Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.25 MB
2018-02-14 17:48:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
125
485
Rövid leírás | Teljes leírás (124.2 KB)

A Nagykanizsai Államilag Segélyezett
Községi Szakirányú Iparos Fiú- és Leánytanonciskola
értesítője
az 1925-1926. tanévről.
XL. évfolyam.
Közli Poredus Antal igazgató
Nagykanizsa,
Gyarmati Gy. Könyvnyomdája
1926

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

3CK; z &
A NAGYKANIZSAI Államilag segélvezett községi
5ZAKIRÁNVU
IPAROS FIU- ÉS LEÁNVTANONCI5KOLA
ÉRTESÍTŐJE
az 1925—26. tanévről
(f ^ \\ A
XL. ÉVFOLYAM
KÖZLI
POREDUS ANTAL
IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 1926.
A NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLVEZETT KÖZSÉGI
SZAKIRÁNyU
IPAROS FID- ÉS LEÁN^TANONCISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1925—26. TANÉVRŐL
XL. ÉVFOLYAM
KÖZLI
POREDUS ANTAL
IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 1926.
REV V .
R2V 201«
I.
A jövő tanévre vonatkozó tudnivalók.
1926—27. tanévre az összes iparostanoncok beirása, tehát a téli tanfolyambelieké is, 1—7-ig, a Rozgonyi-u. ujiskolához csatolt régi gimnáziumi épületben a földszinten, a bejárattól balra levő tanonciskolái rajzteremben vasárnap kivételével naponkint 4—7-ig történik.
A beírásra kitűzött időben köteles minden munkaadó a tanoncát, illetve a tanoncait korukra való tekintet nélkül beiratni és szeptember 7-től, illetve a téli tanfolyamban 1-töl kezdve pontosan az iskolába járatni.
A tanév kezdete után felfogadott tanoncot a munkaadó a tanonc tényleges alkalmazásbavételének napjától számított három napon belül a tanonciskolába beiratni és a negyedik naptól a próbaidő tartama alatt is az iskolába járatni köteles. (Szerv. 17. §.) Azon munkaadó, aki a tanoncát a beírásra megállapított időben be nem Íratja, vagy a kitűzött időben nem küldi pontosan az iskolába, iparkihágást követ el s mint ilyen az 1922. évi. XII. t.-c. 128. §. 4. pontja alapján tesz megbüntetve, tanonca pedig sem tandijelengedésben, sem más kedvezményben nem részesülhet.
A beírásnál minden tanonc személyesen tartozik niegjeíenni. A múlt tanévben már tanonciskolába járt tanoncok csupán a nyomtatott Értesítő könyvecskéjükkel jelentkeznek a beírásra; az uj tanoncok azonban a munkaadójuk, vagy megbízottjának kíséretében jelennek meg és születési anyakönyvi kivonatukat, utolsó iskolai és himlőujraoltási bizonyítványukat, továbbá tanszerződésüket bemutatni, az évvégi nyomtatott Értesítőre és ipari szótárra 92 garast (11.500K), tan- és tanszerdijra pedig 20 pengőt megfizetni, vagy a városi tanácshoz intézett és szegénységi bizonyítvánnyal felszerelt tandijelengedés iránti kérvényüket az igazgatónak, vagy helyettesének átadni tartoznak. Megjegyezvén, hogy az uj ipartörvény rendelkezése szerint csak az vehető föl tanoncnak, aki legalább az elemi népiskola negyedik osztályát jó eredménnyel végezte el. Végül felhivatnak azon iparosmesterek, akiknek több tanoncuk van, hogy összes tanoncaikat egyszerre Írassák be, mert csak ez esetben lesznek ugy beoszthatok, hogy ne valamennyi tanoncuk egyszerre legyen elvonva a műhelytől.
Az igazgatóság
Steinberger Viktor
\'\' t 1926 május 10.
Tanonciskolánkat az elmúlt tanév vége előtt nagy és pótolhatatlan veszteség érte. Steinberger Viktor, oki. gépészmérnököt, intézetünk nagytudásu fémipari szakrajztanárját temettük el 1926. május 12-én. Munkában gazdag életének 48. évében tért örök nyugalomra, miután ebből közel 23 évet a sárvári műselyemgyárban, majd a kecskeméti konzervgyárban, mint vezető töltött el teljes megelégedésre és általános közbecsülésben. Sárváron részint a túlfeszített munkával, részint a műselyemgyártásnál használt különböző szeszes anyagok folytonos belélegzése következtében szerzett tüdővérzése miatt amúgy is gyenge szervezete az állandó és huzamos munkát egészségének rovása nélkül nem bírván el, két évvel ezelőtt hazajött szabadságra szülei és testvére körébe, majd állásáról véglegesen le is mondott. A pihenés jót tett neki. A két év alatt annyira összeszedte magát, hogy 1925. szeptember 1-én felkérésemre elvállalta tanonciskolánknál heti négy órában a fémiparostanoncok szakrajzoktatását. Néhány előadás után örömmel közölte velem, hogy mily jót tesz neki ez az elfoglaltság. Szabad idejében elkészítette az uj tantervben előirt tananyagnak az egész évi tanmenetét. Április végéig a legnagyobb pontossággal és lelkesedéssel oktatta a tanítására bízott tanoncokat. Ekkor azonban a tanítás végeztével hideg, esős estén sietve haza, meghűlt, mely miatt ágyban kellett maradnia. A nagy köhögés miatt, fájdalom, tüdővérzése is fellépett, mely csakhamar kioltotta drága életét. Május 10-én hajnali 3 órakor szerető hitvese karjaiban szűnt meg a nemesen érző sziv dobogni. A korán elhunyt, igazi ügyszeretettel és lelkesedéssel munkálkodott s mindnyájunk által végtelenül nagyrabecsült- és szeretett kartárs emlékét a tanítótestület jegyzőkönyvében örökítette meg, ravatalára koszorút helyezett, a mélyen sújtott özvegynek pedig küldöttségileg fejezte ki mélyen érzett részvétét.
A drága halott temetése május 12-én d. u. 4% órakor történt a róm. kath. temető halottas házából, melyen a tantestület teljes számban, az aznapi előadásra megjelent mindkét nembeli tanoncok pedig osztályfőnökeik vezetése mellett vettek részt, hol a búcsúztatás után és a sirnál P. Lefcsik Pongrácz hitoktató vezetése mellett a tanonciskolái vegyeskar megható szép gyászdalokat énekelt.
Nyugodjék békében!
III.
Jelentés az 1925—26. tanévről.
Iparos fiutanonciskolánk fennállásának 40., a leánytanonciskolánk pedig 13. évét töltötte be a letűnt iskolai évvel.
Negyven év hosszú idő egy iskola működési életében, de — sajnos -— nálunk még sem volt elegendő ahhoz, hogy tanonciskolánk, amely ma már 21 közismereti, 22 rajz- és 1 rajzpótló osztályban. 922 tanonc oktatását látja el és amelyben kötelező az iskola pontos látogatása, városunk többi tanintézeteihez hasonlóan a tanoncoktatás céljait szolgáló önálló iskolaépületben nyerhetett volna elhelyezést.
Tanonciskolánk fennállása óta a központi állami elemi, állami polg. fiu- és leányiskola tantermeiben teljesiti nagy és hazafias feladatát. — A múltban, kisebb létszám és a tantermek megfelelőbb felszerelése mellett, bár nagy nehézségekkel küzdve, iskolánk valahogy csak megfelelt hivatásának. A háború óta azonban, mivel a háború alatt kórházakká átalakított tantermek felszereléséből hét tanterem padjait a szegény sebesült katonák a hideg telek folyamán teljesen felaprították és eltüzelték, a háború befejezése után pedig hiába kértük azok pótlását, nem maradt más hátra, mint a megmaradt padokkal a 46 tantermet 30—40 tanuló számának megfelelő ülőhellyel ellátni, minek következtében a tanonciskola népesebb osztályaiban a tanoncok egyharmadának egész tanítás alatt állva kellett az előadásokat végighallgatni, Írásbeli és rajzmunkák végzéséről pedig szó sem lehetett. A polgári fiu- és leányiskolák folytonos osztálypárhuzamositásai folytán évről-évre ujabb és ujabb elemi iskolai tantermek átengedését eszközölték ki a gondnokságtól, minek következtében a háború előtt még tizenkét tantermes központi állami elemi iskola ma már csak négy tanterem felett rendelkezik. A polgári fiu- és leányiskoláknak a központi állami elemi iskola rovására történt e folytonos térhóditásainak következményeit sajnos, megérezte a tanonciskola is, mert amint a polgári leányiskola egy-egy tantermet birtokába vett, abba már többé a tanonciskolát nem engedte be, annak dacára, hogy az illető tanterem tanoncoktatás céljának megfelelő villanyvilágítással van általunk fölszerelve és hogy a tanonciskolának az állami elemi iskolák tantermeire való használati joga az államosítás alkalmával telekkönyvileg is biztosítva lett. Ez a körülmény egyszer s mindenkorra megakasztotta tanonciskolánkat a továbbfejlődésében, s vonta maga után, hogy mivel tanterem hiányában a tulnépes osztályok párhuzamosíthatok nem voltak, az összes első fiúosztályokban már néhány év óta 60—68 tanuló van 30—40
— 6 —
ülőhelyre beszorítva, mely miatt ezen osztályokban Írásbeli munkát végeztetni vagy rajzoltatni egyáltálán nem lehet, minélfogva természetesen a tanítási eredmény is évről-évre gyengébb lesz nemcsak ezen, hanem még a felsőbb osztályokban is. Ennek felismerése indította a tanítótestületet és felügyelőbizottságot arra, hogy már a mult tanév befejezése után : julius hó 3-án tartott bizottsági ülésében hozott határozatából kifolyólag reámutatván a tanonciskola tarthatatlan helyzetére, kérelmezte a városi tanácsnál, mint iskolafentartó hatóságnál, a tanonciskola eredményesebb működésének biztosítása végett annak- mielőbbi megfelelő elhelyezését. Sajnos a szünidő folyamán az ügyben semmi intézkedés sem történt, s igy tanonciskolánk az uj tanévet újból a régi helyén volt kénytelen megkezdeni. A beiratásra kitűzött időben 609 tanuló iratkozott be, mely létszám szeptember 15-ig 815-re emelkedvén, két osztálynak azonnali párhuzamosítására lett volna szükség, ami azonban tanterem hiányában keresztülvihető nem volt. Erről jelentést téve a felügyelőbizottságnak, Bazsó József alelnök úrral felkerestük dr. Sabján Gyu|,a, polgármester urat s miután szóval is feltártuk előtte a tanonciskola jelenlegi elhelyezésének tarthatatlan voltát.
Bazsó József felügy. bizottsági alelnök ur, úgyis mint ipartestületi elnök, annak bejelentése mellett, hogy a tanonciskola önálló épületben való elhelyezésének kérdését Nagykanizsa város iparostársadalma mindaddig, inig az megoldást nem nyer, állandóan napirenden fogja tartani, kérte Polgármester urat, hogy a tanonciskola eredményes működésének biztosítása érdekében szíveskedjék annak ideiglenes elhelyezéséről sürgősen gondoskodni. Polgármester ur, tekintettel arra, hogy tantermeinek számánál fogva egyedül a Rozgonyi-uccai uj iskola és az ahhoz csatolt régi gimnáziumi épület alkalmas a tanonciskola befogadására, megígérte, hogy ezen iskolának a tanoncoktatás céljaira való használatbavételéről a kir. tanfelügyelőséget azonnal értesíteni fogja, egyben felhívott, hogy az eszközlendő átalakításokról és szükséges felszerelésekről tegyek a tanácsnak mielőbb Írásbeli jelentést.
A tanonciskolánk által használatba veendő összes tantermekről, helyiségekről és minden egyes tanteremben szükséges átalakítások és felszerelések bejegyzésével készült alaprajz kapcsán a kívánt előterjesztés azonnali beterjesztése dacára, az egész tanévet még a régi helyen voltunk kénytelenek kihúzni, amennyiben azokkal most junius vége felé készültek csak el a vállalkozók.
A jövő tanévet tehát már a Rozgonyi-uccai uj- és a vele kapcsolatos régi gimnáziumban fogjuk megkezdeni, hol, ha méreteinél és felszerelésénél fogva nem is fog teljesen megfelelni a tanoncoktatás céljainak, legalább rendelkezünk már egy önálló és teljesen uj berendezéssel felszerelt rajzteremmel, egy megfelelő igazgatói irodával, testületi szobával és egy önálló tanonciskolái szolgával, ki teljesen a tanonciskola szolgálatábanfog állani és felszereléseink felett őrködni.
A tanév kezdete. Az iskolaév a tanítótestületnek augusztus hó 31-én tartott alakuló ülésével kezdődött, melyen megválasztattak tantestület jegyzővé : Faludi Géza, a fizikai és vegytani szertár őrévé: Béres
— 7 —
János, a szakrajzi szertár őrével: Ketting Ferenc. Megállapittatott a heti órarend, kijelöltettek az osztályfőnökök és minden egyes osztály tanitási helyéül szolgáló tantermek.
Beiratás. A beiratások szeptember 1—6-ig tartattak, mely időben ugy az egész évi, mint a télitanfolyambeli tanoncok tartoztak beiratkozni. A beiratásra kitűzött időben az egész évi tanfolyamba beiratkozott 525 fiu- és 218 leánytanonc, a téli tanfolyamba pedig 72 épitőiparos-tanonc, összesen 815, mely létszám a tanév végéig az egész évi tanfolyamban 605, a leányoknál 242-re, a téli tanfolyamban 75-re, összesen 922-re emelkedett, azaz 27-tel nagyobb volt a tanoncok száma, mint az előző tanév végén.
A rendes előadások az egész évi tanfolyamban szeptember 7. és a téli tanfolyamban október 16-án vették kezdetüket, s az egész évi tanfolyamban junius 29-ig, a téli tanfolyamban március 15-ig tartottak.
Az osztáyok száma. Az egész évi tanfolyamba beirt 605 tanonc a közismeretnél 13 osztályba, u. n. egy előkészítő, négy I., négy II., két III. és két IV. osztályba; a rajznál négy I., öt II. osztályú általános rajzi, öt szakrajzi és egy rajzpótló osztályba osztattak be. A leányoknál beirt 242 tanonc közismereteknél két I., két II., egy III. és egy IV., rajznál két I., két II., általános rajzosztályban egy III. és IV. szakrajzi osztályban nyertek oktatást. A téli tanfolyamba beirt 75 tanonc egy I. és II—IV. közismereti, egy I—II. áttalános rajzi és egy szakrajzi osztályban részesültek oktatásban.
A tanítótestület és értekezletei. Németh Mihály, polg. isk. rajztanár, ki 1900. évi szeptember 18-a óta működik a tanonciskolánknál, az 1925—26. tanévre az áll. polg. fiúiskola igazgatásával bízatván meg, mint ilyen az alakuló értekezlet előtt bejelentette, hogy nagy elfoglaltsága miatt a faipari szakrajz kivételével, a többi szakrajzi csoportok tanitásáról lemond. Tanonciskolánk f. tanévben amugyis teljesen szakirányúvá szérveztetvén át, mely maga után vonja, hogy a szakrajzra lehetőleg szakképzettséggel biró szakemberek alkalmaztassanak, a fémipari szakrajz ideiglenes vezetésével: Steinberger Viktor, oki. gépészmérnök; a bőripari szakrajz ideiglenes vezetésével: Pintarics János, bőripari technológiai tanfolyamot végzett cipészmester; az építőipari szakrajz és vegyesipari szakrajz vezetésével pedig Ketting Ferenc, középiskolákra képesített rajztanár bízatott meg, ki iskolánknál eddig az A) II. osztályban az ált. rajzot tanította 7 éven át. Ugyancsak változás állott be a róm. kath. hitoktatók körében is, amennyiben P. Bakos Ágoston, szentferencrendi áldozár, ki két éven át oly szeretettel és buzgalommal oktatta tanoncainkat négy osztályban a hittanra, felettes hatósága által a kiskanizsai plébánia ellátására küldetvén ki, az általa adott heti négy, illetve öt hittani óra ellátásával P. Tóth Móric bízatott meg.
A tanítótestület a tanév folyamán összesen hét rendes ülést tartott, melyeken a tananyag módszeres feldolgozásával, a tanoncok iskolalátogatásával, magaviseletével, előmenetelével s egyéb, a tanoncoktatásnak minél sikeresebbé tételére irányuló kérdésekkel foglalkozott. A tanitótestületi értekezletek jegyzője az elmúlt tanévben a sorrend szerint következő Faludi Géza kartárs volt.
— 8 —
Vallás- és közoktatási Miniszter ur a helybeli fémipari szakiskolában a mult szünidőben megtartott általános rajztanitói tanfolyamra Cseténé Müller Erzsébet, a Székesfehérváron megtartott ipariskolai közismereti tanfolyamra pedig Béres János és Cseh Joákim kartársakat rendelte be.
Tanterv. A tanitás alapjául a VK. Miniszter ur, 1924. évi 60.000 szám alatt kelt rendeletével kiadott tanterv szolgált, melynek alapján az ugyanazon osztályok vezetői ugy a közismereti, mint a rajzosztályoknál az egyöntetű haladás és tanitási eredmény biztosítása végett közös megbeszélés és alapos megtárgyalás alapján elkészítették az egész évi tanmenetet heti beosztással.
Vallás- és erkölcsös nevelés. Mint mindig, az elmúlt tanévben is egyik legfontosabb feladatának tekintette a tanítótestület az oktatására bizott iparostanoncok valláserkölcsös nevelését. Nem mulasztott el egyetlen kínálkozó alkalmat sem, amikor fogékony lelkükbe csepegtethette mindazon szép és nemes lelkitulajdonságokat és tudnivalókat, melyeknek követése és állandóan szemelőtt tartása által tehetik magukat érdemesekké felebbvalóik és embertársaik mindennél többetérő tiszteletére és megbecsülésére.
Róm. kath. vallású tanoncaink egész tanéven át minden vasár- és ünnepnap délelőtt fél 10 órakor hitoktatóik és Pintarics János, bőripari szakrajztanitó vezetése mellett testületileg vettek részt a részükre tarott szentmisén, mely alatt P. Lefcsik Pongrác betanítása és vezetése mellett a tanonciskolái vegyeskar több szólamban betanult szép egyházi énekekkel emelte a vallásos áhítatot. Ezen kívül a róm. kath. fiu- és leánytanoncok kivétel nélkül elvégezték a karácsonyi és húsvéti szentgyónást és áldozást.
