Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.21 MB
2018-08-02 14:29:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
80
511
Rövid leírás | Teljes leírás (79.5 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Gróf Zrínyi Ilona
Polgári Leányiskola
értesítője
az 1929-1930. iskolai évről
XXXVIII. évfolyam.
Közli:
Polónyi György
igazgató
Nagykanizsa, 1930.
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
13026

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
értesítője
AZ 1929—30. ISKOLAI ÉVRŐL. XXXVIII. ÉVFOLYAM.
Közli:
POLÓNYI GYÖRGY
igazgató.
l
NAGYKANIZSA, 1930. Délzalai nyomda és lapkiadó vállalat

Csonka Magyarország — ném ország. Egész Magyarország — mennyország.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI
GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
értesítője
AZ 1929—30. ISKOLAI ÉVRŐL. XXXVIII. ÉVFOLYAM.
-——■►m^—■
Közli:
POLÓNYI GYÖRGY
igazgató.
MAGYKAKIIZSA, 193Ó.
bÉLZALAI NYOMDA ÉS LAPKIADÓ VÁLLALA*t 13026.
REV 98
ftSV 2010
I.
Szakonyi Géza f
A nagykanizsai Zrínyi Ilona áll. polg. leányiskola nyug. igazgatója 1930. március 7-én meghalt.
A temető gazdagabb lett egy sirral s mi szegényebbek egy jó emberrel.
Lehet-e ennél szebb, nemesebb cime valakinek: — jó ember! — Ebben a kapzsi, önző, pénzért, hatalomért tülekedő világban. Van-e rokonszenvesetb, emberibb tulajdonság, mint a jóság? Közmondássá vált jósága már bölcsességgé magasztosult, ennek rózsaszínű szemüvegén át nézte a gondjaira bizott emberpalántákat és a benne lakozó mély, igaz apai szeretet teszi emlékét szentté, feledhetetlenné az apró magyarok seregében.
Nekünk kartársainak pedig kötelességtudása, becsületessége, munkaszeretete az utmutatónk.
Mintaképe volt az igazi magyar úrnak, aki kiveszi a részét zúgolódás nélkül a nehéz munkából és leszámol azzal, hogy a munka gyümölcse csak a tiszta öntudat. De hazatérve a családi szentélybe nem a zsarnok, a kényúr palástját ölti fel, hanem a szeretet köntösébe burkolódzik és szerető gyöngéd apa, gondos férj, hűséges hitves lesz.
Egy kedves leganda szerint a túlvilágon a lélek, a földön hagyott barátok érte ömlő könnyeiből él. Azokéból, akik igazán szeretettel emlékeznek meg róla. Az ő fáradt, kimerült lelke most szomjasan issza be könnyeinket és sokszor fogja hallani, amint egyikünk-másikunk emlékezve róla felsóhajt: „Az az áldott jó ember!" Az emberek szivében hagyott eme szép emlék legyen az Őt sirató család vigasza, majdan büszkesége és soha el nem vehető öröksége.
Bár sok ilyen szerető szivet adna ez az áldott magyar rög ennek a koldus szegény országnak!
Isten veled te jó ember! Sugározd ki a sirból a szivedben élő sok sok szeretetet, hogy a gondjainkra bizott ifjúságot a Te szellemedben nevelhessük! i^Dr. Horváthné Kenedy Erzsébet.
4
n.
Tanulmányi kirándulásunk.
Junius 6-án reggel 6 órakor, a hajnali órákban szokatlan forgalom vonta iskolánkra a járó-kelők figyelmét. Kipirult arcú, elemózsiával, kabáttal felszerelt egyenruhás kis lányok gyülekeztek az iskola udvarán. Itt már várta őket az igazgató ur vezetése alatt, három tanárnő. Hamarosan sorakoztak és megtörtént az első „népszámlálás." Mikor teljes volt a létszám (52 tanuló), elénekeltük a Himnuszt s elindultunk csonka országunk egyik határ városából — Kanizsáról a másikba — Sopronba. A hangulat meghitt, vidám volt és hála Isten, ilyen is maradt az utolsó percig.
Az állomáson kedves figyelemmel fogadtak s egy egész és fél kocsit bocsájtottak rendelkezésünkre, ahol a kis lányok elhelyezkedve nekiláttak a — hazainak. Va 11-kor Szombathelyre ért a vonat. Ott a kedves Soltész házaspár és Lomoschitz kartársak fogadtak és fáradságot nem ismerő türelemmel vezettek minket keresztül — folyton magyarázva — ezen a szép és érdekes városon.
Első állomásunk a Muzeum volt. A kis leánysereg legnagyobb része ilyesfélét még nem is látott és volt dolga a vezetőknek. Ezer kérdés, bámulat, csodálkozás.
Innen elmentünk egy iskola udvarára és leraktuk terheinket. A málhákat biztos helyen tudva, — neki a városnak! Először a szép, hatalmas püspöki templomot néztük meg. Majd keresztül mentünk az árnyas, jól gondozott parkon, szép villák közt. Fájdalom kevés volt az időnk, de láttuk mégis a város- s megyeházát, Berzsenyi, Horváth Boldizsár és Szily (Szombathely első püspöke) szobrát. Felhívtuk a tanulók figyelmét a régi Sabária arénájának helyére s az Alpok első nyúlványaira is. Miután melegen elbucsuztunk a minket utolsó percig türelemmel kisérő kartársaktól; — kirobogtunk Sopron felé és negyed 4-kor befutott vonatunk Magyarország hűséges végvárába.
Itt ismét kellemes meglepetés várt. Csuppay Lajos áll. polg. leány-isk. igazgató, Tscheuk Kálmán kartárs és az Idegenforgalmi Társaság igazgatója fogadott és elkalauzolt kijelölt szállásunkra. Gyönyörű árnyas fasoron áthaladva, mindjárt megláttuk a Limanovai hősök emlék-, Széchenyi Itsván- és Liszt Ferenc szobrát.
Ideiglenes szállásunkra érve, alaposan lemostuk az út porát és felfrissülve elindultunk a „Löwer" nevű nyaralótelepre. Szép kertek, nyári lakok, villák közt felmentünk egy árnyas dombra, ahonnan remek kilátás nyilt erre a szép, ódon történelmi városra. Az itt levő remek barokk-stilusu kápolnába, be is mentünk. Majd a „Sóhajok utján", mi is alaposan kisóhajtottuk magunkat, hogy az ózondús fenyőiliatot belehelhessük. Volt olyan „kapzsi" kislány is, aki még kézitarsolyát is kinyitotta, hogy haza is vigyen egy kis soproni fenyőillatot.
Leérve a dombról, a gyönyörű Erzsébet-kertben játszadoztak a mi fáradhatatlan kis lányaink. Most lassan sétálva vacsorázó helyünkre mentünk. Útközben a színházat, postát és a Petőfi emléket — is megnéztük és véletlenül szemlélői voltunk a bányászati és erdészeti toiskla véndiák „ballagásának" is. Vándorcsapatunk csodálatos fáradhatatlan-ságának adta tanújelét, mikor a jóízűen elköltött vacsora után, még mindig kitörni akaró jó kedvvel indult a szép soproni estben haza.
5
Reggel bőséges reggeli után az érdekes evangélikus templomot néztük meg, majd a város szivében a Városház-térre mentünk. Ott elgyönyörködtünk az 1701-ben emelt impozáns barokk-stilusu Szentháromság oszlopban és a hires kecske templomban, (Bencések temploma). Most jött a d. e. legérdekesebb látványossága, a Stornó (előbb Festetich) ház, a XV. századból maradt emlék. Még Mátyás is itt időzött az 1482—3. években. No, most igazán kerekre nyiltak a kis gyermekszemek. A gazdag kincsekkel megrakott kis magán-muzeum, visszavitt minket a középkor érdekes és misztikus hangulatába. Az ódon festett ablakok fokozták a hatást. A „nagy" Stornó (a Muzeumalapitó) unokája szerény kedvességgel kalauzolt bennünket. Innen a patinás, nemes stilii épületek sora következett. Folytonosan meg-meg állitottuk kis csapatunkat. Eggenberg herceg házának szép loggiás udvarába be is mentünk.
Majd a városházát és az állam által adományozott „Hűség kapuját" megnézve, az árnyas Deák kertben pihenőt tartottunk s pihent lélekkeltesttel bementünk a gazdag és értékes muzeumba. Itt rengeteg szépet, tanulságost láttunk s utána igazán jól esett az Ízletes, tápláló ebéd.
Most 3 óráig pihentünk s annyi képeslapot irtunk, hogy volt dolga nemes Sopron város postájának. Ebéd után még Szt. Mihály templomának gazdag régi emlékeiben gyönyörködtünk, majd sorra jött a régi és uj temető szép síremlékeivel s a leginpozánsabb, Magyarország legnagyobb, tiszta stilü, hatalmas góth feszülete, mely a hű Sopron halottai felett őrködik. Ez a szép emlékmű művészeti szempontból egyedülálló. Láttuk még a szép oszlopon álló Mária Immaculata szobrot is. Most testileg fáradtan, de lelkileg felüdülve szállásunkra mentünk. Itt összecsomagolva, ki a vasútra! Útba ejtettük a Közp. tejszövetkezetet, itt megnéztük a vaj- és sajtgyártást stb. Szakszerű magyarázatot is kaptunk. Végül az udvarra kihordott jégbehütött yokhourttal csilapitottuk szomjunkat és még útravalót is kaptunk, Ízletes friss sajtot, az üzletvezető jóindulatából.
Most utoljára megszámoltuk a kis vándorokat és megtörtént az utolsó „vagonirozás" katonai rendben, baj nélkül. Hazáig harsogott a nagy kocsi és meg sem látszott a kis lányokon a fáradtság. Megérkezve, az utolsó „népszámlálás" után elénekeltük a Szózatot és hiánytalanul átadtuk a szülői kezekbe a 2 napra reánkbizott kis magyarokat.
Ha visszagondolunk erre a kellemes és tanulságos kirándulásra, csak azt sajnáljuk, hogy csak 52 tanulót vihettünk el s hogy évenkint többször nem ismételhetjük meg az ilyen ianulmányi utat s növendékeink nem ismerhetik meg szük, csonka hazájuk természeti és művészeti sépségeit. Az ilyenféle kirándulások, szivet-lelket gyönyörködtetnek, nevelnek és tanítanak.
Talán legjellemzőbb az ut eredményére az, hogy fent a Löwerek közt, Sopron város látképe előtt, egy naiv kis lány. igazán szivből igy sóhajtott fel: Bár hazavihetnők ezt a sok szépet a mi szülőhazánkba, Kanizsára.
Végül ezúton mondunk köszönetet fáradhatatlan kísérőinknek, különösen Csuppay Lajos igazgató urnák; aki Sopronért rajongó szeretetét belénk szuggerálta és ezerféle elfoglaltságát meg-megszakitva, hol itt, hol ott bukkant fel és az ő értékes tudását érthető, lelkesítő szavakba öntve, tanította azt a sok-sok kis lelket szépre, nemesre. Legyen jutalma az, hogy a serdülő gyermeksereg agya és szive lelkesen őrzi szavait. Dr. Horváthné Kenedy E.
6
III.
Adatok az iskolai év történetéhez.
