Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.85 MB
2018-11-23 15:03:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
53
324
Rövid leírás | Teljes leírás (105.4 KB)

A Kegyes-Tanítórendiek
vezetése alatt álló
Nagy-Kanizsai Kath. Főgymnasium
értesítője
1875-76-iki tanévről.
Nagy-Kanizsa.
Nyomtatott Wajdits József gyorssajtóján
1876.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

IVJUVJI l ÍJ» \' iiliH l \\> II.II.1 I\'II\'II
VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ
NAGY-KANIZSAI KATH.
T

m
m a
ÉRTESÍTŐJE
AZ
1875 —1876-iki
T.A. 33J- 3ÉS ^ 3F8.C> X-.-

Í
/í ■■
0-40—
NAGY-KANIZSA.
NYOMATOTT WAJDITS JÓZSEF GYORSSAJTÓJÁN\'
187G.
KEGYES-TANITORENDIEK
VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ
NAGY-KANIZSAI KATH.

ff
ERTESITOJE
AZ
1875 —1876-iki
TANÉVRŐL.
NAGY-KANIZSA. NYOMATOTT WAJDITS JÓZSEF GYORSSAJTÓJÁN
1876.
A rövidítések magyarázata.
helv. v. = helvét vallású; ág. v. = ágostai vallású; g. kath. = görög katholikus; izr. == izraelita; ism. = ismétlő; kit, = kitűnő; jel. == jeles; I. r. = első rendű; II. r. == másod rendű; III. r. = harmad rendű; p. = példás; d. = dicséretes; t, = törvényszerű, k. t. = kevesbbé törvényszerű; n. t. == nem törvényszerű; e. = ernyedetlen; k. = kitartó; kl. = kellő; h. = hanyatló; cs. = csekély; s. == semmi; 1. = kitűnő; 2. = jeles; 3. = jó; 4. = elégséges; 5. = elégtelen; 6. «= semmi; v. m. = vizsgálatlanul maradt; ö. d. =
ösztöndíjas.
VA&YON ÉS BIRTOK A RÉGI ATTIKÁBAN.
Azon alapkövek között, melyeken az állam egész épülete nyugszik, nem utolsó helyet foglal el az egyes állampolgárok vagyona; sőt az állam fönállása egyenesen csak ott lehetséges, hol az egyesek biztos és rendezett vagyon fölött rendelkeznek. Tagadhatlan ugyanis, hogy az állam ereje s jóléte egyedül az egyes polgárok működésétől, e működések összítésétől s helyes fölhasználásától függ. Azon működésekhez pedig, melyeket az egyes polgártól vagy közvetlenül az állam, vagy önföntar-tása — s igy közvetve az állam föntartása — igényel, még más segédeszközök is szükségeltetnek, mint amelyekkel közvetlenül a természettől van ellátva; ide ugyanis a testen s szellemen kivül még bizonyos külső tárgyak is kívántatnak, eszközök a cél elérésére. Ezen eszközök összessége képezi a vagyont.
Meglehet talán, líogy szemben a népek s államok történelmi fejlődésével az egyesek vagyoni állapotának vizsgálása csekélységnek látszik; de semmikép sem lényegtelen; mert az egyesek érdekei nemcsak hogy a legszorosabb összefüggésben állanak az államérdekekkel, hanem azokra fontos befolyást is gyakorolnak. Vagy ki ne tudná, mily döntőleg hat a vagyon minősége s mennyisége ugy az egyednek testi s szellemi állapotára mint a családi viszonyokra s azon álláspontra, melyet az állam befelé saját polgáraival, s kifelé más államokkal szemben elfoglal? Érezhető volt e hatás mindenkor, s napjainkban is átalános figyelmet s érdelkeltséget keltett. Nem lesz tehát érdektelen azon vagyoni állapotokat s birtokviszonyokat közelebbről vizsgálni, melyek között a görög, főleg az attikai nép minden irányban a tökélynek legmagasabb fokát érte el, és egy tekintetet vetni azon anyagi alapra, melyből e tökély sarjazott.
Minthogy a vagyoni állapot nagy részben az ország természeti viszonyaitól s az emberek testi s szellemi tulajdonságaitól függ, szükséges a görög földet s népet is néhány szóval jellemezni.
*) Források: Büchsenschütz, Besitz und Erwerb im gricchischen Altertliume. — Hermann, Lehrbuch der griechischen Privatalterthiimer. — Böckh, die Staatshaushaltung der Athener. — Télfy, Corpus Juris Attici. —
Görögország a természettől sok előnynyel volt ugyan megáldva, de azért korántsem táplálta lakóit tétlenségben; sőt ellenkezőleg, az életfön-tartás komoly munkásságot, fáradhatlan tevékenységet igényelt. Azért mondhatta Demaratos Xerxesnek, hogy a szegénység természetes társa a hellen földnek. (Herod. VII. 102.) Az...