Fegyelem. A tanítótestületnek a növendékekkel szemben gyakorolt szeretetteljes bánásmódja és nevelése mellett egy-két kisebb gyerekes csinytől eltekintve, iparostanoncaink magaviselete ellen panasz egyetlenegyszer sem merült fel a tanév folyamán.
Iskolalátogatás. Tanoncaink iskolalátogatása, eltekintve néhány renitens iparosmester tanoncaitól, — akiket mestereik nem engedik az iskolába, s akikre a jövőben névszerint leszek kénytelen reámutatni, nemkülömben tanonctartási jogaiktól is megfosztatni, általában kielégítőnek mondható, amennyiben a tanév végén maradt 684 tanonc közül igazolva mulasztott 386 tanonc 4432 napot, igazolatlanul 211 tanonc 1470 napot, összesen 596 tanonc 5902 napot. Hogy a mulasztások még mindig ilyen nagymérvűek, az főleg annak tulajdonitható, hogy a büntető biró, ki emellett árvaszéki gyám is és az összes egyéb iparkihágásokat is ellátja, az iskolai mulasztásokból eredett iparkihágásokat a beterjesztés után csak két-három hónap múlva veszi elő és rója ki a pénzbírságokat, minek következtében a bírságolásnak nincs meg a kivánt hatása.
Igazolatlan mulasztás miatt a tanév folyamán 162 iparosmester ellen voltunk kénytelenek feljelentéssel élni és pedig 86 ellen egyszer, 31 ellen kétszer, 23 ellen háromszor, 9 ellen négyszer, 6 ellen ötször, 7 ellen hatszor kiket a rendőri büntetőbiró az 1922. évi XII. t.-c. 128. §-a 4. pontja alapján összesen 1,260,000 K pénzbirságban marasztalt el.
Tanítási eredmény. Sajnos, az első osztályoknak most már a második tanéven át való túlzsúfoltsága miatt az elért tanítási eredmény sem olyan kielégítő, mint a milyen normális létszám mellett volt elérhető. 60—63-as létszámmal, különösen ha azok egyharmadának egész éven a fal mellett kell állnia és sem írásbeli számolást állva nem lehet végezni. Meg vagyok azonban győződve, ha létszám tekintetében az első osztályok tehermentesítve lesznek, az alapozó munkát sokkal jobban fogják elvégezhetni és ennek következtében a második osztályok is sokkal könnyebben és eredményesebben tudnak majd dolgozni.
Hivatalos iskolalátogatás. Tanonciskolánkat mindjárt az első tanítási napon, 1925. szeptember 10-én, tehát amikor a hét második felében tanitó tanerők még csak az osztályrendezéssel és az Ellenőrző könyvecskék kitöltésével voltak elfoglalva, az a nem várt kitüntető szerencse érte, hogy nagyméltóságú dr. gróf Klebelsberg Kunó, vallás-és közokt. miniszter ur; nagymélts. dr. Kállay Tibor ny. pénzügyminiszter ur, városunk szeretett képviselője; mélts. dr. Tarányi Ferenc, főispán ur, mélts. Bődy Zoltán alispán ur és nagyszámú kíséretük szerencséltették iskolánkat magas látogatásukkal. Iskolánkat a tanév folyamán meglátogatták; Magyar Endre, országos iparoktatási főigazgató, Csizmazia Kálmán, helybeli fémipari szakiskolai igazgató, iparoktatási szakfelügyelő, továbbá a felügyelőbizottság és ipartestületi elöljáróság tagjai.
Felügyelőbizottság. Az ősz folyamán a városi képviselők választása megejtetvén, újra választattak a bizottságok, köztük a tanonciskolái felügyelő bizottság tagjai is. Mult év december hó 30-án dr. Sabján Gyula polgármester ur elnöklése mellett tartott felügyelőbizottsági alakuló ülésen a bizottság elnökévé újból Weisz Tivadar, alelnökké Bazsó József ipartestületi elnök, jegyzővé pedig Litvay Endre választattak meg egyhangúlag.
Weisz Tivadar keresk. tanácsos ur, ki az alakuló ülésen távollétében újra és egyhangúlag lett bizottsági elnökké megválasztva, arról egyéb nagyfokú elfoglaltsága miatt visszavonhatatlanul lemondott. Weisz Tivadar keresk. tanácsos ur 1908. óta, tehát 18 évig volt a tanonciskolái felügyelő bizottságnak egyhuzamban elnöke. Intézetünk folytonos fejlődése és színvonalának emelkedése szorosan az ő elnöklésével van összefüggésben, ki mindenkor és mindenütt igaz szószólója volt az iparoktatásunknak. Elnöki tisztségéről történt lemondása nagy veszteség tanonciskolánkra nézve. Vigasztaló és megnyugtató azonban reánk nézve azon Ígérete, hogy mint közkatona tovább fogja szolgálni az iparoktatás támogatásra érdemes ügyét s mint ilyen több szolgálatot is vél tehetni érte, mint amennyit elnöki minőségében tett. A bizottság sajnálattal veszi tudomásul a Tanácsos urnák az elnökségről történt lemondásához való ragaszkodását és az elnöki tisztség betöltéseig a bizottsági teendők végzésére Bazsó József alelnök urat kérte fel.
A felügyelőbizottság, tekintettel arra, hogy a tanonciskolái tanítótestületnek nagyobb része a háború óta csak megbízás alapján működött, a Szerv. 42. §-ának rendelkezése értelmében a kir. Tanfelügyelő képviseletével megbízott Weisz Tivadar keresk. tanácsos elnöklése mellett f. évi április 15-én tartott választó ülésén egyhangúlag az iskolánál eddig működött tanerőket választotta meg.
— 10 —
Iskolai szünetek. Tanonciskolánkban a Szerv. 70. §-ában megengedett szünnapokon kivül egyetlen napon sem szünetelt az előadás.
Helyettesítések. A 22 tanerőből és hét hitoktatóból álló tantestületünkben Ács Józsefen, ki műtétnek volt kénytelen magát alávetni s e miatt őt egy hónapon át Ortutay Gyula helyettesitette és rajtam kivül, ki makacs hörghurutom miatt 6 hétre délvidékre; küldettem az orvosom által s távollétem alatt az igazgatói teendőket Litvay Endre kartársam volt szíves helyettem ellátni, melyért nem mulaszthatom el neki e helyen is leghálásabb köszönetemet kifejezni.
Rajz- és munkakiállitás. A tanoncok ez évi rajz- és munkakiál-litását, mivel a polg.vfiúiskola rajzterme csak egy napra állott volna rendelkezésünkre, f. évi junius 3—11-ig a régi gimnáziumi épületben, a tanonciskola leendő rajztermében tartottuk meg. A rajzkiállitáson az összes szakrajzcsoportok rajzai, az általános rajzokból pedig mindenegyes rajzosztálynak 1—1, az egész évi tanmenetet magában foglaló szabadkézi és mértani rajzok voltak bemutatva, a rendelkezésre álló szük hely miatt természetesen összezsúfolva. Á munkakiállitáson 168 tanonc összesen 270 drb. munkával vett részt.
Az ipartestület elnöksége által kiküldött birálóbizottság, az eddigi gyakorlattól eltérően, az idén már a kiállítás megnyitása előtti napon megejtette bírálatát, hogy a kiállítás megnyitásakor minden kitüntetett és megdicsért munkára már kifüggeszthető legyen a minősítése, továbbá a kiállított munkát készítő tanonc és mesterének neve.
A 168 kiállító tanonc közül 85-nek a munkája kitűnőnek, 55-é jelesnek és 28-é jónak találtatott a biráló-bizottság által.
Évzáró vizsgák. Az évzáró az elmúlt tanévben a téli tanfolyamban március 12—13-án, az egész évi tanfolyamban pedig junius 19—26-ig bezárólag tartattak 4, illetve 5 órai kezdettel. Az összes osztályokban a hittani vizsgákon dr. Vargha Teodorik plébános, a felügy. bizottság képviseletében Bazsó József alelnök és ipartestületi elnök, Hoffmann Henrik, Budai János, Farkas József és Nováth György; az ipartestületi elöljáróság részéről pedig Berényi Árpád, Lőbl Béla, Makoviczky Gyula, Pintarics Márton, Pilczer Albert, Vértes Antal és Zollner János voltak jelen, kik a tapasztalt eredményért elismerésüket és köszönetüket fejezték ki, a tanoncokat pedig további és fokozott szorgalomra buzdították.
Jutalmazás. Tanonciskolánk működése iránt mindenkor jóleső meleg érdeklődéssel viseltető és annak az egész nemzetgazdaságra kiható nagyfontosságát megértő testületek, pénzintézetek és egyéb jóakaróink a hozzánk juttatott szives adományaikkal az idén is lehetővé tették a tanitótestületnek, hogy a jómagaviseletü, az iskolában és iparban is kiváló előmenetelt felmutató iparostanoncokat a folyó tanév befejezésével ismét jutalomban részesíthetjük és ezzel a többi tanoncokat is hasonló magaviseletre és szorgalomra ösztönözhetjük.
Az ezen célra hozzánk érkezett adományokból rendelkezésünkre áll összesen 5,700.000 K, azaz Ötmillióhétszázezer korona, melyhez a következő szives adakozók voltak hozzájárulni:
Az ipartestület elöljárósága 2,000.000 K-val, Soproni Kereskedelmi és Iparkamara 1,200.000 K-val, Nagykanizsai Bankegyesület, Nagy-
— 11 —
kanizsai Takarékpénztár, Néptakarékpénztár és Női szabók szakosztálya 300—300.000 K-val, Zalam. Gazdasági Takarékpénztár 250.000 K-val, Berényi Árpád és Csete Ferenc 150—150.000 K-val, Bojtor József, Brauner Lajos és Guttentág Sári 100.000 K-val, dr. Schichtanz István és Quittner Arthur 50—50.000 K-val, Kaán Irma 25.000 K-val, Megyesy József 20.000 K-val, a rajz- és munkakiállitáson kitett perselyben pedig 305.000 korona és mult évről rendelkezésre áll 20 drb. ezüst egykoronás, azaz összesen: 5,700.000 K, 20 drb. ezüst egykoronás és Fischel Fülöp Fiai 15 drb. jutalomkönyve.
Fogadják a m. t. adakozók szives adományukért ugy a magam és a tanítótestület, valamint a megjutalmazott tanoncok nevében leghálásabb köszönetemet ama kérelmem kapcsán, hogy a tanonciskolánk iránt tanúsított meleg érdeklődésüket és jóakaratú támogatásukat a jövőben is megtartani kegyeskedjenek.
Megjutalmaztattak:
I. A közismeretben, szakrajzban tanúsított kiváló előmenetelért és legkiválóbbnak minősített munkáért:
I. Iváncsíts Terus IV. 1. o. női szabótan. özv. Nóvák Nándornénál. 2. Török Mária III. 1. o. feh. varrónőtan. Báder Rózsinál. 3. Szivos Gynla B) IV. o. órástan. Steiner Mórnál. 4. Stagl Mária B) II. 1. o. női szabótan. Polgár Ilonánál. 5. Klauz Mária B) I. 1. o. fehérvarrónöt. Ungár Árpádnénál. 6. Siftár Rozália A) I. I. fehérv. tan. Guttentág Sárinál. 7. Tiszay György A) III. o. cipésztan. Miltényi Sándor és Fiánál. 8. Németh Jolán III. 1. női szabó Wortmann Júliánál. 20 drb. ezüst egy koronás. Egyenkint 150.000 K-val. Összesen 1,050.000 K és 20 drb. ezüst egykoronás.
II. Közismeretben tanúsított kiváló előmenetelért és legkiválóbbnak minősített munkáért:
1. Milhoffer Rózsi B) II. 1. fehérvarrónőtan. Guttentág Sárinál. 2. Huchthausen Ilona III. 1. o. kalapk. tan. Vince F.-nél. 3. Krarnaszía Béla B) IV. o. órástan. Zsoldos Gyulánál. 4. Grünhut Róza IV. 1. o. fehérv. tan. Bauer Antalnénál. 5. Rosenfeld György B) IV. fogtechn. Dr. Schichtanz Istvánnál. 6. Horváth Lajos D) II. o. lakatostan. Brüll Zs.-nál. 7. Matyasics Ilona B) II. 1. o. női szabónö Weisz Viktornénál. 8. Neumann Ilona B) I. 1. női szabó Grünfeld S.-né. 9. Klauz Mária B) 1. 1. o. fehérv. nő Ungár Arpádné. Kosztelitz Ilona III. 1. o. női szabó Wortmann Júliánál. 11. Klein Rózsi IV. 1. o. női szabó Gaál Sándornénál. 12. Noll Erzsébet IV. 1. o. női szabó Dr. Karczagné Sz. R. Egyenkint 100—100.000 K, összesen 1,200.000 K.
III. Közismeretben és szakrajzban tanúsított kiváló eredményért:
1. Hoffmann Janka IV. 1. o. női kalapkészitőnő Klein Elzánál. 2.
Neumann Vilmos B) IV. o. látszerész Juszt L. 3. Pichler István B) IV. rézinüvestan. Pichler J.-nél. 4. Turkovics Lajos B) IV. cipőfelsőrészk. Ziminermann I.-nél. 5. Liditt Imre A) IV. o. szabótan. Liditt és Joósnál. 6. Vass György B) II. o. cipésztan. Furmen Imrénél. — Egyenkint 100—100.000 K, összesen 600.000 K.
— 12 —
IV. Csak közismeretben és rajzban tanúsított kiváló előmenetelért: 1. Fekete Ilona A) I. 1. oszt. tanuló. 2. Borsos Mária B) I. oszt.
tan. 3. Plánder Erzsi B) I. oszt. tan. 4. Szombathelyi Róza B) I. oszt. tan. 5. Mikó Ilona III. 1. oszt. tan. 6. Auer István B) I. oszt. tan. 7. Flumbort Pál A) II. oszt. tan. 8. Kállay Gyula A) II. oszt. tan. 9. Bárány István D) II. oszt. tan. 10. Farkas Sándor B) III. oszt. tan. 11. Vaslca József B) III. oszt. tan. 12. Bróz György T. I. oszt. tan. 13. Marton József T. I. oszt. tan. 14. Czindrics László T. 111. oszt. tan. 15. Horváth Lajos T. III. oszt. tan. 16. Kalmár József T. III. oszt. tan. 17. Samu László T. 111. oszt. tan. 18. Herzsenyák József T. IV. oszt. tan. 19. Pum Ferenc T. IV. oszt. tan.
Egyenkint 50-50.000 K 950.000 K.
V. Csak a munkakiállitáson kiállított s legkiválóbbnak minősített munkáért:
1. Baumgarten Gyula B) IV. o. aranyműv. tan., Schnitzer és Göndörnél. 2. Hajdú István A) I. o. asztalostan., Dants Kálmánnál. 3. Tóth Ferenc A) II. o. cip. fr. kész. tan. Papp Oszkárnál. 4. Horváth János A) II. csizm. tan. Nováczky Lajosnál. 5. Molnár István B) IV. géplak. tan. Merkur-gyárban. 6. Horváth Anna B) I. 1. kalapkésztan. Klein Elza. 7. Vellák Lajos C) 11. kádártan. Hoffmann Henriknél. 8. Gaál Menyhért A) 1. kovácstan. Bojtor Józsefnél. 9. Ginter György D) 1. o. bognár tan. 10. Horváth Ferenc B) 11. o. kötő-szövő tan. Kaiser és Társánál. 11. Orbán Ferenc B) 111. o. lakatos tan. Brüll Zsrgmond. 12. Süslecz Lajos B) 11. kalapostan. Gyenes és Vidánál. 13. Zsoldos István órástan. Zsoldos Gyulánál. 14. Orbán József női szabó tan. Kovács Antalnál. 15. Vidovics István D) 1. asztalostan. Martincsevics Imrénél. 16. Tóth József A ) 111. cipésztan. Bagó Sándornál. 17. Imrei Ferenc A) 111. cipőf. k. tan. Miltényi S. és Fiánál. 18. Siftár Rozália fehérv. tan. dr. Szücsné Sz. Birinél. 19. Liditt Erzsébet fehérv. tanonc Báder Rózsinál. 20. Tiszai György kötőszövő Strém és Társánál. 21. Somogyi Ilona női szabó Szöllősy Erzsinél. 22. Salamon József timártan. Nagy Antalnál 23. Deutsch László vili. szer. Transdanubia 24. Czimmermann F. szücstan. Lőbl Bélánál. 25. Schvemmer Erzsi fehérv. özv. Krausz Józsefnénál. 26. Bálizs István reszelővágó Zollner Jánosnál. 27. Grafics László szabótan. Sörlei Zs.-nál. 28. Bognár Gyula kályhástan. Simon Istvánnál. 29. Márkus Dezső fogtechnikus dr. Schichtanz Istvánnál. 30. Schuchel Mária női szabó Schuchel Máriánál. Egyenkint 50—50.000 K, őszesen 1,500.000 K-val. Kiosztatott összesen 5,300.000 kor., azaz Ötmillióháromszázezer korona, a fennmaradóit 400.000 K pedig a jövő évi jutalmazásokra takarékpénztárba helyeztetett el.
A jutalmak, kitüntető és dicsérő oklevelek f. évi junius 29-én a Rozgonyi-u. ujiskola tornatermében a tanonciskolái énekkar és cserkészcsapat által rendezett évzáró ünnepély keretében lettek kiosztva, melyen Bazsó József felügy. bizottsági alelnök és ipartestületi elnök vezetésével az ipartestületi elöljáróság majdnem teljes számban volt jelen. Nagykanizsa, 1926. junius 29.
Poredus Antal
igazgató
VII.
Felügyelet.
A felügyeletet a vallás- és közoktatásügyi miniszter egy kir. országos főigazgató által gyakorolja.
A kir. tanfelügyelő felügyeleti joga továbbra is érvényben van.
A helyi felügyeletet az elsőfokú iparhatóság, az ipariskolai felügyelő-bizottság és az ipartestület elöljárósága gyakorolja.
Iparoktatási kir. főigazgató:
A vallás- és közokt. minisztérium részéről: Magyar Endre.
