Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.53 MB
2019-01-04 11:05:41
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
58
332
Rövid leírás | Teljes leírás (49.21 KB)

Hiányzik: 33-44. oldal

A Nagy-Kanizsai Községi Népiskolák növendékeinek név- és érdemsorozata
az 1896-97. tanévről.
Közli: Németh Ignácz népiskolai igazgató.
Nagy-Kanizsa,
nyomtatott Fischel Fülöp Könyvnyomdájában 1897.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGY-KANIZSAI
KÖZSÉGI NÉPISKOLÁK
NÖVENDÉKEINEK
ÍV- is ÉRDEMSOROZATA
AZ
1896-97. TANÉVRŐL.
KÖZLI :
N ÉM ETH IGNÁCZ
NÉPISKOLAI IGAZGATÓ.
NAGY-KAN IZSA,
NYOMATOTT FISCHEL FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1897.
m
(0 3L
6 técó-y
NAGY-KANIZSAI
KÖZSÉGI NÉPISKOLÁK
NÖVENDÉKEINEK
HÜ- ÉS ÉRDEMSOROZATA
AZ
1896-97. TANÉVRŐL.
KÖZLI :
NÉMETH IGNÁCZ
NÉPISKOLAI IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA,
NYOMATOTT FISC11EL FÜLÖP KÖNYVNYOSIDÁJABAN 1897.
Az 1896—97. tanév nevezetesebb mozzanatau
E tanévben augusztus 30-tól szept. 6-ig eszközölt beira-tások után a rendes tanítás szept. 7-én ünnepélyes »Veni Sancte«-val kezdetét vette.
Örömmel jelezhető, hogy e tanév folyama alatt a tanitás menete a gyermekek közt időközönként fel-fellépett ragályos (vörheny, diphteritis stb.) betegségek daczára megszakítást nem szenvedett.
Erélyes, szigorú városhatósági és iskolaszéki intézkedések még csak az iskolák hivatalos bezárását se tették szükségessé. Ily kedvező körülmények között minden osztályban a tantervbe fölvett tananyag kellőképen volt földolgozható. Róm. kath. tanulóink ez évben is részt vettek a karácsonyi és hus-véti sz.-gyónás és áldozásban, buza szentelő napján, keresztjáró napokon és Űrnapján a körmeneteken, vasár- és ünnepnapokon az isteni szolgálatokon az osztályvezetők és hitoktatók kiséretében.
Iskoláinkat évközben az iskolaszék tagjai többször meglátogatták, ellenőrizvén a tanulók szorgalmas és pontos iskolába járását, erkölcsi magaviseletét, az iskolai rend és fegyelmet, a tanitás menetét és eredményét.
Az iskolaszék évközi legfontosabb intézkedései közül kiemelendő, hogy: a) a Kazinczy« ntezai régi iskolaház helyett a polg. leány és népiskola használatára teljesen új iskola épületet állit fel, a munkálatok már folynak, azért az előadások ott május 30-án bevégződtek, b) a -Hunyady« utczai és a VII. kerületi községi népiskolai helyiségek teljesen átalakíttattak és pár osztálylyal szaporittattak; c) november hóban az eddig együttes ph. III. és IV-ik leányosztályok egy uj tanerő alkalmazásával szétválasztattak; d) a tanítói állásokat és fizetéseket rendezte és így f. évi febr. 17-én egyszerre 14 segédtanító rendes tanítóvá léptettetett elő 500 frt évi fizetés termé-
1*
4
szetbeni lakás vagy ennek hiányában 150 frt lakbér illetmény-és a szokásos 50 frt, ötöd éves korpótlékok élvezetével; e) a segédtanító, illetőleg tanítónő mint ilyen egy próba év sikeres betöltése után rendes tanítóvá lesz; de a segédi fizetésben 5 évig marad. (400 frt, 60 frt lakbér.)
Az évzáró-vizsgálatok junius hó 14-től 2 2-ig tartattak egy-egy kiküldött iskolaszéki tag elnöklete alatt, a tanév pedig 26-án hálaadó isteni tisztelettel és az értesítők kiosztásával záródott be.
A tanulók jótevői.
A tek. városi tanács és iskolaszék. Vágner Ignácz és neje, szül. Dámpf Klára, kik végrendeletileg 300 frtot hagyományoztak. - A nagy-kanizsai takarékpénztár, mely évenkint 200 frtot ajándékoz. Blau Mór alapítványa ezimén 3000 frt oszt. járadék 5% 150 frt. Ezen szíves adományokból a tanév elején több tanuló tankönyvvel, a karácsonyi ünnepekre pedig téli ruhával láttatott el; ugyanekkor a Keresztény jótékony Nőegylet 8 fiút és 8 leánykát, az -Pylső nagy-kanizsai magyar asztaltársaság« 9 fiút és 5 leánykát, a helybeli pinczérek az általuk rendezett bál jövedelméből 5 fiút, T. Práger Béla isk.-széki tag ur 2 leánykát teljesen felruháztak. Tandíj elengedésben részesült 929 tanuló. A szegéíiy...