Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.54 MB
2018-09-20 10:47:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
27
185
Rövid leírás | Teljes leírás (168.56 KB)

A Nagy-kanizsai Izr. Hitközség
által fentartott
Elemi, Polgári és Felső Kereskedelmi
Iskola
értesítője
az
1896-97. tanévről.
Szerkeszté:
Bún Samu
igazgató.
Nagy-kanizsa, 1897.
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában.
26872

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

EW
A NAGY-KANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
ÁLTAL FENTARTOTT
ELEMI, POLGÁRI ÉS FELSŐ KERESKEDELMI
IS K O LA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1896-97. TANÉVRŐL.
SZERKESZTÉ.\'
BÚN SAMU
IGAZGATÓ.
—■•^Ör^Sí*\'-*—
NAGY-KANIZSA, 1897.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
20873
REV 98
A NAGY-KANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
ÁLTAL FENTARTOTT
ELEMÍ, POLGÁRI ÉS FELSŐ KERESKEDELMI
IS K O LA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1896—97. TANÉVRŐL.
SZERKESZTÉ :
BÚN SAMU
IGAZGATÓ.

NAGY-KANIZSA, 1897.
NYOMATOTT WFJSS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
36872
R£V 98
V 2010
I.
Iskolaszék.
Elnök: Dr. Szukits Nándor. Alelnök: Dr. Rothschild Jakab Jegyző: Barta Lajos
Főt. Dr. Neumann Ede főrabbi, isk. felügyelő 5 Bachrach Gyula, gondnok Dr. Blau Simon Bún Samu, igazgató Ebenspanger Lipót Fischl Pál, ügyvéd 10 Grünliut Henrik Halphen Mór Hirschel Ede
Kárpáti M., a ker. isk. tantestület képviselője Krámer Lajos, az el. és polg. isk. tantestület képviselője 15 Löwy Adolf Löwinger Ignácz Maschanzker Mór Rapoch Gyula, ügyvéd Rosenberg Richárd 20 Dr. Rothschild Jakab Dr. Rothschild Samu Dr. Schwarz Adolf Sommer Náthán Stern I. M. 25 Weisz Tivadar
II.
Jelentés a lefolyt 1896 97. tanévről.
Szomorú kötelességet teljesítünk, midőn ez évi jelentésünkben első helyen ama nagy veszteségről emlékszünk meg, mely iskolánkat néhai dr. Schreyer Lajos iskolaszéki elnök halála által érte. Az Istenben megboldogult 1882 óta iskolaszékünk tagja, 1884 óla annak elnöke volt s mint ilyen mély tudása, tapintatos eljárása és nyilt jelleme által hitközségünk és különösen iskoláink díszére vált. Ő, ki bő tudománya által annyi ember fájdalmát enyhítette, saját, hosszú időn ál tarló szenvedései ellen nem talált gyógyszert; neki, ki százaknak éleiét meghosszabbította, aránylag korán kellett sirba szállnia. A nemes lelkű tudóst, ki a helybeli izr. tanintézetek fejlesztésében nem csekély részt vett, 1896. julius 11-én örök nyugalomra kísértük. Koporsóján dr. Neumann Ede főrabbi a hitközség, e sorok írója a tantestület részéről adott kifejezést ama nagy fájdalomnak, melylyel korai elköltözése hitközségünk minden tagjának keblét eltöltötte. Utódjául a tek. elöljáróság 1897. április 1-én tartott ülésén dr. Szukits Nándor urat, alelnökül dr. Rothschild Jakab ural választotta.
A lefolyt tanévben a tanulók beiratása szept. 1. és 2. napján eszközöltetett. Felvétetett az elemi leányiskolába 1B3, az elemi fiúiskolába 183, a polgári fiúiskolába 128, a felső kereskedelmi iskolába 122, összesen 566.
A felvett tanulók közül az iskolát a tanév végéig látogatta az elemi leányiskolában 129, az elemi fiúiskolában 178, a polgári fiúiskolában 127, a felső keresk. iskolában 118, összesen 552 tanuló.
Ha ezen számokat az utolsó évek kimutatásaival összehasonlítjuk, örömmel konstatáljuk különösen a felső ker. isk. folytonos gyarapodását, daczára annak, hogy magában Dunántúlban hat ilyen intézet létezik, melyek közöli a nagykanizsai a legfiatalabb.
• 1*
— 4 —
Az egészségi állapot a lefolyt évben kevésbbé kedvező volt, mint a megelőző években; a tantestületben gyakori helyettesités vált szükségessé, mig az elemi iskola alsóbb osztályaiban a téli hónapokban föllépett kanyaró miatt az iskolában a tanitás 8 napon át szünetelt.
Haláleset mindamellett egyik intézetben sem fordult elő.
E helyen újból szükségesnek látjuk egy helyettes tanerő alkal...