Mult és jelen. Iskolánk megszervezése óta 38 esztendő telt el a most lezárt tanévvel, tehát csaknem négy évtizede árasztja áldásos hatását Nagykanizsa és vidéke lakosságára azzal, hogy mint a környék egyetlen középfokú leányintézete a józan, az élet szükségleteivel számoló, gyakorlati és mégis bőséges általános műveltséget is nyújtó, igazán női hivatásra előkészítő tantervével, valamint istenfélelemre és igaz honszeretetre alapított nevelési rendszerével megadni iparkodott mindazt, amire magyar honleánynak, mint hasznos családtagnak, majd jó háziasszonynak és példás családanyának szüksége van. Ez idő alatt iskolánk hatalmas intézetté fejlődött, ami életrevalóságának kétségtelen bizonyítéka, pedig egész múltja alatt kevés dédelgetésben volt része és sokszor kevés tárgyilagossággal mérlegelték azt az értéket, melyet becsületes munkásságával a magyar kultura kanizsai területén termelt. Hiszen a legutóbbi esztendőig még saját otthona sem volt, hanem több különböző fokozatú fiúiskolával közös épületrészben volt szűk és kezdetleges férőhelye az ország egyik legnépesebb polgári leányiskolájának. Különösen a város társadalmának egy része által létesíteni óhajtott leány-középiskola tervei akaratlanul is háttérbe szorították iskolánk elhelyezésének kérdését s e hatalmas virágzó nagy intézetnek, mely a város és környéke minden társadalmi osztályának gyermekeit részesiti a nemzeti kultura áldásaiban s amelyre az ország minden városa büszke lehetne, Hamupipőke szerepre kárhoztatva, a legelemibb igényeinek kieligitéseért is valóságos harcot kellett folytatnia. Hála a helybeli illetékes tényezők megértésének és igazságot kereső méltánylásának, valamint a felettes hatóságok s köztük a legelső sorban a nm. VK. Miniszter Ur nevében rendelkező Greszler Jenő ügyosztályfőnök, miniszteri tanácsos Ur Őméltósága határozott pártoló állásfoglalásának, iskolánk, bár a régi igen szűk épületben, mégis oly elhelyezést nyert, amely bizonyos fokban normális életviszonyokat is biztosítva, lehetővé teszi, hogy iskolánk elkülönült épületrészében, mint leánynevelő intézet is megfelelhet a hozzáfűzött igényeknek. Hisszük, hogy mellőztetésről most már csak mint múltról beszélhetünk, mert ez utolsó év eredményei oly nagyok, melyek további megbecsülteiésünk biztos reményével kecsegtetnek s lelkűnkhöz forrott iskolánk jobb jövőjében vzló bizodalmunk bátorit, erősit abban az odaadó lelkes munkánkban, mellyel iskolánk megbecsültetéseért s a magyar szebb jövő megépítéséért buzgólkodunk.
Iskolánk 1929—30. évének története. Becsülettel végzett nevelőoktató munkásságunkról, megfelelő fedezet hiján, mindenre kiterjedő és kimerítő beszámoló helyett, sajnos csak igen rövid, csupán a lényegre szorítkozó jelentést adhatunk,
Javító-, pót- és felvételi vizsgálatok. Augusztus hó 29-iki alakuló értekezleten bemutatott vonatkozó kimutatás szerint pótvizsgálatra jelentkező nincs; felvételi, illetve tantervkülönbözeti vizsgálatra engedélyt kért 5 tanuló, javitó vizsgálatra pedig jelentkezett 27 tanuló.
A felvételi vizsgálatokat 29-én tartottuk. Elemi iskola VI. osztályáról szóló bizonyítvány alapján a polg. isk. 11. osztályába való felvételi vizsgálatra engedélyt nyert három tanuló közül a vizsgáló bizottság határozata alapján 2 tanuló felvétetett a 11. ozztályba, 1 tanuló pedig az 1. osztályba való beiratkozásra utasíttatott.
Tanterv különbözeti vizsgálatot tett továbbá 1 tanuló leánylyceum 11. osztályáról szóló és 1 tanuló reálgimn. 111. osztályáról szóló bizonyítványa alapján. Mindkét tanuló megfelelvén, felvétetett a polgári leányiskola 111., illetve IV. osztályába.
A javitó vizsgálatokat augusztus hó 30. és 31-én tartottuk meg. Jelentkezett 27 rendes tanuló, kik közül 20 tanuló sikerrel vizsgázott, 7 tanuló pedig osztályismétlésre utasíttatott.
A beiratások julius hó 1., 2., a pótbeiratások szept. hó 2., 3., és 4. napjain voltak, de felvettünk tanulókat szeptember hó folyamán, sőt kir. tani. engedéllyel évközben is. Az összes beiratkozottak megoszlása osztályok szerint a következő: 1. o. 105; 11. o. 73; 111. o. 89;
IV. o. 83: összesen 350. E szám az előző évhez képest 21 tanulónyi gyarapodást mutat. E létszámot 10 osztályban osztottuk el az alábbiak szerint: 1. a) 35, 1. b) 35, 1. c) 35, 11. a) 36, 11. b) 37, 111. a 45, 111. b) 44, IV. a) 27, IV. b) 28, IV. c) 28 tanulóval.
A tanév megnyitása. Az iskolai évet szeptember hó 9-én Veni Sancte-val ünnepélyesen megnyitottuk ugyan, azonban a rendes tanításokat az iskolaépületben folyó tatarozó, átalakító és vízvezeték szerelési munkálatok miatt csak szeptember hó 16-án kezdhettük meg, melyek e naptól krzdve a tanév végéig megszakítás nélkül zavartalanul folytak.
Tandíjmentesség. Folyó tanévben 350 tanuló közül 116 tanuló folyamodott tandíjmentességért, Egész vagy fél tandíjmentességben részesült csak 87 tanuló, mert ezek kimerítették az engedélyezett 20u/o-ot. Az elengedett tandíj összege igy is 1393"— P-t. tett ki. Ezenkívül a közalkalmazottak, a hadirokkantak gyermekei és a hadi árvák a rendes fizetőkkel szemben 50%-os tandíjkedvezményben részesültek.
Tantárgyak alól való felmentés. A Rendt. Sz. 92. §-a alapján a rajz- és a kézimunka alól 4 tanuló, a testgyakorlás alól pedig 14 tanuló nyert tiszti orvosi bizonyítvány alapján felmentést.
A tanártestület személyi változásai, szabadságolások. A nm.
V. K. M. ur Némethné Wrána Ilona szolgálattételre berendelt oki. polg. iskolai tanár, kinevezett el. iskolai tanítónőt iskolánkhoz való beosztása alól felmentette s visszarendelte a nagykanizsai áll. elemi iskolához további szolgálatra. Távozó kartársnőnkben ügybuzgó, szakképzett, kötelességeit mindenkor odaadóan teljesítő munkatársat veszítettünk. Helyébe uj kartársnő a polg. iskoláknál érvényesülő nagy takarékosság miatt, iskoiánkhoz nem helyeztetett, ami a tanártestületre súlyos terhet rótt, mert nemcsak a távozó kartársnő óráit, hanem az iskola fejlődésével járó további uj osztály tantárgyainak ellátását is vállalnia kellett. E súlyos megterhelés dacára a tanártestület csodás erővel és áldozatkészséggel dolgozott a tanév első napjától az utolsóig, alig mulasztva évközben néhány órát, csak húsvéttól kezdve óhajtott volna friss segítséget kapni, mert egyszerre két kartársnő dőlt ki hosszabb időre hirtelen szükségessé vált súlyos orvosi műtétek miatt a munkás sorból. Kenedyné Raffaeli Anna kartársnőnk már a húsvéti ünnepek alatt került kórházba, miértis a kir. Tanfelügyelő ur 1633/1930. számú rendeletével május hó 10-ig szabadságoltatott. Közvetlen húsvét után, a tanítás első napján súlyos műtéten esett át Planderné Zimits Anna kartársnőnk, akit a tanév végéig
8
szabadságolt a nm. V. K. Miniszter ur 640-11/383-930. számú rendelete, de fedezet hiján helyettesítő tanárt nem kaphattunk s igy uj tantárgybeosztással megint csak a tanártestület tagjai között osztattak fel a gazdátlanná vált órák. A kötelező óraszámot meghaladó e rendkívüli munkatöbbletet is a tanártestület minden tagja a legnagyobb odaadással s igaz hivatásszeretetből folyó lelkesedéssel végezte, miért e helyen is büszkén hálás köszönetet mondok iskolájukat odaadással szerető munkatársaimnak.
Az iskola tanulmányi ügyei. A tanári kar a tanév folyamán 1 alakuló-, 3 módszeres-, 9 rendes-, 4 ellenőrző-, illetve osztályozó-, 3 rendkivüli- és 1 évzáró értekezletet tartott.
Az alakuló értekezleten elhatároztuk, hogy az iskola rendes tárgyain kivül a francia nyelvet és a gyorsírást is tanítjuk. A kir. Tanf. Úr, illetve a nm. VK Miniszter Úr engedélye alapján a francia tanfolyam Lehoczky Emilia áll. polg. fiúiskolái kartársnő vezetése mellett 20 tanulóval, a gyorsírói tanfolyam pedig Krámer Lajos felsőkeresk. isk. tanár kartárs vezetése mellett 16 tanulóval október 1-én meg is indult s 9 havi kitartó, odaadó szeretettel vezetett munka valóban figyelemreméltó, szép eredménnyel jutalmazta a tanárt és tanítót egyaránt. Ugyancsak az alakuló értekezleten határoztuk el, hogy a szülőkkel való érintkezést az eddiginél is sűrűbbé és bensőségesebbé tesszük s tanulóinknak az otthoni körben való megfigyelését rendszeressé tesszük. A tanártestület tagjai átérezve a környezet-tanulmányozás nagy horderejét, abban állapodtak meg, hogy minden tanár minden hónapban minél több tanulót látogat meg otthonában s tapasztalatairól a rendes havi értekezleten számol be. Az első módszeres értekezleten az iskolai munka általános főszabályainak megtárgyalásán kivül részletes megbeszélés tárgyává tettük az iskolai fegyelem és felügyelet kérdéseit és megállapítottuk a tanmenetbe beilleszthető kisebb tanulmányi kirándulások és két napi tanulmányutunk tervezetét. A második módszeres értekezlet főtárgya volt a helyesirás és fogalmazás tanítása. Polonyiné Obetkó Sarolta és Deákné Viola Mária kartársnők voltak a főelőadók, előbbi a fogalmazás-tanítás irányelveiről, utóbbi az írásbeli dolgozatok javításáról tartott élvezetes és gazdag tapasztalatokon alapuló értékes előadást, melyhez az igazgató és valamennyi nyelvész kartárs elismerő hozzászólása járult. A harmadik módszeres értekezlet tárgya a számtan tanítás módszere volt. Az I. osztály tananyagának feldolgozásával Blázy Mária kartársnő, a II. osztályéval Kettingné Nagy Erzsébet kartársnő foglalkozott alapos, sokoldalú, komoly értekezésekben, melyek viszont a számszakos kartársak között idéztek elő élénk elismerő eszmecserét. A rendes havi értekezletek állandóan irányították nevelő-oktató munkásságunkat s tették lehetővé az egységes és összhangzatos együttműködést. Itt kerültek megbeszélésre az igazgató és testületi tagok hospitálásai alkalmával szerzett tapasztalatok, a felvetődő pedagógiai módszertani, fegyelmi kérdések, általában az iskolai élet minden mozzanata, valamint a felettes hatóságok rendeletei.
