Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.12 MB
2018-09-20 11:31:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
76
458
Rövid leírás | Teljes leírás (164.97 KB)

Hiányzik: 75-76. oldal

A Nagy-kanizsai Izr. Hitközség
által fentartott
Elemi, Polgári és Felső Kereskedelmi
Iskola
értesítője
az
1900-1901. tanévről.
Szerkesztette:
Bún Samu
igazgató.
Nagy-kanizsa, 1901.
Nyom. Fischel Fülöp Könyvnyomdájában.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ff
A NAGY-KANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
által fenntartott
ELEMI, POLGÁRI ÉS FELSŐ KERESKEDELMI
ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1900 1901. TANÉVRŐL.
SZERKESZTETTE :
ZBTJUSr S-A-IMITT
igazgató.
\'*• 4 /
NAGY-KANIZSA, 1901.
NYOM. FISCHEL FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
A NAGY-KANIZSAI IZR. HITKÖZSÉG
Által fenntartott
ELEMI, POLGÁRI ÉS FELSŐ KERESKEDELMI
ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1900-1901. TANÉVRŐL.
SZERKESZTETTE:
BXJISr S^VIVETT
IGAZGATÓ.

NAGY-KANIZSA 1901.
MYOM. FISCUEL FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
REV 98
1EV2010
i.
Iskolaszék.
*N: \\ i \\ < Elnök : Dr. Rothschild Jakab Alelnök : Rosenberg Richárd Jegyző: Barta Lajos
Dr. Neumann Ede főrabbi, isk. felügyelő 5 Dr. Blau Simon Bún Samu, igazgató
Dornány Ánmin, a f. Iter. iskolai tantestület képviselője. Elek -Lipót \' * Engländer Ottó 10 Goldstein Jakab Grünhut Henrik Halphen Mór \' ..■> ■ i. ■ Harkányi Ede
Kertész József, az el. és polg. isk. tantestület képviselője. 15 Loewy Ödön Löwy Adolf Rapoch Gyula Dr. Rothschild Samu Scherz Richárd 20 Dr. Schwarz Adolf Szommer Náthán Wittenberg Ignácz

ti.
Jelentés az 19001-iki tanévről.
A lefolyt tanévben a tanulók beiratása szept. 2., 3. és 4. napjain eszközöltetett.
Fölvétetett az elemi leányiskolába 128 „ fin „ 184
a polgári „ „ 85

»
„ a felső keresk. „ 1 1 1
összesen 508 tanuló. A felvett tanulók közül az iskolát a lanév végéig
látogatta:
az elemi leányiskolában 124
„ ^ fiu „ i76
a polgári „ „ 84
a felső keresk. „ 107
összesen 49 x tanuló.
Az egészségi állapot a polgári és felső kereskedelmi iskolában az egész éven át teljesen kielégítő volt; az elemi iskolában azonban a városban nagyobb mérvben fellépett kanyaró miatt a városi tanács i822Ő/i900. és 19321/1900. sz. végzésével az összes elemi iskolák bezárását rendelvén el, iskolánkban is az előadás október 19-étől november 24-éig szünetelt.
A tanulmányi és fegyelmi állapot az összes iskolákban kielégítő volt
A tantestületben beállt változást illetőleg megemlítjük, hogy Kondor József elemi iskolai tanító, ki betegsége miatt már 1900. május óta nem tanithatott, hosszabb szabadságolás után a 11111. vallás- és közokt. miniszter úr 20037/1901. sz. rendeletével nyugdíjaztatván, helyébe az iskolaszék Hoffmann Józsa képesített tanítónőt ideiglenes minőségben helyettes tanítónőül alkalmazta.
4
Kondor József 43 éven át teljes odaadással működött a tanitói pályán, ez időből 27 évet a helybeli izr elemi iskola szolgálatában töltött ritka lelkiismeretességgel, buzgósággal. Midőn tehát neki hazafias, odaadó működéseért e helyen is köszönetünket nyilvánítjuk, azon hő óhajunknak adunk kifejezést, hogy nyugdiját számos éven át egészségben élvezze !
A polgári iskolában az üresedésben volt rajztanári állásra Steiner Bernát tanár alkalmaztatott, ki állását szept. i-én foglalta el.
A felső kereskedelmi iskolában Müller Vilmos tanár helyébe Markovits Dávid tanár mint a ker. és polit. számtan tanára alkalmaztatott, ki állását szintén szept. i-én foglalta el.
Ns. Dr. Sebnek Béla felső ker. iskolai királyi főigazgató úr ápril 26-án intézetünket becses látogatásával megtisztelte, mely alkalommal az előadáson minden osztályban többször jelen volt.
Ns. Dr. Ruzsicska Kálmán, megyei kir. tanfelügyelő ur, jun. 6-án az elemi fiu- és leányiskola, valamint a polgári fiúiskola összes osztályait becses látogatásával szerencséltette.
Megemlitendőnek tartjuk, hogy az iskolaszék egy régi határozatából kifolyólag most már valamennyi iskolánk összes osztályai a közegészség követelményeinek megfelelő modern szerkezetű padokkal vannak ellátva.
A felső keresked. iskola ifj. segítő egyesületének alapszabályai a lefolyt tanévben az elöljáróság által jóváhagyatván, jelenleg jóváhagyás végett a nm vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz fel vaunak terjesztve, úgy hogy ezen üdvös intézmény jótékony működését már a legközelebbi tanévben meg fogja kezdhetni.
A felső keresked. iskola felső osztályú növendékei gyakorlati kiképzésük czéljából a lefolyt tanévben is tanáraik vezetése mellett több ipartelepet látogattak meg, é. p. helyben a sör- és malátagyárat, valamint a Bettelheim-féle kupakgyárat.
April 30-án az I—III. osztály 18 növendéke Domány és Markovits tanárok vezetése mellett Pécsre tanulmányi kirándulást tettek, hol május i-én a Littke-féle pezsgő-
5
gyárat, a Zsolnay-féle porczellángyárat és a Duuagőzhajó-zási Társaság kőszénbányáját tekintették meg.
Ugy helyben mint Pécsett a kiránduló tanulókat és tanárokat a legnagyobb szívességgel fogadták és kalauzolták, miért is a nevezett telepek tulajdonosainak és tisztviselőinek hálás köszönetet mondunk.
Köszönetet mondunk még Goldmann Samu hitközségi másod kántor urnák, ki az ifj. istentiszteleten a lefolyt tanévben is az előimádkozói tisztet teljes önzetlenséggel látta el.
Hazañas iskolai ünnepélyeket tartottunk: november 19-én bold. Nagyasszonyunk Erzsébet királyné nevenapján gyászünnepélyt valamennyi iskolában; október 15-én az aradi vértanuk évfordulóján á felső ke-
resked. iskolában; ápril 11. helyett ápril 17-én az 1848-iki nemzeti vívmányok törvénybe iktatása évfordulóján valamennyi iskolában és
jun. 8-án felséges királyunk koronáztatása évfordulóján ugyancsak valamennyi iskolában.
Tandíjmentességben részesült egészen részben
az elemi iskolában
143 97 35 24 37 36
a polgári a felső ker.
összesen 215
215 157 tanuló.
III.
Tanintézeteink jótevői.
A) ALAPÍTVÁNYOK.
I. Ösztöndijakra.
1 Folyó sz.jl Alapítvány Ösztöndijas Osztály K. f. K. f.
1 Aczél Pál Goldstein Etel el. IV. 8 _
Weisz Dezső\' „ II. 7 60 15 60
2 Bettlheim Adolf Beck Győző\' „ I. 2 —
3 Blau Pál Krausz Ilona „ ív. 8 —
4 Blau Simon dr. Krausz Ödön polg. IV. 16 —
5 Ebenspanger Roza Wellisch Juliska el. I. 4 —
6 Elek Lipót Kádár Béla ker. III. 20 —
7 Eichberg Adolí Weltner Simon polg. III. 16 —
8 „Erzsébet királyné" Singer Olga el. III. 20 —
Mayerhofer Margit „ ív. 20 — 40 —
9 Fassel H. B. Kohn Ida „ IV. 10 —
Rosenberg Valéria „ IV. 10 —
Österreicher József polg. I. 10 —
Dukász Aladár polg. III. 10 — 40 —
10 Fassel Freidl Neumann Hermin el. III. 9 24
11 Gelsei Gutmann S. H. Németh Géza )tdm. ker. II.
Lengyel Miklós J) hely „ Hl-
12 Krausz József polg. II. 8 —
Mauthner Andor „ 11. 8 — 16 —
13 Grünhnt Szabin Klein Elza el. I. 8 —
Flesch Szabin » II- 9 —
Steiner Adel „ III. 9 —
Fleischhacker Irén „ IV. 9 — 35 —
14 Lackenbacher Roza Kürschner Mari „ II. 9 60
15 Ledofszky Ármin Fleischhacker Béla » Hl. 10 -—
16 Leszner Chaile Rosner Erzsi „ I- 6 72
17 Leszner Márk Hirsch Jolán „ II. 6 72
18 Leszner Bernát Flesch József polg. II. 6 72
19 Lőwi Efraim Krausz Árpád el. IV. 8 —
Zwieback Lajos „ IV. 7 40 15 40
20 Ló\'wy József Steinitz Gyula el. I. 6 —
Schlesinger Zoltán „ I. 6 —
Grosz József „ III. 6 —
id. Weisz Jenő „ III. 6 - —
Átvitel |24| 277 —
7
Folyó sz. II Alapitvány Ösztöndijas ■ • Osztály K. f. K. i f.
-Ló\'wy József Áthozat Ehrlich Béla Fleischhacker Imre Aczél József Frommer Gyula Krausz Gyula Stettler Ödön ■ /; polg. I. .„• I. „ II. „ II. ■>, II. „ ív. ¡24 1 6 1 6 ! \'6 • 6 6 6 — 277 60
21 Mayerhofer Katalin Grünfeld Aranka Kohn Margit Steiner Mari Klein Regina el. I. „ II. „ II-„ III. 8 7 7 8 ¡0 30 40
22 23 Megyeri KrauszMayer Nagykanizsai Takp. Boskovitz Ödön Krausz Albert Mauthner Ernó\' ker. III. „ HI. I- 40 40 — 60 80
24 25 26 Neufeld Bernát Pollák Ármin Pressburger Jak. dr. Kaufmann Jenó\' Friedmann Zs. Fürst Rezsó\' Gross Ferencz el. IV. ker: I. polg. IV, „ ív ! J 8 8 6 12 16 —
27 28 29 30 31 Rosenfeld Jakab Rosenfeld Sándor Rosenberg Izrael Rosenfeld Adolf és Berta gyermekeinek hálaalapitv. Schreyer Lajos dr. Weizenstern Gyula Krausz Béla Deutsch Albert minden 2 évben Weiszenstern Lajos Schreiber Rezsó\' el. II. polg. III. „ HI- el.\' IV. „ IV. 81 20 20 6 6 10 40 72
32 Strasser L. D. Heisler József Berger Dezsó\' polg. I. „ II. 16 16 — 32 _
33 Szukits Nándor dr. Fleischhacker Fer. Komlósi Sándor „ ív. „ IV. 10 10 _ 20 _
34 35 Taehauer Czeczilia Tachauer S. L. Kohn Janka Krausz Rezső Schutz Rezső el. III. „ I-„ I- 5 5 50; 9 10 20 50
36 Weisz Julia Francsics Zsiga Beck Károly „ II. „ III. 8 8 — 16 _
37 Weisz Manóné szül. Blau Mina Krausz Ilona Krausz Jenő „ HI. „ III. 10 10 — 20 —
Összesen | || | ||792|82
8
II. Szegény tanulók ruházására.
1. A nagykanizsai izr. hitközség Erzsébet királyné alapitv. K. 40.—
2. „ ,, „ „ Montefiore Mózes ,, „ 160.—
3. „ „ „ ,. Báró Hirsch Mór „ „ 40.—
4. Ábrahám Kárólyné..................„ „ 40.—
5. Ebenspanger Roza ..................„ „ 20.—
6. Ebenspanger Manó..................„ \' „ 16.—
7. Kaiser Sándor, Júlia és Károly..........„ „ 18.—
8. Löwinger Leon......................„ „ 32.—
9. Ledofszky Ármin....................„ „ 10.—
10. Pollák Babetta......................„ „42.—
11. Pollák Márk........................„ „ 42.—
12. Scherz Albert......................„ „20.-
K. 480.—
III. Iskolai pénztár részére.
1. Gelsei Gutmann Nanetta alapitványa K. 6.40
2. Hoffmann Mózes „ >J 25.—
3. Lackenbacher Izrael „ 6.04
4. Löwenstein Sarolta „ 80.-
5. Löwenstein Mór „ 3 J 80.—
6. Löwinger Henrik „ )> 3.34
7. Rosenberg Mózes „ )) 32 —
8. Szukits Nándor dr. „ V 12.—
K. 240.78
B) ADAKOZÁSOK (lezárva máj. 26-án).
I. Ösztöndíjakra.
Adakozó Összeg Ösztöndíjas | Ker. oszt
kor. flli.
Nagykanizsai Takarékpénztár 20 Brück Henrik I.
20 — Német Géza II.
Nagykanizsai Keresk. Társulat 20 — Aczél Pál I.
20 — Milhofer Dezsó\' II.
Dr. Villányi H. tanár 5 — Dukász Miksa III.
mint legjobb
Összesen 85 — gyorsíró
9
II. Iskola-alap javára.
Múlt évi kimutatásunk ..........K. 18111.—
Ez évi adakozások:
Gelsei Guttmann Ödön .............800.—
Gelsei Guttmann Vilmos..........„ 300.—
Gelsei Guttmann Ernő . .........,, 300.—
Schwarz Pál, Fiume...........„ 100.—
Radnai Károly .............„ 100.—
Harkányi Ede, Vidor Samu. Weiser József 50—50 „ 150.—
Schulhof Adolf..............„ 30.—
Scherz Richárd...............20.—
Markovits Dávid, Weissmayer Márk, Dr. Szabó Zs.,
Reichenfeld Ede 10-10 K........„ 40.—
Dr. Rothschild Jakab, Grünhut Alfréd, Goldhammer
Károly, Bún Samu 5—5 K....... . „ 20. —
Dr. Neumann Ede, Pollák Ede, Lengyel István, Ötvös
Emil, Fekete József 4-4 K........„ 20.—
Schwarz Ede, Deutsch Mór, Gstettner Vilmos, Szabados
Andor 2-2 K............„ 8.—
Deutsch Vilmos, Jellinek Márk, Viola Adolf l-l K. „ 3.—
kamatok nélkül Összesen K. 20002. —
III. Iskolai pénztár javára.
Grünhut Henrik..............K. 45.—
Radnai Károly...............„ 40.—
Dr. Ollop Mór...............„ 25.—
Szamek Lajos...............„ 20.—
Steiner Ernő.................10.—
Kaufmann Jenő..............„ 6.—
Dr. Rothschild Jakab, Markovits D., Löwenstein István,
Fleischhacker Lipót 5—5 kor........„ 20.—
Armuth Lipót...............„ 4.—
Steiner Mór..................3.—
Broch Adolf, Fischer Sándor, Surányi Mór, Lengyel István, Weiszfeld Mór, Weissenstern Sándor, Kellert Lajos, Buchwald József, Goldschmiedt
Károly 2-2 kor.............„ 18.—
Pintér János ................„ 1.-
K 192.—
IV. Szegénysorsu tanulók ruházatára.
Elek Lipót, Schulhof Adolf 60—60 K.......K. 120.—
Ebenspanger Leo .............„ 50.—
Dr. Ollop Mór...............„ 25.—
Löwy Adolf..............................12.-
Átvitel K. 207. —
10
Áthozat K. 207.-Gelsei Guttmann Ernő, Zerkowitz Albert, Grünhut Henrik, Kohn Emil, Weiser József, Grünhut Alfréd, Dr. Szabó Zsigmond, Weiser József, Horschetzky
Sándor, Gstettner Salamon 10—10 K.....„ 110-
Kaufmann Jenő..............„ 6.-
Markovits Dávid, Dr. Rothschild Jakab, Stern Mór J., Weismayer Márk, Stern S., Stern Andor, Fleischhacker Lipót, Grünhut Henrik, Rosenfeld Ede, Rothschild Zsigm., Csillag Elek 5—5 K. . . . „ 55. Rosenberg Pál, Armuth Lipót, Lustig Dezső, Blumenschein Vilmos, Somosi Vilmos, Fekete József
4—4 K................„ 24.-
Steiner Ignátz, Neu Géza, Weiss Lajos, Broch Adolf, Krausz Lipót, Ország József, Guth Arnold, Fischer Sándor, Rosenfeld Álajos, Lustig Győző, Spitzer József, Steinér Lajos, Rothschild Albert, Lengyel István. Gstettner Vilmos, Deutsch M., Milhofer
Kálmán 2-2 K. . ..........„ 34.-
Halász J., Domány Ármin, Brandl S., Goldschmiedt
Benő, Jellinek M. l-l K.........„ 5.
K. 431.-
Összesités.
Ösztöndíjra Szegény tanulók ruházá-sára Iskolai pénz! ár javára Iskolai alapra Összesen
kor. fill. kor. fill. kor. fül. kor. fill kor. fill.
Alapitványok évi kamatja . . . Adakozások . 792 80 82 480 431 — 240 192 78 1891 — 1513 3394 60
összesen 872 82 911 432 78 1891 — 4907 60
.lutalomkönyvet kaptak:
az elemi leányiskolában :
II. osztály: Gstettner Kata, Ármuth Stefi, Guth Mari, Kohn
Erzsi, Weisz Ida.
III. osztály: Gstettner Lili, Boncz Agátha, Szommer Ida, Weisz
Ella, Weisz Alice, Fenyő Mariska, Springer Ilona.
IV. osztály: Guth Józsa, Marton Juliska, Milhofer Erzsi, Boncz
Renóe, Guth Margit, Szabó Erzsi, Löbl Gizella.
11
az elemi fiúiskolában :
II. osztály: Sommer József, Gärtner Károly, Halász Pál,
Kemény Gábor, Handelsmann Ferencz, Hirschler Jenő.
III. osztály: Neumann Lajos, Kaufmann Jenő, Barta Ferencz,
Bettlheim Pál, Fischer Ernő.
IV. osztály: Láng Béla, Rosenberg János, Engländer György,
Sattler Sándor, Wegráth Emil, Stern Manó, Ország József, Breiner Elemér, Gutmann Imre, Tellmann Fülöp.
a polgári iskolában :
I. osztály: Mayer Dávid, Ungár Róbert, Haas Leo, Altstädter
Béla.
II. osztály: Singer Sándor, Weisz Oszkár, Getz Viktor, Neumann
Frigyes, Berger Dezső, Flesch József.
III. osztály: Beck Samu, Hirschel Leo, Berger Ferencz, Horváth
István, Steiner Lajos.
IV. osztály: Kondor Géza, Rosenberg Lajos, Gross Mór, Steiner Zoltán, Stern Miksa.
A felső keresk iskolában: Fenyő Vilmos középső és Dukász Miksa felső oszt. tanulók.
Tanintézeteink jótevői közt kiváló helyet foglalnak el a helybeli Talmud-Tlióra egyesület, mely a helybeli fiutanulók tandiját részben megfizette és őket tankönyvekkel látta el, a helybeli izr. nöegyesület, élén a jótékonyság terén soha el nem lankadó elnöknőjével, ns. Vidor Samuné úrnővel, mely egyesület a szegénysorsu leánytanulók tandiját részben megfizette és 56 leánytanulót téli ruhával ajándékozott meg, valamint a szegények tápintézete, hol 26 növendékünk a téli hónapokban ingyen ebédben részesült.
Téli ruhával láttatott el a hitközség Montefiore-alapitványá-ból 16, a Löwinger Lajosné úrnő által kiegészített Löwinger Leon-féle alapítványból 6, az Ábrahám Károlyné-féle alapítványból 2, Nagy-Kanizsa város kezelése alatt levő néhai Blau Mór-féle alapítványból 2 fiutanuló.
Téli lábbelivel láttatott el 76 fiu-tanuló. Tanszergyüjteményünket becses tárgyakkal gazdagították: Spitzer Zsigmond ur Bécsben, iskolánk volt növendéke, az iskola iránti háláját lerovandó igen szép, gazdag fagyüjteményt. üvegszekrénynyel együtt, (mely maga is 60 koronát ér), ajándékozott a felső keresk ed. iskola áruminta-gyűjteményének.
Löwinger Lajosné urnő a tanári könyvtár részére 21 kötet könyvet, Horschetzky Sándor, nyug. MÁV. főmérnök ur az elemi iskola részére szépen faragott székely parasztház-mintát adományoztak.
A nevelés- és oktatásügy mindezen nemeskeblü barátainak e helyen is hálás köszönetünket nyilvánítjuk.
12
IV.
Iskolai könyvtár.
a) Tanári könyvtár.
Ez évi szaporodás :
I. 100 V. és k. minister, L\'Enseignement en Hongrie.
101 A m. kir. vallás- s közokt. miniszter jelentése 1898.
évi működéséről.
102 Gáti (Glatz) György, A hivatás áldozata.
103 Vallás- és közokt. miniszter jelentése 1899.
104 Göőz József dr., Tanitók Tanácsadója.
II. 107 Gyulai Béla, Ír. Ismertető.
108 Simonyi Xs„ Nyelvtud. Közlemények XXVIII.
109 Akadémiai Értesitő 1897.
110 Szinnyei József, Nyelvtud. Közlemények XXVIIT.
111 Gyulai Pál, Értekezések a nyelv- és széptudományok
köréből (16. kötet 2. pld.)
112 Szinnyei József, Magyar irók élete és munkái (7. köt.)
113 Végh Mátyás, Költemények.
V. 65 Lőwisohn, Bibi. Geographie 1821.
66 Braun A., Agudasz Ezow.
67 Rosenfeld Henrik, Rendszeres Héber nyelvtan.
VI. 315 Gecser Béla, A m. nemzet tört. p. isk. sz.
316 Gönczy-Kogutovitz, Magyarország megyéinek kézi atlasza.
317 China.
324 Eisner, Befreiungskampf d. Nordam. Staaten.
325 Mayer, Geschichte der Strafrechte.
326 Funke, Mithologie.
318 Pauer Imre, Ért. a történeti tud. köréből XVII. köt.
319 „ „ „ „ „ „ „ XVIII. „ 2. pld.
320 „ ,, „ ., társad. „ „ XI. „ 2. „
321 M. Tud. Akad. Emlékbeszédek XVIII.
322 Szávai Gyula, Amerikáról, 1900.
323 Hangai Octáv. A pángermán egyesületek, 1900. 321-328 Kerp Henrik, Method. Lehrbuch einer begründend
vergleichenden Erdkunde I—II.