Kir. tanfelügyelőség:
Kir. tanfelügyelő : Szirmay Miksa.
Segédtanfelügyelők: Hortobágyi Ágoston, dr. Maflák József és Paizs György.
Szakfelügyelő:
Csizmazia Kálmán, fémipari szakiskolai igazgató.
Iparhatóság:
Polgármester: Dr. Sabján Gyula.
Főjegyző : Dr. Krátky István.
Tanácsos : Dr. Prack István.
Jegyző : Dr. Kaufmann Lajos, Dr. Novai Imre.
Felügyelő-bizottság:
Elnök: betöltetlen. Alelnök : Bazsó József, Jegyző : Litvay Endre. Bizottsági tagok: Bojtor József, Buday János, Farkas József, Fatér Mihály, Hoffmann Henrik, Kohn Samu, Mayer Károly, Nováth György, Pichler József, Pongor Henrik, Velecz Ede, Weisz Tivadar és Poredus Antal iparisk. igazgató.
Ipartestület elöljárósága:
Bazsó József elnök, Neusiedler Jenő jegyző, dr. Kaufmann Lajos iparbiztos, dr. Hajdú Gyula ügyész, Práger Ferenc, Szántó Lajos alelnökök, Pilczer Albert pénztáros, Zollner János ellenőr. Számvizsg. r. tagok: László" Vilmos, Fatér Mihály, Muzikár Vince.. Előljárósági tagok : Adler Miksa, Antal Jenő, Argent János, Berényi Árpád, Bojtor József, Farkas József, Garai Ádolf, Hajas József, Hoffmann Henrik, Horváth Lipót, Iványi József, dr. Kőnig József, Klein Vilmos, Kovács Ferenc, Mágics János, Makoviczky Gyula, Martincsevics Imre, Ofenbeck Vilmos, Pap István, Péczeli József, Pintér István, Pintarics Márton, Sörlei Jenő, Szepesi Imre, Szuknai Lajos, Vincze Gyula, Vékásy Károly, Varga Lajos, Varga Nándor és Vértes Ántal.
VII.
Tanitótestület.
1. Poredus Antal igazgató, tanitás alól felmentve, csak az igazgatói teendőket, látta el. Működési éveinek száma 32.
2. Ács József, tanította a B) I. osztályban a közismereti tárgyakat heti 5 órában. — Tanít 19 éve.
3. Béres János, a fizikai szertár őre tanította a B) III. osztályban a közismereti tárgyakat heti 5 órában. — Tanít 6 éve.
4. Brauner Lajos, tanította a C) II. osztályban a közismereti tárgyakat heti 5 órában. — Tanít 6 éve.
5. Cseh Joachim, tanította a téli I. osztályban a közismereti tárgyakat heti 10 órában. — Tanit 7 éve.
6. Cseténé Miiller Erzsébet, tanította az A) I., B) I., A) II,, B) II. leányosztályokban az általános rajzot és III. osztályban a szakrajzot heti 3—3, a IV. osztályban a szakrajzot heti 4 és a közismereti tárgyakat heti 4, összesen heti 23 órában. — Tanit 3 éve.
7. Özv. Dreven Lajosné, tanította az A) I., A) II., B) II. és III. leányosztályban a közismereti tárgyakat heti 5—5, összesen 20 órában.
— Tanit 7 és fél éve.
8. Faludy Géza a tanitótestületi jegyző, tanította az A) I. osztályban a közismereti tárgyakat heti 5 órában. — Tanít 3 éve.
9. Horváth József a tanonc-cserkészek parancsnoka, tanította az A) II. és a téli II—IV. osztályokban a közismereti tárgyakat heti 5, illetve 10, összesen 15 órában. — Tanít 6 éve.
10. Jelűnek Márk, tanította az A) IV. és B) IV. osztályokban a közismereti tárgyakat heti 4—4, összesen 8 órában. Tanit 18 éve.
11. Ketting Ferenc, tanította a téli tanfolyamban heti 3, illetve 6 és az általános vegyes ipari csoportban heti 4, összesen 7, illetve 10 órában a szakrajzot. Tanit 8 éve.
12. Litvay Endre, a tanítótestiilét képviselője a felügyelő bizottságban és a felügyelő bizottság jegyzője, tanította a B) II. osztályban a közismereti tárgyakat heti 5, a rajzpótló osztályban heti 3, összesen heti 8 órában. — Tanit 17 és fél éve.
13. Németh Mihály, a szakrajzi felszerelések gondozója, tanította a szakrajzot a faipari csoportban heti 4 órában. — Tanit 26 éve.
14. Nováczky Gizella, tanította a B) I. osztályban a közismereti tárgyakat heti 5 órában. — Tanit 1926. január 3. ótá.
15. Ortutay Gyula, tanította a C) I. osztályban a közismereti tárgyakat heti 5 órában. — Tanit 6 és fél éve.
16. Pintarles János, tanította a bőripari csoportban a szakrajzot heti 3 órában. — Tanit 1 éve.
U.\'Plánder Boldizsár, tanította a D) I. és A) III. osztályokban a közismereti tárgyakat heti 5—5, összesen 10 órában. — Tanit 5 éve.
18. Pollák István, tanította a D) II. osztályban a közismereti tárgyakat heti 5 órában. Tanított azelőtt 1 évig, az idén 1926. január 3. óta.
19. Sörlei Jenő, tanította a szabóipari szakrajzot heti 3 órában.
— Tanit 2 éve.
— 15 —
20. Szalay Dénes, tanította az Előkészítő osztályban a közismereti tárgyakat heti 8 órában. — Tanit 27 éve.
21. Tibolt Boldizsár, tanította az A) I., B) I., C) I., téli I—II. A), B) és C) II. rajzosztályokban az általános rajzot heti 3—3, összesen 21, illetve, 24 órában. Tanit 25 éve.
22. Thotday János, tanitotta a D) I., D) II. és E) II. rajzosztályokban az általános rajzot heti 3—3, összesen 9 órában. Tanit 5 éve.
Hitoktatók.
1. P. Gulyás Gellért, Szentferencrendi áldozár, tanitotta az Elők., B) I., C) I., D) I., téli II., IV. fiu és B) II. leányosztályban a róm. katholikus hit- és erkölcstant heti 1 — 1, összesen 5, illetve 6 órában. Tanit 2 éve.
2. P. Lefcsik Pongrác, Szentferencrendi áldozár, tanította a C) II. és B) IV. fiu- és A) I., B) I. és A) II. leányosztályokban a róm. katholikus hit- és erkölcstant heti 1 — 1, összesen 5 órában. — Tanit 3 éve.
3. P. Mátés Hilár, Szentferencrendi áldozár, tanitotta a B) II., B) II., A) III., A) IV. és T. I. fiu- és IV. leányosztályban a róm. katholikus hit- és erkölcstant heti 1—1, összesen 5, illetve 6 órában. — Tanit 5 éve.
4. P. Tóth Móric, Szentferencrendi áldozár, tanitotta az Elők., A) I., A) II., B) III. fiu- és III. leányosztályban a róm. katholikus hit- és erkölcstant heti 1—1, összesen 5 órában. — Tanit 1 év óta.
5. Kádár Lajos, református lelkész, tanitotta az összes ref. vallású fiu- és leánytanoncokat összevonva, heti 1 órában a hittanból. Tanit 23 éve.
6. Horváth Olivér, ág. ev. lelkész, tanitotta az összes ág. ev. vallású fiu- és leánytanoncokat összevonva heti 1 órában. Tanit 5 éve.
7. Ardal Simon, ny. izraelita tanitó, tanította az összes izraelita vallású fiu- és leánytanoncokat külön-külön összevonva heti 1—1, összesen 2 órában. — Tanit 6 éve.
Iskolaszolgák.
Faics József, Németh István és Németh Istvánné.
VI.
Minősítési osztályzat
Magaviseletből: Előmenetelből. írás. és rajzm. külalak.
1 = példás jeles szép
2 = jó jó rendes
3 = megfelelő elégséges tűrhető
4 = kevésbé megfel. elégtelen rendetlen
Rövidítések jelentése:
bt. = beteg kit. = kitűnő
mh. = meghalt jel. = jeles
fsz. = felszabadult szkr. = szakrajz
fm. = felmentve I. o. r. = I. osztályú rajz
km. = kimaradt II. o. r. = II.
elk. = elköltözött r. p. = rajzpótló
*-gal jelöltek késői beiratkozás miatt osztályozhatók nem voltak. **-gal jelöltek sok mulasztás miatt osztályozhatók nem voltak.
VII.
Az iparostanonciskola 1925-26. tanévi költségvetése
I. Bevétel.
1. Államsegély ...........................
2. Az 1884. évi XVIII. t.-c. 4., 32., 126., 158 és 161.
§§-aiban jelzett forrásokból..............
3. Az 1884. évi XVII. t.-c. 87. §-a értelmében
518,447.548 K egyenes adó után 2% pótadóból
4. Tandíjból... ...........................
\'5. Tanszerdijból..................... ......
K
17,000.000
85,170.000 61,200.000 14,450.000
Összesen 177,820.000 K
II. Kiadás.
A) Személyi kiadások.
1. Igazgató, tanitók és hitoktatók fizetésére......
2. Felügyelőbizottsági jegyző tiszteletdijára......
3. Helyettesitők díjazására ...............
4. Szolgák fizetésére.....................
(B Dologi kiadások.
5. Könyv- és Írószerekre...... ... .........
6. Rajzszerekre...... ;.................
7. Nyomtatványokra és Értesítőre............
8. Könyvekkel való jutalmazásokra...........
9. Szakfolyóiratokra : Hiv. Közlöny Magy. Iparosok stb
10. Világításra ........................
11. Fűtésre ...... ............ .........
12. Tisztogatási eszközökre és portalanító olajra ...
13. Állandó fölszerelésekre.................
14. Tandijszedés után 4°/0 jutalékra............
15. Vegyes kiadásokra ..................
320,957.280 K 1,088.000 „
8,840.000 I
4,250.000 K
2,550.000 „
1,020.000 „
340.000 „
510.000 „
5,100.000 „
5,440.000 „
510.000 „
1,190.000 „
2,448.000 .
255.000 „
Összesen 354,498.280 K
Összehasonlítás:
Kiadás...... ...
Bevétel.........
Mutatkozó hiány...
354,498.280 K 177,820.000 „
...... 176,678.280
mely a városi pénztárból nyer fedezetet.
— 17 —
Egész évi tanfolyam.
A) I. leányosztály
A tanonc Általános osztályzata Mulaszt, napok száma
neve foglalkozása mesterének neve "> cS BJO i. ii. c cn \'N c a> Cfl CJ N cn £ "o N
s o. rajz O </> :0 .2?
Bézsenyi Gizella női szabó Gaál Sándorné 1 2 3 4
*Döme Margit Sáreczné B. Katal.
Fekete Ilona kalapk. nő Singer Józsa 1 1 l| 5 —
Frommer Ilona női szabó Sáreczné B. Katal. 1 3 3 5 _
5 Garzó Anna Bauman Ferencné 2 4 4 24 4
Gozdán Anna » Hegedűs Károlyné 1 3 2 6 —
Gozdán Ilona » Hegedűs Károlyné 1 3 3 6 2
*Halász Ilona kalapk. nő Róth Laura — — — — —
Herzl Rózsi női szabó Rabinek Jolán 2 4 3 — —
10 **Hermann Margit » özv. Nóvák N.-né — — _ 53 _
Hoffmann Júlia » Szatai Zs.-né 1 1 2 7 _
Horváth Irma » Vágner Ferencné 2 2 2 5 —
*Horváth Irén fodrásznő Németh Péterné
*Horváth Mária női szabó Varga-Rotter
15 *Jambrics Rozália Báron Mici 1 3 3 9 —
Jancsecz Franciska » Grünfeld Sándorné 1 2 2 4 2
Kasza Anna » Farkas Böske 1 1 2 9 3
Károsi Mária Grünfeld Sándorné 1 1 3 5 _
Klein Mária » Polgár Ilona 1 2 2 17 _
20 Kövesi Erzsébet Grünfeld Sándorné 1 2 3 6 _
Öveges Jolán « Gaál Sándorné 1 3 2 1 —
Pap Erzsébet férfiszabó Pap József 1 2 2 5 2
Pál Edit női szabó Báron Mici 1 2 2 3 _
Pankász Gizella » Báron Mici 1 2 2 2 _
25 Polgár Ilona » Godina Lujza 2 3 4 7 —
Sipos Rozália fehérv.-nő Guttentág Sarolta 1 1 1 12 —
Skrilecz Mária női szabó Polgár Ilona í 2 3 3 6 4
Schmiedlechner J. n Pollák Istvánné 1 2 2 3 —
Tóth Ilona fehérv.-nő Báder Rózsi 1 1 2 9 —
30 Varga Irén női szabó Ritter Magda 2 4 4 29 10
Varga Jolán fodrásznő Németh Péterné 1 4 3 9 —
Weisz Franciska női szabó Dr. Karczagné 1 — 3 1 1 —
Weisz Gabriella » Gaál Sándorné 1 2 2 7 —
Virág Anna » Pollák Júlia 1 3 3 i 18 —
Kimaradtak: Császár Mária, Kovács Mlinarics Mária, Pimpár Anna, Szabó Ilona. Felszabadult: Krauszné Persa Karolin.
Erzsébet, Körber Teréz,


VVv\'TÁ"


— 18 —
A) II. leányosztály
A tanon c í Általános osztályzata Mulaszt, napok száma
neve foglalkozása mesterének neve .S2 > co SJO C3 E I. oszt. rajz közism. összesen j igazolatl.
Andri Margit , kalapk.-nő Brónyai Lajosné \\i r 2 2 11 2
*!:Bartal Júlia női szabó Varga Rotter — — 35 22
Berger Rozália » nincs leszerződve 1 2 2 10
Borsos Mária mézeskal. Androvits János 1 1 1 24
5 Cseke Teréz női szabó Sáfár Ödönné 1 3 3 3
Cserép Anna » Godina Lujza 1 2 2 7 2
Deutsch Irén » Gaál Sándorné 1 4 4 14
Ebenspanger Kat. kalapk.-nő Róth Laura 1 3 3 17 10
**Fábián Ilona » Klein I. és Társa — — 30
10 Győrik Karolin fodrásznő Szabó István 1 3 1 2
Halász Irén női szabó Farkas Böske 1 2 2 17 5
*Hoffmann Margit fehérv.-nő Guttág Sári — — — 4
Horváth Anna kalapk.-nő Klein Elza 1 3 3 8
Horváth Katalin női szabó Polgár Ilona 1 3 3 5
15 Iván Erzsébet » özv. Nóvák N.-né 1 3 3 17
Jámbor Erzsébet n Farkas Böske 1 3 3 9
Kelemen Rózsa n Fekete M.-nál volt 1 4 4 7
Keschl Mária n Polgár Ilona 1 2 2 3
Klauz Mária fehérv.-nő Ungárné 1 1 1 5
20 Klúger Jolán „ Blauhorn Szidi 1 1 2 2 6
Kovács Mária női szabó Báron Mici I 1 1 2 17 2
Kovács Rózsa n Gaál Sándorné 1 3 2 5
Neumann Ilona >» « Grünfeld S.-né 1 1 1 9
Németh Katalin » özv. Nóvák N.-né 1 1 2 36 8
25 Osvald Mária fodrásznő Osvald Ferenc 2 3 4 29 27
Paizs Mária női szabó Godina Lujza ! ,1 3 3 30 5
Pál Katalin M nincs leszerződve 1 1 3 3 3
Pethő Erzsébet » Marvalics Riza 1 2 1 34
Plánder Erzsébet » Hegedűs K.-né 1 1 1 3
30 Salamon Mária Hutter Gézáné 1 3 3 1
Schnitzer Ilona n Rosenfeld S.-né 1 2 2 4
Steiner Gizella férfi szabó Márkus Géza 1 3 2 23 4
Szabó Erzsi női szabó Hergovics Teréz 1 1 2 8
Szombathelyi R. „ Sárecné Budai K. 1 1 1 4
35 Véber Margit » Kuttner Olga 1 3 3 6 2
Véber Rózsa M Kovács Antal 1 3 3 6
*Viola Anna )» Wortmann Juliska — — — i _
Viosz Mária >» özv. Nóvák N.-né 1 3 2 23 5
Zsupanecz Anna n özv. Baumanné 1 2 2 8
Kimaradtak: Csincsa Margit, Sneff Róza, Villner Irma. Felszabadult: Ruff Máiia.
— 19 —
A) II. leányosztály
A tanon c Általános Mulaszt, napok
osztályzata száma
neve foglalkozása mesterének neve magavis. j i. 0. ii. rajz közism. D cfl <U N t/3 cn O igazolatl.
Bedő Piroska női szabó dr. Karcagné Sz. R. 1 I 4 3 2
Benkő Anna » Csillag Lajosné 1 2 3 26
Boszák Margit fehérv.-nő Schreiber Etelka 2 4 24 8
Boros Katalin női szabó Godina Lujza 1 3 3 13
5 Bunics Gizella M Hergovics Teréz 1 3 3 4
Flumbort Erzsébet M Hegedűs Károlyné 1 4 45 30
Fried Lenke kalapk.-nő Klein Elza 3 3 10
Födő Erzsébet i női szabó Csete Mária 1 3 3 30
Herrenstein Klára Rabinek Jolán 1 3 2 17
10 Herbay Mária Csitke István 1 2 3 21
Horváti) Margit Grünfeld Sándorné 1 1 3 15 3
Kluger Magda „ Marvalics Riza 1 3 3 5
Krajcsovics Ilona \' n Weisz Viktorné 1 2 1 6
Králics Katalin kifutó Fischel Fülöp Fiai km
15 Lick Stefánia női szabó Farkas Böske 1 2 3 13
Ligeti Gizella » Pollák Júlia 1 2 1 2
MasclianzkerLenke kalapk.-nő Klein Elza 1 3 2 39
Mészáros Anna kifutó Wajdits és Társai km
Orbán Anna női szabó Szigriszt és Schiller 1 2 3 21 5
20 *Pammer Erzsébet fodrásznő Németh Péterné
Pankász Mária női szabó Pollák Istvánné 1 1 2 14 2
Pőcze Mária fehérv.-nő Blauhorn Szidónia 1 1 2 7 4
Róth Aranka női szabó Weltner Sándorné 1 2 1 9
Sabján Margit » Vass nővérek 4 3 27 8
25 Schnabel Paula » Tőke Erzsébet í 1 2 11
Schuchel Mária Schuchel Mária 3 1 6 3
Siftár Rózsi fehérv.-nő dr. Szücsné Sz. Biri 1 1 2 11
Somogyi Ilona női szabó Szőllősi Erzsi 1 2 3 3
Steiner Katalin » Róth Szidónia 1 3 2 6
30 Steiner Ilona kalapk.-nő Singer Józsa km
Szollár Mária női szabó Szigriszt és Schiller 1 2 1 24 9
Tarnóczky Rozália » Martinék Fáni 1 1 1 11
Tóth Mária fodrásznő Szabó István 1 fm 3 18 6
Virág Mária női szabó Szigriszt és Schiller 1 2 3 28 7
— 20 —
A) II. leányosztály
A 1 a n o n c Általános Mulaszt, napok
osztályzata száma
neve 1 foglalkozása mesterének neve magavis. 1 il. oszt. rajz közistn. összesen igazolatl.
