Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.45 MB
2018-04-24 15:58:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
175
869
Rövid leírás | Teljes leírás (76.72 KB)

Hiányzik a borító

A Nagykanizsai községi Népiskolák növendékeinek név- és érdemsorozata
az 1895-96. tanévről.
Közli: Németh Ignácz népiskolai igazgató.
Nagy-kanizsa
Nyomtatott Fischel Fülöp Könyvnyomdájában
1896

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A
NAGY-KANIZSAI
KÖZSÉGI NÉPISKOLÁK
NÖVENDÉKEINEK
NÉV- £S ÉRDEMSOROZATA
AZ
1895-96. TANÉVRŐL.
KÖZLI:
NÉMETH IGNÁCZ
NÉPISKOLAI IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA, NYOMATOTT FISCHEL FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1896.
F EV m
REV 2010

I.
Visszapillantás népiskoláink 25 éves történetére*
Az 1868. évi deczember 15-én szentesítést nyert »Népiskolai közoktatási törvény« értelmében a városi tanács, miután az illető városi képviselő-testület az iskolaszék tagjait megválasztotta, 1869. oktober 17-én délelőtt 10 órára a tanácsterembe alakulási ülésre és a törvényszerű eskü letételére őket össze hivta. Iskolaszéki elnök lett: Babochay György; alelnök: Dr. Presburger Jakab; jegyző: Nucsecz József; helyettes jegyző: Darás Zsigmond; gondnok: Sanveber József; tagok: Axenti György, Belus József, Berényi József, Desits István, Englender Lajos, Fassl H. B., Koch Mihály, Kohut Mihály, Letliuger Kelemen, Lőwy József, Tárnok Alajos és Tersánszky József.
Ekként az iskolaszék megalakulván 1869. nov. 4-én tartott ülésében Bója Gergely kir. tanácsos zalamegyei tanfelügyelő jelenlétében és kiválóan annak indítványára a hat osztályú elemi népiskolai rendes tanítók fizetése, beleértve a lak- és kert-illetményeket 650 frt, a két osztályú felső leányiskolái rendes tanítóknak pedig 600 frt fizetés és 200 frt lakbérben állapíttatott meg. Mostantól egész 1870. márczius 20-ig az iskolák berendezésével, a tankötelesek összeírásával s. a. t. foglalkozott az iskolaszék, mig végre ezen említett napon Wlas-sics Antal megyei iskola tanácsos, a mostani cultus miniszter édesatyja elnöklete alatt a tanitó választás következőleg ejtetett meg: Nucsecz József és Rózsavölgyi Antal a két osztályú felső-leányiskolához; Horváth Pál, Páros Endre, Récsey György, Horényi Pál, Pecz Antal, Rosenblüh Lajos, Wáguer Miklós, Tóth István, Németh Ignácz, Rózsavölgyi Ilona és Biba Kornélia a hat osztályú elemi népiskolához választattak be rendes tanítóknak.
4
Ugyanekkor segédtanítók lettek: Kaffka Katalin és Juliász Péter.
A megválasztott tanítók állásukat április i-én foglalták el Nucsecz József igazgatása alatt, ki már 1873. május 30-iki iskölaszéki ülésen beadta lemondását, miután a fővárosba áthelyezett Bója Gergely kir. tanácsos tanfelügyelő utódjául ő neveztetett ki, helyette pedig a népiskolák igazgatásával a tanítótestület óhajára Horváth Pál bízatott meg. A felső-leányiskolai rendes tanítói állásra Hajgató Sándor választatott meg.
Említést érdemlő dolog, hogy az iskolaszék 1873. szeptember 26-án tartott ülésében az V. és Vl-ik fiu- és leányosztályokat tanulók hiányában beszüntette (ideiglenesen) minthogy a tanulók a IV-ik osztály bevégzése után a főgymuasiumba, polgári iskolába vagy a felső-népiskolába léptek át.
Ezen évi deczember 31-iki ülésen Eperjesy Sándor iskolaszéki tag sajnálatát fejezi ki, hogy Nagy-Kanizsa város semminemű felsőbb nőnevelő intézettel nem bir, javasolta, hogy kéretnék fel a veszprémi püspök Ouagyméltósága; vájjon nem volna-e hajlandó még mindig egy nőnevelő-iutézet fölállításához azon alappal járulni, melyet pár évvel ezelőtt ő maga ajánlott föl? sajnos, hogy az iskolaszék kérelmének eredménye nem lett.
1870—1875-ig az elemi iskolákban fontosabb változások nem történtek.
1875. augusztus 24-iki iskolaszéki ülésen két tanítói állomás szerveztetett, tanítók lettek: Váry József és Kutor Antal, ez utóbbit egy év múlva Szalay Sándor váltotta fel. Ugyanezen évben Nucsecz József kir. tanfelügyelő ezen állásáról lemondott és 1876. oktober 27-iki i...