Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.12 MB
2018-09-20 11:31:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
70
435
Rövid leírás | Teljes leírás (164.97 KB)

Hiányzik: 75-76. oldal

A Nagy-kanizsai Izr. Hitközség
által fentartott
Elemi, Polgári és Felső Kereskedelmi
Iskola
értesítője
az
1900-1901. tanévről.
Szerkesztette:
Bún Samu
igazgató.
Nagy-kanizsa, 1901.
Nyom. Fischel Fülöp Könyvnyomdájában.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ff
A NAGY-KANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
által fenntartott
ELEMI, POLGÁRI ÉS FELSŐ KERESKEDELMI
ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1900 1901. TANÉVRŐL.
SZERKESZTETTE :
ZBTJUSr S-A-IMITT
igazgató.
\'*• 4 /
NAGY-KANIZSA, 1901.
NYOM. FISCHEL FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
A NAGY-KANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
Által fenntartott
ELEMI, POLGÁRI ÉS FELSŐ KERESKEDELMI
ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1900-1901. TANÉVRŐL.
SZERKESZTETTE:
BXJISr S^VIVETT
IGAZGATÓ.

NAGY-KANIZSA 1901.
MYOM. FISCUEL FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
REV 98
1EV2010
i.
Iskolaszék.
*N: \\ i \\ < Elnök : Dr. Rothschild Jakab Alelnök : Rosenberg Richárd Jegyző: Barta Lajos
Dr. Neumann Ede főrabbi, isk. felügyelő 5 Dr. Blau Simon Bún Samu, igazgató
Dornány Ánmin, a f. Iter. iskolai tantestület képviselője. Elek -Lipót \' * Engländer Ottó 10 Goldstein Jakab Grünhut Henrik Halphen Mór \' ..■> ■ i. ■ Harkányi Ede
Kertész József, az el. és polg. isk. tantestület képviselője. 15 Loewy Ödön Löwy Adolf Rapoch Gyula Dr. Rothschild Samu Scherz Richárd 20 Dr. Schwarz Adolf Szommer Náthán Wittenberg Ignácz

ti.
Jelentés az 19001-iki tanévről.
A lefolyt tanévben a tanulók beiratása szept. 2., 3. és 4. napjain eszközöltetett.
Fölvétetett az elemi leányiskolába 128 „ fin „ 184
a polgári „ „ 85

»
„ a felső keresk. „ 1 1 1
összesen 508 tanuló. A felvett tanulók közül az iskolát a lanév végéig
látogatta:
az elemi leányiskolában 124
„ ^ fiu „ i76
a polgári „ „ 84
a felső keresk. „ 107
összesen 49 x tanuló.
Az egészségi állapot a polgári és felső kereskedelmi iskolában az egész éven át teljesen kielégítő volt; az elemi iskolában azonban a városban nagyobb mérvben fellépett kanyaró miatt a városi tanács i822Ő/i900. és 19321/1900. sz. végzésével az összes elemi iskolák bezárását rendelvén el, iskolánkban is az előadás október 19-étől november 24-éig szünetelt.
A tanulmányi és fegyelmi állapot az összes iskolákban kielégítő volt
A tantestületben beállt változást illetőleg megemlítjük, hogy Kondor József elemi iskolai tanító, ki betegsége miatt már 1900. május óta nem tanithatott, hosszabb szabadságolás után a 11111. vallás- és közokt. miniszter úr 20037/1901. sz. rendeletével nyugdíjaztatván, helyébe az iskolaszék Hoffmann Józsa képesített tanítónőt ideiglenes minőségben helyettes tanítónőül alkalmazta.
4
Kondor József 43 éven át teljes odaadással működött a tanitói pályán, ez időből 27 évet a helybeli izr elemi iskola szolgálatában töltött ritka lelkiismeretességgel, buzgósággal. Midőn tehát neki hazafias, odaadó működéseért e helyen is köszönetünket nyilvánítjuk, azon hő óhajunknak adunk kifejezést, hogy nyugdiját számos éven át egészségben élvezze !
A polgári iskolában az üresedésben volt rajztanári állásra Steiner Bernát tanár alkalmaztatott, ki állását szept. i-én foglalta el.
A felső kereskedelmi iskolában Müller Vilmos tanár helyébe Markovits Dávid tanár mint a ker. és polit. számtan tanára alkalmaztatott, ki állását szintén szept. i-én foglalta el.
Ns. Dr. Sebnek Béla felső ker. iskolai királyi főigazgató úr ápril 26-án intézetünket becses látogatásával megtisztelte, mely alkalommal az előadáson minden osztályban többször jelen volt.
Ns. Dr. Ruzsicska Kálmán, megyei kir. tanfelügyelő ur, ju...