakat 6-án lehet beiratni. Pótheirások szeptember 1., 2. és 3. napján lesznek.
Tandij vagy egyszerre, vagy félévi részletekben fizetendő és pedig felerészben a beiratkozás alkalmával, másik fele január hóban. A többi dijak a beiratkozás alkalmával fizetendők.
Az I. osztályba való felvételhez, illetőleg az elsőizben történő beiratkozáshoz szükséges a tanuló okiratainak (születési anyakönyvi kivonat, iskolai bizonyítvány, a himlőoltási, illetőleg ujraoltási bizonyítvány) átadása. — A II.—IV. osztályba való beiratásnál a megelőző tanévről kiállított bizonyítvány szolgáltatandó be.
A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 1922. évi január 18-án 7266/1922. VI. ü. o. sz. alatt kelt rendelete szerint a tandíjfizetés alól részben vagy egészben a jeles és jó általános előmenetelü tanulók menthetők fel A tanuló általános előmenetele jeles, ha a szépírást, éneklést és testgyakorlást kivéve a többi tantárgyakból legfeljebb két jó osztályzata van, a többi pedig jeles; az általános előmenetel jó, ha a jeles és jó érdemjegyek mellett legfeljebb két elégséges fordul elő.
A tandíjmentességet csak a szülő, illetőleg a gyám kérheti. A folyamodványt Zalavármegye kir. tanfelügyelőségéhez cimezve a beiratás alkalmával az igazgatóságnál kell beadni. A folyamodványhoz csatolandó az iskolai és uj keletű szegénységi bizonyítvány.
A testgyakorlás, a rajz finomabb kivitele, az ének technikai része és a női kézimunka alól való felmentésnek hatósági orvos Írásbeli véleménye alapján van helye. A felmentést a szülő szept. 5-ig Írásban tartozik kérni.
Minden felmentés hatálya csak egy évre szól. Saját érdekükben e helyen is arra kérem a t. szülőket, hogy leányaikat csak az esetben mentessék fel, ha azok a tárgyak tanulására valóban képtelenek.
Magánvizsgálatok háromszor tartatnak és pedig augusztus végén, karácsony táján és a tanév végén. Augusztus végén csak azon tanulók nyerhetnek magánvizsgálati engedélyt, akik tanulmányaikat, mint rendes tanulók kívánják folytatni. A folyamodványokat a kir. tanfelügyelőséghez cimezve a vizsga határideje előtt legalább két hónappal az igazgatónál kell benyújtani. — Magánvizsgálatot tenni szándékozók okmányokkal tartoznak beszámolni eddig folytatott összes tanulmányaikról, azok esetleges megszakításáról és arról, hogy a közvetlen lefolyt iskolai évet, illetőleg közbeeső éveket, mely
29
magánintézetben, hol és milyen tanulmányokkal, milyen állásban vagy foglalkozásban töltötték. Igazolni tartoznak személyazonosságukat és azt is, hogy — zeneiskolákat kivéve — nem növendékei más nyilvános tanintézetnek. A magánvizsgálati engedélyre vonatkozó szabályszerűen bélyegeit kéréshez mellékelni kell: 1. 10—15 éves tanuló szülője vagy gyámja részéről: a) a tanuló születési anyakönyvi kivonatát; b) legutóbbi iskolai bizonyítványát, vagy az ezt pótló Tanulmányi Értesítőt; c) a lakóhely elöljáróságának (helyhatóságának) igazolását arról, hogy a tanuló szülőjének vagy gyámjának mi a foglalkozása s a gyermek a szülő vagy gyám gondozása, illetőleg felügyelete alatt áll; d) s esetleg bizonyítványt arról, hogy az iskola elhagyása óta mivel foglalkozott. 2. A 15 évnél idősebb jelentkező részéről: a) születési anyakönyvi kivonatot; b) legutóbbi iskolai bizonyítványt (Tanulmányi Értesítőt); c) előljárósági (helyhatósági) igazolást lakóhelyéről, illetőleg arról, hogy legalább hat hónapja lakik a községben ; d) szabályszerűen kiállított bizonyítványt arról, hogy az iskola elhagyása óta a folyamodás beadásáig hol és mivel foglalkozott, mi a jelenlegi állása, foglalkozása; é) erkölcsi magaviseletéről szóló hatósági bizonyítványt.
Külföldi intézetből jövő magántanuló ezeken kivül a végzett tanulmányaira vonatkozó hivatalos tantervet hiteles fordításban tartozik bemutatni. A folyamodványok szegénységi bizonyítvány csatolása esetén bélyegmentesek.