Szülői értekezletek. Az iskola és a szülői ház közötti kapocs erősebbé és bensőségesebbé tételének nagy szükségessége hozta létre az előbbi fejezetben említett környezettanulmányi rendszer kiépítését. A tanártestületet a szülők sürü, rendszeres meglátogatásának fáradalmaiért gazdagon jutalmazták azok az értékes s gyakran meglepő tapasztalatok, melyek a megbeszélések folytán az egész testület közértékeivé válva, sok érthetetlen dolgot megvilágítva, tetemesen megkönnyítették az iskola és a szülői ház összhangzatos együttműködését s egész nevelői
9
munkásságát. Igen latogatott szülői értekezleteink közül az őszin dr. Horváthné Kenedy Erzsébet kartársnő és az igazgató, a májusi értekezleten pedig Mantuano Mária kartársnő és az igazgató volt az előadó.
Dr. Horváthné K. Erzsébet kartársnő a mai modern nőkről s azok példájának a nevelésre való káros hatásáról tartott tapsvihart aratott élvezetes szép előadást.
Mantuano Mária kartársnő pedig a hajlam szerepéről a nevelésben mondott az életből vett megkapó példákkal illusztrált, mélyenjáró, értékes előadást.
Az igazgató általános iskolai kérdésekkel és az erkölcsi nevelés problémáival foglalkozott.
A vallásos és hazafias nevelés. A valláserkölcsi és hazafias nevelésre ez évben is megkülönböztetett gondot fordítottunk. A napi munkát imával keztük és végeztük. A tanulókat vasár- és ünnepnapokon templomba vezettük. A hitoktató kartársakkal való legjobb egyetértésben és karöltve óvtuk növendékeinket mindattól, ami lelkiviláguk fejlődését károsan befolyásolhatná. Hitbeli kötelességeik teljesítésének állandó szigorú ellenőrzéséről mindig gondoskodtunk.
A róm. kath. tanulók az iskolai év folyamán 4-szer gyóntak és áldoztak. A húsvéti szt. gyónásra 3 napi lelkigyakorlattal készültek. Az Eucharisztikus Leányszövetség dec. 1-én uj tagfelvételt tartott, melynek felemelő szertartását a vezető-hittanár végezte. A leányszövetség tagjainak száma 192 tanuló. Elnöke: Hametmayer Erzsébet IV. c) o. tanuló, alelnöke: Bencze Ilona IV. a) o. t., titkára: Horváth Margit IV. a) o. t., jegyzője: Senkó Terézia IV. c) o. tanuló. A tagok havonta gyóntak és áldoztak. Gyűléseiket kéthetenkint tartották, melyeknek tárgysorozatában a vezető hittanár rövid beszédei, vallásos tárgyú szavalatok, fölolvasások, tanulságos szindarabok szerepeltek. A föltámadási és Urnapi körmeneten a Leányszövetség saját zászlaja alatt vett részt. Külön dicséret illeti Twrdy Anna kartársnőnket az egész éven át odaadással és nagy hozzáértéssel vezetett egyházi énektanításért s a külön leányiskolái dalárda sikerdús vezetéséért. Vezetése alatt működő énekkarunk látta el egész éven át a plébániai templom vasárnapi reggeli miséinek összes énekszámait általános elismerés mellett.
A hazafias érzés felébresztése, ápolása, erősítése volt mindenkor egyik legszentebb feladatunk. Minden tantárgy keretében kihasználtuk az összes kínálkozó alkalmat, hogy növendékeink hazafias érzését lángralobbantsuk. Ezt szolgálták mindenkori összejöveteleink, válogatott olvasmányaink, önképzőköri üléseink és összes ünnepségeink.
Iskolai ünnepélyeinket nagyobbrészt a testvér polg. fiúiskolával együtt tartottuk. Sajnos a két nagy intézetnek nincs megfelő terme a két iskola ifjúságának és nagyobb közönség befogadására. A fiúiskolával közös 140 tagból álló intézeti vegyes énekkarunk Ketting Ferenc kartársunk művészi vezetése alatt nem csak ünnepélyeinken, hanem Nagykanizsa nagy társadalmának ünnepségein való szereplésével is öregbítette eddigi jó hirnevét. így az Országos Gárdonyi Géza írod. Társaság által itt rendezett nagyszabású matinén a nagyigényű fővárosi vendégeket is elragadtatta. Ünnepélyeink műsorának előkészítésében oroszlánrész jutott Laitinné Hajas Eszter kartársnőnknek, mint az líj. Önképzőkör lelkes vezetőjének. Ugyancsak minden dicséretre érdemes külön leányiskolái énekkarunk az április 24-iki háziünnepélyünkön előadott tökéletes számaiért, melynek sikere Twrdy Anna kartársnőnk karmesteri tehetségeit és fáradhatatlan odaadását dicséri
/
10
Iskolai ünnepélyeink műsora.
Október 6-án.
Papp—Váry—Dohnányi; Hiszekegy, vegyeskar.
Móra László: Két seb. Szavalta Mészáros Anna 111. a) oszt tan.
Ábrányi Emil: Tizenhárom. Szavalta Horváth Piroska IV. b) o. tan.
Felolvasást tartott Kádár Erzsébet IV. b) oszt. tan.
Zsoltár, vegyeskar.
Jakab Ödön: Imádság. Szavalta Hametmayer Erzsébet IV. c) oszt. tan. Pósa Lajos: Az aradi vesztőhelyen. Szavalta Halász Emma IV. b) o. t. Himnusz, vegyeskar.
Halottak napján a hősi temetőben. Hiszekegy, vegyeskar.
Ünnepi beszédet\' mondott Vánkos Jenő tanár. Jaj de búsan szól a harang, vegyeskar.
Forbáth Sándor: Mese egy halott katonáról. Szavalta Horváth Margit
IV. a) oszt. tan. Szózat, vegyeskar.
A kormányzó ur Őfőméltósága 10 éves jubileumán.
Hiszekegy, vegyeskar.
Kerezsy Géza tanár ünnepi beszéde.
Móra László: Hadúrhoz. Szavalta Halász Emma IV. b) o. tan. Szózat, vegyeskar.
Március 15-én.
Hiszekegy, vegyeskar.
Móra László: Uj márciust várunk. Szavalta Ágoston Ilona IV. b) o. t. Ünnepi beszédet mondott Polónyiné Obetkó Sarolta tanárnő. Pósa Lajos: A legszebb dal. Szavalta Hametmayer Erzsi IV. c) o. tan. Talpra magyar, vegyeskar.
Ábrányi Emil: Március 15-én. Szavalta Csizmadia János IV. a) o. tan.
Róth István IV. b) oszt. tan. felolvasása.
Petőfi: A rab. Szavalta Fischer Tibor 111. a) oszt. tan.
Gyula Diák: Repülj fehér galamb. Szavalta Somogyi Ilona IV. b) o. t.
Szózat, vegyeskar.
A Szent Imre ünnepélyen, május 10-én.
Hiszekegy, vegyeskar.
Szemléi\' Ferenc: Szent Imre ünnepén. Szavalta Bencze Ilona IV. a) o. t. Ünnepi beszédet mondott Kerezsy Géza tanár. Végváry: Szent Imre ravatala. Szavalta Csizmadia Lajos IV. a) o. t. Régi szent Imre ének, vegyeskar.
Kőszeghy István IV. éves felsőkeresk. isk. tanuló előadása szt. Imréről. Radványi Kálmán: Szent Imre. Szavalja Haár Gyula felsőkeresk. isk. tanuló.
Dr. Dombi Márk: Szent Imre herceg. Szavalta Heim Lujza IV, a) o. t. Szózat, vegyeskar.
Anyák napján, május 28-án.
Szózat.
Reviczky Gyula: Imakönyvem. Szavalta Férst Mária IV. a) o. t. Ünnepi beszédet mondott dr. Horváthné Kenedy Erzsébet tanárnő. Gr. Zichy Géza: Anyánk. Szavalta Juhász Mária IV. b) oszt. tan. Himnusz.
11
Madarak és fák napján, junius 6-án.
Szózat.
Pósa Lajos: Hívogató. Szavalta Kramár Erzsébet 1. c) oszt. tan.
Ünnepi beszédet mondott Fritz Celesztin tanárnő.
Benedek Elek: Ne bántsd a madarat! Szavalta Halász Emma IV. b) o. t.
Himnusz.
Anya- és csecsemővédö ünnepély.
Himnusz.
Váradi: A legboldogabb. Szavalta Kovács Erzsébet IV. a) oszt. tan. Felolvasást tartott Kádár Erzsébet IV. b) oszt. tan. Cajkowsky: Olasz dal. Francia dal. Zongorán előadta Székely Magda 111. b) oszt. tan.
Vachot Sándor: A gyermek álmai. Szavalta Sattler Katalin IV. b) o. t. Magyar dalok. Énekli Forintos Erzsébet IV. b) oszt. tan. Varga Ilona
111. a) oszt. tan. zongorakisérete mellett. Herczeg Ferenc: A himlő utca. Elmeséli Benke Júlia IV. a) o. t. Madárcsicsergés. Zongorán előadja Varga Ilona 111. a) oszt. tan. Farkas Imre: Idegen sir. Szavalta Goldschmiedt Rózsa IV. b) o. t. Szózat.
Évzáró tornaünnepély, junius l\'J-én.
Felvonulás.
Hiszekegy, leányok szimbolikus gyakorlata.
Leányok zenés szabadgyakorlata.
Fiuk nyujtógyakorlata.
Fiuk zenés szabadgyakorlata.
Leányok padgyakorlata.
Fiuk íabotgyakorlata.
Fiuk talajtornája.
4X6Ü és 4X1OU m. staféta futás.
Leányok magyar tánca.
Atlétika
Gúlák.
Eredménykihirdetés, éremosztás.
Himnusz.
Elvonulás.
Évzáró ünnepély, junius 2\'J-én. Himnusz, vegyeskar.
Sajó Sándor: Imádkozzunk. Szavalta Dene Erzsébet 11. a) oszt. tan. Mécs László: Magyar leány vagy-e? Szavalta Mészáros Anna 111. a) o. t. Schubert: Tavaszi dal, vegyeskar.
Móra László: Évzáró ünnepélyre. Szavalta Somogyi Ilona IV. b) o. t.
Búcsú az iskolától. Mondotta Heim Lujza IV. oszt. tan.
Vándor dal, vegyeskar.
Igazgató évzáróbeszéde.
Jutalmak kiosztása.
Szózat.
Tornaünnepélyünket kétszeri elhalasztás után f. é. junius hó 19-én tartottuk meg a Zrinyi sportpályán a helybeli honvéd gyalogezred zenekarának kísérete mellett, a társadalom minden rétegét
12
magában foglaló díszes közönség előtt. Egyenruhás növendékeink gyönyörű látványt nyújtottak fegyelmezett felvonulásaikkal, változatos ritmikus szabadgyakorlataikkal, bravúros padgyakorlatokkal és elbájoló magyarruhás táncaikkal. A fényes siker méltó volt Kenedyné Raffaelli Anna a nagyobb, Fritz Celesztin a kisebb tanulók tornatanárainak fáradságot nem ismerő, odaadásteljes, lelkes munkásságához. Hálás köszönetemet nyilvánitom Krátky István dr. polgármester úrnak, hogy intézetünk versenyén az elnöklést vállalni kegyes volt. Ugyancsak köszönetemet nyilvánitom a katonai parancsnokságok részéről megjelent mélyen tisztelt Uraknak, továbbá Eberhardt Béla tankerületi főigazgatónak, valamint a helybeli tanintézetek mélyen tisztelt képviselőinek azért a megtisztelő érdeklődésért, mely őket ünnepélyünkre hozta.
