Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.99 MB
2018-08-03 13:56:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
75
510
Rövid leírás | Teljes leírás (100.56 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Gróf Zrínyi Ilona
Polgári Leányiskola
1935-1936. tanévi
értesítője
az iskola XLIV. évéről.
Szerkesztette:
Polónyi György
igazgató.
Nagykanizsa, 1936.
Gutenberg és Délzalai Nyomda
68359

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Csonka Magyarország — nem ország.
Egész Magyarország — mennyország.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
1935—36. TANÉVI
rr
AZ ISKOLA XLIV. ÉVÉRŐL.
SZERKESZTETTE :
POLÓNYI GYÖRGY
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1930.
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA
68359


Csonka Magyarország — nem ország.
Egész Magyarország — mennyország.
A NAGYKANIZSAI M. KI R. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
1935—36. TANÉVI
ÉRTESÍTŐJE
AZ ISKOLA XLIV. ÉVÉRŐL.
SZERKESZTETTE :
POLÓNYI GYÖRGY
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1936. GUTENBERG ÉS DÉLZALA! NYOMDA
68359
Városunk jelképes irredenta szobra.

342 V 2010
!. Az iskolai év története.
A lezajlott tanév fonlosabb eseményei az alábbiakban foglalhatók össze :
Az alakuló értekezletet szept. 4 én tartottuk
Javitó- és tantervkülönbözeti vizsgálatok. Javitóvizsgálatokát szeptember 6án tartottuk. Sikerrel vizsgázott 24 tanuló, osztályismétlésre utasítottunk 3 tainulót. Tan tervkülönbözeti vizsgálat két izben volti Szept. 5-én, a vizsgálat sikeres letétele álapján, négy tanulót az eiiemí Isk. VI. osztályából, két tanulót pedig a tovbbképző I. osztályából iskolánk II. osztályába vettünk fel. A szept 17-én tartott tenfiervkülönböze\'j vizsgálat alkalmával egy tanuló az el. isk. VI. osztályából iskolánk II. osztályába való beiratkozásra nyert engedélyt. i
Beiratások. A beiratásokal junius 18. és 19-én, a pótbevallásokat szeptember 7-én tartottuk meg. A táti \'-v végéig beiratkozott 342 rendesj tanuló, a magántanulók száma 2. ; \':... „
A tanév megnyitása. A tanévei szept. 9\'én nyitottuk mfig. ünn\'R<-pélyes keretek között. Istentisztelet után tanulóink kivonultak az országf zászlóhoz s a helybeli leány- és fiu középiskolákkal és a feiSőkerestekde.:lm(i iskolával együttesen tartott lélekemelő ünnepség keretében rótta le kegyeletes tiszteletét a haza szent földjének egységét jelképező\' nemzlpti zászló előtt. Az iskolába visszatérve, a tanulók osztályaikba vonultak, ahol az; oszt tályfönökök az iskola rendtartási szabályait ismertették. A rendes tanítás szept. 9-én kezdődött és zavartalanul folyt a tar év végéig.
Tandíjmentességben részesült az I. félévben 26 "tanuló, J.V. fokozatú kedvezmiényt kí>(p|oit\'t 10, III. fokozatút 30, II. fokozatút 30\', végül I. fokozatút 90 tanuló. A II. félévben teljes dijmenes volt 23 tanuló, IV. dijr fokozatos 4, III. fokozatos 17, a II. dijiiakozat szerint fizetett 24. végül az I. dijfok-ozat szerint 92 tanuló. A többi tanuló teljesfizető volt.
Felmentések. Hatósági rrvosi bizonyítvány alapján az igazgaló a rajz finomabb kivitele alól 12, a kézimunka tanulása alól 11, a testgyaf\' korlás alól 20 tanulót mentett fel,
A tanári testület személyi változásai. A tanév elején érzékeny veszteség érte intézetünket: Bakos Gáspár ferences atya, r. k. hitj-tanárt felsőbb egyházi ha|tósága Pápára helyezte át. A távozóban tanulőc ifjuságu|nk jóságos, mjelegszivü nevelőt, atyai jóbarLátot. a tanártestület pedig megértő, tapintatos, a testületi életbe mindenkor .harmonikusan belesimuló kartársat veszijtett. Utódja, P. Csontos Márton hittanár, a lelkes,, hi vatott, képzett pedagógus kezével vette át r. k. növendékeink lelki gondozását.
Bucsut mondott intézetünknek a tanév elején Ardai Simon ny. tanitió, izraelita növendékeinknek hsoszu éveken áí buzgó hitoktatója, kedves »Simfoii bácsija»« vejLamijht dú W-inkieíné Munkáclsi Noémi oki. közép iskolai hittalnár, aki a III.—IV. osztályok izraelita hittanóráit látta ei példás
4
hozzáértéssel és komoly nevelői érzékkel. A foiyo tanévben az összies oszt ár lyok izraelita hitoktatását dr. László István rabbi, hittartár látja et odaadó buzgósággal, i
Kir Főigazgató ur 41.66(8\'- 1935. sz. rendeletével Kettfngné Nagy Erzsébet rendes tanárnak szept. 10-től okt. 12-ig terjedő szabadságot engedélyezett. Ktenediné Raffaelli Anna tanár okt. 5-től 20-áig volt betegszabadságon. A szabadságolt beteg tanárok óráit a tanártestület látta el.
Az iskola tanulmányi ügyei. a) Nevelő és oktáló imun-Kank korszerű irányelveit, a cselekutítetó oktatás ujabb módszereit és általában a felmerült gyakorlati kérdéseket tanári értekezleteinken be széltük meg.
Rendes havi összejőve teleinken tudomásul vettük felsőbb hatóságaink rendeleteit s azok szellemében hoztuk meg határozatainkat. Azi igazgató osztálylátogatásaival és a szaktanárok egymás óráin való hospitálásaival kapcsolatban módszertani és neveléstani kérdéseket vitattunk meg, hogy a legcélravezetőbb eszközökkel és a lehető legsikeresebben végezhessük ftef. adatunkat. A szaktanárok jelentést tettek az elvégzett tananyagról, az irás beli dolgozatokról, a rajz- és kézimunka-feladatokról, az osztályfőnökök pedig talnulóik magaviseletéről, szorgalmáról és egészségi állüpoláró.L Itt sziámpltak b|e a taínárok a tanulók otthonaiban folytatott környezett|anuK-mányaik tapasztalataival is.
Októberi értekezletünkön megállapítottuk és beillesztettük a tanmenetekbe kisebb tanulmányi kirándulásaink tervezetét és határoztunk évvégii nagyobb kirándulásaink ügyében. Az iliusági egyesületek tanárelnökei jelentést tettek a vezetésük alatt álló körök megalakulásáról és munkatarvérőih Az értekezlet módszeres részének tárgya a magyar fogalmazás ¡anitpsa volt. Deákné Viola Mária előadó kifejtette, hogy a mai fogalmazás-tanítás alapja az élményszerüség, középpontjábafn a tanuló áll, s a fogékony gyermekiJjelek-ből kell kiáradni azoknak a meglátásoknak, megnyilatkozásoknak, amelyek az írásbeli feladatok megoldásához szükségesek. \'Végül ezen az! értekezleten állapdíofita m.é(g a tanártestület az i\'fj. könyvtárba beszerzendő müvek jegyzékét is. \'
Februári értekezletünkön a vegy\'.afa tanilásának módszerével foglalkoztunk tüzetesen. A tárgy előadója Kel\'t\'ingné Nagy Erzsébet szaktanár volt, aki érdekeden fejtette ki, hogyan létesit kapcsolatot a munkáltató, gyakorlati irányú vegytajnlaMitás az iskolla és az otthon, általában a való élet között.
A novemberi és áprilisi értekezleten — a rendes tárgysorozat mellett — \'megejtettük tanulóink behalló ellenőrzését tanulmányi és fegyelmi szempontból. Januári értekezletünkön történi meg az r. félévi, /uniufsi értekezr létünkön a II. félévi osztályozás. , ,
Tartottunk 2 tandíjkedvezmény megállapító értekezfetet: -szept. 21-én az I. félévre, február 16-án pedig a II. félévre vonatkozólag.
Április 4-én tartöli rendkívüli értekezletünkön a beérkezett magántanulói kérvényekel bíráltuk el.
b! A mfély vallásosság, tiszta erkölcsiség és igaz hazafis/ág szelleme hatotta át egész iskolai éietünket. A tanítást az előírt imával lés a magyar Hiszekeggyel kezdtük és végeztük. A tanártestület a hitoktatókkal karöltve, a legteljesebb összhangban ápolta a tanulóifjúság szivében az Is lenbe vetett hitet, a vallás és erkölcs parancsainak tiszteletét és a felebaráti Szeretettet. A r. k. tanulók egyházi énekkara Twrdy Anna tanár buzgó, hozzáértő:, lelkes vezetésével elismerésre méltó,ain állotta meg hí»Iyé\\ A r. k, tanulók buzgón járultak a közös szentgyónásokhoz és áldozásokhoz és vettek réslzt a lelkigyakorlatokon és ünnnepi körmeneteken. Május 9-én felvették a bér-
5
málás szentségéi, május 10-én meghallgatták a katolikus nagygyűlést, mely nek hatásosságát mélyen átérzeti szavalókorusukkal is emelték. A többi vallásfelekezet tanulói is pontosain és buzgón tettek eleget val tóSi kötelie-zettfíégteiknek. A r. k. larnulók Eucfra!rÉszt»:kuB Leányszövefcsége, a ref -növendékek Leányköre, az evangélikusok Diákszövetsége és az izraeliták líj. önképzőköre nemes, szép feladatot teljesítettek az ifjú lelkek vallásr erkölcsi érzületének kimélyitése terén.
A bensőséges vallásosság mellett az igaz hazafiság eszméje volt tanító-és nevelő munkánk vezérfonala, mely végighúzódott egész iskolai életünkön, minden pedagógiai ténykedésünkön. Az olvasmányok, az irodalom, a föl,d» rajz, a történelem melleit valamennyi tantárgy keretében bőven találtunk rá (alkalmat, hogy az ezeréves magyar haza földje, népe, természeli és művelődési kincsei, múltja és nemzetfenntartó hagyományai iránt törhetetlen ragaszkodást ültessünk tanulóink szivébe. Nemzetünk nagyjainak és értét keinek megbecsülésére neveltük őket. Növendékeink büszkén viselik az uj magyar stjlusu formaruhát, családi otthonaikba is elviszik a magyar Ízlést) »terjesztik és népszerüsilik a magyaros népi kézimunkákal és a magyajrf dal varázsával igyekszenek megtörni a zenei téren is megromlott közizíés nemzetromboló erejét.
c) Az állát- és növényvédelem fontosságának tudatát is sikerült beíe-oltanunk a minden szép és jó iránt fogékony leány lelkekbe. Télen-nyáron szeretetlel ápolták az osztályok állványain elhelyezett cserepes virágokat, (iskolai és házi ¡írásbelii dolgozíathiaín kedvesen számoltak be otthoni kij»>, kertjük, vagy fái és virágos udvaruk gondozásáról. Télre madárOtetőt ha-Uyeztünk e{ az egyik folyosói abfiakbdn. Május 14ié,n iskolai kirándulás-keretében madárdalos, árnyas erdőt/eri tartottuk meg a madarak és fák napját..
1) A testnevelés pgyik alappillére annak az egészséges szellem/nek, mely iskolánk életét áthatja,. Testnevelésünk célja : hajlékony, ruganyos), egészséges, erős sjfrveaet, vidám kedély, tiszta életöröm, mely legjobb w •«íivéríez ih szellem\': munkára is Aiz osztályok egyik tornaórája a mitiflia\' szerűen f<] szerelt, pormentes tornaié;emben, a másik az iskola átehenében fekve üres tőiken folyik le, melyet a város előzékeny megértése ideiglenesen játszótérül engedett át iskolánknak. Itt van az intézef tenniszpályája s itt tartjuk a iáték- és spor\'ldélulliánokat is. Nagyszabású tornaünnepélyünket a Nagykanizsai Torna Egylet (NTE) 70 éves jubileumának ünnepségei kapcsán junius 1 én, punkösd hétfőijén;, az összes helybeli e]emlil-H Közép- tisi középfoka iskolákkal és az NTE bajnoki csapatával közösen rendezett disz torna keretében óhajtottuk megtartani. A Kedvezőtlen időjárás miatt azonban többszöri eíhíailasztás után csak 14;-é;n folyhatott le a fényes tojrniaj-lünnepély. A Ziinyi sportpályán hatalmas, előkelő közönség tapsolta \'miéig lelkesen leánykáink tökéletes szabadgyakorlatait, kecses, lendületes karika-\'gyiakorlátait és lüzrőlpattant magyar táncát, melyet magyaros stilusu, \\7r léses, mutatós piros fehérbabos ruháeskákban jártak a katonazene pattogó ütemeire. ;
e) Az osztályfőnöki órák nélkülözhetetlenül, szervesen kapcsolódtak1 tele nevelő, jellem formáló m\'unkánkba- Tervszerűen haladva folytattunk\' ez órákon közvetlen hangú, gyakorlati irányú megbeszéléseket az egészíség (ápolásáról, az illem szafcíá\'yairdl.-, Isten., a szülők, osa\'ládtagSíaiink, barátaink és felebarátaink iránti kötelességeinkről, a részvétről, a háláról; szóltunk továbbá időszerű kérdésekről, a közelgő ünnepekre való előkésztáXet\' tekről és megemlékeztünk nemzetünk nevezetes évfordulóiról. Az osztályfőnöki órák meieg, közvietlen hangulatában őszintén, keresetlenül nyila; tf-
6
koztak meg a gyermeki lelkek s a nevelő tánár közelebb juthatott taniti ványai egyéniségének megismeréséhez. i
/JA ha\'diriökkaintak, a nemzet áldozatos hős^i jrfánfci hákí[t és tiszitei-lefcet cselekvő módon is bebizony flották tanulóink azzal, hogy hosszú hóna \'piokon keresztül szorgalmas, serény kézzel himezrák a Hadirokkantak. Egyesületének hatalmas, művészi zászlaját.
gi Az utcai közlekedés rendjét is megismertettük növendékeinkkel és egy izben tüzriaaót rendeztünk, hogy az esetleges veszély esetén való helyes magatartás és a kivonulás módját gyakoroltassuk.
h) Az alkohol testet, lelket romboló, erköícspusztitó, család és nemzlet-irtő hatására minden kínálkozó alkalommal rámutattunk. Felhasználtuke célra főleg a természjetrialjz, a vegytan, az egészségtan és az olvasmányok idevágó részeit. Házi írásbeli dolgozatban is beszámoltak tanulóink az életből vett eírettentö példákkal. Fokozott mértékben hivtuk fel ellenben a figyelmet a szőlőfogyasztás egészséges és nemzetgazdaságilag is fontos voltára.
