Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.85 MB
2018-12-06 09:57:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
71
500
Rövid leírás | Teljes leírás (335.31 KB)

A Kegyes Tanítórendiek
vezetése alatt álló
Nagy-Kanizsai Kath. Főgymnasium
értesítője az
1878/9. tanévről.
Nagy-Kanizsa,
Wajdits József gyorssajtónyomása.
1879.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

^H
u^.-w. JX
C
r-; • ^ \' a- ;
KEGYES TANITÓRENDIEK
VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ
m
értesítője.
AZ
1878 í 9.
TANÉVRŐL.
(2 K Ő N Y 0 M A T U TÁBLÁVAL.
ó^o---
]\\J AGY-KANIZSA,
WAJDITS JÓZSEF GYORSSAJTÓNYOMÁSA. 1879.

A
KEGYES TANITÓRENDIEK
VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ
NAGY-KANIZSAI KATH. FOGYWINASIUM értesítője.
AZ
1878 I 9.
TANÉVRŐL.

AGY-KANIZSA,
WAJDITS JÓZSEF GYORSSAJTÓNYOMÁSA. 1879.
A rövidítések magyarázata.
Vallás: lielv. v. = helvét vallású; ág. v. == ágostai vallású; g. kel. v. = görög keleti vallású; izr. = izraelita. Viselet: sz. =-szabályszerű; r. = rossz. Előmenetel: jel. = jeles; els. = elégséges; elt. = elégtelen. — Egyebek: ö. d. = ösztöndíjas;
ism. - - ismétlő.

A drágakövek es azok használata az ó-, középes újkorban, i.
A czél, melyet szerző ezen szűkebb körű ismertetés keretében szem előtt tartott, azon egyszerű körülmény volt, hogy tanítványaival valamivel bővebben — mintegy rendszeresen összefoglalva — ismertesse meg az ásványországnak egyik legnevezetesebb és legdrágább kincseit, az úgynevezett ék- vagy drágaköveket. E czél elérése tekintetéből, mindenek előtt megismerteti a szerző a drágaköveket a legrégibb időktől napjainkig, vagyis művelődés történeti szempontból; azután felsorolván azok alaki, természettaui, és vagy tani tulajdonait, előfordulási helyeiket, előjöveteli körülményeiket sat. tárgyalja a drágaköveket a tudomány jelen állása szerint. A drágakövek valódiságának és értékének meghatározásánál főleg azok természettani tulajdonai lévén az irányadók, tudniilik: a szín, fény, átlátszóság, sugártörés, keménység, fajsúly sat., ezek is rendesen felsoroltatnak s vegyi összetételeik is megismertetnek. Röviden érintetnek a drágakövek közönségesebb féleségei is, melyek ékkövekül ugyan nem alkalmaztatnak, de melyek főleg a drágakövek köszörülésénél játszanak nagy szerepet, s melyek nélkül a smirgel viszonyát a korundhoz, és a carbonatét a gyémánthoz, nem igen értenők. A gyémánt tárgyaltatik a legterjedelmesebben, miután ezen ásvány önmaga az összes drágakövek értékének 09-ét képviseli. A legtöbb nehézséggel jár a drágakövek értékének meghatározása; hiszen aligha van más oly nevezetes tárgy az életben és kereskedésben, melynél az ár a divatnak, a szépség- és keresettségnek, sőt gyakran a politikai viszonyoknak és egyéb körülményeknek annyira alá volna rendelve, mint a drágakövek. Hogy mindazon által ezeknek értékéről is, és a kereskedésben előforduló árakról — legalább megközelítőleg — tudomással bírjunk, számos egyéb adat mellett, főleg Kluge adatait vettem fel, melyeket ő, több uj franczia munka, több tapasztalt ék-
szerész és drágakő-kereskedő után közöl munkájában. De nem mellőzöm Tavernier és Jeffries régi szabályait sem, melyek főleg a nagyobb ékkövek árának meghatározására szolgálnak; jóllehet e mód most már nagyrészt elavult, s csakis igen ritka esetekben alkal-maztatik. Nem csekély nehézséggel jár a drágakövek rendszeres beosztása — főleg ásványtani szempontból véve azokat; — mert majdnem teljesen lehetetlen a szoros értelemben vett tudomány követelésének és a bevett szokásnak meg divatnak egyidejűleg eleget tenni. A drágakövek elég nagy száma felett rendszeres áttekintést* szerezni, azokat egyes összefüggő csoportokba osztályozni s ezzel az áttekintést elősegíteni: igen kevés szaktudósnál találunk helyes irányt és egyöntetűséget, Mi e tekintetben teljesen Kluge beosztását követjük, ki főleg a keménységet vevé alapúi. — Az ide mellékelt két tábla természetes nagyságban és alakb...