Rajz- és női kézimunka kiállításunkat junius hó 25-én nyitottuk meg. Első látogatója s egyben megnyitója vitéz Barnabás István dr. vármegyei kir. tanfelügyelő ur volt. A kiállítás gazdag, változatos, ízléses és kiváló anyaga oly munkateljesítményről beszél, mely a legteljesebb elismerésre érdemes.
A kiállítás fényes sikerében osztoznak dr. Horváthné Kenedy Erzsébet rajzos, Fritz Celesztin, Kenedyné Raffaelli Anna, Kettingné Nagy Erzsébet, Mantuano Mária és Takách Olga kézimunkás kartársnők.
Tanulmányi kirándulásunkról már szóltunk, itt még annyit, hogy ősszel és tavasszal több kisebb földrajzi és természetrajzi kirándulást is tartottunk.
Több ízben látogatást tettünk helybeli kertészetekben, takácsműhelyekben, szesz- és sörgyárakban; megtekintettük a csecsemő otthont, a posta, telefon és távíró állomást stb., szóval megragadtunk minden kínálkozó alkalmat, hogy növendékeink ismereteit gyarapitsuk s ehhez minél bővebb tapasztalati alapot nyujtsunk.
Itt említem meg az oktató-filmelőadásokat is, melyeken rendszeresen résztvettünk. Ezek előadói voltak: Raffaelli Anna, Kettingné Nagy Erzsébet, Polónyiné Obetkó Sarolta, Mantuano Mária és dr. Horváth Tivadarné tanárok.
Hivatalos iskolalátogatás. E tanévben a felettes hatóság részéről iskolalátogatás nem volt.
Az igazgató minden osztályt havonta többször meglátogatót ugy, hogy minden tanár valamennyi tantárgyának tanítását megfigyelhesse s az így szerzett tapasztalatait a rendes havi értekezleteken, esetleg más alkalommal az érdekeltekkel; illetve a tanártestülettel megbeszélhesse.
A magánvizsgálatokon, melyek junius hó 10—11-én és 23—24-én folytak le, dr. Medve István kir. tanfelügyelő ur elnökölt.
Tanulóink egészségi állapota nem mondható jónak mert a sok és szük nedves lakás bizony nyomot hagy növendékeink egészségi állapotán. Sajnos, sokan gyenge szervezetüek, rosszultápláltak, vérszegények, sőt többen tüdőcsucshurut miatt sokat mulasztottak, egyesek kimaradtak. Itt még mély megilletődéssel jelentem, hogy Hiedl Kató III. a) osztályos, példás viseletű kedves növendékünk még a nyári szünidőben véletlen szerencsétlenség folytán a Balaton vizében lelte korai halálát és Weisz Katóka iskolánk beiratkozott növendéke a tanév elején, még miélőtt iskolánk kapuját átléphette volna, örökre búcsút mondott uj iskolatársainak.
Kis halottaink koporsójánál ott állt az intézet ifjúsága és tanári kara, mélységesen osztozva a gyászoló szülők fájdalmában.
Dr. Goda Lipót tiszti főorvos ur ősszel és tavasszal tartott hivatalos szemvizsgálatot. Segélynyújtásra szoruló tanulóinkat emberszerető szive
13
melegével vette ápolás alá, miért is a Főorvos urnák e helyen is köszönetünket fejezem ki.
Jótékonyság az iskolában. Az ifj. segélykönyvtár a tanulók nagy százalékát részesitette ingyen tankönyvsegélyben. 20()/o-a tandíjmentességben részesült, a közalkalmazottak, hadirokkantak gyermekei és hadiárvák 50%-os tandíjkedvezményben részesültek; 1 tanuló iskolai dijait a tanártestület fizette; 2 tanuló a kirándulási-alap terhére vett részt a tanulmányi kiránduláson.
A nagykanizsai Keresztény Nőegylet 5 pár uj cipőt adományozott 5 szegény, de jó magaviseletű és szorgalmas tanuló részére. Weisz Jaques üvegnagykereskedő úr 20 — P-t adott egy I. osztályos tanuló segélyezésére, Szabó Antal sportáru nagykereskedő úr pedig 80"— P értékű kitömött pávát adományozott az iskolának. A tanártestület nevében ez alkalommal is hálás köszönetet mondok a nemes szivü adakozóknak.
Növendékeink pedig az Anyák napi gyűjtésükkel s jótékonycélu előadásokon való részvételükkel szintén gyakorolták a jótékonyság erényét.
A tanártestület tagjai pedig minden jótékonysági akcióban résztvettek nemcsak anyagiakkal, hanem szellemiekkel is, igy több kartársnő, köztük dr. Horvátliné Kenedy Erzsébet és Deákné Viola Mária több izben társadalmi egyesületek által rendezett üléseken ünnepi előadásaikkal szolgálták a jótékonyság eszméjét.
Jutalmazások. Iskolánk megosztályozott 335 tanulója közül 66 általános jeles bizonyítványt érdemelt. Adományszüke miatt azonban csak 13 tanulónk kaphatott pénzjutalmat és 30 tanulónk könyvjutalmat, többi jelesünket tanártestületi dicséretben részesítettük.
A rendelkezésünkre állott jutalmakat az alábbi nemeslelkü tanügybarátoknak köszönhetjük: Délzalai Bank 50 P, Nagykanizsai Gazd. Takp. RT. 25 P, a nagykanizsai 1. és 11. sz. m. kir. postahivatalok 15 P, Fischel Fülöp Fiai cég 10 jutalomkönyvet, Mayr Nőverek 5, Gutenberg Nyomda 4, Schless Testvérek 3, egy magát megnevezni nem akaró tanügybarát 5 és Kenedy Imre úr 2 jutalomkönyvet adományoztak.
Igazgató e helyen is tolmácsolja a tanártestület hálás köszönetét a lelkes tanügybarátok nemes áldozatkészségeért.
Pénzjutalmat kaptak: Láng Mária 1. a) és Tóth Anna 1. c) oszt. tanulók á 7\'50 P-t; Ackermann Ilona 1. a), Pölöskei Anna 11. a), Kálovics Anna 11. b), Puchy Erzsébet 11. b), Dömötör Mária 111. b), Juhász Magdolna 111. b) oszt. tanulók 5—5 P-t; Heim Lujza IV. a) Ackermann Margit IV. c), Farkas Mária IV. c) és Senkó Teréz IV. c) oszt. tanulók 10—10 P-t.
Könyvjutalmat kaptak: Kovács Irén 1., Ketting Klára 1., Gerócs Teréz 1., Horváth Edith 1., Radics Margit 1., Somogyi Magda 1., Moór Ilona 11., Gál Rózsa 11., Gál Ilona 11., Farkas Irma 11., Lajko Margit 11., Nagy Ilona 11., Anhoffer Gabriella 111., Szitár Margit 111., Ungár Edit 111., Szabó Ilona 111., Székely Erzsébet 111., Szabó Mária 111., Bencze Ilona IV., Horváth Margit IV., Horváth Teréz IV., Kovács Erzsébet IV., Horváth Piroska IV., Kádár Erzsébet IV., Hutter Erzsébet IV., Plauder Irma IV., Bettelheim Mária IV., Ritscher Júlia IV. és Hametmayer Erzsi IV. osztályú tanulók.
Buzgó önképzőköri működéseért könyvjutalmat kapott: Somogyi Ilona IV. b) oszt. tanuló.
A szertárak és iskolai felszerelésünk. A polg. leányiskolának külön szertárai nincsenek, hanem a testvér polg. fiúiskolával közösködik. A felszerelés is, amely leltározás alatt áll, szintén igen szegény.
14
Az ezévi költségvetési hiány miatt, mely a városi hozzájárulás elmaradása folytán következett be, minden nagyobb beszerzésről le kellett mondanunk, csupán a bútorzatot sikerült 40 tonet ülőke, 1 fali óra és 1 divány beszerzésével gyarapitanunk 602 P értékben.
A tanév zárása. A junius 13 és 21-ike között megtartott összefoglalásokkal és a junius 23—24-iki szóbeli magánvizsgálatokkal befejeződött a tanév. Évzáró ünnepélyt junius 29-én d. e. tartottunk.
A Körök jelentései.
Az Önképzőkör 1929. szeptember havában tartotta meg alakuló gyűlését és megválasztotta tisztviselőit. Jegyzők lettek: Bencze Ilona IV. a) és Kádár Erzsébet IV. b). Titkár: Kovács Erzsébet IV. a) oszt. tanulók.
Gyűlést havonkint egyszer tartottunk. Tárgysorozatát a tanultak kibővítése céljából kis irodalmi dolgozatok, szabadelőadások, szavalatok, ének és zeneszámok, továbbá kézimunkák bemutatása alkották. Örömmel fedeztem fel néhány tanulóban a költői hajlam szárnybontogatását és mindnyájukban a hazafias érzésnek, nagyjaink iránti kegyeletnek fakadó forrásait. Ünnepi gyűlés keretében emlékeztünk meg Bethlen Gábor fejedelmünkről, Katona Józsefről, a szabadságharc hős asszonyairól s a tanév végén zárógyülésünket ének és zeneszámok keretében az anya és csecsemővédelem szép eszméjének szenteltük.
Az önképzőkör munkájában szorgalmukkal kiváltak: Bencze Ilona IV. a), Heim Lujza IV. a), Horváth Piroska IV. a), Kádár Erzsébet IV. b), Lustgarten Klára IV. b), Sattler Katalin IV. b) Somogyi Ilona IV. b), Herboly Mária és Lakatos Mária IV. c) oszt. tanulók.
Kézimunkából dicséretet érdemelt: Hutter Erzsébet IV. b) o. tanuló.
Laitinné Hajas Eszter tanár-elnök.
Ifjúsági Vörös Kereszt Egylet. Vezetője : Takách Olga tanárnő. Az osztály október elején alakult meg 59 taggal és nagy szorgalommal látott szociális, egészségügyi és kézügyességi programmjának megvalósításához.
Vezető tanárnő a havi értekezletek keretében egészségügyi előadásokat tartott a testedzésről és ennek különféle módozatairól, azonkívül beszélt a tiidővész terjedésének okairól, az ellene való hathatós küzdelemről.
Minden osztály élére egészségügyi felügyelőket állított.
A sportalap 10%-ából bejött összeg egy részét munkaanyagra fordították. Szép játekbabákat készítettek a jövő évben lehetőleg megtartandó jótékonycélu vásár céljaira.
Az idei jótékony nőegyleti vásárra mi is készítettünk tömérdek virágot és festettünk szép cserépvázákat.
A kis juniorok az idén is gyűjtöttek maguk és osztálytársaik között ruhanemüeket, játékszereket, karácsonyfadíszeket, hogy szt. karácsony ünnepére tíz szegény tanulótársukat megajándékozhassák.
Idei működésük f. é. junius 14-én tartott üléssel záródott.
Takách Olga.
Leányiskola Sportkörének beszámolója az 1929—30. tanév működéséről. A Sportkör neve: Nagykanizsai Polgári Leányiskola Sportköre. A Sportkör kerülete: Székesfehérvár, csoport: Keszthely. Megalakulási idéje 1926. A Sportkör elnöke: Polónyi György igazgató. A vezető tanár: K. Raffaelli Anita, Csengery-utca 33. A létszám 350.
