Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.49 MB
2018-04-26 12:27:58
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
47
230
Rövid leírás | Teljes leírás (92.59 KB)

A Nagy-kanizsai áll. segélyezett községi Népiskolák növendékeinek név- és érdemsorozata
az 1898-99. tanévről.
Közli: Récsey György népiskolai igazgató.
Nagy-kanizsa,
nyomtatott ifj. Wajdits József Könyvnyomdájában
1899.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGY-KANIZSAI-
ÁLL. SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI NÉPISKOLÁK
NÖVENDÉKEINEK
NÉV- ÉS ÉRDEMSOROZATA
AZ
1898—99. TANÉVRŐL.
KÖZLI :
RÉCSEY GYÖRGY
NÉPISKOLAI IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA,
NYOMATOTT 1FJ. WAJDITS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1899.
A NAGY-KANIZSAI
all. segelyezett
KÖZSÉGI NÉPISKOLÁK
NÖVENDÉKEINEK
NÉV- ÉS ÉRDEMSOROZATA
AZ
r rr
1898—99. TANÉVRŐL.
KÖZLI :
RÉCSEY GYÖRGY
NÉPISKOLAI IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA,
NYOMATOTT IFJ. WAJDITS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1899.
¡ PEV93
«BV 2010
MTA \' ^nVlA^Ábol
átengedett mű
I.
A takarékosság iránti hajlam fölébresztése és fejlesztése a gyermekben.
Jelen korunkban, midőn az elszegényedés napról-napra jobban terjed, a takarékosság iránti hajlam ápolásának fontosságát nem igen szükséges fejtegetnem. Szegények vagyunk! hasztalan takargatjuk, s ez megdöbbentő való. Az álszemérem, mely azt bevallani átallaná, gyenge jellemre mutatna.
A napjainkban mindinkább terjedő pauperismus, vagyis elszegényedésnek főforrása: a takarékosság hiánya. Manapság pedig a takarékosságot, az életbölcsesség e kedves szülöttjét, vajmi gyéren találhatjuk fel. Pedig ugy egyesek, valamint az államok vagyona, függetlensége, felvirágzása is a takarékosság elvén alapszik. Tékozló és igy elszegényedett népek ép úgy tönkre jutnak, mint egyesek. Emlékezetre méltók Zalamegye nagy fiának, — a haza bölcse — Deák Ferencznek, ki maga is takarékos s egyszerű volt, eme szavai: „Igen rosszul vélekednek — mond — ki azt hinné, hogy csak harczok zivatara sodorhat el egy nemzetet ; van még egy más lassúbb, de dísztelen és aljas nemzeti halál is: a közeiszegényülés, vagy nemzeti sorvadás. Ettől hazánkat megóvni legszentebb kötelességünk."
A legrégibb államokat, mint Assiriát, Babyloniát, Perzsiát, csak a takarékosság hiánya söpörte el a föld színéről ... . Megelégedés teszi az embert boldoggá, s az ehhez vezető út az egyszerűség, mely a takarékosságnak szülő anyja. Ez volt némely régi népnek fő erénye. így Spártá-nak 400 éves szívós életereje s kitartása ebben rejlett. Ez teszi Anglia és Amerika roppant erejét, melyet nem pazarol el hiába való haszontalanságokra, hanem latba veti ott, ahol szükséges és jónak látja, de a tékozlástól, fecsérelés-től oly messze áll, mint a fösvénységtől, s a közép uton
*i
4
halad. A takarékosság az élet szükségleteit ok nélkül nem szaporítja, míg a meglevő szükségeseket a kellő határok közt egyszerűen kielégíti. Mindig kövessünk közép utat a fösfénység és tékozlás közt, mely ut a bevételt a kiadással arányba hozza, köztük az egyensúlyt fentartja. A takarékosság bizonyos műveltségi fokot, gondos előrelátást, nem ritkán bizony önmegtagadást is föltételez; azért többnyire művelt, akarat erős, jellemes és higgadt eszű "egyének és népek tulajdona. Tudjuk, hogy a vad néptörzsek mily pazarlók, s ez onnét van, mert nincs előre látásuk. Fáráó nemzetségei egyik nap vendégeskednek, másnap kéregetnek.
A takarékos nemcsak a maira, hanem a holnapra is gondol, mert csak ugy biztosithat magának és családjának jólétet és nyugalmas életet még öreg napjaira is. Őrizkedik a könnyelmű és szükségtelen kiadásoktól, de azért nem tagadja meg maga és családjától az élet elérhető kellemeit. Kevéssel beéri s igy sokat nem kiván s zavarba nem jő. A takarékosságnak főelve a jó háztartás, mert csak ennek ege alatt nyilhat derült és megelégedett élet. Munkakedv, szorgalommal és erélylyel párosulva vezet bennünket a va-gyonosodáshoz. E...