Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.72 MB
2018-02-14 18:19:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
189
438
Rövid leírás | Teljes leírás (139.8 KB)

A Nagykanizsai Államilag Segélyezett
Községi Szakirányú Iparos Fiú- és Leánytanonciskola
értesítője
az 1926-1927. tanévről.
XLI. évfolyam.
Közli Poredus Antal igazgató
Nagykanizsa,
Gyarmati Gy. Könyvnyomdája
1927

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG 5EQÉLVEZETT KÖZ5ÉQI
SZAKIRÁNyU
IPAROS FIU- É5 LEÁN7TANONCI5KOLA
//
ERTESITOJE
AZ 1926—27. TANE\\?ROL
XLI. ÉVFOLYAM
KÖZLI
POREDUS ANTAL IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 1927.
A NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI SZAKIRÁNyU
IPAROS FiU- ÉS LEÁNVTANONCISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1926—27. TANÉPRŐL
XLI. ÉVFOLYAM
KÖZLI
POREDUS ANTAL IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 1927.
ï£EV98
RCV 201«
ê
I.
A jövő tanévre vonatkozó tudnivalók.
1927—28. tanévre az összes iparostanoncok, tehát a téli tanfolyambeliek beiratása is, 1—5-ig, a Rozgonyi-u. uj iskolához csatolt régi gimnáziumi épületben a földszinten, a bejárattól balra levő tanonciskolái rajzteremben vasárnap kivételével naponkint 4—7-ig történik.
Beírásra kitűzött időben köteles minden munkaadó a tanoncát, illetve a tanoncait korukra való tekintet nélkül beíratni és szeptember 6-tól, illetve a téli tanfolyamban november 1-től kezdve pontosan az iskolába járatni.
A tanév kezdete után felfogadott tanoncot a munkaadó a tanonc tényleges alkalmazásbavételének napjától számított három napon betűi a tanonciskolába beíratni és a negyedik naptól a próbaidő tartama alatt is az iskolába járatni köteles. (Szerv. 17. §.) Azon munkaadó, aki a tanoncát a beírásra megállapított időben be nem Íratja, vagy a kitűzött időben nem küldi pontosan az iskolába, iparkihágást követ el s mint ilyen az 1922. évi. XII. t.-c. 128. §. 4. pontja alpján lesz megbüntetve, tanonca pedig sem tandijelengedésben, sem más kedvezményben nem részesülhet.
A beírásnál minden tanonc személyesen tartozik megjelenni. A mult évben már tanonciskolába járt tanoncok csupán a nyomtatott értesítő könyvecskéjükkel jelentkeznek a beírásra; az uj tanoncok azonban a munkaadójuk, vagy megbizottjának kíséretében jelennek meg és születési anyakönyvi kivonatukat, utolsó iskolai és himlőujraoltási bizonyítványukat, továbbá a tanszerződésüket bemutatni, az évvégi nyomtatott Értesítőre és ipari Szótárra 1 pengőt, tan- és tandijra pedig 15 pengőt megfizetni, vagy a városi tanácshoz intézett és szegénységi bizonyítvánnyal felszerelt tandijelengedés iránti kérvényüket az igazgatónak, vagy helyettesének átadni tartoznak. Megjegyezvén, hogy az uj ipartörvény rendelkezése szerint csak az vehető föl tanoncnak, aki legalább az elemi népiskola negyedik osztályát jó eredménnyel végezte el. Végül felhivatnak azon iparos mesterek, akiknek több tanoncuk van, hogy összes tanoncaikat egyszerre írassák be, mert csak ez esetben lesznek azok ugy beoszthatok, hogy ne valamennyi tanoncuk egyszerre legyen elvonva a műhelytől. Az igazgatóság
i
II.
Jelentés az 1926—27. tanévről.
Iparos fiutanonciskolánk fennállásának 41., leánytanonciskolánk pedig 14. tanévét töltötte be az elmúlt iskolai évvel.
A lefolyt tanévet már az uj otthonunkban, a Rozgonyi-utcai uj állami elemi iskola és a hozzácsatolt régi gimnáziumi épület helyiségeiben kezdettük meg, miután a tanév megkezdése előtt a tanonciskola összes tanszereit és felszereléseit átszállittattuk oda.
A rendelkezésünkre álló helyiségek természetesen csak az elemi iskolai oktatás után, méretüknél, de különösen a 6—12 éves korú tanulók testi fejlettségének megfelelő padok miatt, nemcsak nem alkalmasak a 12—24 éves tanoncok oktatására, mert mig egyrészről valóságos kínszenvedés magasabb korú és fejlettebb tanoncoknak ilyen alacsonyméretü kis padokban az ülés és fe...