15
Á magántanulók száma: 18. Á testgyakorlás alól felmentettek száma: 14. A testnevelési alapra fizető tanulók száma összesen: 350. A testnevelési alap fizetése alól felmentettek száma: —. A Spt rtkörben működő tagok száma: l. korosztály (10—12 évesek) 128. II. korosztály (12—14 évesek 158. Összesen: 286. A működő szakosztályok: játék, torna, atlétika. Tornatermünk közös a fiúiskoláéval, 159 m2, padlója deszka. Játszóterünk szintén közös a fiúiskolával, területe kb. 4500 m2. Játékra alkalmas udvarunk területe 390 m2. Uszoda nincs. Téli sportok közül csak korcsolyázásra van alkalom. Kisok versenyen nem vettünk részt. A jelen tanévben testnevelési járulékokból befolyt 40°/o-os részesedés 336 P — f. A jelen tanévben befolyt egyéb bevételek összege: — P — f. A Sportkör jelen tanévi összes kiadásai: 46 P 50 f. Maradvány: 1491 P 31 f.
Alakuló gyülésünket szeptember 25-én tartottuk meg. A tisztikar tagjai: Ifj. elnök: Kádár Erzsébet IV. b) oszt. tan. Alelnök: Szabó Mária III. a) oszt. tan. Titkár: Mayer Ilona IV. a) oszt. tan. Szertárosok: Szabó Ilona III. b) oszt. tan., Horváth Margit IV. a) oszt. tan., Horváth Piroska IV. b) oszt. tan., Senkó Teréz IV. c) oszt. tan. Pénztáros: Bettlheim Marianné IV. b) oszt. tan.
A tisztikar tagjai a rájuk bizott tisztségeket lelkiismeretesen látták el.
IV.
A tanári testület iskolai elfoglaltsága és társadalmi szereplése
1. Polónyi György igazgató, nyelv- és történettudományi szakos, oki. polg. isk. tanár. Az Orsz. Polg. Isi. Tanáregyesület, a Magyar Paedagógiai Társaság, a Nagykanizsai Polgári Egylet tagja, az Isk. Szanat. igazg. tagja, a Nagykanizsai Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör és a Nagykanizsai Leventeegyesület választmányi tagja. Az iskola gondnoka és a felszerelés őre. Az 1. félévben beosztott órái nem voltak. Április 23-tól tanította a magyar nyelvet az I. b) osztályban heti 5 órában. Működési éveinek száma 21. Ebből igazgatói 13.
2. Blázy Mária rendes tanár mennyiség és term. tud. szakra képesítve. Az Ó. P. I. Tanáregyesület, a MANSz, Szoc. Misszió Társ. és Ker. Tisztviselőnők Egyesületének tagja. Tanította a számtant az I. c) oszt.-ban heti 4, a III. b) oszt.-ban heti 2, a IV. b) oszt.-ban heti 2, a fizikát a IV. a) és a IV. b) oszt.-ban heti 3—3, a term. rajzot az I. c) oszt.-ban heti 3 és az éneket az I. a), b), c) és a II. a) osztályokban heti 1—1 órában. Heti óráinak száma az osztályfőnöki órával együtt 22. Az 1. c) oszt. főnöke. A természettani szerek őre. Működési éveinek száma 14.
3. Deákné Viola Mária rendes tanár, a nyelv- és történettudom, szakra képesítve. Az O. P. I. tanáregyesület, a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör és a Mansz tagja. Tanította a magyar nyelvet a II. a) és a IV. a) oszt.-ban heti 4—4, a történelmet a III. a) oszt.-ban heti 2, a háztartástant a IV. a) és IV. c) oszt.-ban heti 3—3, a német nyelvet az 1. c) oszt.-ban heti 3, a földrajzot a II. a) oszt.-ban heti 2 órában. Heti óráinak száma az osztályfői órával együtt 22. A II. a) oszt. főnöke. A tanári könyvtár őre. Működési éveinek száma 16.
16
4. Fritz Celesztin rendes tanár, a mennyiség és természettud. szakcsoportra képesitve. Az O. P. I. tanáregyesület, a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör, a Ker. Nőegylet, a Szoc. Misszió Társ., Mansz, a Kath. Tanítónők Orsz. Egyesületének tagja. Tanította a számtant a III. a), IV. a) és IV. c) oszt.-ban heti 2—2, a tornát az I. a), b), c) és II. a) oszt.-ban heti 2—2, az egészségtant a IV. b) oszt.-ban heti 2, a term. rajzot a II. b) oszt.-ban heti 2, a kézimunkát a II. a) oszt.-ban heti 3 órában. Heti óráinak száma 21. A segélykönyvtár kezelője. A tanártestületi értekezletek jegyzője. Működési éveinek száma 14.
5. özv. dr. Horváthné Kenedy Erzsébet rendes tanár, képesitve a rajzból. Az 0. P. I. Tanáregyesület, a Ker. Nőegylet, a József íhg. Szanat. Egyes., a Ker. Tisztviselőnők Egyesületének tagja; a S?oc. Misszió Társ., a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör választm. tagja. Tanitotta a rajzot az I. a)—IV. c) osztályokban heti 2—2, a szépirást a II. a) és II. b) osztályokban heti 1—1 órában. Heti óráinak száma 22. A rajzszerek őre. Az ifj. könyvtár kezelője. Működési éveinek száma 29.
6. Kettingné Nagy Erzsébet rendes tanár, a mennyiség és természettud. szakra képesitve. Az 0. P. I. Tanáregyesület, a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör, a Mansz, a Ker. Nőegylet és a Szoc. Misszió Társ. tagja. Tanitotta a számtant az I. b) oszt.-ban heti 4, a II. a) oszt.-ban heti 3, a vegytant a III. a) oszt.-ban heti 3, a term.-rajzot az I. b) oszt.-ban heti 3, a kézimunkát az I. b) oszt.-ban heti 2, az I. c) oszt.-ban heti 2, a IV. a) oszt.-ban heti 3, a szépirást az I. b) oszt.-ban heti 1 órában. Heti óráinak száma az osztályfői órával együtt 22. Az I. b) oszt. főnöke. A vegytani felszerelés és a számtan-mértani szerek őre. Működési éveinek száma 25.
7. Laitinné Hajas Eszter rendes tanár, a nyelv- és történettud. szakra képesitve. Az O. P. I. Tanáregyesület, a Zrinyi írod. és Műv. Kör, az Evang. Nőegylet tagja. Tanitotta a magyar nyelvet a III. a) oszt.-ban heti 4, a IV. b) oszt,-ban heti 4, a német nyelvet az I. b) oszt.-ban heti 3, a földrajzot a III. a) oszt.-ban heti 2, a III. b) oszt.-ban heti 2, a háztartástant a IV. b) oszt.-ban heti 3, a történelmet a IV. a) oszt.-ban heti 3 órában. Heti óráinak száma az osztályfői órával együtt 22. A IV. b) oszt. főnöke. Az önképzőkör vezetője. Működési éveinek száma 31.
8. Mantuano Mária rendes tanár, a nyelv- és történettud. szakra képesitve. Igazgatóhelyettes. Az 0. P. I. Tanáregyesület, a Zrinyi írod. és Műv. kör, a Ker. Nőegylet, Urleányok Mária Kongregációjának tagja. Tanitotta a magyar nyelvet az I. c) oszt.-ban heti 5, a II. b) oszt.-ban heti 4, a német nyelvet III. a) oszt.-ban heti 3, az éneket a II. b) oszt.-ban heti 1, a III. a) oszt.-ban heti 1, a kézimunkát a III. a) oszt.-ban heti 3, a szépirást az I. c) oszt.-ban heti 1 órában. Heti óráinak száma az osztályfőnöki órával együtt 19. A III. a) oszt. főnöke. Működési éveinek száma 25.
9. Planderné Zimits Anna rendes tanár, a nyelv- és történettud. szakra képesitve. Az O. P. I. tanáregyesület, a Mansz, a Ker. Tisztviselőnők, a Kath. Tanitó és Tanárnők Egyesületének tagja, a Szoc. Misszió Társ. választm. tagja. Tanitotta a magyar nyelvet az 1. a) oszt.-ban heti 5, a Ili. b) oszt.-ban heti 4, a földrajzot az 1. a) oszt.-ban heti 2, a 11. b) oszt.-ban heti 2, a német nyelvet az 1. a) oszt.-ban heti 3, a történelmet a 111. b) oszt.-ban heti 2, a kézimunkát az 1. a) oszt.-ban heti 2, a szépirást az 1. a) oszt.-ban heti 1 órában. Heti óráinak száma az osztályfőnöki órával együtt 22. Az 1. a) oszt. főnöke. A történelmi és földrajzi szerek őre. Működési éveinek száma 19.
17
10. Polónyiné Obetkó Sarolta rendes tanár, a nyelv, és történettud. szakra képesítve. Az O. P. I. tanáregyesület, a Zrínyi írod. és Műv. Kör, az Evang. Nőegylet tagja. Tanította a magyar nyelvet az I. b) oszt.-ban heti 5, a IV. c) oszt.-ban heti 4, a történelmet a IV. b) oszt.-ban heti 3, a IV. c) oszt.-ban heti 3, az egészségtant a IV. c) oszt.-ban heti 2, a német nyelvet a II. a) oszt.-ban heti 4 órában. Heti óráinak száma az osztályfői órával együtt 22. A IV. c) oszt. főnöke. Tandij-kezelő. Működési éveinek száma 23.
11. Kenedyné Raffaelli Anna megbízott tanár, mennyiség- és term. tud. szakcsoportra és tornára képesítve. Az 0. P. I. tanáregyesület, a Mansz, a Ker. Tisztviselők Egyesületének tagja. Tanította a számtant a 11. b) oszt.-ban heti 3, a fizikát a IV. c) oszt.-ban heti 3, a német nyelvet a 11. b) oszt.-ban heti 4, a tornát a 11. b), 111. a), 111. b) oszt.-ban heti 2—2, a IV. a) b) c) osztályokban heti 1—1, a kézimunkát a 11. b) oszt.-ban heti 3 órában. Heti óráinak száma az osztályfői órával együtt 23. A 11. b) oszt. főnöke. Az Ifjúsági Sportkör vezetője. Működési éveinek száma 3.
12. Takách Olga rendes tanár, a mennyiség és term. tud. szakra képesítve, Az 0. P. 1. tanáregyesület, Ker. Tisztviselőnők, Szoc. Misszótárs. és a Mansz. tagja. Tanította a számtant az 1. a) oszt.-ban heti 4, a természetrajzot az 1. a) oszt.-ban heti 3, a 11. a) oszt.-ban heti 2, a vegytant a 111. b) oszt.-ban heti 3, a kézimunkát a 111. b) oszt.-ban heti 3, a IV. b) oszt.-ban heti 3 és a IV. c) oszt.-ban heti 3 órában. Heti óráinak száma az osztályfői órával együtt 22. A 111. b) oszt. főnöke. Az Ifj. Vöröskereszt vezetője. Működési éveinek száma 27.
