Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.5 MB
2018-02-01 17:04:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
63
453
Rövid leírás | Teljes leírás (102.28 KB)

A Nagykanizsai Államilag Segélyezett Községi Iparostanoncz-iskola értesítője
az 1904-1905. tanévről.
XIX. évfolyam.
Közli: Poredus Antal igazgató.
NagyKanizsa, 1905.
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában.
61440

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
községi 1par0stan0ncz-isk0la
értesítője
AZ
1904—1905. TANÉVRŐL. XIX. ÉVFOLYAM.
KÖZLI:
POREDUS ANTAL
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA, 1905.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
61440


}.\'■; ".«pa
" * •» -t/\'* r:
■ s
, " f
\' * , -
i •
Ä,./\' \'"■\' - • , \'
\'•V.\' • v.-». .\'V \'x - \'
ív.\'S/. :\'\'wr , S
ívr.
Í ví.
ÍSfe

SR4
. \' -
i iWAG-Y. ^liADir^lâ; ! KÖNYVTÁIvA \\

\'vV/ -ÏÏW»
: \'
MW;< ;
A
mm

mmA NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
községi iparostanöncz-iskola
értesítője
AZ
1904—1905. TANÉVRŐL.
XIX. ÉVFOLYAM.
KÖZLI:
POREPUS ANTAL
IGAZGATÓ.
í iliSj¡Sádemü i _ K-i) yrvTARA i
NAGYKANIZSA, 1905.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
61440
Pierv soie
TARTALOMJEGYZÉK:
Oldal
I. A jövő tanévre vonatkozó tudnivalók...........3
II. Jelentés az 1904—1905. tanévről.............4
III. Felügyelet.....................9
IV. Tanítótestület ...................10
V. Elvégzett tananyag..................12
VI. Minősítési osztályzat....... ..........17
VII. Az 1904—1905. tanévi órarend.............18
VIII. A tanulók névsora és osztályzata ............20
IX. Munkakiállitás...................36
X. Kimutatás az 1905. junius hó 11 —12-én tartott rajzkiállitáson részt-
vett tanulókról és rajzaik számáról......... . 39
XI. Statisztikai kimutatás a tanulók előképzettségéről, a tanitás eredményé-
ről és az évi mulasztásokról osztályonkint........41
XII. Statisztikai kimutatás a tanonczok száma, kora, vallása, nemzetisége
és születési helye szerint..............42
XIII. Statisztikai kimutatás a tanonczok foglalkozása szerint .... 43
XIV. Az iparostanoncz-iskola 1904—1905. évi költségvetése.....44
MAG-Y A\'KA1>EMJA j
könyytxra_
m r.a < mwi a^ábóí átengedett mű
I.
A jövő tanévre vonatkozó tudnivalók.
Az 1905 — 1906. tanévre a tanonczok beirása az egész évi tanfolyamban szeptember 1—12-ig, az öt hónapos téli tanfolyamban pedig október 15—18-ig eszközöltetnek a központi elemi népiskola III. fiúosztályában, köznapokon esti tí--8-ig, vasár- és ünnepnapokon d. e. 9—1 l-ig, d. u. 2 — 4-ig.
Ezen kitűzött időben köteles minden iparosmester a tanonczát még azon\' esetben is beíratni, ha az illető még csak próbaszolgálatban van, vagy vidéken dolgozik.
Aki tanonczát a beírásra kitűzött időn tul íratja be, vagy tanonczát nem küldi pontosan az iskolába s ezen mulasztását nem tudja kellően igazolni, az az 1884. évi XVII. t. cz. 62. §-ába ütköző iparkihágást követ el s vele szemben az 1884. évi XVII. t. cz. 157. §-ában megállapított 40 koronától 400 lcoronáig terjedhető pénzbírság fog alkalmaztatni. A később felfogadott tanonczok a felfogadás napján azonnal beirandók, mert különben ezek mestereivel szemben is a fenti szakasz fog alkalmaztatni; kivételt képeznek az április hó 15-én tul felvett tanonczok, kik a következő tanév első napjaiban Írandók be.
A behatásról való elkésés, vagy a tanításon való meg nem jelenés, csak a következő okokkal menthető ki:
1. Ha a tanoncz komoly betegségbe esik, vagy ha azzal egy lakáson levő családtagok valamelyike ragá...