329 Az osztr. magy. monarchia Írásban és képben. Magyar-orsz. VI. kötete.
VII. 69 Kleyer, Das Projectionszeichnen.
70 Dr. Lutter Nándor, Algebra p. isk. sz.
VIII. 92 Friedrich C. G., Naturgeschichte der Vögel, 1891.
93 Calver C. G., Käferbuch 1893. V. Aufl.

99 Raff, Naturgeschichte f. Kinder 1833.
94 Értekezések a természettud kör. XXIÍ. köt.
95 Klein Gyula, Vizsgálatok a növénylevelek rendelle-
nességeiről.
96 Természettudom, közlemények XXVII.
97 Pap János, Természetrajz elemei.
98 Gerding T., Die Bücher der Wissenschaft 1863.1. köt.
X. 81 Ipar és kereskedelem 1896-ban.
82 A bpesti tőzsde áruügyleti szokásai és az áruüzlet leszámolási rendje 1901.
XI. 47-58 Orsz. m. kir. st. hivatal, Magyar statisztikai közle-
mények.
XII. 77-88 Brockhaus, Die Gegenwart, 12 kötet. 89-90 Adelung, Német-olasz szótár.
91 Dictionnaire allemend-fran^ais.
XIII. 138 Magyar Nyelvőr 1900.
139 Polgári Iskolai Közlöny 1900.
140 Népnevelők Lapja 1900.
141 Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny 1900.
142 Zeitschrift für Buchhaltung 1900.
143 Néptanitók Lapja 1900.
144 Hivatalos Közlöny 1900.
145 Ker. Szakoktatás 1900.
146 Izr. Tanügyi Értesítő 1900.
147 Természettudományi Közlöny 1900.
XIV. 43 Scott Walter, The Vicar of Wakefield.
b) Ifjúsági könyvtár.
Az elemi és polgári iskolai ifj. könyvtárban a lefolyt tanévben a rongált könyvek ujakkal pótoltattak.
A könyvtár számára ajándékoztak: Ármut Pál, polg. isk. 4. oszt. tanuló 2, Fleischhacker Fer., polg. isk. 4. oszt. tan. 4 és Schlesinger Jenő p. isk. 4. oszt. tan. 4 könyvet.
A felső ker. iskolai ifj. könyvtár szaporodása vétel utján 52, ajándék utján 22 kötet.
V.
Tanszerek.
Ez évi szaporodás :
a) Vétel utján:
gipszminták a rajzoktatáshoz 27 drb. K. 55.—
Molnár Vincze, Magyarország domborművű
térképe „ 85.—
Lepus timidus (kitömve) „ 10.—
b) Ajándék utján:
Spitzer Zsigmond ur, Bécs, adománya: igen értékes faminta-gyüjtemény.
Horschetzky Sándor, nyug. máv. főmérnök ur adománya: székely parasztház mintája.
Friedmann Zsigmond, ker. alsó oszt. tanuló adománya: 1 drb saccharometer.
Weisz Samu, polg. isk. III. oszt. tanuló adománya: csuka borszeszben.
Neumann Frigyes, polg. isk. II. oszt. tanuló adománya: gyepi béka borszeszben.
A) Elemi iskola.
VI.
TANTESTÜLET.
Bún Samu, igazgató.
Freund Karolina, oki. tanitónó\', az 1. leányosztály tanitó-nó\'je. Működésének évei 32, ez intézetnél 30.
Halász Jenő, oki. -tanító, a 3. fiúosztály tanítója, a tanári könyvtár ó\'re. Működésének évei 12, ez intézetnél 8.
Hirschfeld Rezső, oki. tanitó, a 2. fiúosztály tanítója, tantestületi jegyzó\'. Működésének évei 6, ez intézetnél 5.
Hoffmann Józsa, oki. tanítónő\', az 1. fiúosztály tanítónője.
Kartschmaroff Leon, énektanár, tanította az éneket a 2—4. leányosztályban. Működésének évei ez intézetnél 18.
Kertészné Grünbaum Sarolta, oki. tanítónő, a 4. leányosztály tanítónője. Működésének évei 19, ez intézetnél 18.
Keményné Klein Júlia, oki. tanítónő, a 2. leányosztály tanítónője. Működésének évei ez intézetnél 17.
Krámer Lajos, oki. polg. isk. tan., a 4. fiúosztály tanítója. Működésének évei 23, ez intézetnél 18.
Löwenbach Józsefa, oki. tanítónő, a 3. leányosztály tanítónője. Működésének évei ez intézetnél 25.
Hütter Lajos, ág. ev. lelkész, az ág. ev. tanulók hitoktatója. Működésének évei ez intézetnél 10.
Treiberics Titusz, róm. kath. lelkész, a róm. kath. tanulók hitoktatója. Működésének évei ez intézetnél 2.
HITOKTATÓK:
Az érdemjegyek magyarázata.
Érdemjegy
Erkölcsi viseletből
Előmenetelből
1 példás
2 jó
3 szabályszerű
4 kev. szabályszerű
5 nem szabályszerű
kitűnő jeles jó
elégséges elégtelen
Érdem sorozat.
ELEMI LEÁNYISKOLA.
I. osztály.
A tanulók nevei Erk. viselet Szorgalom Héber olv. Bibliai tört. ! Magyar olv. Besz.-ért.-gy. Számtan ¡1 II írás Kézimunka
Bader Sarolta 1 1 1 3 2 2 4 2 3
Berger Örzsi 2 3 3 4 4 3 4 4 4
Flesch Jolán 3 4 3 2 3 2 2 3 4
Gráf Jolán 1 1 1 1 1 1 1 2 1
5 Grünfeld Aranka 1 1 1 2 1 2 3 3 3
Heisler Örzsi 2 2 4 4 4 4 4 2 3
Heltai Jolán 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Klein Elza 1 1 1 2 2 2 3 3 1
Klein Kamilla 1 1 3 3 3 2 4 3 2
10 Krausz Czilli 3 3 1 3 2 2 3 2 4
Kremsier Irma 1 2 1 2 1 2 4 3 3
Lustig Jolán 1 2 2 3 2 2 3 3 2
Löwy Mariska 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mandbaum Irén 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15 Manheim Ilona 2 3 4 4 5 3 3 4 3
Neu Ilka 1 2 1 2 2 2 3 3 2
Pollak Irma 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Posner Erzsi 2 2 1 3 1 2 3 3 3
Prager Riza 3 3 1 3 1 2 4 3 3
20 Rabinek Janka 2 3 4 3 4 3 3 4 4
Rechnitzer Mari 3 4 4 3 4 3 1 4 4
Reinitz Klára 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Rosenberg Ilona 3 4 5 5 5 5 5 5 5
Rosenthal Margit 1 1 1 2 1 2 3 1 2
25 Rothauser Janka 3 3 3 4 4 4 4 4 3
Sommer Ottilia r. k. 2 3 * 5 3 4 3 3
Schlesinger Hermin 2 2 1 3 1 3 3 4 2
Springer Örzsi 2 3 4 4 4 3 4 3 3
Türk Katicza 2 2 1 3 1 2 4 3 3
Velvart Margit 2 3 3 3 4 3 3 3 3
Welisch Juszti 2 2 1 2 1 2 3 4 4
* Hittan.
Kimaradt: Deutsch
Teréz.
17
II. osztály.
A tanulók nevei Erk. viselet I Szorgalom Héber olv. Bibliai tört | Magyar olv. j| ii Magyar nyelvjj Besz. ért. gy. | Német olv. | Számtan : | Szépírás | Ének | Kézimunka ||
Ármuth Stefánia 2 2 2 2 1 3 1 1 2 3 2 2
Brúder Regina 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4
Brúder Erzsi ism. 2 3 3 1 2 3 2 3 3 4 3 3
Ehrenstein Paula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
5 Flesch Szabina 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1
Fleischacker Ilona 3 4 3 3 2 5 4 3 5 4 3 3
Fleischhacker Jolán 1 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 3
Friedmann Gizella ism. 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4
Guth Mariska 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2
10 Grünfeld Elza 2 3 3 3 3 2 2 4 2 4 3 3
Gstettner Káti 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2
Herczog Margit 1 2 3 4 2 4 4 2 4 3 2 3
Hirschl Jolán 1 2 2 3 2 3 3 2 3 4 4
Kohn Erzsi 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2
15 Kohn Margit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kopstein Frída 1 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3
Kürschner Mari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Leitner Aranka 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 4
Mandelbaum Róza ism. 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
20 Mayer Marcsa 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2
Pollák Hona 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3
Perényi Jolán 2 3 3 2 2 5 5 2 5 1 3 4
Schlésinger Gizella 2 3 3 4 4 4 4 3 1 4 4 4
Schlésinger Margit 1 2 2 3 1 3 3 1 3 4 3 2
25 Steiner Ilona 3 3 3 4 3 5 4 3 0 4 3 2
Steinitz Etel 1 2 1 3 1 3 2 2 3 3 3 2
Weisz Ida 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1
Weisz Ilona 1 3 3 4 1 2 4 2 4 3 4
Weisz Mártha 2 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2
30 Weisz Olga 1 1 1 3 1 3 4 1 4 3 2 3
Weiller Mari 4 3 3 4 2 4 3 4 4 2 2 2
Kimaradtak: Frischmann Julia,
Kohn Józsa.
18
III. osztály.
A tanulók nevei | Erk. viselet 1 Szorgalom 1 Héber olv. Bibliai tört. J Magyar olv. | Magyarnyelv I Német olv. | Német nyelvjj Számtan Földrajz | Szépírás i Bajz Ének 1 Kézimunka ||
Berger Margit ism. 1 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 1 2
Bontz Agátha r. k. 1 1 *2 * 2 L\' 2 2 3 1 2 1 1 1
Boskovitz Erzsike 1 4 3 5 3 5 3 4 4 5 3 2 1 2
Brüll Margit 1 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2
5 Deutsch Margit 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4
Fenyó\' Mariska 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2
Fleischhacker Elza ism. 2 2 2 1 2 2 3 3 2 1 2 1 1 1
Gross Amália 2 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 1 2
Gstettner Lili 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
10 Heisler Margit 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 2 2 3
Hirschl Róza 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3
Kahn Janka 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2
Klein Regina 1 3 3 3 3 5 3 4 5 5 3 3 2 3
Kohn Frida 2 2 3 1 1 2 2 3 2 2 3 3 1 2
15 Krauss Ilona 1 2 1 1 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2
Mayer Julcsa ism. 2 4 3 4 .3 4 3 4 4 4 3 3 2 2
Neumann Hermin 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2
Österreicher Anna 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 3
Ötvös Gabriella 1 2 1 3 1 3 1 3 3 3 2 2 2 2
20 Pátkai Lujza 2 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3
Rothganz\' Sári 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4
Scherz Juliska 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 1 2
Schlesinger Berta 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 1 2
Schreiber Olga 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
25 Singer Olga 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 1 3
Spiegel Elza 3 3 2 3 2 4 1 3 3 3 3 2 1 3
Springer Ilona 1 2 3 2 1 3 2 3 3 3 1 2 2 1
Springer Róza ism. 2 2 4 3 3 4 3 4 3 3 1 1 2 2
Steiner Adél 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1
30 Szommer Ida 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1
Weiss Alice 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 3 3 1 2
Weiss Ella 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Weiss Gizella 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
* Hittan.
Vizsgálatlan maradt: Kellermann Juliska. Kimaradt: Radványi Margit.
íó
IV. osztály.
A tanulók nevei | Erk. viselet || 1 Szorgalom | | Héber olv. | i Bibliai tört. | Magyar olv. | Magyar nyelv(| ! Német olv. || I Német nyelv|| j Számtan ! Földrajz | Szépírás || Rajz Ének Kézimunka |
Armuth Janka 1 2 3 3 3 3 4 4 2 1 4 3 2 3
Augenfeld Róza 1 3 2 3 1 4 3 3 2 4 4 2 1 2
Berger Margit 1 2 2 2 1 3 2 3 4 3 2 2 2 2
Boncz Reneé r. k. 1 2 *i 1 1 3 2\' 3 1 3 3 2 1 2
5 Brüll Ilona 1 3 2 3 2 4 2 4 4 4 2 2 1 2
Deutschberger Ilona 1 3 2 2 1 4 1 1 4 2 3 2 2 3
Fleischhacker Irén 1 2 1 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2
Goldstein Etelka 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 4 2 1 2
Guth Jőzsa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Guth Margit 1 2 1 2 í 3 1 1 1 3 3 2 2
Kluger Aranka 1 3 2 3 1 4 2 4 2 3 4 2 1 3
Kohn Ida 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2
Krausz Ilona 1 2 1 2 1 3 2 3 1 2 3 2 1 2
Löbl Gizella 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1
15 Marton Juliska 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 3
Mayerhofer Margit 1 3 2 3 1 4 2 4 4 4 3 2 1 4
Milhoffer Erzsi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
Riebner Juliska 1 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4
Rosenberg Valéria 1 3 2 3 1 3 2 3 3 4 4 3 1 4
20 Scherz Teréz 1 3 2 3 1 4 2 3 4 4 3 3 1 3
Sonnenschein Margit 1 2 1 2 1 3 2 3 3 3 3 2 1 3
Szabó Erzsi 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 1 1
Stettler Mariska 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 3
Steiner Katalin 2 5 3 5 2 5 4 5 5 5 5 4 5
25 Viola Margit 1 2 1 3 1 3 1 2 2 2 2 3 2 3
* Hittan.
Kimaradtak: Beck Katalin, Rotbganz Ernesztin, Weisz Szelina
2*
20
ELEMI FIÚISKOLA.
I, osztály.
A tanulók nevei Erk. viselet Szorgalom Hitt.és bibi. t Héber olv. Besz.-ért.-gy. Magyar olv. Számtan Szépírás
Beck Győző 2 1 1 1 1 1 3 1
Bonyhádi Antal 1 2 2 2 2 2 3 2
Böhm Ferencz 3 1 1 1 1 1 2 2
Deutsch József 1 2 2 2 2 2 2 2
5 Dukász Ernő 1 2 2 3 2 3 3 2
Fischer Pál 2 5 2 5 2 5 4 5
Fodor Pál r. k. 2 1 *4 1 1 1 1
Grünbaum Rezső 1 3 1 4 1 5 1 4
Háhn Lajos 3 3 3 3 3 3 4 4
10 Herczog Aladár 1 1 " 1 1 1 1 1 1
id. Hirschl Sándor 2 2 2 1 2 1 4 4
ifj. Hirschl Sándor 3 5 4 5 4 5 4 5
Hirschler Imre 1 2 1 4 1 4 3 2
Hoffmann István 1 1 1 1 1 1 4 2
15 Josipovich Milivoj g. k. 1 1 1 1 1 2 1
Klein Ferencz 1 1 1 1 1 1 1 1
Kohn Zsigmond 1 1 1 2 1 2 3 2
Krausz Rezső 3 1 1 1 1 1 1 1
Lachenbacher István 1 4 3 4 3 5 3 4
20 Pátkay Jenő 1 1 1 1 1 1 2 1
Pollák Imre 1 1 1 1 1 1 1 1
Rabinek Dezső 2 4 4 5 4 5 5 5
Radványi Andor 3 2 2 2 2 2 3 4
Ribner Samu 1 2 3 1 1 1 4 2
25 Sauer Ernő 1 1 1 1 1 1 1 1
Schlesinger Zoltán 1 2 2 1 2 1 2 3
Schütz Rezső 2 1 1 1 1 1 1 1
Singer Oszkár 1 4 4 4 3 4 3 4
Stern Andor 1 1 1 2 1 2 1 2
30 Steiner Lajos 2 1 1 1 1 1 3 1
Stemitz Gyula 2 1 1 1 1 1 1 1
Telemann Sándor 1 1 1 1 1 1 2 2
Weiszenstern Jenő 1 2 2 4 1 4 2 2
* Hittan.
Kimaradt: Weisz Jenő.
21
II. osztály.
A tanulók nevei Erk. viselet | Szorgalom j| Héber olv. || Bibliai ford. Bibi tört. Besz. ért. gy. I Magyar olv. I Magyar ny. Német olv. j| il Számtan |J | Szépírás
Acél Jenó\' 2 3 3 3 4 1 3 4 3 4 2
Bogenrieder Ottó 2 2 2 2 1 3 1 2 3
Bruder Samu 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
Brüll Ferencz 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3
5 Czvillinger Mór 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Dembicz Márkus 4 5 3 5 5 4 3 5 4 5 4
Deutsch Imre 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 1
Ehrenstein Jenő 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2
Epstein Benő 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4
10 Fischer József 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4
Fodof Béla 3 2 2 * 3 1 3 2 2 2
Francsics Zsiga 1 1 2 * 2 1 2 2 2 2
Gärtner Sándor 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1
Goldstein Sándor 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2
15 Gross Ernő 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3
Grünfeld Béla 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2
Halász Pál 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Handelszmann Ferencz 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
Hirschler Jenő 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 Király Béla 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3
Kaufmann Károly 2 5 4 4 5 3 4 5 5 5 4
Kemény Gábor 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2
König Andor 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3
Krausz József 1 1 1 2 2 2 1 3 2 3 3
25 Krausz Kálmán 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1
Lenkei Kálmán 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
Leitner Károly 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1
Mayer József 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4
Mauthner Andor 1 2 1 2 3 1 2 3 2 2 1
30 Platschek Dezső 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 1
Pollak Jenő 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3
Rabinek Dezső 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3
Reichenfeld Jenő 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2
Rosenberg Lajos 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3
35 Riebner Jenő 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4
Stern Lajos 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2
Steiner Miksa 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 1
Singer Lipót 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3
Spiegl Ernő 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3
40 Sommer József 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Hittan.
22
A tanulók nevei Erk. viselet || Szorgalom | Héber olv. | Bibliai ford | Bibliai tört || Besz. ért gy. || Magyar olv. I Magyar uy. I Német olv. | Számtan Szépírás
Schreiber Zoltán 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Schücz Béla 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2
Wellisch Jenő 2 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3
45 Weltner Jenő 3 5 5 5 5 3 4 5 5 5 3
Weisz Dezső 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3
Weisz Imre 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 1
Weisz Miksa 3 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4
Weiszenstern Gyula 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 4
50 Viola Jenő 3 5 3 5 4 4 4 5 4 5 4
Kimaradtak: Biach Imre, Grünwald Elek, Herczog Márton, Spitzer Ernő.
III. osztály.
A tanulók nevei Erk. viselet | Szorgalom Bibliai tört. | Héber olv. | Bibi fordít. Magyar olv. 1 1 Magyarnyelv! Német olv. | Német nyelv | Számtan ! Földrajz I Szépírás 1 Rajz 1 Torna |
Barta Ferencz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Beck Károly 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2
Berger Sándor ism. 2 3 3 2 2 3 3 2 4 2 2 1 1 1
Bettlheim Pál 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
5 Blumenschein Rezső 1 2 3 2 2 1 3 1 1 3 2 2 2 1
Bogenrieder Ferencz L> 3 2 3 4 4 2 4 3 3 2 2
Büchler Leo 2 3 3 3 4 3 4 1 2 4 3 2 2 2
Dembitz Ármin ism. 2 4 4 3 2 2 4 2 4 4 4 2 2 2
Dick Zsigmond 1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2
10 Ehrenstein Lajos 1 5 4 2 4 2 5 1 4 5 5 3 3 3
Eisinger Elemér 2 4 4 2 4 3 5 3 3 3 4 3 2 2
Fischer Ernő 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2
Flesch Jenő 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Fleischhacker Béla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Friedenthal Károly 2 3 2 2 2 3 4 4 2 3 2 1 1 1
Frischmann Márton 2 4 4 2 3 2 5 4 4 5 4 2 3 2
Gottreich Izidor ism. 2 3 3 2 4 3 4 4 3 4 2 2 1 1
Grosz József 1 1 3 3 4 2 4 3 2 2 2 2 2 2
Guttentag Imre 2 3 3 1 2 2 4 2 2 3 4 2 2 3
23
A tanulók nevei | Erk. viselet J Szorgalom | Bibi. tört 1 Héber olv. 1 Bibi. fordit. Magyar olv. ¡1 Magyarnyelv\'! Német olv. |j Német nyelv]} Számtan { Földrajz | Szépírás Rajz Torna
20 Günsberger Ferencz 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3
Hahn Albert 2 5 5 1 5 3 5 3 4 4 5 2 3 3
Hirschl Henrik ism. 1 4 4 2 4 2 5 2 4 4 4 1 1 2
Kaufmann Rezsó\' 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
Kohn Emil 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2
25 Kohn Ernő 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2
Kohn Gyula idb. 2 3 2 1 1 2 3 2 3 3 1 2 2 2
Kohn Gyula ifj. 2 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 3
Kohn Henrik 2 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 3 4 3
Kohn Hugó 1 2 2 3 2 2 2 1 1 3 2 1 2 1
30 Koréin László 3 5 5 2 4 3 5 4 4 5 5 4 2 1
Kovács László 1 3 2 2 4 3 4 2 2 4 3 2 2 2
Krausz Jenő 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2
Kuttner Lajos ism. 1 2 2 1 2 1 4 2 2 2 3 1 2 2
Leitner Zoltán ism. 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
35 Lessner Sándor 2 3 2 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3
Lusztig József 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2
Mayerhofer Kálmán 2 4 4 2 4 3 5 4 2 3 4 2 2 2
Neumann Lajos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Palugyay Ferdinánd 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3
40 Perényi Andor 2 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 1 2 3
Pillitz Ernő 1 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3
Pollák Miksa 1 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 1 2 2
Posner Izidor 1 5 5 2 5 3 5 4 4 5 5 3 3 4
Rabinek Jenő 2 4 4 2 4 4 5 4 4 5 4 2 2 3
45 Rosenberg Rezső Íj\' 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2
Rosenthal Gyula 2 3 2 3 4 2 4 3 3 4 3 2 2 2
Schütz Manó 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2
Sohn József 2 2 2 1 2 1 2 3 4 3 2 1 2 1
Steiner Ede 2 2 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 4 3
50 Steiner Ernő 2 3 4 3 4 2 4 2 3 1 4 4 4 4
Stern Jenő idb. 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3
Stern Sándor 2 4 4 3 4 2 5 3 4 4 4 2 1 3
Stenberger Sándor 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 3
Szabó Imre 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2
55 Szegő János 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2
Türk Lajos 2 4 3 2 3 2 5 2 4 4 3 2 1 2
Weisz Jenő idb. 1 1 2 3 1 2 2 3 2 4 2 2 1 2
Weisz Jenő ifj. ism. 1 4 4 3 4 3 5 3 2 5 4 2 2 2
Wittenberg Ottó 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1
Kimaradtak: Neufeld Mór ism., Neumann Rezsó\', Stern
Jenó\'iíj.