Bali Ilona női szabó Fiald Antal 1 3 3 19
Balázs Mária Rótli Szidónia 2 3 3 16
Czapáry Mária kifutó Turul cipőkeresk. km
Farkas Erzsébet női szabó Godina Lujza km
5 Gáspár Gizella » Varga-Rotter 2 4 4 16 4
Hackler Gizella feliérv.-nő Schreiber Etelka fsz.
Hackler Rózsi női szabó Sió Mária 2 3 3 16
Horváth Anna tüzönő Fischer József 1 1 2 10 5
Horváth Margit női szabó Szigriszt és Schiller 1 2 4 41 11
10 Iványi Mária » Kovács Antal fsz.
Keszthelyi Teréz n Polgár Ilona fsz.
Kohn Aranka n Báron Mici 1 3 3 31
*Lakatos Mária » Godina Lujza
Matyasics Ilona » Weisz Viktorné 1 1 1 3
15 Memmel Petr. tüzőnő Zimmerman Istv. 2 3 4 9
Milhofer Rózsi feliérv.-nő Guttentág Sári 1 2 1 21
Mondschein Marg. női szabó Szigriszt és Schiller fsz.
Nardai Maliid Vágner Ferencné 1 2 3 13
Németh Anna tüzőnő Stern Miksa i 1 2 2 8
20 Palló Anna női szabó Marvalics Riza 1 3 3 10
Pocsék Rozália tüzőnő Furmen Imre 1 1 2 9 2
Poór Ilona női szabó Vágner Ferencné 1 3 3 10
Rosta Mária V Csete Mária 2 2 2
Schmidt Mária Kuttner Olga 1 2 3 7
25 Sifter Anna n Szigriszt és Schiller | .1 3 4 37 13
Singer Erzsébet kalapk.-nő Klein J. és Testv. fsz.
Sió Gábriella női szabó Wortniann Júlia km
Sötét Erzsébet » Báron Mici 2 1 1 9
Spingár Mária » Csitke István j 1 2 2 7
30 Stagl Mária » Polgár Ilona | 1 1 1 5
Vukics Teréz keresk.-nő Ster József 1 fm 3 6
Wohlrab Szidónia női szabó Ritter Magda fsz.
— 21 —
III. leányosztály
A 1 a n o n c Általános osztályzata Mulaszt, napok száma
neve foglalkozása mesterének neve magavis. ii. O. N rajz közism. c <L> cn <11 N T, fi ■■O « Ő \' N a .2?
Árkus Júlia női szabó özv. Sáfár Ö.-né :sz.
Babos Rozália „ Gaál Sándorné :sz.
Bencze Margit „ Purger Mária tsz.
Berke Katalin „ Pollák Júlia 1 2 2 15 6
5 Bedenek Júlia » Báron Mici tsz.
Bergstein Stefánia fehérv.-nő Guttentag Sári fsz.
Boskovits Margit női szabó Farkas Böske 1 3 1 10
Brüll Jolán » Polgár Ilona 1 2 1 19
Czapáry Rozália » Csitke István fsz.
10 Ebenspanger Irén n Csillag Lajosné fsz.
Faics Katalin » Martinék Fáni 1 2 1 6
Farantai Erzsébet „ Vágner Ferencné 1 3 2 14 3
Farkas Ilona n Ritter Magda 2 3 3 12
Ferencz Irma n Csillag Lajosné fsz.
15 *Fogarassy Angy. Kroutil József
Garai Edith pincér Garai Testvérek 1 fm 1 18
Gaál Jolán kalapk -nő Singer Józsa 2 2 3 14 4
Golenkó Anna Brónyai Lajosné fsz.
Hágner Ilona női szabó Csete Mária fsz.
20 Hánzsel Ilona keresk.-nő Stern József km
Hánzsel Mária hőlgyfodr. Szabó István fsz.
Háry Mária nöi szabó Grünfeld S.-né fsz.
Horváth Anna » Fekete Margit fsz.
Huchthausen I. kalapk.-nő Vincze Ferencné 1 3 1 4
25 Kedmenetz Anna női szabó Martinék Fáni 1 2 1
Kedmenetz Margit • » Szigriszt és Schiller 1 2 1 16
Koch Mária » özv. Nóvák N.-né 1 3 3 12
Koller Erzsébet » Sió Mária 1 3 2 3
Kosztelitz Ilona w Wortmann Júlia 1 2 1 19 2
30 Kovács Rozália fehérv.-nő Dr. Szűcs Gézáné fsz.
. Kovácsné T. Erzs. kalapk.-nő Bihál Etel fsz.
Kremsier Erzsébet Singer Józsa 1 2 1 26
Kudich Ilona nöi szabó Tőke Erzsébet fsz.
Lakatos Irén n Báron Mici 2 2 2 21 9
35 Lovassy Margit n Wortmann Júlia km
Markovics Margit tüzönő özv. Koller N.-né 1 3 3 13
Mikó Ilona nöi szabó Polgár Ilona 1 1 1 12
Neumann Anna B Pollák Irén km
Németh Jolán n Wortmann Júlia 1 1 2 25 5
40 Németh Mária n Báron Mici fsz.
— 22 —
A tanon c Általános osztályzata Mulaszt, napok száma
neve foglalkozása mesterének neve i magavis. j 0. I CO rajz I közism. összesen ! igazolatl.
Novak Margit női szabó Godina Lujza 1 3 1 14
Öri Ilona » Báron Mici fsz.
Paragi Teréz tüzőnő őzv. Kovács J.-né tsz.
Pápai Mária női szabó Farkas Böske 1 2 1 5
45 Pintér Katalin „ Varga-Rotter 1 3 3 40 25
Plicha Etel » Csete Mária 1 2 1
Polile Mária tüzőnő Klinger István fsz.
Pulán Erzsébet női szabó Purger Mária 1 3 1 10
Schiller Margit » Vass Nővérek km
50 Schlechta Kornélia » Gaál Sandorné km
Stickel Mária keresk.-nő Fischel Fülöp Fiai km
Scbveninier Erzsi feliérv.-no özv. Krausz J.-né 1 3 2 20
Szabó Gizella fodrásznő Deutsch Nővérek 1 fm 3 27 16
Szekeres Karolin női szabó Martinék Fáni fsz.
55 Szívós Ilona fehérv.-nő Bauer Antalné fsz.
Tolvay Irén női szabó Marvalics Riza 1 3 2 7
Török Mária íehérv.-nő Báder Rózsi 1 1 1 22
Weisz Irma női szabó Wortmann Julia í 1 3 1 13
Willner Ilona kalapk.-nő Singer Józsa fsz.
60 Willner Margit női szabó Willner Lajosné fsz.
*Veszely Ilona ff Sárccz Ferencné 3
— 23 —
IV. leányosztály
A : a n o n c Általános osztályzata Mulaszt, napok száma
neve foglalkozása mesterének neve magavis.! szakrajz közism. összesen igazolatl.
Brunner Erzsébet női szabó özv. Nóvák N.-né fsz.
Deutsch Mária Rabinek Jolán fsz.
Dombai Mária „ dr. Karcagné Sz. R. fsz.
Göndör Olga fehérv.-nő dr. Szücsné Sz. Biri fsz.
5 Grabant Róza női szabó Farkas Erzsébet 2 3 2 1
Grünfeld Margit fehérv.-nő özv. Krausz J.-né fsz.
Grünhut Róza r> özv. Végh L.-né 1 2 1 17 2
Günser Róza női szabó Báron Mici fsz.
Haán Margit n Godina Lujza 1 3 2 18
10 Heim Margit n Fekete Margit fsz.
Hoffmann Janka kalapk.-nő Klein Elza 1 1 1 9
Hohoss Mária női szabó Fekete Margit fsz.
Horváth Mária » Godina Lujza 1 1 1 3
Iváncsits Teréz n özv. Ncvák N.-né ■ 1 1 4
15 Jakubecz Erzsébet r> Marvalics Riza 2 1 8
Janzsa Erzsébet n özv. Gaál S.-né 1 2 2 1
Jutassy Gizella » Szigriszt és Schiller fsz.
Kállovics Erzsébet fehérv,-nő özv. Végh Lászlóné fsz.
Klein Róza női szabó özv. Gaál Sándorné 1 2 1 4
20 Kohn Olga kalapk.-nő Kuttner Irén fsz.
Liditt Erzsébet fehérv.-nő Báder Rózsi 1 2 2 19
Noll Erzsébet női szabó dr. Karcagné Sz. R. 2 3 4
Nováczky Gizella » Pollák Istvánné fsz.
Pintér Anna Csitke István fsz.
25 Rosenberg Júlia n Szigriszt és Schiller 1 2 1 8
Schlesinger Júlia „ özv. Grünfeld S.-né fsz.
Stern Szidónia n dr. Karcagné Sz. R. 1 2 1 3
Vadász Hajnalka fehérv.-nő özv. Krausz J.-né fsz.
Varga Mária női szabó özv. Nóvák N.-né 1 2 3 6
30 Wortmann Margit » Róth Szidónia 1 3 1 10
Wrana Anna „ Marvalics Riza fsz.
— 24 —
Fiúosztályok.
Előkészítő osztály
Általános Mulaszt.
A tanonc osztályzata napok száma
neve foglalkozása mesterének neve magavis.j közism. összesen; 15 3 N M .2°
Babati János cipész Vass József J km
Bognár Károly asztalos Táncsics József 2 2 6 5
Bojtor György cipész Báron Ignác 2 3 4 —
Budai István géplakatos Pléh Lajos 1 2 6 —
5 Czigány András cipész Blum Oszkár — — — bt.
Czigány István ■ sütő Kluger József 1 2 — —
*Csik Ferenc asztalos Horváth Flórián — — 4 4
Csondor Ferenc szabó Hoffman Miksa 3 3 20 2
Dobri József lakatos Szécsenyi István 1 2 6 —
10 Farkas József csizmadia Németh Ferenc 2 4 6 —
Feletár Pál szabó Cziboly Ferenc 4 4 27 24
Ferencz Károly Mágics János 3 2 17 13
Hircz József hentes Kálovics György 3 4 16 10
*Horváth János cipész Városy Sándor — — — —
15 Kalamár Kálmán csizmadia Bedekovics József 2 4 3 2
Kalamár Károly szíjgyártó Simonkovics B. — — km
Kálovics György cipész Kelemen József 1 2 26 13
Kiss Károly kárpitos Pilczer Albert 2 2 3 —
Kocsis József bognár Németh I. és Fia 1 2 16 —
20 Kovács József csizmadia Ferk Ferenc — — — km
*Krémer János kovács Bojtor Kálmán — — 2 2
Lipódi István cipész Szarjas Ferenc — — — fsz.
Márkus János kovács Zámbó Sándor 1 2 — —
*Meiszterics József asztalos Táncsics József — — — —
25 Mércz István rézműves Mendlovics J. ésM. — — — km
Molnár Sándor cipész Varga Ferenc j 1 3 8 —
Németh József szabó Kiss István 1 2 11 8
Péter Gyula cipész Szekeres József 2 3 3 —
Salamon Ferenc asztalos Török István 1 2 4 —
30 Spitalszki József mészáros Szabó Lajos — — fsz.
Sintár Károly asztalos Molnár Sándor 1 2 5 —
Surugli Ferenc bognár Németh I. és Fia 1 2 14 3
Schaffer Ferenc vasöntő Merkúr Vasmüvek 3 4 13 2
Szabó István kovács Vidovics Gyula 1 3 5 2
35 Szakály József cipész Varga István — — km
Szivós György szíjgyártó Simonkovics B. — — — bt.
Szmodics György lakatos Újlaki és Hahn 1 2 18 —
— 25 —
tanonc Általános Mulaszt.
A osztály- napok
zata szama
neve foglalkozása mesterének neve re bí> E N c o> <n <u N re o N
E ••O tfí •o op
Szűcs Lajos szabó Pollák Gyula 3 3 13
Takács János pincer Vollák Jenő 1 2 8
40 Tóth István vasöntő Weiser János 1 2
Tollár Lajos cipész Eichner Vilmos 1 4 4
Varga István szabó Czvetkó Ferenc 2 3 2 2
Véghscheidler F. mészáros Szabó Lajos 2 4 8 6
Wuscher Géza szabó Mágics János | 1 3 9 6
A) I. fiúosztály
A tanon c Általános Mulaszt, nanok
osztályzata sza ma
neve foglalkozása mesterének neve > re M i. il. E t/) \'N c a> C/3 <D N cn re o N
re E o. rajz :0 CD •O re •Sí
Ádám István kárpitos Viola Jenő 3 4 11 11
Ágoston István szabó Töllösy Péter 1 2 2
Bakai István kelmefestő Mayer Károly 1 2 2 1
Borda József hentes ésm. Babka József 2 4 4 2
5 Bolia György kovács Boha László 2 2 3 8
*Bóna István asztalos Pálfi Sándor
Böröndi József » Molnár Sándor fsz.
Brandtmüller Kár. géplakatos Báron Ferenc 2 3 3 6
Bris Ferenc szabó Töllösy Péter km
10 Budai János » Szmerk Mátyás 1 2 2
Burka János » Gottreich Antal 1 2 2 1
Cimmermann Fer. sziics Lőbl Béla 2 2 2
Darázs István üvegező Skopál Antal 2 2 3 8
Dér József vasöntő Weiser J. C. km
15 Dobri Ferenc asztalos Antal Flórián km
Dolmányos Gy. kádár Hoffmann Henrik 1 3 2
Domina Ferenc géplakatos Berger Jenő 1 1 1
Gáli Menyhért kovács Bojtor József 2 3 3 5
Gunyhó József cipész Sárdi Lajos 1 3 3 7
20 Hajdú István asztalos Dancs Kálmán 1 2 2 7 2
Hajmási József szabó Laski Jenő km
Halász István órás és éksz Rabinek Dezső 2 3 4 9 6
Haszon Sándor asztalos Zákonyi Lajos fsz.
Horváth János szabó Mersics Lajos 1 2 2 1
— 26 —
A tanon c Általános osztályzata Mulaszt, napok száma
neve foglalkozása mesterének neve Ú \'> a bn 1. II. S yi \'N c 0) cn <D N cn re o N
CQ £ o. rajz :0 t/3 :0 .£í
25 Horvatics Lajos borbély Kollarics Géza km
Jerzsa János géplakatos Weiser János fsz.
Karafiát Dezső asztalos Szekeres Dezső 1 2 3 7 3
Károlyi Lajos rézműves Samu József 1 3 3 7 5
Kovács István csizmadia Sziva Ferenc 2 4 4 1
30 Kovács János szabó Kozsnyák János 1 3 3 3
Krug Kálmán kötő-szövő Strasser és Társa 1 1 1 1
László György cipész Báron Ignác fsz.
Lőcz Imre szabó Horváth Viktor fsz.
Matola József kötélgyártó Rozs Ferenc 1 2 2 3
35 Németh Mihály kerékgy. Bojtor József 1 3 2 1
Niklesz János kéménys. Kiss János km
Nincsics Károly asztalos Torma Pál 1 3 2 1
Nováczky József cipész Papp Oszkár 2 4 4 4
Papp Antal szabó Liditt és Joós 3 4 4 29 11
40 Péczeli Kálmán K Péczeli József 1 2 2 2
*Péter József asztalos Kaufman József
Popesnyák Ferenc cipész Bencze Sándor 1 3 2 2
Rády Ferenc asztalos Füredi Sándor 1 2 2
Rezsek József géplakatos Báron Ferenc 1 2 2 3
45 Ritser István pincér Ritser Mór 1 3 2 11
Snóbel János kovács Bazsó József fsz.
Stickel Pál villanysz. Szabó József 2 3 3 8
Stróbl István asztalos Budai János 1 2 2
Strukla József kocsifény. Strukla György fsz.
50 Szabó Ferenc cipész Gáspár Lajos 2 3 3
Szakái Lajos „ Steiner Fülöp 1 3 3
*Szekeres Ferenc N Schmidt Gyula
Szentgróti Antal gépészk. Bojtor Kálmán km
Szommer Ferenc szabó Borbély István 1 2 4 3
55 Sztupnik László pincér Garai Adolf 1 2 2 2
Szűcs Lajos szabó Lasky Jenő 1 3 2 4
Tánczos Sándor n Magyar József 1 2 1 1
Tita Ferenc cipész Báron Ignác fsz.
Tóth Lajos szabó Hoffer Gyula 1 2 2 1
60 Vajda Ferenc asztalos Bagócky József 1 km
— 27 —
B) I. osztály
A tanon c Általános Mulaszt, napok
osztályzata száma
neve foglalkozása mesterének neve .22 > ra I. 11. cfí \'n c o 05 0< N t/3 ra O N
C o. rajz O t/3 o •SP
Auer István bognár Auer Félix 1 1 1 1
Babics Ferenc szabó Bagladi Béla 1 1 2 2
Bartal Ferenc bognár Bazsó József 1 2 2 7 4
Beke Lajos asztalos Dancs Kálmán 1 1 2 8 3
5 Benke Ferenc kötő-szövő Kaiser és Társa km
Borbás János pincér Hoffer Viktor fsz.
