Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.44 MB
2022-01-27 10:38:03
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
130
424
Rövid leírás | Teljes leírás (110.75 KB)

Feltehetőleg hiányzik a füzet utolsó oldala.

A Nagykanizsai Államilag Segélyezett Községi Iparostanoncz-iskola értesítője
az 1905-1906. tanévről.
XX. évfolyam.
Közli: Poredus Antal igazgató.
NagyKanizsa, 1906.
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában.
16998

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

su.% X
A NAGYKANIZSAI

ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI IPAROSTANONC-ISKOLA
ERT^SITOJE
^■J^J? AZ LELTÁRI NAPLÓ SZAMAi-Ü-
905—1906. TANÉVRŐL. <2r XX. ÉVFOLYAM
KÖZLI:
POREDUS ANTAL
IGAZGATÓ.
, ÜSSöPOfiT J£l£ £3 SZÁMA i
—bM~

NAGYKANIZSA, 1906.
• •
NYOMATOTT KRAUSZ ÉS FARKAS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

• • ____... -í
TARTALOMJEGYZÉK:
Oldal
I. A jövő tanévre vonatkozó tudnivalók...........3
II. Jelentés az 1904—1905. tanévről.............4
III. Felügyelet.....................11
IV. Tanítótestület....................12
V. Elvégzett tananyag..................14
VI. Minősítési osztályzat.................19
VII. Az 1904—1905. tanévi órarend ............. • 20
VIII. A tanulók névsora és osztályzata.............22
.IX Munkakiállitás ...................41
X. Kimutatás az 1905. junius hó 11—12-én tartott rajzkiállitáson résztvett tanulókról és rajzaik számáról..........43
XI. Statisztikai kimutatás a tanuló előképzettségéről, a tanitás eredményé-
ről és az évi mulasztásokról osztályonkint........46
XII. Statisztikai kimutatás a tanoncok száma, kora, vallása, nemzetisége
és születési heiye szerint..............47
XIII. Statisztikai kimutatás a tanoncok foglalkozása szerint......48
XIV. Az iparostanonc-iskola 1904—1905. évi költségvetése......49
— 3 —
I.
A jövő tanévre vonatkozó tudnivalók.
Az 1906—1907. tanévre a tanoncok beírása az egész évi tanfolyamban szeptember 1—12-ig, az öt hónapos téli tanfolyamban pedig október 15—18-ig eszközöltetnek a központi áll. elemi népiskola III. fiúosztályában, köznapokon esti .6—8-ig, vasár- és ünnapnapokon d. e. 9—11-ig, d. u. 2—4-ig.
Ezen kitűzött időben köteles minden iparosmester a tanoncát még azon esetben is beiratni, ha az illető még csak próbaszolgálatban van, vagy vidéken dolgozik.
Azon iparosmesterek, kiknek több tanoncuk van, saját érdeküknek tesznek eleget, ha tanoncaikat egyszerre Íratják be s ezáltal lehetővé teszik azoknak oly módon leendő beosztását, hogy lehetőleg ne egy napon vonassanak el a műhelyből.
Aki tanoncát a beírásra kitűzött időn tul iratja be, vagy tanoncát nem küldi pontosan az iskolába s ezen mulasztását nem tudja kellőén igazolni, az az 1884. évi XVII. t, c. 62. §-ába ütköző iparkihágást követ el s vele szemben az 1884 évi XVII. t. c. 157. §-ában megállapított 40 koronától 400 koronáig terjedhető pénzbírság fog alkalmaztatni. A később felfogadott tanoncok a felfogadás napján azonnal beirandók, mert különben ezek mestereivel szemben is a fenti szakasz fog alkalmaztatni; kivételt képeznek az április hó 15-én tul felvett tanoncok, kik a következő tanév első napjaiban írandók be.
A beírásról való elkésés, vagy a tanításon való meg nem jelenés, csak a következő okokkal menthető ki:
1. Ha a tanonc komoly betegségbe esik, vagy ha azzal egy lakáson levő családtagok valamelyike ragályos betegségben van. Ezen körülmény azonban az igazgatónál azonnal bejelentendő és az első megjelenés alkalmával ugy a betegség neme, valamint tartama, orvosi bizonyitványnyal igazolandó.
2. Ha a mester vagy tanonc családi körében haláleset fordul elő.
3. Ha a tanonc bizonyos időre vidéken dolgozik, vagy országos vásárra megy s ezt az igazgatónál vagy osztályfőnökénél előre bejelenti.
4. Ha a tanonc elhagyja helyét s ezt a mester az igazgatónál azonnal bejel...