24
IV. osztály.
A tanulók nevei Erk. viselet I Szorgalom Héber olv. || Bibi. fordit. | Bibi tört. Magyar olv .¡J 1 Magyarnyelv]! 1 Német olv. | Német nyelv|| Számtan Földrajz [ Szépírás I Rajz 1 Torna
Breiner Elemér 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2
Buchwald Miklós 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4
Buksz Bernát 3 4 3 2 3 3 4 3 4 2 4 3 3 4
Deutsch Jenő 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4
5 Engländer György 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1
Eppinger Lajos 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 2
Epstein Vilmos 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3
Friedmann Jenő 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3
Frischmann József 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 Frommer Ernő 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 4 2 2 3
Frommer Pál 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Gutmann Imre 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3
Hölzer Jenő 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
Kaufmann Jenő 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4
15 Klein Rezső 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 1 2 3
Krausz Árpád 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 4 3 3
Kreisler Jakab 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4
Láng Béla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Ország József 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2
20 Rosenberg János 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1
Sattler Sándor 1 1 1 1 1 1 a 1 2 2 2 1 1 1
Seidmann Ernő 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Schreiber Rezső 2 2 1 1 2 2 3 3 4 3 2 3 43
Spitzkopf Károly 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3
25 Stern Manó 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2
Steiner Jenő 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 3 4 3
Strassberger Vilmos 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 3
Tellemann Fülöp 1 2 2 2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3
Vegráth Emil 2 2 3* 2 3 3 4 2 2 2 2 1
30 Weiss Béla 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4
Weiss Sándor 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3
Weiszenstern Lajos 2 3 1 1 3 2 3 3 4 2 4 3 3 1
Zwieback Lajos 2 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3
* Hittan.
Kimaradtak: Kertész Imre, Maschanzker Jenő ismétlő.
B) Polgári iskola.
VIII.
TANTESTÜLET.
Bún Samu, igazgató, tanította a 4. osztályban a szépírást.
Alpár Mór, polgári iskolákra képesített rendes tanár, oki. torna-tanár, a földrajzi tanszerek ó\'re, tanította a német nyelvet az 1 - 4, a földrajzot az 1., 3. és 4., tornát az 1—4. osztályban. Működésének évei 20, ez intézetnél 19.
Hirschfeld Rezső, tanította a szépírást a 2. és 3 osztályban.
Kellert Lajos, rendes tanár, tanította a hittant és számtant az 1—4., a természettant a 4. osztályban. Működésének évei 38, ez intézetnél 34.
Kertész József, polgári iskolákra képesített rendes tanár, tanította a magyar nyelvet az 1—4., a történelmet a 3. és 4., a földrajzot a 2., az éneket az 1—4. osztályban. Működésének évei 16, ez intézetnél 12.
Krámer Lajos, polg. iskolákra képesített tanár, tanította az I. osztályban a szépírást.
Somosi Vilmos, középiskolákra képesített tanár, a természetrajzi és természettani tanszerek ó\'re, tanította a természetrajzot az 1., 2. és 3. osztályban, tanit ez intézetnél 9 év óta.
Steiner Bernát, polg. iskolákra képesített rendes tanár, tanította a mértant, mértani és szabadkézi rajzot az 1—4. osztályban. Működésének évei 2, ez intézetnél 1.
HITOKTATÓ:
Treiberics Titusz, róm. kath. lelkész, a róm. kath. tanulók hitoktatója.
Az érdemjegyek magyarázata.
Érdemjegy
Erkölcsi viseletből
Előmenetelből
1 dicséretes
kitűnő jeles jó
elégséges elégtelen
2 jó
3 tűrhető
4 szabálytalan
5 rossz
IX.
A POLGÁRI ISKOLA TANTERVE.
1. Magyar nyelv és irodalom.
Czél :
a) A nyelvtan alapos ismerete és azon jártasság megszerzése. hogy a tanuló oly tantárgyakról, melyek tapasztalata és tanulmányai körébe esnek, világosan és szabatosan tudjon szólni és stiláris ügyességgel irni.
b) Irodalmi művek olvasásán és fejtegetésén alapuló ismerete a magyar irodalom fejló\'désének.
I. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Elbeszóló\' prózai és költői olvasmányok, különösen a népmese, népmonda, magyar történeti monda, a klassikus mythosz és néprajz köréből.
Értelmes és kellően hangsúlyozott olvasás; az olvasmányok tartalmának megmagyarázása, ugyancsak az olvasmányok tartalmának szabadon való elbeszélése; könyv nélkül való versek szavalása.
b) Nyelvtan: Egyszerű mondat és mondatrészek, fő- és mellékmondat megkülönböztetése. — Mondattani alapon a teljes alaktan, tekintettel a hangtani módosulásokra. — Szóképzés gyakorlatilag szócsoportok egybeállításával; az eló\'képzó\'k.
c) Kéthetenkint legalább egy írásbeli iskolai vagy házi dolgozat. Ez által főleg a nyelvtant és a helyes irás gyakorlását kell szem előtt tartani; a föladat fölfogására a gyermeket az iskolában éló\'szóval gondosan elő kell készíteni.
Tankönyv: Hoffmann Mór, m. olvasókönyv I., Deme K. magyar nyelvtan. — Tanár: Kertész József.
II. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Olvasmányok és azoknak feldolgozása, mint az I. oszt.
b) Nyelvtan: Összetett szerkezetű mondatok taglalása és szerkesztése; mellé- és alárendelt mondatok viszonyának ismertetése A szókötés ta határozók, úgynevezett igekiegészitó\'k tana). Szóképzés. Synonymák egybeállítása és magyarázata az olvasmány alapján.
27
c) Kéthetenkint egy írásbeli iskolai vagy házi dolgozat, mely által a nyelvtan gyakorlásán kivül a feladatot ki kell terjeszteni az olvasmány egyes részleteinek vagy a költői elbeszélés tartalmának — miután azt az iskolában szabad szóval elmondták — Írásban való előadására is.
Tankönyv: Hoffmann Mór, m. olvasókönyv, II., Deme K., m. nyelvtan. — Tanár: Kertész József.
III. osztály, hetenkint 4 órán.
a) Egészet alkotó történelmi olvasmányok, pl. Szalay László: A tatárjárás Magyarországon 1241—43-ban. Elbeszélő költemények.
b) A magyar nyelvtan rendszeres áttekintése. A hangsúlyos vers ismertetése.
c) Kéthetenkint egy Írásbeli iskolai vagy házi dolgozat; tárgyát az iskolai olvasmánynyal kell kapcsolatban tartani, feldolgozási módját előbb élő szóval meg kell fejteni.
Tankönyv: Hoffmann Mór, m. olvasókönyv III., Deme K., m. nyelvtan. — Tanár: Kertész József.
IV. osztály, hetenkint 3 órán.
a) Nagyobb epikus olvasmány, pl. Arany Toldija. Az olvasmány tartalmának megértésén kivül a mű szerkezetét s a költői stilus sajátságait is meg kell világítani.
Prózai olvasmány: leírások u. m. tárgy- és jelenetrajzok, jellemrajzok, könnyebb életrajzok (Plutarchos-félék vagy hasonló formában írottak).
b) A stilus általános törvényei. (A nyelv tisztasága és szabatossága; egyszerű és szép stilus.) A prózai és költői stilus különbségei tüzetesen, tekintettel a közéletben előforduló íontosabb ügyiratokra. A mértékes vers ismertetése.
c) Kéthetenkint egy Írásbeli iskolai, vagy házi dolgozat, melyben a költó\'i olvasmány tartalmát vagy kisebb leírásokat, elmélkedéseket, melyekhez az iskolai olvasmány nyújtja az anyagot, kell irásba foglalni. Feldolgozásuk módját élőszóval előre ki kell fejteni.
Tankönyv: Weszely, Stilisztika. Arany J., Toldi (Lehrtől) Tanár: Kertész József.
2. Német nyelv.
Czél:
a) Biztos nyelvtani ismereten alapuló lehető legteljesebb elsajátítása a német nyelvnek.
b) Azon képesség, hogy a tanuló valamely az oktatás köréből vett tárgyról német nyelven helyesen irni és beszélni tudjon.
28
I. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Folyó és értelmes olvasás ; az olvasmányok tartalmának megmagyarázása és szabad elbeszélése.
b) Olvasmány alapján: egyszerű és bó\'vitett mondatok; a mondatrészek.
Ezek alapján a beszédrészek, a név- és igeragozás és a szóképzés elemei.
c) Forditások magyarból németre és viszont; helyesirási gyakorlatok.
Kéthetenkint egy Írásbeli dolgozat.
Tankönyv: Deutsch-Garai, Német nyelv- és olvasókönyv. I. Tanár: Alpár Móricz.
II. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Olvasás mint az I. osztályban.
b) Összetett mondatok taglalása és alkotása: a szótan befejezése, mondattan és szóképzés kiegészítése.
c) Helyesirási gyakorlatok; kisebb elbeszélések és leírások.
Kéthetenkint egy Írásbeli dolgozat.
Tankönyv: Deutsch-Garai, Német nyelv- és olvasókönyv I. Tanár: Alpár Móricz.
III. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Költó\'i ós prózai olvasmányok a görög-római és magyar történelembó\'l; kisebb jellemrajzok; olvasmányok a természettudomány köréből.
b) A szó- és mondattan rendszeres ismétlése mellett a szóképzéstan.
c) Elbeszélések, leírások, költemények áttétele kötetlen beszédbe; levelek.
Kéthetenkint egy írásbeli dolgozat.
Tankönyv: Deutsch-Garai, Német nyelv- és olvasókönyv I. Tanár: Alpár Móricz.
IV. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Nagyobb prózai és költői szemelvények olvasása, tekintettel az ismertebb német költőkre és irókra.
b) Olvasmányok alapján: a költői írásművek fontosabb nemei és a német nyelvtan rendszeres ismétlése.
c) Önálló írásbeli dolgozatok: polgári ügyiratok szerkesztése.
Kéthetenkint egy írásbeli dolgozat.
Tankönyv: Deutsch-Garai, Német nyelv- ós olvasókönyv I. Tanár: Alpár Móricz.
Mind a négy osztályban megfelelő költemények emlézése a tanórában történt kellő előkészítés és tárgyalás után.
29
3. Szám- és mértan.
Czél:
Biztosság és ügyesség a számolási műveletek végrehajtásában jártasság a polgári életben előforduló mindenféle körülményekhez alkalmazott szám- és mértani feladványok megfejtésében.
A geometriai fogalmak és alapigazságok megértése, módszeresen vezetett szemlélet és rajz után.
I. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Számtan. A tizedes számrendszer. A négy számolási művelet egész számokkal és tizedes törtekkel. A tört mint hányados ős viszony; közönséges törtekkel való számolás. A hazai mértékek ismertetése; idó\'számitás.
b) Mértan. Planimetriai elemek. (Pontok, vonalak és szögek fekvési és mérési viszonyai.) A legfontosabb sik-idomok tulajdonságai ós alakitása, u. m.: három-, négy- és sokszög (különösen a szabályos) és a kör. Az idomok összeilló\'sége, symmetriája, hasonlósága és a terület meghatározása. A kerülék és néhány görbe vonal.
Tankönyv: Mocnik-Schmidt. Számtan I., Lengyel S. Mértani nézlettan. Tanárok: Kellert Lajos és Steiner Bernát.
II. osztály, hetenkint 5 órán.
a) Számtan. Számolási röviditések, számtani műveletek korlátolt pontossággal. Az arányosság fogalmának fejtegetése. Egyszerű hármas-szabály; az olasz számolásmód. Mértani viszonyok ós arányok elemei. Százalék-számitás.
b) Mértan. Stereometriai elemek. (A sik. Az egyenesek és sikolc absolut és relatív fekvése, lapszög és szögletek. A legfontosabb testek tulajdonságai és hálózata, u. m.: hasáb, gula, szabályos testek, henger, kup, gömb. A testek összeilló\'sége, symmetriája, hasonlósága, íelszinének és térfogatának meghatározása. Testminták készitése.)
Tankönyv: Mpcnik-Schmidt. Számtan I., Lengyel S. Mértani nézlettan. Ádámovics, Ábr. mértan. — Tanárok: Kellert Lajos és Steiner Bernát.
III. osztály, hetenkint 4 órán.
a) Számtan. Összetett hármas-szabály. Kamat-számolás. Határidó\'-számolás. Lánczszabály. Az arányos osztás. Elegyitési feladatok.
b) Mértan. Constructiv planimetría.
A) Egyszerű vonalú idomok. Az összeilló\'ség symmetriája, hasonlóság és területmeghatározás kibó\'vitése s az idevágó fontosabb constructiv feladatok.
B) Görbevonalu idomok. A körtan kibó\'vitése és az idevágó constructiv feladatok.
A geometria alkalmazása a rajzolásnál és a mérésnél.
30
(Mindezeket, valamint a IV. osztály számára kiszabottakat is, a polgári iskola feladatához mért kellő rövidséggel, de lehető alaposan.)
Tankönyv: Mocnik-Schmidt, Számtan II., Adámovics, Ábrázoló mértan. Lengyel S., Szerkesztő és gyakorlati mértan. Tanárok: Kellert L. és Steiner Bernát.
IV. osztály, hetenkint 4 órán.
a) Számtan. A hazai, valamint a legfontosabb külföldi pénzrendszerek ismertetése átszámításokkal Árfolyamszámítás. Lerovás és váltóleszámítolás. Váltókémlés alapja. Az ellentett szám, — a hat első alapművelet betűkkel. Elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel.
b) Mértan. A tér telmérése és területe kiszámítása. A térfogat fölmérése és köbtartalma, kiszámítása, alkalmazva ezt a töltések, földkiásások, épületek falai köbtartalmának kiszámítására.
Tankönyv: Lengyel S, Algebra I. tüzet, Lengyel, Szerkesztő és gyakorlati mértan. Adámovics, Ábr. mértan. — Tanárok: Kellert L. és Steiner Bernát.
4. Természetrajz.
Czél:
Az ásvány, növény, állat fontosabb csoportjainak szemlélésén és összehasonlításán alapuló ismerete, kapcsolatban a növényi és állati szervezet működésének ismertetésével.
I. osztály, hetenkint 3 órán.
a) Téli hónapokban az ásványtanból egyes osztályok alapjellemeivel biró, a mezei, gazdasági, különösen az ipari és kereskedelmi ismeretek alapjául szolgáló ásványok példányain szem-léltetendők azok ismertető jegyei, találási helyük és hasznuk.
b) Tavaszi és nyári hónapokban egyes seregeket jellemző, azonban a mezei gazdaságban, az iparban és a kereskedelemben használtatni szokott növénypéldányokon keresendők fel a növények ismertető jegyei, növési helyük és hasznuk.
Tankönyv: Roth-Schuch, Növénytan I. Róth S., Az ásvány-, kőzet- és földtan elemei. Tanár: Somosi Vilmos.
II. osztály, hetenkint 3 órán.
Egész éven át az állatok főbb osztályaiból, az alapjelemmel biró, egyszersmind a mezei gazdaságban, az iparban és kereskedelemben használtatni szokott állatpéldányokon tanitandók az állatok ismertető jegyei, tartózkodási helyök, táplálkozási és sza-
31
porodási módjuk, sajátságaik, általános és különös hasznuk; az állati rendszer főbb alapvonalai áttekintésével s az állatoknak analytikai úton való meghatározásával.
Az állatcsoportok szervezete s óletfolyama rövid vonásokban mindig alkalmilag ismertetendő.
Tankönyv: Róth S., Az állattan elemei. — Tanár: Somosi Vilmos.
III. osztály, hetenkint 3 órán.
a) Téli hónapokban az ásványtani ismeret kibővitendő a kőzettannal s a geologia alapvonalaival.
b) Tavaszi és nyári hónapokban a növénytani ismeret a növények meghatározása utján bővitendő s minden alkalommal ismertetendő a növények szervezete és életfolyama.
c) Röviden egybe kell vettetni a föld terményeinek kapcsolatban állását egymással s igy egybefoglalni földünk természetrajzát.
Tankönyv: Roth-Schuch, Növénytan, Roth, Az ásvány-, kőzet- és a földtan elemei, a növénytan elemei. — Tanár: Somosi Vilmos.
5. Természettan.
IV. osztály, hetenkint 3 órán.
A testek általános tulajdonságai. A testek mozgása. Az erők és azok súlyegyene. A munka. A gépek.
Tankönyv: Greguss-Berecz, Természettan. — Tanár: Kellert Lajos.
6. Földrajz.
Czél:
A föld természeti és állami viszonyainak ismerete, különös tekintettel hazánkra.
I. osztály, hetenkint 2 órán.
A magyar-osztrák monarchia földrajza, különösen Magyarország földrajza, az osztrák tartományoknak csak általános áttekintése, kiválólag az elsőnek természeti viszonyai. Az országok természeti viszonyainak ismertetéséhez fűződnek a topographiai főbb adatok, városok ós vidékek néprajza, a lakósok főbb foglalkozásának ismertetésével, nemkülönben a föld és kőzet főbb nemeinek, a jellemző növények és állatoknak lehetőleg szemlélet utján való ismertetése, szem előtt tartva a természetrajz tanításával való kapcsolatot.
Tankönyv: Hunfalvy-Schneider, Földrajz I. — Tanár: Alpár Móricz.
32
II. osztály, hetenkint 2 órán.
Európa bővebb és Ázsia összébb vont ismertetése oly módon, mint az I. osztályban, kapcsolatban, a statisztikával.
Tankönyv: Hunfalvy-Schneider, Földrajz [I. — Tanár: Kertész József.
III. osztály, hetenkint 2 órán.
Amerika bővebb, Afrika és Ausztrália összébb vont ismertetése, az előbbi osztályokban megállapított módon, tekintettel a felfedezések történelmének főbb mozzanataira, kapcsolatban a statisztikával.
Tankönyv: Hunfalvy-Schneider, Földrajz TIT. — Tanár: Alpár Móricz.
IV. osztály, hetenkint 3 órán.
a) A három első osztályban tanult földrajzi ismeretek együvé foglalása és az egésznek áttekintése.
b) Mathematikai és physikai földrajz elemei és íöldabroszok készítése.
Tankönyv: Schneider-Szen essy, Általános földrajz. — Tanár: Alpár Móricz.
7. Történelem.
Czél :
a) Hazánk művelődési történelme, a társadalmi viszonyok és a törvényhozás ismertetésével.
b) Európa és Amerika történelme, azon korszakainak ismerete, melyekből a művelt népek jelen állása megérthető.
III. osztály, hetenkint 2 órán.
A magyarok történelme oly rövid áttekintésben, hogy egy év alatt az egészen át lehessen menni ; Magyarország politikai földrajzának oly módon való áttekintésével, hogy az ország különböző korszakokban való állapotát a tanuló a történelemmel megismerje.
Tankönyv: Baróti-Csánki, Magyarország története. — Tanár: Kertész József.
IV. osztály, hetenkint 3 órán.
Európa történelme Amerika felfedezéseig. Kiemelendők a tanitás folyamán: A keleti népek művelődési viszonyainak rövid ismertetése után a görögök és rómaiak történelme főbb vonásaiban. A kereszténység eredete és terjedése. A nép nagy vándorlása és annak folytán alakult uj államok. Az izlam eredete és terjedése. A pápaság uralma és a keresztes hadak. A középkori viszonyok
bomlása. Az idetartozó földabroszok használásával és a szükséges felvilágositásokkal.
Tankönyv: Mangold L., Világtörténet. - Tanár: Kertész József.
8. Rajzolás.
Czél:
A szabadkézi rajz gyakorlása mellett a szerkesztő\' sikmértan és vetülettan alapfeladványainak ismerete s ezeknek mindkét irányban alkalmazása.
I. osztály.
a) Szabadkézi rajz, hetenkint 2 órán.
Élőkészités a rajzolásra. Egyenes vonalak, görbe vonalak s ezekből összetett egyszerű diszitmények.
Sikmértani idomok. Egyszerű mértani testek, sodrony- és teljeslapu mintákról (távlati rajz) árnyékolással is.
Az előadás mérve szerint a mintázás kezdete.
b) Mértani rajz, hetenkint 2 órán.
Szerkesztő sikmértan elemei (eszközökkel.)
Tanár: Steiner Bernát.
II. osztály.
a) Szabadkézi rajz, hetenkint 2 órán.
Fali táblára előrajzolt ábrákról, fali nagy képekről; ékítmények elemei.
Fokozatos előrehaladás a mintázásban.
b) Mértani rajz, hetenkint 3 órán.
Vetülettan elemei; a pont, vonal siktérbeli helyzetének meghatározása, egymáshoz való viszonya.
Tankönyv: Adámovics, Ábr. Mértan. - Tanár: Steiner Bernát.
III. osztály.
a) Szabadkézi rajz, hetenkint 2 órán.
Görög, később középkori és keleti stylü ékitrnények rajzolása ós színezése lapmintákról. Összetettebb ékítmények féldomboru mintákról.
Mintázás.
b) Mértani rajz, hetenkint 2 órán.
A vetülettan ismétlése ős folytatása: síkok által határolt s görbe felületű rendes mértani testek ábrázolása. Árnyékszerkesztés. A látkép (perspectiva) szerkesztése.
Tankönyv: Adámovics, Ábrázoló mértan. Lengyel S., Szerkesztő és gyakorlati mértan. —- Tanár: Steiner Bernát.
3
34
III. osztály.
a) Szabadkézi rajz, hetenkint 2 órán.
Ékítmények domborművekró\'l, virág és emberi fej s testrészek rajzolása domború mintákról. A renaissance-styl alapvonalai.
Mintázás.
b) Mértani rajz, hetenkint 2 órán.
Lépték (mérték) szerinti rajzolás. A mértani rajz alkalmazása az építészeti szerkesztés különösen azon ágaira, melyek a mű-asztalosságban, lakatosságban, vagy az agyagiparban e tekintetben előfordulnak.
Tankönyv: Adámovics Ábrázoló mértan. — Tanár: Steiner Bernát.
9. Éneklés.
I. és II. osztály, hetenkint 1 1 órán.
Létrák. Gyakorlatok különböző alaphangból, chorálok és népdalok.
A könnyebb hangnemekből 4 kemény s ezzel kapcsolatos négy lágy kargyakorlatok magyar népdalokból.
Tankönyv: Harrach, Arany lant I., Bartalus, Éneklő ABC. Tanár: Kertész .lózsef.
III. és IV. osztály, hetenkint 1—1 órán.
A következő nyolcz kemény és nyolcz lágy hangnem; továbbá kisebb beosztású művésziebb hangjegyek és diszitmények használata. Kargyakorlatok magyar népdalokból.
Tankönyv: Harrach, Arany lant II., Ernyei, Enektan I. — Tanár: Kertész József.
10. Testgyakorlat.
I., II, III. és IV. osztály, hetenkint 1—1 órán.
a) Rendgyakorlatokban a sorok mozgásának többféleségét kifejtik, a menés, a futás nehezebb nemei mellett gyakorolják a sorfordulatokat, sorkanyarodásokat és a sorok mozdulatának, összeállításának különféle nemeit.
b) A szabadgyakorlatok különféle nemei stb.
Tanár: Alpár Móricz.
11. Szépírás.
I—IV. osztály, heti 2—3 órában.
Magyar és nőmet folyóirás. A. IV. osztályban ronde-irás.
Általános órabeosztás.