Bödi Béla lakatos . Merkur-gyár 2 3 4 11 4
*Csapó Ferenc szabó Erdey Ferenc
Cselenkó Ferenc hentes Kálovics György 2 4 4 12 10
10 Dezsényi Ferenc vaseszterg. Weiser János fsz.
Dukai László asztalos Fender István 1 1 2 2
*Engelmann József borbély Zapletál Simon
*Erményi István szabó Garzó Ferenc
Ferenc István molnár Hegedűs Lajos 2 3 3 17 2
15 Grafics László szabó Sörlei Zsigmond 2 3 3 2
Greger Sándor n Csonkos József 1 3 3 3
Kálmán József asztalos Szekeres Dezső 2 4 4 26 16
Kasza Henrik cipész Joó János km
*Kelemen Lajos asztalos Tüskés József 8
20 *Kelencz Géza szabó Megyiniorecz T. 6
Kiss János szitás Lancsák Testvérek 1 1 2 1
Klausz Mihály szabó Németh Pál 1 1 2 9 5
Kohautek Kálmán Töllösi Péter 1 3 3 5
Koósz József » Lusztig József 1 1 4 35
25 Kopjár József hentes Babics Lajos 2 4 4 9 9
*Kosaras Sándor villanysz. Quittner Arthur 10 3
Kovács Pál asztalos Mayer György 1 3 2 14 5
Ködbaum István borbély Halász Ödön 2 2 2 1
Kőszegi György géplakatos Weiser János fsz.
30 Ludas Lajos asztalos Kaufman József 3 1 4 9 3
*Martinecz István lakatos Brüll Zsigmond 2
Máthés György » Brüll Zsigmond 1 2 4 8
Molnár István \' borbély Farantai Géza 2 4 3 2
Nardai Gyula asztalos Czifra György 1 3 3 2
35 Papp Géza szabó Papp József 1 2 1 6
Papp István asztalos Muzikár Vince 1 3 3 2
Papp József szabó Papp József 1 2 t
Párta György kalapos Totola és Pacsir. 2 2 4 9 4
*Pintér István pincér Petrics Ferenc 1
40 Pint János üveges Gaál László 2 4 4 18 13
— 28 —
A tanonc Általános Mulaszt, napok
osztályzata száma
neve foglalkozása mesterének neve magavis. i o. r ii. ajz közism. j összesen igazolatl.
Pint István lakatos Pintér István - 2 2 1 3
Prucker János borbély Kollarics Géza 2 2 4 10
*Radics Ferenc kovács Bazsó Sándor 2
Ratalics István borbély Vincze Gyula km
45 Rauch Imre kékfestő Szabados Mátyás fsz.
*Rosenheim Miksa borbély Szabó István 2
Schwarcz György mészáros Schwarcz Adolf km
Simonics Zsigm. asztalos MartincSevics I, 1 2 2 8
Szabó Sándor » Horváth Flórián 1 4 2 7 3
50 Szűcs László borbély Jaberics Géza 2 3 3 4
Takács Béla » Péli Kálmán 1 4 2 2
Tóth József molnár Szabó Lajos fsz.
Turi Ernő borbély Zapletál Simon 2 3 3 10 2
Valder István szűcs Goldsteín Ármin mh
55 Varga János asztalos Szabó István 2 2 4 16 12
Varga József >> Dukai Ferenc 1 3 4 25 8
Varga Lajos cipész Argent János 2 3 1 4
Varga László bognár Nováth György 3 2 3 9
Vinkler János szabó Skerlák János 2 3 4 6 2
60 Virág Pál üveges Skopál Antal fsz.
Wolf Ferenc borbély Fodor József 1 4; 2 1
Wolf László pincér Kiss Ernő 3 3 4 7 2
Wosner György mérlegk. Mandlbaum Zs. 1 i y km
C) I. osztály
A tanonc Általános Mulaszt, napok
osztályzata száma
neve foglalkozása mesterének neve maga vis. [ I. i 11. 1 o. rajz közism. összesen igazolatl.
Andri László cipész i i Horváth József 1 3 4 4
Antal Imre » »Takács András fsz.
Bagonyai László Flumbort György 1 3 4 9 5
Boross József „ Varga Ferenc km
5 Büki Béla Blum Oszkár 2 4 3 25 25
Császár Ferenc cipöf. r. k. Klinger István 1 2 2 18 16
Dervalics Ferenc cipész Baa György 1 3 3 8
Farkas István Zábó László 1 2 2 5 2
Fábics Gyula i) Steiner Fülöp 1 3 3! 3
10 Fodor László w Ács István 2 3 4 21 19
Furdán János Baa György 1 3 4 5 3
Gödinek Ferenc » Németh Ferenc 1 2 5 3
Hajdú József » Miltényi S. és Fia 1 4 4; 7 5
Hajdú Kálmán csizmadia Tóth György 1 4 3
15 Harangozó István » Szternát József 1 4 4 5 3
Hollender József cipész Városi Sándor 1 3 4 6 3
Horváth Boldizsár • » Miltényi S. és Fia 1 2 3 20 19
Horváth József csizmadia Biró István km
Jakab Ferenc cipész Leiner József 1 4 3 33
20 Janosics János Németh István mh
Juláh István Flumbort György 1 1 3 5
Király József Miltényi S. és Fia 1 2 3 4
Kiss István » Leiner József 1 4 4 9
Kohlrusz Pál » Ferk János km
25 Kovács Gáspár csizmadia Bedekovics József 1 4 4 18 13
Mészáros Ferenc szíjgyártó Szélig István fsz.
Mihálecz János cipész Kelemen József 1 2 3 6 2
Molnár Ferenc Varga Ferenc 1 1 3 6
Nagy Ferenc » Molnár Gyula 1 3 4 6 2
30 Nagy Lajos „ özv. Koller N.-né 1 4 4 10 10
Németh István » Schlesinger Ignác 1 4 4 6 4
Németh Károly » Meiszterics János km
Niczinger Jenő csizmadia Ács Ferenc 1 4 4 6 2
Nyers Péter cipész Ferk János 1 3 4 28 22
35 Papp János n Bilik Ferenc 1 3 3 8
Parragi József » Pintarics M. és Fia 1 2 3 10
Sandl Antal » Takács András fsz
Stummer József cipőf. r. k. özv. Kovács J.-né 1 4 4
Szabó Jenő » Csákányi Károly ! 1 2 4 1
40 Szabó Lajos cipész Németh Ferenc 1 4 3 6 5
— 30 —
A tanon c Általános osztályzata Mulaszt, napok száma
neve foglalkozása mesterének neve co \'¡> M bfl « £ i. 0. íi. ajz s \'N •O c &> tn 0» N ■J, :0 « o N « ■ SP
Szacski János Szerdahelyi Ferenc Szűcs Bálint Takács Ferenc 45 Tamás József Tischler Ferenc Tischler Károly Tóth Ferenc Tóth József 50 Varga János Vei Iák Ferenc Wéber Ferenc Wuscher Béla 54 Zadravecz János ■ cipész » » szíjgyártó cipész csizmadia cipész » Sári György Sárdi György Furmen Imre Németh Károly Varga István Schlesinger Ignác Gyergyák György Siinonkovics Bál. Nagy Antal Mayer Károly Cimmermann Istv. Wéber Ferenc Molnár Gyula Zadravecz Rókus 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 4 3 s 4 4 3 3 2 4 4 7 2 11 11 1 16 6 1 30 15 fsz. 4 6 3 6 fsz. km 3 13 10
D) I. osztály
A tanon c * Általános osztályzata Mulaszt, napok száma
neve foglalkozása mesterének neve magavis. | ii. 0. ra ¿C a N «3 jz közism. összesen igazolatl.
Bagonyai Sándor hent. ésm. Petrics György 3 4 2 14 2
Baj György géplakat. Szentgyörgyi I. 1 2 2 7 6
Bangó Ferenc asztalos Kaufman József km
Boros László kárpitos Székely Vilmos 1 1 4 10 2
5 *Csereklei Benedek hent. és m. Karlovics György
Dávidovics Sándor cipész Kuzsner György 1 2 3 3
Flumbort Sándor műszerész Szakács Gyula km
*Fuchs János női szabó Varga-Rotter
Ginter György bognár Bazsó József 1 1 2 3
10 Grégely Károly szabó Németh P. Pál 1 3 4
Heinrich László cipész Iványi József km
*Hénics József sütő Andrisuv András
Horváth János cipész Horváth Mihály 2 2 3
Kálmán Pál szr. szabó Megyimorecz T. 2 4 3 4
15 Károsi József cipőf. r. k. Zemlák József 2 2 3 65
Keresztes István kovács Zámbó Sándor 1 2 3 3
Koch Mihály faeszterg. Koch András 1 1 2
Kovács József szabó Budija László km
31 —
A tanon c Általános osztályzata Mulaszt, napok száma
neve foglalkozása mesterének neve magavis. i. 0. n. ajz közism. összesen igazolatl.
Ködbaum József cipész Biró István 2 3 2 5
20 Kuszler József szijártó Koronya Gyula 1 2 2 3
Laskai Árpád cipőf. r. k. Papp Oszkár 1 2 3 4
*Légrádi István hent. ésm. Petrics György
Lukács György szabó Liditt és joós 3 4 4 15 13
Mazur Alfréd hent. és m. Szabó Lajos 1 4 2
25 Megyimorecz G. sütő Fischer Benő 1 3 4 3
Miilei József cipész Baj György 1 2 2 1
Muczer László asztalos Molnár Sándor 2 4 4 3
Munkácsi László nyomdász Gutenberg-ny. 1 1 2 3
Navracsics M. szr. asztalos Günser Lipót 1 2 3 3
30 Németh. Ferenc kovács Bazsó Sándor 2 2 4 5 3
Paizs Gábor szabó Müller Károly 2 4 4 1
Pilhöffer József kovács Joós Lajos fsz.
Pollák Mihály szabó Pollák Gyula km
Porubszky István „ Izsák István 2 2 3 2 2
35 Plander Boldizsár kádár Dervalics József 1 3 4 3
Premecz József kovács Premecz György km
Puklei József kocsifény. Bazsó József 2 3 2 5
Radasics Árpád cipész SzokolJános 1 2 2 2
Ruszák György szabó Bróz János 1 2 4 1
40 Szabó Ferenc kovács Oláh János fsz.
Szántó László cipész lványi József 1 4 3 1
Szekeres János köteles Fogt Ferenc 1 4 2
Szentes József cipőf. r. k. Fischer József km
Takács Gyula szabó Bagladi Béla 2 1 4
45 Takács István asztalos Szekeres Dezső 2 4 4 5 3
Tamás János szabó Pollák Gyula 1 4 1
Tálosi József kárpitos Székely Vilmos 2 2 4 15 7
Tébesz Ferenc szabó Fekete István 1 4 4 10 6
Tiszai György kötő-szövő Strém és Társa 1 1 3 5
50 Tomasics István asztalos Tüskés József km
Tófej József sütő Cseh Lajos fsz.
Tóth János asztalos Balogh és Czifra km
Tuboly Lajos géplakat. Weiser J. C. fsz.
Vajda József M 1 2 2 9
55 Varga István cipész Sári György 1 4 3 2
Vámosi György n Androsek Ernő 2 3 3
Vercz József csizmadia Turek Géza 1 4 4 5
Vidovics István asztalos Martincsevics I. 1 2 2
Virovecz Ferenc pék Gárdonyi Jenő 1 3 4
60 Völler István hent. és m. Lackenbacher R. fsz.
Zsoldos István órás Zsoldos Gyula 1 2 2 3
— 32 —
A) II. osztály
A tanon c Általános Mulaszt, napok
osztályzata száma
neve foglalkozása mesterének neve magavis. | í. | il. o. rajz közism. : összesen igazolatl.
Batha Sándor csizmadia Papp István 2 3 1 3
Benkő György n Lukács József 2 3 2 5
Boda István cipész Boda József 1 3 1 7 2
Dani Boldizsár cipőf. r. k. Klinger István 2 2 2 8 7
5 Dezső Aladár csizmadia Kovács Ferenc 2 4 4 24 13
Fekete József cipőf. r. k. Zemlák József 2 4 4\' 14 3
Filák József cipész Belső János 3 3 3 3
Flumbort Pál cipőf. r. k. Miltényi S. és Fia 1 1 1
Furman Lajos » Csákány Károly 2 2 3 15 9
10 Gábor István cipész Eichner Vilmos 2 3 3 3 3
Gerencsér László » Argent János 3 2 4 5 3
Gerócs Kálmán ff Magyar Lajos 2 4 4 10 6
Hegyi Lajos ff Jancsecz Imre 2 2 3
Heinrich József ff Schmidt Gyula 2 1 3
15 Horváth János csizmadia Nováczky Lajos 2 2 3 19 17
Illés Ferenc >f Németh István fsz.
Kalinics János ff Horváth Rezső 2 3 3 26 11
Kancsal Lajos cipőf. r. k. Kőbán Ferenc 2 4 3 11 5
Kállay Gyula cipész Halász Imre 1 1 1 4
20 Király József ff Varga Károly 3 3 3 5 4
Kovács József csizmadia Kovács Sándor 2 4 4 39 35
id. Kovács Lajos »» Dömötör Ferenc 3 2 3 1
ifj. Kovács Lajos cipész Miltényi S. és Fia 3 4 4 20 17
Kremzner Károly ff Vadász Gyula 2 3 2 4 2
25 Marics István ff Baj György 2 2 2 2 2
Mészáros Károly ff Halász Imre 2 2 3 1
Németh Imre ff Horváth Mihály 2 2 2 4 4
Pauer József ff Garzó István 2 3 2 5
Páll János ff Vass József 2 4 4 25 19
30 Pintér József >f Timár István 2 1 1 1
Sárközy László Bencze Sándor 2 4 3 17 5
Schwarc Károly ff Deutsch Károly 1 3 3 2
Szabó Lajos csizmadia Balogh Boldizsár 1 3 3 25
Tischlér György cipész Gyergyák György 2 2 2 12 4
35 Tóth Ferenc cipőf. r. k. Papp Oszkár 2 1 1 2 5
— 33 —
B) II. osztály
A tanon C Általános Mulaszt, napok
osztályzata száma
neve foglalkozása mesterének neve niagavis.j II. I -i O. ÍS I cn rajz közism. ! összesen igazolatl.
Andris György cipőf. r. k. Klinger István 2 2 4 19 19
Bánáti Imre » Schmidt Gyula 1 3 3 2
Bedenek János szabó Izsák István fsz.
Biczó László » Skerlák János fsz.
5 Bödők János cipőf. r. k. Klinger István 1 2 2 18 13
Ferenc Antal szabó Laski jenő 1 2 4 26 17
Fischer Gyula cipőf. r. k. Hárer József 1 2 2 1
Gerencsér János cipész Furmen Imre 1 4 4 21 5
Harangozó Sándor szabó Ivánkovics I. 1 1 2 1
10 Herzsenyák Mihály n Hoffer János 1 2 4 8 8
Horváth Ferenc kötő-szövő Kaiser és Társa 1 2 3 3
Horváth József » Strasser és Társa 1 3 3 6
Katona József cipész Molnár Gyula fsz.
Kercselics József szabó Kiss István fsz.
15 Kolovics György » Bagladi Béla 1 2 3 1
Korpics Lajos » Kostein Ignác 1 2 3
Kudecz István » Hoffer József 1 1 3 3
Lóránt István » Horváth József km
Mlinarecz Lajos cipész Péter Gyula fsz.
20 Mózes József csizmadia Farkas József 1 2 2 3 3
Nagy József cipész Iványi József 1 2 3
Papp János » Joó János fsz.
Parti József n Baj György 1 2 4 10 2
Peti János szabó Baranyai V. 1 3 4
25 Petőfi Sándor j> Kumánovics Pál fsz.
Ritecz Kálmán » Lampl Adolf 1 4 4 1
Sabján Ferenc Borbély István fsz.
Sebők Imre » Liditt Miksa 1 2 2 3
Sifril^ Gyula „ Kloutild József fsz.
30 Simon József I.o.r. » Krausz József 1 2 4 9 7
Süslecz Lajos kalapos Gyenes és Vida i 1 1 3 3
Sziva István csizmadia Sziva Ferenc 1 2 2 2
Szűcs János cipész Papp Oszkár 2 3 3 23
Takács István szabó Pollák Gyula 1 2 4
35 Üst József csizmadia Farkas József 1 1 4 4
Vaspöri Gyula szabó Bagladi Béla 1 3 4
Varga István cipész Sári György 2 3 3
Vass György » Furmen Imre ! 1 1 2 17
Vellák Lajos szabó Izsák István km
40 Vokoun Károly n Kumánovics Pál 1 3 2 1
— 34 —
C) II. osztály
A tanon c Általános osztályzata Mulaszt, napok száma
neve foglalkozása mesterének neve i magavis. H.I-S 0. j S rajz közism. összesen i igazolatl.
Árkus Ádám asztalos Csordás István 1 2 4 10 2
Beke József » Szekeres Dezső fsz.
Buza János » Torma Pál 1 2 3 11
Czifrák János rp. hent. és m. Adler Miksa 1 3 3 19
5 Doma József asztalos Dukász Ferenc 1 3 3 9 6
Dolmányos László kosárfonó Feitser Béla 3 4 4 16 15
Engelman Ferenc kárpitos Gerő Soma 2 3 4 18 11
Erdélyi György asztalos Csordás István 2 3 4 5 3
Farkas Imre kalapos Gyenes és Vida 1 3 4 4
10 Farkas János asztalos Lukács Gyula 3 2 3 9 4
Gerócs Károly rp. sütő Gárdonyi Jenő 1 3 3 6
Karafiáth K- rp. kékfestő Szabados Mátyás 2 1 4 29 20
Káplár Gáspár kocsifény. Bazsó József 1 3 3 5
Kelemen F. rp. hent. ésm. Frk Ferenc 1 1 2 6 4
15 Krausz Jenő kárpitos Viola Jenő km
Kulcsár Pál „ Török Lajos km
László János rp. hent. és m. Németh Lajos 1 2 2 5 2
Mátés János asztalos Horváth Flórián fsz.
Mészáros L. rp. üveges Melczer Jakab 2 3 3 8 5
20 Modrovits István asztalos Tüskés József 1 2 2 5
Molnár Lajos bognár Németh I. és Fia 1 2 3 15 9
Nagy József asztalos Buday János 1 2 2 5 3
Orbán Antal » Szekeres Dezső fsz.