I) A magyar termények és iparcikkek pártolásának hazafias kötetessé,, gét, valamint a takarékosság erényét állandóan felszínen tartottuk. A jövendő magyar háziasszonyait, családanyáit arra reveilük, hogy helyesen osszák be idejüket, kíméljék ruhájukat, taneszközeiket, okosan bánjanak1\' pénzükkel,-1 (beösüljék meg és pártolják a magyar munka, a magyar ipar, a magyar szí ^v-galom és kitartás termékeit és helyezzék mindenkor az idegen elébe.
f) Oktató munkánk a Tanterv és Utasítás alapján összeátliLott és felügyelő hatóságaink által jóváhagyott tanmenetek ¡szerint folyik. A tanártestület lépést tárj a szaktudományok és a pedagógia korszerű haladásával. A Szaktanárok szorgalmasan tanulmányozzák és a tanári értekezleteken megbeszélés tárgyává teszik a pedagógiai, történelmi, nyelvészeti, természet-tjidomlányij testnevelési és művészeti szaklapok : Gyakorlati Pedagógia, A cselekvés iskolája, Magyar Külpolit-\'ka, Magyar Szemle, Népünk és Nyelvünk, Magyarosan, Búvár, Magyar Testnevelés és Magyar Iparművészet közleményeit. A tanítás a cseiekedlető oktatás szellemében folyik, az uj ismeretanyagot a gyermek cselekvő, alkotó részvételével alakítjuk ki lelkében.
A tanév elején megállapított és jóváhagyott tantárgyfelosztás és órarend október 13 áig volt érvényben, azután Keringné Nagy Erzsébet tanár betegszabadságának leteltével életbelépett és a tanév végéig változat\'anul érvényben maradt az uj tantárgyfelosztás és órarend.
k) Rendkívüli tárgyak és tanfolyamok. A folyó tanévben rendkívüli tárgyként szerepelt a gyorsírás. A gyorsíró tanfolyam november hóban kezdődölt éis a tanév végéig tartott, vezette KőcsRv Kálmán, a testvér fiúiskola tanába. A tanfloyamon 76 III—IV. osztályos tanuló veit részt.
!) Tanulóink szorg\'alma és előmenetele általában kielégítő volt, magaviseletük ellen komoly panaszok nem merültek fel, fegyelmezettek, jópiodo ruak, udvariasak és előzékenyek.
m) A szülői ház és az iskola közötti nélkülözhetetlen, áldásos kapcsolatot és megértési hathatósan előmozdították az osztályfőnökök szorgalmas környezel\'; inulmányai. A tanév elején elsősorban a vidéki tanulókat iáto-gatták meg es tanév közben is ellenőrizték, hogy minden tekintetben :vho„ gástalan környezetben nyertek-e elhelyezést. A helybeli tanulók otthonaiba is sürün ellátogattak s tapasztalataikat gyümölcsözően értékesítették íő eg *>z (egyéni, méltányosabb elbírálás, továbbá az erkölcs- és jeílemfejliesztés szempontjából.
< ín) A szülői értekezletek is eléggé fel sem becsü-hető szolgálatot lettek a kölcsönös bjz.i\'im és megnyugvás érJekében. November 25-én tartottuk az első S2ülői értekezletei többszáz szülő és tanügybarát jelenlétében. Az igaz\'-gató időszerű kérdésekről beszélt, Deákné Viola Mária tanár tartott értékes,
7
lebilincselő előadást az édesanya hivatásáról, végiu P. Csontos Márton r. k. hittánár szőlőit általános tetszést aratva a vallásos nevelés fontosságáról.
Február hóban az osztályfőnökei« külön külön osztályonként gyűjtötték maguk köré tanítványaik szüleit és bizalmas, meghitt együttesben beszélték meg a tanulók egészségére, erkölcsére, szorgalmára és előmeneteliérfe vonatkozó kérdéseket Ugyanekkor buzdították a szülőket a magyaros öltözr ködés felkarolására és részletes útbaigazítással szolgáltak az uj formaruhák kérdésében.
Április hó folyamán szintén osztályonkénti szülői értekezleteket tartottunk, mc\'ye\'ken a tanulmányi kirándulások foiHlosságáró. szóioftu\'nik\' s a tanulókra vonatkozó időszerű kérdéseket tisztáztuk a szülői társadalom őszinte megelégedésére és megnyugvására.
Az iskola társadalmi működése. Intézetünk és a tanártesi. tület belekapcsolódott városunk minden társadalmi és kulturális mozgalmába.
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör február 23-jki ünnepélyén a fíuiskö-1 Iával közös vegyeskarunk szolgáltatta az énekszámokat. Oszitatian elismerés1 és zúgó taps jutalmazta Kettjing Ferenc fiúiskolái tanár vezetése alatt álló fegyelmezett, kitűnő énekkarunk nagyszerű teljesilményét.
tsíájas 10-éa a katolikus nagygyűlésen a helybeli Összes Közép- és közép*-, foka ¡iskolákkal együttesen előadott »Hitünk a lesz !« cimü nagyhatású szavaló kórusban szerepeltek r. k. növendékeink.
Május 21-én négy tanulóval vett részt iskolánk a Zrínyi Irodalmi és Művészei; Kör által rendezteti ifjúsági szaval jversenyen. Az első csoportban, a helybeli leánylieeum és iskolánk I IV. osztályosainak csoportjában az elsői dijat Németh Ilona II. b) osztályú tanulónk nyerte, Májon Magda II. a) osztályú tanulónk pedig dicséretet kapott-
Május 24-én, a hősök vasárnapján kivonult iskolánk egyenruhás diszcsap a ta a hősi szobor elé a város ünnepélyére.
Június 1-én, az NTE 70 éves jubileumi ünnepségei alkalmával iskolánk" \'magyaros egyenruhás diszcsapatia részt vett az ünnepélyes felvonulásban és saját zászlaja alatt vonult az ünnepi misére, valamint a városháza nagytermében tartott díszközgyűlésre.
A tanári testület társadalmi elfoglaltsága:
1. Palányi György igazgató. Az Osz. Polg. Isk. Tanáregyesület tagja, ja Magyar Pedagógiai Társaság kültagja, a Földrajzi Társaság kültagja, j-Nagykanizsai Iskola Egyesület, az Iskola Szanatórium, a Zrínyi Írod. és Müv. Kör, ia Stefánia Szövetség igazgatósági tagja, a Városi Közművelődési Bizott-iság, a Városi Közegészségügyi Bizottság tagja, a r. k. egyházköziség kópvi selötestületének tagja, az egyháztanács tagja, a Nagykanizsai Levente Egyesület választmányi tagja stb.
2. BL/zy Mária, az O. P. I. Tanáregyesület, a Mansz, a Szoc. Misszió TárS. és a Ker. Tisztviselőnők Egy. tagja.
8 Cdfe Erzsébet, az O. P. I. Tanáregyesület, a Ker. Tisztviselőnők\' a. Mansz tagja, az Oltáregyesület választm. tagja, az Úrasszonyok Mária Kongregációjának tagja
4. Dsákpié Viplu Márh, az O. P. 1. Tanáregyesület, a Mansz^, a, ZrJlnyi írod. és Müv. Kör, az Uralsszónyok Mária Kongregációjának tagja-
5. özv. dr. Horváthné Kenedy Erzsébet, az O. P. I. Tanáregyi. tagija;, a Mansz pénztárosa. I |
5. Kurimiunv Raff\\aelli Anna, az 0. P. I. Tanáregyesület, a ¡Mansz, a Kert Tisztviselőnők, a Zrínyi írod. és Müv. Kör tagja-
Képingné Nagy Erzsébet\\ az 0 P. I. Tanáregy., á Zrinyi írod. élsl Müv. Kör, a Mansz, a Ker. Nőegylet tagja, a Szoc. Misszió Társ. válasízit-maiyi tagja
8
\' S- Mantuam Mária, az 0- P. I. Tanáregyesület tagja a Zrínyi írod. és (Müv. Kör, a Miatas^ a Ker. Nőegylet. Uríeányok Mária Kong regiaciójának\' választrr ányi tagja. . i
9. Planderné Zimits Annar*7 0. P. I. Tanáregyesület, a Ker. Tisztviselőnők, a Kalh. Tanító és Tanárnők Egyesöleiének tagja, a Síoc. Misszió Társ. választmányi tagja,,a Zrinyi írod. és Müv Kör tagja.
10. PolófiUmi ObefJcú SuroiV?, az O. P. I Tanáregyesület, a Zrinyi írod. és Müv. Kör tagja, az Evang. Jótékony Nőegylet választmányi tagja, a Mansz tagja.
11. Takách Olga, az O. P. I. Taaáregy., a Ker. Tisztviselőnők,, a Mansz, á Szoc. Misszió Társ. tagja.
12. Tvidy A innia, az 0. P. I. Tanáregyeesülefcye a Zrinyi írod. és Müv. Kör, a Malnisz tagja, a Szoc. Misszió Társ. választmányi tagja ós a, Népgjop\'-. dozó szakosztály titkára.
Tanulmányi kirándulásaink a nyújtott ismeretek gyakorlati érté u kének többoldalú megvilágításának és minél maradandóbb megrögzilésének célját szolgálták, kihasználva jellemképző és hangulati hatásaikat is. A tanmenetekbe beeillesztett 1—2 órás szaktárgyi kirándulásokat mlegfeiető elkészítés után lehetőleg az előírás szierint tartottuk meg. Az I—II. osztályok őszi természetrajzi kirándulás keretében terméseket gyűjtöttek a nagy sétla-kertben, tavasszal a fák és bokrok virágzását tanulmányozták. Az I. osz}tá(< lyok szeptemberi kirándulása a város határába földrajzi alapfogalmak tisztázására szolgált. A III. osztályok a fizika tanárával megtekintették a villany-üzemet és a postahivatal távíró-berendezését. A IV. osztályok növendékei a vegytan tanáraival meglátogatták a szeszfőzdét, a müjéggyárat és a szódagyárat. Háztartástani óra keretében megnézték a városi kisdcdovodát, továbbá Kettjngné Nagy Erzsébet tanár müritaszierü gyümölcsöséit, ahol a gyümölcsfák okszerű gondozásának, a permetezésnek és a kártevők elleni egyéb védekezésnek legújabb módjait ismerték meg.
E helyen is hálás köszönetünket fejezzük\' ki azoknak a szolgálatkész tanügybarátoknak, akik tía;nulság1os kirándulásainak lehetővé! tételét ei£>£> segítették.
Balatoni kirándulás. Junius 14-én egynapos tanulmányi kirándulást rendeztünk Balatonfenyvesre 160 tanulóval 1 vezető és 8 kísérő tanárral*
Igaizuk vajn a balatoni nyaralóknak, a Balatont nem tehet meguntai;/ mert szépségeiben kimeríthetetlen.
Alighogy megérkeztek leánykáink a vadregényes fekvésű Fenyvesre, ellenállhatatlan vlaráziserővel hivta, csalogatta őkket a Balaton tündére és hiálba marasztalta őket a csattogó madárdal, az árnyas lombsátor, a rét selymes füve, odavágytak a rakoncátlankodó hullámok közelébe. Mint hai-ragjában tajtékzó tenger csapdosta habfehér fodorhegyeit a hódoló leány-sereg felé. . i
a leányok ujjongva üdvözölték a Balatont haragos szépségében és pajzánul kapdosták össze a hullámverés álta\' odasodródott kagylókat. B\'izony az ebédről is majdnem megfeledkeztek, annyira lebilincselte őket a csodás természeti látványosság.
Délután megtartottuk a madaraik és fák ünnepét. A leánykák ősszel, gyűltek a félig kész istenháza békét hirdető hajléka előtt és itt Takách Olga tanárnő kedves beszédben kérte őket a növények és madarak gondozására, védelmére. Hálásak is voltak ezért Isién vidám dalosai. Egész nap fáraói hatatlanok voltak a virág\'koszorús, kacagó leánysereg szórakoztatásában.\' A játékban, dalban kifáradt leánysereget a vadvirágos pázsit tarka pompája hívogatta a pihenésre.
9
Fájó szívvel, de a közeli viszontlátás reményében vettünk bucsut drága hazánk szépséges büszkeségétől. > Deákné VMa M.
Budapesti tanulmányi utazás Háromnapos budapesti tanulmány: utunkon 57 tanuló ve|lit részt a vezfejő igazgatóval és 3 kjsjéirő tanárral. Május 14-én indult el az álmok vonata a boldog, csiHbgó-szemü leány-, kákkal, kik közül harmincan mégsohasem látták a valóságban csodaszép, fővárosunkat. Az utazás maga is felejthetelen élmény volt, csonka hazánk tündöklő ékköve, a csod|ás magíyar líenger tárult a lelkes íeánys£eme>k elé minden szépségével, ragyogásával. Fájt megválniok a mesés valóságtól, csak a Velenceei-tó sokkal szerényebb, szürkébb, dte azért kedves, képe kárpótolta őket némileg. Megérkeznünk a csodák városába s alighogy leraktuk kis holmink/alt csöndes budai otthonunkban, a barátságos diákszállóban, azonnal útnak :indultunk a Margit-hidon át s egy hatalmas séta; keretében szívták lelkükbe kis tanulóink a szépségnek, az Isten és ember alkotta remekmüveknek felejthetetlen benyomásait. A méltóságteljesen hömpölygő hatalmai, folyam, a két partot összekötő remekművű hidak, a jobb parti csodálatos hegyek, a pesti káprázatos palotasorok, a világ leggyönyörűbb parlamentje tárultak bámuló szemeik elé. Majd beljebb haladtunk, megnéztük a nemes szépségű Szent István bazilikái, elmentünk a Szabadságtérre, mélységes megindulással tekintettünk az elszakított területek szob-mással gazdagodott leánykáink lelke, hogy volt miről tovább szőniök a szí rajra, s mire visszaértünk kiindulásunk helyére, annyi szépséges benyo-nes képeket álmaikban.