Tantárgyak I II. III. IV. Öiszi-| sen
osztály
1. Hit- és erkölcstan .... 3 3 3 3 12
2. Magyar nyelv és irodalom . . 5 5 4 3 17
3. Német nyelv...... 5 5 5 5 20
4. Számtan........ 3 3 3 3 12
5. Mértan........ 2 2 1 1 6
6. Természetrajz...... 3 3 3 — 9
7. Természettan...... — — — 3 3
8. Földrajz........ 2 2 2 2 8
9. Történelem....... — — 2 3 5
10. Szabadkézi rajz..... 2 2 2 2 8
11. Mértani rajz....... 2 3 2 3 10
12. Szépírás........ 3 2 3 2 10
13. Éneklés........ 1 1 1 1 4
14. Testgyakorlat...... 1 1 1 1 4
• 32 32 32 32 108
3*
X.
Érdemsorozat.
I. osztály.
Osztályfő: ALPÁR MÓRICZ.
A tanulók nevei Hiltan | Magyar ny. 1 j Német ny. I Számtan j Mértan Természeti1. 1 Földrajz Szahadk. r. 1 Mértani rajz 1 Szépírás j| Ének Torna i Magaviselet II
Altstädter Béla 4 3 3 3 3 4 3 2 .4 3 4 1 2
Beck Jenő 3 3 4 4 3 1 4 4 4 4 3 2 2
Deutsch Imre 3 3 4 3 4 4 3 2 4 2 4 2 3
Ebenspanger Rezső 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2
5 Ehrlich Béla, 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 2 2 1
Eisler Tivadar 3 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2
Fleischhacker Imre 2 3 1 2 2 2 1 2 2 . 2 2 2 1
Haas Leo 3 4 1 2 2 1 3 1 2 2 2 3 3
Hauser Árpád 4 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 2 2
10 Heislei1 József 2 2 3 3 1 3 1 1 1 3 4 1 1
Hirsch* Miksa 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 2
Mayer Dávid 4 3 2 2 3 4 3 1 2 3 3 1 2
Neu Béla 3 2 3 3 1 4 3 1 1 3 3 3 1
Oesterreicher József 2 3 O u 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1
15 Szigeti Imre 3 3 3 3 3 4 3 5 4 3 3 4 2
Tivolt Imre, r. k. 4 4 4 5 5 5 3 4 4 3 3 3 2
Ungar Robert 3 3 4 2 1 2 3 3 2 3 4 2 2
Wollák István 3 3 4 4 4 2 1 3 4 3 3 3 2
Kimaradt: Weber Mőr.
Magántanulók: Fürst Józsei, Weinberger Sámuel, Steiner Elemér.
37
II. osztály.
Osztályfő;. STEINER BERNÁT.
A tanulók nevei Hittan Magyar ny. | Német nyelv 1 Számtan Mértan Természetr. 1 Földrajz Szabadlrézir. 1 Mértanir. 1 1 Szépírás Ének ! Torna 1 Magaviselet [
Acél József 2 3 2 3 3 1 1 1 4 " 3 2 3 2
Berger Dezső 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1
Braun Imre 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2
Ehrenstein Aladár 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 2 2
5 Fleischmann Sándor 2 3 3 2 1 4 1 2 1 2 4 3 1
Flesch József 1 O ¿j 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 1
Frommer Gyula 2 4 3 3 4 2 4 3 4 2 2 2 1
Fürst József 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 2
Getz Győző r. k. 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2
10 Goldschmied Béla 3 4 2 4 4 5 4 4 4 2 2 2 2
Krausz Gyula 2 3 1 3 1 3 3 2 2 2 2 1 1
Kürschner Béla 4 5 4 5 5 4 5 2 5 4 3 3 2
Mandler Béla 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1
Mauthner Ödön 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 1 2
15 Morgenstern Dezső 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 1 3
Neumann Frigyes 3 9 2 3 1 1 1 2 1 3 2 2 2
Schreiber Arnold 3 4 3 3 4 2 4 4 4 2 3 3 2
Singer Sándor 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Sternberger Albert 2 l 3 2 3 2 2 3 4 3 2 2 2
20 Viola Lajos 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3
Weisz Aladár 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 2 1 2
Weisz Oszkár 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1
Magántanulók: Steiner
Elemér, Weinberger Sámuel.
38
III. osztály.
Osztályfő: KELLERT LAJOS.
A tanulók nevei | Hittan | Magyar ny. | Német nyelv 1 Számtan | Mértan | Természetr. 1 , Földrajz Történelem 1 | Szahadkézir. 1 : Mértanir. Szépirás | i| Ének II Torna 1! Magaviselet |
Beck Samu 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 1
Berger Ferencz L» 2 3 2 3 1 2 1 2 3 2 2 2 1
Buchwald József 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 2 3 4 1
Deutsch Albert 1 2 i 2 2 2 1 1 3 2 2 3 4 2 1
5 Dukász Aladár 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
Glaser Ede 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3
Goldschmied Károly 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 2
Hamburger Jenő 8 5 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 1
Hirschl Leo 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
10 Horváth István, r. k. 1 3 3 2 3 2 1 2 2 4 3 2 f. ;l
Klüger Aladár 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 2 1
Krausz Béla 2 2 2 3 4 1 1 1 4 4 3 3 2 1
Liditt Ede 4 5 3 4 4 4 3 5 2 5 1 2 3 2
Schnitzler Andor, r. k. 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2
15 Steiner Lajos 2 3 3 3 3 1 2 1 3 4 2 1 2 1
Strém Dezső 3 2 1 3 4 4 3 1 3 3 2 3 » 2
Weiss Oszkár 3 4 3 4 4 4 2 4 2 4 3 1 1 2
Weiss Samu 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 2 2 3 2
Weltner Simon 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
39
IV. osztály.
Osztályfő: KERTÉSZ JÓZSEF.
A tanulók nevei Hittan | Magyar ny. j| Német nyelv | Számtan Mértan ¡Természettan 1 Földrajz Történelem 1 Szabadkézit1. 1 Mértanir. Szépirás Ének Torna 1 Magaviselet (|
Ármuth Pál 4 4 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2
Deutsch Dezső 1 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1
Dukász Lajos 2 3 4 4 4 3 1 3 3 4 o o 2 2 1
Fleischhacker Ferencz 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1
5 Fürst Rezső 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 1
Gross Ferencz 1 2 2 2 3 4 3 2 1 3 4 3 2 2 1
Gross Móricz ! 2 3 3 4 4 2 2 1 3 4 2 2 2 1
Koch Géza 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 1 2
Kohn Ede 3 4 4 3 1 4 2 3 1 1 2 2 1 2
10 Komlósi Sándor 1 2 2 3 3 1 1 1 3 3 1 1 2 1
Kondor Géza 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1
Krausz Ödön 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
Löwy Imre 3 3 5 3 4 3 5 4 4 4 4 1 2 2
Markbreiter József 3 4 2 4 3 4 3 4 3 5 3 3 2 2
25 Mattersdorfer Zsigmond 2 2 2 3 2 2 1 2 1 3 1 2 1 1
Oblath Sándor 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 3 3 2 1
Rosenberger Lajos 3 3 1 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1
Schlesinger Jenő 3 3 5 4 4 4 5 2 4 4 3 4 2 2
Steiner Zoltán 2 2 3 3 4 3 1 2 3 4 2 2 1 1
20 Stern Miksa 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 1 2 1
Stettler Ödön 3 3 4 4 4 3 2 2 4 5 3 3 2 2
Sugár Jenő 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 12
Vajda Ernő 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 2 3 2; 2
Weiss Lajos 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 2 1 1 2
25 Wirth Pál 3 4 3 4 3 4 2 4 2 3 2 3 2 2
0) Felső kereskedelmi iskola.
XI.
TANÁRI KAR.
Bún Samu, igazgató, felső\' kereskedelmi iskolákra képesített rendes tanár, Nagy-Kanizsa város képviselő-testületének és iskolaszékének tagja; tanította a könyvvitelt a középső és felső osztályban, az irodai munkálatokat \'ói 3., ix ker. ismereteket és szépírást az alsó^osztályban. Működésének évei 34, ez intézetnél 33.
Domány Ármin, középiskolákra képesített rendes tanár, az önképzőkör vezetője, az ifjúsági könyvtár őre ; tanította a történelmet, a magyar nyelvet ós irodalmat mind a három, a kereskedelmi levelezést a középső és felső osztályban. Működésének évei 4, ez intézetnél 2.
Markovits Dávid, rendes tanár, a tanári tanácskozások jegyzője, tanította a mennyiségtant, ker. és politikai számtant mind a 3 osztályban, az irodai munkálatokat az alsó és középső osztályban. Működik ez intézetnél 1 év óta.
Dr. Rosenberg Mór, köz- és váltó-ügyvéd, tanította a jogi és közgazdasági ismereteket a középső és felső osztályban. Működésének évei ez intézetnél 8.
Somosi Vilmos, középiskolákra képesített rendes tanár, a természetrajzi, földrajzi, áruismei, természet- és vegytani szertár őre; tanította a vegytant, áruismét és technológiát a középső és felső, a földrajzot mind a 3 osztályban. Működésének évei ez intézetnél 9.
Dr. Villányi Henrik, telső kereskedelmi iskolákra képesített rendes tanár, a „Zalai Közlöny" szerkesztője, bölcsészet-tudor, tanította a német és franczia nyelvet mind a három, a ker. levelezést az alsó osztályban, a gyorsírást mind a 3 osztályban. Működésének évei 18, ez intézetnél 10.
HITOKTATÓK:
Hütter Lajos, ev. lelkész, az ág. hitv. tanulók hitoktatója. Működésének évei ez intézetnél 10.
Kertész József, oki. polg. isk. tanár, az izr. tanulók hitoktatója. Működik ez intézetnél 3 év óta.
Kovács Kálmán, ev. ref. lelkész, az ev. ref. tanulók hitoktatója. Működik ez intézetnél 1 év óta,
Rasztics Rafael, róm. kath. lelkész, a középső és felső oszt. róm. kath. tanulók hitoktatója. Működik ez intézetnél 3 év óta.
Treiberics Titusz, róm. kath. lelkész, az alsó oszt. róm. kath. tanulók hitoktatója. Működik ez intézetnél 2 év óta.
XII. TANTERV
a nagym vall. és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur 1895. évi aug. 20-án 44001. sz. alatti rendelete alapján.
1. Vallástan
Alsó, középső és felső osztály. Hetenkint 1 — 1 óra.
A vallásoktatás a hitfelekezetek tanterve szerint történik s arról a hitfelekezetek sajá.t hatáskörükben gondoskodnak. (1894. évi május hó 4-én 13033. sz. a. kelt vall. és közoktatási m. kir. miniszteri rendelet).
2. Magyar nyelv és irodalom.
Alsó osztály. Hetenkint 4 óra.
A prózai Írásművek ismertetése, olvasmányok alapján
1. Leírás. Tárgy és jelenetrajzok, állatrajzok, jellem- és néprajz, uti rajz.
2. Elbeszélés. Mese, parabola, életrajz, történetirás. A magyar történeti irodalom rövid ismertetése. Mutatványok a kiválóbb történetirók műveiből, tekintettel a történeti tanitásra.
3. Értekezés. Fogalmak magyarázata, felosztás, részelés; a bizonyitás legegyszerűbb formái, elmélkedés, szorosan vett értekezés.
4. Szónoklat. A szónoki forma és irály, egy-két rövidebb olvasmányon megmutatva. Mutatványok Kölcsey és az ujabbkori szónokok műveiből.
5. Levél. Olvasmányok irodalmi jelentőségű levelekből.
A prózai olvasmányokon kivül a költőiekből lyrai és leiró művek, kisebb elbeszélések (románcz, ballada stb.). Különös gond forditandó az olvasmányok szerkezetére, a prózai és költői kifejezésmódok különbségére.
42
Az Írásbeli dolgozatok folyvást kisérik a tanítást és olvasást. Különösen fontos a dispositiók készítése. Ilyen dispositiók, vagy az olvasmányokból vett tételek kidolgozása s az olvasmányok utánképzése, házi és iskolai gyakorlatul felváltva kéthetenkint egyszer.
Az olvasmányok tárgyi és alaki fejtegetésével kapcsolatban az alak-, mondat-, szóképzés- és verstan ismétlése.
Helyesírási gyakorlatok: tollbamondás, valamint a könyv nélkül betanult daraboknak fejbó\'l való leíratása.
Prózai és verses darabok könyv nélkül. Szavalás.
Középső osztály, lletenkint 3 óra.
A magyar irodalom ismertetése, kapcsolatban a poétika fő fogalmainak magyarázatával, olvasmányok alapján.
A mondákból kiindulva a magyar éposz fő képviselői: Zrínyi, Vörösmarty, Arany. A történeti énekek régi fejlődésének megemlítésével, a rege Kisfaludy Sándornál és a ballada Aranynál. A regény verses alakja: Gyöngyösi; ujabb irodalmi nyelvünk alakulásáról Kazinczynál és Kármánnál; az ujabb regény fő képviselői: Jósika, Eötvös, Kemény, Jókai. A vallásos, hazafias és szerelmi lyra: régibb példák bemutatása után Berzsenyi. Tompa, Petőfi és az ujabb lyrikusok.
A tárgyalás mindenkor olvasmányokból indul ki. Az eposzok és regények nagyobb mutatványokkal és kivonatokkal lehetőleg egészökben ismertetendők. Elbeszélő költemények és modern teljes regények házi olvasmányul. A kitűnőbb írók rövid életrajza is beszövendő a magyarázatba.
Házi és Írásbeli iskolai dolgozatok, részint az olvasmányok, részint a tanulók ismereteinek köréből vett tárgyakról, felváltva kéthetenkint egyszer.
Dispositiók készítése, nyelvi és stilistikai magyarázatok, helyesírás.
Prózai és verses darabok könyv nélkül. Szavalás.
Felső osztály. Hetenkint 2 óra.
A magyar irodalom ismertetésének folytatása olvasmányok alapján.
A dráma régi nyomainak megemlítése után: Kisfaludy Károly, Katona József, Szigligeti és Madách; vígjáték, tragédia és drámai költemény. Politikai irók ós szónokok a reformokban: Kölcsey, Eötvös, Széchenyi, Deák, Kossuth.
Az irodalomtörténet rövid áttekintése, figyelemmel a közgazdasági és utazási irodalomra.
Házi és iskolai Írásbeli dolgozatok felváltva kéthetenkint egyszer a növendékek irodalmi és szakszerű tanulmányaiból vett tételekről.
Próza és verses darabok könyv nélkül. Szavalás.
43
3. Német nyelv.
Alsó osztály. Hetenkint 4 óra.
Az alak- és mondattan beható tárgyalása olvasmányok alapján, tisztán gyakorlati módon, különös tekintettel a nyelvi anyag gyűjtésére.
A német nyelv alak- és mondattan sajátosságainak, különösen a magyar nyelvtó\'l eltérőknek, ismertetése.
Írásbeli gyakorlatok az alak- és mondattan elsajátítására, fordítások és utánképzés utján; a helyesírás elsajátítására tollba-mondás, másolás és a könyvnélkül tanultaknak fejből való leírása; kisebb feladatok óráról-órára; nagyobbak, mint a házi és iskolai gyakorlatok, felváltva kéthetenkint egyszer.
Az olvasmányok nyelvi és tárgyi fejtegetése; szabatos fordítása magyarra.
Prózai és verses darabok könyv nélkül. Beszédgyakorlatok.
Középső osztály. Hetenkint 3 óra.
Olvasmányok, részint szépirodalmiak, részint szakszerűek, beszédgyakorlatokkal, különös tekintettel a kereskedelmi nyelvre.
Írásbeli iránytani gyakorlatok kéthetenkint egyszer; fordítási gyakorlatok magyarból németre és szabatos fordítás németből magyarra.
Prózai és költői darabok könyv nélkül.
Felső osztály. Hetenkint 3 óra,
Az irálygyakorlatok folytatása és a magyar nyelvi oktatásra támaszkodva, módszeresen válogatott olvasmányoknak verstani és poétikai fejtegetése.
Olvasmányok ujabbkori elsőrangú Íróktól, különösen a társadalomtudomány ós a publicistika köréből.
írásbeli dolgozatok: fogalmazványok a tanulók ismeretköréhez mért tételekről és fordítás magyarból németre, valamint szabatos fordítás németből magyarra, kéthetenkint egyszer.
Prózai darabok ős költemények könyv nélkül.
4. Franczia nyelv.
Alsó osztály. Hetenkint 4 óra.
a) Nyelvtan. Olvasás (kiejtés); kapcsolatban a mondattan nélkülözhetlen szabályaival. A névszók alaktana. A segédigék s a rendes igék ragozása. Fordítások a nyelvtan begyakorlására.
b) Olvasmányok. Egyszerű elbeszélések és leírások a
44
népmese, monda, történet, föld- és természetrajz, nemkülönben az üzleti élet köréből. Egyes költemények betanultatása.
c) Szótanulás. Tárgyi csoportokban, különös tekintettel a kereskedelemben előforduló terminusokra s a nyelv sajátosságaira.
d) írásbeli dolgozatok (másolás, tollbamondás, fordítás), rövidebbek óráról-órára; nagyobbak, mint házi és iskolai gyakorlatok, kéthetenkint egyszer.
Középső osztály. Hetenkint 3 óra.
a) Nyelvtan. Rendhagyó igék. A particulák. A szórend. A névszók mondattani tekintetben. Az igeidők és módok, különösen a kötő-mód használata, az igeidők egymásra következése. Fordítások, mint az alsó osztályban.
b) Olvasmány. Mint a megelőző osztályban. Az olvasmány tartalmának az idegen nyelven való kikérdezése s ennek nyomán beszédgyakorlatok.
c) Ügyiratok. Kisebb ügyiratoknak, főkép leveleknek olvasása, diktálása, fordítása és minták után való íratása.
d) Szótanulás tárgyi és etymologikus csoportokban. Nyelvi sajátságok, synonymák, kereskedelmi kifejezések.
e) írásbeli dolgozat, mint az alsó osztátyban, főkép fordítás az idegen nyelvre és gyakorlatok a levelezés köréből, kéthetenkint egyszer.
Felső osztály. Hetenkint 3 óra.
a) Nyelvtan. Az infinitivus és participiumok használata. A határozók, a viszonyszók, a kötőszók. A nyelvtan rendszeres ismétlése. Fordítások, mint a megelőző osztályokban.
b) Olvasmány. Nagyobb szemelvények jeles irók müveiből, tekintettel a nemzetgazdaságtani és kereskedelmi irodalomra is. Beszédgyakorlatok az olvasmányok alapján.
c) Ügyiratok. Kereskedelmi ügyiratok, főkép levelek olvasása, fordítása, betanulása és minták után való Íratása.
d) írásbeli dolgozatok, mint a középső osztályban.
5. Földrajz.
Alsó osztály. Hetenkint 2 óra A földrajzi alapfogalmak ismétlése.
Az idegen világrészek áttekintése után a íőntosabb államoknak (behatóbban Ázsia, Törökország, India, Khina, Japán, Perzsia, Egyptom, Éj szak-Amerikai Egyesült-Államok, Mexikó, Brazília, Argentína, Chile) ismertetése kereskedelmi szempontból.
47
Középső osztály. Hetenkint 2 óra.
Európa általános áttekintése és jellemzése után e világrész összes ós fó\'képen nevezetesebb kereskedő\' ős iparos államainak kereskedelmi földrajza, kapcsolatban az illető államok idegen világrészekben fekvő birtokainak és gyarmatainak ismertetésével.
Felső osztály. Hetenkint 2 óra.
Magyarország és Ausztria földrajza; különösen Magyarország őstermelési, ipari és kereskedelmi viszonyainak tüzetes ismertetése; tekintettel az idegen, főleg a szomszéd országokkal való összeköttetéseinkre.
Az előbbi két osztályban tanultak ismétléséül és áttekintő összefoglalásául a világkereskedelem mai állapotának, a nevezetesebb világkereskedelmi piaczoknak, közlekedési utaknak, eszközök és összeköttetéseknek ismertetése, természetes kapcsolatban a fontosabb termelési helyekkel, terményekkel és iparczikkekkel, különös tekintettel Magyarország bel- és külkereskedelmére és figyelemmel a Balkán-félsziget kereskedelmi viszonyaira,
6. Történelem
Alsó osztály. Hetenkint 2 óra.
Bevezetésül röviden az ó-kori történet áttekintése.
A középkor történetéből. A népvándorlás (Attila) és a nyugati római birodalom romjain alakult keresztény-germán királyságok, kereszténység. Mohammed. Nagy Károly birodalma és annak felbomlása. Hűbériség. Az investitura harcz (a császárság és pápaság küzdelme). A keresztes hadjáratok. A Habsburgok a középkor végén. Az európai török birodalom megalakulása. Az olasz városok ás a renaissance, átmenet az újkorba.
A magyar nemzet történetéből. A magyar nép őstörténete, vándorlásai és honfoglalása. A magyar keresztény egyház és királyság megalapítása és megerősítése. A magyar királyság küzdelme a nyugoti és keleti császársággal. Az arany bulla és kora. Az utolsó Árpádok és összeköttetéseik a Habsburgokkal. Az Anjouk és Magyarország fellendülése. Uj állami és társadalmi intézmények. Zsigmond és az olygarchia felülkerekedése. A Hunyadyak kora: a) Hunyady János mint a magyar nemzet és a kereszténység hőse; b) Hunyady Mátyás alatt a nemzet fénykora. A magyar királyság hanyatlása az utolsó Jagellók alatt.
, 4ó
Középső osztály. Hetenkint 2 óra.
Az újkor történetéből. A renaissance terjedése és hatása. Találmányok és tengerentúli felfedezések. A reformátió és elterjedése; ellenreformátió. Y. Károly és a Habsburgház hatalma tetőpontján. Angol Erzsébet és II. Fülöp; Anglia emelkedése és Spanyolország hanyatlása. Németalföld.
A harminczéves háború. XIV. Lajos. Az angol forradalom. Nagy Péter (éjszaki háború). Poroszország ős II. Frigyes. A felvilágosodás; felvilágosodott absoíutismus. Éjszakamerikai szabad-ságharcz. A franczia szabadságharcz. Napoleon császársága, a bécsi congressus.
A magyar nemzet történetéből. Magyarország a mohácsi vész után. Az erdélyi fejedelemség megalakulása, a reformátió elterjedése, török hódoltság.
Nemzeti és vallási sérelmek: Bocskay felkelése ős a bécsi béke.
Magyarország részvétele a harmincz éves háborúban. Bethlen Gábor ós I. Rákóczy György.
Erdély fénykora és hanyatlása. I. Lipót; A Wesselényi-féle összeesküvés. Zrinyi Péter és társai. Tököly Imre fölkelése. Magyarország fölszabadulása a török járom alól és a bécsi önkényuralom. II. Rákóczy Ferencz fölkelése és a szatmári béke. A nemzet ős a királyi ház kibékülése. III. Károly. Mária Terézia és II. József. II. Lipót és az alkotmány biztosítása. Magyarország részvétele a franczia háborúkban és belső állapota ez idő alatt.
