Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.41 MB
2022-01-07 10:48:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
158
504
Rövid leírás | Teljes leírás (80.86 KB)

A nagy-kanizsai városi alsófoku iparos tanoncz-iskola
értesítője
az 1898-99-iki tanévről.
XIII. évfolyam
Közli: Venczel Rezső igazgató.
Nagy-Kanizsa
Fischel Fülöp Könyvnyomdája
1899.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGY-KANIZSAI VÁROSI ALSOFOKU IPAROS TANONCZ-ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1898—99-1 KI TANÉVRŐL XIII. ÉVFOLYAM.
KÖZLI:
NAGY-KANIZSA FISCHEL FÜI.ŐP KÖNYVNYOMDÁJA 1899.
VENCZEL REZSŐ
IGAZGATÓ.
Tartalomjegyzék.
I. Jelmagyarázat ........................2
II. Tájékoztatás az 1899—90J-iki tanévre ...............3
III. Adatok az 1898—99-iki tanév történetéből ..............4
IV. Tanhatóságok.........................9
V. Tanítótestület........................10
VI. Tanterv s részletes tanmenet...............,...11
VII. Tanórarend ....... . . . ................15
VIII. A tanulók névsora és érdemjegyei...............16
IX. A rajzkiállitáson résztvett tanulók névjegyzéke.............30
X. Statisztikai adatok..................., ... 31
XI. Az intézet költségvetése.....................36
I.
Jel magyarázata.
a) Magaviselet: x = jó
2 = szabályszerű
3 = kevésbbé szabályszerű.
i 2
3
4
b) Osztályzat:
jeles *
elégséges elégtelen
e) Egyéb:
r. k. = rom. katli.
e. r. = ev. ref.
á. ev. — ev.
izr. = izraelita
ism. = ismétlő
kor. = korona
fii. = fillér
k. 1. = kitüntető lap
cl. 1. = dicsérő lap
é. v. j. = év végén jött
kv. = könyv
sz. r. = szakrajz
ált. r. = általános rajz
II.
Tájékoztatás az 1899—900-iki tanévre.
Az ipariskolai felügyelő-bizottságnak ez évi május hónapban hozott határozata szerint a nagy-kanizsai városi alsófóku ipariskolánál a tanonczok beirása szeptember hó i-től—n-ig, a köznapokon esti 6—8-ig, ünnep- és vasárnapokon d. e. 9-től —12-ig és d. u. 2—4 óráig a városi központi népiskola 2-ik fiosztályu helyiségében lesz.
Az előadások szeptember hó 12-én este kezdődnek és 6-tól—8 óráig tartatnak; a kőmíves és ács tanulók 5 hónapos téli tanfolyamába a beiratás f. é. október hó 15, 16 és 17-én d. u. 6-tól—8 óráig történik. Ezen tanfolyamhoz tartoznak még a cserepes, kéményseprő, kőfaragó, mázoló, szobafestő, fazekas és kályhás inasok.
Ezeknek előadások október hó 18-án d. u. 5 órakor kezdődnek és 5-től—7 óráig tartatnak.
Ezen kitűzött időben köteles minden iparos alkalmazásban levő tanoncát még azon esetben is beiratni, ha az a próbaidőben van, vagy vidéken dolgozik. A később felfogadott tanoncok a felfogadás után nyomban beiratandók.
A tanonc köteles a beiratásnál keresztelő levelét, illetőleg születési bizonyítványát előmutatni.
A beiratkozásról elkésett, ugy a tanításon meg nem jelenő tanonc a szabályzat 32-ilc szakaszának rendelkezése szerint köteles mulasztása okát mesterétől hozott bizonyitványnyal igazolni. A mulasztást következő okokkal lehet kimenteni:
a) Ha az iparos tanonc komoly betegségbe esik.
b) Ha a tanonccal egy lakáson levő családtagok valamelyike ragályos betegségben van.
c) Ha a gazda, vagy tanonc családi körében haláleset fordul elő.
d) Ha a tanonc bizonytalan időre vidéken dolgozik vagy országos vásárra megy, a mi az igazgatónál előre bejelentendő.
Mulasztásnak vétetik a tanonc késő megjelenése is.
Az iparhatóságnak mult évi november hónap 12-én kelt végzése szerint minden iparostanouez már beiratáskor köteles előre lefizetni az egész tanévre járó 2 frtnyi tandijat, ellenkező esetben köteles a tandij elengedése iránti kérvényét magával hozni s azt az igazgatónak bemutatni.
A szabályzat 31-ik szakasza szerint az iparosoknak kötelességükké vau téve, hogy tanoncaik bélyegző könyvét 2 hete...