Másnap délelőtt a nemzetközi vásár tarka forgatagában jöttünk-mentünk, biztató képeinek. Az odavivő hosszú villamosozás alatt ki élvezhették! leányörült a lelkünk a magyar ipar1, a miagyar tudás,, írvulqka éjs életrevalóság káink a nagyvárosi pazar kirakatok csillogását, a széditő forgalmat, a minden irányban közlekedő jármüvek összevisszaságát, az utkeresz;tezések középpontján álló rendőr szerepét s a kis vidékiek most már tisztában voltak ai világváros fogalmával.
\\z állatkert csodás világa az élő természetrajz valóságát tárta fel Q tágranyilt gyermeki szemek előtt.
Délután sohasem álmodott gyönyörűségben volt részük kis diákjainknak-Az ezüstös Duna habjain csendesen ringatódzó kis motoros hajón induliupk felijeié, elhaladtunk a tündéri Margit-sziget,, a Szent Endre-sziget mellett. JcbbróI-balról színes tájképek, mosolygó nyaraló-helyek, a soktornyúv,so[lv tcmplomu kedves Vác, majd feltűnt a Duna híres kanyarulata, az: ös&zle-szükülő folyam, a jobbparton az erdökoszoruzta, meredek hegyek a legendás visegrádi várrommal és lent a Salamon tornyával. Régji századok1 hangulata lett úrrá szivünkön s az ifjú leánykák magyar lelke elmerengett aí «daliás idők» költői emlékein.
A harmíadik nap délelőttjén a regényes Buda, rácsosablaku, ,a mujt idők hangulatát lehelő csendes utcáin vonultunk a koronázó Mátyás temf plomba, melynek ég felé mutató pompás csucsivei alatt értékes művészié^ és történeti ismereteket szereztek kis tanulóink egy felejthetetlen, fe,nsé(< ges élmény keretében.
Azután végigsétállak a gyönyörű halászbástyán s a román stilusu fülkék ablakain és az oszlopsorok nyílásain át, mint valami drága, nehéz keretbem levő csodálatos festmény tárult szemeink elé bűbájos fővárosunk tündéri látképe.
Következeti az utolsó csoda,. a királyi várpalota megtekintése. A várkápolnában áhítatos szivvel állottunk a Szent Jobb előtt Majd megnyíltak előttünk az álompalota kapui. Kegyeletes érzésekkel néztük végig az Erzsé-
10
bet muzeumot és mintha valami bűvös mese képet láttak voina, elragadtatva sétáltak végig leánykáink a világ legszebb királyi palotájának 30 káprázatos szépségű c"i;ztermén
Az értékes, feledhetetlen benyomásoknak egy egész éleire szóló nagy-értékű kincseivel gazdagodva mondtak bucsut magyar szivünk büszkeségének, szépséges fővárosunknak.
Ifjúsági köreink, a) A Petőfi Önképzőkör október 13-án alakult meg, amikor is megválasztotta vezetőit. Elnök lett Somogyi Márta IV. B), titkár : Zavodn-k Gizella IV. A), jegyző : Somlai Magda IV. B) oszt- tan. Azu\'t,án a vezető tanár röviden összefoglalta a kör célját, rendeltetését. A kör célja elsősorban az iskolában tanultak bővítése és felhasználást*, s ezenkívül ez a helye az egyéni tehetségek bontakozásának s érvényesülésének is, s az|eirt s;zorgálmiaís működésre buzdította a kör tagjait. A havonk|nt tartott rendszeres gj i\'Jésekiiek mindig előre kitűzte progrmpontjait. A nagy magyar költök jrók alkotásainak ismertetése,. a miagyar dal és a háztartás különböző ágaiból veit feladatok voltaik a gyülcs tárgyai, amit a mindig váj\'tplzó bírálóbizottság bajtársi szeretettel bírálgatott
Azon tel ül az évközben lezajlott összes iskolai nnnepélyek szavalatait1 is a kör tagjai látták ol.
Különösen kitüntették magukat szorgalmukkal Golenszky Ilona III. A), Mlinarits írnia III. B) és Varga Klári III. B) osztályú tanulók.
b) Ifjúsági Sportkör. Beszámoló az 1935-36.tanévi működésről. A sport kör neve : Nagykanizsai m. kir. áll. polgári leányiskola sportköre. Ker:ület Székesfehérvár, csoport : Keszthely. A sportkör igazolási száma : 310. Meg-alakulási ideje : 1926. A Sportkör tiszteletbeli elnöke : Polónyi György igiaz-jjaitó. A sportkör Vezet cfjje i; Kenediné Raffaelli Aínn^ Csengiery-utoaj. 33. A sportkör vezetője testnevelési tanár. Az intézet tanulóinak tpljes létszáma : 342. A magántanulók száma : 2. A testgyakorlás alól felmentettek száma : 20. A ¡testnevelési alapra fizető tanulók száma : 311. A sportkörben működő tagok szánna : I. korosztály 10—14 évesek : 56 ; II. korosztály 12—14 évelek : 92. ösiszsisehí : 148 Itajnuló. Müködöi szí^kosz/tályok : aUéftika, tojna., játék, tánc, tennisz. Van is az \'intézetnfek tornatermi© ? Közös a fiúiskolával 159 \'négyzetméter, padlója lakkozott deszka. Van-e az intézetnek játékra alkalmas udvara ? Van, de nagyon kicsi, 250 négyzetméter. Külön játszór terünk csak ideiglenesen van. Az iskolával szemben egy beépítetlen telek; áll ideiglenesen, a városi vezetőség szíves engedélyével, rendelk\'ezlésünkríe Ennek területe 1900 négyzetméter. A tagok hetenkint egyszer gyakorolnak\'» Strandfürdő és ulszloda a városi sétiakertben van. Téli sportok közül csak korcsolyázásra van alkalom. Kisok versenyen nem vettünk részt, azonban házi versenyt ezévben is rendeztünk. A sportkör vagyonának múlt évi maradványa : 453 P 27 f. A jelen tanévben testnevelési járulékokból befolyt, részesedés ia kamattal együtt : 190 P 42 f. A sportkör jelen tanévi ös(3zies; kiiadása : 116 P 91 f. Pénzmaradvány : 643 P 69 f.
A sportkör ujraalakuló gyűlését szeptember 25 én tartottuk meg. A tisztikar tagjai : ifj. elnök : Ruttner Vilma IV. A) o. t-, alelnök\': Horváth Irma ÍV. B) o. t., titkár : Németh Margit IV B) o. t., pénztáros : Tamás ErfeSéjbet IV. A) o. t ; szertárosok : Szabó Anna1, Kiss Irén IV: A) o. t, Ampnamn Katalin és Gyöngy Mária IV. B) o. t.
Tornaünnepélyünket a Nagykanizsai Torna Egylet (NTE( 70 éves juhi,, leumi ünnepségei kapcsán az összes helybeli iskolákkal közösen a pünkösd (hétfői kedvezőitlen időjárás m#aítt junius 14-éjn tartottuk meg. Nagyszámú; \'közönség élvezte végig leányaink szabadgyakorlatait, k a r i k agyakor la laAÍ,, valamlint magyar táncát. Kened m* RaffneeUi Anna sportvezető tanár.
11
c) Ifjúsági Vöröskereszt. Alekuló gyűlésünket szeptember hó folyamán tartottunk. Csoportunk 72 taggal alafcult. Tanárelnök erkölcsi irányú előadásainak tárgya volt: a közöny, tudatlanság, küzdelem, a káros tulajdonságok szokások ellen. Hazudozás, lustaság, önzés, gyűlölködés stb. Egészségügyi előadásokat is tartott. Tárgyalt a tüdővész terjedésének okairól, annak veszedelméről. KjWktatita a ¡tagokat az egészséges életmódról. Beszélt a testedzés fontosságáról és módozatairól. A helyes táplálkozásról. Ezeken kivül más egészségügyi kérdéseket is tárgyalt.
Év elején minden osztály élére két egészségügyi felügyelői állijott, akik nagy buzgósággal vigyáztak a rendre és tisztaságra.
A kis juniorok karácsony előtt 211 db használt ruhát gyűjtöttek. A m hákat a Szociális Missió karácsonyára ajánlotta fel csoportunk.
Juniorjaink a;: idén is szorgalmasan dolgoztak Csöke Erzsébet karlársnő fáríaldhatatlian jiráhyitása mellett, hogy pénzt gyüjIllessenek minél több jótékonyság gyakorlására. Készült sok/ szép népies hímzés, kötött és horgolt te-ritő, néhány szép rátétes munka, melyek az intézet kézimunka kjálbüísán kerültek eladásra.
Nem mjIaszthatjuL el, hogy e helyei is hálás köszönetet ne mondjunk a kör nemes pá) tíogójának, Németh Jenöné úrnőnek, aki önzetlen, áldozatos lélekkel I\'ézj munka anyagokat ajándékozott és értékes, finohi kézimunka-Lat késiiktt kis körünk részére.
, Az idei tanév ben js több Szegény tanuló tandíját fedeztük csoportunk1 pénzalapjából. ! ; i f
Ez évi működésűnket junius hó 4-én tartott záróüléssel fejeztük be.
íakách Olga tanárelnö V-
d) Az »Eucharisztikus Leányszövetség« évi beszámolója. A »Szövetség« egész évi munkáját \'az «Actio Catholica» célkitűzései minél tökéletesebb megvalósításának szentelte. A gyakori szemtgyónás és szentáldozások minél szélesebb körben való elterjesztésével, különösen a havonkénti első péntekil pzentáldozások gyakorlásával a lehetőség szerint álalakitani a családot is. Ennek a munkániák amentíyire a «Szövetség» tagjából függött, meg is felelltünk. Az iskolai évben a tanulók! szenláldozásai száma megközelítette a !470ü-iat, mert nagyon jól tudtuk ; hogy öntudatos, hitből és hite szerjpt élő, hazáját áldozatok árán is szerető leányok csakis ugy lehetnek a tagok, ha1 laz »Élő vizek forrásából« merítenek erőt az ezerféle küzdelemhez. Célunk mindenben a több vallásosság állandósítása volt. Hogy ez mennyiben; sikerült, most csak következtetni lehe t, egész bizonyossággál majd az élet mutatja meg.
Alakuló gyűlésünkön kijelöltük a tisztikart. Az első csoport elnöknője : Zavodnik Elvira IV. a) o. t., alelnöknője : Nagy Magdolna IV. b) o t-, jegyzője : Nemes Erzsébet IV. a) o. t., gyüiésrendezője pedig Amtmann Katalin, IV. b) t. A második csoport ¡ifjúsági elnöke : Hegyes Ilona II. a) alelnöke Varga Mária II. b) o. t., jegyzője : Mohácsi Valéria II. a) o. t., sagt&mejgbií-í zottja : Amilmalnn Margit II. b) o. t. A pénztárosi teendőket mindkét csoportban Borbély Margit IV. b) o. t. látta el. i
Gyűléseinken az Oltáriszentség ¡tisztelétének elmélyítésén kivül egy egy gyakorlati és fontos témát vitattunk meg Szóbakerült ilyenkor a missziók, a Sajtó, a családi életben való iselkevdés, az igazi hazaszeretet, a Szíent Szűz tisztelete stb. Karácsony elölt karácsonyfa ünnepélyt rendeztünk, évvégén (pedig az I. osztály keretében az Önkéntes Hittani Mintacsoport versenyét tartottuk meg, amelyen első lelt Vuk Mária I. c) o.\'t., "2. Németh Anna I. o) o. t„ 3. Vargha Betleheim Mária I. a), 4. Fummer Katalin I|. q), 5. Lengyel Erzsébet I. c), 6. Vjiola Erzsébet I. b) o. t. Mindegyik győztest könyvjut|aIO>m-
12
bian részesítettük. Az év folyamán kétszer hirdettünk pályázatot s a nyertesek között kedves ajándékot osztottunk szét.
Tagavatást január 6-án tartottunk, amelyen 75 uj tagot vettünk fel.
P. Csontos Márton 0. F. M. hittanár, vezetőelnök.
Iskolai ünnepélyeink. Szeptember 9-én volt a tanév ünnepélyes megnyitása.
Okt. 6-án a fiúiskolával együttesen ünnepeltük az aradi vértanuk emlékezetét a következő műsorral : 1. Magyar Hiszekegy, vegyeskar. 2. Szegedi László . Eltiportak szavalta Majyasits Klára IV. oszt. tan. 3. ünnepi beszédet mondott Kollarits Lajos IV. b) oszt .tan. 4. Jaj de busán szól a harang, vegyeskar. 5. Harsányi Kálmán : Tizenhárom, előadták Léder Mária és Németh Margit IV- b) oszt. tanulók. 6. Szajhmáry István : Tizenhármán, szavalta Hegedűs István IV. b) oszt. tan. 7. Szózat-
Nov- 1-én kivonultunk a temetőbe, hálás kegyelettel helyeztük el virágainkat a hősi sírokra, de a kedvezőtlen időjárás miatt nem tarthattuk meg ¡a műsoros ünnepélyt.
Márc. 15-én ismét a fiúiskolával közösen áldoztunk a márciusi nagy .eszmék emlékének. A műsor a kővetkező volt: 1. Hiszekegy, vegyesar. 2» Prém József : A szabadságról, szavalta Hegedűs István IV. b) o. t. 3. Ünnepi beszédet mondott Rüttner Vilma IV. a) o t. 4. Petőfi-Parti : Talpra magyar, vegyeskar. 5. Szathmáry István : Márciusi ének, sazvaita Nemes Erzsébet IV. a) o. t. 6. Petőfi : A magyarok istene, szavalja Csizmadia Ferenc III. b|)(0. t 7- Himnusz.