Felső osztály. Hetenkint 2 óra.
Az újkor történetéből. Ujabb forradalmak (julius és februári párisi forradalom) ős a népszabadság. A tudományok haladása, felfedezések; gazdasági átalakulás, rnunkáskérdés. Az egyesült olasz királyság és a német császárság megalakulása. A keleti kérdés. Oroszország terjeszkedése a Balkán-félsziget felé, a legutóbbi orosz-török háború, a berlini congressus. Bosznia és Herczegovina megszállása.
A magyar nemzet történetéből. I. Ferencz uralkodása. Az 1825. évi országgyűlés; a nemzeti reformküzdelem kezdete. Kossuth Lajos és a „Pesti Hirlap". Eötvös és a centralisták. Nemzetiségi mozgalmak. Védegylet. Metternich ős kormányrendszere. Az 1847-ben megnyílt országgyűlés, az 1848-iki törvények. Alkotmányunk átalakulása. A szabadságharcz. Önkényuralom. Deák Ferencz és az 1867-iki kiegyezés.
Az alkotmány tanból a mai magyar közjog ismertetése.
47
7. Mennyiségtan és politikai számtan.
Alsó osztály. Hetenkint 2 óra.
A négy alapművelet positiv és negativ számokkal. Hatványmennyiség; négyzetre-emelés közönséges számokkal.
Az elsőfokú határozott egyenletek egy ős több ismeretlennel, különös tekintettel a szövegezett feladatok megfejtésére. Arány és aránylatok.
A planimetriai idomok ismertetése a legfontosabb tantételek bevonásával, ezen idomok congruentiája, hasonlósága, területüknek s a kör kerületének és területének számítása, főkép a kereskedői és ipari életből vett gyakorlati egyszerű példákban.
Középső osztály. Hetenkint 2 óra.
Gyökmennyiség. Másodfokú egyenletek egy ismeretlennel.
A logarithmus fogalma. A Brigh-féle logarithmus-rendszer. A szorzat, tört, a hatvány- és gyökmennyiség logarithmusának, a logarithnmshoz a számnak keresése. Számtani műveletek a loga-rithmusok segélyével.
Első fokú számtani és geometriai sorok. (Idevágó példák főkép a kamatszámítás köréből veendők). A kapcsolástanból a helycsere, egybevetés és változtatás röviden. A valószínűség számolásból az egyszerű és ellentett valószínűség.
A stereometriából a szabályos testek ismertetése szemléltetés alapján. A hasáb, gúla, henger, kúp és gömb felületének ős köbtartalmának kiszámítása, főkép a kereskedői és ipari életből vett gyakorlati példákban.
Felső osztály. Hetenkint 2 óra.
Politikai számtan. Kamatos kamatszámítás utólagos és előleges kamatlábbal, a conform kamatláb. Segédtáblák.
Évjáradék-számolás. Kölcsöntörlesztés utólagos és előleges kamat mellett (évi, félévi és negyedévi) annuitással. Záloglevelek és kölcsönök. Kölcsöntörlesztés. Lottériakölcsönök. Kölcsöntörlesz-tési és sorsjegyhuzási tervezetek készítése. A kölcsön árfolyama. A valódi kamatláb. A kölcsönárfolyamok egyenértéke.
Életbiztosítási számolások egyszeri és évi díjjal egy személyre a legegyszerűbb biztosítási módozatok mellett; ugyanezeknél a biztosításoknál a díjtartalék-számolás.
8 Természettan.
Alsó osztály. Hetenkint 2 óra.
A mozgás törvényei. Az erők. Súly ős súlypont. Egyszerű gépek és alkalmazásuk. Inga.
48
Halmaz-állapot! A csepfolyó és légnemű testek alaptüneményei és törvényei. Gőzgép.
A meleg és hatásai a testekre. Thermometer. A meleg forrásai.
A hang keletkezése és terjedése; visszaverődése; magassága. Hangszerek.
A fény és annak terjedése, erőssége és mérése; visszaverődése és törése. Fontosabb optikai eszközök, különösen a mikros-kop. A. látás; szinszóródás; színképelemzés; a testek szinei.
,A mágnesség.
Szikrázó elektromosság. Áramló elektromosság. Elemek. Ohm törvénye. Az áram hatásai. Galvanoplastika. Hőelektro-mosság.
Accumulator. Elektromágnes. Elektromos telegraph. Inducált áram. Dynamo elektromos gépek. Elektromos erőátvitel. Telephon és mikrophon.
9. Kereskedelmi számtan.
«Alsó osztály. Hetenkint 4 óra.
Alapműveletek egész számokkal, közönséges és tizedes törtekkel, a rövidített és gyakorlati eljárások bevonásával.
A kereskedelmileg fontos országok mértékeinek és pénzeinek ismertetése.
A redukálás és resolválás. A megnevezett számokkal (mértékekkel és pénzekkel) való műveletek. Átlagszámítás. Olasz gyakorlat.
Hármas-szabály. Láncz-szabály. Arányos osztás. Elegyités-szabály.
Á százalék-számítás behatóan, alkalmazva a súly , értők-és költség-számolásnál az áruüzletben szokásos módon, az áruk egyszerű és összetett árvetésének könnyebb feladatai. Szeszszámolás.
A kamat- és discont-számolás.
A belföldi értékpapíroknak értékszámolása, tekintettel a budapesti ős bécsi tőzsdei szokásokra. A belföldi váltók discontálása. Az osztrák-magyar bank határozmányai a váltók leszámítolására.
Középső osztály. Hetenkint 3 óra.
Arany- és ezüstszámolás; az ötvények finomsága és ennek jelzése, tiszta súly, ötvénysúly. Az osztrák-magyar bank beváltási szabályzata az aranyra vonatkozólag. A pénzlábak és a pénzverési viszonyok ismertetőse. Az arany-, ezüstfémnek és pénznek nevezetesebb piaczokon való árfolyama és értéke a tőzsdei szokások tekintetbe vételével.
49
A külföldi váltók árjegyzése. A külföldi váltók értékének és névértékének kiszámolása, tekintettel a budapesti, bécsi és a fontosabb külföldi tőzsdei szokásokra. Árfolyam kompensatio. A tartozás és követelés kiegyenlitése külföldi váltókkal. Nettó kiegyenlités.
Felső osztály. Hetenkint 4 óra.
A külföldi váltók kémlete: választás a) rövid és hosszú lejáratú váltók, b) a közvetetten intézvény és küldvény vagy más idegen helyen fizetendő küldvény, c) a közvetítő külföldi helyek között. Kémleti számolások az aranyra és ezüstre. Direct és inclirect kiegyenlítések külföldi váltókkal. Magyarország és Ausztria értékpapírjainak jegyzése a külföldi tőzsdéken. Kémlet értékpapírokkal. Bizományszámolás váltókkal és értékpapírokkal. Az ár-vetési számolás részletesen. Árvetési táblázatok készítése. A fontosabb bó\'rzeműveletek, különösen a prolongatió.
10. Irodai munkálatok.
Alsó osztály. Hetenkint 1 óra.
(Kapcsolatban a szépírással.)
Számlák a közvetetten áruüzlet köréből. Scontrók, leltárak és mérlegek összeállítása, főkép a vonalzás és rendes bevezetés gyakorlása. Bizományi vétel- és eladási számlák, álszámlák. Jegyzékek váltókról és értékpapírokról
Középső osztály. Hetenkint 2 óra.
Bizományi, költség- és biztosítási számlák bonyolódottabb esetekről. Jegyzékek és számlák arany-ezüstről, pénzekről, devi-sekről, értékpapírokról. Folyó-száinlák az alkalmazásban levő módok szerint, kölcsönös, kölcsönös és változó, kettős és változó kamatlábbal.
Felső osztály, Hetenkint 2 óra.
Az előző osztályokban tanultaknak ismétlése után combinált feladatoknak mintaszerű kidolgozása a levelezés, a számtan és a könyvelés köréből.
11. Könyvviteltan.
Középső osztály, Hetenkint 3 óra.
Általános rész.
A könyvvitel fogalma, fontossága és czélja; a könyvvezetőben megkívánt kellékek.
\'4
50
Törvényes intézkedések a könyvelés tárgyában (kereskedelmi törvény 1875. XXXVII. t.-cz. 25—36. §§-ai; a magyar csődtörvény 1881. XVII. t.:cz.; a magyar büntetőtörvény 1878. V. t.-cz. ide vágó pontjai.)
A könyvek hitelesítése és bélyegzése; az azokban felveendő hasábrendek, általánosságban tárgyalva. — Az üzletesemény mint könyvviteli tétel. Az adós és hitelező. A feljegyzések alaki kellékei a hitelesség és szokások szempontjából.
A vagyon, annak felosztása; activ, passiv és tiszta vagyonra, — A leltározás, vagyon-becslés; összeállítás a leltárkönyvbe, tekintettel a vagyonrészek csoportosítására.
A könyvvitel két módszerének: az egyszerű és a kettős könyvvitelnek általános jellemzése.
a) Az egyszerű könyvvitel:
Lényeges könyvei: a leltárkönyv, a pénztárkönyv, a napló, a főkönyv és a scontrók (rovancsok), u. m. az áru-, az activ és a passiv váltó, az értékpapír stb. scontró.
Segédkönyvek rendeltetése. Beérkezett számlák könyve, kiadott számlák könyve, lejárati könyvek, árubizományi könyvek stb.
A könyvek megnyitása a leltár alapján.
A folyó könyvelések bemutatására egy rövid, egy vagy két havi áruüzlet könyveinek megnyitása, vezetése és lezárása eszközlen dő.
Leltározás az év végén. Az eredmény meghatározása.
b) A kettős könyvvitel:
A kettős könyvviteli módszernek jellemzése.
A számlák rendszere és • tana kimerítően
A kettős könyvvitel kétféle módozatának általános jellemzése.
1. A kettős könyvvitel közvetlen főkönyvvezetéssel (franczia könyvvitel) jellemzése,
2. A kettős könyvvitel közvetett főkönyvvezetéssel (olasz könyvvitel) jellemzése.
A kettős könyvvitel közvetlen főkönyvvezetéssel:
Lényeges könyvek: egyesitett napló és főkönyv.
Segédkönyvek: az egyszerű könyvek scontrói és segédkönyvei.
A könyvek megnyitása a mérleggel, azoknak vezetése az üzlet folyamában (próbamérlegek) és lezárása a Mérleg és a Veszteség- és Nyereség-számlával s Nyers mérleg.
51
A kettős könyvvitel közvetett főkönyvvezetéssel:
Lényeges könyvek: Pénztárkönyv, Előjegyzések, Gyüjtő-Napló, Főkönyv.
Segédkönyvek: Folyó számlakönyv és a közvetlen főkönyve-zésnél felemiitett segédkönyvek.
Gyakorlatul egy-két havi üzlet kidolgozása.
A hibák felkeresése és kiigazítása.
Felső osztály. Hetenkint 3 óra.
Kereskedelmi társaságok könyvelése.
A közkereseti, betéti, részvénytársaságok és szövetkezetek könyvelései a kettős könyvvitel szerint mutatandók be, — különösen figyelembe veendők a kereskedelmi törvények ide vonatkozó határozatai, valamint a vállalatok keletkezésére, alakulására, a tőke elkönyvelésére vonatkozó viszonyok.
A folyó könyvelések bemutatása egy rövid üzletben.
A folyó üzletesemények elkönyvelése után a könyvek lezá-randók.
A lezárási munkálatoknál figyelembe veendők az átmeneti tételek és tartalékok elkönyvelése. A részes és a bizományi ügyletek könyvelése az áru- és banküzletekben.
Egy havi takarékpénztári vagy hitelintézeti üzletmenet könyvelése a lényeges és segédkönyvekben, a hozzá tartozó levelezésekkel együtt.
Ipari, illetőleg gyári vállalat könyvezése fővonalakban.
A könyvviteli műkifejezések német nyelven is ismertetendők.
12. Kereskedelmi levelezés.
Alsó osztály. Hetenkint 2 óra.
Ügyiratok, nevezetesen a nyilatkozatszerüek, melyek a kereskedelem körében is gyakrabban előfordulnak. Ezek: a bizonyítványok, elismervények, tóritvények, kötelezvények, nyugtatványok, felmondások, engedmények, utalványok, meghatalmazványok; továbbá a beadványok, névszerint az iparigazolványt, a czégbejegyzést. ős czégtörlőst illető beadványok.
Körlevelek (hirdetésekkel). Az áru-üzletben kináló levelek; levelek hitelügyben; tudakozódó és informáló levelek; megrendelések és a velők kapcsolatban előforduló levelek.
Az ügyiratok közül azok, melyeket levél alakjában is szokás kiállítani, ebben a formában is gyakorlandók.
Középső osztály. Hetenkint 2 óra.
Levelek fizetésekről. Levelek adósok és hitelezők között. Levelek váltó-ügyekben, és pedig: a váltó-hitelről, intézvényekről, a váltó elfogadásáról, telepítéséről, váltó-küldvényekről, prolongá-
5
52
tióról, bizományi váltókról, szükségbeli utalványról, az óvásról és visszkeresetről. Levelek l\'olyó-számlákról.
A levelekhez tartozó váltókat és jegyzékeket is kell készíteni.
Felső osztály. Hetenkint 2 óra.
Levelek bizományi, szállítmányozási és biztosítási ügyekben. Levelek az érték-üzletben és általában bank-üzletekben. Levelek bukási esetekben. Meghitelező levelek. Szolgálati ajánlkozások.
13. Kereskedelmi ismeretek.
Alsó osztály. Hetenkint 2 óra.
A kereskedelem fogalma, jelentősége, felosztása. A kereskedők és a segédszemélyzet. Czég, telep. A kereskedelmi társaságok. Felszámolás, csőd. Az áruk fajai. A mértékrendszerek ős a mőr-tékhitelesitős. A pénz, pénzverés, érem, valuta; váltópénz, papírpénz, kereskedelmi pénz. Hitel, kamat. Utalvány, check, váltó. A váltó fajainak, kellékeinek s a váltócselekvényeknek rendszeres ismertetése. Az értékpapírok, kötvények és részvények fajai, kibocsátásuk és töriesztésök módjai. Az adás-vevés: ajánlat, alku, kötős, teljesítés, fizetés. A közvetítés: alkusz, ügynök, bizományos, kereskedelmi képviselő.
14. Közgazdasági ismeretek.
Középső osztály. Hetenkint 2 óra.
Altalános rész.
Szükségletek, javak. Gazdálkodás, magán- ás közgazdaság.
Termelés. A termelési tényezők: természet, munka, tőke. Termelési költség, productiv és inproductiv termelés. A termelés eredményességének feltételei: Állam. Egyéni szabadság s tulajdonjog. Munkamegosztás s egyesítés. Vállalatok, azok nemei s gazdasági jelentősége. Üzlet. (Kis és nagy üzlet.) A termelés főágai.
Forgalom. A forgalom nemei s fejlődésének föltételei. Kereslet és kínálat. Érték. Az áralakulás szabad verseny mellett. Egyedárusági áruk. Hatósági árszabások. A pénz, annak jelentősége s értéke. A hitel, annak nemei s hatása.
Jövedelem-megoszlás. Bevétel, jövedelem és járadék fogalma. Földjáradék. Munkabér. Tőkekamat. Vállalkozó nyereség.
Fogyasztás. Közgazdasági és magángazdasági fogyasztás. Háztartás. Takarékosság. Fényűzés. A termelés és fogyasztás viszonya egymáshoz. Válságok. Biztosítás.
Különös rész. Őstermelés. Felosztása és különösen a mezőgazdaság. Főldinivelődési és jószágkezelési rendszerek. Mezőgazdasági hitel.
53
Ipar. Felosztása, különösen a kis- és nagy-ipar s annak jelentősége. Czéhrendszer. Iparszabadság. Az ipart előmozditó tényezők: Szakoktatás, szövetkezés, társulás, kiállítások és különösen a szabadalom, minta- és jegy-védelem. Munkáskérdés. Intézkedések a munkásosztály helyzetének javítására, az állam, a vállalkozók és munkások részéről.
Kereskedelem. Közgazdasági jelentősége. — Valuta, pénz, annak értéke és hatása. A nagyobb államok valuta-viszonyainak ismertetése. Kereskedelmi és közlekedési intézmények.
Felső osztály. Hetenkint 2 óra.
A bankok jelentősége és felosztása. Az egyes bankügyletek, különösen a jegy-kibocsátás. A nagyobb államok jegybankrendszere. Takarékpénztárak. Közraktárak és közraktári ügylet. A biztosítási ügylet. A kereskedelmi testületek es hatóságok, kamarák. Vásárok, kiállítások, börzék. A vámügy. Külkereskedelem. Szabad kereskedelemi ós védvámrendszer. Vámterület. Entrepöt-ok. Kereskedelmi szerződések általában. Consulok. A nemzetközi tartozások és követelések kiegyenlítése. Váltóárfolyam.
Közlekedés. Annak jelentősége általában. A közönséges kocsi űtak, vízi útak ós vasutak. Szállító intézmények. Vasúti tarifa, a tarifák különböző nemei. Pósta, telegraph, telephon.
Pénzügytan. Államgazdaság. Államháztartás. Államszükséglet s fedezet. Budget. Zárószámadás. Az állambevételek.
Az állam saját gazdasági bevételei. Regálék. Monopolok.
Illetékek, azok egyes nemei s lerovásuknak módja. Bélyeg.
Adók és osztályozásuk általában. Egyenes és fogyasztási adók; forgalmi s örökségi adók, vámok.
. Államadósság nemei, fölvétele és törlesztésének módja. A fogalmak meghatározása s fölosztása egész általánosságban a pénzügyi tudomány szerint. Részletesen a budget és az államjövedelmek egyes nemei a magyar pénzügyi törvények alapján, röviden.
15. Jogi ismeretek.
Középső osztály. Hetenkint 3 óra.
Bevezetésül röviden: A jog fogalma és nemei. Köz- és magánjog. Vagyonjog, csilád- s öröklési jog. Vagyon, dolog. Do-logbeli jogok: tulajdon, zálog, szolgalmi jog. Kötelmi jogok. Jogügyletek, szerződések és azok fajai: letét, adásvevés, kölcsön, bér, haszonbér, munkabér. A jogügyletek érvényességének feltétele. Jogi képviselet, meghatalmazás.
Az alsó osztályban tanult kereskedelmi ismeretek ismétlésével kapcsolatban s azok fonalán, a fontosabb határozatokra szorítkozva tárgyalandók: a magyar kereskedelmi törvény I.
54
része, a magyar váltótörvény, a nevezetesebb külföldi törvények, eltérő\' intézkedéseinek tekintetbe vételével, a csődtörvény főelvei; továbbá a kőzi zálogügyletekről, az uzsoráról, a rőszletügyletek-ről s az értékpapirok megsemmisitéséró\'l szóló törvények legfontosabb intézkedései.
Felső osztály. Hetenkint 2 óra.
A már tanultak ismétlésével kapcsolatban, a fontosabb határozatokra szorítkozva, tárgyalandók: a magyar kereskedelmi törvény II. része; az ipartörvénynek az iparrendszerre vonatkozó elvi határozatai és főbb intézkedései; a vizi s a vasúti jog fő vonásai, továbbá a kormánynak a kereskedelemre s az iparra gyakorolt befolyását ismertetvén, a kereskedelmi és iparkamarák szervezetéről, a consuli bíráskodásról, a szabadalmi, házalási és védőjegy-ügyről, a vasárnapi munkaszünetről s a betegsegélyző pénztárakról szóló törvényes intézkedések lehető rövid ismertetése.
16. Vegytan és áruismeret.
Középső osztály. Hetenkint 3 óra.
A vegytan fogalma. Egyszerű és összetett testek. Keverék, vegyület. Molecula, atom, moleculasúly, atomsúly. Chemiai rokonság, chemiai érték. Képletek. Hydrogen. Chlor, sósav, bróm, jód, fluor, fluorhydrogen. Oxigén, viz. Kén, kénhydrogen. Kéntrioxid, kéndioxid, kénsav. Nitrogén, ammónia, salétromsav; levegő. Phosphor, phosphorsav, gyujtófa-gyártás. Arsen, arsenessav és arsensav, áuripigment és realgar. Antimon, antimontrisuífid. Bor-és borsav.\' Carbonium-csoport, gyémánt, graphit, czeruza, faszén, csontszén, korom, kőszén. Szénoxid és széndioxid; a láng és az égés; szénsulfid. Silicium. Siliciumdioxid és az idetartozó drágakövek.
A fémek általában. Basisok, savak, sók. Nátrium, natrium-oxid és hydrát. Konyhasó, natriumsulfat, salétrom. Borax. Soda, soda-bicarbona. Vizüveg. Kálium, kaliumhydroxid, kaliumchlorid, kaliumjodit, caliumchlorat, kalisalétrom, puskapor. Hamuzsir, caliumsilicat. Ammoniumchlorid, ammoniumsulfat, ammonium-carbonat. Calciumchlorid, calciumoxid; mész, czement, chlormész, gipsz, mészkő, mészégetés és mészoltás. Bariumchlorid, barium-sulfat. Magnesium, magnesiumchlorid, magnesiumoxid, magnesium-sulfat, magnesiumcarbonat. Zink, zinkchlorid, zinkoxid, zinksulfat. Réz, rézchlorid, rézoxidul és rézoxid, rézgálicz, rézcarbonat; réz-tartalmu festékek. Ólom, ólomoxid, ólomcarbonat, ólomchromat. Betüöntvény, sörét. Higany, higanychlorid, higanychlorür, higanyoxid, higanysulfid (cinnober). Ezüst, ezüstchlorid, ezüstnitrát. Arany, aranychlorid. Bismuth, bismuthnitrát. Alumínium, alumíniumoxid s a megfelelő drágakövek, aluminiumsulfat, timsó.
55
Agyag és agyagáruk; üveg és üvegáruk. Vas és vasáruk; vas-chlorid, vasoxid, vashydroxid, vassulfidok, vasgálicz, vascarbonat. Nikkel; cobaltchlorür, szmalte, kobaltkék. Mangasuperoxid, kalium-permanganat. Chromoxid, chromsav, kaliumchromat, kalium-bichromat. Platina, platinchlorid.^ Ón, ónchlorür, ónchlorid, ón-dioxid, óndisulfld (musiv arany). Ásványi festékek és drágakövek.
Felső osztály. Hetenkint 3 óra.