Papp Ferenc » Muzikár Vince 1 3 3 2
25 Plaskó Ferenc » Günser Lipót 1 3 3 5 2
Polgár Géza rp. sütő Cseh Lajos 2 3 3 28 18
Simon György asztalos Horváth Flórián 2 2 3 12 3
Sneff István kaptafak. Németh Lőrinc 1 3 4 6
Szandy János rp. pincér Kein Gyula 2 3 3 16 12
30 Siklósi István asztalos Dukász Ferenc 3 4 4 14 14
Tóth István I. o. r. M Dukász Ferenc 3 4 4 35 10
Tóth Sándor rp. pincér Hoffer Viktor 1 4 3 3
Vellák Lajos kádár Hoffmann Henrik 1 2 2 3
Ziegler György rp. pincér Ziegler György 1 1 2 4
— 35 —
D) II. osztály
A tanon c Általános Mulaszt, napok
osztályzata száma
neve foglalkozása mesterének neve magavis. i. 0. ii. ajz közism. összesen igazolatl.
Baján György szr. lakatos Tanczenberger L. 2 2 2 15 6
Bakonyi J. szr. műszerész Szakáts Gyula 1 2 3 29 12
Balogh József lakatos Újlaki és Hahn 2 2 2 13
Bálizs István reszelőv. Zollner János 2 2 2 6
5 Bárány István szr. ékszerész Schnitzer és G. 1 1 1
Bóha Ferenc kovács Bóha László 1 3 2 12 2
Bencze Ferenc géplakat. Báron Ferenc fsz.
*Beck Jenő műszerész Szakáts Gyula
Bernecker Géza géplakat. Báron Ferenc 2 3 2 3
10 Dezsényi Károly vaseszterg. Weiser J. C. 2 2 3 24
Dobri István la ka Los Szécsenyi István km
Dolmányos Gy. műszerész Brandl Sándor 1 1 2 15
Farkas Lajos lakatos Szécsenyi István km
Futó Lajos rézműves Mendlovics és M. 2 3 3 6
15 Fülöp József lakatos Újlaki és Hahn 1 1 t 18 3
Gángler Ernő » Kohn Samu km
Gallisz Gyula n Pintér István fsz.
Gerencsér Ferenc n Kohn Samu 2 3 3 33 3
Gerencsér M. n Rabinek Sándor 2 3 2 5
20 *Gyarmati Gy. nyomdász Gyarmati György
Harangozó Gy.szr. műszerész Szakáts Gyula 2 2 2 10 8
Horváth L. szr. lakatos Brüll Zsigmond 1 1 1 14 2
Krausz József villanysz. Kahn és W. 2 4 4 10
Kapcsándi Gy. órás Wohlrab Sándor 2 2 2
25 Kovács István nyomdász Gutenberg-ny. 2 2 2 2
*Krimmel János műszerész Szakáts Gyula
Málék György lakatos Szántó Géza 2 3 3 33 8
Milhoffer V. szr. műszerész Brandl Sándor 2 3 3 6
Németh J. szr. lakatos Szécsenyi István 2 2 2 16
30 Noll Ferenc géplakat. Báron Ferenc 2 4 4 9
Pintér János lakatos Briill Zsigmond fsz.
Szabó Ferenc » Ország Kálmán 1 2 2 3
Tóbi Ferenc rézműves Mendlovics és M. 2 ; \' ■ 3 3 2
Tóth Lajos kovács Transdanubia 2 4 4 45 6
35 Török György műszerész Szakáts Gyula 2 3 3 25 12
— 36 —
A) III. osztály
A t a n o n c Általános Mulaszt, napok
osztályzata száma
neve foglalkozása mesterének neve magavis. ~ jszak- közism. 1 összesen igazolatl.
1 Biliege Ferenc Cipész Iványi József 11 J 3 3
Bődör István » Gáspár Lajos 2 2 2 5 3
Böjti Mihály csizmadia Ferk Ferenc 1 3 3 6 4
Brandl Lajos szűcs Lőbl Béla 1 2 2
5 Büki János cipész Jancsecz Imre 1 3 2 6
Czimmermann I. n Steiner Fülöp 1 3 3 1
Fekete Ferenc »> Puska Ferenc fsz.
Futó Károly cipőf. r. k. Stern Miksa 1 2 3
Harangozó Frigyes cipész Androsek Ernő 1 2 2
10 Hoffer Kálmán » Városi Sándor fsz.
Imrei Ferenc cipőf. r. k. Miltényi S. és Fia 1 1 3 9
Jordanics József cipész Leiner József fsz.
Karnis Antal » Rózsa Lajos 1 3 3 11
Kovács János » Baa György 1 2 3 4
15 Kvicsák József n Kvicsák Károly fsz.
Landi Jenő » Belső János fsz.
Luft György » Jancsecz Imre fsz.
Matyók Pál csizmadia Nagy Antal 1 3 2 2
Mészáros István cipőf. r. k. Fischer József fsz.
20 Nagy Lajos cipész Kelemen József 1 1 2 3
Nink Lajos csizmadia Polgár János 1 3 3
Peszleg László cipész Puska Ferenc 1 2 3
Plánder Antal » Bilik Ferenc 2 3 3
Pum Gyula cipőf. r. k. Magyar Lajos 2 3 3 6
25 Reithoffer Lajos csizmadia Reithoffer Lajos 2 3 3 1
Salamon József rp. timár Nagy Antal 1 1 2
Sánta György cipész Bagó Sándor 2 2 3 1
Seruga István » Petőfi Sándor 1 4 3
Simoncsics Gáspár » Gyergyák György fsz.
30 Stróber Lajos csizmadia Tóth György 1 2 2 5
Szabó Máté » Kovács Antal 1 3 2 2
Tamás István cipőf. r. k. Stern Miksa 1 2 2 3
Timár Péter csizmadia Nováczky Lajos fsz
Tiszai György cipész Miltényi S. és Fia 1 1 1 .
35 Tóth József » Bagó Sándor 1 3
Zadravecz István » Androsek Ernő 2 2 3 3
— 37 —
B) III. osztály
A tanon c Általános Mulaszt, napok száma
osztályzata
i . neve foglalkozása mesterének neve > a BJO ca ii. I 0. cö N E \'n E o> CA QJ N </) ts o N c«
£ rajz :© :0 .5P
Benedek Pál szabó Csonkás József | :sz.
Berger Lajos rp. pincér Központ-kávéház fsz.
Bognár Lajos fényképész Halász Sándor 2 4 3 34 7
Bognár László géplakat. Berger Jenő tsz.
5 Boros István asztalos Lukácsi Gyula 1 3 2 3
Czigány Ferenc sütő Kluger József fsz.
Czvetkó Mátyás lakatos Szécsenyi István fsz.
Deutsch Lászió villanysz. Transdanubia 2 3 2 7 5
Ehmann György asztalos Muzikár Vince 2 3 3 7 2
10 Farkas Sándor szabó Farkas György 1 1 1 7
Frühwirth János V Sörlei Zsigmond 2 2 2 4
Gyarmati József betűszedő Gyarmati György 2 2 2 4
Gerencsér József pincér Kelemen Károly km
Halász István asztalos Torma Pál fsz.
15 Háry János pincér Kelemen Károly km
Hedl József géplakat. Szántó József 2 3 2 4 3
Hetyei Imre bognár • Bazsó József 1 2 2 7
Horváth István kovács Horváth István fsz.
Imrei József szabó Skerlák János 2 2 3 12
20 laksa Károly rp. kötélgy. Garzó József 2 2 3 28 23
Jandó István asztalos Dukász Ferenc 3 3 3 27 21
Jutási Béla géplakat. Pintér István 2 2 2 20
Kalch Gyula asztalos Muzikár Vince 3 3 4 2
Képpel András rp. pincér Antauer József 3 2 4 1
25 Kolovics István vaseszterg. Weiser János ! 2 2 2 14 3
Kulcsár József asztalos Dnncs Pál 2 2 3 4
Koszednár J. rp. mészáros Spiegel Viktor 2 3 3 25 10
Magyar\'Béla kékfestő Szabados Mátyás fsz.
Matyasics Pál . órás Rabinek Dezső 2 1 2 2
30 Milei György sz;ibó Liditt és Joós 3 2 3 11
Nagy László lak ítos Brüll Zsigmond km
Németh János kovács Bojtor József fsz.
Németh Lajos lakatos Rabinek S. és Fia 2 3 2 10
Orbán Ferenc géplakat. Brüll Zsigmond 2 3 3 38 6
35 Orbán József szabó Kovács Antal 3 2 3 8 3
Parrag István géplakat. Báron Ferenc fsz.
Pápai István szabó Sörlei Ágoston 2 2 2 1
Péczeli József » Péczeli József 2 3 3 2
Pollák Lajos asztalos Torma Pál 3 2 4 3
40 Porubszky Zoltán » Budai János Ifsz.
V.
— 38 —
A tanon c Általános osztályzata Mulaszt, napok száma
neve foglalkozása mesterének neve CS S/J IS ii. 0. ra N V) jz g \'Ñ O ü c a> CO a> N tn in :0 Is o N CS .Sf
Ratalics F. rp. Stróbl József Szmodics Ferenc Szécsenyi Lajos 45 Taródi György Tótli Lajos Vadlya Alajos rp. Váradi Tibor Vass György 50 Vaska József Vaska János Weininger József Vörös Imre Vörös György 55 Vokoun Ferenc borbély asztalos n lakatos kárpitos szabó pincér női szabó szabó géplakat. szabó » lakatos kárpitos hentes Fodor József Budai János Balogh Károly Szántó Géza Székely Vilmos Bagladi Béla Kiss Ernő Borbély József Ritter Testvérek Berger Jenő Ritter Testvérek Czweig Béla Simon György Gerő Soma Kálovics György 3 3 2 2 1 3 3 1 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 4 2 2 4 1 3 3 21 13 15 9 10 3 13 3 4 5 11 4 8 8 2 4 5 4 fsz. fsz. fsz.
A) IV. osztály
Általános Mulaszt.
A tanon c osztály- napok
zata száma
neve foglalkozása mesterének neve maga vis. szakrajz közism. összesen igazolatl.
Borbély József asztalos Pálfi Sándor fsz.
Büki József géplakat. Berger Jenő fsz.
Fekete Ferenc szabó Mágics János fsz.
Fender Ferenc asztalos Fender István fsz.
5 Ferencz Győző sütő Mudrák Ferenc fm.
Fiumbort Károly szabó Fekete István fsz.
Gaál Pál kosárfonó Illés József fsz.
Gerócs György asztalos Martincsevics I. 1 2 2 1
Halász István n Budai János fsz.
10 Halász Károly vaseszterg. Merkur-gyár 1 2 2 5
*Hegedüs Lajos műszerész Szakács Gyula
Horváth József lakatos Kohn Samu fsz.
Horváth Sándor vaseszterg. Berger Jenő fsz.
|unker Jenő mészáros Babics Imre fsz.
15 Kelemen József szabó Sörlei Zsigmond 1 2 2 6
Kis Lajos » Mágics János fsz.
— 39 —
A tanon c Általános Mulaszt, napok
osztályzata száma
neve foglalkozása mesterének neve magavis. í szakrajz .55 \'N :0 ^ összesen igazolatl.l
Klein Ferenc lakatos Szécsényi István 1 3 3 6
Koch György géplakatos Újlaki és Háhn 1 2 2 18
Kövér István lakatos Szécsényi István 1 2 2 18
20 Levik György asztalos Levik Ferenc 1 fsz.
Liditt Imre szabó Liditt és Joós 1 fm.
Ludas Ferenc asztalos Szollár György fsz.
Matyola Ferenc pincér Kis Ernő fsz.
Mezei Győző szabó Németh Pál fsz.
25 Milhofer Zoltán » Milhofer Samu fsz.
Nagy László rp. timár Nagy Antal 1 2 2 6
Noszkó László mészáros Babics Imre 1 3 1 3
Németh Ferenc műszerész Sáfrán és Feiler fsz.
Németh József puskám. Pintér István fsz.
30 Pásztor József kádár Dervalics József fsz.
Pilczer József kárpitos Pilczer Albert 1 2 fm
Plánder Árpád rézműves Mendlovics József fsz
Plestyák István cipész Bencze Sándor 26 fsz.
Pulai Imre géplakatos Pintér István 2 2 4 19
35 Radics János kosárfonó Illés József fsz.
Rádi György asztalos Martincsevics I. 1 2 2 3
Sattler László » Füredi Sándor fsz.
Sebők Károly borbély Szabó István ^ 15 fsz.
Simon László műszerész Sáfrán és Feiler 2 4 2 14
40 Sipos János kádár Baticza József fsz.
Szabó István lakatos Horváth és László fsz.
Szabó József mészáros Weltner Rudolf fsz.
Szabó Lajos szabó Németh Pál fsz.
Szabó Sándor asztalos Horváth Flórián fsz.
45 Takács Jenő szabó Cziboly Ferenc mh
Tóth Sándor lakatos Újlaki és Háhn fsz.
Vancsura Ferenc » Szécsényi István fsz.
— 40 —
B) IV. fiúosztály
A tanon c Általános osztályzata Mulaszt, napok szánta
neve foglalkozása mesterének neve j maga vis. szakrajz közism. összesen igazolatl.j
Andris István csizmadia Andris István fsz.
Antal György pincér Antal Jenő fsz.
Antalics Imre fogtechn. Dr. König József kni
Baumgartner J. aranyműv. Schnitzer és G. 1 3 3 5
5 Bremmer József lakatos Újlaki és Hálin fsz.
Deutsch Gyula hentes és m. Deutsch Ede fm.
Fenyvesi György órás Steiner Mór bt.
**Fliszár János villanysz. Quíttner Artúr
Gerencsér János géplakatos Berger Jenő 1 2 2 6
10 Grosz Ferenc cipész Argent János fsz.
Herzl Ernő cipőf. r. k. Steril Miksa fsz.
Horváth Kálmán műszerész Szakács Gyula elk
Jancsecz József villanysz. Transdanubia fsz.
Kecskés Mihály csizmadia Farkas József fsz.
15 Kluger Imre sütő Kluger József fm.
Kozma Nándor rézműves Pichler József 1 4 2 8
Kramaszta Béla órás Zsoldos Gyula 1 2 1
Kudich Alajos géplakatos Mercur-gyár fsz.
Illés Ferenc szíjgyártó Klapper Gusztáv 1 3 2 2
20 Magyar József csizmadia Skrivalics István fsz.
Major István cipész Ács Ferenc fsz.
Mandl György látszerész Juszt László és Gy. 1 2 2 12
Márkus Dezső fogtechn. dr. Schichtanz I. 1 2 2 21
Molnár István géplakatos Mercur-gyár 1 2 2 2
25 Neumann Vilmos látszerész Juszt László és Gy. 1 1 (Dl, 3
Orbán Aladár kefekötö Sóbár György fsz.
Peszleg János cipész Puska Ferenc fsz.
Pichler István rézműves Pichler József 1 1 2 5
Pirbus József csizmadia Tóth György km
30 Pusztai Ferenc nyomdász Zrínyi-nyomda fm. fsz.
Rosenfeld György fogtechn. dr. Schichtanz I. 1 2 21
Sebők József aranyműv. Schnitzer és G. 1 2 3 4
Sipos István műszerész Szakács Gyula bt.
Szabados István villanysz. Kahn és Weinb. 1 2 2 9
35 Szabó Antal cipész Steiner Fülöp 1 3 3
Szívós Gyula órás Steiner Mór 1 1 fm. fsz.
Tóth György könyvkötő Gutenberg-ny. fsz.
Turkovics Lajos cipőf. r. k. Zimmermann I. 1 1 2 2
Waldmann Zsigm. órás Vékási Károly 1 3 2 10
40 Wellisch Dezső szűcs Lőbl Béla 1 2 fm,
Zakócs György fogtechn. dr. König József fsz.
— 41 —
Téli tanfolyam.
I. osztály
A tanon c Általános Mulaszt, napok
osztályzata száma
neve foglalkozása mesterének neve .52 \'> cC bt> I. II. £ "N c <U CO CL) N « ■ o N
cs £ o. rajz o t/l ■■o CO .SP
Balog János kőműves Horváth és Vas 1 1 2 1
Balog József ács Gozdán József 1 1 2 15 13
Belső János kályhás Simon István 2 3 4 2
Bróz György kőműves Fatér Mihály 1 1 1 12
5 Bukovics Imre szobafestő Cocek Imre fsz.
Erős János kőműves Mankovics Jakab km
Farkas György M Horváth M. Péter 1 1 2 5
Godina József bádogos Szepesi Imre 1 4 2 3 3
Hajdú Ferenc kőműves Horváth B. és Fia 1 1 2 3
10 Hajdú Károly >» Fatér Mihály 2 3 3 5
ifj. Horváth Ferenc n Kertész Béla km
id. Horváth Ferenc ii Kertész Béla 2 3 3 4
Horváth József JJ Horváth és Vas fsz.
Horváth László » Mankovics Jakab 1 2 2 1
15 Karafiát Dániel n Horváth és Vas 1 3 4 5
Kovács István szobafestő Metz János 2 3 4 10 6
Marton József ács Gozdán Károly 1 1 1 16 10
Matics S. Ignác kőműves Somogyi Ferenc 1 2 2 7
Mátyás Lajos ács Gerócs István 1 1 2
20 Mészáros István bádogos Török Nándor 2 3 4 10 4
Muther József szobafestő Reisz Béla fsz.
Nagy Lajos » Vámos Jenő 1 3 2
*Pahocsa László kőműves Nemes György
Samu Ferenc » Kertész Béla 2 1 19
25 Segesdi István » Fatér Mihály 1 3 5
Sér József szobafestő Szattler Oszkár 2 1 2 5
Szakái Mihály kőműves Marosi Mór fsz.
Szűcs István szobafestő Meskó József 1 4 3 13 13
Tislér István ács Czindrics Lajos 1 2 2 9
30 Tomasits János. cementes Tomasits és K. 1 1 2 2
Varga László kőműves , Horváth és Vas 1 _1 1 12 3
Vidéky Ferenc M Légrádi György fsz.
— 42 —
II. osztály
A tanon c Általános Mulaszt, napok
osztályzata száma
neve foglalkozása mesterének neve magavis.i II. 0. N 1 l/J rajz közism. összesen ra o N a .5?