13. Twrdy Anna rendes tanár, a nyelv- és történettud. szakra képesítve. Az 0. P. I. tanáregyesület, a Zrínyi Miklós írod. és Műv. Kör, a Mansz. tagja, a Szoc. Missziótárs. választm. tagja és a Népgondozó Szakosztály titkára. Tanította a német nyelvet a 111. b) oszt.-ban heti 3, a IV. a) b) c) osztályokban heti 2—2, a földrajzot az 1. b) és 1. c) oszt.-ban heti 2—2, az egészségtant a IV. a) oszt.-ban heti 2, az éneket a 111. b), IV. a), b) és c) osztályokban heti 1—1 órában, karéneket heti 1 és egyházi éneket heti 1 órában. Heti óráinak száma az osztályfői órával együtt 22. A IV. a) oszt. főnöke. Működési éveinek száma 27.
14. P. Pulyai Lambert szentferencrendi áldozópap. Rendszeresített hittanár, Tanítja a r. kath. hittant az 1—IV. osztályokban heti 20 órában. Az Eucharisztikus Leányszövetség elnöke.
15. Horváth Olivér ág ev. lelkész. Óraadó hittanár. Tanította az ág. ev. hittant az I—IV. osztályban heti 2 órában.
16. Kádár Lajos ref. lelkész. Óraadó hittanár. Tanította a ref. hittant az I—IV. osztályban heti 2 órában.
17. Özv. dr. Vajda Béláné Barta Erzsébet el. isk. tanítónő. Óraadó hittanár. Tanította az izr. hittant az 1—II. osztályban heti 4 órában.
18. Dr. Winkler Ernő főrabbi. Óraadó hittanár. Tanította az izr. hittant a 111—IV. osztályban heti 4 órában.
Gyorsíró tanfolyamunknál:
19. Krámer Lajos felsőkereskedelmi isk. tanár, a tanfolyam vezetője. ,
Francia tanfolyamunknál:
20. Lehoczky Emilia polg. fiúiskolái tanárnő, a tanfolyam vezetője.
Iskolaszolga: Némethné Hehler Anna.
V.
A rendes tanulók névjegyzéke és ált osztályzata.
Előforduló rövidítések: a név után ism. = ismételt, az osztályzat után o. i. u. = osztályismétlésre utasítva, az osztályzat után jvt. =•= javító vizsgálatot tehet.
I. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Planderné Zimits Anna.
Baa Gizella Berke Ilona Bukta Borbála Doroghy Ilona 5 Dömötör Mária Faragó Margit Flachner Karolin Gáspár Erzsébet Gerencsér Gizella 10 Horváth Ilona Horváth Margit Jancsi Mária Kállai Erzsébet Kárlovits Mária 15 Kovács Irén
Kovács Mária Ilona Láng Mária
elégséges elégséges elégséges jó
jeles jeles jó
elégséges elégt. jvt. elégséges elégt. o.i.u. elégt. jvt. jó
elégt. o.i.u. jeles
elégt. jvt. jeles
Kimaradt: Horváth Rozália.
Mayer Ida Málly Katalin
20 Mészáros Matild Mihályi Ilona Nagy Ilona Nóvák Anna Payer Ida
25 Péter Karolin Szepesi Erzsébet Szüts Márta Tóth Anna id. Varga Ida
30 iíj. Varga Ida Vass Anna Vida Gabriella Vogronecz Anna Zsiska Aranka
30
jeles jó
elégséges elégséges elégséges jó
elégséges jó
elégséges elégséges elégséges jó
elégséges jeles jó jó
Összesen: 35.
I. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Kettingné Nagy Erzsébet.
Bellák Erzsébet jó
Bettlheim Klára jó
Dendyuk Judit elégséges
Habn Alice Klára jó
5 Harmat Zsuzsanna jó
Havasi Éva elégséges
Herczfeld Etelka jó
Horváth Edit jeles
Horváth Mária elégséges
10 Ketting Klára jeles
Klein Erzsébet elégséges
Laub Margit elégséges
Lengyel Zsuzsanna elégséges
Mandler Magdolna ism. elégséges
15 Mattersdorfer Irma jó
Orbán Sarolta elégséges
Ország Anna jó Kimaradt: Mechner Erzsébet, Simon Meghalt: Weisz Katalin.
Ország Anna Pethő Mária Radics Margit 20 Repka Eszter Gizella Révész Zsuzsanna Scheiffer Erzsébet Schlesinger Erzsébet Singer Róza 25 Sipos Márta Somogyi Irén Steiner Róza Szántó Magdolna Tislerics Erzsébet 30 Váradi Mária Winkler Mária Zweig Ibolya
jó jó
jeles
elégséges jó jó
elégt. jvt. elégséges jó jó
elégséges jeles jeles jó
elégséges elégséges
Ella.
Összesen: 35.
19
I. C) OSZTÁLY.
Osztályfőnök : Blázy Mária.
Ackermann Ilona
Ansorge Anna Balog Ilona Bernecker Mária 5 Brassányi Edit Buváry Ibolyka Irma Csákányi Mária Dedovátz Gizella Zs. " Dokleja Anna 10 Fitos Margit Ottilia Gálos Gábriella Gáspár Mária Gerócs Teréz Horváth Erzsébet 15 Horváth Ilona Jegyűd Anna Antónia Kelemen Rózsa
jeles
elégséges jó
elégséges
elégséges
jeles
jeles

elégséges elégséges elégséges elégt. o.i.u, jeles
elégt. o.i.u. elégséges elégt. o.i.u, jó
Klausz Katalin Kramar Erzsébet 20 Kudich Mária Lakatos Éva Mátay Irén Mezriczky Margit Németh Gizella 25 Noszkó Anna Reiner Mária Révész Margit Schlőgl Amália Schluitner Erzsébet 30 Somogyi Magdolna Szokol Mária Tóth Márta Török Katalin Varga Jolán
jo
elégséges elégt. jvt. elégséges elégséges elégséges elégt. jvt. elégséges jeles jó jó jó
jeles
elégséges jeles
elégséges elégséges
Kimaradt: Kercselics Erzsébet.
Összesen : 35.
H. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Deákné Viola Mária.
Altmann Margit Andreidesz Anna Auer Mária Boszák Anna 5 Bozsik Magdolna Csordás Rozália Dene Erzsébet Egyed Erzsébet Erős Anna 10 Farkas Anna Gangler Margit Gál Rózsa Hirt Mária Horváth Valéria 15 Huchthausen Mária Jámbor Margit Karancsy Katalin
elégséges
elégséges
elégséges
elégséges
elégt. o.i.u.
elégséges

elégséges jó
elégséges jó
jeles jó jó jó
elégséges elégséges
Kaszap Sarolta Keszey Katalin 20 Kuzsner Mária Latin Erzsébet Moór Ilona Pap Mária Placskó Erzébet 25 Pölöskei Anna Szalai Gizella Szentmihályi Piroska Szécsényi Anna Takáts Katalin 30 Tormásy Erzsébet Tóth Mária Tura Aranka Vajda Anna Vojkovics Ilona
jo jó
jeles
elégséges jeles
elógséges jó
jeles
elégt. jvt.
jeles

jeles jó
elégséges jó jó jó
Kimaradt: Kovács Lenke, Fenyves Ilona.
Összesen: 36.
20
II. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Kenediné Raffaelli Anita.
Benedek Ilona Bertók Margit Boha Margit Boros Mária 5 Bozsoki Anna Fabick Jozefa Farkas Irma Fenyvesi Róza Garva Borbála 10 Gál Ilona Gärtner Éva Herczfeld Erzsébet Horváth Ilona Juhász Gizella 15 Kálovics Anna Keszler Klára Koller Erzsébet Kripka Klára Kimaradt: Koczák Ilona,
jo
elégséges elégt. jvt. elégséges elégséges elégséges jeles
elégséges jó
jeles


elégt. jvt. jeles jeles jeles
elégséges jó
Kulcsár Mária 20 Lajko Margit Mechner Ilona Nagy Ilona
Óhegyi Ibolya Pint Teréz 25 Platzkó Aranka Puchy Erzsébet Rédei Lidia Rosenberger Ilona Schlesinger Katalin 30 Schmidt Gabriella Sinkovits Klára Stern Rózsa Szerb Livia Vastag Róza 35 Vermes Éva Weisz Kamilla
elégt. jvt. jeles jeles jeles
elégt. o.i.u. elégséges jó
jeles jó jó
elégséges elégt. jvt. jó jó jó
elégséges jó jó
Összesen: 37.
III. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Mantuano Mária.
Anlauí Anna Anhoffer Ella
Ansorge Irma Bakos Mária 5 Bodó Katalin Bogdán Mária Bohár Erzsébet Borbély Anna Bődi Aranka 10 Bunics Anna Csáky Ilona Farkas Etel Gerócs Anna Hametmayer Ilona 15 Háry Júlia Horváth Ilona Horváth Magdolna Horváth Róza Jámbor Mária 20 Jegyűd Mária Klapper Erzsébet Kumi Irma
elégt. jvt. jeles
elégséges elégséges elégt. jvt. elégséges jó
elégséges elégséges elégséges elégt. ism. elégséges jó jó jó jó
elégséges elégséges jó
elégséges jó jó
Kuzsner Katalin Magyar Anna 25 Marton Mária Mészáros Anna Nagy Mária Parragi Ilpna Popovits Ágnes 30 Skrilecz Ágnes Simon Zsófia Stéfely Margit Strausz Mária Szabó Mária 35 Szeidl Mariét Szitár Margit Tóth Erzsébet Ungár Edit Varga Ilona 40 Varga Margit Vegele Judit Zdellár Erzsébet Zdellár Teréz
Kimaradt: Viosz Erzsébet.
elégséges elégt. jvt. elégt. o.i.u. jó
elégt. jvt. jó
elégséges elégséges elégséges jó jó
jeles jő
jeles
elégséges jeles jó jó jó
elégséges elégséges
Összesen: 44.


21
ni. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Takách Olga.
Baán Júlia Baksa Erzsébet Bali Alojzia Benke Ágnes 5 Berke Mária Boda Ilona Dokleja Jolán Dokleja Margit Dolmányos Ilona 10 Dömötör Mária Flumbort Erzsébet Gonda Vilma Heisler Klára Hibsch Etelka 15 Iván Ilona luhász Magda Klaszán Zsuzsanna Koller Magdolna Krallics Anna 20 Kreznár Ida Lehr Marianna
elégséges jó jó jó
elégséges elégt. jvt. jó
elégséges elégt. jvt. jeles jó
elégséges jeles jó
jeles jeles jeles jó
elégt. o.i.u. jó
jeles
Lovrek Ilona Lőrincz Gizella Magyar Etelka 25 Major Mária
Morgenstein Anna Nagy Margit Rácz Katalin Roshs Ida 30 Sinkovics Rózsa Szabó Ilona Szabó Sára Székely Erzsébet Székely Magdolna 35 Takács Irén Tóth Margit Vadász Eleonóra Vas Mária Weisz Anna Weisz Margit Wortmann Edit
elégséges jó
elégt. jvt. elégséges elégséges elégt. o.i.u. elégséges jó jó
jeles jó
jeles jeles
elégséges elégt. jvt. elégséges elégséges jó jó
elégt. o.i.u.
Kimaradt: Hauer Mária ism., Horváth Ilona, Szalay Margit.
Összesen: 44.
IV. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Twrdy Anna.
Baján Rozália Bellák Mária Bencze Ilona Benke Júlia 5 Bődy Ilona Earantai Rozália Férst Mária Frk Mária Gerencsér Mária 10 Gerócs Ilona Heim Lujza Horváth Klára Margit Horváth Teréz
elégséges jó
jeles jó
elégt. jvt.
elégséges jó
elégt. jvt. jó jó
jeles jeles jeles
Jakab Mária elégt. jvt.