A szerves vegytan elemei, kapcsolatban az áruismeret s a vegyészeti technologia bevonható részeivel. A szerves vegyületeket alkotó elemek. A szénvegyületek. Methan, petroleum, világító gáz, chloroform. Benzol, toluol, naphtalin, antracen. Illanó olajok és gyanták, kaucsuk és guttapercha, kámfor. Alkoholok: methylalkohol, aethylalkohol, szesz és szeszes italok. Glycerin, nitroglycerin és dynamit. Szénhydratok; celloluse, kapcsolatosan a papírgyártás, rabbanó gyapot és collodium, gummi; keményítő\', kapcsolatosan a gabonanemüek, rizs ós szágo. Szó\'ló\'czukor (méz). Nádczukor s a czukorgyártás. Phenol, hangyasav, eczetsav (eczetgyártás); palmi-tinsav, sterainsav, oleinsav, kapcsolatosan a zsiradékok, gyertya- és szappangyártás. Művaj, borkősav, czitromsav, salicylsav, csersav és cserzó\'anyagok, kapcsolatosan a bőrgyártás. Sárga vérlugsó, vörös vérlugsó, cyankalium. Festőanyagok, növényi és állati festékek. Anilinfestékek. Alkaloidák, kapcsolatosan kávé thea, kakaó, dohány, fűszerek. Protein anyagok, kapcsolatosan az állati tápláló anyagokkal (halak, rákok, osztriga, tej, vaj, sajt, husáruk és hus-conservek).
A fonásra és szövésre alkalmas rostok: fonalak és szövetek.
Faáruk.
17. Szépírás.
Alsó osztály. Hetenkint 2 óra.
A folyóirás rendszeres tanítása és gyakorlása; rond és diszirás.
56
A tantárgyak és heti órák.
Sor A heti órák száma
Tantárgy alsó közép] felső össze-
osztályban sen
1 Vallástan ........ 1 1 1 3
2 Magyar nyelv és irodalom . . 4 3 3 10
3 Német nyelv....... 4 3 3 10
4 Franczia nyelv ...... 4 3 3 10
5 Földrajz......... O 2 2 6
6 Történelem........ 2 2 2 6
7 Mennyiségtan és pol. számtan . 2 2 2 6
8 Természettan....... 2 — — 2
9 Kereskedelmi számtan .... 4 3 4 11
10 Irodai munkálatok..... 1 2 2 5
11 Könyvviteltan....... — 3 3 6
12 Kereskedelmi levelezés . . . 2 2 2 6
13 Kereskedelmi ismeretek . . . 2 — — 2
14 Közgazdasági ismeretek . . . — 2 2 4
15 Jogi ismeretek ...... — 3 2 5
16 Vegytan és áruismeret . . . — 3 3 6
17 Szépirás......... 2 — 2
■ Összesen 32 34 34 100
XIII.
A jövő tanévben használandó tankönyvek.
ALSÓ OSZTÁLY.
Dr. Balassa J., Magyar olvasókönyv I. Névy L., Kereskedelmi levelező\'. Dr. Schack B., Német olvasókönyv I. Noel-Bartos-Chovancsák, Franczia nyelvtan és olvasókönyv I. r. Péter J., Közg. Földrajz. Kerekes Gy., Történelem 1. Dr. Beke M., Algebra. „ „ „ Mértan. Kont, Elemi fizika.
Havas-Bogyó. Kereskedelmi számtan I. Trautmann, Kereskedelemisme. Vajda P., Mintalapok, magyar és német.
KÖZÉPSŐ OSZTÁLY.
ür. Balassa J., Magyar olvasókönyv II. rész.
Névy L., Kereskedelmi levelező\'.
Dr. Schack Béla, Német olvasókönyv II.
Heinrich K., A német kereskedelmi levelezés kézikönyve.
Bartos-Chovancsák, Franczia-nyelvtan II.
Péter J., Közg. Földrajz.
Kerekes György, Történelem II. »
Dr. Beke M., Algebra. „ „ „ Mértan. Havas M., Keresk. számtan It. III. Schrön-Stoczek, Logarithmusi táblák. Bún S., Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve. Matavovszky, Áruisme és technologia. Lengyel Al., Vegytan I. Dr. Hermann S., Ker. és váltójog. Pisztóry M., Nemzetgazdaságtan. Vajda P., Szépirási minták.
FELSŐ OSZTÁLY.
Dr. Balassa J., Magyar olvasókönyv 111.
Névy L„ Kereskedelmi levelező.
Dr. Schack B., Német olvasókon^ v III. r.
Heinrich K., A német ker. lev. kézikönyve.
Bartos-Chovancsák, Franczia nyelvtan III., íüggelék.
Kovács S. János, Franczia levelezés. 1900.
Péter János, Közg. földrajz.
Kerekes Gy., Történet III.
Havas M., Kereskedelmi számtan III. rész.
Schrön-Stoczek. Logarithmusi táblák.
Bún S., Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve.
Dr. Hermann S., Ker. és váltójog.
Dr. Pisztóry S., Nemzetgazdaságtan.
Matavovszky, Vegytan ós áruisme.
XIV.
Kivonat a Nagy-Kanizsai Felső Kereskedelmi Iskola szervezeti szabályzatából.
Az intézet czime, czélja, tanterve.
1. §. Az intézet czime: Nagy-Kanizsai Felső Kereskedelmi Iskola.
2. §. Czélja és rendeltetése, hogy ne csak a szűkebb lokális körre szorítkozva, hanem országos jelentőségre törekedve, hazafias és erkölcsös szellemben oly ifjakat neveljen a magyar kereskedelemnek, kik majdan mint kereskedelmi tisztviselők és mint önálló kereskedők úgy általános, mint szakműveltségük, valamint gyakorlati képzettségök szempontjából a kor magas fokú igényeinek megfeleljenek.
Feladata továbbá az intézetnek, hogy általános műveltség mellett a kereskedelmi ismeretek és képességek elsajátítását lehetővé tegye olyan ifjaknak is, kik nem a kereskedői, hanem mezőgazdasági vagy iparos, vagy a kereskedelmi tudományokban jártasságot feltételező más pályára készülnek és a kor gazdasági irányának megfelelően, a kereskedelmi szellemben miveltetni s a kereskedelmi tudományokban képeztetni óhajtatnak.
3. §. A belső szervezetet illetőleg az intézet minden tekintetben azon alapon áll, mely a három évfolyammal (alsó, középső és felső osztálylyal) biró felső kereskedelmi iskolák számára a nagym. vallás- és közoktatásügyi m kir. Minisztériumnak 1895. évi augusztus hó 20-án 44,001. szám alatt kelt rendeletével részletesen kijelöltetett.
4. §. Az idézett szervező rendeletben körülirt tantervet, valamint e tantervnek nevezett minisztérium által később netán elrendelendő módositását az intézet magára nézve kötelezőnek ismeri. Attól akár kötelezőkül tekintendő tantárgyakra nézve, akár a tananyag részletes felosztását illetőleg az intézet, felső helyen kieszközlendő engedély alapján csak annyiban fog eltérni, a mennyiben az fontos helyi, vagy más figyelmet érdemlő körülmények múlhatatlanul szükségessé teszik.
59
Semmi esetre sem engedtetik meg eltérés a hivatalos tantervtől oly irányban, hogy akár a feldolgozandó tananyag meny-nyisége és foka, akár az abban kötelezőknek nyilvánitott tantárgyak száma leszállittassék.
5. §. Szervezete és tanterve alapján az intézet által érettségi bizonyitványnyal elbocsátott ifjak a szorosabb értelemben vett kereskedői pályán kivül, a tisztviselők minősitéséről szóló 1883. évi I. t. cz. értelmében több rendbeli közhivatal elnyerésére, továbbá felsőbb gazdasági intézetek s a műegyetem megfelelő col-légiumának látogatására is minősitve vannak ős végül, amennyiben az intézetbe lépésök előtt négy közép- vagy polgári iskolai osztályt jó sikerrel végeztek, jogositvák, hogy hadkötelezettsőgök-nek mint egyévi önkéntesek feleljenek meg.
Fen tartás, felügyelet.
6. §. A Nagy-Kanizsai Felső Kereskedelmi Iskola fentartója a nagy-kanizsai izr. hitközség.
7. §. Az intézet feletti főfelügyeletet a nm. vallás- ős közoktatásügyi, valamint a nm. kereskedelmi ős közlekedésügyi minisztériumok e végből kirendelt közegeik által gyakorolják.
A szűkebb felügyelet gyakorlása az intézetet fentartó nagykanizsai izr. hitközség elöljárósága kebeléből választott iskolaszékre van bizva.
A tanulók.
20. §. Tanulókul felvétetnek: az első (alsó) osztályba:
a) oly tanulók, kik a gymnasium, reál- vagy polgári iskola 4-ik osztályát legalább elégséges sikerrel bevégezték és ezt bizonyitványnyal igazolják.
b) A 2. és 3. (középső ós felső) osztályba csak oly tanuló vétetik fel, ki az előző osztályt ugyanezen, vagy vele egyenlő fokú szakiskolán legalább is elégséges sikerrel bevégezte.
E szabály alul eltérés csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnál kieszközölt engedély alapján engedhető meg.
21. §. A rendes tanuló osztálya összes kötelező tárgyait köteles hallgatni, hasonlókép tartozik eljárni azon nem kötelező tantárgyak óráira, melyek hallgatására az év elején önkényt jelentkezett.
Tanév, vizsgálatok.
22. §. A tanév szeptember 1-őn kezdődik és tart junius végéig. A tanulók szabályszerű felvétele szeptember 1—3. közt történik. Az ezen időn túl jelentkezők felvételére nézve szintén a 3. §-ban emiitett miniszteri rendelet irányadó.
60
23. §. Deczember és márczius 1-én a tanulóknak előmene-telöket és erkölcsi viseleteket kimutató értesitó\'k adatnak ki. melyek a szüló\'knek vagy gyámoknak bemutatandók és ezek sajátkezű aláirásával ellátva az uj szorgalomszak első\' hetében az osztályfó\'nöknek visszaadandók.
24. §. A tanév végén tartandó vizsgálatok nyilvánosak. A 3-ik osztályt bevégzett növendékek a kormány küldöttjei jelenlétében érettségi vizsgálatot tesznek, mely után előmenetelük szerint „jelesen felelt meg", „jól megfelelt", vagy „nem felelt meg" osztályzatú bizonyítványt kapnak.
25. §. Az érettségi vizsgálat szó- és Írásbeli. Az intézet igazgatója a közoktatásügyi miniszternél legalább egy hóval a vizsgálat előtt bejelenti a vizsgálandók számát és felterjeszti az Írásbeli vizsgálat számára az illető\' tanárok által kitűzendő feladványokat.
XV.
Fegyelmi szabályok
a Nagy-Kanizsai Felső Kereskedelmi Iskola tanulói szániára.
I. A tanulók kötelességei általában.
1. §. Minden tanuló köteles erkölcsös életével, illendő magaviseletével ős szorgalmával ugy saját, mint az intézet becsületét megóvni. Kerülnie kell tehát mindent, mi az erkölcstelenség, neveletlenség, vagy durvaság bélyegét sütné jellemére a házi és iskolai, valamint a társadalmi életben egyaránt. Az erkölcsös élethez a vallás buzgó gyakorlata is tartozik.
2. §. Társai iránt minden tanuló barátságos, békés indulatu, előzékeny s minden tekintetben türelmes legyen, s iparkodjék minden olyast kerülni, mi az egyetértést megzavarhatná. Ha a tanuló bármely módon sértve vagy károsítva érezné magát társai által, osztálya főnökéhez forduljon; magának elégtételt vennie nem szabad.
3. §. Oly egyénekkel, kiknek társasága a tanuló becsületére vagy erkölcsére káros, vagy épen veszedelmes befolyást gyakorolhatna, tilos érintkeznie. Tilos tehát a társalgás az elbocsátott vagy kizárt tanulókkal is.
4. §. A legszigorúbb büntetésre méltó azon tanuló, ki vétkes gondolkodás módja és érzületének nyilvánítása által társai erkölcseit rontja, vagy ezeket erkölcstelen cselekvésre, hazugságra, engedetlenségre csábítja.
5. §. A czél, mely a középiskola tanulói elé van tiizve, csak kitartó, megfeszített szorgalommal érhető el. A tanuló szorgalma ne csak külső legyen, s ne szorítkozzék csupán feladatai teljesítésére, hanem mélyebb kötelességérzetből eredjen, s az idő s a mű-
61
vetődésére nyújtott eszközök lelkiismeretes felhasználásában nyilvánuljon.
6. §. Az illem és tisztesség iránti érzék minden tanulóban feltételeztetik. A társaival és más személyekkel való érintkezésben törekedjék a tanuló szerény, illendő magaviseletre, s használjon művelt emberhez méltó beszédmódot. Öltözete és egész viselete legyen egyszerű és tiszta.
7. §. A tanuló az igazgatónak s az intézet minden tanárának ugy az iskolában, mint azon kivül engedelmességgel és tisztelettel tartozik. Midőn a tanár a terembe lép, úgyszintén midőn távozik, valamennyi tanulónak fel kell állnia.
Kötelesek a tanulók az iskolaszolga irányában is illendően viselni magukat, s ha tisztét teljesiti, kötelesek neki engedelmeskedni.
8. §. Elváratik a tanulóktól, hogy mindenki, de különösen a helybeli tanintézetek tanárai és tanitói, hatósági és egyéb, az értelmi osztályhoz tartozó személyek iránt kellő tisztelettel és udvariassággal viselkedjenek.
9. §. A tanulók az iskolán kivül is alá vannak vetve az iskola fegyelmi hatóságának, melyet az igazgató a tanári karral együtt gyakorol.
II. A tanulók kötelességei az iskola iránt.
10. §. Minden tanuló köteles az előadásokat pontosan látogatni, a szükséges iskolai könyveket ós szereket magával hozni. Oda nem tartozó dolgok, amennyiben az azokkal való foglalkozás a tanulók figyelmét az előadástól elvonná, elkoboztatnak. Tartoznak egyszersmind a tanulók iskolai szereiket, könyveiket, füzeteiket rendben és tisztán tartani.
11. §. Előre látható akadályoztatás esetében az engedély a távol maradásra egy órára az illető tanártól, egy napra az osztályfőtől, hosszabb időre az igazgatótól kérendő, az ok a szülők, vagy azok helyettesei által Írásban vagy szóval előadatván.
12. §. A tanórák elmulasztása csak a betegséggel és pedig csupán csak az orvosnak, a szülőknek, vagy ezek helyetteseinek bizonyítványa alapján menthető ki. Mikor a tanuló újra iskolába jő, köteles a mulasztás okát az osztályfőnél hiteles bizonyitványnyal igazolni. Ha a tanuló előzetes bejelentés és engedély nélkül egy hétig kimarad, az iskolából kilépettnek tekinthető, s a névsorból kitörölhető. Az órák látogatását illető kötelezettség kiterjed a nem kötelezett tantárgyakra is, melyek látogatására a tanuló az óv elején jelentkezett. Az ilyen tanfolyamból való kilépés az igazgató és szaktanár beleegyezése nélkül tilos.
13. §. Ha a tanuló valamely ragályos bajban (valóságos himlő, bárányhimlő, skárlát, kanyaró, diphteritis, szamárhurut, egyptomi szembaj) szenvedett volna, felgyógyulás után az iskolába csakis akkor léphet be ismét, ha teljes felgyógyulását és ragálymentességét
zelő orvosa által kiállított bizonyitványnyal az igazgatónál
62
igazolja. A szülők és helyetteseik kötelesek a tanulót az iskolától távol tartani,. ha az odahaza ragályos betegségben levőkkel érintkezett. Ily esetben is a tanuló csak a fentebb említett orvosi bizonyítvány bemutatása mellett jöhet ismét az iskolába.
14. §, A szülőknek vagy helyetteseiknek egyszerűen névjegyre írott közléseik nem fogadtatnak el.
15. §. A felügyelet gyakorolhatása végett tartoznak a tanulók lakásukat, annak változtatását, s azon egyént, a kinek gondviselése alatt állnak, az igazgatónak és az osztályfőnöknek bejelenteni.
16. §. Az iskolai év elején az osztályfő minden tanulónak kijelöli helyét az osztályteremben, figyelemmel a tanuló látó és halló képességére és esetleg más alapos óhajtására. Helyet változtatni vagy cserélni csak az osztályfő engedelmével szabad.
17. §. A tanóra kezdetét jelző csengetés után minden tanuló tartozik a tanterembe menni, helyét csendben elfoglalni és a tanár belépését kellő magatartással bevárni. Előadás alatt csend és figyelem követeltetik; mindennemű zavarás, ide értve a kijárást is, tiltva van. Szellemileg minden tanuló együtt dolgozzék a kikérdezésnél, felelni azonban csak a kérdezettnek szabad; a súgás vagy beleszólás szigorúan tiltva van. A dolgozatokat minden tanuló önállóan készitse el; feladatot mástól leírni s általában bárminemű csempészetet elkövetni tilos.
18. §. Az egyes tanórák közti időben meg van engedve az illedelmes társalgás és mozgás; ellenben a futkározás és zajongás a legszigorúbban tiltva vari.
19. §. Szintén tiltva van az intézet helyiségei előtt való áll-dogálás is. Oraközökben az intézetből a tanulóknak csak az osztályfő engedelmével szabad távozni.
20. §. A dohányzás szigorúan tiltva van.
21. §. Az intézeti épületnek és minden tartozékának tisztaságára a tanuló is köteles ügyelni. A falak, padok és egyéb bútorok megrongálása, beürkálása fegyelmi kihágásnak és egyszersmind kártételnek tekintetik. Mindennemű kár, melyet a tanulók az iskolai szerekben vagy egyéb tárgyakban tesznek, az illetők által, és ha ki nem tudódnának, az egész osztály által megtérítendő. Ha a kártevés rosszakaratból vagy pajkosságból történt, az vétkes fegyelmi büntetés alá esik.
22. §. Egyleteket művelődés czéljából alapithatnak a tanulók az igazgatóság engedélyével; az iskolán kivül álló társulatoknak azonban tagjai nem lehetnek. Színház és nyilvános mulatságok látogatására minden egyes alkalommal az osztályfőtől kell engedélyt kérni.
23. §. Könyvek vagy más tárgyak elárusitása, cserélés, a szülők vagy helyetteseik engedelme nélkül tilos; épen ugy tiltatik az adósságcsinálás. Pénzt gyűjteni az intézet növendékei között bárminemű czélra csak az igazgató engedelmével szabad.
III. Fegyelmi büntetések.
24. §. Az előző pontok tiltó szabályai ellen elkövetett tények büntetés alá esnek. Az iskolán kivüli viselet hasonlóképen a
63
fegyelmi törvények alá tartozik; e szerint minden az iskola czéljával és méltóságával ellenkező\' cselekmény, pl. a kávéházak, korcsmák és más nyilvános helyek látogatása szigorúan fenyíttetik.
25. §. A fegyelmi szabályok áthágására mérendő büntetések íokozai szerint a következő: a) megintés, illetőleg megdorgálás az illető tanár által; b) a tanulók elkülönített helyre való ültetése, illetőleg kiállítása; cj nyilvános megfeddés az osztályfő által; d) élesebb feddés az igazgató által; e) a tanulónak a tánári szék elé idézése s a kizárással való fenyegetés; f) kizárás az intézetből, melyről az iskolaszék és a nm. vallás és közoktatásügyi m. kir. minisztérium értesíttetnek.
Ezeken kívül alkalmazható a körülményekhez képest egyéb büntetés is, úgymint az iskolában való marasztalás, mely felügyelet alatt végzendő komoly szellemi munkával köttetik össze, továbbá házi fogság alá helyezés, melynek kiállta a szülő vagy gazda bizonyítványa által igazolandó.
26. §. A harmadfokú büntetésről már a szülő vagy helyettese értesítést nyer.
Tandíjmentes tanulók, ha oly vétséget követnek el, mely a tanári szók előtti megdorgálást vonja maga után, elvesztik a kedvezményt.
IV. Befejező megjegyzések.
27. Ezen törvényeknek az intézet minden növendéke alá van vetve, s alóluk senki, még a szülők sem, menthetik fel őket.
28. ij. Ugyancsak e törvények kötelező erejével bír minden olyan szabály és utasítás, melyet az igazgatóság, a tanári karral s az iskolaszékkel egyetértve, esetleg később ki fog hirdetni.
29. §. A fegyelmi szabályok ezen szövege egy-egy példányban minden tanulónak kiadatik, mely példány a szülők által aláírandó ős azután az osztályfőnek bemutatandó. A tanév kezdetén a fegyelmi szabályok a tanulók előtt felolvastatnak, s azok nem ismerése mentő ürügyül el nem fogadtatik.
XYI.
Jelentés az »Ifjúsági Önképzőkörnek« 1900—1. évi működéséről.
Jelen évben fennállásának nyolczadik évét töltötte be az „Ifjúsági Önképzőkör", s ez évi működése is általában sikeresnek mondható. Ez évben is tanúbizonyságát adta annak, hogy czél-jának és a várakozásnak megfelel. Czélja az volt, hogy az ifjúság önkéntes munkálkodásának a felső keresked. iskolai tanulmányok valamennyi ágában helyt adjon s bizalmas vélemény-váltással fejleszsze és erősitse az önállóságra törekvő ifjúságot.
E czél elérésére szolgáltak a minden 2 hétben tartott közgyűlések, esetleg diszgyülések, hol a kör tagjai — a középső és felső osztály tanulói — kifejthették tevékenységüket. Az Önképző-lcöri működés tárgya volt: eredeti, vagy forditott kötött ós kötetlen Írásbeli dolgozatok benyújtása, melyek mindegyikét a szintén Írásban benyújtott, s a biráló által felolvasott bírálat kisérte, felolvasások, szabad előadások, szavalás, ezenkívül hazafias vagy irodalmi ünnepek, iskolai ünnepségek rendezése.
Az alakuló gyűlést a kör szeptember 23-án tartotta Domány Ármin vezető-tanár elnöklete alatt. Elnöklő tanár a kör alapszabályainak idevágó pontjait felolvassa s búzgó, komoly munkásságra hívja fel az ifjúságot. Ázután minden tisztségre két-két tagot jelölt. A nyilt szavazás által megejtett választás eredménye volt: Elnök: Perényi Manó f. o. t.; alelnök: Fenyő Vilmos k. o. t.; főjegyző: Boskovitz Ernő f. o. t.; aljegyző: Szabó Antal k. o. t.; pénztáros: Wünschbach Dezső f. o. t.; könyvtárosok: Figlár Géza, Klein Kálmán és Szommer Miklós f. o. t., Braun Gyula és Németh Géza k. o. t.
Összesen tartatott 12 rendes, 2 diszgyülés ós 1 alakuló gyűlés. Azonkívül a Kör márczius 15-ének, április 11-ének és jun. 8-ának emlékére fényes iskolai ünnepet rendezett
Első diszgyülésünket október 6-ának emlékére tartottuk. A diszgyülés a „Hymnus"-sal kezdődött, melyet az ifj. énekkar adott elő. Perényi Manó elnök megnyitó beszédében ecsetelte az ünnepély jelentőségét. Ezután Rosenstein Gyula f. o. t. szavalta lendülettel „Az aradi vesztőhelyen", Pósa Lajostól. Dukász Miksa f. o. t. felolvasásában (Emlékezés a vértanukról) az aradi gyásznap
65
történetét ismertette hatásosan. Majd Lewin Samu k. o. t. szavalta Ábrányi E.-től „A tizenhárom." A diszgyülés a „Szózat"-tal vógzó\'dött.