Baj János kőműves Horváth M. Péter 1 2 3 I ■ 5
Bognár Gyula kályhás Simon István 1 3 2 3
Csóka István kőműves Borbély Ferenc 1 1 2 13
Dóczy Antal szobafestő Czoczek Imre 1 2 2 3
5 Furdán Ferenc kőműves Horváth és Vass 2 3 3 2
Gerócs Ferenc Kertész Béla 1 2 3
Gerócs János » Nemes György 1 1 2 9
Hege Gyula V Mankovics Jakab 1 1 2
Horváth István szobafestő Németh József 1 2 3 10
10 Kulcsár Pál kőműves Sneff György fsz
Lodner Ferenc » Nemes György 1 3 4 10
Plánder Gyula cementes Tomasics és K. 1 1 3
Pulay Ferenc kőműves Horváth és Vass 2 3 3 10
Punger József szobafestő Gerócs István 1 1 3 10
15 Statelier István kőműves Nemes György \\ 2 3 9
Szakácsics F. szobafestő Szakácsics Károly 2 3 2 9
Tóber József kőműves Tóber János 1 1 2 5
Tiszai József ács Kovács Vendel 1 2 3 1
III. osztály
Broczky Imre bádogos Wastell Gy. és Fia 1 , 2 2 4
Budai György kőműves Horváth M. Péter 1 2 3 12
Buday József ács Czindrics Lajos 1 2 2 4
Czindrics László » Czindrics Lajos 1 1 1 1
Dömötörfi István bádogos Szepesi Imre
Flinger József kőműves Fatér Mihály
Hercz Jenő bádogos Hencler Guyla 1 3 3 2
Horváth Lajos cementö. Sartory O. Utóda 1 1 1 1
Jerausek Béla szerelő Wastell Gy. és Fia 1 3 2 3
Kalmár József cementö. Sartory O. Utóda 1 1 1 1
Krug Boldizsár kőműves Schuhel Lajos 1 2 2 1
Labritz Imre szobafestő Meskó József
Popesnyák Gy. bádogos Wastell Gy. és Fia 1 3 3 6
Reisz Gábor szobafestő Reisz Béla 1 2 2 3
Samu László kőműves Kertész Béla 1 1 1 3
Tóth József kályhás Tóth József 1 3 2 2
— 43 —
IV. osztály
A tanon c Általános osztályzata Mulaszt, napok száma
neve foglalkozása mesterének neve magavis. 1 szakrajz j közism. összesenj - igazolatl.
Anger Ferenc Herzsenyák József Jakab József Pum Ferenc 5 Stössel János Szabados József Vadász Géza Vajda László Ziegler József bádogos kőműves szobafestő szobafestő cementö. kőműves bádogos szobafestő bádogos Gróza János Szántó Lajos Metz János Németh József Stössel Ignác Horváth Béla Wohlráb Sándor segéd Gróza János 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 3 1 1 2 1 fm. fm. 3 fm. 2 14 1 4 13 1 4 fsz.
IX. Munkakiállitás.
A k i á 1 1 i t ó iparostanonc
foglalkozása osztály 1 tanonc éveinek száma mesterének neve kiállított munkájának A biráló
neve megnevezése darab száma bizottság osztályzata
Bárány István aranyműves D) II. Va Schnitzer és Göndör 1 bross, 1 pecsétgyűrű, stb. 6 jeles
Baumgarten Gyula n B) IV. 13/4 Schnitzer és Göndör 3 kövesgyürü, 1 lógó 4 kit.
Sebők József B) IV. 1 Schnitzer és Göndör 3 kövesgyürü, 1 brostü 4 jeles
Rády Ferenc asztalos A) I. 1 Füredi Sándor virágállvány 1 jó
5 Hajdú István A) I. 11/3 Dants Kálmán politúros bükkfáasztal 1 kit.
Papp Ferenc C) II. 21/4 Muzikár Vince faliszekrény 1 kit.
Beke Lajos B) I. 1 Dants Kálmán bükkfa stokedli 1 jó
Kalch Gyula B) III. 2 Muzikár Vince faliszekrény 1 jeles
Kulcsár József "t B) III. 21/2 • Dants Kálmán politúros asztal 1 jeles
10 Vidovics István n D) I. 1 Martincsevics Imre konyhaszekrény 1 kit.
Papp István B) I. 1 Muzikár Vince virágállvány 1 jeles
Turi Ernő borbély B) I. 21/2 Zapletál Simon hajfonat, frizett és álhaj 3 jeles
Tiszai György cipész A) III. 3 Miltényi Sándor és Fia varrott férfi cúgos stb. 2 kit.
Peszleg László n }) 2 Puska Ferenc 1 p. férfi félcipő 2 jeles
15 Sánta György V n 21/6 Bagó Sándor 1 p. gyermek szandál 2 jeles
Tóth József" n „ 21/3 Bagó Sándor 1 p. 39-es női antilopcipő 2 kit.
Zadravecz István 23/4 Androsek Ernő 1 p. 37-es barna antilopc. 2 jeles
Varga János n C) I. 2 Mayer Károly 1 p. 40-es férficipő 2 jeles
Gödinek Ferenc 2 Németh Ferenc 1 p. 45-ös férficipő 2 jeles
20 Takács Ferenc n 2 Németh. Károly 1 p. 28-as gyermekcipő 2 jó
Papp János » n 21/3 Bilik Ferenc 1 p. 30-as box leánykac. 2 jó
Tischlér Ferenc „ 11/2 Schlesinger Ignác I p. 27-es gyermekcipő 2 jó •
Németh István » n 3 Schlesinger Ignác 1 p. 40-es férfic. fehérv. 2 jeles
Németh Imre » A) II. 11/2 Horváth Mihály 1 p. 35-ös férficipö 2 jeles
25 Mészáros Károly » A) 11. 11/2 Halász Imre 1 p. 40-es férfi egészcipő 2 . jó
Király József „ A) II. 2 Varga Károly 1 p. 41-es férfi félcipő 2 jeles
Varga István » D) I. 1/2 Sári György 1 p. 26-os gyermekcipő 2 jó
Szűcs János „ B) II. 13/4 Papp Oszkár 1 p. 20-as szegeit szandál 2 jeles
44
45
A k i á 1 1 i t ó iparostanonc
neve foglalkozása osztály tanonc éveinek mesterének neve kiállított munkájának A bíráló
megnevezése darab bizottság
száma száma osztályzata
Czimmerman István cipész A) III. 2Va Steiner Fülöp 1 p. 42-es férfi félcipő 2 jó
30 Szabó Antal B) IV. 3 Steiner Fülöp 1 p. 38-as szandál 2 jó
Kálovics György Elők. 2Va Kelemen József 1 p. barna félcipő 2 jó
Nováczky József » A) I. 22/3 Papp Oszkár 1 p. 27-es barna gyermeke. 2 jeles
Gunyhó József » A) 1. 3 Sárdi Lajos I p. 41-es férfi boxcipő 2 jó
Nagy József B) II. 3 Iványi József 1 p.41-es férfi lakkcipő stb. 4 jeles
35 Varga István B) II. P/3 Sári György 1. p. 27-es gyermekcipő 2 jó
Molnár Sándor Elők. 4 Varga Ferenc 1 p. 41-es férficipö 2 jó
Imrei Ferenc cipöf. r. k. A) III. 23/4 Miltényi Sándor és Fia 1 p. barna 45-ös férfi cipőf. 2 kit.
Nagy Lajos n C) I. 2 özv. Koller Nándorné 1 p. férfi fekete egésze, stb. 4 jó
Bödők János v B) 11. H/a Klinger István 1 p. férfi barna félcipő f. r. 2 jeles
40 Dani Boldizsár A) 11. 1V2 Klinger István 1 p. férfi fűzős félcipői, r. 2 jeles
Tóth Ferenc » A) 11. 21/4 Papp Oszkár 3 p. férfi félcipöfelsőrész 6 kit.
Császár Ferenc C) 1. 3/4 Fischer József Hárer József 1 p. 37-es fűzős felsőrész 2 jeles
Fischer Gyula B) 11. 11/4 1 p. férfi 38-as boxfelsőrész 2 jó
Stróber Lajos csizmadia A) 111. 2Va Tóth György 1 p. férfi boxcsizma 2 kit.
45 Nink Lajos n A) 111. 21/2 Polgár János 1 p. férfi sima boxcsizma 2 jeles
Farkas József )) Elők. 23/4 Németh Ferenc 2 kit.
Kalinics János » A) 11. 4 Horváth Rezső 1 p. 4l-es férfi boxcsizma 2 kit.
Dezső Aladár A) 11. 11/2 Kovács Ferenc 1 p. 38-as „ „ 2 kit.
Reithoffer Lajos n A) 111. 21/2 Reithoffer Lajos 1 p. boxcsizma 2 jeles
50 Böjti Mihály » A) 111. 13/4 Ferk Ferenc 1 p. 42-es fejelés 2 jeles
Horváth János n A) 11. H/2 Nováczky Lajos 1 p. 32-es gyermekcsizma 2 kit.
Tóth Ilona fehérvarrónő A) 1. 3/4 Báder Rózsi 1 hálóing, 1 alsónadrág stb. 3 kit.
Török Mária n 111. 2/3 "Báder Rózsi 1 „ 1 conbiné stb. 3 kit.
Grünhut Róza n IV. 11/3 Bauer Antalné ingbugyi 1 kit.
55 Liditt Erzsébet » IV. 1 Báder Rózsi hálóing, ingbugyi, férfiing 3 kit.
Sipos Rozália » A)l. 3/4 Guttentag Sári conbiné, ingbugyi 2 kit.
46
A k i á 1 1 i t ó i p a r 0 s t a n 0 n c
tanonc mesterének neve kiállított munkájának A biráló
neve foglalkozása osztály éveinek darab bizottság
száma megnevezése száma osztályzata
Schwemmer Erzsi fehérvarrónő 111. 1V2 özv. Krausz Józsefné ing, bugyi, hálóing 3 kit.
Boszák Margit „ A) 11. 2 Schreiber Etel női hálóing 1 kit.
Pőcze Mária t) A) 11. 11/3 Blauhorn Szidónia női hálóing, ingbugyi 2 kit.
60 Siftár Rozália A) 11. 1V2 Dr. Szücsné Szabados Biri női hálóing 1 kit.
Kluger Jolán >* A)l. 1 Blauhorn Szidi egy asztalközép, hálóing 2 jeles
Klauz Mária 11 B) 1. 11/4 Ungár Árpádné női ingbugyi 1 kit.
Hackler Gizella 11 B) 11. 2 Schreiber Etelka férfiinggallérral, női hálóing 4 kit.
Milhofer Rózsi n B) 11. 2 Guttentag Sári férfiing, női hálóing 2 kit.
65 Koch Mihály faeszterg. D) 1. 2/3 Koch András egysz. s zárható csap, rokka 3 kit.
Rosenfeld György fogtechnikus B) IV. 3 Dr. Schichtanz István egy hid 1 kit.
Márkus Dezső B) IV. 3 Dr. Schichtanz István egy hid két foggal 1 kit.
Rezsek József géplakatos A)l. 1 Báron Ferenc tányérmelegitő 1 jeles
Kőszegi György jj B)l. 1 Weiser János kézi bádogvágó olló 1 kit.
70 Molnár István >j B) IV. 2 Merkur-vasgyár menetvágó 1 kit.
Vaska József n B) 111. H/2 Berger Jenő fürészkeret 1 jeles
Buday István Elők. 3/4 Pléh Lajos fürészkeret 1 i jó
Gerencsér János n B) IV. • 2 Berger Jenő körforgó szivattyú 1 jeles
Borda József hentes A) 1. 1 Babka József extravurst, sonkaszalámi 2 jeles
75 Farkas Imre kalapos C) 11. 12/3 Gyenes és Vida szürke kalap 1 jeles
Süslecz Lajos ti B) tl. 23/4 Gyenes és Vida női filckalap 1 kit.
Párta György j> B) 1. 1 Totola és Pacsirszky szürke gyapjú és női filckal. 2 kit.
Huchthausen Ilona kalapk.-nő 111. 23/4 Vincze Ferencné szalagkalap 1 kit.
Gaál Jolán n 111. 11/2 Singer Józsa selyem szalmakalap 2 jeles
80 Horváth Anna B) 1. 1 Klein Elza selyemkalap 1 kit.
Hoffmann Janka D IV. 1 Klein Elza fest. selyempárna, sely. kai. 2 kit.
Dolmányos György kádár A) 1. 1/3 Hoffmann Henrik akós kád 1 jeles
Vellák Lajos ii kerékgyártó C) 11. 11/2 Hoffmann Henrik fürdőkád 1 kit.
Molnár Lajos C) 11. 2 Németh Imre hátulsó kerék 1 kit.
A k i á 1 1 i t ó i p a r o s t a none
neve foglalkozása osztály tanonc éveinek száma mesterének neve • ..... .....- kiállított munkájának A bíráló
megnevezése darab száma bizottság osztályzata
85 Varga László kerékgyártó B) 1. 2 Nováth György kis kerék 1 jó
Ginter György » D) 1. 1 Bazsó József első kerék I kit.
Surugli Ferenc \' >> kályhás Elők. IV? Németh Imre egy kocsi állvány 1 jeles
Bognár Gyula T. 11. 2Va Simon István kazetta és csutora agyagból kit.
Bóha György kovács A) 1. 1 Bóha László patkó (sima nyári) 1 jeles
90 Gáli Menyhért „ A) 1. 13/4 Bojtor József gyógypatkó 1 kit.
Bóha Ferenc „ D) 11. 13/4 Bóha László patkó (vágott sarokkal) 1 jeles
Szabó István I* Elők. Va Vidovics Gyula első patkó I kit.
Krug Kálmán kötő-szövő A) 1. P/2 Strasser és Társa női sportkabát és férfimell. 2 kit.
Horváth József „ B) II. Strém és Társa gyermekgarn., női mellény 4 kit.
95 Horváth Ferenc lr B) 11. l\'/a Kaiser és Társa angol pullover, női mell.stb. 2 kit.
Tiszai György >i D) 1. 11/2 Strém és Társa , női mellény, pullóver 2 kit.
Szekeres János köteles D) 1. 2 Fogt Ferenc ruhaszár. kötél, kötőfékfej 2 kit.
Matola József „ A) 1. 1 Rozs Ferenc 30 m. ruhaszáritókötél 1 jeles
Dobri József lakatos Elők. 2Va Szécsényi István virágváza 1 jeles
100 Orbán Ferenc » B) 111. 2 Brüll Zsigmond keresztfürészhajtogató kit
Németh József ft C) 11. 23/4 Szécsényi István sütő-előfal 1 kit.
Klein Ferenc >t B) IV. 11/3 Szécsényi István szombati mécs 1 kit.
Horváth Lajos a D) 11. ?/3 Brüll Zsigmond fémfürésztartó keret 1 kit
Kövér István A) IV. 23/4 Szécsényi István fényképtartó 1 jó
105 Ferencz István molnár B) 1. H/2 Hegedűs Lajos malomdiogram 1 jó
Iváncsits Terus női szabó IV. 1 özv. Nóvák Nándorné fekete szövetruha 1 kit.
Horváth Mária tt IV. 3/4 Godina Lujza bluz 1 jeles
Noll Erzsébet >t IV. H/3 dr. Karczagné Sz. Rózsi sötétkék ruha 1 kit.
Stern Szidónia ír IV. 13/4 dr. Karczagné Sz. Rózsi női ruha 1 jeles
110 Varga Mária jr IV. H/a özv. Nóvák Nándorné női ruha 1 jó
Boskovics Margit 111. 3/4 Farkas Erzsébet női fehér ruha 1 JÓ
Brüll Jolán 11 111. 12/3 Polgár Ilona női kabát 1 jeles
47

48 ■
A k i á 1 1 i t ó i p a r o s t a n o n c
tanonc mesterének neve kiállított munkájának A bíráló \'
neve foglalkozása osztály éveinek bizottság
megnevezése darab
száma száma osztályzata
Faics Katalin női szabó 111. 2/3 Martinék Fáni bluz 1 jeles
Farantai Erzsébet ít 11 H/2 Wagner Ferencné liberdin ruha 1 jeles
115 Kosztelicz Ilona n 11 H/2 Wortmann Juliska rózsasz. krepdesin, kremr. kit.
Németh Jolán >t 11 H/4 Wortmann Juliska női ruha 1 kit.
Jambrics Rozália ít A) I. 3/4 dr. Karczagné Sz. Rózsi női ruha 1 jó
Pankász Gizella n A) I. 3/4 Báron Micí női ruha 1 jeles
Lakatos Irén ii III. H/4 Báron Mici női ruha 1 kit.
120 Bedő Piroska ii A) II. H/3 dr. Karczagné Sz. Rózsi grenadin ruha 1 jeles
Horváth Margit ii 11 13/4 Grünfeld Sándorné selyemruha 1 kit.
Kraicsovics Ilona ii 11 12/3 Weisz Viktorné eponzsruha 1 jó
Lick Stefánia ít 11 3/4 Farkas Böske fehér vászonruha pir. szeg. 1 kit.
Pankász Mária ii 12/3 Pollák Istvánné selyemruha 1 jeles
125 Róth Aranka \' ii 11 H/2 Weltner Sándorné rózsaszínű selyemruha 1 jeles
Schuchel Mária 13/4 Schuchel Mária drap vászonr. és gyermekr. kit.
Schnabl Paula a 11 3/4 Tőke Erzsébet ruhaalj és bluz jeles
Somogyi Ilona a 11 H/4 Szőllősi Erzsi szövetruha 1 kit.
Weisz Franciska a 11 \'/2 dr. Karczagné Sz. Rózsi delénruha 1 jeles
130 Tarnóczky Rozália a B)I. 13/4 Martinék Fáni krepruha 1 jó
Cserép Anna a 1/2 Godina Lujza grenadinruha, kombiné kit.
Iván Erzsi a 11 3/4 özv. Nóvák Nándorné selyemruhá 1 jeles
Neumann Ilona a 1} 1 Grünfeld Sándorné szövetruha 1 kit.
Plánder Erzsi a 1 Hegedűs Károlyné „ 1 jeles
135 Salamon Mari 11 1/2 Hutter Gézáné kartonruha 1 kit.
Kasza Anna A) I. 3/4 Farkas Erzsébet fekete bársonyruha 1 kit.
