Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.52 MB
2018-11-05 15:18:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
20
113
Rövid leírás | Teljes leírás (133.27 KB)

A nagykanizsai
államilag segélyezett községi
Polgári Fiú- és Leányiskola
huszonharmadik értesítője az 1894-95. tanévről.
Szerkesztette: Dr. Bartha Gyula igazgató.
Nagy-Kanizsa, 1895.
Nyomatott Weiss L. és F. könyvnyomdájában
19296

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


A
NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI
POLGÁRI FII)- ÉS LEÁNYISKOLA
HÚSZON H ARM A Dl K
ÉRTESÍTŐJE
AZ
1894-95. TANÉVRŐL.
SZERKESZTETTE:
DR- BARTHA GYULA
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA, 189 5.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
19296
JREV 98
A
NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI
POLGÁRI FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLA
HUSZONHARMADIK
ÉRTESÍTŐJE
AZ
1894-95. TANÉVRŐL.
SZERKESZTETTE:
DR" BARTHA GYULA
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA, 189 6.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
19296
/
REV 98 I
REV 2010

Visszapillantás az 1894—95. tanévre.
^ffifwig© lefolyt tanév fiúiskolánk fennállásának 23-ik, leányiskolánk fennállásának 4-ik éve volt. A közös igazgatás alatt egyesi-(Ö^nEEI két testvér-intézetnek egymástól sokban különböző vi-szonyait, nem egyöntetű szervezetét, a leányiskola kezdetleges r^^S^S?^ állapotát s a fiúiskolához mért hátrányosabb helyzetét a mult 3 év alatt mindenik Értesítőnkben elég kimerítően iparkodtunk illusztrálni; a szervezeti hiányokat és visszásságokat szembe tüntetni, hogy ezáltal részint felhívjuk az illetékes hatóságok figyelmét a leányiskola működését bénitó körülményekre, részint okát adjuk a két intézet életműködésében szükségképp beállott eltéréseknek. Ezekre, mint ismételten kifejtett körülményekre itt egyszerűen utalva, csupán azt jegyezzük meg, hogy a lefolyt tanévben a viszonyok — sajnos — semmit sem változtak, legfennebb a viszonyok változtatásának szükségessége lett nyilvánvalóbb s a leányiskola számára építendő új helyiség tervezgetése haladott elébbre. A tanév történetében más fontos mozzanat alig merült fel, áttérhetünk tehát az iskolai élet egyes mozzanatainak ismertetésére.
1. A tanév kezdete A behatásokat megelőzőleg augusztus 29-én tartották az egyes tantestületek alakuló üléseiket, melyeken megállapittatott a tantárgyak és tanórák beosztása s a heti órarend; megválasztattak a testületi tisztviselők, és pedig a fiúiskolában: jegyzőnek Rozgonyi Lajos, ifjúsági könyvtárnoknak Sauermann Mihály, tanári könyvtárnoknak az igazgató ; a leányiskolában : jegyzőnek Pappné Svastits Janka. Ugyanekkor kijelöltettek az osztályfőnökök és a napi felügyeletet végző tanárok, illetve tanítónők. A heti órarend elkészítésénél a mult években követett gyakorlatnak megfelelően meghagyatott a miniszteri tantervtől némileg eltérő régebbi beosztás.
2. A heiratások, javitó és felvételi vizsgálatok augusztus 30-tól szept. 3-ig tartattak meg. A beiratások eredményét áttekintőleg adják a megfelelő helyen közölt statisztikai táblázatok, melyek szerint a tanulók létszáma a fiúiskolában 1 -gyei, a leányiskolában 12-vel szaporodott a
_ 4 —
mult tanévi létszámhoz képest. A leányiskola I. osztályába helyszűke miatt 53-nál többet föl nem vehetvén, mintegy 20-at kénytelenek voltunk visszautasítani.
Javitó-vizsgálatra jelentkezett 9 fiú- és 9 leánytanuló, kik mindannyian sikerrel állották ki a vizsgálatot.
3. A tanév megnyitása szeptember 4-én történt ünnepélyes „Veni Sancte" után; ezt követte az osztályrendezés, a szegény tanulók ellátása tankönyvekkel az iskolai segélykönyvtárból és egyéb előkészületek, melyek után szept. 5-én a rendes tanítás vette kezdetét.
4. Változás a tantestületeit személyzetében csak annyiban történt, hogy az illetékes egyházi hatóság Rásztics Rafael leányiskolái róm. kath. hitoktató urat innen áthelyezvén, helyette Szab...