A második diszgyülésünket Vörösmarty Mihály születésének 100 éves évfordulója alkalmából decz. 1-én tartottuk. A diszgyülés Lewin Samu k. o. tanulónak nagy hatású szavalatával (Gaal Mózes: „Vörösmarty szelleméhez") kezdó\'dött, mely után Bosko-vitz Ernő\' f. o. t. ünnepi beszédében gyönyörűen emlékezett meg a nagy költó\'ró\'l. Fenyó\' Vilmos f. o. t. az ünnepeltnek „Szép Ilonka" czimű költeményét szavalta lendületesen. Majd Perényi Manó f. o. t. jól szerkesztett felolvasásában Vörösmartyt, különösen mint epikust és lyrikust, méltatta. Ezután Simonyi Gyó\'ző szavalta Vörösmarty M.-nak „A vőn czigány" cz. költeményét nagy sikerrel. Utána Almási Géza k. o. t. felolvasásában („A kőt szomszédvár" mint Vörösmarty legsikerültebb kis éposza) a nevezett művet jellemezte. Az ünnepet a „Szózat" zárta be, melyet az ifjúsági énekkar adott elő\'.
A dicső naphoz méltóan ünnepelte meg az ifjúság márcz. 15-ének emlékét, nagyszámú közönség jelenlétében. A „Hymnus" után Boskovitz Ernő f. o. t. gondosan szerkesztett ünnepi megnyitójával nagy\' hatást ért el. Hasonlóképen az utána következő „Talpra magyar" (Petőfi S.) is, melyet Rosenstein Gyula f. o. t. szavalt. A gyönyörű fuvolaszóló, melyet Ehrenstein Győző f. o. t. produkált, Sterneck Zsigm. zenetanár ur zongorakisérete mellett, csak növelte ezt. Dukász Miksa f. o. t. ünnepi beszédében nagyon szépen emlékezik meg a szabadság napjáról. Az énekkar „Tavasz elmúlt. .." cz. dalt adta elő nagy tetszés mellett, mi után Perényi Manó f. o. t. szavalta nagy lendülettel Ábrányi Emil: „Márczius 15-e" cz. költeményét. Az ifjúság zenekara „A czigánybáró"-ból gyönyörű részleteket játszott. Simonyi Győző f. o. t. pedig általános tetszést aratott szavalatával: „Rákócy Rodostóban" Váradi Antaltól, melyet Schwarcz Károly k. o. t. kisért zongorán. Az utolsó szám a „Rákócy induló" volt, melyet az ifjúság zenekara adott elő.
A márcziusi törvények szentesítésének évfordulóját április 11-ét is megünnepelte az ifjúság. Az énekkar hazafias dalokat énekelt. Domány Ármin fanár ur szépen emlékezett meg a nevezetes napról. Simonyi Győző f. o. t. Vörösmarty Mihálynak: „Fóti dalá"-t, Perényi Manó f. o. t. ugyancsak Vörösmartynak „Hymnus "-át szavalták érczes hangon.
Felséges királyunk koronázásának emlékünnepét is megünnepelte az ifjúság junius 8-án. A „Szózat" után, melyet az ifj. énekkar adott elő, Rotter Andor a. o. t. Vörösmarty „Király Hymnusát" szavalta lendülettel. Fenyő Vilmos k. o. t. alelnök gondos ünnepi beszédét mondotta el a király és a nemzet ki-bóküléséről. Bajza József „Apothesis"-ét Lewin Samu k. o. t. szavalta. Nem kevésbbé gyönyörű volt Weiss Arnold a. o. t. szavalata (Rudnyánszky: „Nemzeti ünnep"). Majd az ösztöndijak kiosztása következett az Igazgató által. Áz ünnepet a „Szülőföldem" eléneklése zárta be.
5
66
Di\\ Ollop Mór ügyvéd ur, mint minden évben, jelen évben is 1 aranyat bocsátott Vezető tanár rendelkezésére, hogy evvel a legszorgalmasabb működőt megjutalmazza. Fogadja a nemeslelkü adakozó ez uton is az Önképzőkör mély köszönetét. Az aranyat Fenyő Vilmos középső osztályú tanuló kapta.
A tagok működésére nézve a következőket jegyezzük meg:
Birálatra beérkezett összesen 13 Írásbeli munka, melyek közül 1 forditás 2 vers volt. Ebből 1 dicséretesre, 3 jóra, 5 elégségesre fogadtatott el, s 4 elvettetett. Felolvasás volt összesen 4, melyből 1 részesült birálatban (egyszerű), szabad előadás szintén 4, de melyek birálatban nem részesültek. Szavalat volt összesen 31, melyek közül 1 dicséretesre, 11 jóra, 7 egyszerűre fogadtatott el, 4 elvettetett s 8 nem kapott érdemfokozatot. Ezenkívül volt egy indítvány is Dukász Miksa által a biráló bizottság megalakulása tárgyában, melyet a Kör nov. 8-án tartott gyűlésén fogadott el.
Ekkor olvastattak fel az uj bizottság alapszabályai, melyek szerint ez az Önképzőkör kebeléből alakuljon, 7 tagból álljon, melyek azonban egyszersmind főbb Önképzőköri tisztviselők nem lehetnek. Ülést e bizottság is kéthetenkint tartson, hogy a körbe Írásban benyújtott dolgozatokat eleve áttanulmányozhassa és megbírálhassa ezt a Kör gyűlésén előterjessze s ezáltal lehetővé tegye, hogy jó, lelkiismeretes bírálatok kisérjék a beadott műveket. Vezető tanár jelölése után a Kör Dukász Miksát, Figlár Gézát, Krausz Albertot és Lukács Oszkárt a felső, Braun Gyulát, Feldmár Bélát és Kövesdy Ivánt a középsőből választotta meg e bizottság tagjaiul, mely aztán saját gyűlésén Dukász Miksát biráló bizottsági elnökül jelölte ki.
Mind az Önképzőkör, mind a biráló bizottság tisztikarában lényeges változás történt ez év folyamán, amennyiben Perényi Manó ifj. elnök nagy elfoglaltságát hozván fel okul a decz. 6-ikán tartott gyűlésen tisztéről leköszönt. Domány Ármin, vezető tanár, a lemondást jóváhagyta ős a Kör jelöléséből Dukász Miksát választotta meg helyébe. Figlár Géza könyvtáros kimaradása következtében a könyvtárnoki tisztet Lukács Oszkár f. o. t. nyerte el.
A biráló bizottságban a megürült elnöki tisztet (minthogy előbbi elnöke Dukász M. a Kör elnökévé választatott) vezető tanár jelöléséből a Kör Perényi Manóra bizta. Figlár Géza f. o. t. helyett Weiss Henrik f. o. t. hivatott be.
Az „Ifjúsági Önképzőkör" könyvtára jelen évben jelentékenyen gyarapodott részint vétel, részint ajándékozás utján, és pedig:
Vétel utján 22 kötettel
Ajándékozás utján 23 „
Összesen 45 kötettel.
Az Önképzőkör vezető tanára.
Az érdemjegyek magyarázata.
Érdemjegy Erkölcsi viseletből Előmenetelből
1 jó i jeles
2 szabályszerű jó
3 kev. szabályszerű elégséges
4 rossz elégtelen
XVII.
Érdemsorozat
Alsó osztály.
Osztályfő: Dr. VILLANYI HENRIK.
A tanulók nevei Hittan Jlagyar ny. | j Német nyelvjj 1 Franczia ny. | Földrajz | Történelem || ¡Mennyiségtani Természettan}! j Számtan Irodai munk 1 | Ker. level. | | Ker ismer. I| Szépírás Gyorsírás I írásbeli dolg 1 1 Magaviselet |
Acél Lipót 1 1 2 2 i 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
Altmann Aladár 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2
Augenfeld Salamon 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1
Bayer Gyula 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2
5 Brück Henrik 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1
Deutsch Mór 1 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2
Eisdörfer Zsigmond 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2
Filipich Kornél, r k. 12 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1
Fischer Géza 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2
10 Frank Gyula 2 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 1 2
Friedmann Zsigmond |l 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Futó Lajos, r. k. 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1
Gavora Jenő, ág. ev. \'2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2
Glücksthal Arthur 3 4 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 3
15 Grassanovits Ottó, r. k. !i 2 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3
Gross Ernő í 1 3 3 1 1 3 1 3 2 2 2 2 2 2
Haas Dezső í 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 2 3 2 1
Kengyel István ism., r. k. 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1
Hamburger Zsigmond 2 3 3 4 2 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2
20 Kohn Oszkár 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 1 2 2 1
Kondor Hugó 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1
Kovács Antal 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 1 1 1
Marton Géza 1 2 3 1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2
Maschanzker Ignácz 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 1
25 Mauthner Ernő 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
Mester Kálmán, r. k. 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1
Müller Ottó \' 2 2 3 3 2 1 2 1 1 3 2 2 3 3 1
Nöthig István, r. k. 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1
Rosenberger Gyula 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1
30 Rotter Andor 1 1 3 3 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2
Singer Gyula 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 1 3 1 1
69
A tanulók nevei Hittan ! Magyar ny. | ! Német nyelvi j Franczia ny. | Földrajz Történelem ¡1 Mennyiségi 1 | Természeti 1 | Számtan | Irodai műnk | j Ker. le vei. | Ker. ismer. II | Szépirás | Gyorsírás írásbeli dolg.lj 1 Magaviselet ||
Schischa Hugó 1 1 1 i 3 2 1 2 1 1 I 1 2 2 1 1
Spitzer Károly 2 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1
Székely István, ev. ref. 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 1
35 Szitár Béla. r. k. 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 3
Varga Vendel, r. k. 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1
Weisz Arnold 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1
Weisz Ernó\' 1 2 3 3 1 3 3 3 2 3 1 1 3 2 1
Weisz Géza 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1
40 Weisz Nándor 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1
Zábó János, r. k. 1 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1
Kimaradtak: Adler Béla, Deutsch Antal, Frommer Sándor. Magántanulók: Pataki Árpád, Vogel Géza.
70
Középső osztály.
Osztályfő: DOMÁNY ÁRMIN.
A tanulók nevei Hittan | Magyar ny. | Német nyelv[| | Franczia ny. j Földrajz 1 Történelem || | Mennyiségt. 1 | Ker. számtan 1 1 Irodai munk.|| | Könnyvvitel || | Ker. lev. [ Közgazd. Jog 1 Vegytan Gyorsírás II | Magavis. 1 Ir. dolg.k. a. |
Acél Ede 1 2 2 3 1 2 3 3 1 2 2 3 2 1 2 1 1
Báron Ernő 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2
Bienenfeld Andor 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3
Braun Gyula 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1
5 Breuer Zoltán 1 2 3 3 2 1 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2
Büchler Mór 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 12 2
Deutsch Miksa 2 3 4 3 2 3 3 4 1 3 2 3 3 3 3 2 2
Dómján Józsel r. k. 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2
Dukász Jenő 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2
10 Ejury Jenő 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 2 3 2 1
Feldmár Béla 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Fenyő Vilmos 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2
Fleischhacker Ede 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 1 3
Fleischmann Frigyes 1 3 3 3 2 1 4 3 2 2 2 2 3 3 3 1 2
15 Gáspár Béla 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 1 2 2 3 2 2
Günsberger László 1 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3
Kohn Samu 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1
Kövesdi Iván 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 1 1 2
Kürschner Samu 2 4 4 4 1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 1 2
20 Lewin Samu 1 2 3 3 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 2
Milhofer Dezső 1 1 3 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1 3
Németh Géza, r. k. 1 2 3 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2
Pető Bernát 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2
Polin Lajos, r. k. 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
25 Pollák Jakab 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2
Rein Ignácz 1 2 3 3 1 1 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2
Scherz Lajos 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2 2
Schwarz Károly 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3
Schwarzenberg J. 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2
30 Szurovy István, r. k. 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3
Wagner Ferencz, r. k. 1 3 3 3 3 2 1 1 2 1 3 2 3 1 2 2
Weiss Hugó 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 3 1 1
Magántanuló: Benedek József.
Vizsgálatlan maradt: Almási Géza, Szabó Antal, r. k.
Felső osztály.
Osztályfő: SOMOSI VILMOS.
Bielitz Frigyes Bogenrieder K., r. k. Boskovicz Ernő Dukász Miksa 5 Ehrenstein Győző Fleischhacker Géza Frank Ernő Graff Kálmán, r. k. Grünhut Ferencz 10 Grünwald Béla Günsberger Lajos Haba Miklós, r. k. Havas Aladár Havas Manó 15 Kádár Béla
Kaufmann Sándor
Klein Kálmán Koblenzer Oszkár Krausz Albert 20 Lengyel Miklós Lukács Oszkár Mészáros Jenő Perényi Manó Polgár Miksa 25 Rosenstein Gy. Scheyer Jakab Simonyi Győző Schwarz Ignácz Szommer Miklós 30 Vajda Rezső Weisz Henrik Wünsehbach D.
Kimaradt: Figlár Géza.
XVIII.
Jelentés az 1900--1901. tanév végén megtartott érettségi vizsgálatokról.
A május hó 14. és 15. napjain tartott osztályvizsga alapján a felső osztály 32 tanulója közül négy f. évi szeptember hóban teendő javitó vizsgálatra, kettő pedig osztályismétlésre utasittatott. A május hó 19—23. és 29. 30. napjain tartott Írásbeli vizsgálatokon megjelent 26 rendes, 2 az 1899/1900. tanévben egy évre visszavetett és 1 magántanuló, összesen 29 tanuló.
A tanári kar által felterjesztett tételek közül a kir. főigazgató ur a következőket jelölte ki:
l. Magyar nyelv és irodalom.
A szövetkezeti eszme fontossága. Eredmény: 3 jeles, 6 jó, 20 elégséges.
2. Német nyelv.
Der internationale Getreidehaudel.
Eredmény: 2 jeles, 7 jó, 15 elégséges, 5 elégtelen.
73
3. Franczía nyelv.
Zürich, 1901. április 20.
Sárkány és Szénássy uraknak
Budapest.
a) Könyveim átvizsgálása közben észrevettem, bogy f. évi január hó 12-iki áruküldeményem 1200 K. értéke már f. hó 12-én esedékes volt és Önök eddig még nem gondoskodtak a kiegyenlítésről.
Ismerve fizetésbeli pontosságukat, a mulasztást annak tulaj donitom, hogy ez a tétel elkerülte a figyelmüket. Bátor vagyok tehát a dolgot emlékezetükbe hozni és kérem Önöket, küldjenek fedezetet mennél előbb.
Tisztelettel
Henneberg Lajos.
Budapest, 1901. május 1.
Henneberg Lajos urnák
Zürich.
b) Bocsánatot kérünk, hogy márczius 12-ikén esedékes K. 1200 tartozásunk lerovását eddig halasztottuk és bevártuk figyelmeztetését.
Nem feledékenység volt oka mulasztásunknak, hanem az a kellemetlen helyzet, hogy saját követeléseinket csak nagy nehezen tudjuk behajtani.
Posta-utalványnyal küldünk Önnek 600 koronát, a maradékot legkésőbb hat hét alatt megküldjük. Ez alkalommal nagyobb megrendelést is fogunk tenni.
Kiváló tisztelettel Sárkány és Szénássy.
Eredmény: 1 jeles, 5 jó, 19 elégséges, 4 elégtelen.
74
4. Kereskedelmi számtan.
I.
Budapest elad 1901. április 18-dikán Berlin megbízásából fr. 19860.45 május 18-dikán lejáró váltót á 9570, 3°/o. Egyidejűleg vesz Berlin megbízásából 5000 frt. névértékű aranyjáradékot (január, julius) a iij\'óo és a fenmaradó összpg fejében küldvényez egy márka váltót pr. junius 18. á 117-60, 5%.
Elkészítendő Budapest jegyzéke 1/s°lo jutalék tekintetbe vételével
II.
Az alábbi jegyzések alapul vételével minő módon fogja Budapest párisi tartozását legelőnyösebben kiegyenlíteni :
Budapest Páris Párisra 95*85
Budapestre — 103\'62; 4%
Londonra 240-58 25*18; a/v.
III.
Londonban az arany árfolyama 77/11. Mennyibe kerül Budapestnek 1 klg. szinarany lls°la jutalékot számítva; ha a londoni váltó árfolyama 240^58?
Eredmény: 4 jeles, 8 jó, 15 elégséges, 2 elégtelen.
5. Könyvvíteltan.
Állapíttassák meg valamely pénzintézet vagyon- és eredmény- kimutatása a következő nyers mérleg és az azt követő leltári adatok alapján (1900. decz. 31.)
w
III.
4°/o évi utólagos kamatlábbal minő \'/» évi utólagos kamatláb conform.
Eredmény: 4 jeles, 7 jó, 18 elégséges.
A szóbeli vizsgálatokat junius hó 19., 20. és 21. napján Kirchner Béla felső keresked. iskolai kir. főigazgató, vallás- és közoktatásügyi miniszteri biztos ur és dr. Taizs Károly, soproni ker. és iparkamarai m. titkár, kereskedelemügyi miniszteri biztos ur jelenlétében tartottuk meg. A vizsgálatokat megelőző, a miniszteri biztos urak elnöklete alatt tartott értekezlet határozatából az Írásbeli vizsgálat eredménye alapján szóbeli vizsgálatra bocsáttatott 26 rendes, 2 ismétlő, : magántanuló és 3 javitó, összesen 32 tanuló.
A szó- és írásbeli vizsgálatok végeredménye a következő volt:
Jelesen feleltek meg : Dukász Miksa, Krausz Albert = 2
Jól feleltek meg: Boskowitz Ernő, Kádár Béla, Lengyel Miklós, Perényi Manó = 4.
Megfeleltek: Ehreustein Győző, Frank Ernő, Grün-wald Béla, Havas Aladár, Havas Manó, Kaufmann Sándor, Klein Kálmán, Lukács Oszkár, Szommer Miklós, Weisz Henrik, Wünschbach Dezső, Krizsán Miklós, Tücherer János, Antal József, Farkas Sándor, Pollák Jenő = 16.
F. é. szeptember hóban teendő javitó vizsgálatra utasíttatott = 10.
78
XIX.
Az 1899 —1900-ik tanévben végzett tanulók alkalmazási
helyei.
A tanuló neve A czég neve Telep
Aczél Antal Bergl Sándor Budapest
Almási Ignácz Sartory Oszkár Nagy-Kanizsa
Baum M. Arthur Friedmann Jónás Budapest
Berger L. Pál Katona Nagy-Kanizsa
5 Boskowitz Ödön Klinger Henrik Budapest
Braun Arnold Zerkowitz Albert Nagy-Kanizsa
Fleiner Aladár Del Medico Péter fia Budapest
Fürst Albert Löwinger Simon és fia Vág-Ujhely
Gavora Károly Déli vasút Nagy-Kanizsa
10 Gross József Mayer Henrik és Társa Zágráb
Günsberger Ernő Blankenberg Vilmos Nagy-Kanizsa
Haas Hugo Sisseki Tárházak r. t. Sissek
Havas József Weiser József Nagy-Kanizsa
Hutter Géza Heltai József ti
15 Jaeger István Nagykanizsai Takarékp. r. t.
Kovács Pál Gutmann S. H. h
Krausz Jakab Budap. Giro és Pénztáregylet Budapest
Lukács Aladár Grünhut Kálmán Pécs
Mandler Arthur Beiner Miklós Budapest
20 Manheim Béla Bécsi Biztosító Intézet Nagy Kanizsa f.
Maschanzker Gusztáv Blau M. Fiai
Müller Zsigmond Franki A. Herm. és Fiai Budapest
Paski Sándor Heltai József Nagy-Kanizsa
Pranger György Katona . Sopron
25 Badó Vilmos Kobrák czipőgyár Budapest
Bitscher Sámuel Katona Nagy-Kanizsa íj Budapest
Szántó Béla Bettlheim W. Sam. fiai
Sugár Béla Engländer Ottó
Wilheim Jenő Vasúti tisztképző tanfolyam
XX.
Statisztikai kimutatás.
í
A) ELEMI ISKOLA.
A kimutatta tárgya Csoport Leányiskola Fiúiskola Összesen
leányiskola fiuisk.
I. |II.|III|IV 0 s z 1 I. |II.|III|IV á 1 y
Látogatás Beíratott összesen . Évközben kilépett . Létszám az év végén 32 33 ll 1 31 32 35 35 28 2 26 34 1 33 53 £ 62 3 59 35 1 34 128 4 124 184 8 176
Születés éve 1887 ..... 1888 ..... 1889 ..... 1890 ..... 189 1..... 1892 ...... 1893 ..... 1894 ..... 1895 ..... 3 5 23 1 1 1 6 6 19 1 7 10 16 1 1 5 3 10 9 2 5 27 2 1 6 41 3 1 10 9 24 18 1 3 3 8 17 3 2 5 4 18 25 25 25 23 1 1 3 6 18 29 33 64 30
Vallás Izraelita .... Római katholikus . Ág. evangélikus Görög keleti . . . 31 "1 33 34 1 1 32 1 1 49 3 1 60 2 34 1 125 3 175 7 1 1
Tandíj fizetés Teljes fizető\' . . 6 korona .... Negyeddijas . . . Féldijas .... Tandíjmentes . . 12 1 1 1 17 9 5 2 3 14 7 3 4 6 13 7 3 1 1 16 8 6 3 1 16 11 18 9 11 4 7 4| 3 25 23 10 3 4 1 17 35 12 8 11 62 47 29 18 9 81

80
B) POLGÁRI FIÚISKOLA.
A kimutatás tárgya Csoport I. II. III. IV. Összesen
osztály
Látogatás Beiratkozott összesen Évközben kilépett Létszám az év végén 19 1 18 22 22 19 19 25 25 85 1 84
Születés éve 1884 ...... 1885 ...... 1886 ...... 1887 ...... 1888 ...... 1889 ...... 1890 ...... 5 4 9 4 9 10 -! i 1 4 3 12 10 8 4 — 1 — 1 5 15 22 18 15 9
Vallás Izraelita..... Római katholikus 18 1 21 1 17 2 25 81 4
Anyanyelv Magyar..... Német..... Horvát..... 17 1 1 19 3 19 25 80 1 4
Szülő vagy gyám lakóhelye Nagy-Kanizsa város Zalamegye .... Somogymegye . . . Vasmegye .... Belovár-Kőrös m. Pozsega m. ... Varasdm..... Zágráb m..... 9 4 3 2 1 11 2 5 2 1 1 15 2 1 1 16 5 3 1 51 13 12 2 4 1 1 1
Tandíjfizetés Fizető..... Féldijas..... Negyeddijas . . . 6—12 korona . . Tandíjmentes . . . 7 3 3 6 7 5 1 9 2 4 3 10 10 1 2 2 10 26 9 10 5 35

81
A kimutatás tárgya Csoport I. II. III. IV. Összesen
osztály
Kereskedő .... 14 11 10 11 46
A szülő vagy Iparos..... Földbirtokos, bérlő . 1 6 1 5 11 1 23 2
gyám Köztisztviselő . . . — — 1 — 1
foglalkozása Magántisztviselő . . Alkalmazott . . . 4 2 2 1 — 2 7
Magánzó ..... — — 2 2 4

C) FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA.