15 Kelemen Mária elégséges
Kovács Anna elégséges
Kovács Erzsébet jeles
Könyüd Ilona jó
Mayer Ilona jó
20 Molnár Mária elégséges Nagy Erzsébet ism. elégséges
Németh Margit jó
Orbán Aranka elégséges
Sabján Ilona jó
25 Schultheisz Georgina jó
Tóth Mária elégséges
Kimaradt: Szalai Edit.
Összesen: 27.
22
IV. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Laitinné Hajas Eszter.
Ágoston Ilona Bedekovics Anna Bettlheim Marianna Csüdör Ida 5 Domina Mária Forintos Erzsébet Gregál Margit Goldschmidt Róza Halász Emma 10 Hechtenberger Ilona Horváth Anna Horváth Piroska Hutter Erzsébet Juhász Mária
]0
elégt. jvt. jeles
elégt. jvt. jó jó jó
jeles
elégséges
elégséges
elégséges
jeles
jeles
jeles
15 Kádár Erzsébet
Kovács Katalin Lustgarten Klára
Mihalecz Katalin Neusinger Erna 20 Pető Katalin Pollák Márta Ritscher Julianna Rosenheim Róza Sattler Katalin 25 Singer Rozália Somogyi Ilona Torma Ilona Weisz Aranka
jeles
elégséges jeles jó jó
elégséges jó
jeles jó
elégséges elégt. jvt. jó
elégséges elégséges
Összesen: 28.
IV. C) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Polónyiné Obetkó Sarolta.
Ackermann Margit jeles 15 Kiss Júlia elégséges
Bölcsíöldy Gizella jó Kollarits Ilona jó
Czoller Ilona jeles Lakatos Mária elégséges
Csapó Erzsébet elégséges Major Mária elégt. jvt.
5 Farkas Mária jeles Mátay Ida jó
Folkmeier Ilona jó 20 Metz Mária jó
Hametmayer Erzsébet jeles Nardai Erzsébet jó
Herboly Mária jó Oparnicza Vilma jó
Hermann Mária jó Plander Irma jeles
10 Hitter Mária elégséges 25 Senkó Teréz jeles
Horváth Erzsébet elégt. jvt. Szlamek Margit elégséges
Horváth Katalin elégt. jvt. Taschner Róza jó jó
Jakubecz Zsófia elégséges Vinnay Ilona
Kaszás Margit jó
Kimaradt: Schlichtherle Mária. Összesen: 28,
i
23
Magántanulók.
I. osztály: Bak Ilona elégséges, Bogdán Klára jó, Csizmadia Jolán jó. Kiss Amália jó, Mechner Erzsébet jeles, Mikó Katalin, elégséges, Molnár Ilona jó, Papp Margit jó, Tóth Katalin jó.
II. osztály: Hazúr Janka jó, Szabó Anna jeles, Szalay Ida elégséges.
III. osztály: Horváth Ilona jó, Melke Ilona^o. i. u.
IV. osztály: Szalay Antónia j. v. t., Szalay Edit elégséges, Szalay Valéria o. i. u.
Összesen: 18 tanuló.
A francia tanfolyam.
Vezetője: Lelioczky Emilia.
Benedek Ilona jeles Heisler Klára jeles
Dene Erzsébet jó Horváth Magda jó
Erős Anna jó Kumi Irma jeles
Gál Ilona jeles 15 Lehr Marianna jeles
5 Horváth Valéria jó Székely Erzsébet jeles
Keszler Klára jeles Székely Magda jeles
Mechner Ilona jeles Szabó Ilona jeles
Platzkó Aranka jeles Yarga Ilona jeles
Szécsényi Anna jeles 20 Ágoston Ilona jeles
10 Takács Ilona jeles Pollák Márta jeles
Gonda Vilma jeles
Összesen: 21 tanuló.
A gyorsíró tanfolyam.
Vezetője: Krámer Lajos.
Gerócs Anna jó Goldschmiedt Rózsa jeles
Jámbor Mária jó 10 Farkas Mária jeles
Magyar Anna jó Folkmayer Ilona jeles
Parragi Anna jó Horváth Piroska jeles
5 Gerócs Ilona jeles Nadray Erzsébet jeles
Kovács Anna jeles Ritscher Júlia jeles
Kovács Erzsébet jeles 15 Senkó Teréz jeles
Könnyűd Ilona jeles Torma Ilona jó
Összesen: 16 tanuló.
VI. A nyilvános tanulók statisztikája.
C i m A nyilvános tanulók száma Összesen
I.A) I.B) I.C) II. A) II. B) ni. a) III. BJ\' IV. A) IV. B) IV. C)
o s z t á 1 y o k 1 a n
Az év f o 1 y a m á n f e 1 v é t e t e t t
Nyilvános tanulóul ............ Kilépett..................... Meghalt............ ........ Osztályzatlan maradt ......... Bizonyítványt nyert............ 35 1 34 35 2 1 32 35 1 34 36 2 34 37 1 36 45 1 1 43 44 3 41 27 1 26 28 28 28 1 27 350 13 2 335
II. A bizonyitv á n y t n y e r t tanuló k köz ü 1
Helybeli ... ......... Zalamegyei......... •■• Más megyebeli......... 28 •3 3 25 5 2 27 3 5 26 4 4 29 5 2 35 5 3 35 3 3 24 1 1 25 3 23 1 3 277 33 25
Róm. kath. vallású............ Református.................. Ág. hitv. ev................ Izraelita .................. 34 9 2 4 17 34 34 19 3 2 12 43 28 2 1 111 26 9 i 27 2(13 10 13 49
Magyar anyanyelvű............ Német és horvát anyanyelvű 34 31 1 34 34 36 41 2 41 26 27 1 27 331 4
1920-ban született ............ 1919-ben „ ............ 1918-ban „ ............ 1917-ben „ ............ 1916-ban „ ............ 1915-ben „ ............ 1914-ben „ ............ 1913-ban „ ............ 1912-ben „ ............ 1 19 10 4 1 23 7 1 — 12 16 4 2 17 12 7 1 28 5 3 18 18 7 18 19 3 1 11 10 5 8 15 3 " 1 1 10 10 8 2 54 75 62l 78 46 16 1 1
Példás magaviseletű............ Jó „ ............ Tűrhető „ ............ Rossz „ ............ 27 7 26 6 26 8 28 6 36 37 6 31 10 26 26 2 21 6 284 51
Jeles, előmenetelü ........... Jó ........................ Elégséges .................. 1—2 tárgyból elégtelen......... Több tárgyból „ ......... 6 10 1 13 3 2 5 13 13 1 7 7 15 2 3 6 14 12 1 1 9 13 9 4 1 6 14 17 4 2 9 14 11 4 3 5 10 8 3 7 9 9 3 6 12 6 3 66 116 113 28 12
Igazolt órák szám ............ Igazolatlan órák száma......... 673 1674 810 744 1325 1671 1941 1479 1596 2150 5 14033 5
Nagybirtokos, nagybérlő gyermeke — — — — — — 1 — — — 1
Kisbirtokos, kisbérlő ,, — 2 1 1 1 5
Gazdasági segédszemélyzet >> 2 1 5 2 4 5 — — — — 19
Nagyiparos, kisiparos >i 10 3 5 5 6 4 6 — 5 6 56
Ipari tisztviselő — 1 - — 1 2
Ipari segédszemélyzet 2 1 — 1 1 — — — 1 — 6
Nagykeresk., nagyvállalk. „ — — — — — 2 1 — 1 — 4
Kiskereskedő, kisvállalkozó 2 6 3 ■ 4 3 2 1 — 1 1 23
Keresk. v. közi. tisztviselő — 2 — — 5 3 6 — 2 10 28
Keresk. v. köl. s. szem. 6 3 8\' 9 3 17 4 10 6 — 66
Köztisztviselő — 3 1 1 2 — 5 — 1 — 13
Pap, tanár, tanitó 2 c 2 1 1 1 1 1 3 — 15
Közhivatali altiszt 5 2 5 12
Nyugdíjas tisztviselő — 1 — — — 3 3 — 1 2 10
Nyugdíjas altiszt 1 b 8 4 — — 4 2 — 25;
Magánzó v. eltartásos „ — — — — — — í — 1
Egyéb foglalkozású )j 3 3 1 3 3 7 2 1 23
Gazdasági tisztviselő „ — 1 1 2!
Katonatiszt 1 — 2 1 — — — — — 4i
Katona altiszt 4 2 1 6 1 1 — 15
Napszámos 1 — — 1 — — 2
Háztart, alkalmazott » 1 — — — — 3,
25
VII. A nyilvános tanulók osztályzásának statisztikája.
E 1 ő m e n e t e 1
Osztály Osztályzat Vallástan M gyár nyelv Nemei nyelv Történet földrajz Állat- és növénytan Vegytan és ásványtan Természettan Élet- és egészségtan Háztartás- és nevelést. Számtan, mértan Rajz Szépírás Női kézimunka Ének Testgyakorlat írásbeli külalak
Jeles 17 8 7 8 6 1 6 4 11 3 14 3
Jó .................. 13 16 9 11 13 15 9 13 12 11 17 18
I. A) Elégséges ............ 4 8 16 14 13 17 16 17 11 19 2 13
Elégtelen ............ —• 2 2 1 2 1 2
Felmentve ............ — — — — — 1 — — — — —
Jeles.................. 15 7 11 8 3 6 8 5 8 5 13 7
Jó .................. 12 15 11 11 15 13 8 10 19 5 13 10
I. B) Elégséges ............ 5 10 10 13 14 13 14 16 4 21 6 14
Elégtelen ............ - — — — — — 1 1 -- 1 — 1
Felmentve ............ - — — — — — 1 — 1 — — —
Jeles.................. 18 6 9 9 8 7 9 3111 6 11 5
Jó .................. 13 14 5 10 6 8 8 18 15 10 20 10
I. C) Elégséges ............ 3 12 17 13 17 15 15 11 8 17 2 19
Elégtelen ............ — 2 3 2 3 4 2 — — 1 — —
Felmentve ......... ... — -- — — — _\' — — — — 1 —
Jeles.................. 24 8 5 6 1 5|10 3 13 2 17 8
Jó ............... ... 10 12 14 13 14 8 9 15 15 21 16 16
II. A) Elégséges ............ — 13 14 15 19 9 14 15 6 11 1 10
Elégtelen ............ — 1 1 — — 2 1 1 — — — —
Felmentve ...... .. ... —
Jeles.................. 22 12 7 10 11 7 9 6 11 18 18 5
Jó .................. 14 12 17 11 13 11 12 10 19 14 14 14
II. B) Elégséges ............ — 10 11 14 12 14 10 16 3 3 2 15
Elégtelen ............ — 2 1 1 — 4 3 4 — — — 2
Felmentve ............ — — — — — — — — 3 1 2 —
Jeles.................. 21 6 9 10 2 4 6 15 16 5 9 8
Jó .................. 16 19 15 12 17 20 15 13 25 26 29 20
III. A) Elégséges ............ 7 17 16 21 22 16 20 13 2 12 — 15
Elégtelen ............ — 1 3 — 2 3 2 2 — — —
Felmentve ............ — — — — — — — — — 5 —
Jeles.................. 27 11 10 15 14 7 7 12 9 17 18! 13
•ló .................. 12 21 13 11 12 14 10 12 16 8 19 12
III. B) Elégséges ... ......... 3 8 16 13 14 17 18 11 13 16 1 15
Elégtelen............... — 1 2 2 1 3 6 4 — — — 1
Felmentve ............ — — — — — — — — — — 3 —
Jeles......... — ...... 13 7 7 10 5 7 8 5 12 11 16 11 10
Jó .................. 9 8 8 5 5 11 13 8 8 14 8 13 13
IV. A) Elégséges ............ 4 10 11 11 14 8 5 12 6 1 2 — 2
Elégtelen ............ 1 — — 2 — 1 - — — -4 1
Felmentve ............ — — — — — — — — — — — 2 —
Jeles.................. 20 15 9 12 4 12 14 4 9 8 16 10 12
Jó .................. 7 10 8 10 8 12 14 8 11 14 6 17 12
IV. B) Elégséges ............ 1 7 11 6 13 4 — 13 7 6 6 — 4
Elégtelen ............ — — — — 3 — — 3 — — — — —
Felmentve ... ; ...... — — — — — — _ 1 — 1 —
Jeles.................. 6 7 7 8 12 12 5 9 10 7 11 10
Jó .................. : 15 8 14 4 10 11 12 10 8 18 16 13
IV. C) Elégséges ............ 4 6 12 6 12 5 4 9 8 9 2 — 4
Elégtelen ............ — -f — — 3 — — 1 — —i — — —
Felmentve ............ — — — — — — — — — — — —
26
VIII.
