Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.94 MB
2018-02-15 11:39:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
85
472
Rövid leírás | Teljes leírás (123.93 KB)

A Nagykanizsai Áll. Segélyezett Községi Szakirányú Iparos Fiú- és Leánytanonciskola értesítője
az 1929-1930. tanévről.
XLIV. évfolyam.
Közli Poredus Antal igazgató
Nagykanizsa, 1930
Gyarmati Gy. Könyvnyomdája

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

t fs Ki


m
X& ZSt
ax
XfX
A NAGYKANIZSAI ÁLL. SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI SZAKIRÁNYÚ
IPAROS FIU- ÉS LEÁNYTANONCISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1929—30. TANÉVRŐL
XLIV. ÉVFOLYAM
KÖZLI POREDUS ANTAL IGAZGATÓ
[z |

X3X zzz
\\m
1 I


tv Í" \'

MWSH&apgag

-v isíitsít.....
-
..... \' \' !\', ■;. V-


■ I

A NAGYKANIZSAI ÁLL. SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI SZAKIRÁNYÚ
IPAROS FIU- ÉS LEÁNYTANONCISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1929—30. TANÉVRŐL
XLIY. ÉVFOLYAM
KÖZLI POREDUS ANTAL IGAZGATÓ
NAGYKANIZSA, 1930. GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 6729
jjREV9*

I.
A jövő tanévre vonatkozó tudnivalók.
1930—31. tanévre az összes iparostanoncok, tehát a téli tan-folyambeliek beiratása is, szept. 1—6-ig bezárólag a Rozgonyi-u. uj iskolához csatolt régi gimnáziumi épületben a földszinten, a bejárattól balra levő tanonciskolái rajzteremben (7. számú terem) vasárnap kivételével naponkint 4—7-ig történik.
Beiratásra kitűzött időben köteles minden munkaadó a tanoncát, illetve tanoncait korukra való tekintet nélkül beíratni és szeptember 9-től, illetve a téli tanfolyamban november 1-től kezdve pontosan az iskolába járatni.
A tanév kezdete után felfogadott tanoncot a munkaadó a tanonc tényleges alkalmazásbavételének napjától számított három napon belül a tanonciskolába beíratni és a negyedik naptól a próbaidő tartama alatt is az iskolába járatni köteles. (Szerv. 27. §.) Azon munkaadó, aki tanoncát a beírásra megállapított időben be nem iratja, vagy a kitűzött időben nem küldi pontosan az iskolába, iparkihágást követ el s mint ilyen az 1922. évi XII. t.-c. 128. §. 4. pontja alapján lesz megbüntetve, tanonca pedig sem tanszerdijelengedésben, sem jutalomban nem részesülhet.
A beiratásnál minden tanonc személyesen tartozik megjelenni. A mult tanévben már tanonciskolába járt tanoncok csupán a nyomtatott értesítő könyvecskéjükkel jelentkeznek a beírásra; az uj tanoncok azonban a munkaadójuk, vagy megbízottjának kíséretében jelennek meg és születési anyakönyvi kivonatukat, utolsó iskolai és himlőujraoltási bizonyítványukat, továbbá a tanszerződésük másolatát bemutatni, az évvégi nyomtatott Értesítőre 1 pengőt, könyvtárra 50 fillért és tanszerdijra 12 pengőt megfizetni, vagy a városi tanácshoz intézett és szegénységi bizonyítvánnyal felszerelt tanszerdijelengedés iránti kérvényüket az igazgatónak vagy helyettesének átadni tartoznak. Az uj ipartörvény rendelkezése szerint csak az vehető föl tanoncnak, aki legalább az elemi népiskola negyedik osztályát jó eredménnyel végezte el. Végül felhivatnak azon iparosmesterek, kiknek több tanoncuk van, hogy összes tanoncaikat egyszerre Írassák be, mert csak ezesetben lesznek azok úgy beoszthatok, hogy valamennyi tanoncuk ne egy napon legyen elvonva a műhelyből.
Az igazgatóság
II.
Jelentés az 1929—30. tanévről.
Iparos fiutanonciskolánk a lefolyt tanévvel fennállásának 44-ik, leánytanonciskolánk 17-ik tanévét töltötte be.
A tanév kezdete. A tanévet szeptember hó 1-én tartott értekezlettel kezdtük, melyen a tanítótestület tagjainak a beírásoknál való részvételét és a követendő eljárást állapítottuk meg.
Beirás. A tanoncok beírása ugy a fiuknál, mint a leányoknál, szeptember 2—6-ig bezárólag négy külön-külön csoportban történt. A beírásra kitűzött időben a 10 hónapos tanfolyamon a fiuknál 313, a le...