Ligeti Gizella a A) II. 2/3 Pollák Juliska delénruha 1 jeles
Törő Erzsébet a 11 21/3 Csete Mária poplinruha 1 jeles
Sabján Margit a 11 11/4 Vass Nővérek . selyemruha 1 kit.
140 Bonics Gizella a 11 1 Hergovics Teréz grenadinruha 1 jeles
A k i á 1 1 i t ó iparosta n one
neve foglalkozása osztály tanonc éveinek száma mesterének neve kiállított munkájának A bíráló bizottság osztályzata
megnevezése darab száma
Lakatos Mária női szabó B) 11. V4 Godina Lujza szövetruha 1 kit.
Matyasics Hona. 11 . 13/4 Weisz Viktorné szövetruha 1 kit.
Stagl Mária 11 n l\'/4 Polgár Ilona fehér grenadín és delénruha kit.
Schmidt Mária 11 ii 2 Kuttner Olga nyersselyemruha 1 kit.
145 Balázs Mária \\ 11 n 2 Róth Szidónia grenadinruha 1 jó
Narday Matild }1 11/2 Wagner .Ferencné szövetruha 1 kit.
Pliha Etel 11 ííí. 3 Csete Mária grenadinruha 1 jó
Poór Ilona 11 B) 11. 11/2 Wagner Ferencné grenadinruha 1 jel.
Klein Rózsi 11 IV. 1/4 Gaál Sándorné selyemalj és bluz 2 kit.
150 Orbán József 11 B) 111. 21/2 Kovács Antal női kabát 1 kit.
Szívós Gyula órás A) IV. 23/4 Steiner Mór felhuzókulcs, balanszteng. 3 kit.
Krainaszta Béla II B) IV. M/2 Zsoldos Gyula henger és felhuzótengely 2 kit.
Zsoldos István ii D)l. 1 Zsoldos Gyula számlálócsillag és óraláb 2 ktt.
Waldmánn Zsigmond B) IV. 3 Vékásy Károly órajavitás és 3 drb. csavar 4 jeles
155 Wolf László pincér B) 1. 11/4 Kiss Ernő 4 személyes teríték - kit.
Bálizs István reszelővágó D) 11. 13/4 Zollner János különböző reszelők 10 kit.
Burka János szabó A) 1. 2 Gottreicli Antal fiunadrág 1 jó
Takács István „ B) 11. 2 Pollák Gyula nadrág 1 jeles
Grafics László II A) 1. 21/2 Sörlei Zsigmond nadrág és mellény 2 kit.
160 Kelemen József ji IV. IV2 Sörlei Zsigmond mellény 1 kit.
Thebesz Ferenc II D) 1. 1V3 Fekete István nadrág 1 jeles
Czimmerman Ferenc szűcs A) 1. li h Lőbl Béla lábzsák 1 kit.
Salamon József ti már A) 111. 23/4 Nagy Antal borjubox, vikszes borjú stb. 4 kit.
Mészáros Lajos üveges C) 11. 11/4 Melczer Jakab képkeretezés és üvegdoboz 2 kit.
165 Darázs István II A)l. 111. 11/2 Skopál Antal képkeiet és üvegtálca 2 kit.
Markovits Margit tüzőnö 11/2 özv. Koller Nándorné kiv. kigyóbőr fresz betéttel 2 jeles
Parragi Teréz II 111. 2 özv. Kovács Jánosné barna kroko, fr. lakkal disz. 2 kit.
Deutsch László villanyszerelő A) 111. 11/2 Transdanubia 3 lámpás rádió-készülék 1 kit.
49
X.
Statisztikai kimutatás a tanoncok számának alakulása, kora, vallása, anyanyelve, illetősége szerint és az igazolt és igazolatlan mulasztásokról
50
A tanoncok számának alakulása a tanév folyamán December 31-iki létszámból A tanév végén maradt létszámból volt Mulasztott
beiratkozott félsz. N Vi ko ■ szer. vallás szerint anyany. szerint dec. 31. illtöség szer. nem magyar anyany., de 111. besz. tud N M igazolva fgazolatl. összes.
r bp >J ÍJ S tÁ :i! íj > -aj 1 m t>- o-
Osztály ■aj \'57 > -OJ a re ra ■ CO aj XI 53 u Ol ■a •ra i = cn ó OI •a a a> tu N Vi tn •O ra¡ s re 1 IH ra M ra E e <u tfi cu N tD Cfl :0 ai £ ra >. 0/3 ra £ a! o N 2 3 "5) ra J3 SJO 0) E a <v Vi Oí N VI Vi ■O ra ! a -o SJO -tu > i > -u .2 -"ai a > ■a; in a 0) Vi ai N Vi Vi :0 .a 13 g -O w > bjo -re 3 -ra £ re "aj re Ñ a ai tn aj N Vi Vi -O g, M re E OJ E -OJ a -re VH O x: a 01 t/l OJ ■ N Vi Vi :0 a> % OI •S 0 >» ÖiD a»- E iS re N a) >, M OJ to -re c \'■5 ¿0 3 e 01 Vi a> N t/3 "S -5 a -"re 1— c .c 53 s Vi Vi ■0 s e ■<v ÜL •<u 1 CB < 0 3 a re -re X 0 0. re a >-> c -re 0 a 0 a re >, a -re .a 0 Q. re a -re 0 a 0 a re >» a -re 0 Q. re a a ■re x;
Elők. A)l. B) I. C) 1. D) 1. Téli I. A) 1. 1. B) 11. 1. A) 11. B)l. C) 11. D) 11. T. 11. A) 11. 1. B) 11.1. A) 111 B) 111. Téli 111. 111. 1. A) IV. B) IV. T. IV. IV. 1. 13 35 34 44 19 27 II 11 30 38 26 28 13 23 26 34 40 15 36 42 34 7 23 18 13 12 7 25 3 24 22 4 1 3 4 10 4 2 15 1 23 2 6 2 5 13 12 17 3 17 2 6 10 1 1 5 7 1 1 2 2 3 1 3 441 60 63\' 54 61 32 41 43 35 40 34 35 18 34 32 36 55 16 61 47 41 9 31 2 8\' 6 5 5 1 1 1 9 3 3 1 6 ■! 2 24 32 16 1 16 2 8 6 5 5 1 1 1 9 3 3 1 6 9 14 2 24 32 16 1 16 5 8 5 5 9 2 6 3 2 2 3 3 3 1 1 6 1 4 l 1 1 5 8 6 6 9 2 6 3 2 2 3 3 3 3 1 6 1 4 37 44 51 43 47 30 34 39 34 29 29 ¡29 |17 ¡31 \'23 27 08 13 31 14 ¡21 S 115 11 27 14 24 22 6 18 15 14 14 13 2 3 7 3 7 18 1 11 20 21 32! 27 22; 24 17; 18 20 25 16 26: 14! 26; 27: 29 37; 15 48\' 44 40\' 9 28 31 46¡ 51 44 30\' 35\' 33 34 39 29 28 17 33 30 36 55 16 59 44 4d 9 28 36 S 43 46 30 30 29 33 27 27 24 17 25 21 26 33 11 23 12 11 7 7 1 1 6 1 1 1 1 2 2 1 4 1 1 1 1 1 IN 1 ¡¡44 3 !¡51 43 ¡¡47 30 4 34 9i|39 !!34 1 ¡29 1 29 3129 ¡\'17 5 ¡31 2 \'\'23 1 27 2 38 2 ¡¡13 6131 2 14 9 ¡¡21 1 8 811-15 36 44 51 43 47 30 34 39 34 29 29 29 17 31 23 27 37 13 31 14 21 8 15 1 1 37 44 51 43 ¡47 30 34 39 34 29 29 ¡29 17 31 23 27 38 13 ¡31 14 ñ 15 11 20 15 23 25 17 21 24 23 22 13 14 15 20 18 22 35 12 33 25 14 8 16 12 19 18 19 8 8 8 3 3 9 8 9 1 5 13 5 13 8 11 5 1 11 8 6 5 6 3 8 8 6 4 2 10 7 12 3 12 10 13 1 6 : i 3 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 31 48 46 51 44 30 35 33 34 39 29 28 17 33 30 36 55 16 59 44 40 9 28 1 1 1 1 37 44 51 43 47 30 34 39 34 29 29 29 17 31 23 27 38 13 31 14 21 8 15 14 25 27 14 33 45 21 26 11 14 11 14 14 18 16 17 21 11 20 10 14 6 14 183 121 237 403 119 112 246 389 184 111 170 291 139 378 268 64 280 38 350 89 110 37 113 16 6 18 26 9 7 8 12 20 9 18 10 12 5 2 17 2 8 2 2 1 104 37 115 209 44 52 31 94 141 74 143 61 90 35 •116 5 70 33 7 2 30 31 45 40 42 22 29 38 31 23 29 24 14 30 21 19 38 13 28 1\'2 16 t 6 15 287 158 352 612 163 164 277 483 325 185 313 352 139 468 303 71 396 43 420 122 117 37 115
Összes. ¡1 8 Ol t-o CM CM Oi in 2 m ® 69 2 273 IN X to s m m 53 00 35 m 17 9 60 |i $1 2 1 1 m oo in 29 m 55 2 2 3-1 to w 00 4432 0 3 147Ö $ ||m 8
Xí.
Statisztikai kimutatás a beirt iparostanoncok iskolai előképzettségéről és a tanév végén maradt tanoncok tanítási eredményéről
n A beirt iparostanoncok közül az iparospályára E -aí A tanév végén maradt tanoncok tanitásij:redménye
■cs N tn lepesuk előtt magaviseletből általános rajzból szakraizból közismeretekből
J* o o E elemi polgári gimnázium ii t/1 t/5 >■ s cd o •o CB -CJ n ¡0 sO •é QJ QJ N X3 tf) o te 1 -u « N JS cn * 2 n u Fi cn g N -O í. >? te C j> N ■C tn >2 « s c
>1 -CB c n 1 II 1111 ívj V VI ijll III IV I » III IV (L> C !-<u aj | . ü íjai sO >o i te >o =o -o CB tí O) cn a> (/) M O CJ T, ■CB TI V aj -O) •Q co QJ 2 aj tn -_> N cr, Sfl •aj te .aj a/ "S c ™ F "re Cfí aj aj bfl •cu co hn C <u ^ e 5 c - F aj VI aj N Cft 0> OO *0> te 110 aj "oío 5 s "S B n Cl s C N 4> V) aj V. tu N
t/1 o o < osztályt végeztek V} aj m aj <u w- tu c CB M C3 00 C/5 (fi :0 o t3 tö H -tu o- ;0 OJ E > <u 1| t/) O ■o aj •OJ u ■s »5 V/l J :o D 0/) •OJ 0> \'£ » tfi :0 ;0 -aj aj lu to " tfi iO
Elők. A)l. B) 1. Cl. D) 1. Téli 1. A) 1. 1. B) 1. 1. A) 11. B) 11. C) 11. D) 11. Téli 11. A) 11. 1. B) 11. 1. A) 111. B) 111. Téli 111. Ili. 1. A) IV. B) IV. T. IV. IV 1. 44 60 63 54 61 32 41 43 35 40 34 35 18 34 32 36 55 16 01 47 41 9 31 1 3 1 2 2 I 12 6 1 6 3 4 2 1 1 3 I 20 43 18 24 23 19 12 18 9 10 9 8 5 8 7 7 5 5 8 3 2 6 2 20 16 11 2 8 7 9 12 4 7 5 3 4 11 5 3 3 3 3 3 2 3 3 17 7 16 4 8 8 14 15 13 8 1 11 6 16 21 3 8 11 5 2 1 2 2 1 8 4 1 1 1 5 4 2 5 1 3 1 2 5 6 2 2 6 1 2 8 5 2 6 5 1 1 1 1 4 1 1 11 3 3 2 2 4 1 2 2 15 23 13 12 2 9 1 1 1 1 1 1 3 l 3 1 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1 15 1 1 44 60 53 54 61 32 41 43 35 40 34 35 18 34 32 36 55 16 61 47 41 9 31 37 44 51 43 47 30 34 39 34 29 29 29 17 31 23 27 38 13 31 14 21 8 15 17 28 21 37 28 20 23 34 5 26 18 7 14 25 17 21 6 13 29 10 17 5 14 8 11 10 6 13 9 6 1 24 3 7 19 3 5 6 6 22 2 2 3 1 5 2 6 2 5 4 10 1 6 3 14 4 1 5 4 3 1 2 4 37 44 51 43 47 30 !34 139 34 29 29 29 ¡17 31 23 27 -38 \'13 31 ,14 21 1 8 15 3 8 2 6 11 6 8 5 4 2 4 7 6 2 20 11 11 16 3 10 9 10 13 6 6 6 8 7 5 6 1 11 14 17 7 9 8 16 11 6 8 8 3 12 8 4 4 7 8 12 11 2 4 2 8 2 2 3 2 1 1 3 10 1 5 1 "! 3 1 1 10 1 2 2 1 2 2 3 3 4 3 7 3 3 3 J 2 1 4 2 6 11 5 11 1 9 2 9 2 1 1 1 6 13 4 13 1 4 3 3 1 1 1 2 1 3 1 2 44 51 43 47 30 34 39 29 29 29 17 31 23 27 38 13 31 14 2S 15 3 5 1 2 3 6 5 3 6 4 1 2 4 6 1 1 2 9 17 20 12 3 15 16 13 15 8 9 6 12 7 7 5 10 15 6 7 7 10 2 4 8 11 10 18 12 6 10 11 14 11 14 8 9 15 9 16 16 3 15 2 3 1 2 6 7 14 22 15 5 3 3 7 9 9 3 1 2 2 5 2 0 - 3 10 4 1 5 4 3 1 3 1 1 2 i 3 5 3 37 44 51 43 47 30 34 39 34 29 29 29 17 31 23 27 38 13 31 14 21 8 15
Összes. CM o> 1 9 40\'S m lO o CM 37 57 28 85 1 3 2 7 4 2 4 1 15 1 1 N M ai x> CD •n •v} 5 34 1 47 1 74 oo CD 65\' 35 1 15 34 66 52(3 1 f 1 6 -3 c$5" CM CM oo 44 nlbs ir
51
XII.
Statisztikai kimutatás a tanév végén maradt iparostanoncok iparág szerinti megoszlásáról
- 52
>> 51 N CO O 5 E C-«3 •0> N Öflöí <1 J* > o > ? c 2 ffl E •n nj <" l/t © > 3 E >- c 03 í-< Ifí O w N V> < S •< « o U> 0 ■o 1 m Ifí O £1 ■(Ö m -Q O m iO -M c :0 C (V E © 0 N Cl ■0J a o N m •4) t- :o © ¡o Q. Ü 5 T3 RJ E ő =o c •0 L. RJ > t- ■C 0) M O ■« bC aj N w 0» A li. N t/1 -© a J* >- a: •© li. c N •rj i-TJ O li. V) 3 C x: 0 4) bJ3 O Ll_ 0 •RJ > 0 JX N tf) •© a •© O w 0 RJ a ■© ü v> © c © I 0 í ;o c a rj rj * H ifí •© fi Rj a •ÍB ■D * v> •RJ ■C >• •RJ * 0 a •8 * síi r =o "RJ ;"D >. © 6í Ifí ■© | © © ! © :o N © >- C co u 0 * •0 c 0 •RJ (A O * Ifi ü •RJ > O =o > :0 N ifí ;o :0 * M » V :0 * Ifí © > E :o * in 0 rt v 03 -1 t- © N \'Rj _J (/> O (-•RJ N tfí •© •RJ C O § N (n •© L. © Ifí :3 S •0 .Q RJ </) =5 z (0 •RJ TJ E 0 >» z M •m L. ■0 •© O C ifí © :3 E N •© CE •O W) •RJ > !2 © N © GC 0 VI © -C 3 g <0 -0 .B rt N <0 •<B to •0 •RÍ N co 0 cn © f-RJ X) O N C0 ifí 0 :3 N co L. E 0 C « N :3 H tfí © bt © > 3 ú> l-© N tfí © Ifí RJ > 2 c :0 V! (8 > >0 0) L\' QJ N m >. c « > c 0 H 4) N (ff :0
Elők. 37 5 7 2 1 J 1 2 3 2 1 1 1 7 1 2 37
A) !. 44 7 6 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 11 1 1 1 44
B) I. 51 13 9 1 2 1 3 1 3 1 2 12 1 1 1 51
C) I. 43 35 3 5 43
D) I. 47 4 10 2 1 1 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 9 1 47
Téli I. 30 4 2 1 1 16 6 30
A) 1.1. 34 2 2 2 27 1 34
B) 1.1. 39 1 3 2 4 28 1 39
A) 11. 34 20 6 8 34
B) 11. 29 7 3 3 1 2 13 29
C) 11. 29 13 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 29
D) 11. 29 1 1 2 10 7 2 1 2 1 1 1 29
Téli 11. 17 1 1 1 10 4 17
A) 11.1. 31 4 2 1 23 1 31
B) 11.1. 23 1 1 17 4 23
A) 111. 27 15 4 6 1 1 27
B) 111. Télilll. 38 8 1 1 2 2 1 1 5 1 1 1 2 10 1 1 38
13 2 4 2 1 3 ■ , 1 13
11!. 1. 31 2 1 3 23 1 1 31
A) IV. 14 2 1 1 2 1 2 11 2 1 1 14
B) IV. 21 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 21
Téli IV 8 2 1 2 3 8
IV. 1. 15 2 1 12 15
Összes. 684 3 52 71« lU5 8 10 27 14 1 1 7 2 2 8 1: 3 n l 3\'« 9 1 2 1 10 1 14 3 31 22 2 3 1 10 1 í 3\'7 1.2 5 1 1 2 960 1 3 14 2 2 2 3 2 5 5
1 1 1 ! 1 1" 1 1 1

V • - \' \\ ■• \'
■ ; • <
. 1
-iv. \' ; • - . ■ , -

\' , , , ; ...... .
; , ; • \' \' - J
, - , V . -, A ■ :


m. m
; v., - - ■:* . ■■ • ■ • -, ■ \' T, - <• jt\'i -\'V \'
V
¿r 1
-, -
* \' , y : \' \' \' ^ , : - -i
■, j- \' , - n-fe \' ■ !
. - >:J-. ..<..\'1 te