Tájékoztató a jövö 1930—31. tanévre.
1. Beiratások. Junius 30-án és julius 1—2-án d. e. 9—12-ig lesz a tanulók beírása.
Pótbeirások. szeptember 1. 2. napjain lesznek.
A beiratásnál minden tanuló szülőjével vagy ezek helyettesével köteles megjelenni és tartozik beszolgáltatni a következő okmányokat:
a) legutóbbi iskolai bizonyitványát (elemi iskolából jövők Értesitő könyvecskéjüket),
b) születési anyakönyvi kivonatát,
c) oltási, illetőleg ujraoltási bizonyitványát.
2. Felmentések. A testgyakorlás, a rajz finomabb kivitele, az ének technikai része és a kézimunka tanulása alól való felmentésnek hatósági orvosi bizonyítvány alapján van helye. A felmentést a szülő szept. 3-ig írásban tartozik kérni. Minden felmentés hatálya csak egy tanévre szól.
3. Fizetendő dijak. A beiratásnál fizetendő beiratási vegyes dijak összege I—II. oszt. tanulóknál 17-50 P, III—IV. osztályosoknál 18-— P.
A tandij (28 — P) 4 részletben fizethető: első részlet okt. 15-ig, második részlet december 15-ig, harmadik részlet február 15-ig, negyedik részlet április 15-ig.
Az Ifjú Polgárok Lapját és Szülők Lapját továbbra is ajánljuk a tanulóifjúságnak, bár ezek előfizetése (375 P) nem kötelező.
4. Tandíjmentességért csakis általános jeles és jó osztályzatú bizonyítvánnyal lehet folyamodni. A folyamodványhoz szegénységi bizonyítvány is csatolandó. A közalkalmazottak, valamint a hadirokkantak gyermekei, hadiárvák a részükre rendeletileg engedélyezett 50\'n-os tandíjkedvezményt csakis szegénységi bizonyítvány alapján igényelhetik. Úgy a tandijmentességi kérvényezés, valamint a tandíjkedvezmény igénylése a beiratás alkalmával eszközlendő, ellenkező esetben figyelembe nem vehető.
5. Javitóvizsgálatok augusztus 29-én d. e. 8 órától tartatnak. A tanári testület által javitóvizsgálatra bocsátott tanuló augusztus hó 15-éig köteles bizonyitványát az igazgatóságnál benyújtani.
6. A felvételi illetve tantervkülönbözeti vizsgálatok augusztus hó 3-án fognak megtartatni azon tanulók részére, kik az elemi iskola V. vagy VI. osztályának sikeres elvégzése után a polgári iskola II. vagy III. osztályába, avagy a gimnázium alsóbb osztályából a polgári iskola megfelelő osztályaiba óhajtanak átlépni. Ezek az engedélyt a tanártestülethez címzett folyamodványban kérelmezik, amely folyamodványok legkésőbb julius 15-ig nyújtandók be az Igazgataságnál. A felvételi és külömbözeti vizsgálatok dija 20"— P.
7. Magánvizsgálat évenkint háromszor van: augusztus hó végén (kizárólag azok reszére, akik tanulmányaikat mint rendes tanulók folytatják az intézetben), továbbá karácsonykor és a tanév végen.
A magánvizsgálati engedély iránt legalább 6 héttel előbb, tehát julius 15-ig, október 15-ig és május l-ig kell folyamodni. A kérvények az igazgató utján nyújtandók be a Kir. Tanfelügyelőséghez. Magánvizsgálati engedélyek ügyében a vallás és közoktatásügyi minisztériumhoz folyamodványok ezentúl be nem nyújthatók.
27
A 15 évnél idősebb magántanulók a kir. Tanfelügyelőségtől engedélyt nyerhetnek arra, hogy a polg. isk. 1. osztályának tantárgyaiból sikerrel letett magánvizsgálat után, nyomban vizsgálatot tehetnek a II. osztályról.
Az 1"60 P okmánybélyeggel ellátott folyamodványok mellékletei:
a) a tanuló születési anyakönyvi kivonata;
b) legutóbbi iskolai bizonyitványa;
c) a lakóhely elöljáróságának igazolása arról, hogy a tanuló szülőjének vagy gyámjának mi a foglalkozása s a gyermek a szülő vagy gyám gondozása, illetőleg felügyelete alatt áil; felnőtt korú jelentkező ehelyett hatósági bizonyitványt mellékel erkölcsi magaviseletéről.
A vizsgálat Írásbeli és szóbeli. Az írásbeli vizsgálat megkezdése előtt a magántanuló benyújtani tartozik a magyar és német nyelvből tárgyalt olvasmányoknak, valamint a könyvnélkiil tanult költeményeknek és prózai részleteknek jegyzékét. Ha a felmutatott felsorolás nem kielégítő, a tanuló magánvizsgálatra nem bocsátható. A magánvizsgálat írásbeli részére két délelőtt állapittatik meg, mely után 4—5 nappal tartatik meg a szóbeli vizsgálat.
Az a magántanuló, akinek kettőnél több Írásbeli dolgozata elégtelen, szóbeli vizsgálat nélkül osztályismétlésre utasittatik.
Fizetendő dijak: A) A folyamodvány benyújtásakor befizetendő az 1 P 50 f kezelési illeték és a tandij. A V. K. M. legújabb rendelete szerint: minden magántanuló, tehát a közszolgálati alkalmazottak és gyermekeik, valamint a velük azonos elbírálás alá esők is egységesen 28 P tandijat tartoznak fizetni. B) Az Írásbeli vizsgálat előtt fizetendők: a) vegyes dijak 11/86 P, b) elnöki díj osztályonkint 6-50 P, c) vizsgálati dij osztályonkint 40 P. Egyes tantárgyak (rajz, kézimunka, torna) gyakorlati része alól való felmentésért (tiszti orvosi bizonyítvánnyal a vizsgálati engedélyért történő kérvényezéssel egyidejűleg kell folyamodni.
A vallási kötelmek teljesítései lelkészi bizonyítványokkal igazo-landók.
Egyebekben részletes felvilágosítást nyújt az iskola igazgatója.
28
VIII.
Az 1930-31. tanévben használandó tankönyvek jegyzéke.
I. osztály.
Róm. kath. hittan: Róm. kath. nagyobb katekizmus.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm. Imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Bereczky Sándor: Jézus élete és tanítása.
Dr. Luther M.: Kis Káté. Ref. hittan: Fülöp J.: Bibliai ismertetés. Izr. hittan: Változik. Glósz—Reöthy: Magyar nyelvtan. Glósz—Reöthy: Magyar olvasókönyv. Lux B.—Lux G.: Német nyelvkönyv. Marjalaki: Földrajz,
Dr. Szilády Z.—Dús F.: Növénytan és állattan. Szenes A.: Számtan és Mértan.
Geszler Ö.: Gyakori, és elméleti énekiskola az I—II. osztályok számára. Kogutowicz vagy Polgári iskolai atlasz.
II. osztály.
Róm. kath, hittan: Dr. Aubermann: Ó- és Ujszövets. bibliai történetek.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm. Imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Bereczky: Jézus élete és tanítása. Ref. hittan: Fülöp J.: Bibliai ismertetés. Izr. hittan: Változik. Glósz—Reöthy: Magyar nyelvtan. Glósz—Reöthy: Magyar olvasókönyv. Lux B.—Lux G.: Német nyelvkönyv: Marjalaki: Földrajz.
Dr. Szilády Z.—Dús F.: Növénytan és Állattan a II. oszt. számára. Szenes A.: Számtan és Mértan a II. oszt. számára. Geszler Ö.: Gyakori, és elm. énekiskola az I—II. osztályok számára. Kogutovicz vagy Poigári iskolai atlasz.
III. osztály.
Róm. Kath. hittan: Dr. Aubermann: Szertartástan.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm. Imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Bereczky: Keresztyén egyház története. Ref. hittan: Dr. Révész I.: Egyháztörténelem (kisebb). Izr. hittan: Változik. Glósz—Reöthy: Stilisztika és Verstan. Arany—Lehr: Toldi. Lux B.—Lux G.: Német nyelv.
Rákosy Z.: Magy. nemzet története a III. oszt. számára. Marjalaky: Földrajz III. oszt. számára. Jaszovszky M.: Vegytan és Ásványtan.
Szenes A.: Számtan és Mértan a III. oszt. számára. Uj kiadás. Geszler Ö.: Gyakori, és elm. énekiskola a III—IV. oszt. számára. Kogutowicz vagy Polgári iskolai atlasz.
IV. osztály.
Róm. kath. hittan: Dr. Aubermann: Róm. kath. egyháztörténetem.
ür. Varga D.: Jézusom, örömöm. Imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Bereczky: Keresztyén egyház rövid története. Reí. hittan: Dr. Révész J.: Egyháztörténelem (kisebb). Izr. hittan: Változik.
Glósz—Reöthy: Magy. irodalom és költészettan. Lux B.:—Lux G.: Német nyelv.
Rákosy Z.: A magyar nemzet története a IV. oszt. számára.
Képesy—Magyar— Kedves: Fizika.
Csupody—Gerlóczy: Élet és egészségtan.
Mártonffy Máriusné: Háztartástan és Neveléstan.
Szenes A.: Számtan és Mértan a IV. oszt. számára.
Geszler Ö.: Gyak. és elm. énekiskola a III—IV. oszt. számára.
Tartalomjegyzék. >
Oldal
I. Szakonyi Géza..........3
II. Tanulmányi kirándulásunk......4
III. Adatok az iskolai év történetéhez ... 6
IV. A tanári testület iskolai elfoglaltsága és társadalmi szereplése........15
V. A rendes tanulók névjegyzéke és általános osztályzata............18
VI. A nyilvános tanulók statisztikája. ... 24
VII. A nyilv. tan. osztályozásának statisztikája 25
VIII. Tájékoztató a jövő 1930—31. tanévre . . 26
IX. Az 1930—31. tanévben használandó tankönyvek jegyzéke.........28
<Oo