Magánvizsgálati dij minden osztályban tantárgyanként 3 P 20 f, ezenkívül osztályonként 6 P 40 f elnöki dij. Közszolgálati alkalmazottak, hadiözvegyek, hadirokkantak, valamint ezek gyermekei és árvái szegénységük igazolása esetén a felvételi (különbözeti) vizsgálatokért tantárgyanként 1 P 60 f-t, magánvizsgálati dijban minden osztályban tárgyanként 1 P 60 f-t s ezenfelül elnöki dij cimén osztályonként 3 P 20 f-t fizetnek.
A magánvizsgálati engedélyért folyamodók mindegyike kérése benyújtásakor a kezelési költségekre 1 P 20 f-t tartozik fizetni. Tandij és egyéb dijak ugyanazok, mint a rendes tanulóknál kivéve az önképzőköri és fűtési dijat, e két utóbbit a magántanulók nem fizetik. A magánvizsgának az ének és testgyakorlat is tárgyai.
Az iskolaév megnyitására minden tanuló szeptember 4-én reggel háromnegyed 8 órakor tartozik megjelenni az iskolában, mely alkalommal kihirdettetnek az órarendek is. Ha az iskolaév megnyitási ideje megváltozna, az hirla-pilag közöltetni fog.
A tanításokat órarend szerint szeptember 5-én reggel 8 órakor kezdjük.
Irkák, füzetek és rajzeszközök csak a tanítások megkezdése után, a szaktanároktól vett utasítások szerint szerezhetők be.
30
XI. Az 1927-28. tanévben használandó tankönyvek jegyzéke.
I. osztály.
Róm. kath. hittan: Róm. kath. nagyobb katekizmus
dr. Varga D.: Jézusom, örömöm Imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Bereczky Sándor: Jézus élete és tanitása.
dr. Luther M.: Kis Káté. Ref. hittan: Fülöp J.: Biblia ismertetés. Izr. hittan : változik
Glósz—Reőthy: Magyar nyelvtan az I. osztály számára.
Glósz—Reőthy: Magyar olvasókönyv az I. osztály számára.
Danielné Lamács L.: Mein erstes deutsches Buch.
Horváth —Molnár—Tellér: Földrajz az I. osztály számára.
Dr. Szilády Z.—Dus F.: Növénytan és Állattan az I. osztály számára.
Szenes A. Számtan és Mértan az I. osztály számára.
Geszler Ö.: Gyakori, és elm. énekiskola az I.—II. osztályok számára.
Középiskolai iöldrajzi atlasz.
II. osztály.
Róm. kath. hittan: dr. Aubermann: Ó- és Ujszöv. bibliai történetek.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm. Imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Bereczky: Jézus élete és tanitása.
Dr. Luther M. Kis Káté. Ref. hittan: Fülöp J.: Biblia ismertetés. Izr. hittan: Mint az I osztályban. Glósz—Reőthy: Magyar nyelvtan a II. oszt. számára. Glósz—Reőthy: Magyar olvasókönyv a II. oszt. számára. Danielné Lamács L.: Mein zweites deutsches Buch. Horváth—Molnár—Tellér: Földrajz a II. oszt. számára. Dr. Szilády Z.—Dus F.: Növénytan és Állattan a II. osztály számára. Szenes A.: Számtan és Mértan a II. osztály számára. Geszler Ö.: Gyakori, és elm. énekiskola az I.—II. osztályok számára. Középiskolai földrajzi atlasz.
III. osztály.
Róm. kath. hittan: Dr. Aubermann: Szertartástan.
Varga D.: Jézusom, örömöm. Imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Bereczky: Keresztyén egyház története. Ref. hittan: dr. Révész I.: Egyháztörténelem (kisebb). Izr. hittan: változik. Glósz—Reőthy: Stiliszitika és Verstan. Arany—Lehr: Toldi.
Danielné Lamács L.: Mein drittes deutsches Buch.
Rákosy Z.: Magyar nemzet története a III. osztály számára.
Horváth—Molnár—Tellér: Földrajz a III. oszt. ssámára.
Jaszovszky M.: Vegytan és Ásványtan.
Szenes A.: Számtan és Mértan III. osztály számára.
Geszler Ö.: Gyakori, és elm. énekiskola a III.—IV. osztályok számára.
Középiskolai földrajzi atlasz.
31
IV. osztály.
Róm. kath. hittan; Dr. Aubermann: Róm. kath. egyháztörténelem.