Az anyák napját május 10-én ünnepeltük a következő műsorral : 1. Hiszekegy. 2 Reviczky Gyula : Imakönyvem, szavalta Léder Mária IV. b) oszt. tan. 3. Somogyi Márta IV. b) oszt- tanulónak az édesanyáról irt elmélkedését felolvasta Somlai Magda IV- b) oszt. |an. 4. Feleki Sándor : Anya, szavalta Blagujevity Erzsébet IV. a) osz| . tan. 5. Távolból, énekette a leányok kara. 6. Lóránt László : Anyám, szavalta Golenszky Ilona III. a) oszt. tan. 7„ Farkas Imire : Mesemondó május, szavalta Mlinarics Ilona III. b) oszt- tan. 8. Édesanyám is volt nékem, leánykar.
Május 24-én ültük meg a hősök napját a fiúiskolával közösen a következő műsorral : 1. Hiszekegy, vegyeskar. 2. Farkas Imre : Valahol messze, szavalta Golenszky Ilona III a) oszt tan. 3. ünnepi beszédet mondott Kerezsy Géza üiuiskolai tatnál\'. 4. Gebe Jenő : A hősi szoborhoz, szavalta Hegedűs István IV. b) oszt. tan. 5. Csak zúgjon a szélvész, vegyeskar. 6. • Móra\'Ferenc : Hősök emlékére, szavalta Somlai Magda IV. b) oszt- tan. 7. Gyóni Géza : Csak egy, éjiszakára, szavalta Kollarits Lajos IV. b) oszt tan. 8. Százét.
Június 25-iki záróünnepélyünk műsora: 1. Hiszekegy, vegyeakar. 2. Radványi Kálmán : Magyar diák, szavalta Arntmann Katalin IV. b) oszt- tan. 3. Bárdos : Magyar népdal feldolgozások, vegyeskar. 4. A IV. osztályosok nevében búcsúzott az intézettől Somlai Magda IV- b) oszt. tan. 5. Figedy : Diadalének, vegyeskar. 6. Az igazgató záróbeszéde és a jutalmak kiosztása.
Iskolai ünnepélyeink emelkedett hangulatát nagyrészben kitűnő vegyes-kárunk énekszáma)i biztosították, melynek fáradhatatlan, lelkes karnagya Ketting Ferenc fiúiskolái tanár volt.
Nyilvános ünnepélyeinken kivül egy-egy tanítási óra keretében megemlékeztünk nemzetünk jelenének és múltjának minden nevezetesebb mozgaljná-ról és évfordulójából. A szep. 25 -29rág tejedö napokon a ÍPázJníány Péter tudományegyetem alapításának háromszázadik évfordulója alkalmából ismertettük e fontos intézmény történetét és nagy nemzeti jelentőségét. Ok(,t. 20-án a finn—ugor testvériség ápolásának szenteltünk egy-egy meleg hangulatú órát. Okt. 26-án a Turul Szövetség »Eg\'észség Heté«-vel kapcsolatban lesttük és
13
lelkük épségének, egészségiének ápolására buzdítottuk tanulóinkat és megértettük velük, hogy .sok-sok egészséges, edzett, munkabíró emberre van szüksége nagy célokért küzdő hazánknak. Okt. 31-én az észszerű takarékios-ság család- és nemzetépítő jelentőségére mutattunk rá. November havában Liszt Ferenc halálának 50. és születésének 125. évfordulója alkalmából lelkes büszkeséggel domborítottuk ki növendékeink előtt halhatatlan zeneköítőnk rendíthetetlen magyarságát, emberi és művészi nagyságát. December 10-én hálás kegyelettel emlékeztünk meg a limanovai hősökről. A júniusi köinyV-napok alkalmából a magyar irodalom jelentőségéről beszéltünk s a magyar könyv szeretetére buzditottuk tanítványainkat.
Tanulóink egészségi állapota $ általában kielégítő volt- A IV. osztályok tanulói között voltak többen, akik vérszegénység és a fejlődési korral járó átmeneti zavarlak miatt állandó gyógykezelésre szorultak\' és óra-mulasztásuk száma jelentékeny volt. Az alsó osztályok tanulói közt előfordu lt egy-két fertőző eset is, \'mely minden utóbaj nélkül, szerencsésen gyógyult.
Dr. Godia Lipót főorvos ur szept- 19-én és ápj-. 21-én tartojlft hivatalos, szemvizsgálatot. Hálás köszönetünket fejezzük ki a főorvos urnák azért az önzetlen, szíves készségért, meh/el hirtelen rosszuIléL esetén első segélyben részesítette és orvosi tanáccsal, a szükséges útbaigazításokkal látta el tanulóinkat. Nyugdíjba vonulása átkaiméval a búcsúzás fölötti őszinte sajnálatunk, igaz tiszteletünk, nagyrabecsülésünk és hálánk kíséri a főorvos urat.
Hivatalos iskolalátogatás. Az elmúlt tanév folyamán intézetünket — a tornaterem ügyében lolyó tárgyalások kapcsán — máj. 2-án Ivanko-vits Kálmán min. osztálytanácsos és jun. 1-én vitéz dr. Bárczay-Felijqides Román min. tanácsos, a testnevelési ügyosztály főnöke látogatta meg, ak;i megtekintette pünkösd hétfői alkalmi rajz- és kézimunka kiállításunkat is.
Jótékonyság. nemes erényét Iíj. Vöröskereszt Csoportunk (kereteim kívül is jóleső örömmel gyakorolták növendékeink minden arra kináfkozó alkalommal. A nyomorék gyermekek országos otthona javára gyüjtöLtek 86 P 7 fillért, a Magdolna főhercegnő Polikíinika céljaira 58 P 22 fii 1 érj, az orszál gos gyermekvédő és Frőbel gyermekotfLon javára pedig 32 P 28 fillért.
A tanulók segélyezése. Ifj. Vöröskereszt Csoportunk 6 tanulónak adott tan díj segélyt 65 P értékben. A helybeli izr. Leányegylet 4 tanulónk dijait fizette ami 152 P-t tett ki. Az Ifj. Segélykönyvtárból, melynek kezelőj® Twrdy Anna tanár volt, 210 tanuló kapott 620 drb. könyvsegélyt 18,12 P értékben,
Magánvizsgálatok a lefolyt iskolai évben csupán a tanév vé|gén tartottunk, melyre 2 tanuló ¡szert szabályszerű vizsgálati engedélyt. Azl írásbeli vizsgálat június 4. és 5. napjain, a szóbeli ujnius 12-én olyt ley elnököli Zsuppán József áll. polg. isk. felügyelő-igazgató.
Az iskolaév befejezése. A tanévet a 46.600-1935. V. 2, sz. miniszteri rendeletben foglaltak szerint a június 16-ától 20-áig tartó, osztályok és szaktárgyak szerint beosztott összefoglalásokkal és a junius 25-én megtartott záróünnepéllyel fejeztük be.
Rajz- és kézimunka-kiállitásunk az össze foglalásod idejte alatt nyitva állott laz érdeklődő közönség előtt. Szülők, tahügyharátiqk és a művészet hívei a legnagyobb elragadtatással szemlélték az ízlésesen, művészien elrendezett rajzokat, tervezéseket és kézimunkákat, melyek a gya korlati célt mesterien olvasztották össze a művészi követelményekkel és ma gya1- Ízlést, magyar szellemet árasztottak. Gazdag, színpompás változatban sorakoztak fel a buzsáki, rábaközi, torockói és matyó hímzéssel készült párnák, teritők a kalotaszegi írásos díszítésű. magyaros stílusú vsázonruhácskák;, sárközi és mezőkövesdi hímzéssel díszített zubbonyok, galgóci rátéfes teritők,
14
a sok\' ¡székely "hímzés ¡és keresztöltés, a finom mesferkéíés, a kalotaszegi írási; s és vagdalásos munkák. A szép eredmény dr. Horváthné Kenedy Erzsjébet-niek, a rajz avatott \'lanáráinjak és Csőke"Erzsébetnek, a kézimunka .hivatott tanárának szaktudását, ügybuzgalmát és magyar szívből, magyar lélekből fakadó lelkesedését dicséri.
A kiállítás magyar hangulatába összhangzóan lileszkedett bele a hadirokkantak egyesületének hatalmas zászlaja, melynek a legfinomabb tüfesléssel készült t!urul,ma!d(a\'r|a Ketti;ngné Nagy Erzsébet tanár munkája, a művészi, minta többi részének ezer meg ezer finom öltését pedig az intézet ¡növendékei ^hímezték Csöke Erzsébet kartársnő fáradhatatlan irányítása és utmutatjáfeai mellett. .
Jutalmazások: Példás magaviseletű és dicséretes szorgalmú tanulóink jutalmazására nemesszivü tanügybarátok áldozatkészségéből a következő adományok állottak rendelkezésünkre: A Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár R.-T. 25 P-t, a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár R.-T. 15 P-t, a Dunántuli Gazdasági Szeszgyárosok Szeszfinomitó R.-T. 15 P-t, a Nagykanizsai Takarékpénztár R.-T. 10 P-t adpmányozott. Jutalomkönyveket ajándékoztak: Fischel cég 5 drb, Mayr cég 5 drb és Fischel cég 4 darabot. Az áldozatkész adakozók fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
A tanártestület a jutalmazások céljaira kapott pénzösszegek egy részét jutalomkönyvek vásárlására fordította, egy részét pedig pénzjutalomként osztotta szét.
Könyvjutalmat kaptak: Baj Ilona, Gáspár Anna 1. a), Fürst Éva, Szalai Anna, Winkler Szonja Zsófia I. b), Fummer Katalin, Vuk Mária I. c), Auer Erzsébet, Bolla Mária. Májon Magdolna, Mohácsy Valéria, Németh Ilona II a), Amtmann Margit, Szabó Mária, Varga Erzsébet, Zavodnik Klára II. b), Baa Borbála, Bazsó Katalin, Csikely Ilona, Gőcze Ilona, Németh Aranka III. a), Busa Erzsébet, Csordás Györgyike, Mohos Mária, Sajgó Lenke, Steiner Márta III. b), Csete Ibolya, Kiss Irén, Nemes Erzsébet, Németh Mária, Pintér Margit, Ruttner Vilma, Tamás Erzsébet, Závodnik Gizella IV. a), Amtmann Katalin, Czumpf Ilona, Horváth Gabriella, Horváth Irma, Nagy Magda, Németh Margit, Somlai Magda és Somogyi Márta IV. b) oszt. tanulók.
Gyurka Erzsébet I. a), Kreznár Anna I. b), Göndics Mária II. b) és ifj. Horváth Ilona II. b) oszt. tanulók 5—5 P pénzjutalomban reszesültek.
Többi jelesünket: Gáspár Mária, Kajdi Gizella, Bogdán Mária I. a), Hirschler Magdolna, Kiss Júlia, Rechnitzer Erzsébet I. b), ifj. Horváth Margit, Németh Anna I. c), Magyes Ilona, Mischon Magdolna II. a), Horváth Edit, Héricz Olga, Stern Erzsébet II. b) osztályú tanulókat tanártestület! dicséretben részesítettük.
Végül könyvjutalmat kapott példás magaviselete, dicséretes szorgalma és főleg a rajzban és kézimunkában tanúsított kiváló előmenetele jutalmáut: Marosa Margit IV. a) és Török Zsuzsanna IV. b) oszt. tanuló.
15
li. A tanári testület és elfoglaltsága.
Sorszám Név, alkalmazásának minősége, képesítése Mely tantárgyakat tanította, melyik osztályban? Heti óraszám Mióta tanít Jegyzet
ennél az iskolánál összesen hány éve?
1 Polónyi György igazgató nyelv,, történettudomány történelem III. a, III. b 4 1928 Vili. 29. 27 Az intézet fegyelmi és tanulmányi ügyeinek vezetője. Az intézet gondnoka.
2 Blázy Mária rendes tanár mennyiset, természetűid. számtan I. b,IIl.a, lV.b. fizika III. a ének 1. a, b, c torna I. a, b, c játék I. b oiítályfői óra 1. b 22 1918 IX. 1. 21 Az I. b osztály főnöke. A fizikai szerek őre.
3 Deákné Viola Mária rendes tanár nyelv., történettud. magyar I. c, II. a, IV. a földrajz I. b, II. a történelem ÍV. a osztályfői óra IV. a. 22 1921 V. 17. 23 A IV. a oszt. főnöke. A tanári könyvtár kezelője.
4 dr. Horváthné Kenedy Erzsébet rendes tanár rajz rajz I. a, b, c, II. a, b III. a, b, IV. a, b, szépírás I. a, b, c, II. a, b, 23 1904 VIII. 29. 35 Az ifj. Önképzőkör vezetője. A rajzszerek őre.
5 Kenedyné Rafiaelli Anna rendes tanár mennyiségi., természettiid, torna számtan 111. b német 111. b lizika III. b torna 111. a, b, IV. a, b játék 111. a, b, IV. a, b osztályfői óra 111. b 19 1927 IX. 1. 9 A 111. b oszt főnöke. Ifj. Sportkör vezetője. A tanártestületi értekezletek jegyzője. Irodás.
6 Kettingné Nagy Erzsébet rendes tanár mennyiségi., természettud. számtan I. a, II a, IV. a természetrajz II. a, b vegytan IV. a egészségtan IV, a háztartástan IV. a osztályfői óra II. a 22 1912 IX. 1. 31 A II. a oszt. főnöke. A vegytani- és számtani szerek őre.
7 Mantuano Mária rendes tanár nyelv., történettud. magyar I. a néinet I. a, I c torna II. a, b játék II. a, b ének 11. a, b osztályfői óra I. a 19 1918 IX. 11. 31 Igazgató-helyettes. Az I. a oszt. főnöke.
