Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.41 MB
2019-01-04 13:14:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
17
137
Rövid leírás | Teljes leírás (74.14 KB)

A Nagy-Kanizsai Községi Népiskolák növendékeinek név- és érdemsorozata
az 1897-98. tanévről.
Közli: Récsey György népiskolai igazgató.
Nagy-Kanizsa,
nyomtatott Fischel Fülöp Könyvnyomdájában 1898.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGY-KANIZSAI
KÖZSÉGI NÉPISKOLÁK
NÖVENDÉKEINEK
NEV- ÉS ÉRDEMSOROZATA
AZ
1897-98. TANÉVRŐL.
KÖZLI:
RÉCSEY GYÖRGY
NÉPISKOLAI IGAZGATÓ.

NAGY-KANIZSA,
NYOMATOTT FISCHEL FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1898.
A NAGY-KANIZSAI
KÖZSÉGI NÉPISKOLÁK
NÖVENDÉKEINEK
HÉV- ÉS ÉRDEMSOROZATA
AZ
1897 98. TANÉVRŐL.
RÉCSEY GYÖRGY
NÉPISKOLAI IGAZGATÓ.

NAGY-KANIZSA,
NYOMATOTT FISCIIEI. FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1898.
\\
Az 1897—98* tanév rövid története.
Alig záródott be az 1896-97. tanítási év, az iskolaszéknek már a szünidő tartama alatt intézkednie kellett a tanintézet igazgatójának helyettesítéséről. Az iskolaszék, tekintettel Németh Ignác beteges állapotára, 1897. julius 24-én tartott ülésében hozott határozatával Récsey György népiskolai tanitót bizta meg az igazgatói tennivalók teljesítésével, különösebben meg-jelölten pedig az 1897— 98. tanévi beírások végzésével.
A tanulók beírása ang. 30-ikáu kezdődött és tartott szeptember 9-éig. Ekkor ünnepies »Veni Sancte«-val megkezdődtek a rendes előadások a város minden kerületének osztályaiban — a központi leányosztályok és a Hunyady-ntcai osztályok kivételével, melyek építkezés alatt állottak. Ezekben az előadások csak november elején kezdődtek meg.
Mindjárt a tanév kezdetén gyász érte intézetünket; betegeskedő igazgatónk: Németh Ignác október 6-ikán meghalt. A tanítótestület külön gyászjelentést adott ki; az elhunyt ravatalára koszorút helyezett; özvegyéhez részvétiratot küldött és Szalay Sándor tanítót megbízta, hogy a sírnál a testület nevében búcsúzzék el a tanítói pályán 30 évig működött kartárstól.
A Németh Ignác halálával megüresedett igazgatói állást az iskolaszék pályázat utján töltötte be; november 24-iki ülésében 15 pályázó közül nagy szótöbbséggel Récsey György, addigi helyettes igazgatót választotta meg igazgatóvá. Ugyanezen ülésében aként intézkedett, hogy Récsey György osztályába Poredus Antal tanítót helyezte, ennek osztályához Mágot Józsa kisegítő tanítónőt állandó működésre beosztotta, kisegítőül pedig Szabó Gizella oki. tanítónőt hívta meg Felső-Rajkról.
Az igazgató-választást követő napon, november 25-ikén, éppen midőn a tanítótestület az új igazgató üdvözlésére egybegyűlt, váratlan csapás történt: Tóth Istvánt, a központi 4.
1*
4
fiúosztály tanítóját s az iparos-iskola igazgatóját szélhűdés érte. Egy hét múlva, december 3-ikán már ravatalon feküdt a rendkívül munkás, derék kartárs. E szomorú és váratlan halálesettel szemben is éppen oly módon fejezte ki kegyeletét a tanítótestület, mint Németh Ignác igazgató elhunyta alkalmával.
Tóth István halála után az iskolaszék aként intézkedett, hogy a 4. fiúosztályhoz Erdősi Bálint tanítót helyezte át, az ő osztályához pedig Amtmann János oki. tanítót hivta meg Eetenyéről. Ugyanezen a gyűlésen a VI. és VII. kerületi osztályokhoz szervezett új tanítónői állásra Nyakas Viktória oki. tanítónőt hivta meg.
A tanítás folytonosságát ez év tartama alatt semmi külső vagy belső akadály nem zavarta meg; semmiféle ragályos baj nem lépett fel s ennek a kedvező iskolalátogatási körülménynek köszönhető, hogy a miniszteri tantervben kijelölt tananyagot teljesen feldolgozhatták még azokban az osztályokban is, amelyek a tanítási év elejére be nem fejezett építkezések miatt két hónapot veszítettek a tizhónapi szorgalmi időből.
Legtöbb mulasztás, különösen pedig igazolatlan mulasztás a VI. és VII. kerület (Kis-Kanizsa) osztályaiban fordult elő és pedig a miatt, hogy nagyobb mezei munka idej...