Varga D.: Jézusom, örömöm. Imakönyv. Ag. hitv. ev. hittan: Bereczky: Keresztyén egyház rövid története. Ref. hittan: dr. Révész J.: Egyháztörténelem (kisebb). Izr. hittan: változik.
Glósz—Reőthy: Magyar irodalom és költészettan.
Danielné Lamács L.: Mein viertes deutsches Buch.
Rákosy Z.: A magyar nemzet története a IV. oszt. számára.
Képesy—Magyar—Kedves: Fizika.
Csapody—Gerlóczy: Élet és egészségtan.
Clima—Tüdős—Kovács—Stetina: Háztartási és nev. ismeretek.
Szenes A.: Számtan és Mértan a IV. osztály számára.
Geszler Ö.: Gyakori, és elm. énekiskola a III.—IV. osztály számára.
XII. Tan- és egyéb dijak.
1. Rendes tanuló fizet I -II. oszt. . . . 45 P 14 f.
H u ii Hl -IV. oszt. . . . 45 P 64 f.
Közalkalmazott gyermeke fizet I- -II. oszt. . . 31 P 14 f.
III— -IV. oszt. . . 31 P 64 f.
Tandíjmentes fizet I—II. oszt ...... 17 P 14 f.
„ „ III—IV. oszt. ...... 17 P 64 f.
Közalkalmazott tandíjmentes tizet I—II. oszt. . 17 P 14 f.
>» »» »> III—IV. oszt. . 17 P 64 f.
2. Magántanuló fizet I. oszt. 85 P 70 f.
»» >i II- oszt. 85 P 70 f.
„ III. oszt 85 P 70 f.
,, ív. oszt 88 P 90 f.
Közalkalmazott gyermeke fizet I. oszt. . . . 50 P 90 f.
»> H »» II—III. oszt. . . 50 P 90 f.
»> »» »> IV oszt. . . . 52 P 50 f.
Tandíjmentes fizet I. osztály 57 P 70 f.
„ „ II—III. oszt. 57 P 70 f.
„ „ IV. oszt. 60 P 90 f.
Közalkalmazott tandíjmentes fizet I. oszt. . . 36 P 90 f.
» »» „ II—III. oszt. . 36 P 90 f.
>» » IV. oszt. . . 41 P 70 f.
Az igazgatóság a jövő tanévtől kezdődőleg a növendékek részére intézeti formaruha viselését teszi kötelezővé. Részletes utasításokat a tanév elején adunk.
1. lantrtlmfcti vizsgálatok tantárgyai és tananyagai.
I. Az elemi leányiskola V. és VI. osztályából a polgári leányiskola II. osztályába
átlépők részére:
a) Magyar nyelv. A polg. leányisk. I. oszt. tananyaga.
b) Német nyelv. A polg. leányisk. I. oszt. tananyaga.
c) Szám-mértan. A polg. leányisk. I. oszt. tananyaga.
d) Rajzolás. A polg. leányisk. I. oszt. tananyaga.
e) Kézimunka. A polg. leányisk. I. oszt. tananyaga.
2. Az elemi leányiskola VI. osztályából a polgári leányiskola III. osztályába
átlépők részére:
a) Magyar nyelv. A polg. leányisk. I.—II. oszt. tananyaga.
b) Német nyelv. A polg. leányisk. I.—II. oszt. tananyaga
c) Szám-mértan. A polg. leányisk. I.—II. oszt. tananyaga.
d) Kézimunka. A polg. leányisk. .—II. oszt. tananyaga.
e) Rajzolás. A polg leányisk. I.—II. oszt. tananyaga.
Tartalomjegyzék.
Oldal
I. Hittel vagy hit nélkül..................... ••• 3
II. A leány és fiúiskola tanulmányi kirándulása ••• ... •■• 5
III. Az 1926—27. iskolai év története ..............................8
IV. A tanári testület és munkabeosztása..............................16
V. A tanárok társadalmi állása ....................................17
VI. A rendes tanulók névjegyzéke és ált. osztályzata ............18
VII. Kimutatás a tanulók osztályozásáról ..............................25
VIII. Statisztikai kimutatás a nyilv. tanulók létszámáról ............26
IX. Statisztikai kimutatás az egyes tárgyakban elért eredményről 27
X. Tájékoztató a jövő 1927 — 28. tanévre ........................28
XI. Az 1927" —28. tanévben használandó tankönyvek jegyzéke 30
XII. Tan- és egyéb dijak ................................................31
XIII. Tantervkülönbözeti vizsgálatok tantárgyai és tananyagai ... 32
*lmll9i RUI
- 1 17 , i - * * . . . * , \' v . . \'