8 özv. Planderné Zimits Anna rendes tanár nyelv., történettud. magyar II. b, III. a, b földrajz 1. a, I. c, III. a, b osztályfői óra III. a 22 1919 V. 12. 25 A III. a oszt. főnöke. Ifj. könyvtár kezelője. Földrí jzi-történelmi szerek őre.
9 Polónyiné Obetko Sarolta rendes tanár nyelv., törtér.ettu i. magyar I. b, IV. b német 1. b, IV. b történelem IV. b háztartástan IV. b osztályfői óra IV. b 21 1928 VIII. 17. 29 A IV. b. oszt. főnöke. Lapkezelő
10 Takách Olga rendes tanár mennyiségt, természettud. számtan I. c, 11. b vegytan IV. 1) egészségtan IV. b term.-rajz I. a, b, c osztályfői óra I. c 22 1924 11. 1. 33 Az I. c oszt. főnöke. Az Ifj. Vöröskereszt vezetője. A természetrajzi szerek őre.
11 Twrdy Anna rendes tanár nyelv., történettudomány német II. a, b, III. a, IV. a földrajz II. b ének III. a, b, IV. a, b, karének III. a, b, IV. a,b osztályfői óra II. b 21 1924 111. 26. 33 A II. b. oszt. főnöke. Segélykönyvtár kezelője. Zeneszerek őre Díjkezelő.

16
Sorszám Név, alkalmazásának minősége, képesítése Mely tantárgyakat tanította, melyik osztályban? \\ Heti óraszám Mióta tanit Jegyzet
ennél az iskolánál összesen hány éve?
12 Csöke Erzsébet áll. művezetőnő kézimunka kézimunka I. a, b, c, II. a, b. III. a, b, IV. a, b 24 1931 IX. 1. 23 A kézimunkaszerek őre.
13 P. Csontos Márton r. kat. hittanár r. k. hittan I—IV. 20 Önálló hitoktató.
14 Kádár Lajos ref lelkész óiaadó ref. hittan I-IV. 2 Helyettese: Győr Sándor, segédlelkész
15 Horváth Olivér ág. h. ev. lelkész óraadó ág. ev. hittan I—IV. 2
16 Dr. László István oki. rabbi óraadó izr. hittan I-IV. 2
17 Köcsky Kálmán polg. fiúisk. h. tanár óraadó gyorsírás III—I !. 4

Személyzet: Baranyainé Bakó Eszter és Némethné Hekler Anna véglegesített iskolaszolgák.
III. Könyvtárak, szertárak és egyéb felszerelés.
A gyarapodást a statisztika c) táblázata tünteti fel. A beszerezések nagyobbrészt a költségvetés keretében rendelkezésre álló átalányok terhére történtek. Rendkívüli utalványozás alapján 216 P állt tanszer és könyvtári müvek beszerzésére rendelkezésre.
Az iskolai filmoktatás előkészítéséhez való beszerzésekre 120 P utalványoztatok, sőt a nm. Vkm. ur uj filmgépet is küldött az iskolának, melynek ára eddig ismeretlan s felső rendelkezésre beígért központi kiküldött megérkezéséig egyelőre eredeti csomagolásban vár használatba vételére.
A tanári könyvtár 177 kötettel gyarapodott 512*26 P értékben, azonban ebből 51 kötet a nm. Vkm. ur ajándéka.
A bútor, házi felszerelés, szertárak és tanári könyvtár együtt 245 drb-val gyarapodott 774"58 P értékben.
Az Ifj. Könyvtár 75 müvei 17218 P, az Ifj. Önképzőkör 43 müvei 52\'32 P a Sportkör felszerelése 143 drb val 74\'28 P értékben gyarapodott.
17
IV. A tanuló ifjúság érdemsorozata.
Rövidítések és jelzések magyarázata;
rk. római katolikus; ág ev. = ágostai hitvallású evangélikus; ref. = református; izr. = izraelita; ism. = ismétlő; ím. = felmentve. Előmenetelben: 1 = jeles; 2 = jó; 3 = elégséges; 4 = elégtelen. Magaviseletben: 1 = példás; 2 = jó; 3 = tűrhető; 4 = rossz. Irásb. dolg. külső alakjában: 1 = csinos; 2 = rendes; 3 = tűrhető; 4 = rendetlen.
*A rajz finomabb kivitele alól felmentve. Díjkedvezményben: m teljes díjmentes ; 4. f. = 4. díjfokozat (8 P); 3. f. = 3. díjfokozat (16 P); 2. f. 2. dijfokozat (24 P); 1. f. = 1. díjfokozat (32 P). Ahol díjfokozat jelzés
nincs, teljes fizető (40 P).
I. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Mantuanó Mária.
\\ 1 A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. Természetrajz Rajz Kézimunka Szépírás Ének Testgyakorlat lrásb. dolg. külső alakja Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Anda Terézia rk. 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3
Bagó Klára rk. 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 f.
Baj Ilona rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 f.
Bedő Aanna rk. 1 2 2 2 2 1 2 fm 2 2 fm 3 2
5 Bogádi Mária rk. 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 f.
Csete Éva rk. 1 3 3 2 2 2 3 2 3 1 1 3 3 1 f.
Gáspár Anna rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m.
Gáspár Mária rk. 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 fm 1 1 m.
Gödörházi Ilona ism. rk. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3
10 Gyurka Erzsébet rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 l 1 1 m.
Hermán Erzsébet rk. 1 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4
Kajdi Gizella rk. 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 f.
Kaposi Mária rk. 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 f.
Kenesey Klára rk. 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 1 f.
15 Kisgergely Teréz rk. 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 f.
Kovács Rózsi rk. 1 3 3 3 2 3 2 1 2 2 1 3 3 1 f.
Köcski Mária rk. 1 3 3 3 1 3 1 2 2 3 2 3 3
Kreznár Anna rk. 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 31.
Németh Anna rk. 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 1 3 1
20 Németh Aranka rk. 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 3 3
Németh Erzsébet rk. 1 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2
Németh Ilona rk. 1 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4
Pusztai Mária rk. 2 3 3 3 2 3 1 1 3 3 2 3 3
Radák Ilona rk. 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4
25 Sajgó Gabriella rk. 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 1 f.
Sneff Erzsébet rk. 1 3 3 2 3 2 3 2 4 2 fm 3 3
Solymosi Mária rk. 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2
Sóvári Mária rk. 1 3 3 2 2 3 2 3 2 3 1 3 31 1 f.
18
A tanuló neve és vallása Magaviselet 1 Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. 1 Természetrajz 1 Rajz Kézimunka Szépírás Ének Testgyakorlat Irásb. do g. külső alakja Ált. osztályzat | Dijkedvezm.
Szternát Mária rk. 2 1 3 3 3 3 3 3 ? 3 ? 3 3 3
30 Tóth Erzsébet rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3
Varga Margit rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 f.
Varga B. Mária rk. 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 ?
Varga Teréz rk. 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 1 1 3 ?
Virág Magda rk. 1 1 2 2 2 2 1 3 1 3 3 1 2 2 1 f
35 Weisz Mária rk. 1 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 If.
Kimaradt: Horváth Ibolya r. k.
I. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Blázy Mária.
Buksz Zs. Katalin izr. 2 1 1 2 2 2 2 *3 2 3 2 1 3 2
Busa Magdolna rk. 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2
Búzási M. Magdolna rk. 1 3 3 2 3 Ï 2 3 2 3 1 2 3
Domina Ilona ág. ev. 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 f.
5 Feiertag Ibolya izr. 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3
Ferencz R. Mária rk. 1 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3
Fürst Éva izr. 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 f.
Günsberger Ilona izr. 2 3 2 3 3 3*3 1 3 2 3 3 3
Héricz E. Jolán ág. ev. 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 f.
10 Hirschler Magdolna izr. 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1
Kaposi Margit rk. 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 f.
Kiss Juianna rk. 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1
Klein Edit Éva izr. 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 3 2
Kovács Anna rk. 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 m.
15 Kremsier Teréz izr. 2 3 3 3 3 3 *3 fm 4 3 3 3 3
Mattersdorfer Gizella izr. 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 1 f.
Mendlovits M. Janka izr. 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2
Rábai Erzsébet Matild rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3
Rechnitzer Erzsébet izr. 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 1 3 f.
20 Réti Éva izr. 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 f.
Rohs Margit ág. ev. 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3
Szalai Anna rk. 1 1 1 1 1 2 2 fm 1 1 fm 1 1 m.
Szalai Margit rk. 1 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 3
Szalai Rozália rk. 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4
25 Szanyi Anna rk. 1 2 2 2 3 2 2 1 3 2 fm 2 2
Szávits Rózsa rk. 1 2 2 2 1 1 3 2 3 2 fm 2 2
Takács Ida rk. 1 3 4 3 4 3 3 1 3 3 3 3 4
Talabér Ilona rk. 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2
Tánczos Ilona rk. 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 1 I.
30 Thury Irén rk. 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 3 1 f.
Végrád Rózsa rk. 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 fm 1 2
19
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv j| Német nvelv j Földrajz Számtan, mért. || Természetrajz | Rajz Kézimunka Szépírás Ének Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alakja Ált. osztályjat I Dijkedvezm.
Viola Erzsébet rk. 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 1 2 3 f.
Weiss Klára izr. 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3
Winkler Szonja Zsófia izr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
35 Zolder Anna rk. 1 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 3 3
Kimaradt: Rácz Ilona ref.
I. C) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Takách Olga.
Andri Mária rk. 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 3 1 2 2 2 f.
Auer Anna rk. 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3
Anlauf Ilona rk. 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 f.
Bakonyi Anna rk. 1 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 1 3 4
5 Berecz Erzsébet rk. 2 2 4 4 4 4 3 2 3 4 3 1 3 4
Boha Ilona rk. 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 f.
Böröndi Ilona rk. 1 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 3 2 3 1 f.
Csapó Mária rk. 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 fm 2 2 1 f.
Dervalics Erzsébet rk. 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 fm 3 4
10 Durgó Mária rk. 1 1 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4
Farkas Ilona rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
Fummer Katalin rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Fiiszár Krisztina rk. 1 1 2 1 2 3 2 3 1 1 3 3 2 2 2 f.
Földes Klára rk. 1 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3
15 Galba Valéria rk. 1 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3
ifj. Horváth Margit rk. 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1
id. Horváth Margit rk. 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 3 m.
Kovács Mária rk. 1 2 2 3 3 3 1 3 1 1 2 3 2 3
Kováts Lenke rk. 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2
20 Kőhalmi Ilona rk. 1 1 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 f.
Lengyel Erzsébet rk. 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 2 2 3 f.
Major Ilona rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 f.
Megyeri Alojzia rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
Mihalyics Mária rk. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3
25 Nagy Margit rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 í.
Németh Anna rk. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 m.
Ötvös Irén rk. 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3
Pataky Franciska rk. 1 2 3 3 3 4 3 4 3 2 2 2 3 4
Rácz Czeczilia rk. 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 f.
30 Révész Mária rk. 2 1 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4
Rezsnyák Mária rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 fm 3 3
Sarlós Ilona rk. 2 2 3 2 2 3 2 3 fm 2 3 3 2 2
Simon Sarolta rk. 1 1 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 1 f.
Sipos Mária rk. 1 1 3 2 2 3 3 2 1 1 2 1 2 3 3 f.
35 Vodinák Veronika rk. 1 1 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 3 2
Vuk Mária rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20
II. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Kettingné Nagy Erzsébet.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv | Földrajz Számtan, mért. | Természetrajz Rajz Kézimunka Szépírás Ének 1 Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alakja Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Auer Erzsébet rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 fm 1 1 m.
Baltavári Irén rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 f.j
Bestián Anna rk. 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 l 2 3
Bogdán Rózsa rk. 1 1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
5 Bolla Mária rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m.
Cserpes Margit rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
Erdei Hona rk. 1 1 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 f.
Gyulai Zsuzsanna rk, 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3
Hauptvogel Anna rk. 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 If.l
10 Kaposi Teréz rk. 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 f.
Keszericze Mária rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3
Kiss Margit rk. 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2
Kisfaludy Mária rk. 2 3 3 3 2 2 3 1 3 1 2 3 3 1 f. I
Kopár Olga rk. 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 í.
15 Kovács Gabriella rk. 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3
Kovács Mária rk. 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 Î. i|
Kuczogi Mária rk. 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 f. ü
Lasky Katalin rk. 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 1Î. !
Magyar Jolán rk. 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2
20 Májon Katalin rk. 1 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2
Májon Magdolna rk. 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
Mátay Kornélia rk. 2 3 3 3 2 2 2 2 3 1 1 3 3
Megyes Ilona rk. 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 f.
Mischon Magdolna rk. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 f.
25 Mohácsy Valéria rk. l1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 4 í.
Németh Ilona rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 fm 2 1 m.
Niczinger Ilona rk. 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 f.
Niessner Auguszta rk. 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 í.
Pécsy Margit rk. 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 1 f.
30 Póczak Anna rk. 1 2 3 2 2 3 1 1 2 3 2 3 2
Simán Ilona rk. 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 f.
Simon Karolin rk. 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 1 í.
Steinauer Mária rk. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 fm 3 3 1 f.
Szabó Margit rk. 35 Szemes Erzsébet rk. 1 2 2 2 1 1 2 3 3 1 1 2 2
1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3
Szilágyi Ilona rk. 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2
Takács Ilona rk. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 f.
Takács Mária rk. 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 1 f.
Tátrai Ilona rk. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 fm 2 3
40 Varga Magdolna rk. 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 f.
Várszegi Magdolna rk. 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1
II. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Twrdy Anna.
A tanuló neve és vallása Magaviselet 1 Vallástan Magyar nyelv Német nyelv Földrajz Számtan, mért. 1 Természetrajz Rajz Kézimunka Szépírás Ének j Testgyakorlat Irásb. dolg. külső alakjai Ált. osztálv?at 1 . Dijkedvezm.
Amtmann Margit rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 í.
Bedenek Jolán rk. 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2
Bertalan Mária rk. 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Büki Ilona rk. 1 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4
5 Csinger Júlianna rk. 1 1 3 3 3 4 3 2 1 3 1 2 2 4 1 f.
Göndics Mária rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m.
