Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.85 MB
2018-08-09 13:53:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
85
382
Rövid leírás | Teljes leírás (102.86 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Gróf Zrínyi Ilona
Polgári Leányiskola
évkönyve
az 1941-42. iskolai évről, az iskola fennállásának 50. évében.
Közzétette:
Polónyi György
a Polg. Leányiskola igazgatója.
Nagykanizsa, 1942.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklós-út 9. szám

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

SZOMBATHELYI TANKERÜLET
M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉVKÖNYVE
AZ 1941-42. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ ISKOLA
FENNÁLLÁSÁNAK 50. ÉVÉBEN
KÖZZÉTETTE:
POLÓNYI GYÖRGY
A POLG. LEÁNYISK. IGAZGATÓJA
NAGYKANIZSA, 1942.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklós-út 9. szám.
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI
GRÓF ZRÍNYI ILONA
/
POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉVKÖNYVE
AZ 1941—1942. ISKOLAI ÉVRŐL,
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 50. ÉVÉBEN.
KÖZZÉTETTE:
ROLÓNYl GYÖRGY
A POLG. LEÁNYISK, IGAZGATÓJA
NAGYKANIZSA, 1942.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Míklós-út 9. szám.
REV 98
REV 2010
Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni
örök igazságban, Hiszek Magyarország
feltámadásában.
Amen!
>m
Felelős kiadó: Polónyl György igazgató.
Közgazdasági R.-T. Nagykanizsa nyomdája. A nyomdáért (elei: Zalai Károly.
Iskolánk félszázados emlékünnepe.
Az új világ vérzivataros újjászületésének torlódva zúduló eseményei közepette, az időkhöz illő szerénységgel, — iszinte hangtalanul —t de, lélekben hivatásunk önérzetes megbecsülésével, valamint iskolafajunk célkitűzéseinek rajongó szeretetével és nemzetépítő voltunkban való igaz hittel lengetjük meg a magyar nemzeti kulturának ötven évvel ezelőtt ránkbizott lobogóját.
Nagy múltú, sokat hányatott, de most újból virágzásnak örvendő városunk sok szép és értékes intézménye között 50 év óta él, nő, fejlődik és diszlik a mi iskolánk is. — Isten áldásaként spk kötelességtudást, testi-lelki erőt, nemes tettvágyat, áldozatkészséget, honszerelmet és Istenben való igaz hitet termelt e város lelkisége számára, rnerti 50 év óta ezért küzdött a polgári iskola tanársága szivéheznőtt iskolájában.
Abban a korban kezdte el nehéz hivatását, amikor országosan csak a fiu növendékek nevelő-oktatása volt fontos s a leányok nevelése a hat elemi iskolai osztály után végleg a szülői házra maradt. Tehát parancsoló szükség szülte a gyakorlati életre előkészitő, középfokú, megfelelő általános műveltséget nyújtó leányiskoláinkat. .Hiszen hazánknak nemcsak erős, értelmes, tanult, dolgozni és harcolni tudó férfiakra, hanem egészséges testű, finomlelkű, nemesen érző és gondolkodó honleányokra és nagyasszonyokra is van szüksége, akik egész életükkel a jobb, a szebb után való vágyódásukkal és áldozatos gondosságukkal, szorgoskodás .ikkal környezetüket mindig előre serkentve, boldogítani tudj\'ák. — A férfi sorsa a nő,... a családi élet királynője és boldogító védőangyala az édesanya) s így, a családokon keresztül nemzetünk szebb és jobb sorsának megalapozója és formálója a magyar nő. Ezért ötven éven át folytatott nevelési munkánk valóban nemzetépítő volt! S ha rámutatunk arra, hogy az utolsó évtizedtől eltekintve, félszázadig a mi iskolánk, mint városunk egyetlen középfokú leány intézete, egyedül teljesítette ezt a magasztos hivatást, büszkén állapíthatjuk meg, hogy Nagykanizsa női társadalmát csekély kivétellel egészen mi neveltük fel: a nagyanyák, anyák és leányaik egyaránt a mi iskolánk lelki műhelyében csiszolódtak értékes ékkövekké és igazgyöngyökké.
Az egykor néhány növendékkel megindult szerény iskola életrevaló egészséges tantervével, tanárainak lelkes odaadással és ihletett kötelességtudással végzett nevelő-oktató munkája révén csodás fejlődésnek indult s a kedvezőtlen elhelyezési viszonyok ellenére i...