Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.76 MB
2022-01-26 10:25:17
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
156
418
Rövid leírás | Teljes leírás (101.63 KB)

A nagykanizsai államilag segélyezett községi iparostanoncz-iskola
értesítője
az 1903-904. tanévről.
XVIII. évfolyam.
Közli: Poredus Antal igazgató.
Nagykanizsa, 1904
nyomtatott Fischel Fülöp Könyvnyomdájában.


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI I PA ROSTÁN ONCZ-ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1903-904. TANÉVRŐL XVIII. ÉVFOLYAM.
KÖZLI:
roiEi^yj) APTAL
IOAZOATÓ.
NAGYKANIZSA, 1904. NYOMATOTT FISCHEL FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
I.
H jöuő tanéure uonathozó tudniualóh.
Az 1904—1905. tanévre a tanonczok beírása az egész évi tanfolyamban szeptember 1 — 12-ig, az öt hónapos téli tanfolyamban pedig október lő—18-ig eszközöltetnek a központi elemi népiskola III. fiúosztályában, köznapokon esti 6—8-ig, vasár- és ünnepnapokon d. e. 9 —11-ig, d. u. 2-4-ig.
Ezen kitűzött időben köte''es minden iparosmester a tanonczát még azon esetbea is beíratni, h i az illető még csak próbaszolgálatban van, vagy vidéken dolgozik.
Aki tanonczát a beírásra kitűzött időn tul iratja be, vagy tanonczát nem küldi pontosan az iskolába s ezen mulasztását nem tudja kellően igazolni, az az 1884. évi XVII. tc. 62. §-ábu ütköző iparkihágást követ el s vele szemben az 1884. évi XVII. tc. 157. §-ában megállapított 40 koronától 400 koronáig terjedhető pénzbírság fog alkalmaztatni. A később felfogadott tanonczok a felfogadás napján azonnal beirandók, mert különben ezek mestereivel szemben is a fenti szakasz fog alkalmaztatni; kivételt képeznek az április hó 15-én tul felvett tanonczok, kik a következő tanév első napjaiban írandók be.
A beiratásról való elkésés, vagy a tanításon való meg nem jelenés, csak a következő okokkal menthető ki:
1. Ha a tanoncz komoly betegségbe esik, vagy ha azzal egy lakáson levő családtagok valamelyike ragályos betegségben van. Ezen körülmény azonban az igazgatónál azonnal bejelentendő és az első megjelenés alkalmával ugy a betegség neme, valamint tartama orvosi bizonyitványnyal igazolandó.
2. Ha a mester vagy tanoncz családi körében haláleset fordul elő.
3. Ha a tanonc? bizonyos időre vidéken dolgozik, vagy országos vásárra megy s ezt az igazgatónál vagy osztályfőnökénél előre bejelenti.
4. Ha a tanoncz elhagyja helyét s ezt a mester az igazgatónál azonnal bejelenti.
A késői megjelenés igazolatlan mulasztásnak vétetik s mint ilyen birál-tatik el.
Az iparostanulók kötelesek a beírásnál születési bizonyítványukat és tanonczszerzödésüket bemutatni; a 4 kor. 30 fillér tandijat és az ipari szótárra 20 fillért lefizetni, vagya tandij-elengedés iránti kérvényüket az igaz-gatónak átadni.
Az előadások a 10 hónapos, illetve egész évi tanfolyamban szeptember 12-én, az 5 hónapos téli tanfolyamban pedig október 18-án kezdődnek.
Egyebekben az 1884. évi XVII. tc. 62., 82. és 157. §§-ait ajánljuk az inastartó iparosmesterek szives figyelmébe, melyek az ellenőrző könyvben is közölve vannak.
Az igazgatóság.
II.
üeieniéó az Í903-SÖ4. ianéüiől.
Ipariskolánk a lefolj^t tanévvel femiállásának tizent,yolczadik évét töltötte be. A tanév a tanitótestületnek augusztus lió 30-án tartott alakuló ülésével vette kezdetét, hol a jegyzői teendők ellátásával, egy korábbi testületi határozat alapján, Németh Mihály kartárs bízatván meg, kijelöltettek az osztályok főnökei, a tanítási napok s megállapíttatott a tantervnek megfelelő óraterv.
Beiratás. A tanulók beírása az egész évi tanfolyamban szept. 1 — 12-ig, a téli tanfolyamban október 15 — 1 S-ig eszközöltettek, mely idő alatt az egész évi tanfolyamba beiratkozott 312, a téli tanfolyamba pedig 53 tanuló. Ezen létszám az egész évi tanfolyamban márczius 15-ig 435-re, a téli tanfolyamban pedig november i-éig 6i-re emelkedett s mert ekkor a további beiratkozások be lettek szüntetve, a két...