Halász Gizella rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 f.
Héricz Olga ág. ev. 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 f.
Horváth Anna rk. 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 3 f.
10 Horváth Edit rk. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 4f.
id. Horváth Ilona rk. 1 1 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 1 3 1 f.
ifj. Horváth Ilona rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m.
Ifcsics Mária rk. 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Istiván Mária rk. 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 If.
15 Ivankovits Mária rk. 1 2 3 2 1 3 2 2 3 2 1 1 2 3 If.
Kaburek Éva rk. 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 3 If. i
Kalmár Ilona rk. 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 fm 3 3 lf.
Mihók Erzsébet rk. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Németh Ilona rk. 1 1 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 2 3 f.
20 Németh Margit rk. 1 3 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 lf.
Pados Edit ág. ev. 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 lf.
Palotai Mária rk. 1 1 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3
Pál Mária rk. 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 f.
Plander Éva rk. 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
j 25 Prédiger Mária rk. 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3
Ritterr Magdolna rk. 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 f.
Rosenberger Róza izr. 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2
Sáfrán Irma rk. 1 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 4
Sidó Edit rk. 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3
| 30 Sifter Mária rk. 1 1 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 1 f.
Soós Aranka rk. 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2
Stern Erzsébet izr. 1 1 1 1 1 1 2 *3 2 3 2 2 3 1
Szabó Mária rk. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 lf.
Szemző Emma ág. ev. 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 f.
35 Szerdahelyi Györgyike rk. 1 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3
Tóth Anna rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 lf.
Varga Erzsébet rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 f.
Varga Margit rk. 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 lf.
Varga Mária rk. 1 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 1 2 3 f.
40 Vidor Gabriella izr. 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 3 2 4f.
Zavodnik Klára rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 lf.
Zweig Erzsébet izr. 2 2 2 3 2 3 *3 3 3 2 2 2 3 3 f.
22
111. A) OSZTÁLY.
özv. Planderné Zimits Anna.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv j Német nyelv Történelem Földrajz Számtan, mért. Természettan Rajz Kézimunka Ének Testgyakorlat | Gyorsírás Uásb. dolg. kDlsS a\'akja|| Ált. osztályzat Dijkedvezm.
Baa Borbála rk. 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 m.
Bazsó Katalin rk. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 i 2 1 1 f.
Bedő Margit rk. 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 — 1 2 2 f.
Benczik Erzsébet rk. 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 — 3 2 1 f.
5 Buzási Gabriella rk. 1 \\ 2 3 3 1 2 2 1 1 2 2 i 1 2
Czifra Anna rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 1 Î.
Csikely Ilona rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 lf.
Galácz Margit rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 fm 3 2 — 2 3
Gerócs Anna rk. 1 2 2 2 3 2 2 3 1 1 3 2 2 2 1 f.
10 Golenszky Ilona rk. 1 1 2 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 1 3 1 f.
Göcze Ilona rk. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 l 2 1 _ 1 1 1 f.
Gyöngy Ilona rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 — 2 3
Horváth Anna rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3
Horváth Margit rk. 1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 4
15 Keszthelyi Mária rk. 2 3 3 3 3 4 4 4 3 1 2 2 3 4
Kiss Mária rk. 1 1 2 3 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 m.
Kollár Katalin rk. 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 2 2 3 f.
Kovács Teréz rk. 1 1 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 — 2 3
Ladeczky Anna rk. 1 1 2 3 2 2 2 2 2 fm 2 2 — 1 2 1 f.
20 Marton Magdolna rk. 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 3
Mátés Mária rk. 1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 — 2 3
Mészáros Jolán rk. 1 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3
Molnár Aranka rk. 1 1 2 3 3 2 3 3 1 1 2 fm — 2 3 1 f.
Molnár Ilona rk. 1 1 3 3 2 2 3 2 1 1 1 2 — 3 3 •
25 Németh Aranka rk. 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 f.
Németh Margit rk. 1 1 3 3 3 2 3 3 2 3 1 2 1 2 3
Pálfalvi Mária rk. 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 — 3 3
Rácz Irén rk. 1 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 — 2 2 lf.
Reizner Teréz rk. 1 1 2 1 1 2 3 3 2 2 1 2 — 2 2 m.
30 Senkó Magdolna rk. > . 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 — 2 2 1 f.
Szabó Mária rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 — 2 3
Szegedi Erzsébet rk. 2 3 3 3 3 3 4 3 2 1 2 — 2 4
Szekeres Magdolna rk. 1 1 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 — 2 2 2 f.
Szepesi Emilia rk. 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 f.
35 Szloboda Ilona rk. 1 1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 1 4 1 f.
Szüts Piroska rk. 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3
Tálosi Jolán rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3
Vaska Mária rk. 1 1 2 2 2 2 3 3 1 2 1 1 2 1 2 1 f.
Weisz Katalin rk. 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 f.
Magántanuló:
Reisly Jolán rk. i 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 — 2 3
23
111. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök : Ke?iediné Raffaelli Anna.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan Magyar nyelv Német nyelv 1 Történelem Földrajz Számtan, mért. Természettan Rajz Kézimunka Ének Testgyakorlat Gyorsírás Irásb- dolg. külső alakja Ált. osztályzat | Dijkedvezm.
Andri Irma rk. 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3
Baj Mária rk. 1 3 3 2 3 3 3 1 1 3 2 1 2 3
Balog Mária Magdolna rk. 1 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 f.
Barabás Ilona rk. 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 — 3 3
5 Bellák Mária ág. ev. 1 2 2 í 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
Berecz Irma rk. 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3
Bukovics Ilona rk. 3 3 3 2 3 3 3 3 fm 2 2 — 3 3
Busa Erzsébet rk. 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 _ 1 1
Csordás Györgyike rk. 1 2 1 1 1 2 1 1 l 1 2 — 1 1 21.
10 Farkas Anna rk. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 — 3 3
Horváth Katalin rk. 1 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 — 3 2 3 f.
ifj. Horváth Mária rk. 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 2 3 3
Horváth Magdolna rk. 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 — 2 3 1 f.
Kerpen Margit izr. 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 f.
15 Koréin Magdolna izr. 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
Kovács Jolán rk. 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 — 2 2 3 f.
Kovács Magdolna rk. 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3
Magyar Magdolna rk. i 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3
Mankovics Erzsébet rk. 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 — 2 2 1 f.
20 Márkus Erzsébet rk. 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 1 3 1 f.
Mlinarits Irma rk. 2 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3
Mohos M. Magdolna rk. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 f.
Molnár Mária rk. 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3
Nagy Katalin rk. 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3
25 Nóvák Erzsébet rk. 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 — 2 3
Radák Mária rk. 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 f.
Reményi Márta rk. 1 3 2 2 3 3 3 3 2 1 1 — 3 3 1 f.
Sajgó Lenke rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 fm 1 1 — 1 1 m.
Sipos Irma ref. 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 — 2 3 1 f.
30 Sipos Margit ref. 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 — 2 3 1 f.
Steiner Márta izr. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 — 2 1 m.
Szekeres Mária rk. 1 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 — 2 3 1 f.
Tóth Róza rk. 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 f.
Varga Irma rk. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3
35 Varga Klára rk. 1 2 2 1 1 2 2 1 fm 1 1 — 1 2
Wieland Aranka ref. 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 f.
Kimaradtak: id. Horváth Mária rk., Németh Mária rk.
24
IV. A) OSZTÁLY.
Osztályfőnök : Deákné Viola Mária.
A tanuló neve és vallása Magaviselet Vallástan | Magyar nyelv Német nyelv Történelem Számtan, mért. 1 ! Ásvány- és vegytan Egészségtan Háztartástan Rajz Kézimunka i! Ének II Testgyakorlat Gyorsírás Irásb. dolg. külső alakj a [ | 1 Ált. osztályzat 1 Dijkedvezm.
Bali Rózsa rk. 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 f.
Bárány Erzsébet rk. 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2 — 2 3
Blagojevity Erzsébet rk. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 — 2 2 1 f.
Csapó Henriette rk. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 1 f.
5 Csányi Rozália rk. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 1 f.
Csete Ibolya rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 — 1 1 m.
Garai Margit rk. 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 1 2 3 2 3 1 f.
Gazdag Ilona rk. 1 2 2 2 2 2 2 2 "3 fm 1 2 — 2 2
Gál Magdolna rk. 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 — 2 2 1 f.
10 Gerencsér Erzsébet rk. 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 3
Heffer Magdolna rk. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 1 f.
Herjavecz Apollónia rk. 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 — 3 3
Horváth Gizella rk. 1 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 — 2 2
Horváth Irma rk. ■ 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 — 2 2 3 f.
15 Kardos Etel rk. 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2
Kiss Irén rk. 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 f.
Kovács Gizella rk. 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 f.
Lengyel Ilona rk. 1 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 2 — 2 3 lf.
Marosa Margit rk. 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 — 2 2 2 f.
20 Matyasics Klára rk. 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 f.
Megyes Magdolna rk. 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 f.
Nemes Erzsébet rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1
Németh Ilona rk. 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2
Németh Mária rk. 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 - 2 1 m.
25 Palkovics Magdolna rk 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 2 3
Pénzes Gizella rk. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 — 3 3
Pénzes Ilona rk. 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 — 2 2
Pintér Margit rk. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 •1 2 — 2 1 3 f.
Ruttner Vilma rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 f.
30 Sipos Ilona rk. Szabó Anna rk. 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 fm 2 2 2 3 f.
1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 — 2 2
Takács Erzsébet rk. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3
Tamás Erzsébet rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 m.
Varga Margit rk. 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 1 2 3 1 f.
35 Vas Ilona rk. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2
Zalán Anna rk. 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 — 2 2 2 f.
Závodnik Gizella rk. 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Magántanuló :
Füzesi Erzsébet rk. 1 . — 1 1 2 2 2 2 2 1 *3 fm 1 fm — 2 2
IV. B) OSZTÁLY.
Osztályfőnök: Polónyiné Obetkó Sarolta.
A tanuló neve és vallása ] Magaviselet Vallástan I Magyar nyelv | Német nyelv | | Történelem Számtan, mért. | Ásvány- és vegytan | | Egészségtan Háztartástan Rajz | Kézimunka Ének Testgyakorlat | Gyorsírás 1 lirásb. dolg. külső alakja | Ált. osztályzat | Dijkedvezm.
t Amtmann Katalin rk. * 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m.
Bokros Mária rk. 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 fm 2 3
Borbély Margit rk. 2 2 2 3 1 1 1 *2 fm 1 2 2 3 2 1 f.
Braun Franciska izr. 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 2 3
l 5 Czumpf Ilona rk. 1 1 1 2 2 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 1 f.
Cserti Anna rk. 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 — 2 2 1 f.
Gyöngy Mária rk. 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 1 1 1 3 1 f.
Halász Györgyi rk. 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 f.
Harmatos Emma rk. 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2 — 1 2
10 Horváth Anna rk. 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 — 1 2
Horváth Gabriella ref. 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m.
Horváth Irma rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 f.
Horváth Rózsa rk. 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 — 2 3
Kalmár Erzsébet izr. 3 2 2 3 3 3 1 3 2 3 2 — 2 3 1 f.
15 Kluger Irén izr. 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 — 2 3
Kocsis Erzsébet ref. 3 2 2 3 3 2 1 3 2 1 1 3 3 1 f.
Kovács Eugénia rk. 2 2 2 3 3 3 1 3 1 2 2 2 2 3 1 f.
Léder Mária rk. 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 — 2 3 1 f.
Lusztig Zsuzsanna izr. 2 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 f.
20 Mattersdorfer Ilona rk. 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 3
Nagy Magdolna rk. 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 — 1 1 1 f.
Némelh Margit rk. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 — 1 1 m.
Pápai Ilona rk. 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 f.
Reiner Ilona izr. 3 2 2 3 3 3 1 3 1 2 2 — 2 3
25 Seress Gizella rk. 3 3 2 4 3 3 2 3 3 1 1 1 2 4
Sipos Margit rk. 3 ^ 2 3 2 2 2 3 2 1 2 — 3 3 1 f.
Somlai Magdolna rk. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 f.
Somogyi Márta rk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 f.
Szabó Emma rk. 3 3 3 4 3 3 2 2 1 2 fm — 2 4
30 Szabó Gizella rk. 2 2 1 3 3 2 1 1 1 3 2 — 1 2
Szabó Ilona rk. 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 l — 1 3
Szekeres Irma rk. 1 2 1 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 21.
Takács Gizella rk. 2 2 2 3 2 3 1 3 3 1 2 2 2 3 1 f.
Török Zsuzsanna rk. 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 f.
35 Ungár Magdolna izr. 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 1 3 3
Kimaradtak: Csótár Irma ág. ev. és Kohn Lidia izr.
26
V. Statisztika.
a) A tanulók osztályonként összesített adatairól.