A kimutatás tárgya Csoport Alsó Köz. Felső Összesen
osztály
Beiratkozott összesen 44 34 33 111
Látogatás Év közben kilépett . 3 — 1 4
Létszám a tanév végén 41 34 32 107
1881...... 1 2 3
1882 ...... 4 2 6 12
Születés éve 1883 ...... 9 7 11 27
1884 ...... 13 16 11 40
1885 ...... l5 8 3 26
1886 ...... 1 — 3
Izraelita..... 33 27 29 89
Vallás Római katholikus . . 9 7 3 19
Ag. evangelikus . . 1 1
Ev. reformált . . . 1 — — 1
Görög katholikus . . — — 1 1
Magyar ..... 40 34 31 105
Anyanyelv Német...... 1 — — 1
Horvát...... 3 — 2 5

82
A kimutatás tárgya Csoport Alsó Köz. ! 1 Felső II Összesen |
osztály
Felvétel alapja Ismétlő..... 4. oszt. gymnas. biz. 4. „ reáliskolai „ 4. „ polg. isk. „ F. k. isk. alsó oszt. biz. n n i) kÖZ. „ „ 2 3 3 36 1 33 33 3 3 3 36 33 33
Nyelvismeret Csak magyar . . . Csak német .... Magyar-német . . . Magyar-német-horvát . 32 7 5 28 5 1 28 3 2 88 15 8
Tandíjfizetés Fizető...... Féldijas..... Negyeddijas .... Tandíjmentes . . . 12 9 6 17 14 2 6 12 12 9 4 8 38 20 16 37
A szülő vagy gyám lakóhelye Nagy-Kanizsa város . Zalamegye .... Vasmegye .... Somogymegye . . . Tolna „ ... Veszprém „ ... Sopron „ ... Baranya „ ... Pozsony „ ... Verőcze .... Belovár-Kőrös . . . Zágráb ..... Varas d..... Alsó-Ausztriai . . . 12 11 3 9 1 2 1 1 1 1 1 1 25 1 2 5 1 16 5 3 6 2 1 53 17 8 20 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2
A szülő vagy gyám foglalkozása Kereskedő, ügynök ■. Iparos, vállalkozó . . Köztisztviselő . . . Magántisztviselő . . Földbirtokos, bérlő Alkalmazott .... Magánzó ..... Egyéb foglalkozású . 20 6 2 4 3 5 4 8 7 4 2 8 4 1 17 3 4 3 4 2 45 16 10 9 3 17 6 5

XXI.
A nagykanizsai izr. hitközség hittani intézményei.
Közli: Dr. Neumann Ede.
A bezáruló év felekezeti tanügyünk történetét két uj mozzanattal gazdagitotta. A dunántuli rabbi-egyesület és a VI. izrael. községkerület kiadták vallásoktatási tanterveiket. Mindkettő tanúbizonysága azon komoly érdeklődésnek, a melylyel felekezeti életünk illetékes tényezői a hittanitás, mint legszentebb ügyünk iránt viseltetnek és minden esetre hozzá fog járulni a nézetek tisztázásához, a kitűzött czél megközelitéséhez. Nem lehet szándékunk e helyen szakszerű Ítéletet mondani ezen munkálatokról, vagy azon viszonyról szólni, a melyben alább közölt, most már 18 év óta használt, folyton javított ős a tapasztalatok iskolájában kipróbált tantervünkhez állanak. Örömünkre szolgál, hogy különösen a VI. izr. községkerület tantervében ugyanazon eszmék jutnak érvényre, a melyek a mienknek irányát szabják és nem kételkedünk abban, hogy elvei diadalra fognak jutni ott is, a hol eddig még elzárkóznak előlük.
Már tavaly szóltunk azon okokról, a melyek az elemi iskola héber tananyagának alászállitására kényszeritettek. A lefolyt tanévben meggyőződtünk arról, hogy a most kiszabott anyagot a rendelkezésre álló időben alaposan és tüzetesen fel lehet dolgozni. Mindaddig, mig a hittani órák számát nem szaporítjuk, több anyagot nem vehetünk fel, de a mit tanítottunk, az sajátjává válhatott minden tanulónak és bátran mondhatjuk, hogy nem végeztünk felületes és meddő munkát.
Kitűnő segédeszközöknek bizonyultak azon héber grammatikai ismeretek, a melyeket a nélkül, hogy gyermekeinket túlterheltük volna, a harmadik osztálytól fogva közöltünk. Fokozták és ébren tartották a tárgy iránt való érdeklődést ós tetemesen megkönnyítették a fordításnak különben merőben gépies munkáját.
84
A héber tinin/aj nín\'t leszállításáért pedig bőségesen kárpótoltak azon héber tmfolyan a melyekkel a Talmud Tóra egyesület szolgálta hitoktatásunk ügyét. Megelégedéssel és örömmel jelenthetjük, hogy hívó szózatunk visszhangot keltett a gyülekezetben. Szünidei tanfolyamunkéit 110 tanuló látogatta, a kik két csoportban (alsó 54, felső 56) heti 3—3 órában részesültek alapos héber oktatásban és gyarapították bibliai ismereteiket. A tanév megnyitásakor pedig a tanulók oly nagy számban jelentkeztek, hogy ujabb csoportok alakítása, egyszersmind pedig az egyes csoportok óraszámának csökkentése vált szükségessé. 68 elemi iskolai, 39 polgári iskolai (21 a városi és 18 az izr. polgári iskolából), 37 felső kereskedelmi iskolai ős 18 főgymna-siumi, összesen tehát 162 tanuló mindvégig szorgalmasan eljárt az előadásokra, teljesen elsajátította a tárgyalásra kiszemelt, Mózes ötödik könyvéből, Józsuából, Sámuel első könyvéből, a Példabeszédekből és Jeremiás prófétából vett e czélra kiválóan alkalmas fejezeteket és igazán örömünk telt azon feleletekben, a melyekkel a záróvizsgán tanújelét adták buzgóságuknak és a tárgy iránt való érdeklődésüknek.
Szívesen ragadjuk meg az alkalmat, hogy e helyen is köszönetet mondjunk a Talmud Tóra egyesület elöljáróságának, a közönségnek, mely a szent ügyet szeretettel és lelkesedéssel felkarolta, valamint DŐmány Ármin és Halász Jenő tanár uraknak, a kik a tanitást elismerésre méltó odaadással és szakértelemmel végezték. De szól köszönetünk az Izraelita Magyar Irodalmi Társulatnak is, mely kiváló tanulóink jutalmazására tetemesen leszállított áron bocsátotta rendelkezésünkre kiadványait.
A szünidei tanfolyamot julius 1-én nyitjuk meg ismét. Reméljük, hogy mennél számosabban fognak jelentkezni és kérjük továbbra is a közönség jóakaró támogatását.
A szorosabban vett hitoktatást ezen évben is a serdültebb leányok ünnepélyes konfirmácziója, melyet az egész hitközség ájtatos részvétele mellett Sábuot első napján tartottunk meg ős az ifjúsági istentiszteletein egészítették ki. Délelőtt az izr. elemi és polgári, délután pedig az összes többi tanintézetek ifjúsága gyülekezett Isten házában. Az exhortácziót mindenkor e sorok írója végezte. Tárgya mindig rendszeres összefüggésben van a tulajdonképpeni hitoktatással, egyszersmind pedig a felolvasott szent igéhez fűződik. A tanévet ünnepélyes istentisztelettel kezdjük és végezzük, az ifjúság zsolozsmái hangzanak fel templomunkban a nemzet öröm- és gyászünnepei is.
85
Tantervek.
ELEMI ISKOLA, a) Izr. iskola.
I. osztály.
Héber olvasás és egyes rövid imák fordítása és betanulása.
Semá, maude áni, netilász jodójim, sehákaul, há-maczi. bauré peri hóádómo, hoécz, há-gófen.
Bibliai történet: A világ teremtésétől Ábrahámig.
II. osztály.
Héber olvasás és liturgia: Hétköznapi imák (sáchárisz, min-cho, mááriv), ebéd után és lefekvés előtti imák, szombati muszaf ima. A héber betűk elnevezése.
Bibliai történet: Ábrahámtól József haláláig.
Bibliafordítás: Mózes első könyvéből: 1, 1—31; 2, 1—3; 8, 1—22; 9, 1—13; 11, 1—10; 12, 1—9; 13, 1 — 10; 15, 1 — 7; 17, 1-11; 18. 1—10; 22, 1—19.
Imaforditás: Elauhai nesómo, veohávto, a tefillából átto ko-dausig; az étkezés utáni ima első része, a lefekvés előtti ima első része.
III. osztály.
Héber olvasás és liturgia: Péntek esti, szombati (újhold hirdetése) és ünnepi (sálós regálim) imák.
Bibliai történet: Mózes születésétől Sámuelig.
Bibliafordítás: Mózes első könyvéből: 28, 10—22; 29, 1—13; 32, 4—14; 33, 1—20; 35, 9 -15; 37, 1—36; 40, 1—23; 41, 1—57; 42, 1 38; 45, 1—28; 46. 1—7; 28—34; 47, 1—12; 28—31; 48, 1-22; 49, 28—38;, 50, 1-26.
Imaforditás: Átto chaunén, hásivénu, szelách, re-foénu, bóréch, semá kaulénu, maudim, szim sólaum, mi cho-maucho, jimlauch, vesómeru.
Héber irás. Nyelvtani ismeretek:sevá, dáges, meszeg, névelő, him- és nőnem, egyes és többes szám, személyes névmás, a teljes igék kál ragozásának alakjai, (a két főidő) összekötő vav.
IV. osztály.
Héber olvasás és liturgia: Újévi és engesztelő napi ima. Chanuka, Purim és böjti imák.
Bibliai történet: Sámueltől az első templom elpusztulásáig.
86
Bibliafordítás: Mózes második könyvéből: 1, 1—14, 22; 2, 1—25; 3, 1—20; 4, 1—17; 6, 1—8; 12, 1—42; 13, 17—22; 14, 1—31; 15, 1—27; 16, 1—36 (18, 5—27); 19, 1—25; 20, 1—23; 21, 1—6; 12—21; 22, 19—30; 23 1—19; (30, 1—16); 31, 1—18; (32, 1—35); 34, 1—26. A harmadik könyvből 19, 1—4, 9—18, 30—37, (23, 1—8, 15 18, 21—44; 25, 1—22).
Imaforditás: Vehójo im somauá, ólénu lesábbéach, bóruch, senószán tauro, achod, elauhénu, gáddelu, jecháddeséchu, jiszmechu, reczé bimenuchoszénu, kedusa. — Nyelvtani ismeretek: a teljes ige alakjai.
A liturgiával ós fordítással kapcsolatosan a vallás legfontosabb intézményei (ünnepek, szertartások stb.) valamint a leggyakoribb zsinagógai műkifejezések ismertetendők.
b) Állami elemi iskola.
I. osztály.
Tananyaga: Héber olvasás és bibliai történet Ábrahámig. (2 óra).
II. és III. osztály.
Tananyaga: Héber olvasás és egyes bibliai mondatok és rövid imák fordítása.
Bibliai történet Mózes haláláig (2 óra).
IV. osztály.
Tananyaga: Héber olvasás, rövid bibliai fejezetek és imák fordítása és betanulása, ős ezzel kapcsolatban az ünnepek valamint a legfontosabb szertartások ismertetése.
Bibliai történet Mózes haláláig \'2 óra).
IV. osztály.
Tananyaga: Héber olvasás, rövid bibliai fejezetek és imák fordítása és betanulása, és ezzel kapcsolatban az ünnepek valamint a legfontosabb szertartások ismertetése.
Bibliai történet Mózes haláláig.
A hitoktatást az izr. iskolában az illető osztálytanítók végzik, az állami elemi iskola hitoktatója Hirschfeld Rezső.
Tankönyvek az izr. iskolában az izr. tanitó-egyesület tórakiadványa és olvasókönyve, az állami elemi iskolában a pesti izr. hitközségtől kiadott „Zsidó hitoktatás vezérfonala", minden osztályban a megfelelő rész. Ezeken kivül mindenütt az izr. tanitó-egyesület imakönyve.
87
POLGÁRI ISKOLA.
a) Izr. iskola.
I. osztály.
Tananyaga: Bibliafordítás: Mózes IV. könyvéből 11, 12 13, 14, 15 (37—41), 17, 17, 20.
Imaforditás: Reggeli és esti ima. Étkezés utáni ima.
Bibliai történet: az elemi iskolában végzett tananyag ismétlése (3 óra).
II. osztály.
Tananyaga: Bibliafordítás: Mózes V. könyvéből 1, 2 (1—10), 3 8 -22), 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16.
Imaforditás: Az újévi ima.
A második templom története (3 óra).
III. osztály.
Tananyaga: Bibliaforditás: Mózes V. könyvéből 29, 30, 31, 32, 33, 34. A reggeli istentisztelet alkalmával használt zsoltárok.
Imaforditás: az engesztelőnapi ima.
A talmud kora és a spanyol zsidók története (3 óra).
IY. osztály.
Tananyaga: Az imakönyvből végzett tananyag ismétlése, a péntek esti istentisztelet alkalmával használt zsoltárok. Szemelvények a példabeszédek könyvéből.
A történet befejezése (3 óra).
Tanár: Kellert Lajos. Tankönyvek: az imakönyv és szentírás mellett Mandl, bibliai történet, Lévai vezérfonal és „rövid héber nyelvtan".
b) városi polgári (6 osztályú) fiúiskola.
Tananyaga: a) héber olvasási gyakorlatok és az imakönyv ismertetése, b) szentírási szemelvények fordítása, c) történet vázlatosan, d) rendszeres hit- és erkölcstan (3 óra).
Tanár: Halász Jenő. Tankönyvek: Halász és Schlesinger, Zsidó vallástani vezérfonal, Schön a Zsidók története, Hochmuth-. Szép, Mózesi hit- és erkölcstan.
Városi polgári leányiskola.
I. osztály.
Tananyaga: Bibliai történet Salamon haláláig. Vallástan: istenismeret és istentisztelet az imakönyv nyomán.
88
Héber olvasás, az imakönyv ismertetésével és egyes imák forditása (2 óra).
II. osztály.
Tananyaga: Bibliai történet a babiloni fogságig. Vallástan: az egyéni tökéletesség és a társadalmi erkölcs.
Héber olvasás, az imakönyv ismertetésével és egyes imák fordításával kapcsolatosan a,z ünnepek és szertartások méltatása (2 óra).
III. és IV. osztály.
Tananyaga: a) A zsidók története napjainkig, b) rendszeres vallás- óa erkölcstan, c) imaforditás (2 óra).
Tanár: Dr. Neumann Ede. Tankönyvek: Stern Ábrahám Izrael története I. és II. rész, Fényes, a zsidók története, Hoch-muth-Szép, Mózesi hit- és erkölcstan.
FŐGYMNASIUM.
I. és II. osztály.
Tananyaga: a) Izrael története a jeruzsálemi templom elpusztulásáig, b) Szentírási szemelvények forditása és az imakönyv tüzetes ismertetése (2—2 óra).
III. és IV. osztály.
Tananyaga: a) A zsidók története a babiloni fogságtól napjainkig, b) Szentírási szemelvények forditása és -az imakönyv ismertetésével kapcsolatosan az ünnepek és szertartások méltatása. (2 óra).
V. és VI. osztály.
Tananyaga: a) Vallástörténet, b) A zsoltárok forditása és tüzetes ismertetése. (2 óra).
VII. és VIII. osztály.
Tananyaga: a) Rendszeres vallás- és erkölcstan, b) Prófétai szemelvények forditása nyelvtani alapon és bibliai olvasmányok (Jób és Kohelet). (2 óra).
Tanár az I—IV. osztályban Alpár Mór, az V—-VIII osztályban Dr. Neumann Ede.
Tankönyvek: Stern Ábrahám, Izrael története I. és II. köt.; Fényes, A zsidók története; Neumann Ede, Vallástörténet I. és II. köt.; Schreiner M., Bibliai szemelvények I. és II. köt.; Krausz S., Rendszeres zsidó vallás- és erkölcstan.
i
89
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA.
I. osztály.
Tananyaga: a) Vallástörténet, b) Az imakönyv tüzetes ismertetése (1 óra).
II. osztály.
Tananyaga: a) Vallástörténet, b) Az imakönyv kapcsán az ünnepek és szertartások méltatása. (1 óra.)
III. osztály.
Tananyaga: Rendszeres vallás- és erkölcstan. (1 óra.)
Tanár: Kertész József.
Tankönyvek: Neumann Ede, Vallástörténet I. és II. kötet; Hochmuth-Szép, Mózesi hit- és erkölcstan.
KERESK. TANONCZ-ISKOLA.
Tananyaga: a) Olvasási gyakorlatok, kapcsolatosan az imakönyv ismertetésével és a hit- és erkölcstan legfontosabb részeinek méltatásával, b) Bibliai történet Mózes haláláig.
IPARISKOLA.
Tananyaga: mint a keresk. tanoncziskolában. Óraszám heti 1—2 óra. Tanár: Barta Lajos. Tankönyvek: a pesti izr. hitközségtől kiadott „Zsidó hitoktatás vezérfonala" és imakönyv.
A hitközség tanintézeteinek növendékein kivül hitoktatásban részesültek :
Iskola Létszám 1 II 1 O s z III ¡IV á V.I i y VI VII VII
Állami elemi fiúiskola . . 23 5 3 7 8
„ ,, leányiskola 39 8 3 15 13 — — — —
Városi polgári fiúiskola . . 21 4 7 4 4 2 — — —
„ „ leányiskola . 92 30 27 20 15 — — — —
Főgymnasium..... 119 28 21 20 14 14 n 7 4
Keresk. tanoncziskola . . . 25 18 7 — — — — — —
Ipariskola....... 13 : 5 4 4
Összesen . 332 1
XXI í.
Értesítés a jövő tanévre
A tanulók felvétele mind a három iskolában szept. i., 2. és 3. napjain délelőtt 9- — 12,délután 3—5 óráig az alább követke/ő szabályok szerint történik; a javitó és pótló vizsgálatok augusztus 29-én d. e. 8 11 óráig a felső kereskedelmi, délután 2 — 4 óráig a polgári, 30-án délelőtt 8 — 11 óráig az elemi iskolában tartatnak.
Az elemi iskola I. osztályába azon tanulók vétetnek fel, kik legalább 51/., évesek és kiken az oltás sikeresen eszközöltetett, mi szükség esetén bizouyitványnyal igazolandó.
A polgári iskola I osztályába azon tanulók vétetnek fel, kik legalább 9 évesek és az elemi iskola 4. osztályát kielégítő sikerrel végezték, vagy felvételi vizsga által kimutatják, hogy a IV. osztály számára kiszabott tantárgyakban elegendő jártassággal bírnak
A felső kereskedelmi iskola alsó osztályába azon tanulók vétetnek fel, kik a gymnasium, reál- vagy polgári iskola alsó 4 osztályát legalább elégséges sikerrel fvégezték és azt bizonyitványnyal igazolják. A középső és felső osztályba csak oly tanulók vétetnek fel, kik az alsó, illet, középső osztályt ugyanezen vagy vele egyenlő fokú szakiskolán legalább elégséges sikerrel végezték.
Ugy a polgári, mint a felsőkereskedelmi iskolába ujjonnan belépő tanulók születési és ujraoltási bizonyítványt tartoznak felmutatni.
Javitó vizsgálatra bocsáttatnak:
a) az elemi iskolában azon tanulók, kik legfeljebb 2, a polgári iskolában azok, kik legfeljebb 3 tantárgyból kaptak elégtelen osztályzatot.
91
b) a felsőkereskedelmi iskolában azon legfeljebb 2 tantárgyból bukott tanulók, kiket erre a tanári kar Ítélete feljogosít, mely körülmény az iskolai bizonyítványban jelezve van. A javító vizsgálat iránti folyamodványok legkésőbb augusztus 15-éig az igazgatóságnál benyújtandók.
Bvi tandíj az elemi fiu- és leányiskolában: helybeliek részére 48 kor., vidékiek részére 56 kor.
a polgári iskolában: helybeliek részére 64 kor., vidékiek részére 80 kor.
a felső kereskedelmi iskolában: az alsó és középső osztályban 160 kor., a felső osztályban 200 korona.
A tandij 2 részletben fizetendő és pedig az 1. részlet a beiratáskor, a 2. részlet február hó elsején. Méltánylást érdemlő esetekben a tandíj negyedévi részletekben is, de mindenkor előre, még pedig az I. negyed a beiratáskor, a 2. negyed november 15-én, a 3. negyed február i-én, a 4. negyed ápril 16-én fizetendő.
Beiratási díj az el. isk. helybeliek részére kor. 2.40 „ „ „ „ „ vidékiek „ „ 4.40 „ „ a polg „ helybeliek „ „ 2.60
„ „ „ „ „ vidékiek „ „ 4.60
„ _ , akersk „ _ „ 11.—
Ezenkívül fizet a nyugdijalapra minden elemi és polg. isk. tanuló 30 fill., minden keresk. isk. tanuló 6 kor., az utóbbiban az izraeliták 4 kor. hitoktatási dijat.
Mindenki, ki az elemi, polg. vagy ker. iskolában tandíjmentességet kiván nyerni, eziránt Írásban tartozik folyamodni. Folyamodók tartoznak kellően felszerelt kérvén 3\'eiket augusztus 15-éig a hitközségi •elöljárósághoz benyújtani. A folyamodványhoz melléklendők: a szülők szegénységi, valamint a tanuló utolsó évi iskolai bizonyítványa.
Bún Samu,
igazgató.
Tartalom
Oldal
I Iskolaszék.................... • 2
II. Jelentés a lefolyt tanévről..........................3
II [. Tanintézeteink jótevői ............................6
IV. Könyvtár................. • • • 12
V. Tanszerek...................
A) Elemi iskola.
VI. Tantestület......................................15
VII. Érdemsorozat....................................16
B) Polgári iskola.
Vtll. Tantestület......................................25
IX. Tanterv..............:............26
X. Érdemsorozat....................................36-
C) Felső kereskedelmi iskola.
XI Tanári kar......................................40
XII. Tanterv....................41
XIII Az 1901/1902. tanévben használandó tankönyvek..........56
XIV. Szervezeti szabályzat ...............
XV. Fegyelmi szabályok ............. • • • 60
XVI Önképzőkör ................ • • 64
XVII. Érdernsorozat .............................68
XVIII. Érettségi vizsgálatok ...,..,................72
XIX. Az 1899/1900-iki tanévben végzett tanulók alkalmazási helye . 78
YX. Statisztikai táblázatok . .............. 79
XXI. Hittani intézmények .............* •