Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.95 MB
2018-02-01 15:44:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
60
409
Rövid leírás | Teljes leírás (88.63 KB)

A nagy-kanizsai városi ipariskola
XII. értesítője
az 1897-98. tanévről.
Közli: Venczel Rezső igazgató.
Nagy-Kanizsa, 1898.
Weiss L. és F. Könyvnyomdája
31134

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Paedag O
1 - i £ R
A NAGY-KANIZSAI VÁROSI IPARISKOLA
XII. ÉRTESÍTŐJE
AZ 1897—98. TANÉVRŐL.
K Ö Z L I:
YENCZEL REZSŐ
IGAZGATÓ.

NAGY-KANIZSA, 1898.
WEfSS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJA,
31134

KÖNYVTÁRA J

A NAGY-KANIZSAI VÁROSI IPARISKOLA
XII. ÉRTESÍTŐJE
AZ 1897—98. TANÉVRŐL.
KÖZLI:
YENCZEL REZSŐ
IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA, 1898.
WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJA.
31134
RÜV «01«
PEV
Tartalom.
I. Az érdemsorozatban előforduló rövidítések magyarázata .... 2
II. Tóth István igazgató emlékezete ............3
III. A tanonczok rajz- és munkakiállitása...........5
IV. A tanévről szóló igazgatói jelentés ...........6
V. A felügyelet ...................13
VI. Az ipariskola tanszemélyzete..............13
VII. Tanterv és tananyag ..........-......14
VIII. Az ipariskolában elvégzett tananyag...........14
IX. Órarend . ....................17
X. Az ipariskolai tanulók névsora és általános osztályzata . . . 18
XI. A tanonczokra vonatkozó statisztikai adatok........31
XII. Statisztika a foglalkozásra nézve...... .....32
XIII. Statisztika a munkakiállitásról.............33
XIV. Az intézel költségvetése ...............35
XV. A jövő iskola évre vonatkozó tudósitás..........3ü
KÖNWtABAJ
i.
Az érdemsorozatban előforduló rövidítések magyarázata.
a) Magaviselet: l=jó
2 = szabályszerű
3 = kevésbbé szabályszerű.
b) Osztályzat:
1 =* jeles 2= jó
3 = elégséges
4 == elégtelen.
»MieaX,

VT ÁR
fS


c) Egyéb:
r. k. = róm. kath. h. r. = helv. ref. á. r. = ágost. ref. izr. =■ izraelita ism. — ismétlő n. j. = nem járt félsz. = felszabadult m. h. = meghalt k. m. = kimaradt kor. = korona fill. = fillér k. 1. = kitüntető lap d. 1. = dicsérő lap.
MTA ■ \' . i A.^Aü^i
álei\'gddstt mű

Tóth István
1843-97.
A kérlelhetlen halál, mely válogatás nélkül szedi áldozatait, nem téve különbséget sem gazdag, sem szegény között, s mely megjelenik a királyok fényes palotáiban ép ugy, mint a véres verejtékkel küzdő napszámosok füstös, sötét gunyhóiban, a lefolyt tanévben intézetünkben is megjelent, kiragadván sorainkból a szerető kartárst, ipariskolánk ügybuzgó fáradhatatlan szorgalmú igazgatóját: Tóth Istvánt.
A csapás annál megrenditőbb, mert azon korban érte, a mikor még joga lett volna az élethez, s mert mig másokat lassan sorvasztja el, addig őt villámcsapásként, a magyar népoktatásügy harczmezején: az iskolában sújtotta le.
kartársai odaadó, őszinte szeretete
vette körül — megjelenni, ezen pillanatot használta föl végzetes munkájához. Nem volt kint 5 perczig s már hozták a szomorú s mindenkit leverő hirt, hogy a folyosón összeesett: szélhűdés érte, mely
egész balfelét megbénította. Lakására szállítottuk, hol daczára
a legodaadóbb ápolásnak és gondozásnak, a melyben kedves övéi részéről részesült, nem lehetett őt megmenteni az életnek. A halál kérlelhetlen angyala, nem hallgatva a fájdalomtól megtört családtagok szivetrázó esdekléseire, a megrendült kartársak, barátok őszinte fohászaira, decz. 1-én, egy heti kinos szenvedés után kioltotta életét. Tragikus halála mindenkit megrázott s általános részvétet keltett a váratlanul lesújtott szegény családja iránt az egész városban.
A korán elhunyt, páratlan szelídséggel s apostoli odaadással munkálkodó kartárs haláláról a tantestület külön gyászjelen...