Osztályok Összesen
C í m I. II II. III. IV.
a) b) |c) ja) |b) a) b) a) b)
a) A tanulók ¡számának alakulása Beírt nyilvános tanuló ... ... ... Beírt magántanuló ... ... .. ... Osztályozott nyilvános tanuló ... Osztályozott magántanuló ... ... Osztályoztatott összesen......... 36 35 35 36 35 35 36 36 3~6 41 41 41 42 42 42 39 1 39 1 40 38 36 36 37 j 37 1 38 37 35 35 342 2 336 2 338
b) A tanulók kormegoszlása 1925. évben született ... ... ... 1924..... 1923. „ „ ...... ... 1922. „ „ ... ... ... 1921. „ „ ......... 1920..... ......... 22 9 4 16 14 5 20 13 2 1 23 11 5 2 1 18 17. 6; 1 22 16 1 1 19 11 6 24 13 1 1 23 9 2 58 77 81 85 33 4
c) 1 tanulói; anyanyelve és nyelvismerete Magyar nyelvű ... ... ... ... ... Németül beszél ... ... ... ....... Horvátul „ ............... 35 35 3 36 41 3 1 42 5 40 36 38 4 35 1 338 16 1
d) A tanulók vallása Róm. kat. . ... ............ Református... ... ......... ... Ág. ev. ..................... Izraelita ... ... ... ... ... ... 35 19 3 13 36 41 34 3 5 40 29 3 1 3 38 27 2 6 299 5 7 27
e) A szülők foglalkozása Kisbirtokos, kisbérlő ......... Kisbirtokos, napszámos ... ... ... Egyéb önálló őstermelő......... Gazdasági tisztviselő ... ... ... Gazdasági cseléd ... ••• ... •■• Földmívelési napszámos... ... ... Nagyiparos ... ... ............ Kisiparos ... ... ... ... ... ... Egyéb ipari munkás............ Ipari napszámos... ... ......... Kiskereskedő ... ... ...... ... Kereskedelmi tisztviselő......... Egyéb kereskedelmi s. szem. ... ... Kereskedelemnél napszámos Közlekedési kisvállalkozó ...... Közlekedési tisztviselő ... ... ... Közlekedési segédszemély ... ... Közlekedésnél napszámos ...... Köztisz viselő ... ... ... ... ... Pap, tanár, tanitó ... ......... Másféle értelmiségi ... ... ...... Közhivatali altiszt ... — ... ... Katonatiszt.................. Katona altiszt ... ... ... ...... Nyugdíjas tisztviselő ... ...... Egyéb nyugdíjas tisztviselő ... ... Nyugdíjas altiszt ............ Háztulajdonos ... ............ Különböző napszámos ......... Házi cseléd......... ......... Egyéb ismeretlen foglalkozású ... 4 1 7 2 16 1 1 1 2 2 11 6 2 1 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 8 2 14 1 1 3 1 1 1 2 3 13 2 9 1 5 1 1 5 1 2 9 1 5 1 1 7 2 1 2 5 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1--- 1 —1 1 1 7 2 1 1 1 9 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 9 2 10 2 1 3 8 1 1 1 1 11 1 1 1 1 4 2 1 1 2 2 2 2 1 11 5 5 1 2 1 1 87 2 1 22 3 5 2 1 16 67 3 11 6 2 20 1 19 7 2 16 3 2 2 12
Összesen 351 351 36 41 42 40 36 38 35 338
27
0 s z t á 1 y o k Összesen
C í m 1. II. III. IV.
a) b) |c) a) b) a) b) a) b)
f) A szülők lakhelye Az iskola székhelyén ... ... ... Zala vármegyében*......... ... Somogy „ **............ Vas Pest „ ............ Budapesten ... ............... 31 2 2 25 6 2 1 1 29 5 2 28 8 2 29 8 2 1 2 32 4 4 33 3 30 4 4 24 7 4 261 47 25 1 1 3
g) Éra-mulasztások Igazolt óramulasztások száma ... Igazolatlan óramulasztások száma 912 1913 1311 1T77 1452 1055 1157 2294 2647 14.878
Jegyzet: * Becsehely 1, Felsőrajk 3, Gelse 4, Kiskomárom 4, Komárváros 1, Letenye 2, Légrád 1, Murakeresztur 2, Nagyrécse 1, Palin 2, Szepetnek 2, Újudvar 1, Zalaszentjakab 2, Zalaszentmihály 2.
** Belezne 1, Beszencze 1, Gyékényes 2, Sávoly 2, Zákány 6. olyan szülő lakik, akiknek gyermeke mint bejáró tanuló látogatja az iskolát.
b) A tanulók tanulmányi eredménye, magaviselete és díjkedvezménye.
Osztályok I. a) I. b) 1. c) II. a) II. b) 11 [.aj III. b) IV. a) IV. b) Összesen
A tantárgyakból kapott érdemjegyek 1 Jeles Jó 1 Elégséges | Elégtelen Jeles Jó Elégséges | Elégtelen Jeles Jó Elégséges | Elégtelen Jeles Jó Elégséges 1 Elégtelen Jeles Jó | Elégséges Elégtelen Jeles Jó | Elégséges j Elégtelen Jeles Jó 1 Elégséges 1 Elégtelen Jeles Jó Elégséges 1 Elégtelen | \\ Jeles Jó | Elégséges | | Elégtelen |
Hit- és erkölcstan Magyar nyelv Német nyelv Történelem Földrajz Számtan és mértan Növénytan és állattan Ásványtan és vegytan Természettan Élet- és egészségtan ism. Háztartási és nevelési ismeretek Rajz Női kézimunka Szépírás Ének Testgyakorlat 30 7 8 10 8 7 7 15 2 7 16 5 8 8 15 17 14 12 11 17 12 13 20 16 10 9 13 13 i 16 3 3 1 1 3 Ifnt 1 4 3 lm 1 29 9 8 8 7 4 7 10 6 5 14 5 14 15 13 7 12 14 15 14 22 9 1 12 IC 14 19 19 13 7 13 8 8 2 2 1 2 lm 1 2 4 lm 21 3 5 5 4 5 4 11 9 5 7 13 15 13 13 4 10 13 10 15 15 16 2 15 14 17 23 19 16 12 8 16 10 3 4 1 5 2 3 llm 2 4 3 lm 27 6 7 8 10 12 12 14 6 13 16 11 13 5 17 20 13 9 15 13 19 20 3 22 28 16 11 16 19 12 22 9 1 1 1 4 lm 34 12 11 16 8 10 10 12 5 lí) 18 07 15 20 16 13 22 13 19 19 17 19 1 14 10 9 18 10 19 11 18 6 4 1 1 1 3 llm 27 7 5 9 10 3 4 10 10 16 8 09 15 9 H 17 10 11 11 15 19 30 03 17 25 19 12 24 21 17 12 4 2 3 1 2 lm llm 24 5 5 9 7 4 5 9 12 15 10 9 9 10 19 9 12 9 11 15 17 24 3 22 21 8 20 20 22 16 6 4 2 3 lm 27 7 9 12 7 9 11 11 10 14 23 9 7 19 15 18 16 16 16 13 16 - 12 27 3 11 13 7 14 12 10 13 11 5 2 1 II 1 1 II 1 1 II II 5 1 II £ 1 35 9 8 12 4 9 10 20 13 18 14 14 15 19 18 6 8 8 15 6 10 14 19 11 8 5 23 18 17 16 6 7 2 2fot
Gyorsírás (Rendkiv. tantárgy) 9 8 3 _ 5 11 3 _ 8 7 4 _ 12 6 _
Előmenetel Általános jeles jó elégséges 1 tárgyból elégtelen 2 több „ „ 7 11 14 2 1 6 13 14 1 1 4 11 14 1 3 3 7 16 17 1 9 17 i3 2 1 5 12 18 3 1 5 10 21 8 16 13 8 10 15 2
Haaaviseletbül kapott cntaiegrek Példás Jó Tűrhető 31 4 32 3 29 7 40 1 41 1 35 4 32 4 » —
Tandíjkedvezmény a második félévben Teljes díjat fizet 1. f. díjkedvezm. nyert 2 f 3. f. „ „ 4. f. Díjmentességet nyert 17 10 2 3 3 23 05 1 4 2 121 6 3 4 2 18 9 4 6 1 3 15 14 3 6 2 2 17 15 2 2 3 17 10 2 5 2 15 10 4 5 3 14 13 2 2 1 3 157 92 23 37 4 23
c) Az iskola felszerelésére vonatkozó kimutatás.
a -CB A vagyontárgyak csoport szerinti megnevezése A tanév folyamán tartént gyarapodás A tanévi gyarapodás értéke Az oldalt feltüntetett vagyontárgyak, szertárak stb.
Leltár sorsz «étel ajándék tanévvégi értéke
darab, kötet, tüzet P f állománya P f
AJ Az iskolai leiszerelés nyilvántartása:
1. Bútorok.................. 20 — 156 — 523 11724 89
11. Házi és irodai felszerelés 4 — 26 32 192 2785 19
111 A Földrajzi és történelmi tanszerek.......... ... ... 14 — 65 — 130 1885 44
111. B Természetrajzi tanszerek...... — — — — 177 576 59
111. C Természettani tanszerek ... ... — — — 33 662 62
111. D Vegytani tanszerek ......... — — — — 27 20 —
111. E Szám-mértani tanszerek ... .. — — — — 11 64 60
III. F Tornatanítási tanszerek ... ... — — — 1 31 32
111. G Rajztanítási tanszerek ... ... 30 - 15 — 467 515 23
IV. Tanári könyvtár ......... ... 126 51 512 26 1675 6187 79
Összesen: 194 51 774 58 3236 24453 67
fí) Külön nyilvántartás:
I. Ifjúsági könyvtár ......... 74 1 172 18 1190 3119 15
11. Önképzőköri könyvtár ... ... 39 4 53 32 239 320 21
111. Sportköri felszerelés........ 143 74 28 1338 2822 26
d) Az iskola benépesülésének visszatekintő táblázata.
Tanév I. oszt 11. oszt. III. oszt. IV. oszt. összesen
a b c magántanuló a b c magántanuló a b c magántanuló a b c magántanuló nyilvános tanuló magántanuló együtt
1920—21 52 47 — 8 44 53 _ 10 41 52 — 4 36 43 — 5 368 27 395
1921—22 56 59 — 2 47 48 — 1 45 46 — — 40 47 — — 378 3 381
1922—23 45! 51 43 9 53 58 — 8 44 46 — 8 38 39 — 5 417 30 447
1923—24 51 57 47 6 58 62 — 3 43 53 — 11 38 38 — 3 447 23 470
1924—25 49 43 51 10 43 37 35 5 52 54 — 1 42 39 — 3 445 19 464
1925—26 38 36 35 1 43 44 35 3 52 51 — 3 45 45 — 1 424 8 432
1926—27 29 31 30 4 30 35 32 4 53 54 — 1 51 44 — 2 389 11 400
1927—28 43 45 — 4 46 40 — 3 44 45 — 3 31 30 32 1 356 11 367
1928—29 34 35 — 2 43 42 — 5 41 42 — 1 28 27 26 7 318 15 333
1929—30 34 32 34 9 34 36 — 3 43 41 — 2 26 28 27 3 335 17 352
1930—31 43 45 45 5 35 34 32 9 37 36 — 3 36 34 4 374 21 395
1931—32 33 33 34 6 42 43 43 1 43 45 — 3 34 35 — 2 385 12 397
1932-33 30 28 29 2 44 43 — 6 39 39 39| — 41 42 -- 1 374 9 383
1933—34 33 31 32 — 47 46 — 3 36 34 — 1 40 39 38 1 376 5 381
1934—35 42 43 — 1 30 31 30 — 43 38 — 1 32 34 — — 323 2 325
1935—36 35 35 36 — 41 42 — — 39 36 — 1 37 35 — 1 336 2 338
| |
VI. A jövö iskolai évre vonatkozó értesítés.
1. Beírások. Az 1936-37. tanévi beirafásokat június hó 26-án és 27-\'é|n d. e. 9—12-ig tartjuk1 meg.
A beimtásóknál minden uj tanuló szülőjével vagy azok helyettesére! ,köteles megjelenni ,s tartozik beszolgáltatni a következő\' okmányokat: a) legutóbbi iskolai bizonyitványát, elemi iskolából jövők Értesítő könyvééi kéjüket, b) állami születési (anyakönyvi kivonatát, c) oltási, illetőleg ujra-oltási bizonyitványát. í
A. jav i t ó vizs g á I a tok a 1 szeptember 6-án tí. e. 8 órai kezdettel tartjuk meg. Azok a tainulók akik javi tó vizsgálatot: óhajtanak tenni, tartoznak bizonyítványaikat augusztus 15-éig az igazgató \'ághoz beszólgáltalpi.
A pótbeirásokat szeptember 5 én és 7-én tartjuk meg.
2. Fizetendő dijak. A beiratás alkalmával minden rendes lanuló a következő dijakat tartozik befizetni : a) felvételi dij ciánén 2 P 50 filliért, b) járulék dijak cimjén 1 P 70 fillért, e) fiimoktatási dij ej mén előző évi taint-
31
dijának 3 százalékát. Az I. oszitályba felvett tanulók filmdija az intézetnél érvényben lévő teljes dij után számit. Az I. oszt. tanulók fizetnek továbbá 70 fillért Tanulmányi Értesítőre. (Index).
Az igazolt hadiárvák és hadigyámoltak a b) alatt jelzett járulékokat nem fizetik. Jeles és jó rendű hadiárvúk és hadigyámoltak a felvételi dij,, valamint az alább részletezendő tan- és fenntartási dij fizetése alól is mentesek. A többi tanuló az eddig felsorolt dijakon kivül íi^et még tan- és fenntartási dijat, melynek egyesitett évi összege 40 P.
Kifogástalan viseletű és előmenetelü tanulók, ha atyjuk (gyámjuk) anyagi helyzete ezt megokolttá teszi, ráutaltságukhoz mérten, a megállapított százalékos keretek között azí egyesitett tan- és fenntartási dij kirovása tekintetében díjmentességben, illetőleg díjkedvezményben részesülnek. A kedvezményeket a fizetendő dijnak 4 csökkenő fokozata szerint osztjuk ki a következő táblázat szerint :
Teljes dijat (40 P) íizet a tanulóknak legalább 35%-a
1. íokozatu díjkedvezményt (32 P) nyerhet a tanulók 30%-a
. „ „ (24 P) „ „ „ 10%-a
3. „ „ (16 P) „ „ „ 10°/o-a
4. „ „ (8 P) „ „ „ 5%-a díjmentességet nyerhet a tanulóknak legfeljebb 10%-a
100%
Teljes mentesség és 4. fokozatú díjkedvezmény csak példás viseletű, általános jeles (az I. osztályban általános kitűnő) előmenetelü és teljesein szegény tanulónak adható-
Harmadik és második fokozatú dijkedvezményben legalább jó viseletű és legalább általános jó (az I. osztályban általános je\'jes) előmenetelü tanulók részesíthetők.
Elsőfokú kedvezményben elégséges (az I. osztályban legalább jó) előmenetelü tanulók is részesíthetők, ha legalább jó viseletüek.
Nem részesíthető kedvezményben az a tanuló, akinek atyja (gyámja) az évi 40 P dijösszeget nyilvánvalóan minden nehézség nélkül megfizethet:\'.
