Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.6 MB
2019-01-03 13:56:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
73
514
Rövid leírás | Teljes leírás (260.03 KB)

Értesítő a Kegyes Tanítórendiek vezetése alatt álló nagykanizsai
Katholikus Főgimnáziumról
az 1910-1911. tanévben.
Közzéteszi: Horváth György igazgató.
Nagykanizsa, 1911
Gutenberg Könyvnyomda.
3062

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ÉRTESÍTŐ
a KEGYES TANÍTORENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLO
NAGYKANIZSAI
KATHOLIKUS FŐGIMNÁZIUMRÓL
AZ 1910—1911. TANEVBEN.
KÖZZÉTESZI: HORVÁTH GYÖRGY
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1911. GUTENBERG KÖNYVNYOMDA.
3062
HELYE ïmsï

ÉRTESÍTŐ
A KEGYES TANÍTÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ
NAGYKANIZSAI
KATHOLIKUS FŐGIMNÁZIUMRÓL
AZ 1910 1911. TANÉVBEN.
KÖZZÉTESZI: HORVÁTH GYÖRGY
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1911. GUTENBERG KÖNYVNYOMDA.
3062
HAL!S ISTVÁN VÁRC3Í KC: :YV\'iÁR
337066
NAGYKAR ]ZC A
I.
Magyar Gábor.
Nagy ünnepe volt a jelen tanévben a piarista iskoláknak. A rend érdemes főnökének ötvenéves tanügyi munkásságát ünnepelték a kegyesrendi gimnáziumok.
Lélekemelő és tanulságos volt ez az ünnep mindenütt, mert Magyar Gábor élettörténete tele van értékes tettekkel.
Félszázad óta önzetlenül szolgálja a hazát a tanügy terén.
Működése külön fejezet lesz Szeged város történetében, de a piaristarend fejlődésében is egészen uj korszakot alkot.
Főbb vonásaiban megrajzolom nemes egyéniségének képét.
A nagy magyar Alföldön született, egyenes is a lelke, mint az alföldi síkság.
Szép alakkal és vas egészséggel áldotta meg az Isten. Csakis olyan erős testben lehet olyan erős lélek.
Erkölcsi felfogása tiszta, Ítélete biztos, akarata szilárd. Az értelem és érzelem testvéri összhangban vannak nála. Nem lágyul el, de nem lesz kőszivü sem.
Olyan önálló egyéniség, hogy utánozni is nehéz.
Az elvek és az akarat embere. Senkinek a tetszésére nem számít. Megy a maga útján. Egyedül meggyőződését követi.
Nagy alkotó erő, a ki rombol, hogy építsen. A régit mint hasznavehetetlent lerontja és helyébe újat, jobbat állít.
Kis dolgokkal nem igen törődik, arra csak az ér rá, akinek nagyobbhoz nincsen ereje. Mindig magasabb céljai
1*
4
vannak, de sohasem elérhetetlenek. Mindenkor okos, gyakorlati ember marad.
Tettei tanúsitják, hogy sokat valósított meg terveiből.
Mint ember nagy és nemes lélek. Egész lényében jóleső varázs van, mely kicsalja rokonszenvünket.
Komoly és hallgatag természet. Az első tekintetre hidegnek is látszik, pedig igen barátságos.
Az embereket értékük szerint becsüli. Nem dédelget senkit, csak a szegediek tudnak valamivel közelebb férni a szivéhez.
Nem szeret sokat beszélni, de szavainak sajátságos melegsége van. Nem a képzelet ad nekik ragyogást, hanem az őszinteség. Hogy szines szavakkal elrejtse, amit érez, ahhoz ő nem ért. Mindig nyiltan, egyszerűen és világosan szól, látszik, hogy a lelkéből beszél. Szónoki fogásokat nem használ, nem akar elragadni, de amit mond, azt megtudja értetni.
Eles szeme minden hibát észrevesz, de dorgálásából is kiérezni szive jóságát. Nem haragszik sokáig. Lelkében a felindulás után rögtön mosolyog a béke.
Pályafutását mint történelmi tanár kezdte 1861 ben.
Gyönyörű, de veszedelmes szerepük volt akkor a magyar történelem tanárainak. Mi csak a regényekből és apáink meséiből ismerjük azokat az időket, a melyekben ő már szerepelt. Az elnyomatás szomorú évei voltak azok. A költők is csak félve merték vigasztalni a nemzetet. Honfiaink egy része börtönben szenvedett, a másik részének lelkére meg rászállt a kétségbeesés a nemzet jövője felett.
Elaludt még a remény is, mert minden sötét volt akkor Magyarországon, csak a csendőrszuronyok voltak fényesek.
Magyar Gábor e nehéz viszonyok között is bátran hirdette a nemzetnek szentesitett törvényeihez való jogát. Éb...