Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.78 MB
2018-11-05 13:51:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
75
486
Rövid leírás | Teljes leírás (151.22 KB)

A Nagy-Kanizsai államilag segélyezett községi nyilvános
Polgári Fiu-Iskola
hetedik értesítője az 1878-79. tanév végén.
Szerkesztette Morgenbesser János igazgató.
Nagy-Kanizsa. Nyomtatott Fischel Fülöp nyomdájában.
1879.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI NYILVÁNOS
3NNMA&X 1YV«X8&<MU&
HETEDIK


éfeSSif
értesítője
AZ
1878-79. TANÉV YÉtiÉN.
SZEEKESZTE
MORGENBESSER JÁNOS
igazgató.
xaoy.kixiksa.
NYOMATOTT FISCHEL FÜLÖP NYOMDÁJÁBAN.
1879.

A
NAGY-KANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI NYILVÁNOS
HETEDIK
értesítője
AZ
1878-79. TANÉV VÉGÉN.
SZERKESZTÉ
MORGENBESSER JÁNOS
igazgató.
MOY\'KAlílZSA.
NYOMATOTT FISCHEL FÜLÖP NYOMDÁJÁBAN.
1879.
REV 2010
I. Hermann und Dorothea. Széptani értekezés.
II. Adatok a tanoda 1878—9. évi történetéhez.
III. Jótékonysági rovat.
TARTALOM.
IV. Az intézet tanszereinek gyarapodása 1878/9-ben. Y. A bevégzett tananyag áttekintése, tankönyvek és tanárok. YI. A tantestület és működésének kimutatása.
VII. Az ifjúság érdemsorozata az 1878—9. tanév végén.
VIII. Statisztikai táblázatok az 1878/9. tanévről. IX. A jövő tanév megkezdésére vonatkozó értesítés.
Az érdemsorozatban használt rövidítések
értelme.
Előmenetelre nézve :
jel. = jeles
jó = jó el. = elégséges
elt. = elégtelen
Szorgalomra nézve:
erny. = ernyedetlen dics. = dicséretes vál. = változó hny. = hanyatló
Magaviseletre nézve
JO szb. r.

szabályszerű
rosz.
I.
Hermann und Dorothea,
irta
Goethe János Farkas.
Nagy költők remekművei, melyek nem az elröppenő pillanat számára irvák, hasonlítanak a jótékony naphoz. Valamint ennek sugarai, melyek derűt és fényt hintenek a tájra, életrekeltők, melegítők : úgy az örök igazságok, melyek a világirodalom remekjeiben lerakvák, nemzedékről nemzedékre általánosabb becscsel birnak s szellemi teremtőjük földi része már rég elporladott, mikor művén még teremtő szellemének dicsfénye ragyog s a késő századok az örökké friss forrásból még üdülést, élvezetet merítenek. Ez a remekművek áldott hatása. Nem enyésznek el a korral, melyben létrehozattak, hanem az isteni ihlet szellemtűzében örök ifjúságot nyerve, időkön és nemzeteken túl hirdetik a szellem diadalát. Hiszen az örök igazsággal magukon hordják az örök szépet is, s az erkölcsi világban elévülhetlen levén mindakettő, fenntartják annak nevét és emlékét, ki az utóbbiban (a szépben) az elsőnek (az örök igazságnak) avatott hirdetője volt.
Ilyen remekmű Goethének, a legnagyobb német költőnek s a világirodalom egyik legjelesebbjének müve: — Hermann und Dorothea, melyet a következőkben méltatni akarok.
I.
A német magyarázatokkal szemben, melyeket figyelmesen vizsgáltam, egybevetettem és kritikailag bonczoltam, már azért is szerencsés helyzetben vagyok, mert bizonyos kedvencz nemzeti és felekezeti eszmék a műnek elfogulatlan vizsgálatát nem akadályozták, s azért az előttem fekvő magyarázó anyag mellett is, a mennyiben az annak bősége és terjedelmességénéi fogva lehetséges volt, itéle-
— 6 --
tem önállóságát és eredetiségét megőriztem. E magyarázó anyagnak felhasználása lesz egyszersmind az önállóság és eredetiség ismérve, a melyek különben könnyen a plágium szélesen kitaposott és kényelmes ösvényére csábíthattak volna. Ezt azonban nem akartam.
Hatni hagyám lelkemre a gyönyörű költemény elévülhetlen szépségeit; az egyszerű ruházatban megjelenő magasztos eszmék egy üdébb légkörbe emeltek s most, hogy a költemény méltatásához fogok, nem láttam be szükségét annak, hogy, mit annak némely német m...