Dijkedvezmény, illetőleg mentesség csak szabályszerű (bélyegmentes) folyaniodásí nyomtatványon előterjesztett kérelemre adható. A kérvények szept. hó 10-éig, illetve a II. félévre szólók február hó 10-éig nyújtandók be.
Hadiárvák és hadigyámoltak a mentességre való igényjogosulíságukat az 1933. évi VII. t.-c. értelmében a felvételkor igazolni tartoznak.
A tan- és fenntartási dij együttes összegét a tanulók 8 egyenlő részletben október, novemter, december, január, február, március, április és május hónapok 5. napjáig tartoznak befizetni az osztályfőnök által idejében és díjmentesen kiosztandó postai befizetőlapok utján. A hátralékosokat az igazgató záros határidő kitűzése mellett figyelmezheti kötelezettségükre Azt a tanulót, aki az esedékes dijat a figyelmeztetés ellenére se\'m fizette be, az igazgató a tanulók sorából haladéktalanul törölni köteles.
3. A tantervkülönbözeti és felvételi vizsgálatokat szeptember 4-én délelőtt 8 órai kezdettel folytatjuk le- Az elemi- és középiskolából, valamint ,a külföldi középfokú iskolák I III. osztályából átlépő tanulók felvételi-, különbözeti vizsgálatának dija tanulóinkint 20 P, mig a külföldi polgári iskola, vagy ahhoz hasonló iskolák IV. osztályát végzett tanulók horositóvi/sgála-tának dija 35 P.
A tantervkülönbözeti-, felvételi vizsgálatok engedélyezése iránti kérvények augusztus 15-éig nyújtandók be az iskola igazgatóságához.
A tantervkülönbözeti vizsgálatok tárgyát és anyagát a túloldali táblázat tünteti fel. i
32
A tantervkülönbözeti vizsgálat tárgya és anyaga.
1 Az iskola 1 Az osztály . Vizsgázik a polgári leányiskolában
melyből | mellbe
át kiván lépüi a tanuló
Elemi iskola V—VI. II. Magyar német, számtan-mértan I. oszt. anyagából
VI. III. Magyar, német, számtan-mértan I.—II. oszt. anyagából
Leánygimnázium I. II. Női kézimunka, szépírás I. oszt. anyagából
II. III. Női kézimunka, szépírás I.—II. oszt. anyagából
III. IV. Magyar nyelv, természettan III. oszt. anyag Földrajzból: Magyarország áttekintése, különös figyelemmel a közigazgatás, közgazdaság és műveltség jelen állapotára. Történetből: Az ó és középkor történetének rövid áttekintése a magyar honfoglalásig A pápák és császárok küzdelme. A keresztes háborúk (szerzetes és lovagvilág). A városok, különösen az olasz városállamok a középkor végén. Számtanból: Arányos osztás, a legfontosabb pénzrendszerek és érmék ismertetése. Női kézimunkából: I.—III. oszt. anyaga.
Leányliceum I. 11. Női kézimunka, szépírás, 1. oszt. anyagából.
II. II. Női kézimunka, szépírás I.—II. oszt. anyagából
III. IV. Magyar nyelv: III. oszt. anyagából. Földrajzból: Magyarország áttekintése különös figyelemmel a közigazgatás, közgazdaság és műveltség jelen állapotára. Történetből: Az ó és középkor történetének rövid áttekintése a magyar honfoglalásig. A pápák és császárok küzdelme. A keresztes háborúk (szerzetes és lovagvilág). A városok, különösen az olasz városállamok a középkor végén. Természettan: a 111. oszt. anyaga. Számtanból: Arányos osztás. A legfontosabb pénzrendszerek, érmék ismertetése. Női kézimunka: 1.—111. oszt. anyaga.
4. Tájékoztató magántanulók részére. Magánvizsgálat évenkint háromszor tartható : a tanév elején (kizárólag azok részére, kik tanulmányaikat mint rendes tanulók folytatják az intézetben), továbbá karácsonykor és a tanév végén.
Magánvizsgálati engedély iránt julius 15-éig, október 1-éig. illetve április 1-éig kell íolyámodni. A kérvények az igazgatóság utján a szombathelyi tankerület kir. Főigazgatójához nyújtandók be.
\\ 15 évnél idősebb magántanulók a Kir. Főigazgatótól engedélyi;, nyerhetnek arra, hogy az I. osztály tantárgyaiból sikerrel letett magánvizsgálat után nyomban vizsgálatot tehessenek a II. osztályról.
A 2 pengős okmánybélyeggel ellátott folyamodványok mellékletei:
a) A tanulók születési anyakönyvi kivonata.
b) A legutóbbi iskolai bizonyitványa.
33
c) A lakóhely elöljáróságának igazolása arról, hogy a tanuló szülőjének vagy gyámjának mi a foglalkozása s a gyermek a szülő vagy gyám gondozása, illetőleg felügyelete alatt áll. Felnőtt korú jelentkező ehelyett hatósági bizonyítványt mellékel erkölcsi magaviseletéről.
A vizsgálat Írásbeli és szóbeli. Az írásbeli vizsgálat megkezdése előtt a tanuló benyújtani tartozik a magyar és német .nyelvből tárgyalt olvasmányoknak, valamint a köinyv nélkül tanult költeményeknek és prózai részleteknek jegyzékét. Ha a felmutatott felsorolás nem elegendő, a tanuló magáinvizsgálatra nem bocsátható. A magánvizsgálat Írásbeli része két délelőtt folyik le; mely után 4 5 nappal van a szóbeli vizsgálat.
Az a magántanuló, akinek kettőnél több Írásbeli dolgozata cl égte len ^ szóbeli vizsgálatra nem bocsátható és az oszJíályt ismételheti.
A vallási kötelmek teljesítése lelkészi bizonyítvánnyal igazolandó.
A magántanulók az elvégzendő tananyag kijelölése és egyéb részletes utasítások átvétele céljából kellő időben jelenjenek meg az iskola igazgatójánál.
Magántanuló semminemű díjkedvezményben nem részesíthető.
A magántanulók által fizetendő dijak :
Kérvénykezelési dij 1.50 P
Felvételi dij 2.50 „
Járulék-dijak 1.70 „
Tan- és fenntartási dij 56.— „ Elnöki dij 6.50 „
Vizsgálati dij 40.— „
Összesen 108.20 P
A kérvénykezelési dij a fo\'yámodvany benyújtásakor fizetendő az igazgatónál. A tan- és fennintartási dijat az iskola letéti számlájára postabefizetési lapon kell a magántanulónak feladnia s a befizetést az írásbelii vizsgálat megkezdése előtt igazolnia. A többi dijat ugyancsak az írásbeli vizsgálat előtt az igazgatónál fizeti be a tanuló.
5. Felmentések. Azok a tanulók, akik a rajz, kézimunka, vagy a testgyakorlás tanulása alól felmentést óhajtanak kérni, tisztiorvosi bizonyítvánnyal felszerelt ezirányu folyamodványaikat szept 10-éig nyújtsák be az igazgatóságnál.
6. Vidéki és vonattal bejáró tanulók részére szükséges tájékoztatások:
1. A vonattal való beutazás olyan nagy feladat elé állítja a tanulót) hogy annak káros következményei tagadhatatlanok. Egészségi, erkölcsi és tanulmányi szempontból egyaránt káros hatással van ez a tanulóra, azért csak azok vegyék igénybe a vonattal való beutazást, akik másként sehogy-: sem gondoskodhatnának az iskoláztatásról.
2. A vasúton való bejárásra csak jó magaviseletű tanulók nyerhetnek engedélyt az igazgatótól. Ezek is csak akkor, ha az otthonról való távollét nem haladja meg a 9 órát. Ennél hosszabb ideig tartó távollétre a Kirí. Főigazgató Ur adhat engedélyt.
3. A bejáró tanulók a pályaudvartól az iskoláig és vissza zárt sorokban tartoznak menni az iskola szigorú előírása szerint és az erre kirendelt tanuló vezetése alatt.
4. A k(»o\'S!il< éjs berendezési tárgyaiknak rongálása, bepjszkitása, létal,-és ¡egyéb hulladékok elszórása, a folyosón való tartózkodás, futkánozás, \\valamint a mozgásban levő vonatról Való leugrás vagy arra való felugrás szigorúan tilos.
7. Segélykönyvtár. Szegénysorsu és arra érdemes tanulók az iskola pegélykönyvtárából kölcsön tankönyveket kaphatnak. Erre irányuló igényüket beiratkozás alkalmával jelentsék be.
34
Az 1936—37. tanévben használandó tankönyvek
jegyzéke.
I. osztály.
Róm. Kath. hittan Róm. kath. nagyobb katekizmus.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Bereczkv Sándor: Ószövetségi élet és jellemképek.
Dr. Luther Márton: Kis Káté. Ref. hittan: Fülöp J._: Bibliai ismertetés. Izr. hittan: Gömöri Á.: Izr. Vallástan. Héber imakönyv. Vitéz Sághelyi—Reöthy: Magyar nyelvtan a polg. isk. I. oszt. számára.
„ „ „ Magyar olvasókönyv a polg. isk. I. o. számára.
Lux B.—Lux G.: Német nyelvkönyv a polg. isk. I. oszt. számára. Marjalaki Kis Lajos: Földrajz a polg. isk. I. oszt. számára. Dr. Szilárdy Z.—Dus F.: Növénytan és állattan a polg. isk. I. o. számára. Stéger—Tix: Számtan és mértan a polg. isk. I. oszt. számára. Geszler Ö.: Gyakori, és elméleti énekiskola az I—II. osztályok számára. Kogutowicz vagy Polgári iskolai atlasz.
II. osztály.
Róm. Kath. hittanDr. Aubermann: Ó- és Ujszövets. bibliai történetek.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hit. ev. hittan: Bereczky Sándor: Ószövetségi élet és jellemképek.
Dr. Luther Márton: Kis Káté. Ref. hittan: Fülöp J.: Bibliai ismertetés. Izr. hittan: Gömöri Á.: Izr. Vallástan. Héber imakönyv. Vitéz Sághelyi—Reöthy: Magyar nyelvtan a polg. isk. II. oszt. számára.
„ „ „ Magyar olvasókönyv a polg. isk. II. o. számára.
Lux B.—Lux G.: Német nyelvkönyv a polg. isk. II. oszt. számára. Marjalaki Kiss Lajos: Földrajz a polg. isk. II. oszt. számára. Stéger—Tix: Számtan és mértan a pslg. isk. II. oszt. számára. Dr. Szilády Z.—Dus F.: Növénytan és állattan a II. osztály számára. Geszler Ö.: Gyakori, és elm. énekiskola az 1—II. osztályok számára. Kogutowicz vagy Polgári iskolai atlasz.
III. osztály.
Róm. kath. hittan: Dr. Aubermann: Szertartástan.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Hetényi Lajos: Keresztyén Vallástan. Ref. hittan: Dr. Révész I.: Egyháztörténelem (kisebb).
35
Izr. hittan: Dr. Weisz Miksa: A Szentírás történeti könyvei. Héber imakönyv.
Vitéz Sághelyi—Reöthy: Stilisztika és verstan a polg. isk. III. o. számára. Arany—Lehr: Toldi.
Lux B.—Lux G.: Német nyelvkönyv a polg. isk. III. oszt. számára. Rákosy Z.: Magyar nemzet története a polg. isk. III. oszt. számára. Marjalaki Kiss Lajos: Földrajz III. oszt. számára. Tix Miklós: Fizika.
Stéger—Tix: Számtan és mértan a III. osztály számára. Kogutowicz vagy Polgári iskolai atlasz.
Geszler Ö.: Gyakorlati és elméleti énekiskola a III—IV. oszt. számára.
IV. osztály.
Róm. kath. hittan: Dr. Aubermann: Róm. kath. Egyháztörténelem.
Dr. Varga D.: Jézusom, örömöm imakönyv. Ág. hitv. ev. hittan: Hetényi Lajos: Keresztyén Vallástan. Ref. hittan: Dr. Révész J.: Egyháztörténelem (kisebb). Izr. hittan: Schön Dávid: A zsidók története. Héber imakönyv. Vitéz Sághelyi—Reöthy: Stilisztika és verstan a polg. isk. IV. o. szám. Lux B. Lux G.: Német nyelvkönyv a polg. isk. IV. oszt. számára. Rákosy Z.: A magyar nemzet története a polg. isk. IV oszt. számára. Jaszovszky M.: Vegytan és ásványtan a polg. leányisk. számára. Csapody—Gerlóczy: Élet- és egészségtan a polg. leányiskolák számára. Mártonííyné—Labancz—Sevcsik: Háztartástan és neveléstan a polgári
leányiskolák számára. Stéger—Tix: Számtan és mértan a IV. osztály számára. Geszler Ö.: Gyak. és elm. énekiskola a III—IV. osztály számára.
Az iskolai év megnyitása. Az 1936/37. tanév ünnepélyes megnyitása szeptember hó 9-én lesz és a rendes tanítások szeptember hó 10-én kezdődnek.
A tanártestület alakuló értekezletét szeptember 2-án d. u. tartja.
Tartalomjegyzék.
Oldal
I. Az iskola év története ..........................................3
II. A tanári testület és elfoglaltsága ......................15
III. Könyvtárak, szertárak és egyéb felszerelés ... ... 16 IV A rendes tanulók névjegyzéke és osztályzata ... ... 17
V. Statisztika
a) A tanulók osztályonként összesített adatai ... 26
b) A tanulók tanulmányi eredménye, magaviselete és díjkedvezménye ......... ..........28
c) Az iskola felszerelésére vonatkozó kimutatás ... 29
d) Az iskola benépesülésének visszatekintő táblázata ... ..................... ............30
VI. Tájékoztató az 1936/37. tanévre ..............................30
Tantervkülönbözeti vizsgálat ..................................32
Tájékoztató a magántanulóknak ..............................32
Felmentésekre vonatkozó tájékoztatások ... ... ... 33 Az 1936/37. tanévben használandó tankönyvek
jegyzéke ... ................... .................34
pc9ASOBIW \\ONYYTfl"~