Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.9 MB
2017-05-02 11:31:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
207
968
Rövid leírás | Teljes leírás (146.06 KB)

A nagykanizsai államilag segélyezett községi szakirányú iparos fiú- és leánytanonciskola értesítője az 1928-29. tanévről
XLIII. évfolyam
Közli Poredus Antal igazgató
Nagykanizsa, 1929. Gyarmati Gy. könyvnyomdája 5921

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

JU
M íiJSiiJüü
r O Q A .
r ° A NAGYKANIZSAI
ÁLL. SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI SZAKIRÁNYÚ
IPAROS FIU- ÉS
LEÁNYTANONCISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1928—29. TANÉVRŐL
XLIII. ÉVFOLYAM
KÖZLI
POREDUS ANTAL
IGAZGATÓ
f
®
m
m
i in
ő OQp ,
A NAGYKANIZSAI
ÁLL. SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI SZAKIRÁNYÚ
IPAROS FIU- ÉS
LEÁNYTANONCISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1928—29. TANÉVRŐL
XLIII. ÉVFOLYAM
1T -\'-•>> \\
KÖZLI
POREDUS ANTAL
IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA, 1929.
GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA
5921
A jövő tanévre vonatkozó tudnivalók.
1929—30. tanévre az összes iparostanoncok, tehát a téli
tanfolyambeliek beiratásais,szept.2—7-ig bezárólag a Rozgonyi-u.
uj iskolához csatolt régi gimnáziumi épületben a földszinten, a
bejárattól balra levő tanonciskolái rajzteremben (7. sz. terem)
vasárnap kivételével naponkint 5—7-ig történik.
Beiratásra kitűzött időben köteles minden munkaadó a tanoncát,
illetve a tanoncait korukra való tekintet nélkül beíratni
és szeptember 9-től, illetve a téli tanfolyamban november
1-től kezdve pontosan az iskolába járatni.
A tanév kezdete után felfogadott tanoncot a munkaadó a
tanonc tényleges alkalmazásbavételének napjától számított
három napon belül a tanonciskolába beíratni és a negyedik
naptól a próbaidő tartama alatt is az iskolába járatni köteles.
(Szerv. 27. §.) Azon munkaadó, aki tanoncát a beírásra
megállapított időben be nem iratja, vagy a kitűzött időben nem
küldi pontosan az iskolába, iparkihágást követ el s mint ilyen
az 1922. évi. XII. t.-c. 128. §. 4. pontja alapján lesz megbüntetve,
tanonca pedig sem tandijelengedésben, sem más kedvezményben
nem részesülhet.
A beiratásnál minden tanonc személyesen tartozik megjelenni.
A mult évben már tanonciskolába járt tanoncok csupán
a nyomtatott értesítő könyvecskéjükkel jelentkeznek a beírásra;
az uj tanoncok azonban a munkaadójuk, vagy megbízottjának
kíséretében jelennek meg és születési anyakönyvi kivonatukat,
utolsó iskolai és himlőujraoltási bizonyítványukat, továbbá a
tanszerződésüket bemutatni, az évvégi nyomtatott Értesítőre és
ipari Szótárra 1 pengőt, tanszer- és tandíjra pedig 15 pengőt megfizetni,
vagy a városi tanácshoz intézett és szegénységi bizonyítvánnyal
felszerelt tandijelengedés iránti kérvényüket az igazgatónak
vagy helyettesének átadni tartoznak. Megjegyezvén,
hogy az uj ipartörvény rendelkezése szerint csak az vehető föl
tanoncnak, aki legalább az elemi népiskola negyedik osztályát
jó eredménnyel végezte el. Végül felhivatnak azon iparosmesterek,
akiknek több tanoncuk van, hogy összes tanoncaikat
egyszerre Írassák be, mert csak ez esetben lesznek azok ugy
beoszthatok, hogy ne valamennyi tanoncuk egyszerre legyen
elvonva a műhelyből. Az igazgatóság
Magyar Endre kir. iparoktatási főigazgató.
A magyar iparoktatás szolgálatában eredményesen eltöltött
negyven évi odaadó munkásélete után 1927/28. tanév végével a
jól megérdemelt nyugalomba vonult hazánk iparoktatásának nagytehetségű
vezére és apostola: Magyar Endre, kir. főigazgató.
Mi, kik közel négy évtized óta állunk az iparoktatás szolgálatában
és részt vettünk a tanoncoktatás kezdetlegességével járó
nehéz és fárasztó munkában, tudjuk és érezzük legjobban, mit